CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH!"

Transkrypt

1 TOP-AIR/CLV 84 CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH! TOP-AIR to pierwszy produkt i technologia wprowadzona przez nasz¹ firmê na polski rynek. TOP-AIR to GWARANCJA DOSKONA EJ AKUSTYKI w instalacjach wentylacyjnoklimatyzacyjnych. CISZA to nie luksus, to w naszej technologii standard. P r z e z p r a w i e æ w i e r æ w i e k u klimatyzowaliœmy Afrykê równikow¹, stosuj¹c przy budowie kana³ów tê w³aœnie technologiê. Jesteœmy jej prekursorami w Polsce. Firma TOP AIR-SOFIK postawi³a na jakoœæ! Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu i doskona³ej znajomoœci materia³ów bran owych zaproponowaliœmy polskim inwestorom, projektantom i instalatorom materia³ najwy szej jakoœci. Po³¹czenie i koordynacja myœli technicznej wielu bran z umiejêtnoœci¹ optymalnego wykorzystania aktualnego poziomu techniki daje mo liwoœci wspania³ych realizacji. Realizacja na tym poziomie to przede wszystkim szeroko pojmowana doskona³a jakoœæ. Dlatego w³aœnie ta technologia znalaz³a swe miejsce na najbardziej presti owych budowach w Polsce! DZIA AJACE w naszym kraju od pocz¹tku lat 70-tych instalacje wykonane z P YT TOP-AIR s¹ najlepszym dowodem wysokiej jakoœci tego materia³u! Instalacje te powsta³y w Polsce w okresie gierkowskim, w s i e c i h o t e l i O R B I S. TOP-AIR to p³yta z we³ny szklanej pokryta od strony zewnêtrznej blach¹ aluminiow¹, a od strony wewnêtrznej czarnym woalem z w³ókna szklanego. Z p³yty tej wykonuje siê instalacje kana³owe izolowane termicznie, które s¹ g³ównym elementem transportu powietrza. Dopuszczane ciœnienie 800 Pa, prêdkoœæ do 0 m/s oraz niepalnoœæ materia³u daje mo liwoœci stosowania tej technologii praktycznie bez ograniczeñ. Najwiêksze jej zalety to: - wysoki wspó³czynnik t³umienia (firma nasza opracowa³a specjalny program TOP-AIR CAD obliczaj¹cy akustykê w kana³ach TOP-AIR), - niewielki ciê ar kana³ów (w stosunku do kana³u blaszanego) rozwi¹zuje problem obci¹ eñ konstrukcyjnych z w ³ a s z c z a w b u d y n k a c h remontowanych, - kana³ ju posiada izolacjê termiczn¹ (0,04 i 0,05 W/mK) co przy stale rosn¹cych kosztach robocizny nie jest bez znaczenia, - struktura i materia³ jest nieprzyjaznym œrodowiskiem dla grzybów i bakterii, - mo liwoœæ wykonywania kana³ów na miejscu budowy (szycie na miarê), - materia³ niehydrofilny (doskonale s p r a w d z a s i e w i n s t a l a c j a c h basenowych) - mo liwoœæ uruchomienia w³asnej produkcji kana³ów przy niewielkich kosztach i n w e s t y c y j n y c h ( s p e c j a l i s t y c z n e profesjonalne narzêdzia i szkolenie), - czyszczenie metod¹ mechaniczn¹ (szczotki nylonowe), Bardzo istotne jest to, e koszt instalacji kana- ³owej wykonanej z p³yt TOP-AIR nie jest wy szy ni klasycznej, termoizolowanej instalacji z blachy ocynkowanej! Ograniczenie iloœci t³umików oraz obni enie kosztów transportu (przewozimy p³yty a nie gotowe kana³y) pozwala nawet na wymierne oszczêdnoœci. Ze wzglêdu na lekkoœæ kana³ów do ich monta u potrzebna jest mniejsza liczba monta ystów i je eli pozwalaj¹ na to wysokoœci, to zamiast rusztowañ wystarcz¹ zwyk³e drabiny. Kolejny bardzo wa ny argument - w technologii TOP-AIR wykonanie instalacji mo na rozpocz¹æ od zaraz, nie ma w niej bowiem okresu oczekiwania na produkcjê. Na budowie mo na dorobiæ ka dy element i ka d¹ kszta³tkê. Nasza lista referencyjna jest ogromna, z wieloma presti owymi budynkami. Wœród obiektów zrealizowanych w technologii TOP- AIR znalaz³y siê m.in.: Studia TVP i ATM sieci kin:, Multikino, Cinema City, Max Film, opery, filharmonie i teatry w Koszalinie, P³ocku, G d a ñ s k u, O l s z t y n i e, B i a ³ y m s t o k u, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, iu, Opolu itd. Jesteœmy w Szko³ach Wy szych, inwestycjach publicznych, du ych fabrykach, biurowcach, szpitalach, halach sportowych, basenach ale i w domach jednorodzinnych. Mamy nadziejê zagoœciæ równie w Pañstwa projektach.

2 TOP-AIR/CLV 84 TOP-AIR/CLV 84 - samonoœne przewody z we³ny szklanej. Charakterystyka ogólna ZASTOSOWANIE: Budowa kana³ów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w instalacjach, które wymagaj¹ m.in: * wysokiej izolacyjnoœci akustycznej i minimalnych obci¹ eñ konstrukcyjnych * doskona³ej izolacyjnoœci termicznej * sprawnej i szybkiej realizacji na miejscu budowy * szczelnoœci, sztywnoœci, lekkoœci i estetyki koñcowej. P³yta z we³ny szklanej po³¹czona ywicami termoutwardzalnymi. Strona zewnêtrzna: g³adkie aluminium o gruboœci 100 µm. Strona wewnêtrzna: czarny woal wysokiej prêdkoœci VHV (high velocity covering), dziêki któremu otrzymano niskie oporu przep³ywu zbli one do kana³ów ocynkowanych. Woal odporny na czyszczenie mechaniczne (miêkkie szczotki nylonowe). System po³¹czeñ na pióro w³asne uzyskany dziêki podwójnej gêstoœci we³ny i sprasowaniu brzegów p³yty. Typ Gêstoœæ we³ny [kg/m ] TOP AIR/CLV84 85 Gêstoœæ we³ny na piórze [kg/m ] G³êbokoœæ pióra [mm] 170 1,5 Charakterystyka techniczna Typ Klasyfikacja ogniowa TOP-AIR/CLV 84 Temperatura o [ C] TOP AIR/CLV84 80 Prêdkoœæ [m/s] Ciœnienie [Pa] /-800 Klasa A-s1, d0 (p³yta niepalna) Maksymalne dopuszczalne ciœnienie +800 Pa/-800 Pa Wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej przy 0 C o 0,04 W/mK Reakcja na na wilgoæ Wilgotnoœæ wzglêdna przy temperaturze 0 C o p³yta niehydrofilna <70 % Sposób pakowania i wymiary P³yta TOP-AIR/CLV 84 pakowana jest w kartonach po 6 sztuk. W kartonie znajduje siê 1, m Typ Gruboœæ [mm] D³ugoœæ[m] Szerokoœæ [m] TOP AIR/CLV84 5,90 1,

3 TOP-AIR/CLV 84 Charakterystyka foniczna Wspó³czynnik poch³aniania dÿwiêku -sabine Typ Czêstotliwoœæ [Hz] TOP-AIR/CLV 84 0,0 0,40 0,70 0,75 0,90 0,90 Testowane z komor¹ 00 mm db L = 1,05 x 1,4 x p S db L 1,4 p S L - poch³anianie dÿwiêku na metr bie ¹cy przewodu i dla danej czêstotliwoœci - wspó³czynnik poch³aniania dÿwiêku ( -sabine) do stosowanych czêstotliwoœci podany w tabeli powy ej - okreœlony przez skalê (poni ej) w stosunku do - obwód przewodu (m) - powierzchnia przewodu (m ) - d³ugoœæ przewodu 1,4 0,10 0,15 0,0 0,5 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 Przyk³ad: Kana³ z TOP-AIR/CLV 84 o przekroju 0,70 x 0,0 wykazuje poch³anianie dÿwiêku równe 6,7 db na metr przewodu przy 1000 Hz. db L 1,05 x 0,67 x = 0,1 = 6,70 db/m Zestawienie w³aœciwoœci akustycznych: TOP-AIR/CLV 84 Parametrem najlepiej oddaj¹cym w³aœciwoœci akustyczne w/w materia³u jest L czyli spadek natê enia dÿwiêku na metr przewodu dla danej czêstotliwoœci, wyra ony w db/m. Przyk³ad: Analizujemy przewód o przekroju 0,0 m x 0,0 m przy czêstotliwoœciach od 15 Hz do 1000 Hz. Poni ej podajemy wartoœci L w/w przewodów przy zastosowaniu omawianego materia³u. Typ TOP-AIR/CLV 84 Czêstotliwoœæ [Hz] Poch³anianie dÿwiêku db/l [db/m],59,88 8,50 9,6 1,08 1,08 14 Poch³anianie dÿwiêku 1 obni enie dÿwiêku [db/m] czêstotliwoœæ [Hz] TOP-AIR/CLV 84

4 TOP-AIR/CLV 84 Obliczenie spadku ciœnienia przy pomocy nomogramu D eq = (a x b) a + b Deq a b - œrednica równowa na - szerokoœæ wewnêtrzna przewodu - wysokoœæ wewnêtrzna przewodu Przyk³ad: Na przewodzie: D eq = 600 mm prêdkoœæ powietrza: 5 m/s strumieñ powietrza: 1,4 m /s spadek ciœnienia: 0,08 mm SW / m strumieñ powietrza (m /s) ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 prêdkoœæ powietrza (m/s) œrednica równowa na (w mm) 0,4 0, 00 0, 0,1 0,001 0,00 0,00 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 0,0 0,0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0, 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 spadek ciœnienia (mm SW / m) (1mm SW = 10 Pa) Czyszczenie kana³ów TOP AIR/CLV84 Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 140, przewody wentylacyjne wykonane z p³yt izolacyjnych powinny wytrzymywaæ bez uszkodzenia operacje czyszczenia odpowiadaj¹ce okresowi 0 lat u ytkowania (jedna operacja czyszczenia na rok).kana³y TOP-AIR/CLV84 mo na i nale y czyœciæ przy u yciu metody SCAND TECH za pomoc¹ miêkkich szczotek nylonowych. Metoda SCAND TECH to system czyszczenia mechanicznego, oparty na odrywaniu z wewnêtrznej powierzchni kana³ów zanieczyszczeñ przy pomocy wiruj¹cych szczotek oraz jednoczesnym ich usuwaniu poprzez ci¹g powietrza wytworzony przez specjalistyczny wentylator odci¹gowy. Szczotki obracaj¹ siê z prêdkoœci¹ 900 obr/min i osadzone s¹ na giêtkich prêtach o d³ugoœciach do 15 m. Wyniki badañ czyszczenia p³yt TOP AIR/CLV84 przekraczaj¹ wymóg normy 1 krotnie, czyli je eli norma zak³ada czyszczenie instalacji 1 raz w roku przez 0 lat, instalacjê mo na czyœciæ przez 40 lat, raz na miesi¹c przez 4 lata. 4

5 Wykonanie przewodów TOP AIR INSTRUKACJA WYKONAWCZA Szanowni Pañstwo! Rozpoczynacie pracê w technologii TOP-AIR. To stara i sprawdzona od prawie 40 lat technologia. Pierwsze instalacje z TOP-AIR powsta³y w Polsce na pocz¹tku lat 70-tych w okresie gierkowskim i wiêkszoœæ z nich funkcjonuje do tej pory, czyli od przesz³o 40 lat. Instalacje te wykonywali francuscy instalatorzy. To prosta technologia, która sprawdzi³a siê na ca³ym œwiecie. Proponujemy Pañstwu jedyne profesjonalne materia³y z tej gamy produktów i mamy nadziejê, e dosta³y siê one w dobre rêce. Jakoœæ surowca to nie wszystko, najwa niejszym ogniwem ka dej instalacji jesteœcie WY INSTALATORZY. PANOWIE REZULTAT KOÑCOWY ZALE Y OD WAS. Liczê, e wszystkie realizowane przez Was instalacje z naszych materia³ów bêd¹ wykonane bez najmniejszych zarzutów, sumiennie i z pe³nym profesjonalizmem. My bêdziemy mogli pokazywaæ Wasze instalacje i polecaæ Was bez wahania, a Wy za 0 lat bêdziecie mogli pokazywaæ je z dum¹ swoim dzieciom lub wnukom. Z yczeniami sukcesów Szef firmy /KRYSTYNA RIBIER/ 5

6 INSTRUKCJA WYKONAWCZA DLA PRZEWODÓW KLIMATYZACYJNO - WENTYLACYJNYCH W TECHNOLOGII TOP-AIR Zalecenia dotycz¹ce transportu, za³adunku i roz³adunku. 1. Kartony z p³ytami TOP AIR nale y przenosiæ w pozycji pionowej. Nieostro ne przenoszenie p³yt w pozycji p³askiej mo e spowodowaæ ich przegiêcie lub nawet prze³amanie.. Materia³ nale y transportowaæ i sk³adowaæ w pozycji p³askiej w pomieszczeniach, w których wilgotnoœæ nie przekracza 70%. Materia³y niezbêdne do produkcji kana³ów TOP AIR/CLV84 1. P³yta TOP-AIR/CLV 84.. Taœma aluminiowa o gruboœci 50 m i szerokoœci 75 mm.. Zszywki rozprê ne. 4. Klej systemowy. 5. Profile wzmacniaj¹ce - tylko przy du ych przekrojach kana³u i wysokich ciœnieniach. 6. Profile pomocnicze (do po³¹czeñ z kana³ami blaszanymi, monta u kratek, klap rewizyjnych, podwieszeñ. 7. Zestaw profesjonalnych narzêdzi do produkcji kana³ów TOP AIR (5 hebli tn¹cych, linijko-ekierka, ekierka,5 stopnia, nó cuts-all, nó zwyk³y, zszywarka, zestaw g³adzików, szablon do monta u kierownic, zmiotka. Charakterystyka narzêdzi Poni ej rysunek ekierki znajduj¹cej siê w zestawie, która s³u y do wyznaczania wewnêtrznych wymiarów p³yty i stanowi prowadnicê dla no y. Ekierka mo e byæ u ywana równie przez osoby leworêczne. 1. dodatkowe otwory dla leworêcznych. krawêdÿ prowadzenia. listwa wzmacniaj¹ca ekierkê 4. pokrêt³o do regulowania k¹tów ciêcia 5. linia pomiarowa 6. otwory do regulacji k¹tów ciêcia HEBLE TN CE: NARZÊDZIA RÊCZNE DO WY OBIEÑ (heble tn¹ce) s¹ wyposa one w ostrza precyzyjnie wyostrzone i poddane obróbce termicznej. Narzêdzie nr 1: Narzêdzie nr /4: Narzêdzie nr : Narzêdzie nr 5S: Narzêdzie nr 7: wykonanie wy ³obienia mêskiego (zob. procedura wykonania etap 1) wykonanie wy ³obienia z prawej na lew¹ - etap i 4 wykonanie wy ³obienia z lewej na praw¹ - etap wykonanie ciêcia z pozostawieniem zak³adki - etap 5 wykonanie wy ³obienia eñskiego. Uwaga, przed rozpoczêciem pracy zwracamy Pañstwa uwagê, e heble s¹ wyposa one w doskona³e przemys³owe ostrza. Ostrza te s¹ pokryte specjaln¹ czarn¹ warstw¹ ochronn¹, która stwarza pewien opór przy pierwszych ciêciach. Opór ten znika bardzo szybko i narzêdzia u ytkuje siê bez wiêkszego wysi³ku. Nale y równie sprawdziæ czy nó jest prawid³owo wyregulowany i czy ewentualnie nie przeci¹³ zewnêtrznego pokrycia p³yty, w razie takiego problemu nale y po prostu odpowiednio wyregulowaæ ostrza. 6

7 UWAGA!!! WSZYSTKIE KANA Y MONTOWANE NA ZEWN TRZ MUSZ BYÆ ZABEZPIECZONE P ASZCZEM Z BLACHY OCYNKOWANEJ I DOIZOLOWANE JE ELI TEGO WYMAGA STREFA KLIMATYCZNA. PRODUKCJA PRZEWODÓW TOP-AIR Przewody wykonuje siê w szerz p³yty, d³ugoœæ otrzymanych odcinków wynosi wiêc 1, m. Pozosta³e fragmenty p³yty nale y zawsze zachowywaæ do dalszej produkcji (np.: w pustym kartonie). We³na z wy ³obieñ nie nadaje siê do dalszej produkcji. I. Produkcja przewodów TOP-AIR z jednego kawa³ka p³yty. 0 CM 0 CM 0 CM 0 CM Przygotowanie wymiar podany na p³ycie = odleg³oœæ odmierzana na linijko-ekierce w wyniku ciêcia SLAP-em 5 powstaje 4 cm zak³adka Wyjmij z³o on¹ ekierkê z walizki, znajdÿ pokrêt³o i odkrêæ je, otwórz EKIERKÊ i z³ó j¹ pod k¹tem 90, nastêpnie wkrêæ pokrêt³o w otwór z napisem 90 znajduj¹cy siê na ramieniu pomiarowym. W ten sposób o ramiona ekierki zostan¹ zablokowane. Pamiêtaj, e ekierkê mo esz równie ustawiæ pod katem 75,68, 60 i 45. Ekierka, któr¹ Pañstwu dostarczyliœmy jest ustawiona dla osób praworêcznych. Aby rozpocz¹æ pracê ustaw siê od strony pióra eñskiego, wykonanego fabrycznie, przy³ó ekierko-linijkê do lewej krawêdzi p³yty i sprawdÿ k¹t prosty. o Etap nr 1 W tym przypadku opieramy siê na przyk³adzie przewodu 100 mm x 80 mm. Do wykonania pierwszego ciêcia nie jest potrzebna ekierka. Zacznij ci¹æ p³ytê od lewej strony narzêdziem nr 1 wzd³u lewego brzegu p³yty, pilnuj¹c aby krawêdÿ narzêdzia dok³adnie przywiera³a do brzegu p³yty. W ten sposób otrzymasz pióro mêskie. 7

8 Etap nr Ustaw ekierkê do prawej strony wyciêcia powsta³ego przez narzêdzie nr 1, zgodnie z ustalonym wymiarem wewnêtrznym na linii pomiarowej (w naszym przyk³adzie 100 mm). WeŸ narzêdzie nr /4 i tnij wzd³u krawêdzi ramienia prowadz¹cego i tym samym wszerz p³yty. W ten sposób otrzymasz ciêcie jak ni ej. Pilnuj aby p³yta nie przesunê³a siê, od do³u zablokuj j¹ dolnym pomiarowym ramieniem ekierki, z boku zwróæ uwagê na blokuj¹ce j¹ d³u sze ramiê, dopilnuj zachowanie k¹ta prostego. Wszystkie ciêcia wykonujemy wszerz p³yty. W ten sposób powstaj¹ odcinki kana³u o d³ugoœci 10 mm. GALASSMASTER 4 GALASSMASTER Etap nr Przesuñ ekierkê w prawo do prawej krawêdzi ciêcia /4 i do ¹danego drugiego wymiaru przewodu, czyli 80 mm. Ustaw narzêdzie nr do krawêdzi prowadz¹cej ekierki i tnij wzd³u, w ten sposób uzyskujesz ciêcie jak na rysunku Etap nr 4 Powtórz etap nr stosuj¹c nó nr /4. Przesuñ ekierkê tak a eby uzyskaæ wymiar szerokoœci 100 mm, zawsze pamiêtaj o ustawieniu ekierki po prawej stronie poprzedniego ciêcia. Oczywiœcie uzyskujemy takie samo ciêcie jak w etapie nr. 8

9 Etap nr 5 Ciêcie no em nr 5S - wykonanie ostatniego boku przewodu zakoñczonego zak³adk¹. Przesuñ ekierkê po raz ostatni do prawej krawêdzi poprzedniego ciêcia, zgodnie z ¹danym drugim wymiarem przewodu czyli 80 mm i prowadÿ nó wzd³u ekierki. GALASSMASTER 5S GALASSMASTER 5V Etap nr 6 A eby zakoñczyæ weÿ zwyk³y, ostry nó. Ustaw ekierkê przy prawej krawêdzi poprzedniego ciêcia i odetnij p³ytê. Usuñ pozosta³¹ resztkê we³ny z zak³adki dok³adnie oczyszczaj¹c no em aluminium (otrzymujesz 4 cm aluminiow¹ zak³adkê). Z³ó kana³, a powsta³e ³¹czenie zszyj co 6 cm i oklej jednokrotnie taœm¹ aluminiow¹. Etap nr 7 Etap ten obejmuje z³o enie kana³u czyli oparcie wyciêcia zrobionego w pierwszym etapie na krawêdzi powsta³ej podczas ostatniego ciêcia. Zak³adkê, równie powsta³¹ podczas ostatniego ciêcia przyszywamy do powierzchni aluminium pierwszego boku. Nastêpnie oklejamy powsta³e po³¹czenie taœm¹ aluminiow¹ i wyg³adzamy j¹ dok³adnie aby unikn¹æ zmarszczeñ. DOK ADNE WYKONANIE KANA U JEST GWARANCJ JEGO SZCZELNOŒCI!!! 9

10 Etap nr 7. Sk³adanie wyciêtych boków kana³u, zszywanie oraz oklejanie taœm¹ aluminiow¹. 6 cm 1 cm Zalecenia dotycz¹ce taœmy aluminiowej: - odmierzaj zawsze taœmê na d³ugoœæ przewodu, - uwa aj aby powierzchnie oklejane nie by³y wilgotne, zakurzone lub t³uste, - przyklejaj taœmê, unikaj¹c zmarszczeñ odklejaj¹c stopniowo papier ochronny, - bardzo dok³adnie wyg³adzaj taœmê g³adzikiem a szczególn¹ uwagê poœwiêæ brzegom, - wszelkie fa³dy mog¹ z czasem spowodowaæ nieszczelnoœci, 0 - taœma aluminiowa musi byæ przechowywana w lokalu o temperaturze powy ej + 5 C. W ni szej temperaturze taœmê nale y lekko zagrzaæ aby zachowa³a swoje w³aœciwoœci przylepne, - powierzchniê wokó³ zszywek szczególnie dok³adnie wyg³adziæ, - ZABRONIONE JEST STOSOWANIE TAŒMY ZBROJONEJ I O MNIEJSZEJ GRUBOŒCI Ni 50µm! II. ¹czenie przewodów TOP AIR/CLV84. Ka de ³¹czenie dwóch przewodów nale y zszyæ i -krotnie okleiæ taœm¹ aluminiow¹. Gotowe, wykonane przewody ³¹czymy na pióro w³asne mêsko/ eñskie. Z kana³em okr¹g³ym przewody TOP-AIR ³¹czymy przy pomocy mufo-wkrêtów. W miejscu gdzie trudno jest po³¹czyæ kana³y TOP-AIR na pióro w³asne z uwagi na utrudniony dostêp, uniemo liwiaj¹cy dok³adne oklejenie ³¹czenia taœm¹ i wyg³adzenie jej, kana³y mo na po³¹czyæ na ramki (tak jak w kana³ach blaszanych) nie zapominaj¹c o ich bardzo dok³adnym osadzeniu (ramkê wysmarowaæ klejem, na³o yæ na kana³ i skrêciæ za pomoc¹ blachowkrêtów). UWAGA!!! Przy monta u przewodów pamiêtaæ o kierunku przep³ywu powietrza, tak aby nie stwarzaæ niepotrzebnych oporów. 1. ¹czenie na pióro w³asne mêsko/ eñskie pióro mêskie pióro eñskie kierunek przep³ywu powietrza 10

11 ¹czenie na pióro w³asne 1 6 cm 1 cm g³adzik 6 1. Rozci¹æ zak³adkê aluminiow¹ w naro nikach przy piórze eñskim kana³u.. Wywin¹æ zak³adkê do góry na ca³ym obwodzie jak na rysunku powy ej.. Œci¹æ pod k¹tem naro niki pióra eñskiego jak na rysunku. 4. W³o yæ koñcówkê kana³u z piórem eñskim w koñcówkê kana³u z piórem mêskim. 5. Przyszyæ zak³adkê aluminiow¹ pióra eñskiego do aluminium kana³u z koñcówk¹ mêsk¹. Zszywki wstrzeliwujemy równolegle do linii zak³adki co 6 cm. 6. Po³¹czenie na ca³ym obwodzie dwukrotnie okleiæ taœm¹ aluminiow¹ dok³adnie wyg³adzaj¹c plastikowym g³adzikiem. 7. Przy podwieszaniu kana³ów zwróciæ uwagê na kierunek przep³ywu powietrza. (strumieñ powietrza powinien byæ skierowany do pióra mêskiego). ¹czenie z kana³ami blaszanymi wkrêt samowierc¹cy Aby po³¹czyæ kana³ TOP AIR z kana³em blaszanym nale y zamontowaæ na kanale TOP AIR ramkê z profila C (1) lub zamontowaæ odcinek kana³u blaszanego zakoñczonego ramk¹ i bosym koñcem (). (1) Kana³ blaszany Kana³ TOP AIR profil C uszczelka 11

12 ( ) Kana³ blaszany Kana³ TOP AIR Kana³ bosy z ramk¹ Opaska blaszana. ¹czenie przewodów okr¹g³ych spiro lub flex z kana³ami TOP-AIR Przewody okr¹g³e ³¹czymy z kana³ami TOP-AIR przy pomocy mufo-wkrêtów. Nale y w tym celu wyci¹æ w przewodzie TOP- AIR zwyk³ym no em okr¹g³y otwór, odpowiadaj¹cy œrednicy mufy i wkrêciæ mufê, a nastêpnie na³o yæ przewód okr¹g³y i zacisn¹æ opask¹ œlimakow¹.dla uzyskania optymalnej szczelnoœci mo na u yæ dodatkowo kleju i taœmy aluminiowej. o III. Kolano 90 w technologii TOP AIR. o 1. Kolano 90. Kolano w technologii TOP AIR wykonuje siê z uprzednio przygotowanego odcinka kana³u prostego. Na kanale obrysowujemy linie ciêcia trzech segmentów. Linie te wyznaczamy za pomoc¹ ekierki 5 stopnia (czerwona lub szara). Zaczynamy od narysowania kszta³tu trapezu równoramiennego na jednym z boków kana³u. Wed³ug narysowanych lini dokonujemy ciêæ: 1 - nó jest ustawiony prostopadle do powierzchni aluminium; - nó jest prowadzony pod k¹tem (kontynuacja ciêcia nr 1) linie ciêcia nó ekierka 5 stopnia Trzy segmenty powsta³e po w wyniku ciêæ 1 Œrodkowy segment obracamy, ³aczymy ³¹czymy na klej i oklejamy taœm¹ aluminiow¹. Aby wzmocniæ ³¹czenie pierwsza warstwa taœmy to odcinki d³ugoœci ok. 0 cm przyklejane w odleg³oœciach co 15 cm prostopadle do lini styku segmentów. Kolejne warstwy taœmy przyklejamy na d³ugosci lini styku wzjemnie je przesuwaj¹c wzglêdem siebie o 1 cm. 1

13 Podwójna warstwa taœmy warstwa poprzeczna taœmy o. uk 45 oraz odsadzka. o Na podobnej zasadzie wykonujemy odsadzki oraz ³uki 45 W przypadku odsadzki wykonujemy tylko pierwszy obrys i przecinamy kana³ w jednym miejscu. Powstaj¹ dwa segmenty. Aby wykonaæ odsadzkê na kanale wykonujemy pierwszy obrys jak w kolanie. Drugi obrys jest równoleg³y do pierwszego. Powstaj¹ trzy segmenty. Zasady monta u kierownic w kolanach. Zgodnie z norm¹ PN-EN 1505 zaleca siê stosowanie kierownic w kolanach i ³ukach powy ej 45 stopni. Technologia TOP AIR przewiduje systemowe kierownice z we³ny szklanej do samodzielnego monta u. Poni ej wymagania dotycz¹ce monta u kierownic wg normy. Szerokoœæ przewodu a w mm >400<=800 Liczba kierownic 1 k1 k k a/ Odleg³oœæ miêdzy kierownicami, mm >800<=1600 a/4 a/ >1600<=000 a/8 a/ a/ 1

14 a k1 k k a 1. Przy³o yæ szablon do kolana zgodnie z wymaganym rozmieszczeniem kierownic powietrza.. Za pomoc¹ no a zrobiæ naciêcia w kszta³cie pó³-ksiê yców. T¹ sam¹ czynnoœæ powtórzyæ z drugiej strony.. Poci¹æ kierownice na odcinki o wymaganej d³ugoœci (tzn. wysokoœæ wewnêtrzna kana³u + x gruboœæ p³yty TOP AIR/CLV84 czyli 5 cm), a nastêpnie wprowadziæ je w wykonane wczeœniej naciêcia. Kierownice nie powinny wystawaæ poza kana³. 4. Obie strony kolana okleiæ taœm¹ aluminiow¹ razy w celu zapewnienia szczelnoœci i unieruchomienia kierownic. W tym miejscu zak³adamy podwiesie. IV. Redukcja niesymetryczna z dwóch czêœci (00x00-00x100 mm) 1. Wykonanie redukcji zaczynamy od podstawy: a) Pierwsze ciêcie wykonujemy no em SLAP /4 po odmierzeniu d³ugoœci wewnêtrznej redukowanego boku przewodu, dodaj¹c do ¹danej powierzchni wewnêtrznej 1 cm (w przyk³adzie 0 cm + 1). Odmierzanie wykonujemy od pe³nej, nienaciêtej krawêdzi p³yty. b) Po odmierzeniu ¹danej wewnêtrznej szerokoœci kana³u (w naszym przyk³adzie 0 cm) wykonujemy kolejne ciêcie no em SLAP, c) Ostatnie ciêcie podstawy wykonujemy zwyk³ym no em nie pozostawiaj¹c zak³adki i dodaj¹c do ¹danej wewnêtrznej redukowanej krawêdzi kana³u 1 cm (0 + 1 cm). Pomiar wykonujemy zwyk³¹ metrówk¹. Po wyznaczeniu szerokoœci przystawiamy ekierkê i odcinamy zwyk³ym no em. d) Z podstawy, z redukowanych boków œcinamy odpowiedni¹ wysokoœæ aby uzyskaæ wymiar zredukowany (na rysunku szarym kolorem oznaczono fragmenty do odciêcia).. Wykonanie "czapy": a) Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5, pozostawiaj¹cym 4 cm zak³adkê. b) Kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1. c) Po odmierzeniu od krawêdzi ostatniego ciêcia ¹danej szerokoœci œciany wewnêtrznej kana³u (w tym przypadku 0 cm) wykonujemy kolejne ciêcie SLAP-em 5. d) Kolejne ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia. Powsta³e zak³adki nale y oczyœciæ no em cuts-all z resztek we³ny. 14

15 e. W miejscach zgiêæ czapy wykonujemy zwyk³ym no em wyciêcia: V - przy mniejszym k¹cie rozwartym (patrz pkt. A) - wyciêty fragment zachowaj do dalszej obróbki; ciêcie pod k¹tem prostym - przy wiêkszym k¹cie rozwartym (patrz pkt. B) (patrz¹c od wewn¹trz kana³u). Uwa aj aby nie przeci¹æ aluminium! f. Nastêpnie zszywamy elementy, oklejamy taœm¹. W szczelinê powstaw³¹ w czapie w miejscu wyciêcia pod k¹tem prostym( patrz pkt. B) wkleiæ we³nê z wy ³obienia V lub inny dopasowany fragment we³ny.. ¹czenie czapy z podstaw¹ Uwaga! Podstawa bêdzie d³u sza od czapy, nale y wiêc j¹ œci¹æ. W tym celu czapê na³o yæ na podstawê dopasowuj¹c j¹ od strony zredukowanej. Wystaj¹c¹ czêœæ podstawy odci¹æ no em oraz zrobiæ odpowiednie pióro. SLAP 5 i 1 A Czapa A B B Zostawiæ zak³adkê 4 cm z obu stron (wyci¹æ SLAP-em 5) Podstawa SLAP /4 SLAP nó 0+1 cm Po bokach nale y dodaæ po 1 cm 0+1 cm V. Redukcja symetryczna dwustronna i jednostronna. b + cm SLAP 5 i 1 c b + cm SLAP 5 i 1 b x x x x a + cm c a + cm a 15

16 VI. Trójnik or³owy. B v I v A b + b + x a + I I x C Aby wykonaæ trójnik or³owy w technologii TOP AIR nale y uprzednio wyci¹æ w p³ycie boczne œcianki trójnika (element A) pamiêtaj¹c aby wymiary a i b powiêkszyæ o cm (ciemniejszy kolor na rysunku). W nastêpnym etapie nale y przygotowaæ trzy czapy (elementy B i C). Czapy wykonujemy z pomoc¹ narzêdzi #5 i #1. Naciêcia w poprzek czapy powstaj¹ przez naciêcie p³yty (I) lub wyciêcie klina (V). Po z³o eniu wszystkich czêœci nale y od œrodka uzupe³niæ brakuj¹c¹ we³nê i uszczelniæ ewentualne ubytki klejem. VII. Kolano redukcyjne. B v A v nó # 5 - zak³adka 4 cm nó # 1 - schodek cm nó # 1 - schodek cm nó # 5 - zak³adka 4 cm b + I I Kolana redukcyjne wykonujemy w bardzo podobny sposób co trójniki or³owe. Element A dwukrotnie wycinamy w p³ycie. Natomiast elementy B i C to nic innego jak odpowiednio ponacinane czapy. x C a + VIiI. Sposoby osadzania trójników B koñcówka kana³u musi mieæ œciête pióro (na p³asko) Trójnik opisany 4 6 A Etapy wykonywania trójnika opisanego: 1) Przygotowaæ kana³ B, który bêdzie osadzony w kanale A. Koñcówka kana³u musi mieæ œciête pióro. ) Wyci¹æ w kanale A otwór o wymiarach zewnêtrznych kana³u B. ) Wywin¹æ,5 cm aluminium na d³u szym boku kana³u B tak aby powsta³a na tym boku zak³adka. 16

17 4) Doci¹æ krótsz¹ krawêdÿ otworu w kanale A tak aby wysokoœæ wy ³obienia odpowiada³a wysokoœci krawêdzi d³u szej. 5. Przed osadzeniem kana³u zabezpieczyæ wewnêtrzne krawêdzie kana³u klejem. 6. Po osadzeniu kana³u B w kanale A zszyæ zak³adki i okleiæ dwukrotnie taœm¹ aluminiow¹. Trójnik wpisany IX. Wzmocnienia kana³ów TOP AIR Producent zaleca wykonywanie przewodów z p³yt TOP AIR do maksymalnego przekroju m x m. W przypadku kana³ów nie wzmacnianych nale y równie stosowaæ siê do wspó³czynnika formy: d³u szy bok nie mo e przekraczaæ trzykrotnoœci boku krótszego. Poni ej znajduje siê nomogram doboru czêstotliwoœci i iloœci wzmocnieñ. Wzmocnienia w technologii TOP AIR to ramki na ca³ym obwodzie kana³u wykonane z profila T. Ramka montowana jest na zewn¹trz kana³u i wymaga skrêcenia jej za pomoc¹ blachowkrêtów z blaszkami znajduj¹cymi siê wewn¹trz kana³u. Wymagana iloœæ blaszek: dla kana³ów nawiewnych: 1 lub na bok, dla kana³ów wywiewnych min co 0 cm. Wykres wzmocnieñ Wymiar d³u szego boku kana³u kana³y nie wymagaj¹ wzmocnieñ wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 5 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 1, m wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 5 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 0,6 m wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 40 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 0,6 m Ciœnienie statyczne [Pa] Sposób montowania wzmocnieñ przedstawiamy na nastêpnej stronie. 17

18 Schemat wzmocnieñ 0,6 m 1, m lub max co 0 cm blaszka 10x10 cm oraz wkrêty Na rysunku pokazano przyk³ad wykorzystania wzmocnienia jako podwieszenia. Doln¹ czêœæ ramki wyd³u ono poza kana³, aby mo na by³o zamontowaæ prêty podwieszeniowe. prêt z nakrêtk¹ wkrêt T-ownik X. Podwieszanie kana³ów TOP AIR Kana³y TOP AIR podwieszamy na szynach w kszta³cie litery U o szerokoœci co najmniej 50 mm i wysokoœci 5 mm, z blachy o gruboœci 1 mm. Podwieszenia rozmieszczamy w zale noœci od wielkoœci d³u szego boku kana³u w odstêpach co 1, m lub 1,8 m lub,4 m. Co drugie podwieszenie jest podwójne, czyli profil U montujemy od do³u i od góry kana³u oraz kontrujemy nakrêtkami na prêcie gwintowanym. D³u szy bok przewodu w mm <900,40 od 900 do ,80 > ,0 Odleg³oœæ max miêdzy podwieszeniami Jeœli pomiêdzy podwieszeniami znajduj¹ siê wiêcej ni dwa po³¹czenia, i jeœli jest to kana³ wzmocniony o obwodzie wiêkszym ni m to nale y przewidzieæ dodatkowe podwieszenie. Profil U do podwieszeñ 5 mm min 50 mm gruboœæ blachy 1 mm XI. Podwieszanie kana³ów pionowych Ci¹gi pionowe wykonane w technologii TOP AIR powinny byæ podparte do œciany co m, aby nie oberwa³y siê pod w³asnym ciê arem. Sposób zamocowania przedstawia rysunek poni ej. Niezale nie od zastosowania podwieszeñ kana³y w ci¹gach pionowych nale y wzmocniæ wg standardowych wytycznych podanych na stronie 17. Konstrukcje podwieszeniowe mo na uznaæ za czêœciowe wzmocnienie, ale nale y bezwzglêdnie do³o yæ dodatkowe jeœli s¹ wymagane (patrz wykres).. 18

19 Podwieszenie kana³u pionowego wkrêt samowierc¹cy Profil T-kszta³tny max m max m blaszka 10x10 cm o gr. 1 mm 5 mm k¹townik Ramka na kanale TOP AIR jest konstrukcj¹ identyczn¹ jak wzmocnienie na przewodzie z podciœnieniem. 80 mm T-ownik z blachy 1 mm XII. Monta klapy rewizyjnej atwoœæ i szybkoœæ monta u klapy, mo liwoœæ wykonania jej w dowolnym miejscu i czasie potwierdzaj¹ ogólne zalety technologii TOP AIR. 0 No em wyci¹æ otwór o ¹danych wymiarach. Zachowaæ wyciêt¹ czêœæ. Wyci¹æ pod k¹tem 45 4 profile h na wymiar otworu i za³o yæ na otwór, tak eby d³u sza strona h znajdowa³a siê od wewnêtrznej strony kana³u. Wyciêt¹ wczeœniej klapê rewizyjn¹ za³o yæ na kana³ jak na rysunku. Klapê okleiæ taœm¹ aluminiow¹ i dok³adnie wyg³adziæ. 19

20 XIII. Monta dodatkowych elementów w kana³ach TOP AIR 1. Po³¹czenie z nagrzewnicami: Skrzynka elektryczna Nagrzewnica Obudowa z blachy do nagrzewnicy 4 Kana³ TOP-AIR 5 Podwieszenie 6 Ramka metalowa (ko³nierz) 7 Izolacja termiczna 8 Podk³adki 40 mm 00 mm 00 mm 1 4 a) system wsuniêcia mm mm 5 b) nagrzewnica z ko³nierzami 5 4. Po³¹czenie klapy przeciwpo arowej 7 1 Kana³ TOP-AIR Blacho-wkrêty 6 Profile typu h 4 Œciana przeciwpo arowa K¹towniki metalowe 6 Kana³ z blachy Klapa przeciwpo arowa 8 Klapa rewizyjna 6 7. Po³¹czenie z przepustnicami: Podwieszenie.Kana³ TOP-AIR.P³ytka 40 mm lub podk³adka 40 mm 4.Obudowa z blachy 5.Ruchome ³opatki przepustnicy* 6.Wzmocnienie pod silnik 7.Si³ownik 8.Szczelina do osi regulacyjnej si³ownika *Dla systemów kana³ów z TOP-AIR najlepiej zamówiæ przepustnice bose z przed³u on¹ obudow¹ metalow¹ (4)

21 4. Monta kratki na odsadzce z TOP-AIR 1.Kana³ TOP-AIR.Ramka z profila C.. opatka kieruj¹ca przep³yw 4.Kratka 5.Ko³nierz prostok¹tny TOP-AIR XIV. Sposób u ycia no a cuts - all. Nó cuts - all s³u y do wycinania piór po³¹czeniowych: mêskiego i eñskiego, w przypadku koniecznoœci skrócenia kana³u i dorobienia nowego pióra. Pióra mo na równie dorabiaæ przed z³o eniem kana³u na p³askiej p³ycie za pomoc¹ no a nr 1 - pióro mêskie oraz no a nr 7 - pióro eñskie. Pióro mêskie Pióro eñskie Dociskamy rêkojeœæ do aluminium Dociskamy rêkojeœæ do czarnego woalu XV. Produkcja kana³ów z,, 4 kawa³ków p³yty. Z kawa³ków i resztek p³yt mo na wykonaæ skrzynki rozprê ne, zaœlepki lub œcianki kana³ów. Resztki materia³u mog¹ równie s³u yæ do izolacji akustycznej skrzynek rozprê nych. UWAGA!!! Niedopuszczalne jest wykonywanie œcianki kana³u z fragmentów p³yty. Jeœli kana³ jest wykonany z,,4 odrêbnych p³yt musi byæ klejony wzd³u krawêdzi. Wykonanie kana³u z,,4, kawa³ków pozwala na optymalne zu ycie materia³u. I. Produkcja kana³u z dwóch czêœci. (metoda U-1). 1) Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5 opartym o linijko ekierkê w kierunku przeciwnym ni wskazany na poni szym schemacie (otrzymujemy 4 cm zak³adkê). ) Drugie ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 w kierunku pokazanym na schemacie. ) Kolejne dwa ciêcia (SLAP /4 oraz SLAP ) wykonujemy w kierunku wskazanym na schemacie,po odmierzeniu po ¹danego wymiaru wewnêtrznego kana³u przy pomocy linijko-ekierki. 4) Ostatnie ciêcie elementu A (podstawy), wykonujemy wg. nastêpuj¹cej kolejnoœci: - przy pomocy linijko-ekierki odmierzamy wymagany wewnêtrzny wymiar kana³u, wykonujemy ciêcie SLAP-em 5, - wzd³u wykonanego SLAP-em 5 ciêcia wykonujemy ciêcie SLAP-em 1. 5) Powsta³e z obu stron elementu A zak³adki oczyszczmy z resztek we³ny no em cuts-all. 1

22 6. Element B wycinamy przy pomocy zwyk³ego no a, dodaj¹c do wymaganej d³ugoœci kana³u cm (zachodz¹ce na wy ³obienia elementu A). 7. Elementy A i B ³¹czymy ze sob¹ przy pomocy kleju i zszywek, a nastêpnie uszczelniamy taœm¹ aluminiow¹. SLAP 5 i 1 SLAP /4 SLAP SLAP 5 i 1 ciêcie no em A B II. Produkcja kana³ów z dwóch czêœci (metoda U-). 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy zwyk³ym no em zachowuj¹c k¹t prosty lub rozpoczynamy od fabrycznej krawêdzi p³yty.. Odmierzamy przy pomocy linijko-ekierki wymagan¹ odleg³oœæ wewnêtrznej krawêdzi boku kana³u dodaj¹c do niej 1cm, a nastêpnie wykonujemy ciêcie SLAP-em /4.. Od zewnêtrznej krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy linijko-ekierk¹ wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrzn¹ kolejnego boku i wykonujemy ciêcie SLAP-em. 4. Od krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy zwyk³¹ miar¹ wymagan¹ d³ugoœæ kolejnego boku dodaj¹c 1cm. Nastêpnie, zachowuj¹c k¹t prosty wykonujemy ciêcie zwyk³ym no em. 5. Element B (czapê) wykonujemy z kawa³ka o minimalnej szerokoœci odpowiadaj¹cej wewnêtrznej krawêdzi kana³u + 1cm. 6. Ciêcia wykonujemy w nastêpuj¹cej kolejnoœci: - pierwsze ciêcie wykonujemy w kierunku odwrotnymniz wskazany na rysunku narzêdziem SLAP 5 - kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1 - od krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy po ¹dan¹ d³ugoœæ wewnêtrzn¹ wykonywanego odcinka przy pomocy linijko-ekierki i wykonujemy ciêcie SLAP-em 5 - ostatnie ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia - oczyszczamy powsta³e po obu stronach zak³adki no em cuts-all. 7. Przed po³¹czeniem oczyszczamy szczotk¹ oba elementy. 8. Oba elementy ³¹czymy zszywaj¹c je (krawêdzie smarujemy klejem) i uszczelniaj¹c taœm¹ aluminiow¹. SLAP /4 SLAP SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 A B III. Inne sposoby produkcji kana³u z dwóch kawa³ków p³yty cd... UWAGA!!! Kana³ wykonany w poni szy sposób sk³ada siê z dwóch identycznych elementów. 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5 w kierunku przeciwnym do wskazanego na schemacie przy pomocy linijko-ekierki.. Kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1.. Od zewnêtrznej krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy przy pomocy linijko-ekierki wymagan¹ wewnêtrzn¹ d³ugoœæ boku kana³u i wykonujemy ciêcie SLAP-em /4.

23 4. Od krawêdzi zewnêtrznej ostatniego ciêcia odmierzamy przy pomocy zwyk³ej linijki, miary wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrznego boku kana³u, dodaj¹c do niej cm i wykonujemy ciêcie zwyk³ym no em zachowuj¹c k¹t prosty. 5. Pozosta³¹ po pierwszych ciêciach zak³adkê oczyszczamy z resztek we³ny no em cuts-all. 6. Kolejny element wykonujemy dok³adnie w ten sam sposób. 7. Powsta³e elementy ³¹czymy za pomoc¹ kleju i zszywek uszczelniaj¹c taœm¹ aluminiow¹. SLAP 5 i 1 SLAP /4 nó IV. Produkcja kana³u z trzech czêœci Wykonuj¹c kana³ z trzech czêœci nale y stosowaæ siê do instrukcji wykonania kana³u z dwóch elementów (pkt. III) oraz z czterech (pkt. V lub VI). ¹cz¹c oba te sposoby mo emy wykonywaæ kana³y z trzech kawa³ków w ró nych kombinacjach. Mo liwoœæ ta daje maksymaln¹ szansê wykorzystania materia³u. SLAP 5 i 1 SLAP /4 nó SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 ciêcie no em ciêcie no em SLAP 5 i 1

24 V. Produkcja kana³u z czterech czêœci: 1 metoda Wykonanie elementów A i C: 1. Przygotowujemy dwa kawa³ki p³yty o minimalnej szerokoœci: po ¹dany wymiar boku + 1 cm.. Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5. Wzd³u krawêdzi pierwszego ciêcia wykonujemy nastêpne wy ³obienie SLAP-em 1 4. Odmierzamy po ¹dan¹ szerokoœæ bocznej krawêdzi kana³u przy pomocy linijko-ekierki i wykonujemy ciêcie SLAP-em 5 5. Ostatnie ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego wy ³obienia SLAP-em 1 Wykonanie elementów B i D 1. Elementy B i D wycinamy zwyk³ym no em tak, aby wewnêtrzna krawêdÿ boku kana³u odpowiada³a wymaganej d³ugoœci + cm.. Krawêdzie powsta³ych elementów smarujemy klejem i ³¹czymy za pomoc¹ zszywek i taœmy aluminiowej. SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 ciêcie no em A i C B i D VI. Produkcja kana³u z czterech czêœci: metoda Wszystkie elementy wykonujemy wg tego samego schematu z uwzglêdnieniem wymaganych d³ugoœci. 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy zwyk³y no em z zachowaniem k¹ta prostego.. Odmierzamy od krawêdzi ostatniego ciêcia wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrznej krawêdzi boku kana³u dodaj¹c do niej 1 cm.. Wykonujemy ciêcie SLAP-em 5, a nastêpnie wzd³u krawêdzi powsta³ego wy ³obienia ciêcie SLAP-em Czynnoœæ tê powtarzamy przy kolejnych trzech elementach uwzglêdniaj¹c wymagane d³ugoœci œcian kana³u. 5. Powsta³e zak³adki ze wszystkich 4-ech elementów oczyszczamy no em cuts-all z resztek we³ny, nak³adamy klej a nastêpnie zszywamy je ze sob¹ i uszczelniamy taœm¹ aluminiow¹ o gruboœci 50 um. ciêcie no em SLAP 5 i 1 4

25 LISTA REFERENCYJNA APARTAMENTY HOTELE Apartamentowiec Nowe Garbary Budynek Apartamentowy Emili Plater Budynki Apartamentowe Trzy agle Rezydencja Carmen Rezydencja Gibraltar Zespó³ Garden Residence Zespó³ Ogrody Grabiszyñskie Zespó³ Biurowo Apartamentowy Budynek apartamentowy Budynek apartamentowy Wechta II Budynek apartamentowy ul. Zyndrama Domki jednorodzinne Gara budynku mieszkalnego ISKRA (budynek apartamentowoy) Rezydencja BANKI Bank BZWBK Bank Spó³dzielczy Gospodarczny Bank Wielkopolski SA HSBC Stary Browar Bank Bank MILLENIUM CITY FINANCIAL (oddz. CITIBANKU) NBP (ul. Œwiêtokrzyska) PKO B.P. BIBLIOTEKI Biblioteka PAT Biblioteka Akademi Medycznej Biblioteka AWF Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Multimedialna (Planetarium) Biblioteka Naukowa Biblioteka im. Lenina Wielka Biblioteka Narodowa Gdañsk Gdynia Gdynia Teren ca³ego kraju Konstancin Raba Wy na Lubliniec Szczecin Gdañsk Olsztyn Jelenia Góra Moskwa Pary Hotel Hotel Hotel Blow Up Stary Browar Hotel D¹bki Hotel Hilton Oœrodek Wypoczynkowy Oœrodek Wypoczynkowy Jantar Pensjonat Casino Hotel Marina Dom zdrojowy Dom Pielgrzyma Dom Studencki Hotel Hotel Cieplice Hotel Andersia Ibb Hotel Centuria Hotel Cubus Hotel Cubus Hotel Skalny Hotel Europejski Hotel Hazdrubal Hotel Izery Hotel Kruk Hotel Mariott Hotel Mercury Hotel PALAZ (La Regina) Hotel Mistral Hotel Meridien Hotel Murowanica Hotel Oukoume Palace Hotel Rialto Hotel Sheraton NOVOTEL Oœrodek Wypoczynkowy "Guzianka" Pensjonat Salon Gier Club Mediterranee Klub "Charyzma" Klub Golfowy "Sierra Dorotowo k/olsztyna Nieszawka Wlkp. D¹bki Gdañsk Bia³obrzeg Jaros³awiec Dziwnów Gdañsk Jastarnia Górka Klasztorna Siedlce Œwieradów Zdrój Jelenia Góra Ogrodzieniec Kielce Karpacz Djerba Czerniawa Tomaszów Mazow. Bukareszt Marki k/w-wy Port-Gentil Zakopane Libreville Libreville Teren ca³ego kraju Ruciane Nida Chlastawa Pary Pêtkowice CENTRA KONFERENCYJNE KINA Centrum Konferencyjne Malta Centrum Kszta³cenia Dydaktycznego UM Centrum Kongresowe Sala Konferencyjna Huty Miedzi MTP (Hala nr 1) Targi skie Paw. nr Hale wystawiennicze Malta - Budynek Multimedialny FILHARMONIE Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Opera Nova Toulouse Legnica Albi Kalisz Opole Zabrze Gdañsk Bia³ystok Bydgoszcz Opole Bydgoszcz Kino Cinemax CINEMA CITY Kino Grunwald Kino Forum Kino Praha - multipleks Megaplex "Zakopianka" Multikino Multikino Multikino Multikino Multikino Arkady LOTNISKA Lotnisko si³ NATO Lotnisko si³ NATO Lotnisko si³ NATO Lotnisko Charles de Gaulle Lotnisko Miêdzynarodowe Lotnisko Miêdzynarodowe Rydu³towy Katowice Teren ca³ego kraju Olsztyn Boles³awiec Katowice Bielsko Bia³a Powidz Krzesiny ask Pary Bruksela Dakar GASTRONOMIA MEDIA Cukiernia Piekarnia Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja i Motel Restauracja Sto³ówka Wie a Ciœnieñ Poczta Polska (blok ywienia) Libi¹ Olsztyn Zakopane Przemyœl Lubliniec Glinojeck S³oñsk Czêstochowa Szklarska Porêba Dom Radia Radio Katolik Radio Merkury Radio ZET Radio Zachód Rozg³oœnia Regionalna Polskiego Radia Studia nagrañ Radia Opole Studio Telewizyjne ATM TP S.A (biura zarz¹du) Telewizja "Nasza" Telewizja "PULS" Bukareszt Zielona Góra Opole, 5

26 LISTA REFERENCYJNA Telewizja Regionalna TVP S.A. Wytwórnia Filmów Fabularnych MUZEA Galeria Sztuki Muzealne Centrum Edukacji Regionalnej Muzeum Muzeum Marynarki Wojennej Muzeum Okrêgowe Muzeum Ossolineum Muzeum Powstania Wielkopolskiego Muzeum Sztuki w Manufakturze Muzeum Jasnogórskie Muzem Kinematografii Muzeum Archeologiczne Muzeum Arsena³ Muzeum Morskie Muzeum Powstania Warszawskiego OBIEKTY BIUROWE Pary Ustka Olsztyn Popówka Gdynia Suwa³ki Lusówko Czêstochowa Gdañsk Gimnazjum Instytut Œwiata Arabskiego Pañstwowy Instytut Weterynarii Politechnika Politechnika Opolska - studia Politechnika ska Prywatna Wyzsza Szko³a Sala Senatu Politechniki skiej Studium J. O. Akademii Ekonomicznej Szko³a Aspirantów Stra y Po arnej Szko³a Marynarki Wojennej Szko³a Muzyczna Szko³a Podstawowa UAM wydzia³ Politologii Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Gdañski Uniwersytet ski Uniwersytet Jagielloñski Uniwersytet Bia³ostocki (aula) Uniwersytet Yamassoukuro Wy sze Seminarium Duchowne Centrum Nauki AK Olsztynek Pary Pu³awy Zielona Góra Opole Bydgoszcz Abidjan P³ock Jelenia-Góra Gdañsk Bia³ystok Abidjan Przemyœl Biurowiec Allcon Biurowiec Grupy Energetycznej Enion Biurowiec Office Palace Biurowiec Permu Biurowiec Biurowiec Energettyka - Enion Biurowiec Szczecin-D¹bie BIZNES CENTER 000 Budynek Biurowy Atrium Budynek Biurowy Hestia Budynek biurowy Budynek biurowy Budynek biurowy Budynek biurowy ALCATEL Budynek biurowy BP Budynek biurowy FIAT Construction - budynek biurowy ERA GSM (centrala Telefonii Kom. Hala obs³ugi klienta Energetyki EDF HESTIA S.A. Ochota Office Park II POLCOMTEL S.A. (ul. Postêpu) Siedziba firmy VECTOR WECHTA (biurowiec) PKN Orlen ATRIUM Cite Internationale Commercial Center Park JAKON OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE Gdañsk P³ock Szczecin Katowice Gliwice Tychy P³ock Pary Pary Pary Pary Gliwice Gdynia P³ock Lyon Tarnowo Podgórne OBIEKTY HANDLOWE ARKADIA Centrum Handlowe Centrum Handlowe Centrum Handlowe "TECHNOPLEX" Centrum Handlowe MANUFAKTURA Dom Towarowy "ARKA" Dom Towarowy "JUNIOR" EURO RTV AGD Pasaz Grunwaldzi Pawilon Handlowy Pawilon Hanldowy "BIEDRONKA" Piotr I Pawe³ PLAZA CENTER PLAZA CENTER PLAZA Stary Browar OUTLET CENTER Z³ote Tarasy Salon firmowy PLUS GSM Salon meblowy Salon samochodowy Chevrolett Salon samochodowy Jaguar Stacje Shell Pawilon Handlowy Mercus Salon Volvo PKN Orlen Galeria Kazmierzowska Les Halles Platforma Cyfrowa Olkusz Kêdzierzyn-KoŸle Kielce Teren ca³ego kraju Kopaniny Teren ca³ego kraju Sosnowiec Sosnowiec Wieluñ Lubliniec Teren ca³ego kraju Polkowice Olsztyn Pary Aula Akademii im. Jana D³ugosza Aula Pañstwowej WSZ Aula Politechniki Bia³ostockiej Centrum Nanobiomedyczne UAM Collegium Novum UAM Instystut Techniki PAN Instytut Chemii PAN Kolegium Jezyków Obcych Politechnika Koszaliñska Przedszkole Szko³a Muzyczna Szko³a Muzyczna UAM wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytet Adama Mickiewicza Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Opolski Wydzia³ Chemii Politechniki Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UAM Wy sza Szko³a Zawodowa Zespó³ Szkó³ Plastycznych Akademia Pedagogiki Specjalnej (bud.c) Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Muzycznej Aula Seminarium Duchownego Aula Uniwersytetu Gdañskiego Czêstochowa P³ock Bia³ystok Siedlce Koszalin Józefów Bielsko-Bia³a Siedlce Pi³a Jelenia Góra Opole Konin Czêstochowa Katowice Katowice Czêstochowa Gdañsk OBIEKTY KULTURALNO-NAUKOWE Centrum Nauki Kopernik Dom Joannitów Dom Kultury Dom Kultury Dom Kultury Centrum Kultury Centrum Kultury ZAMEK Centrum Sztuki Wspópczesnej Dom Kultury Dom Kultury Dom Kultury OBIEKTY PRZEMYS OWE Fabryka Dywanów Agnella Hala Produkcyjna Firmy Makita Hala Produkcyjna Philips Hurtownia Baæ Pol ADB Polska Sp. z o.o. AHOLD Bims Plus Centrum Techniczne RENAULT Cersanit II DELL Montownia komputerów Energetyka Lubin (dyspozytornia) Sulêcin S³ubice Rypin Tarnowski Góry Ostrzeszów Toruñ Grajewo Kielce Tomaszów Lubleski Bia³ystok Bielsko-Bia³a Pi³a Lublin Zielona Góra Bydgoszcz Pary Starachowice Lubin 6

27 LISTA REFERENCYJNA Hala Produkcji P³atków Laboratorium Boscha Laboratorium Kontroli Jakoœci SKF MAJONEZY - produkcja ywnoœci Mleczarnia MPK Obiekt Przemys³owy Pieczarkarnia Suszarnia artyku³ów spo ywczych Szwalnia VW -Antoninek Zak³ady Miêsne Zak³¹dy Spo ywcze Big Carton Meratronik Thompson Polcolor VECTOR WARSSFOL OBIEKTY SAKRALNE Klasztor Koœció³ Koœció³ Koœció³ Koœció³ OBIEKTY SPORTOWE Hala Sportowa Hala Sportowa Gryfia Hala Sportowa Wawer Hala Widowiskowa Sala Gimnastyczna przy SP. nr 45 Sala Sportowa AWF Sala Sportowa przy SP Stadion Wis³y Budynek Multime. Hala Sportowa Hala sportowa Lodowisko OSiR OSiR Sala Widowiskowa Sala Gimnastyczna Sala Gimnastyczna Sala sportowa Sala sportowa Stadion Sportowy Sala komentatorów sportowych OBIEKT U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ Centrum Szkolenia Wojsk NATO Dom Pomocy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Komenda Policji Komenda Policji Komenda Wojewódzka Policji Oddzia³ Stra y Granicznej Prokuratura Rejonowa Ratusz w Warce Starostwo Powiatowe K³odzko Stra Po arna Stra Po arna Strzelnica Strzelnica Komendy Policji Urz¹d Gminy Urz¹d Skarbowy Urz¹d Skarbowy Gorlice Budynek Koszar Nr Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Komenda Policji Komenda Policji Komenda Policji Laboratoria Sanepidu Zak³ad Higieny Weterynaryjnej NIK Poczta Polska Parlament Europejski Ratusz G³owno k/ odzi Kêtrzyn Strzelce Gi ycko G³owice k/ odzi Zgorzelec K³odzko Miêdzychód Szczecin Piaseczno Gdynia Górka Klasztorna Soko³ów Podlaski Antoninek Jelenia Góra Agustów S³upsk Kobierzyce Katowice Szczecinek Wo³ów Chocianów Lubin Bytom S³upsk Gorzów arnowiec Radów Twardogóra Szczecin Bydgoszcz Dobrzyñ Sulêcin Tomaszów Krosno Odrzañskie Warka K³odzko Radom Miko³owo K³odzko agañ Ostróda Krotoszyn Nowy Targ Bydgoszcz Bydgoszcz Pruscz Gdañski Zielona Góra Œwiebodzin Nowy Targ Janki k/warszawy Olsztyn Kalisz Strasburg Tassin la Demi-Lune Ratusz na Ursynowie S¹d Administracyjny S¹d Rejonowy Urz¹d Celny Urz¹d Skarbowy Urz¹d skarbowy Urz¹d Miasta Gdyni Wiêzienie Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego Wojewódzki Urz¹d Ochrony Œrodowiska Wydzia³ Œledczy (kryminalistyka) Zarz¹d Infrastruktury Wojskowej ZUS ZUS Centrala Pa³ac Prezydencki P YWALNIE I BASENY Basen Basen Basen P³ywalnia Miejska P³ywalnia Miejska Basen Basen Basen Basen Basen AWF Basen S U BA ZDROWIA Przychodnia Szpital Szpital Onkologiczny Szpital Powiatowy Gabinety Lekarskie Gabinety Lekarskie Przychodnia Lekarska Sanatorium Sanatorium MSWiA Szpital w Miêdzychodzie Szpital Szpital Wojewódzki (laboratoria) Szpital Collegium Medicum UJ Szpital im. J. Œniadeckiego Szpital Szpital ul. Szamarzewskiego Apteka Szpital Chorób P³uc i Nowotworów Szpital nr Akademii Medycznej Szpital Ratunkowy Szpital stacja Dializ Wojewódzki Oœrodek Onkologii TEATRY Teatr Dramatyczny Teatr Dramatyczny Teatr Kameralny Teatr Lalek Teatr Rozrywki Teatr Dramatyczny Teatr 77 Teatr Lalek Teatr Lalek Teatr Stary Teatr Wielki im. Stanis³awa Moniuszki Teatr Wspó³czesny Teatr Wybrze e Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. I³awa Nowy Targ Gdynia Zamoœæ Skierniewice Bydgoszcz Liberville Mierzêcin Sarbinowo Janów Lubelski Miêdzyrzecz Limanowa Wrzeœnia Gorzów Wlkp. Opole Suwa³ki W³oc³awek W¹growiec Bydgoszcz Olsztyn Przemyœl Bia³ystok Ruda Œl¹ska D¹bek Jelenia Góra Miêdzychód Pi³a Olsztyn Bia³ystok Szklarska Porêba Gniezno Gorzów Wlkp Opole Bia³ystok Koszalin Sopot Olsztyn Chorzów P³ock Bia³ystok Opole Gdañsk 7

28 LISTA REFERENCYJNA Spis Treœci Wstêp str. 1 Charakterystyka Techniczna str. I Produkcja przewodów TOP AIR z jednego kawa³ka p³yty. str. 7 II ¹czenie przewodów TOP AIR/CLV 84 str ¹czenie na pióro w³asne mêsko/ eñskie str. 10. ¹czenie z kana³ami blaszanymi str. 11. ¹czenie przewodów okr¹g³ych spiro lub flex z kana³ami Top Air str. 1 III Kolano 90 w technologii TOP AIR. str Kolano 90. str. 1. uk 45 oraz odsadzka. str. 1. Zasady monta u kierownic w kolanach. str. 1 IV Redukcja niesymetryczna z dwóch czêœci (00x00 00x100 mm) str. 14 V Redukcja symetryczna dwustronna i jednostronna. str. 15 VI Trójnik Or³owy. str. 16 VII Kolano redukcyjne. str. 16 VIII Sposoby osadzania trójników. str. 16 IX Wzmocnienie kana³ów TOP AIR str. 17 X Podwieszeni kana³ów TOP AIR str. 18 XI Podwieszanie kana³ów pionowych str. 18 XII Monta klapy rewizyjnej str. 19 XIII Monta dodatkowych elementów w kana³ach TOP AIR str Po³¹czenie z nagrzewnicami str. 0. Po³¹czenie klapy przeciwpo arowej str. 0. Po³¹czenie z przepustnicami str Monta kratki na odsadzce z TOP-AIR str. 1 XIV Sposób u ycia no a cuts-all str. 1 XV Produkcja kana³ów z,, 4 kawa³ów p³yty. str Produkcja kana³u z dwóch czêœci (metoda U-1). str. 1. Produkcja kana³u z dwóch czêœci (metoda U-). str.. Inne sposoby produkcji kana³u z dwóch kawa³ów p³yty cd... str. 4. Produkcja kana³u z trzech czêœci str. 5. Produkcja kana³u z czterech czêœci: 1 metoda str Produkcja kana³u z czterech czêœci: metoda str. 4 Lista Referencyjna str. 5 8

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) 835-32-97, (022) 835-43-17; fax (022) 835-43-16 INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê,

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007

Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja od 2005 do 2007 Mechatronika Modu 1-4 Podstawy Mi dzy kulturowe zachowania spo eczne Zarz dzanie projektami Technika p ynowa Nap dy i sterowania elektryczne Podr czniki (Koncepcja) Projekt UE Nr 2005-146319 MINOS, Realizacja

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 2, 2008 Jerzy Montusiewicz*, Agnieszka Czerkawska*, Dariusz Rekuta* OPTYMALIZACJA PROCESU KREŒLENIA W PROGRAMIE AUTOCAD WSTÊP Komputerowy zapis konstrukcji zdominowa³ obecnie

Bardziej szczegółowo