LLU /2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LLU 4101-25-01/2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LLU /2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/018 Prowadzenie konkursów i zawieranie umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1) Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 8 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2) Szczepan Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 6 listopada 2011 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Łucka 7/9, Warszawa, dalej: Fundacja lub LFR. Kierownik jednostki kontrolowanej Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Prezes Zarządu LFR. (dowód: akta kontroli str. 5-10) Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 działalność kontrolowanej jednostki w latach (I półrocze) w zbadanym zakresie. Uzasadnienie oceny ogólnej Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: rzetelne dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami dla danej rundy aplikacyjnej; prawidłowe wskazywanie do dofinansowania podmiotów oraz projektów realizujących cele, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG); wnikliwe i staranne przeprowadzanie procedur związanych z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów; terminowe i bezstronne rozpatrywanie protestów. III. Opis ustalonego stanu faktycznego Lubelska Fundacja Rozwoju pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie lubelskim, na podstawie umowy ramowej z 12 maja 2008 r. oraz umów wsparcia zawartych z PARP na dany rok. Na podstawie tych 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2

3 umów RIF wykonywała w badanym okresie zadania zlecone związane z realizacją m.in. działań w ramach PO IG. (dowód: akta kontroli str ) Kontrolą objęto konkursy przeprowadzone w ramach osi priorytetowych: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym i 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki w następujących działaniach i terminach: 6.1 Paszport do eksportu konkurs ogłoszony przez Prezesa PARP 1 lutego 2010 r.; 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej konkurs ogłoszony 18 kwietnia 2011 r.; 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B konkurs ogłoszony 21 marca 2011 r. W ramach działania 6.1 złożono w RIF 17 wniosków na kwotę 2.116,5 tys. zł. Do realizacji przyjęto 13 projektów o wartości 1.423,5 tys. zł, w tym 633,1 tys. zł stanowiło dofinansowanie z UE. Podpisano 12 umów (jeden beneficjent zrezygnował z przyznanego dofinansowania) na 1.413,5 tys. zł, w tym 624,6 tys. zł (44,2%) stanowiły środki z UE. W ramach działania 8.1 złożonych zostało 39 wniosków na kwotę ,3 tys. zł. Do realizacji przyjęto sześć projektów o wartości 4.005,0 tys. zł, w tym 2.366,9 tys. zł (59,1%) stanowiło dofinansowanie z UE. W ramach działania 8.2 wpłynęło 37 wniosków na ,3 tys. zł. Do realizacji przyjęto 10 projektów o wartości 4.321,7 tys. zł, w tym 2.235,7 tys. zł (51,7%) stanowiło dofinansowanie z UE. (dowód: akta kontroli str. 189) Zbadano wszystkie wnioski o dofinansowanie (28), do których zostały zawarte przez RIF umowy, w tym: 12 w ramach działania 6.1, sześć w ramach działania 8.1 i 10 w ramach działania 8.2. Dane finansowe, przedstawiały się następująco: 1) całkowite koszty realizacji projektów objętych badaniem wyniosły 9.740,2 tys. zł, z tego: 1.413,5 tys. zł (w ramach działania 6.1), 4.005,0 tys. zł (8.1), 4.321,7 tys. zł (8.2), 2) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych do objęcia wsparciem związanym z realizacją tych projektów stanowiła 9.709,4 tys. zł, z tego: 1.409,7 tys. zł (w ramach działania 6.1), 3.978,0 tys. zł (8.1), 4.321,7 tys. zł (8.2), 3) wysokość udzielonego dofinansowania wynosiła 6.149,5 tys. zł, w tym kwotą: 734,8 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 6.1, z tego 624,6 tys. zł (85 %) stanowiły środki z UE, natomiast 110,2 tys. zł (15 %) dotacja celowa z budżetu państwa; 2.784,6 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 8.1, z tego 2.366,9 tys. zł stanowiły środki z UE (85 %), natomiast 417,7 tys. zł (15 %) dotacja celowa; 2.630,1 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 8.2, z tego 2.235,7 tys. zł (85 %) stanowiły środki UE, natomiast 394,4 tys. zł (15 %) dotacja celowa z budżetu państwa. (dowód: akta kontroli str ) Opis stanu faktycznego Działania RIF związane z oceną formalną i merytoryczną oraz z tworzeniem list rankingowych projektów do dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie projektów zostały złożone w RIF w terminach określonych w ogłoszeniach o naborze. Oceny formalnej zarejestrowanych wniosków dokonywało dwóch 3

4 pracowników RIF metodą zero-jedynkową 2 w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG zawarte w ogłoszeniach o konkursach. Wnioski, do których nie zgłoszono formalnych uwag były poddawane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria obligatoryjne była dokonywana w systemie zero-jedynkowym, natomiast w oparciu o kryteria fakultatywne w systemie punktowym, zgodnie z zasadami punktacji opisanymi w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG aktualnym dla danego konkursu. Oceny merytorycznej dokonywało dwóch członków Komisji Konkursowej powołanej dla RIF przez Prezesa PARP. W przypadku działania 6.1 było to dwóch pracowników RIF a w przypadku działań 8.1 i 8.2 pracownik RIF i ekspert z listy Prezesa PARP. Oceny te były dokonywane terminowo z wykorzystaniem wzorów arkuszy określonych w procedurach oceny wniosków i regulaminach prac komisji konkursowej dla danej rundy aplikacyjnej. (dowód: akta kontroli str i ) Osoby dokonujące oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożyły oświadczenia i deklaracje o bezstronności i poufności określone w procedurach oceny wniosków i regulaminach prac komisji konkursowych dla właściwych konkursów. Oświadczenia i deklaracje złożono po wpływie do RIF wszystkich wniosków o dofinansowanie. Odmienne postępowanie w tym zakresie dotyczyło konkursu ogłoszonego 1 lutego 2010 r. (do działania 6.1), w którym pięć osób mających dokonywać oceny formalnej wniosków, deklaracje o bezstronności i poufności złożyły 15 lutego 2010 r., tj. przed wpływem 11 wniosków do RIF na 12 złożonych (jeden wpłynął 15 lutego 2010 r.). W podpisanych przez te osoby deklaracjach zawarta była formuła, że przy przystąpieniu do oceny formalnej któregokolwiek wniosku, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w tym dokumencie zaprzestaną jego oceny i poinformują o tym fakcie przełożonego. Według wyjaśnień Wiceprezesa Zarządu LFR przypadki takie nie miały miejsca w danej rundzie aplikacyjnej. Oceny formalne ww. wniosków dokonywane były przez te osoby w okresie od 9 do 19 marca 2010 r. (dowód: akta kontroli str , , , i ) W badanym okresie do RIF nie wpłynęły skargi dotyczące niezachowania zasady bezstronności osób oceniających wnioski o dofinansowanie. (dowód: akta kontroli str ) Dokonując oceny merytorycznej zgłoszonych projektów stosowano kryteria wyboru określone w regulaminach przeprowadzania konkursów i przewodnikach po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla danej rundy aplikacyjnej. Czynności te dokonywane były w terminach określonych w procedurach oceny wniosków z wykorzystaniem wzorów arkuszy oceny merytorycznej określonych w załącznikach do regulaminów prac Komisji Konkursowych. Dla działania 6.1 stosowano 11 kryteriów merytorycznych (w tym sześć obligatoryjnych i pięć fakultatywnych), dla kryteriów (w tym 13 obligatoryjnych i cztery fakultatywne), natomiast dla działania kryteriów (w tym 10 obligatoryjnych i pięć fakultatywnych). (dowód: akta kontroli str i ) Do dofinansowania wskazano podmioty oraz projekty spełniające warunki i realizujące cele określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej 2 Zgodnie z 7 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla danego konkursu. 4

5 w ramach PO IG oraz z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG W zbadanej próbie (28) projekty wybrane do dofinansowania były zgodne z celami PO IG oraz działaniami: 6.1, 8.1 i 8.2. W ramach działania 6.1 dofinansowano 12 projektów dotyczących: wdrożenia planu rozwoju eksportu przez firmę wnioskodawcy (cztery projekty, które dofinansowano kwotami od 62,3 tys. zł do 200,0 tys. zł); opracowania planu rozwoju eksportu dla firmy wnioskodawcy (osiem projektów, które dofinansowano kwotą po 10,0 tys. zł każdy). W ramach działania 8.1 dofinansowano sześć projektów dotyczących stworzenia: internetowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa zarządzania publikacją ogłoszeń w mediach; internetowego systemu wirtualnych targów nieruchomości; innowacyjnego serwisu link e-faktura umożliwiającego przesyłanie dokumentów księgowych; systemu mobilnego wsparcia podróżnych; serwisu nalunch.pl umożliwiającego publikację i geolokalizację ofert placówek gastronomicznych; internetowego serwisu kompleksowej obsług wierzytelności. Kwoty udzielonego dofinansowania na realizację ww. projektów wyniosły od 386,3 tys. zł do 490,0 tys. zł. W ramach działania 8.2 dofinansowano 10 projektów. Dotyczyły one wdrożenia elektronicznego systemu typu Business-to-Business (B2B), np. wdrożenia elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów czy wdrożenia informatycznego systemu B2B, integrującego usługi około biznesowe i procesy biznesowe w zakresie finansowo-księgowym i analitycznym etc. Kwoty udzielonego dofinansowania na realizację tych projektów wyniosły od 104,5 tys. zł do 890,5 tys. zł. (dowód: akta kontroli str i ) Wnioski o dofinansowanie, zostały złożone w RIF w terminach określonych w ogłoszeniach o naborze, tj.: od 15 lutego do 5 marca 2010 r. (do działania 6.1), od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. (do działania 8.1), od 4 do 29 kwietnia 2011 r. (do działania 8.2). Spełniały one wymogi formalne określone w załącznikach do regulaminów przeprowadzania odpowiednich konkursów. Oceniając złożone wnioski stosowano kryteria formalne (18 kryteriów) dla każdego badanego konkursu. Ocen dokonywali pracownicy RIF terminowo, z wykorzystaniem wzorów arkuszy oceny formalnej określonych w załącznikach do procedur oceny wniosków dla danej rundy aplikacyjnej. (dowód: akta kontroli str , i ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 3 Dz. U. Nr 68, poz. 414 ze zm. 4 Dz. U. nr 153, poz. 956 ze zm. 5

6 Działania RIF związane z rozpatrywaniem protestów od ocen formalnych i merytorycznych składanych przez wnioskodawców. Opis stanu faktycznego W ramach badanych konkursów wniesiono łącznie 19 protestów, w tym osiem w ramach działania 8.1 i 11 w ramach działania 8.2. W trybie autokontroli dwa protesty uznano za zasadne, 13 za niezasadne, jeden pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niedostarczenie w wyznaczonym terminie uzupełnień do złożonego protestu, natomiast trzy pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu złożenia ich po upływie wyznaczonego 14 dniowego terminu. W jednym przypadku, Instytucja Pośrednicząca dokonała odmiennej oceny protestu dokonanego przez RIF i zarekomendowała wniosek do dofinansowania. Od rozstrzygnięć Instytucji Pośredniczącej w przedmiocie nieuznania protestów w badanych konkursach nie wniesiono skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W analizowanej próbie (19 protestów) stwierdzono, że wnioskodawcy zostali poinformowani o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, w informacjach tych znajdowały się pouczenia o przysługujących środkach odwoławczych, w tym o terminie, w jakim można wnieść protest oraz instytucji, do której należy go wnieść. Stwierdzono, że pisma informujące o negatywnej ocenie formalnej wniosków (sześć przypadków) 5, w odróżnieniu od pism dotyczących oceny merytorycznej, nie zawierały pouczenia dotyczącego wymaganej zawartości i formy protestu, o której mowa w 4 ust 1 pkt 1 załącznika nr 4.4 do szczegółowego opisu priorytetów PO IG W treści ich podano natomiast, że szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w ww. załączniku nr 4.4. Pisma te opracowane były według wzorów stanowiących załączniki nr 8 i 9 do procedur oceny wniosków o dofinansowanie projektów dla działań 8.1 oraz 8.2. opracowanych przez PARP, które RIF zobowiązana była stosować. Zgodnie z umową ramową na pełnienie roli RIF dla województwa lubelskiego zawartej z PARP Lubelska Fundacja Rozwoju, zobowiązała się między innymi do realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami ( 6 pkt 2 lit. c), a PARP do przekazywania odpowiednich procedur do realizacji poszczególnych zadań oraz zapewnienia ich aktualizacji ( 6 pkt 1 lit c umowy). (dowód: akta kontroli str i ) Zbadane protesty (19) zostały rozpatrzone zgodnie z wprowadzoną przez PARP procedurą Nr PG-11b Rozpatrywanie protestów-rif. Protesty poddawane były weryfikacji w ciągu 10 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Autokontroli dokonywano w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu. W każdym przypadku miała miejsce zmiana składu osób dokonujących ponownej oceny wniosku. Osoby oceniające przed przystąpieniem do rozpatrywania protestu podpisywały oświadczenia o bezstronności i oświadczenia o poufności. Uzasadnienia merytoryczne niezasadności protestów, odnosiły się do konkretnych kryteriów, których wniosek nie spełniał, wskazując jednocześnie argumenty uzasadniające prezentowane stanowisko RIF. (dowód: akta kontroli str i ) 5 Dotyczy wniosków: WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, DKW /11. 6 Szczegółowy opis priorytetów PO IG Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z 30 października 2007 r. 6

7 W jednym przypadku (na 14) Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) dokonała odmiennej od RIF oceny zasadności złożonego protestu. Dotyczyło to protestu wniesionego 10 listopada 2011 r. przez O.L.C. Sp. z o.o. Według dwóch ocen merytorycznych wniosku o dofinansowanie dokonanych przez ekspertów RIF (w tym jednej dokonanej w trakcie autokontroli), wniosek nie spełniał jednego z kryteriów obligatoryjnych (nr 12), tj. wnioskodawca nie określił wskaźnika rezultatu odnoszącego się do rynku zagranicznego, gdzie e-usługa, miała również być wdrażana i w związku z tym nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Instytucja Pośrednicząca nie zgodziła się jednak z argumentacją RIF i zarekomendowała wniosek do dofinansowania. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, RIF umieściła O.L.C. Sp. z o.o. na liście rankingowej beneficjentów przewidzianych do dofinansowania w ramach działania 8.1, którą to listę przekazano do zatwierdzenia do PARP (umowę na dofinansowanie projektu podpisano z tym beneficjentem 29 sierpnia 2012 r.). (dowód: akta kontroli str. 676 i ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Działania RIF związane z zawieraniem umów o dofinansowanie. Opis stanu faktycznego Proces podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie wybranych projektów przebiegał zgodnie z przyjętymi procedurami dla poszczególnych działań (tj. 6.1, 8.1 i 8.2). Wnioskodawców zawiadamiano o decyzji Instytucji Zarządzającej o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania oraz o konieczności nadesłania dodatkowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia projektu umowy o dofinansowanie. Po przedstawieniu przez wnioskodawców kompletnej i poprawnej dokumentacji przygotowywano (na wzorach właściwych dla danej rundy aplikacyjnej) projekt umowy. Beneficjentów informowano, że umowa jest przygotowana wskazując termin i miejsce jej podpisania. W informacji zamieszczano stosowne pouczenia w tym m.in. o sposobie i terminie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Przygotowywanie i wysyłanie pism z informacją o terminie i miejscu ich podpisania następowało: w przypadku działania 6.1 w terminie od 3 do 10 dni roboczych po dacie wpływu kompletnej i poprawnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy, tj. w terminie określonym w procedurze podpisywania umów z beneficjentami dla ww. działania wynoszącym 14 dni; w przypadku działań 8.1 i 8.2 w terminie od 1 do 11 dni roboczych po dacie otrzymania z PARP informacji, że wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7, tj. w terminie określonym w procedurze podpisywania umów z beneficjentami dla ww. działań wynoszącym 14 dni. Umowy o dofinansowanie projektów zawierane były w dniach wyznaczonych na obustronne ich podpisanie, w terminach określonych w regulaminach 7 Dotyczy rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). 7

8 Ocena cząstkowa odpowiednich konkursów, tj. do 14 dni (w ramach działania 6.1) i do 30 dni w ramach działań 8.1 i 8.2. (dowód: akta kontroli str i ) Do umów, w każdym przypadku załączono dokumenty wyszczególnione w regulaminach odpowiednich konkursów, tj.: kopię wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; harmonogram rzeczowo-finansowy projektu; harmonogram płatności; wzór weksla in blanco opatrzony klauzulą nie na zlecenie ; wzór deklaracji wekslowej; kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem; w przypadku działań 8.1 i 8.2 tabele aktualizujące dot. skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (w przypadku konieczności sporządzenia i załączenia takich tabel). (dowód: akta kontroli str ) Regionalna Instytucja Finansująca w każdym zbadanym przypadku: dokonywała weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przesłanej przez wnioskodawców niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie; sprawdzała (przed podpisaniem) poprawność przygotowanej umowy oraz poprawność i zgodność harmonogramów: rzeczowo-finansowego projektu i płatności; dokonywała (w dniu podpisania) ostatecznej weryfikacji poprawności i kompletności umowy o dofinansowanie. Powyższych czynności dokonywali pracownicy RIF metodą zero-jedynkową z wykorzystaniem list sprawdzających określonych w załącznikach nr: 3.6, 3.14 i 3.20 (w przypadku działania 6.1) oraz nr: 3.6, 3.13 i 3.19 (w przypadku działań 8.1 i 8.2) do procedur podpisywania umów z beneficjentami. (dowód: akta kontroli str i ) Umowy wraz z załącznikami były przygotowywane na wzorach właściwych dla danej rundy aplikacyjnej opublikowanych na stronie internetowej PARP. (dowód: akta kontroli str ) Niezwłocznie przekazywano jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy do PARP oraz za potwierdzeniem odbioru wnioskodawcy wraz z zaświadczeniem de minimis. (dowód: akta kontroli str i ) Według stanu na 30 czerwca 2012 r. RIF podpisała umowy z 27 beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach badanych konkursów. Jedną umowę (w ramach działania 8.1) podpisano 29 sierpnia 2012 r. po zakończeniu procedury odwoławczej. (dowód: akta kontroli str i ) W jednym przypadku nie doszło do podpisania umowy. Przyczyną była rezygnacja wnioskodawcy (4 B Sp. z o.o.) z przyznanego dofinansowania w ramach działania 6.1. (dowód: akta kontroli str ) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 8

9 Sprawy objęte kontrolą NIK nie były przedmiotem kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w analizowanym okresie w RIF. (dowód: akta kontroli str ) Prawo zgłoszenia zastrzeżeń IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Lublin, dnia 17 grudnia 2012 r. Kontrolerzy Edward Szempruch Główny specjalista k.p. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Dyrektor Adam Pęzioł Podpis Podpis Szczepan Olejnik Specjalista k.p.... Podpis 9

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 31.07.2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/165 - Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Uczkiewicz KPS-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Kolegium NIK z dnia 4 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-02-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4101-02-05/2013 P/13/124 Tekst jednolity WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/124

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/13/001 - Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/781/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2011r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo