PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, Radom. Oświadczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i ścieków technologicznych z budynku magazynowego w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa, połoŝonego przy ul. Chorzowskiej w Radomiu na działkach nr 72/1; 72/2 i 72/4. INWESTOR: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, Radom PROJEKTOWAŁ: inŝ. Tomasz Barszcz Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Marzec - Kwiecień 2011r.

2 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Część opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia. B. Załączniki. 1. Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków z w/w budynku wydane przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu zał. nr Opinia ZUD-u zał. nr Decyzja o warunkach zabudowy zał. nr 3. C. Część rysunkowa 1. Aktualny podkład geodezyjny z projektowanymi przyłączami wod.-kan. i ścieków technologicznych oraz istniejącym uzbrojeniem uzgodniony w ZUD w Radomiu rys. nr 1 2. Profil podłuŝny przyłącza wodociągowego rys. nr 2 3. Profil podłuŝny przyłącza kanalizacji sanitarnej od studzienki istniejącej do w/w budynku rys. nr 3 4. Profil podłuŝny przyłącza kanalizacji ścieków technologicznych z hali przetwórstwa owoców i warzyw rys. nr 4 5. Profil podłuŝny ścieków technologicznych z hali produktów mięsnych rys. nr 5 6. Separator tłuszczu dla ścieków z hali produktów mięsnych - adaptacja rys. nr 6 7. Studzienki kontrolno rewizyjne na w/w przyłączach kanalizacyjnych rys. nr 7 8. Węzeł wodomierzowy w budynku w hali przetwórstwa owoców i warzyw fragment rzutu hali rys. nr 8 9. Sposób ułoŝenia rur PVC i PE w wykopie rys. nr 9

3 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i ścieków technologicznych do części budynku magazynowego adaptowanego na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa połoŝonego przy ul. Chorzowskiej 16/18 w Radomiu. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/ Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania niniejszego projektu są następujące zagadnienia techniczne: przyłącze wodociągowe do w/w budynku wraz z węzłem przyłączeniowym i wodomierzowym, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacyjne ścieków technologicznych z hali przetwórstwa owoców i warzyw, przyłącze kanalizacyjne ścieków technologicznych z hali przetwórstwa mięsa, podczyszczanie ścieków technologicznych przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

4 3 3. Materiały do projektowania 3.1. Aktualny podkład geodezyjny wraz z uzbrojeniem istniejącym na terenie CDR Warunki techniczne Wodociągów Miejskich w Radomiu Decyzja o warunkach zabudowy Projekt technologiczny przebiegu procesu przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące przepisy. 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1. Przyłącze wodociągowe Projektowane przyłącze wodociągowe dostarczać będzie wodę z istniejącej sieci wodociągowej do adaptowanego budynku do celów sanitarnych i technologicznych w obu halach przetwórstwa owoców i mięsa. Zgodnie z Warunkami technicznymi zasilania w wodę projektowane przyłącze włączone będzie do istniejącej na terenie CDR sieci wodociągowej o średnicy D N = 200 mm wg informacji na podkładzie geodezyjnym i wprowadzona do adaptowanego budynku do hali przetwórstwa owoców i warzyw. Miejsce włączenia do sieci oznaczono w projekcie symbolem WŁ i zlokalizowane będzie w pobliŝu istniejącego budynku laboratoryjno szkoleniowego. Włączenie przyłącza do sieci zaprojektowano przy pomocy tzw. opaski φ 50 mm z nawiertką /frezem/ i zasuwą odcinającą, Ŝeliwną kołnierzową z miękkim doszczelnieniem klina, obudową wrzeciona i skrzynką Ŝeliwną do zasuw typu podziemnego. Po odkryciu części istniejącej sieci wodociągowej φ 200 mm naleŝy ustalić lokalizację istniejącej zasuwy na w/w sieci, która odcina dopływ wody do działki

5 4 sąsiedniej. Włączenie naleŝy wykonać przed w/w zasuwą w odległości około 2 m, wykonując uprzednio płukanie końcówki sieci z zanieczyszczeń. Po zamontowaniu opaski i zasuwy projektowanej naleŝy do kołnierza zasuwy zamontować tuleje kołnierzową D N = 50 mm, która będzie połączona z rurą PE przyłącza poprzez zgrzanie elektrooporowe. Przyłącze zaprojektowano z rur PE PN 16 wodociągowych o średnicy D Z = 63/5,7 mm łączonych przez zgrzewanie. W terenie przyłącze naleŝy prowadzić 1,5 m od istniejącej kanalizacji, ok. 2,0 m od granicy działki oraz 3,0 m od adaptowanego budynku z uwagi na projektowane schody zewnętrzne i stropy słupów w/w budynku. Przewód wodociągowy z rury PE naleŝy prowadzić do hali przetwórstwa owoców i warzyw, zamontować kształtkę przejściową PE/stal, a następnie zamontować zawór odcinający kulowy kołnierzowy lub gwintowany ze śrubunkiem średnicy D N = 50 mm. Na odcinku poziomym przyłącza w hali naleŝy zamontować filtr siatkowy do wody zimnej, wodomierz, zawór antyskaŝeniowy, zawory odcinające kulowe d n = 50 mm, manometr p = 1,0 MPa zgodnie z profilem podłuŝnym przyłącza. Do pomiaru zuŝycia wody dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy d n = 25 mm o parametrach V min = 3,0 m 3 /h, V max = 7,0 m 3 /h z kompletem śrubunków. Do zabezpieczenia sieci zewnętrznej przed wtórnym zanieczyszczeniem zaprojektowano zawór zwrotny antyskaŝeniowy typu EA 251 firmy Danfoss. Wszystkie zawory odcinające, kulowe winny mieć moŝliwość wymiany /demontaŝu/. Za wodomierzem, instalację wodociągową zaprojektowano jako rozdzieloną, niezaleŝną dla obu hal, co ujmuje oddzielny projekt. Na wniosek Inwestora za węzłem wodomierzowym zaprojektowano punkt czerpalny wody zewnętrzny do celów pielęgnacji zieleni. Przyłącze wodociągowe w terenie naleŝy prowadzić na głębokości od ~ 1,5 1,6 m na warstwie piasku

6 5 zagęszczonego. Na załamaniach trasy naleŝy stosować kolana łączone z rurą poprzez zgrzewanie Przyłącza kanalizacji sanitarnej i ścieków technologicznych Odbiornikiem ścieków sanitarnych projektowanych węzłów sanitarnych będzie istniejąca kanalizacja sanitarna na terenie CDR. Miejscem włączenia przyłącza będzie istniejąca studzienka rewizyjna oznaczona symbolem S.O. Przyłącza kanalizacyjne ścieków technologicznych będą włączone do w/w projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej po wstępnym podczyszczeniu ścieków z obu hal przetwórstwa owoców i mięsa. Wszystkie przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej SN8, litych /jednorodnych/, kielichowych o złączach uszczelnianych uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne w terenach zieleni będą układane w wykopie otwartym natomiast pod drogami wewnętrznymi w rurach ochronnych stalowych, które montowane będą metodą przecisku lub przewiertu z zachowaniem projektowanych spadków. Przeciski naleŝy wykonywać od strony wykopów otwartych w pasach zieleni. Przeciski do adaptowanego budynku na odcinkach od S2 do R, S3 do R i S4 do R naleŝy wykonywać krótkimi odcinkami rur stalowych z uwagi na istniejący budynek stołówki i istniejące krzewy i drzewa. Miejsce wejścia przyłączy kanalizacyjnych do budynku zlokalizowano pomiędzy dwoma sąsiednimi stropami słupów konstrukcyjnych budynku. Nie dopuszcza się zmiany wejść rur ochronnych w bliskie sąsiedztwo słupów lub pod stopą słupa. Z uwagi na uderzenia dynamiczne i drgania w trakcie wykonywania przecisku, które mogą przenosić się na konstrukcję budynku proponuje się wykonanie montaŝu rur ochronnych metodą przewiertu. Wszystkie przyłącza zaprojektowano z wymaganym spadkiem zapewniającym grawitacyjny spływ ścieków i samoczyszczenie rurociągów.

7 6 Uzbrojenie przyłączy stanowią: przyłącze kanalizacji sanitarnej studzienki kontrolno rewizyjne z kręgów betonowych D N = 1200 mm przykryte od góry płytą Ŝelbetową nadstudzienną z otworem pod właz Ŝeliwny φ 600 mm kl. D25 /25 ton/, przyłącze ścieków technologicznych z hali przetwórstwa owoców i warzyw studzienka kotrolno-rewizyjna z osadnikiem h = 0,6 m oznaczona symbolem S i zasyfonowanym odpływem ścieków z hali. Zasyfonowanie odpływu ma na celu zabezpieczenie projektowanych przyłączy i kanalizacji sanitarnej na terenie CDR przed infiltracją gazu propan-butan z hali przetwórstwa owoców w przypadku ewentualnej awarii instalacji gazowej w hali /przy kotle/. Projektowana studzienka wymagać będzie częstego czyszczenia z części stałych, które mogą płynąć wraz ze ściekami oraz uzupełniania poziomu wody ścieków w studzience tak, aby odpływ z hali był zanurzony w wodzie. W/w studzienka umoŝliwi równieŝ udraŝnianie przyłącza na odcinku od budynku do S. Do włączenia w/w przyłącza do przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została studzienka rewizyjna S2, która słuŝyć będzie do poboru próbek ścieków po podczyszczeniu w studzience z osadnikiem przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odpływ ze studzienki osadnikowej winien być zlokalizowany nad przewodem kanalizacji sanitarnej w studzience S2 tak, aby ścieki technologiczne moŝna było pobrać do ewentualnych badań przed zmieszaniem ze ściekami sanitarnymi, przyłącze ścieków technologicznych z hali przetwórstwa mięsnego separator tłuszczu i studzienki kontrolno-rewizyjne S i S3. W projekcie dobrano separator tłuszczu typu AWAS-F Beton firmy AWAS Warszawa o parametrach: NG2; D Z = 1500 mm; H = 1900 mm wraz z nadstawką H = 500 mm, płytą Ŝelbetową z dwoma włazami Ŝeliwnymi φ 600 mm, G = 2,8 T, średnice dopływu i odpływu d n = 150 mm. Po

8 7 zamontowaniu separatora w wykopie naleŝy wykonać wentylację komory przewodem z rur Ŝeliwnych φ 100 mm wyprowadzonym nad teren na wysokość minimum 0,5 m /powyŝej pokrywy śnieŝnej/. Do poboru próbek ścieków po przejściu przez separator słuŝyć będzie studzienka rewizyjna S3 na przyłączu kanalizacji sanitarnej. Odpływ z separatora naleŝy włączyć powyŝej przewodu kanalizacji sanitarnej tak, aby ścieki z hali mięsnej nie mieszały się na poziomie odpływu z separatora. Do udraŝniania przyłącza na odcinku od budynku do separatora słuŝyć będzie studzienka rewizyjna S projektowana na w/w przyłączu przed separatorem. Rurociągi przyłączy kanalizacyjnych w wykopie otwartym naleŝy układać na warstwie zagęszczonego piasku z projektowanymi spadkami. Rurociągi kanalizacyjne w rurach ochronnych naleŝy układać z zastosowaniem pierścieni dystansowych raci, które uprzednio naleŝy zamontować na rurach kanalizacyjnych i odcinkami wsuwając w rury ochronne zamontować całe przyłącze. Wskazane jest uŝycie dłuŝszych odcinków rur, aby ilość połączeń kielichowych w rurach ochronnych była moŝliwie mała. Po ułoŝeniu rurociągów przyłączy w wykopie naleŝy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przed zasypaniem wykopów. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studzienek rewizyjnych i separatora przed zabudową w wykopie naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie abizolem R + 2P. Wewnątrz studzienek naleŝy zamontować Ŝeliwne klamry włazowe, a w dnie wykonać kinety przepływowe. Na studzienkach naleŝy montować włazy Ŝeliwne z otworami wentylacyjnymi.

9 8 5. Roboty ziemne Wykopy pod projektowane przyłącza wod.-kan. naleŝy wykonywać ręcznie w sąsiedztwie istniejących uzbrojeń i mechanicznie w terenie nieuzbrojonym, zachowując szczególną ostroŝność i przy skrzyŝowaniu z kablami elektrycznymi, telefonicznymi, wodociągiem i istniejącą kanalizacją. Wszystkie wykopy głębokości powyŝej 1,0 m wymagają umocnienia ścian poprzez odeskowanie balami grubości 50 mm. Ewentualne sączenia wód gruntowych do wykopu naleŝy wypompować na teren utwardzony. Zasypki wykopów naleŝy wykonywać warstwami wg zaleceń zawartych na rys. nr 9. Po zakończeniu robót ziemnych teren naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji przyłączy kanalizacyjnych z istniejącymi krzewami, naleŝy przesadzić krzewy w inne miejsca tak, aby trasa przyłączy nie była zakrzewiona. PowyŜsze naleŝy uzgodnić z Inwestorem. 6. Uwagi końcowe Całość robót budowlano montaŝowych naleŝy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami Dz. U. Nr 75 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL Warszawa. Opracował: inŝ. Tomasz Barszcz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM

INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM 1 PROJEKT PRZETARGOW Y I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU DANE OGÓLNE Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Projektant: Stadium: BranŜa: Park Handlowy Bielany Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, ul. Czekoladowa 7,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA 19.4. Dla wykonania instalacji alarmowej naleŝy opracować schemat w formie wydruku i pliku CAD w formacie *.dwg (na płycie CD), załączony do dokumentacji technicznej sieci. 19.5. Przewody w mufach naleŝy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ...

Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz budynek biurowo- socjalny Wieś Wieruchów działka 74/1 gm. OŜarów Mazowiecki ... I. Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa Str.1 2. Zawartość opracowania Str.2-3 II. Dokumenty Formalne 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Str. 4-14 2. Wypis z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom

Zespół Projektowo - Realizacyjny PRO - SAN II ul. Batorego 5/3, 41-902 Bytom PROJEKT ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Stan prawny 4.2. Istniejące uzbrojenie terenu 5. Sieć wodociągowa 5.1.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo