LLU /2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LLU 4101-25-01/2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LLU /2012 P/12/018 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/018 Prowadzenie konkursów i zawieranie umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1) Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 8 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2) Szczepan Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 6 listopada 2011 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Łucka 7/9, Warszawa, dalej: Fundacja lub LFR. Kierownik jednostki kontrolowanej Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Prezes Zarządu LFR. (dowód: akta kontroli str. 5-10) Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 działalność kontrolowanej jednostki w latach (I półrocze) w zbadanym zakresie. Uzasadnienie oceny ogólnej Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności: rzetelne dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami dla danej rundy aplikacyjnej; prawidłowe wskazywanie do dofinansowania podmiotów oraz projektów realizujących cele, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG); wnikliwe i staranne przeprowadzanie procedur związanych z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów; terminowe i bezstronne rozpatrywanie protestów. III. Opis ustalonego stanu faktycznego Lubelska Fundacja Rozwoju pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie lubelskim, na podstawie umowy ramowej z 12 maja 2008 r. oraz umów wsparcia zawartych z PARP na dany rok. Na podstawie tych 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2

3 umów RIF wykonywała w badanym okresie zadania zlecone związane z realizacją m.in. działań w ramach PO IG. (dowód: akta kontroli str ) Kontrolą objęto konkursy przeprowadzone w ramach osi priorytetowych: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym i 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki w następujących działaniach i terminach: 6.1 Paszport do eksportu konkurs ogłoszony przez Prezesa PARP 1 lutego 2010 r.; 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej konkurs ogłoszony 18 kwietnia 2011 r.; 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B konkurs ogłoszony 21 marca 2011 r. W ramach działania 6.1 złożono w RIF 17 wniosków na kwotę 2.116,5 tys. zł. Do realizacji przyjęto 13 projektów o wartości 1.423,5 tys. zł, w tym 633,1 tys. zł stanowiło dofinansowanie z UE. Podpisano 12 umów (jeden beneficjent zrezygnował z przyznanego dofinansowania) na 1.413,5 tys. zł, w tym 624,6 tys. zł (44,2%) stanowiły środki z UE. W ramach działania 8.1 złożonych zostało 39 wniosków na kwotę ,3 tys. zł. Do realizacji przyjęto sześć projektów o wartości 4.005,0 tys. zł, w tym 2.366,9 tys. zł (59,1%) stanowiło dofinansowanie z UE. W ramach działania 8.2 wpłynęło 37 wniosków na ,3 tys. zł. Do realizacji przyjęto 10 projektów o wartości 4.321,7 tys. zł, w tym 2.235,7 tys. zł (51,7%) stanowiło dofinansowanie z UE. (dowód: akta kontroli str. 189) Zbadano wszystkie wnioski o dofinansowanie (28), do których zostały zawarte przez RIF umowy, w tym: 12 w ramach działania 6.1, sześć w ramach działania 8.1 i 10 w ramach działania 8.2. Dane finansowe, przedstawiały się następująco: 1) całkowite koszty realizacji projektów objętych badaniem wyniosły 9.740,2 tys. zł, z tego: 1.413,5 tys. zł (w ramach działania 6.1), 4.005,0 tys. zł (8.1), 4.321,7 tys. zł (8.2), 2) maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych do objęcia wsparciem związanym z realizacją tych projektów stanowiła 9.709,4 tys. zł, z tego: 1.409,7 tys. zł (w ramach działania 6.1), 3.978,0 tys. zł (8.1), 4.321,7 tys. zł (8.2), 3) wysokość udzielonego dofinansowania wynosiła 6.149,5 tys. zł, w tym kwotą: 734,8 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 6.1, z tego 624,6 tys. zł (85 %) stanowiły środki z UE, natomiast 110,2 tys. zł (15 %) dotacja celowa z budżetu państwa; 2.784,6 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 8.1, z tego 2.366,9 tys. zł stanowiły środki z UE (85 %), natomiast 417,7 tys. zł (15 %) dotacja celowa; 2.630,1 tys. zł dofinansowano projekty realizowane w ramach działania 8.2, z tego 2.235,7 tys. zł (85 %) stanowiły środki UE, natomiast 394,4 tys. zł (15 %) dotacja celowa z budżetu państwa. (dowód: akta kontroli str ) Opis stanu faktycznego Działania RIF związane z oceną formalną i merytoryczną oraz z tworzeniem list rankingowych projektów do dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie projektów zostały złożone w RIF w terminach określonych w ogłoszeniach o naborze. Oceny formalnej zarejestrowanych wniosków dokonywało dwóch 3

4 pracowników RIF metodą zero-jedynkową 2 w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG zawarte w ogłoszeniach o konkursach. Wnioski, do których nie zgłoszono formalnych uwag były poddawane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria obligatoryjne była dokonywana w systemie zero-jedynkowym, natomiast w oparciu o kryteria fakultatywne w systemie punktowym, zgodnie z zasadami punktacji opisanymi w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG aktualnym dla danego konkursu. Oceny merytorycznej dokonywało dwóch członków Komisji Konkursowej powołanej dla RIF przez Prezesa PARP. W przypadku działania 6.1 było to dwóch pracowników RIF a w przypadku działań 8.1 i 8.2 pracownik RIF i ekspert z listy Prezesa PARP. Oceny te były dokonywane terminowo z wykorzystaniem wzorów arkuszy określonych w procedurach oceny wniosków i regulaminach prac komisji konkursowej dla danej rundy aplikacyjnej. (dowód: akta kontroli str i ) Osoby dokonujące oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożyły oświadczenia i deklaracje o bezstronności i poufności określone w procedurach oceny wniosków i regulaminach prac komisji konkursowych dla właściwych konkursów. Oświadczenia i deklaracje złożono po wpływie do RIF wszystkich wniosków o dofinansowanie. Odmienne postępowanie w tym zakresie dotyczyło konkursu ogłoszonego 1 lutego 2010 r. (do działania 6.1), w którym pięć osób mających dokonywać oceny formalnej wniosków, deklaracje o bezstronności i poufności złożyły 15 lutego 2010 r., tj. przed wpływem 11 wniosków do RIF na 12 złożonych (jeden wpłynął 15 lutego 2010 r.). W podpisanych przez te osoby deklaracjach zawarta była formuła, że przy przystąpieniu do oceny formalnej któregokolwiek wniosku, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w tym dokumencie zaprzestaną jego oceny i poinformują o tym fakcie przełożonego. Według wyjaśnień Wiceprezesa Zarządu LFR przypadki takie nie miały miejsca w danej rundzie aplikacyjnej. Oceny formalne ww. wniosków dokonywane były przez te osoby w okresie od 9 do 19 marca 2010 r. (dowód: akta kontroli str , , , i ) W badanym okresie do RIF nie wpłynęły skargi dotyczące niezachowania zasady bezstronności osób oceniających wnioski o dofinansowanie. (dowód: akta kontroli str ) Dokonując oceny merytorycznej zgłoszonych projektów stosowano kryteria wyboru określone w regulaminach przeprowadzania konkursów i przewodnikach po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla danej rundy aplikacyjnej. Czynności te dokonywane były w terminach określonych w procedurach oceny wniosków z wykorzystaniem wzorów arkuszy oceny merytorycznej określonych w załącznikach do regulaminów prac Komisji Konkursowych. Dla działania 6.1 stosowano 11 kryteriów merytorycznych (w tym sześć obligatoryjnych i pięć fakultatywnych), dla kryteriów (w tym 13 obligatoryjnych i cztery fakultatywne), natomiast dla działania kryteriów (w tym 10 obligatoryjnych i pięć fakultatywnych). (dowód: akta kontroli str i ) Do dofinansowania wskazano podmioty oraz projekty spełniające warunki i realizujące cele określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej 2 Zgodnie z 7 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla danego konkursu. 4

5 w ramach PO IG oraz z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG W zbadanej próbie (28) projekty wybrane do dofinansowania były zgodne z celami PO IG oraz działaniami: 6.1, 8.1 i 8.2. W ramach działania 6.1 dofinansowano 12 projektów dotyczących: wdrożenia planu rozwoju eksportu przez firmę wnioskodawcy (cztery projekty, które dofinansowano kwotami od 62,3 tys. zł do 200,0 tys. zł); opracowania planu rozwoju eksportu dla firmy wnioskodawcy (osiem projektów, które dofinansowano kwotą po 10,0 tys. zł każdy). W ramach działania 8.1 dofinansowano sześć projektów dotyczących stworzenia: internetowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa zarządzania publikacją ogłoszeń w mediach; internetowego systemu wirtualnych targów nieruchomości; innowacyjnego serwisu link e-faktura umożliwiającego przesyłanie dokumentów księgowych; systemu mobilnego wsparcia podróżnych; serwisu nalunch.pl umożliwiającego publikację i geolokalizację ofert placówek gastronomicznych; internetowego serwisu kompleksowej obsług wierzytelności. Kwoty udzielonego dofinansowania na realizację ww. projektów wyniosły od 386,3 tys. zł do 490,0 tys. zł. W ramach działania 8.2 dofinansowano 10 projektów. Dotyczyły one wdrożenia elektronicznego systemu typu Business-to-Business (B2B), np. wdrożenia elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów czy wdrożenia informatycznego systemu B2B, integrującego usługi około biznesowe i procesy biznesowe w zakresie finansowo-księgowym i analitycznym etc. Kwoty udzielonego dofinansowania na realizację tych projektów wyniosły od 104,5 tys. zł do 890,5 tys. zł. (dowód: akta kontroli str i ) Wnioski o dofinansowanie, zostały złożone w RIF w terminach określonych w ogłoszeniach o naborze, tj.: od 15 lutego do 5 marca 2010 r. (do działania 6.1), od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. (do działania 8.1), od 4 do 29 kwietnia 2011 r. (do działania 8.2). Spełniały one wymogi formalne określone w załącznikach do regulaminów przeprowadzania odpowiednich konkursów. Oceniając złożone wnioski stosowano kryteria formalne (18 kryteriów) dla każdego badanego konkursu. Ocen dokonywali pracownicy RIF terminowo, z wykorzystaniem wzorów arkuszy oceny formalnej określonych w załącznikach do procedur oceny wniosków dla danej rundy aplikacyjnej. (dowód: akta kontroli str , i ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 3 Dz. U. Nr 68, poz. 414 ze zm. 4 Dz. U. nr 153, poz. 956 ze zm. 5

6 Działania RIF związane z rozpatrywaniem protestów od ocen formalnych i merytorycznych składanych przez wnioskodawców. Opis stanu faktycznego W ramach badanych konkursów wniesiono łącznie 19 protestów, w tym osiem w ramach działania 8.1 i 11 w ramach działania 8.2. W trybie autokontroli dwa protesty uznano za zasadne, 13 za niezasadne, jeden pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niedostarczenie w wyznaczonym terminie uzupełnień do złożonego protestu, natomiast trzy pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu złożenia ich po upływie wyznaczonego 14 dniowego terminu. W jednym przypadku, Instytucja Pośrednicząca dokonała odmiennej oceny protestu dokonanego przez RIF i zarekomendowała wniosek do dofinansowania. Od rozstrzygnięć Instytucji Pośredniczącej w przedmiocie nieuznania protestów w badanych konkursach nie wniesiono skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W analizowanej próbie (19 protestów) stwierdzono, że wnioskodawcy zostali poinformowani o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, w informacjach tych znajdowały się pouczenia o przysługujących środkach odwoławczych, w tym o terminie, w jakim można wnieść protest oraz instytucji, do której należy go wnieść. Stwierdzono, że pisma informujące o negatywnej ocenie formalnej wniosków (sześć przypadków) 5, w odróżnieniu od pism dotyczących oceny merytorycznej, nie zawierały pouczenia dotyczącego wymaganej zawartości i formy protestu, o której mowa w 4 ust 1 pkt 1 załącznika nr 4.4 do szczegółowego opisu priorytetów PO IG W treści ich podano natomiast, że szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w ww. załączniku nr 4.4. Pisma te opracowane były według wzorów stanowiących załączniki nr 8 i 9 do procedur oceny wniosków o dofinansowanie projektów dla działań 8.1 oraz 8.2. opracowanych przez PARP, które RIF zobowiązana była stosować. Zgodnie z umową ramową na pełnienie roli RIF dla województwa lubelskiego zawartej z PARP Lubelska Fundacja Rozwoju, zobowiązała się między innymi do realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami ( 6 pkt 2 lit. c), a PARP do przekazywania odpowiednich procedur do realizacji poszczególnych zadań oraz zapewnienia ich aktualizacji ( 6 pkt 1 lit c umowy). (dowód: akta kontroli str i ) Zbadane protesty (19) zostały rozpatrzone zgodnie z wprowadzoną przez PARP procedurą Nr PG-11b Rozpatrywanie protestów-rif. Protesty poddawane były weryfikacji w ciągu 10 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Autokontroli dokonywano w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu. W każdym przypadku miała miejsce zmiana składu osób dokonujących ponownej oceny wniosku. Osoby oceniające przed przystąpieniem do rozpatrywania protestu podpisywały oświadczenia o bezstronności i oświadczenia o poufności. Uzasadnienia merytoryczne niezasadności protestów, odnosiły się do konkretnych kryteriów, których wniosek nie spełniał, wskazując jednocześnie argumenty uzasadniające prezentowane stanowisko RIF. (dowód: akta kontroli str i ) 5 Dotyczy wniosków: WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, WND-POIG /11, DKW /11. 6 Szczegółowy opis priorytetów PO IG Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z 30 października 2007 r. 6

7 W jednym przypadku (na 14) Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) dokonała odmiennej od RIF oceny zasadności złożonego protestu. Dotyczyło to protestu wniesionego 10 listopada 2011 r. przez O.L.C. Sp. z o.o. Według dwóch ocen merytorycznych wniosku o dofinansowanie dokonanych przez ekspertów RIF (w tym jednej dokonanej w trakcie autokontroli), wniosek nie spełniał jednego z kryteriów obligatoryjnych (nr 12), tj. wnioskodawca nie określił wskaźnika rezultatu odnoszącego się do rynku zagranicznego, gdzie e-usługa, miała również być wdrażana i w związku z tym nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Instytucja Pośrednicząca nie zgodziła się jednak z argumentacją RIF i zarekomendowała wniosek do dofinansowania. Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, RIF umieściła O.L.C. Sp. z o.o. na liście rankingowej beneficjentów przewidzianych do dofinansowania w ramach działania 8.1, którą to listę przekazano do zatwierdzenia do PARP (umowę na dofinansowanie projektu podpisano z tym beneficjentem 29 sierpnia 2012 r.). (dowód: akta kontroli str. 676 i ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Działania RIF związane z zawieraniem umów o dofinansowanie. Opis stanu faktycznego Proces podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie wybranych projektów przebiegał zgodnie z przyjętymi procedurami dla poszczególnych działań (tj. 6.1, 8.1 i 8.2). Wnioskodawców zawiadamiano o decyzji Instytucji Zarządzającej o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania oraz o konieczności nadesłania dodatkowych dokumentów niezbędnych do sporządzenia projektu umowy o dofinansowanie. Po przedstawieniu przez wnioskodawców kompletnej i poprawnej dokumentacji przygotowywano (na wzorach właściwych dla danej rundy aplikacyjnej) projekt umowy. Beneficjentów informowano, że umowa jest przygotowana wskazując termin i miejsce jej podpisania. W informacji zamieszczano stosowne pouczenia w tym m.in. o sposobie i terminie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Przygotowywanie i wysyłanie pism z informacją o terminie i miejscu ich podpisania następowało: w przypadku działania 6.1 w terminie od 3 do 10 dni roboczych po dacie wpływu kompletnej i poprawnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy, tj. w terminie określonym w procedurze podpisywania umów z beneficjentami dla ww. działania wynoszącym 14 dni; w przypadku działań 8.1 i 8.2 w terminie od 1 do 11 dni roboczych po dacie otrzymania z PARP informacji, że wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7, tj. w terminie określonym w procedurze podpisywania umów z beneficjentami dla ww. działań wynoszącym 14 dni. Umowy o dofinansowanie projektów zawierane były w dniach wyznaczonych na obustronne ich podpisanie, w terminach określonych w regulaminach 7 Dotyczy rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). 7

8 Ocena cząstkowa odpowiednich konkursów, tj. do 14 dni (w ramach działania 6.1) i do 30 dni w ramach działań 8.1 i 8.2. (dowód: akta kontroli str i ) Do umów, w każdym przypadku załączono dokumenty wyszczególnione w regulaminach odpowiednich konkursów, tj.: kopię wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; harmonogram rzeczowo-finansowy projektu; harmonogram płatności; wzór weksla in blanco opatrzony klauzulą nie na zlecenie ; wzór deklaracji wekslowej; kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem; w przypadku działań 8.1 i 8.2 tabele aktualizujące dot. skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (w przypadku konieczności sporządzenia i załączenia takich tabel). (dowód: akta kontroli str ) Regionalna Instytucja Finansująca w każdym zbadanym przypadku: dokonywała weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przesłanej przez wnioskodawców niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie; sprawdzała (przed podpisaniem) poprawność przygotowanej umowy oraz poprawność i zgodność harmonogramów: rzeczowo-finansowego projektu i płatności; dokonywała (w dniu podpisania) ostatecznej weryfikacji poprawności i kompletności umowy o dofinansowanie. Powyższych czynności dokonywali pracownicy RIF metodą zero-jedynkową z wykorzystaniem list sprawdzających określonych w załącznikach nr: 3.6, 3.14 i 3.20 (w przypadku działania 6.1) oraz nr: 3.6, 3.13 i 3.19 (w przypadku działań 8.1 i 8.2) do procedur podpisywania umów z beneficjentami. (dowód: akta kontroli str i ) Umowy wraz z załącznikami były przygotowywane na wzorach właściwych dla danej rundy aplikacyjnej opublikowanych na stronie internetowej PARP. (dowód: akta kontroli str ) Niezwłocznie przekazywano jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy do PARP oraz za potwierdzeniem odbioru wnioskodawcy wraz z zaświadczeniem de minimis. (dowód: akta kontroli str i ) Według stanu na 30 czerwca 2012 r. RIF podpisała umowy z 27 beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach badanych konkursów. Jedną umowę (w ramach działania 8.1) podpisano 29 sierpnia 2012 r. po zakończeniu procedury odwoławczej. (dowód: akta kontroli str i ) W jednym przypadku nie doszło do podpisania umowy. Przyczyną była rezygnacja wnioskodawcy (4 B Sp. z o.o.) z przyznanego dofinansowania w ramach działania 6.1. (dowód: akta kontroli str ) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 8

9 Sprawy objęte kontrolą NIK nie były przedmiotem kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w analizowanym okresie w RIF. (dowód: akta kontroli str ) Prawo zgłoszenia zastrzeżeń IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Lublin, dnia 17 grudnia 2012 r. Kontrolerzy Edward Szempruch Główny specjalista k.p. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Dyrektor Adam Pęzioł Podpis Podpis Szczepan Olejnik Specjalista k.p.... Podpis 9

LGD-4101-024-01/2012 P/12/018 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE

LGD-4101-024-01/2012 P/12/018 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE LGD-4101-024-01/2012 P/12/018 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/018 Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr../rif/

Umowa o dzieło nr../rif/<rok podpisania umowy> Umowa o dzieło nr../rif/ z ekspertem oceniającym projekty w ramach Działania 8.1/ Działania 8.2 * Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarta pomiędzy (nazwa Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach. Priorytet 8: Działanie 8.2:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach. Priorytet 8: Działanie 8.2: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne.

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Z uwagi na przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległo

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu

Regulamin przeprowadzania konkursu Wersja z dnia 10.07.2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Instytucja Wdrażająca

1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.5 Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki W działaniu tym przewidziano dwa poddziałania: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym oraz 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-15-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 - Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu REGULAMIN KONKURSU dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW Okres

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-01/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy ] P/12/137 Realizacja przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, lipiec 2016 Zgodnie z 9 Regulaminu konkursu: Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-021-04/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-021-04/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-021-04/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą P/14/098 Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu".

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, których celem jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności

Bardziej szczegółowo

LOL-4114-02-07/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL-4114-02-07/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL-4114-02-07/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę kontroler I/13/009 Wykorzystanie przez gminy województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych protestów od oceny merytorycznej na podstawie Procedury Odwoławczej w ramach PO IG, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/13/002 Wykonywanie nadzoru przez Centrum

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-026-03/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownicy jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/019 Efekty wspierania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo