CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH!"

Transkrypt

1 TOP-AIR/CLV 84 CISZA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH! TOP-AIR to pierwszy produkt i technologia wprowadzona przez nasz¹ firmê na polski rynek. TOP-AIR to GWARANCJA DOSKONA EJ AKUSTYKI w instalacjach wentylacyjnoklimatyzacyjnych. CISZA to nie luksus, to w naszej technologii standard. P r z e z p r a w i e æ w i e r æ w i e k u klimatyzowaliœmy Afrykê równikow¹, stosuj¹c przy budowie kana³ów tê w³aœnie technologiê. Jesteœmy jej prekursorami w Polsce. Firma TOP AIR-SOFIK postawi³a na jakoœæ! Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu i doskona³ej znajomoœci materia³ów bran owych zaproponowaliœmy polskim inwestorom, projektantom i instalatorom materia³ najwy szej jakoœci. Po³¹czenie i koordynacja myœli technicznej wielu bran z umiejêtnoœci¹ optymalnego wykorzystania aktualnego poziomu techniki daje mo liwoœci wspania³ych realizacji. Realizacja na tym poziomie to przede wszystkim szeroko pojmowana doskona³a jakoœæ. Dlatego w³aœnie ta technologia znalaz³a swe miejsce na najbardziej presti owych budowach w Polsce! DZIA AJACE w naszym kraju od pocz¹tku lat 70-tych instalacje wykonane z P YT TOP-AIR s¹ najlepszym dowodem wysokiej jakoœci tego materia³u! Instalacje te powsta³y w Polsce w okresie gierkowskim, w s i e c i h o t e l i O R B I S. TOP-AIR to p³yta z we³ny szklanej pokryta od strony zewnêtrznej blach¹ aluminiow¹, a od strony wewnêtrznej czarnym woalem z w³ókna szklanego. Z p³yty tej wykonuje siê instalacje kana³owe izolowane termicznie, które s¹ g³ównym elementem transportu powietrza. Dopuszczane ciœnienie 800 Pa, prêdkoœæ do 0 m/s oraz niepalnoœæ materia³u daje mo liwoœci stosowania tej technologii praktycznie bez ograniczeñ. Najwiêksze jej zalety to: - wysoki wspó³czynnik t³umienia (firma nasza opracowa³a specjalny program TOP-AIR CAD obliczaj¹cy akustykê w kana³ach TOP-AIR), - niewielki ciê ar kana³ów (w stosunku do kana³u blaszanego) rozwi¹zuje problem obci¹ eñ konstrukcyjnych z w ³ a s z c z a w b u d y n k a c h remontowanych, - kana³ ju posiada izolacjê termiczn¹ (0,04 i 0,05 W/mK) co przy stale rosn¹cych kosztach robocizny nie jest bez znaczenia, - struktura i materia³ jest nieprzyjaznym œrodowiskiem dla grzybów i bakterii, - mo liwoœæ wykonywania kana³ów na miejscu budowy (szycie na miarê), - materia³ niehydrofilny (doskonale s p r a w d z a s i e w i n s t a l a c j a c h basenowych) - mo liwoœæ uruchomienia w³asnej produkcji kana³ów przy niewielkich kosztach i n w e s t y c y j n y c h ( s p e c j a l i s t y c z n e profesjonalne narzêdzia i szkolenie), - czyszczenie metod¹ mechaniczn¹ (szczotki nylonowe), Bardzo istotne jest to, e koszt instalacji kana- ³owej wykonanej z p³yt TOP-AIR nie jest wy szy ni klasycznej, termoizolowanej instalacji z blachy ocynkowanej! Ograniczenie iloœci t³umików oraz obni enie kosztów transportu (przewozimy p³yty a nie gotowe kana³y) pozwala nawet na wymierne oszczêdnoœci. Ze wzglêdu na lekkoœæ kana³ów do ich monta u potrzebna jest mniejsza liczba monta ystów i je eli pozwalaj¹ na to wysokoœci, to zamiast rusztowañ wystarcz¹ zwyk³e drabiny. Kolejny bardzo wa ny argument - w technologii TOP-AIR wykonanie instalacji mo na rozpocz¹æ od zaraz, nie ma w niej bowiem okresu oczekiwania na produkcjê. Na budowie mo na dorobiæ ka dy element i ka d¹ kszta³tkê. Nasza lista referencyjna jest ogromna, z wieloma presti owymi budynkami. Wœród obiektów zrealizowanych w technologii TOP- AIR znalaz³y siê m.in.: Studia TVP i ATM sieci kin:, Multikino, Cinema City, Max Film, opery, filharmonie i teatry w Koszalinie, P³ocku, G d a ñ s k u, O l s z t y n i e, B i a ³ y m s t o k u, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, iu, Opolu itd. Jesteœmy w Szko³ach Wy szych, inwestycjach publicznych, du ych fabrykach, biurowcach, szpitalach, halach sportowych, basenach ale i w domach jednorodzinnych. Mamy nadziejê zagoœciæ równie w Pañstwa projektach.

2 TOP-AIR/CLV 84 TOP-AIR/CLV 84 - samonoœne przewody z we³ny szklanej. Charakterystyka ogólna ZASTOSOWANIE: Budowa kana³ów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w instalacjach, które wymagaj¹ m.in: * wysokiej izolacyjnoœci akustycznej i minimalnych obci¹ eñ konstrukcyjnych * doskona³ej izolacyjnoœci termicznej * sprawnej i szybkiej realizacji na miejscu budowy * szczelnoœci, sztywnoœci, lekkoœci i estetyki koñcowej. P³yta z we³ny szklanej po³¹czona ywicami termoutwardzalnymi. Strona zewnêtrzna: g³adkie aluminium o gruboœci 100 µm. Strona wewnêtrzna: czarny woal wysokiej prêdkoœci VHV (high velocity covering), dziêki któremu otrzymano niskie oporu przep³ywu zbli one do kana³ów ocynkowanych. Woal odporny na czyszczenie mechaniczne (miêkkie szczotki nylonowe). System po³¹czeñ na pióro w³asne uzyskany dziêki podwójnej gêstoœci we³ny i sprasowaniu brzegów p³yty. Typ Gêstoœæ we³ny [kg/m ] TOP AIR/CLV84 85 Gêstoœæ we³ny na piórze [kg/m ] G³êbokoœæ pióra [mm] 170 1,5 Charakterystyka techniczna Typ Klasyfikacja ogniowa TOP-AIR/CLV 84 Temperatura o [ C] TOP AIR/CLV84 80 Prêdkoœæ [m/s] Ciœnienie [Pa] /-800 Klasa A-s1, d0 (p³yta niepalna) Maksymalne dopuszczalne ciœnienie +800 Pa/-800 Pa Wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej przy 0 C o 0,04 W/mK Reakcja na na wilgoæ Wilgotnoœæ wzglêdna przy temperaturze 0 C o p³yta niehydrofilna <70 % Sposób pakowania i wymiary P³yta TOP-AIR/CLV 84 pakowana jest w kartonach po 6 sztuk. W kartonie znajduje siê 1, m Typ Gruboœæ [mm] D³ugoœæ[m] Szerokoœæ [m] TOP AIR/CLV84 5,90 1,

3 TOP-AIR/CLV 84 Charakterystyka foniczna Wspó³czynnik poch³aniania dÿwiêku -sabine Typ Czêstotliwoœæ [Hz] TOP-AIR/CLV 84 0,0 0,40 0,70 0,75 0,90 0,90 Testowane z komor¹ 00 mm db L = 1,05 x 1,4 x p S db L 1,4 p S L - poch³anianie dÿwiêku na metr bie ¹cy przewodu i dla danej czêstotliwoœci - wspó³czynnik poch³aniania dÿwiêku ( -sabine) do stosowanych czêstotliwoœci podany w tabeli powy ej - okreœlony przez skalê (poni ej) w stosunku do - obwód przewodu (m) - powierzchnia przewodu (m ) - d³ugoœæ przewodu 1,4 0,10 0,15 0,0 0,5 0,0 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 Przyk³ad: Kana³ z TOP-AIR/CLV 84 o przekroju 0,70 x 0,0 wykazuje poch³anianie dÿwiêku równe 6,7 db na metr przewodu przy 1000 Hz. db L 1,05 x 0,67 x = 0,1 = 6,70 db/m Zestawienie w³aœciwoœci akustycznych: TOP-AIR/CLV 84 Parametrem najlepiej oddaj¹cym w³aœciwoœci akustyczne w/w materia³u jest L czyli spadek natê enia dÿwiêku na metr przewodu dla danej czêstotliwoœci, wyra ony w db/m. Przyk³ad: Analizujemy przewód o przekroju 0,0 m x 0,0 m przy czêstotliwoœciach od 15 Hz do 1000 Hz. Poni ej podajemy wartoœci L w/w przewodów przy zastosowaniu omawianego materia³u. Typ TOP-AIR/CLV 84 Czêstotliwoœæ [Hz] Poch³anianie dÿwiêku db/l [db/m],59,88 8,50 9,6 1,08 1,08 14 Poch³anianie dÿwiêku 1 obni enie dÿwiêku [db/m] czêstotliwoœæ [Hz] TOP-AIR/CLV 84

4 TOP-AIR/CLV 84 Obliczenie spadku ciœnienia przy pomocy nomogramu D eq = (a x b) a + b Deq a b - œrednica równowa na - szerokoœæ wewnêtrzna przewodu - wysokoœæ wewnêtrzna przewodu Przyk³ad: Na przewodzie: D eq = 600 mm prêdkoœæ powietrza: 5 m/s strumieñ powietrza: 1,4 m /s spadek ciœnienia: 0,08 mm SW / m strumieñ powietrza (m /s) ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 prêdkoœæ powietrza (m/s) œrednica równowa na (w mm) 0,4 0, 00 0, 0,1 0,001 0,00 0,00 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 0,0 0,0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0, 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 spadek ciœnienia (mm SW / m) (1mm SW = 10 Pa) Czyszczenie kana³ów TOP AIR/CLV84 Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 140, przewody wentylacyjne wykonane z p³yt izolacyjnych powinny wytrzymywaæ bez uszkodzenia operacje czyszczenia odpowiadaj¹ce okresowi 0 lat u ytkowania (jedna operacja czyszczenia na rok).kana³y TOP-AIR/CLV84 mo na i nale y czyœciæ przy u yciu metody SCAND TECH za pomoc¹ miêkkich szczotek nylonowych. Metoda SCAND TECH to system czyszczenia mechanicznego, oparty na odrywaniu z wewnêtrznej powierzchni kana³ów zanieczyszczeñ przy pomocy wiruj¹cych szczotek oraz jednoczesnym ich usuwaniu poprzez ci¹g powietrza wytworzony przez specjalistyczny wentylator odci¹gowy. Szczotki obracaj¹ siê z prêdkoœci¹ 900 obr/min i osadzone s¹ na giêtkich prêtach o d³ugoœciach do 15 m. Wyniki badañ czyszczenia p³yt TOP AIR/CLV84 przekraczaj¹ wymóg normy 1 krotnie, czyli je eli norma zak³ada czyszczenie instalacji 1 raz w roku przez 0 lat, instalacjê mo na czyœciæ przez 40 lat, raz na miesi¹c przez 4 lata. 4

5 Wykonanie przewodów TOP AIR INSTRUKACJA WYKONAWCZA Szanowni Pañstwo! Rozpoczynacie pracê w technologii TOP-AIR. To stara i sprawdzona od prawie 40 lat technologia. Pierwsze instalacje z TOP-AIR powsta³y w Polsce na pocz¹tku lat 70-tych w okresie gierkowskim i wiêkszoœæ z nich funkcjonuje do tej pory, czyli od przesz³o 40 lat. Instalacje te wykonywali francuscy instalatorzy. To prosta technologia, która sprawdzi³a siê na ca³ym œwiecie. Proponujemy Pañstwu jedyne profesjonalne materia³y z tej gamy produktów i mamy nadziejê, e dosta³y siê one w dobre rêce. Jakoœæ surowca to nie wszystko, najwa niejszym ogniwem ka dej instalacji jesteœcie WY INSTALATORZY. PANOWIE REZULTAT KOÑCOWY ZALE Y OD WAS. Liczê, e wszystkie realizowane przez Was instalacje z naszych materia³ów bêd¹ wykonane bez najmniejszych zarzutów, sumiennie i z pe³nym profesjonalizmem. My bêdziemy mogli pokazywaæ Wasze instalacje i polecaæ Was bez wahania, a Wy za 0 lat bêdziecie mogli pokazywaæ je z dum¹ swoim dzieciom lub wnukom. Z yczeniami sukcesów Szef firmy /KRYSTYNA RIBIER/ 5

6 INSTRUKCJA WYKONAWCZA DLA PRZEWODÓW KLIMATYZACYJNO - WENTYLACYJNYCH W TECHNOLOGII TOP-AIR Zalecenia dotycz¹ce transportu, za³adunku i roz³adunku. 1. Kartony z p³ytami TOP AIR nale y przenosiæ w pozycji pionowej. Nieostro ne przenoszenie p³yt w pozycji p³askiej mo e spowodowaæ ich przegiêcie lub nawet prze³amanie.. Materia³ nale y transportowaæ i sk³adowaæ w pozycji p³askiej w pomieszczeniach, w których wilgotnoœæ nie przekracza 70%. Materia³y niezbêdne do produkcji kana³ów TOP AIR/CLV84 1. P³yta TOP-AIR/CLV 84.. Taœma aluminiowa o gruboœci 50 m i szerokoœci 75 mm.. Zszywki rozprê ne. 4. Klej systemowy. 5. Profile wzmacniaj¹ce - tylko przy du ych przekrojach kana³u i wysokich ciœnieniach. 6. Profile pomocnicze (do po³¹czeñ z kana³ami blaszanymi, monta u kratek, klap rewizyjnych, podwieszeñ. 7. Zestaw profesjonalnych narzêdzi do produkcji kana³ów TOP AIR (5 hebli tn¹cych, linijko-ekierka, ekierka,5 stopnia, nó cuts-all, nó zwyk³y, zszywarka, zestaw g³adzików, szablon do monta u kierownic, zmiotka. Charakterystyka narzêdzi Poni ej rysunek ekierki znajduj¹cej siê w zestawie, która s³u y do wyznaczania wewnêtrznych wymiarów p³yty i stanowi prowadnicê dla no y. Ekierka mo e byæ u ywana równie przez osoby leworêczne. 1. dodatkowe otwory dla leworêcznych. krawêdÿ prowadzenia. listwa wzmacniaj¹ca ekierkê 4. pokrêt³o do regulowania k¹tów ciêcia 5. linia pomiarowa 6. otwory do regulacji k¹tów ciêcia HEBLE TN CE: NARZÊDZIA RÊCZNE DO WY OBIEÑ (heble tn¹ce) s¹ wyposa one w ostrza precyzyjnie wyostrzone i poddane obróbce termicznej. Narzêdzie nr 1: Narzêdzie nr /4: Narzêdzie nr : Narzêdzie nr 5S: Narzêdzie nr 7: wykonanie wy ³obienia mêskiego (zob. procedura wykonania etap 1) wykonanie wy ³obienia z prawej na lew¹ - etap i 4 wykonanie wy ³obienia z lewej na praw¹ - etap wykonanie ciêcia z pozostawieniem zak³adki - etap 5 wykonanie wy ³obienia eñskiego. Uwaga, przed rozpoczêciem pracy zwracamy Pañstwa uwagê, e heble s¹ wyposa one w doskona³e przemys³owe ostrza. Ostrza te s¹ pokryte specjaln¹ czarn¹ warstw¹ ochronn¹, która stwarza pewien opór przy pierwszych ciêciach. Opór ten znika bardzo szybko i narzêdzia u ytkuje siê bez wiêkszego wysi³ku. Nale y równie sprawdziæ czy nó jest prawid³owo wyregulowany i czy ewentualnie nie przeci¹³ zewnêtrznego pokrycia p³yty, w razie takiego problemu nale y po prostu odpowiednio wyregulowaæ ostrza. 6

7 UWAGA!!! WSZYSTKIE KANA Y MONTOWANE NA ZEWN TRZ MUSZ BYÆ ZABEZPIECZONE P ASZCZEM Z BLACHY OCYNKOWANEJ I DOIZOLOWANE JE ELI TEGO WYMAGA STREFA KLIMATYCZNA. PRODUKCJA PRZEWODÓW TOP-AIR Przewody wykonuje siê w szerz p³yty, d³ugoœæ otrzymanych odcinków wynosi wiêc 1, m. Pozosta³e fragmenty p³yty nale y zawsze zachowywaæ do dalszej produkcji (np.: w pustym kartonie). We³na z wy ³obieñ nie nadaje siê do dalszej produkcji. I. Produkcja przewodów TOP-AIR z jednego kawa³ka p³yty. 0 CM 0 CM 0 CM 0 CM Przygotowanie wymiar podany na p³ycie = odleg³oœæ odmierzana na linijko-ekierce w wyniku ciêcia SLAP-em 5 powstaje 4 cm zak³adka Wyjmij z³o on¹ ekierkê z walizki, znajdÿ pokrêt³o i odkrêæ je, otwórz EKIERKÊ i z³ó j¹ pod k¹tem 90, nastêpnie wkrêæ pokrêt³o w otwór z napisem 90 znajduj¹cy siê na ramieniu pomiarowym. W ten sposób o ramiona ekierki zostan¹ zablokowane. Pamiêtaj, e ekierkê mo esz równie ustawiæ pod katem 75,68, 60 i 45. Ekierka, któr¹ Pañstwu dostarczyliœmy jest ustawiona dla osób praworêcznych. Aby rozpocz¹æ pracê ustaw siê od strony pióra eñskiego, wykonanego fabrycznie, przy³ó ekierko-linijkê do lewej krawêdzi p³yty i sprawdÿ k¹t prosty. o Etap nr 1 W tym przypadku opieramy siê na przyk³adzie przewodu 100 mm x 80 mm. Do wykonania pierwszego ciêcia nie jest potrzebna ekierka. Zacznij ci¹æ p³ytê od lewej strony narzêdziem nr 1 wzd³u lewego brzegu p³yty, pilnuj¹c aby krawêdÿ narzêdzia dok³adnie przywiera³a do brzegu p³yty. W ten sposób otrzymasz pióro mêskie. 7

8 Etap nr Ustaw ekierkê do prawej strony wyciêcia powsta³ego przez narzêdzie nr 1, zgodnie z ustalonym wymiarem wewnêtrznym na linii pomiarowej (w naszym przyk³adzie 100 mm). WeŸ narzêdzie nr /4 i tnij wzd³u krawêdzi ramienia prowadz¹cego i tym samym wszerz p³yty. W ten sposób otrzymasz ciêcie jak ni ej. Pilnuj aby p³yta nie przesunê³a siê, od do³u zablokuj j¹ dolnym pomiarowym ramieniem ekierki, z boku zwróæ uwagê na blokuj¹ce j¹ d³u sze ramiê, dopilnuj zachowanie k¹ta prostego. Wszystkie ciêcia wykonujemy wszerz p³yty. W ten sposób powstaj¹ odcinki kana³u o d³ugoœci 10 mm. GALASSMASTER 4 GALASSMASTER Etap nr Przesuñ ekierkê w prawo do prawej krawêdzi ciêcia /4 i do ¹danego drugiego wymiaru przewodu, czyli 80 mm. Ustaw narzêdzie nr do krawêdzi prowadz¹cej ekierki i tnij wzd³u, w ten sposób uzyskujesz ciêcie jak na rysunku Etap nr 4 Powtórz etap nr stosuj¹c nó nr /4. Przesuñ ekierkê tak a eby uzyskaæ wymiar szerokoœci 100 mm, zawsze pamiêtaj o ustawieniu ekierki po prawej stronie poprzedniego ciêcia. Oczywiœcie uzyskujemy takie samo ciêcie jak w etapie nr. 8

9 Etap nr 5 Ciêcie no em nr 5S - wykonanie ostatniego boku przewodu zakoñczonego zak³adk¹. Przesuñ ekierkê po raz ostatni do prawej krawêdzi poprzedniego ciêcia, zgodnie z ¹danym drugim wymiarem przewodu czyli 80 mm i prowadÿ nó wzd³u ekierki. GALASSMASTER 5S GALASSMASTER 5V Etap nr 6 A eby zakoñczyæ weÿ zwyk³y, ostry nó. Ustaw ekierkê przy prawej krawêdzi poprzedniego ciêcia i odetnij p³ytê. Usuñ pozosta³¹ resztkê we³ny z zak³adki dok³adnie oczyszczaj¹c no em aluminium (otrzymujesz 4 cm aluminiow¹ zak³adkê). Z³ó kana³, a powsta³e ³¹czenie zszyj co 6 cm i oklej jednokrotnie taœm¹ aluminiow¹. Etap nr 7 Etap ten obejmuje z³o enie kana³u czyli oparcie wyciêcia zrobionego w pierwszym etapie na krawêdzi powsta³ej podczas ostatniego ciêcia. Zak³adkê, równie powsta³¹ podczas ostatniego ciêcia przyszywamy do powierzchni aluminium pierwszego boku. Nastêpnie oklejamy powsta³e po³¹czenie taœm¹ aluminiow¹ i wyg³adzamy j¹ dok³adnie aby unikn¹æ zmarszczeñ. DOK ADNE WYKONANIE KANA U JEST GWARANCJ JEGO SZCZELNOŒCI!!! 9

10 Etap nr 7. Sk³adanie wyciêtych boków kana³u, zszywanie oraz oklejanie taœm¹ aluminiow¹. 6 cm 1 cm Zalecenia dotycz¹ce taœmy aluminiowej: - odmierzaj zawsze taœmê na d³ugoœæ przewodu, - uwa aj aby powierzchnie oklejane nie by³y wilgotne, zakurzone lub t³uste, - przyklejaj taœmê, unikaj¹c zmarszczeñ odklejaj¹c stopniowo papier ochronny, - bardzo dok³adnie wyg³adzaj taœmê g³adzikiem a szczególn¹ uwagê poœwiêæ brzegom, - wszelkie fa³dy mog¹ z czasem spowodowaæ nieszczelnoœci, 0 - taœma aluminiowa musi byæ przechowywana w lokalu o temperaturze powy ej + 5 C. W ni szej temperaturze taœmê nale y lekko zagrzaæ aby zachowa³a swoje w³aœciwoœci przylepne, - powierzchniê wokó³ zszywek szczególnie dok³adnie wyg³adziæ, - ZABRONIONE JEST STOSOWANIE TAŒMY ZBROJONEJ I O MNIEJSZEJ GRUBOŒCI Ni 50µm! II. ¹czenie przewodów TOP AIR/CLV84. Ka de ³¹czenie dwóch przewodów nale y zszyæ i -krotnie okleiæ taœm¹ aluminiow¹. Gotowe, wykonane przewody ³¹czymy na pióro w³asne mêsko/ eñskie. Z kana³em okr¹g³ym przewody TOP-AIR ³¹czymy przy pomocy mufo-wkrêtów. W miejscu gdzie trudno jest po³¹czyæ kana³y TOP-AIR na pióro w³asne z uwagi na utrudniony dostêp, uniemo liwiaj¹cy dok³adne oklejenie ³¹czenia taœm¹ i wyg³adzenie jej, kana³y mo na po³¹czyæ na ramki (tak jak w kana³ach blaszanych) nie zapominaj¹c o ich bardzo dok³adnym osadzeniu (ramkê wysmarowaæ klejem, na³o yæ na kana³ i skrêciæ za pomoc¹ blachowkrêtów). UWAGA!!! Przy monta u przewodów pamiêtaæ o kierunku przep³ywu powietrza, tak aby nie stwarzaæ niepotrzebnych oporów. 1. ¹czenie na pióro w³asne mêsko/ eñskie pióro mêskie pióro eñskie kierunek przep³ywu powietrza 10

11 ¹czenie na pióro w³asne 1 6 cm 1 cm g³adzik 6 1. Rozci¹æ zak³adkê aluminiow¹ w naro nikach przy piórze eñskim kana³u.. Wywin¹æ zak³adkê do góry na ca³ym obwodzie jak na rysunku powy ej.. Œci¹æ pod k¹tem naro niki pióra eñskiego jak na rysunku. 4. W³o yæ koñcówkê kana³u z piórem eñskim w koñcówkê kana³u z piórem mêskim. 5. Przyszyæ zak³adkê aluminiow¹ pióra eñskiego do aluminium kana³u z koñcówk¹ mêsk¹. Zszywki wstrzeliwujemy równolegle do linii zak³adki co 6 cm. 6. Po³¹czenie na ca³ym obwodzie dwukrotnie okleiæ taœm¹ aluminiow¹ dok³adnie wyg³adzaj¹c plastikowym g³adzikiem. 7. Przy podwieszaniu kana³ów zwróciæ uwagê na kierunek przep³ywu powietrza. (strumieñ powietrza powinien byæ skierowany do pióra mêskiego). ¹czenie z kana³ami blaszanymi wkrêt samowierc¹cy Aby po³¹czyæ kana³ TOP AIR z kana³em blaszanym nale y zamontowaæ na kanale TOP AIR ramkê z profila C (1) lub zamontowaæ odcinek kana³u blaszanego zakoñczonego ramk¹ i bosym koñcem (). (1) Kana³ blaszany Kana³ TOP AIR profil C uszczelka 11

12 ( ) Kana³ blaszany Kana³ TOP AIR Kana³ bosy z ramk¹ Opaska blaszana. ¹czenie przewodów okr¹g³ych spiro lub flex z kana³ami TOP-AIR Przewody okr¹g³e ³¹czymy z kana³ami TOP-AIR przy pomocy mufo-wkrêtów. Nale y w tym celu wyci¹æ w przewodzie TOP- AIR zwyk³ym no em okr¹g³y otwór, odpowiadaj¹cy œrednicy mufy i wkrêciæ mufê, a nastêpnie na³o yæ przewód okr¹g³y i zacisn¹æ opask¹ œlimakow¹.dla uzyskania optymalnej szczelnoœci mo na u yæ dodatkowo kleju i taœmy aluminiowej. o III. Kolano 90 w technologii TOP AIR. o 1. Kolano 90. Kolano w technologii TOP AIR wykonuje siê z uprzednio przygotowanego odcinka kana³u prostego. Na kanale obrysowujemy linie ciêcia trzech segmentów. Linie te wyznaczamy za pomoc¹ ekierki 5 stopnia (czerwona lub szara). Zaczynamy od narysowania kszta³tu trapezu równoramiennego na jednym z boków kana³u. Wed³ug narysowanych lini dokonujemy ciêæ: 1 - nó jest ustawiony prostopadle do powierzchni aluminium; - nó jest prowadzony pod k¹tem (kontynuacja ciêcia nr 1) linie ciêcia nó ekierka 5 stopnia Trzy segmenty powsta³e po w wyniku ciêæ 1 Œrodkowy segment obracamy, ³aczymy ³¹czymy na klej i oklejamy taœm¹ aluminiow¹. Aby wzmocniæ ³¹czenie pierwsza warstwa taœmy to odcinki d³ugoœci ok. 0 cm przyklejane w odleg³oœciach co 15 cm prostopadle do lini styku segmentów. Kolejne warstwy taœmy przyklejamy na d³ugosci lini styku wzjemnie je przesuwaj¹c wzglêdem siebie o 1 cm. 1

13 Podwójna warstwa taœmy warstwa poprzeczna taœmy o. uk 45 oraz odsadzka. o Na podobnej zasadzie wykonujemy odsadzki oraz ³uki 45 W przypadku odsadzki wykonujemy tylko pierwszy obrys i przecinamy kana³ w jednym miejscu. Powstaj¹ dwa segmenty. Aby wykonaæ odsadzkê na kanale wykonujemy pierwszy obrys jak w kolanie. Drugi obrys jest równoleg³y do pierwszego. Powstaj¹ trzy segmenty. Zasady monta u kierownic w kolanach. Zgodnie z norm¹ PN-EN 1505 zaleca siê stosowanie kierownic w kolanach i ³ukach powy ej 45 stopni. Technologia TOP AIR przewiduje systemowe kierownice z we³ny szklanej do samodzielnego monta u. Poni ej wymagania dotycz¹ce monta u kierownic wg normy. Szerokoœæ przewodu a w mm >400<=800 Liczba kierownic 1 k1 k k a/ Odleg³oœæ miêdzy kierownicami, mm >800<=1600 a/4 a/ >1600<=000 a/8 a/ a/ 1

14 a k1 k k a 1. Przy³o yæ szablon do kolana zgodnie z wymaganym rozmieszczeniem kierownic powietrza.. Za pomoc¹ no a zrobiæ naciêcia w kszta³cie pó³-ksiê yców. T¹ sam¹ czynnoœæ powtórzyæ z drugiej strony.. Poci¹æ kierownice na odcinki o wymaganej d³ugoœci (tzn. wysokoœæ wewnêtrzna kana³u + x gruboœæ p³yty TOP AIR/CLV84 czyli 5 cm), a nastêpnie wprowadziæ je w wykonane wczeœniej naciêcia. Kierownice nie powinny wystawaæ poza kana³. 4. Obie strony kolana okleiæ taœm¹ aluminiow¹ razy w celu zapewnienia szczelnoœci i unieruchomienia kierownic. W tym miejscu zak³adamy podwiesie. IV. Redukcja niesymetryczna z dwóch czêœci (00x00-00x100 mm) 1. Wykonanie redukcji zaczynamy od podstawy: a) Pierwsze ciêcie wykonujemy no em SLAP /4 po odmierzeniu d³ugoœci wewnêtrznej redukowanego boku przewodu, dodaj¹c do ¹danej powierzchni wewnêtrznej 1 cm (w przyk³adzie 0 cm + 1). Odmierzanie wykonujemy od pe³nej, nienaciêtej krawêdzi p³yty. b) Po odmierzeniu ¹danej wewnêtrznej szerokoœci kana³u (w naszym przyk³adzie 0 cm) wykonujemy kolejne ciêcie no em SLAP, c) Ostatnie ciêcie podstawy wykonujemy zwyk³ym no em nie pozostawiaj¹c zak³adki i dodaj¹c do ¹danej wewnêtrznej redukowanej krawêdzi kana³u 1 cm (0 + 1 cm). Pomiar wykonujemy zwyk³¹ metrówk¹. Po wyznaczeniu szerokoœci przystawiamy ekierkê i odcinamy zwyk³ym no em. d) Z podstawy, z redukowanych boków œcinamy odpowiedni¹ wysokoœæ aby uzyskaæ wymiar zredukowany (na rysunku szarym kolorem oznaczono fragmenty do odciêcia).. Wykonanie "czapy": a) Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5, pozostawiaj¹cym 4 cm zak³adkê. b) Kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1. c) Po odmierzeniu od krawêdzi ostatniego ciêcia ¹danej szerokoœci œciany wewnêtrznej kana³u (w tym przypadku 0 cm) wykonujemy kolejne ciêcie SLAP-em 5. d) Kolejne ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia. Powsta³e zak³adki nale y oczyœciæ no em cuts-all z resztek we³ny. 14

15 e. W miejscach zgiêæ czapy wykonujemy zwyk³ym no em wyciêcia: V - przy mniejszym k¹cie rozwartym (patrz pkt. A) - wyciêty fragment zachowaj do dalszej obróbki; ciêcie pod k¹tem prostym - przy wiêkszym k¹cie rozwartym (patrz pkt. B) (patrz¹c od wewn¹trz kana³u). Uwa aj aby nie przeci¹æ aluminium! f. Nastêpnie zszywamy elementy, oklejamy taœm¹. W szczelinê powstaw³¹ w czapie w miejscu wyciêcia pod k¹tem prostym( patrz pkt. B) wkleiæ we³nê z wy ³obienia V lub inny dopasowany fragment we³ny.. ¹czenie czapy z podstaw¹ Uwaga! Podstawa bêdzie d³u sza od czapy, nale y wiêc j¹ œci¹æ. W tym celu czapê na³o yæ na podstawê dopasowuj¹c j¹ od strony zredukowanej. Wystaj¹c¹ czêœæ podstawy odci¹æ no em oraz zrobiæ odpowiednie pióro. SLAP 5 i 1 A Czapa A B B Zostawiæ zak³adkê 4 cm z obu stron (wyci¹æ SLAP-em 5) Podstawa SLAP /4 SLAP nó 0+1 cm Po bokach nale y dodaæ po 1 cm 0+1 cm V. Redukcja symetryczna dwustronna i jednostronna. b + cm SLAP 5 i 1 c b + cm SLAP 5 i 1 b x x x x a + cm c a + cm a 15

16 VI. Trójnik or³owy. B v I v A b + b + x a + I I x C Aby wykonaæ trójnik or³owy w technologii TOP AIR nale y uprzednio wyci¹æ w p³ycie boczne œcianki trójnika (element A) pamiêtaj¹c aby wymiary a i b powiêkszyæ o cm (ciemniejszy kolor na rysunku). W nastêpnym etapie nale y przygotowaæ trzy czapy (elementy B i C). Czapy wykonujemy z pomoc¹ narzêdzi #5 i #1. Naciêcia w poprzek czapy powstaj¹ przez naciêcie p³yty (I) lub wyciêcie klina (V). Po z³o eniu wszystkich czêœci nale y od œrodka uzupe³niæ brakuj¹c¹ we³nê i uszczelniæ ewentualne ubytki klejem. VII. Kolano redukcyjne. B v A v nó # 5 - zak³adka 4 cm nó # 1 - schodek cm nó # 1 - schodek cm nó # 5 - zak³adka 4 cm b + I I Kolana redukcyjne wykonujemy w bardzo podobny sposób co trójniki or³owe. Element A dwukrotnie wycinamy w p³ycie. Natomiast elementy B i C to nic innego jak odpowiednio ponacinane czapy. x C a + VIiI. Sposoby osadzania trójników B koñcówka kana³u musi mieæ œciête pióro (na p³asko) Trójnik opisany 4 6 A Etapy wykonywania trójnika opisanego: 1) Przygotowaæ kana³ B, który bêdzie osadzony w kanale A. Koñcówka kana³u musi mieæ œciête pióro. ) Wyci¹æ w kanale A otwór o wymiarach zewnêtrznych kana³u B. ) Wywin¹æ,5 cm aluminium na d³u szym boku kana³u B tak aby powsta³a na tym boku zak³adka. 16

17 4) Doci¹æ krótsz¹ krawêdÿ otworu w kanale A tak aby wysokoœæ wy ³obienia odpowiada³a wysokoœci krawêdzi d³u szej. 5. Przed osadzeniem kana³u zabezpieczyæ wewnêtrzne krawêdzie kana³u klejem. 6. Po osadzeniu kana³u B w kanale A zszyæ zak³adki i okleiæ dwukrotnie taœm¹ aluminiow¹. Trójnik wpisany IX. Wzmocnienia kana³ów TOP AIR Producent zaleca wykonywanie przewodów z p³yt TOP AIR do maksymalnego przekroju m x m. W przypadku kana³ów nie wzmacnianych nale y równie stosowaæ siê do wspó³czynnika formy: d³u szy bok nie mo e przekraczaæ trzykrotnoœci boku krótszego. Poni ej znajduje siê nomogram doboru czêstotliwoœci i iloœci wzmocnieñ. Wzmocnienia w technologii TOP AIR to ramki na ca³ym obwodzie kana³u wykonane z profila T. Ramka montowana jest na zewn¹trz kana³u i wymaga skrêcenia jej za pomoc¹ blachowkrêtów z blaszkami znajduj¹cymi siê wewn¹trz kana³u. Wymagana iloœæ blaszek: dla kana³ów nawiewnych: 1 lub na bok, dla kana³ów wywiewnych min co 0 cm. Wykres wzmocnieñ Wymiar d³u szego boku kana³u kana³y nie wymagaj¹ wzmocnieñ wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 5 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 1, m wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 5 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 0,6 m wzmocnienia obwodowe zewnêtrzne z profilu T o podstawie 80 mm na nó ce 40 mm z blachy ocynkowanej o gruboœci 1,0 mm w odstêpach co 0,6 m Ciœnienie statyczne [Pa] Sposób montowania wzmocnieñ przedstawiamy na nastêpnej stronie. 17

18 Schemat wzmocnieñ 0,6 m 1, m lub max co 0 cm blaszka 10x10 cm oraz wkrêty Na rysunku pokazano przyk³ad wykorzystania wzmocnienia jako podwieszenia. Doln¹ czêœæ ramki wyd³u ono poza kana³, aby mo na by³o zamontowaæ prêty podwieszeniowe. prêt z nakrêtk¹ wkrêt T-ownik X. Podwieszanie kana³ów TOP AIR Kana³y TOP AIR podwieszamy na szynach w kszta³cie litery U o szerokoœci co najmniej 50 mm i wysokoœci 5 mm, z blachy o gruboœci 1 mm. Podwieszenia rozmieszczamy w zale noœci od wielkoœci d³u szego boku kana³u w odstêpach co 1, m lub 1,8 m lub,4 m. Co drugie podwieszenie jest podwójne, czyli profil U montujemy od do³u i od góry kana³u oraz kontrujemy nakrêtkami na prêcie gwintowanym. D³u szy bok przewodu w mm <900,40 od 900 do ,80 > ,0 Odleg³oœæ max miêdzy podwieszeniami Jeœli pomiêdzy podwieszeniami znajduj¹ siê wiêcej ni dwa po³¹czenia, i jeœli jest to kana³ wzmocniony o obwodzie wiêkszym ni m to nale y przewidzieæ dodatkowe podwieszenie. Profil U do podwieszeñ 5 mm min 50 mm gruboœæ blachy 1 mm XI. Podwieszanie kana³ów pionowych Ci¹gi pionowe wykonane w technologii TOP AIR powinny byæ podparte do œciany co m, aby nie oberwa³y siê pod w³asnym ciê arem. Sposób zamocowania przedstawia rysunek poni ej. Niezale nie od zastosowania podwieszeñ kana³y w ci¹gach pionowych nale y wzmocniæ wg standardowych wytycznych podanych na stronie 17. Konstrukcje podwieszeniowe mo na uznaæ za czêœciowe wzmocnienie, ale nale y bezwzglêdnie do³o yæ dodatkowe jeœli s¹ wymagane (patrz wykres).. 18

19 Podwieszenie kana³u pionowego wkrêt samowierc¹cy Profil T-kszta³tny max m max m blaszka 10x10 cm o gr. 1 mm 5 mm k¹townik Ramka na kanale TOP AIR jest konstrukcj¹ identyczn¹ jak wzmocnienie na przewodzie z podciœnieniem. 80 mm T-ownik z blachy 1 mm XII. Monta klapy rewizyjnej atwoœæ i szybkoœæ monta u klapy, mo liwoœæ wykonania jej w dowolnym miejscu i czasie potwierdzaj¹ ogólne zalety technologii TOP AIR. 0 No em wyci¹æ otwór o ¹danych wymiarach. Zachowaæ wyciêt¹ czêœæ. Wyci¹æ pod k¹tem 45 4 profile h na wymiar otworu i za³o yæ na otwór, tak eby d³u sza strona h znajdowa³a siê od wewnêtrznej strony kana³u. Wyciêt¹ wczeœniej klapê rewizyjn¹ za³o yæ na kana³ jak na rysunku. Klapê okleiæ taœm¹ aluminiow¹ i dok³adnie wyg³adziæ. 19

20 XIII. Monta dodatkowych elementów w kana³ach TOP AIR 1. Po³¹czenie z nagrzewnicami: Skrzynka elektryczna Nagrzewnica Obudowa z blachy do nagrzewnicy 4 Kana³ TOP-AIR 5 Podwieszenie 6 Ramka metalowa (ko³nierz) 7 Izolacja termiczna 8 Podk³adki 40 mm 00 mm 00 mm 1 4 a) system wsuniêcia mm mm 5 b) nagrzewnica z ko³nierzami 5 4. Po³¹czenie klapy przeciwpo arowej 7 1 Kana³ TOP-AIR Blacho-wkrêty 6 Profile typu h 4 Œciana przeciwpo arowa K¹towniki metalowe 6 Kana³ z blachy Klapa przeciwpo arowa 8 Klapa rewizyjna 6 7. Po³¹czenie z przepustnicami: Podwieszenie.Kana³ TOP-AIR.P³ytka 40 mm lub podk³adka 40 mm 4.Obudowa z blachy 5.Ruchome ³opatki przepustnicy* 6.Wzmocnienie pod silnik 7.Si³ownik 8.Szczelina do osi regulacyjnej si³ownika *Dla systemów kana³ów z TOP-AIR najlepiej zamówiæ przepustnice bose z przed³u on¹ obudow¹ metalow¹ (4)

21 4. Monta kratki na odsadzce z TOP-AIR 1.Kana³ TOP-AIR.Ramka z profila C.. opatka kieruj¹ca przep³yw 4.Kratka 5.Ko³nierz prostok¹tny TOP-AIR XIV. Sposób u ycia no a cuts - all. Nó cuts - all s³u y do wycinania piór po³¹czeniowych: mêskiego i eñskiego, w przypadku koniecznoœci skrócenia kana³u i dorobienia nowego pióra. Pióra mo na równie dorabiaæ przed z³o eniem kana³u na p³askiej p³ycie za pomoc¹ no a nr 1 - pióro mêskie oraz no a nr 7 - pióro eñskie. Pióro mêskie Pióro eñskie Dociskamy rêkojeœæ do aluminium Dociskamy rêkojeœæ do czarnego woalu XV. Produkcja kana³ów z,, 4 kawa³ków p³yty. Z kawa³ków i resztek p³yt mo na wykonaæ skrzynki rozprê ne, zaœlepki lub œcianki kana³ów. Resztki materia³u mog¹ równie s³u yæ do izolacji akustycznej skrzynek rozprê nych. UWAGA!!! Niedopuszczalne jest wykonywanie œcianki kana³u z fragmentów p³yty. Jeœli kana³ jest wykonany z,,4 odrêbnych p³yt musi byæ klejony wzd³u krawêdzi. Wykonanie kana³u z,,4, kawa³ków pozwala na optymalne zu ycie materia³u. I. Produkcja kana³u z dwóch czêœci. (metoda U-1). 1) Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5 opartym o linijko ekierkê w kierunku przeciwnym ni wskazany na poni szym schemacie (otrzymujemy 4 cm zak³adkê). ) Drugie ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 w kierunku pokazanym na schemacie. ) Kolejne dwa ciêcia (SLAP /4 oraz SLAP ) wykonujemy w kierunku wskazanym na schemacie,po odmierzeniu po ¹danego wymiaru wewnêtrznego kana³u przy pomocy linijko-ekierki. 4) Ostatnie ciêcie elementu A (podstawy), wykonujemy wg. nastêpuj¹cej kolejnoœci: - przy pomocy linijko-ekierki odmierzamy wymagany wewnêtrzny wymiar kana³u, wykonujemy ciêcie SLAP-em 5, - wzd³u wykonanego SLAP-em 5 ciêcia wykonujemy ciêcie SLAP-em 1. 5) Powsta³e z obu stron elementu A zak³adki oczyszczmy z resztek we³ny no em cuts-all. 1

22 6. Element B wycinamy przy pomocy zwyk³ego no a, dodaj¹c do wymaganej d³ugoœci kana³u cm (zachodz¹ce na wy ³obienia elementu A). 7. Elementy A i B ³¹czymy ze sob¹ przy pomocy kleju i zszywek, a nastêpnie uszczelniamy taœm¹ aluminiow¹. SLAP 5 i 1 SLAP /4 SLAP SLAP 5 i 1 ciêcie no em A B II. Produkcja kana³ów z dwóch czêœci (metoda U-). 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy zwyk³ym no em zachowuj¹c k¹t prosty lub rozpoczynamy od fabrycznej krawêdzi p³yty.. Odmierzamy przy pomocy linijko-ekierki wymagan¹ odleg³oœæ wewnêtrznej krawêdzi boku kana³u dodaj¹c do niej 1cm, a nastêpnie wykonujemy ciêcie SLAP-em /4.. Od zewnêtrznej krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy linijko-ekierk¹ wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrzn¹ kolejnego boku i wykonujemy ciêcie SLAP-em. 4. Od krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy zwyk³¹ miar¹ wymagan¹ d³ugoœæ kolejnego boku dodaj¹c 1cm. Nastêpnie, zachowuj¹c k¹t prosty wykonujemy ciêcie zwyk³ym no em. 5. Element B (czapê) wykonujemy z kawa³ka o minimalnej szerokoœci odpowiadaj¹cej wewnêtrznej krawêdzi kana³u + 1cm. 6. Ciêcia wykonujemy w nastêpuj¹cej kolejnoœci: - pierwsze ciêcie wykonujemy w kierunku odwrotnymniz wskazany na rysunku narzêdziem SLAP 5 - kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1 - od krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy po ¹dan¹ d³ugoœæ wewnêtrzn¹ wykonywanego odcinka przy pomocy linijko-ekierki i wykonujemy ciêcie SLAP-em 5 - ostatnie ciêcie wykonujemy SLAP-em 1 wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia - oczyszczamy powsta³e po obu stronach zak³adki no em cuts-all. 7. Przed po³¹czeniem oczyszczamy szczotk¹ oba elementy. 8. Oba elementy ³¹czymy zszywaj¹c je (krawêdzie smarujemy klejem) i uszczelniaj¹c taœm¹ aluminiow¹. SLAP /4 SLAP SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 A B III. Inne sposoby produkcji kana³u z dwóch kawa³ków p³yty cd... UWAGA!!! Kana³ wykonany w poni szy sposób sk³ada siê z dwóch identycznych elementów. 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5 w kierunku przeciwnym do wskazanego na schemacie przy pomocy linijko-ekierki.. Kolejne ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego ciêcia SLAP-em 1.. Od zewnêtrznej krawêdzi ostatniego ciêcia odmierzamy przy pomocy linijko-ekierki wymagan¹ wewnêtrzn¹ d³ugoœæ boku kana³u i wykonujemy ciêcie SLAP-em /4.

23 4. Od krawêdzi zewnêtrznej ostatniego ciêcia odmierzamy przy pomocy zwyk³ej linijki, miary wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrznego boku kana³u, dodaj¹c do niej cm i wykonujemy ciêcie zwyk³ym no em zachowuj¹c k¹t prosty. 5. Pozosta³¹ po pierwszych ciêciach zak³adkê oczyszczamy z resztek we³ny no em cuts-all. 6. Kolejny element wykonujemy dok³adnie w ten sam sposób. 7. Powsta³e elementy ³¹czymy za pomoc¹ kleju i zszywek uszczelniaj¹c taœm¹ aluminiow¹. SLAP 5 i 1 SLAP /4 nó IV. Produkcja kana³u z trzech czêœci Wykonuj¹c kana³ z trzech czêœci nale y stosowaæ siê do instrukcji wykonania kana³u z dwóch elementów (pkt. III) oraz z czterech (pkt. V lub VI). ¹cz¹c oba te sposoby mo emy wykonywaæ kana³y z trzech kawa³ków w ró nych kombinacjach. Mo liwoœæ ta daje maksymaln¹ szansê wykorzystania materia³u. SLAP 5 i 1 SLAP /4 nó SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 ciêcie no em ciêcie no em SLAP 5 i 1

24 V. Produkcja kana³u z czterech czêœci: 1 metoda Wykonanie elementów A i C: 1. Przygotowujemy dwa kawa³ki p³yty o minimalnej szerokoœci: po ¹dany wymiar boku + 1 cm.. Pierwsze ciêcie wykonujemy SLAP-em 5. Wzd³u krawêdzi pierwszego ciêcia wykonujemy nastêpne wy ³obienie SLAP-em 1 4. Odmierzamy po ¹dan¹ szerokoœæ bocznej krawêdzi kana³u przy pomocy linijko-ekierki i wykonujemy ciêcie SLAP-em 5 5. Ostatnie ciêcie wykonujemy wzd³u krawêdzi ostatniego wy ³obienia SLAP-em 1 Wykonanie elementów B i D 1. Elementy B i D wycinamy zwyk³ym no em tak, aby wewnêtrzna krawêdÿ boku kana³u odpowiada³a wymaganej d³ugoœci + cm.. Krawêdzie powsta³ych elementów smarujemy klejem i ³¹czymy za pomoc¹ zszywek i taœmy aluminiowej. SLAP 5 i 1 SLAP 5 i 1 ciêcie no em A i C B i D VI. Produkcja kana³u z czterech czêœci: metoda Wszystkie elementy wykonujemy wg tego samego schematu z uwzglêdnieniem wymaganych d³ugoœci. 1. Pierwsze ciêcie wykonujemy zwyk³y no em z zachowaniem k¹ta prostego.. Odmierzamy od krawêdzi ostatniego ciêcia wymagan¹ d³ugoœæ wewnêtrznej krawêdzi boku kana³u dodaj¹c do niej 1 cm.. Wykonujemy ciêcie SLAP-em 5, a nastêpnie wzd³u krawêdzi powsta³ego wy ³obienia ciêcie SLAP-em Czynnoœæ tê powtarzamy przy kolejnych trzech elementach uwzglêdniaj¹c wymagane d³ugoœci œcian kana³u. 5. Powsta³e zak³adki ze wszystkich 4-ech elementów oczyszczamy no em cuts-all z resztek we³ny, nak³adamy klej a nastêpnie zszywamy je ze sob¹ i uszczelniamy taœm¹ aluminiow¹ o gruboœci 50 um. ciêcie no em SLAP 5 i 1 4

25 LISTA REFERENCYJNA APARTAMENTY HOTELE Apartamentowiec Nowe Garbary Budynek Apartamentowy Emili Plater Budynki Apartamentowe Trzy agle Rezydencja Carmen Rezydencja Gibraltar Zespó³ Garden Residence Zespó³ Ogrody Grabiszyñskie Zespó³ Biurowo Apartamentowy Budynek apartamentowy Budynek apartamentowy Wechta II Budynek apartamentowy ul. Zyndrama Domki jednorodzinne Gara budynku mieszkalnego ISKRA (budynek apartamentowoy) Rezydencja BANKI Bank BZWBK Bank Spó³dzielczy Gospodarczny Bank Wielkopolski SA HSBC Stary Browar Bank Bank MILLENIUM CITY FINANCIAL (oddz. CITIBANKU) NBP (ul. Œwiêtokrzyska) PKO B.P. BIBLIOTEKI Biblioteka PAT Biblioteka Akademi Medycznej Biblioteka AWF Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Multimedialna (Planetarium) Biblioteka Naukowa Biblioteka im. Lenina Wielka Biblioteka Narodowa Gdañsk Gdynia Gdynia Teren ca³ego kraju Konstancin Raba Wy na Lubliniec Szczecin Gdañsk Olsztyn Jelenia Góra Moskwa Pary Hotel Hotel Hotel Blow Up Stary Browar Hotel D¹bki Hotel Hilton Oœrodek Wypoczynkowy Oœrodek Wypoczynkowy Jantar Pensjonat Casino Hotel Marina Dom zdrojowy Dom Pielgrzyma Dom Studencki Hotel Hotel Cieplice Hotel Andersia Ibb Hotel Centuria Hotel Cubus Hotel Cubus Hotel Skalny Hotel Europejski Hotel Hazdrubal Hotel Izery Hotel Kruk Hotel Mariott Hotel Mercury Hotel PALAZ (La Regina) Hotel Mistral Hotel Meridien Hotel Murowanica Hotel Oukoume Palace Hotel Rialto Hotel Sheraton NOVOTEL Oœrodek Wypoczynkowy "Guzianka" Pensjonat Salon Gier Club Mediterranee Klub "Charyzma" Klub Golfowy "Sierra Dorotowo k/olsztyna Nieszawka Wlkp. D¹bki Gdañsk Bia³obrzeg Jaros³awiec Dziwnów Gdañsk Jastarnia Górka Klasztorna Siedlce Œwieradów Zdrój Jelenia Góra Ogrodzieniec Kielce Karpacz Djerba Czerniawa Tomaszów Mazow. Bukareszt Marki k/w-wy Port-Gentil Zakopane Libreville Libreville Teren ca³ego kraju Ruciane Nida Chlastawa Pary Pêtkowice CENTRA KONFERENCYJNE KINA Centrum Konferencyjne Malta Centrum Kszta³cenia Dydaktycznego UM Centrum Kongresowe Sala Konferencyjna Huty Miedzi MTP (Hala nr 1) Targi skie Paw. nr Hale wystawiennicze Malta - Budynek Multimedialny FILHARMONIE Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Filharmonia Opera Nova Toulouse Legnica Albi Kalisz Opole Zabrze Gdañsk Bia³ystok Bydgoszcz Opole Bydgoszcz Kino Cinemax CINEMA CITY Kino Grunwald Kino Forum Kino Praha - multipleks Megaplex "Zakopianka" Multikino Multikino Multikino Multikino Multikino Arkady LOTNISKA Lotnisko si³ NATO Lotnisko si³ NATO Lotnisko si³ NATO Lotnisko Charles de Gaulle Lotnisko Miêdzynarodowe Lotnisko Miêdzynarodowe Rydu³towy Katowice Teren ca³ego kraju Olsztyn Boles³awiec Katowice Bielsko Bia³a Powidz Krzesiny ask Pary Bruksela Dakar GASTRONOMIA MEDIA Cukiernia Piekarnia Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja i Motel Restauracja Sto³ówka Wie a Ciœnieñ Poczta Polska (blok ywienia) Libi¹ Olsztyn Zakopane Przemyœl Lubliniec Glinojeck S³oñsk Czêstochowa Szklarska Porêba Dom Radia Radio Katolik Radio Merkury Radio ZET Radio Zachód Rozg³oœnia Regionalna Polskiego Radia Studia nagrañ Radia Opole Studio Telewizyjne ATM TP S.A (biura zarz¹du) Telewizja "Nasza" Telewizja "PULS" Bukareszt Zielona Góra Opole, 5

26 LISTA REFERENCYJNA Telewizja Regionalna TVP S.A. Wytwórnia Filmów Fabularnych MUZEA Galeria Sztuki Muzealne Centrum Edukacji Regionalnej Muzeum Muzeum Marynarki Wojennej Muzeum Okrêgowe Muzeum Ossolineum Muzeum Powstania Wielkopolskiego Muzeum Sztuki w Manufakturze Muzeum Jasnogórskie Muzem Kinematografii Muzeum Archeologiczne Muzeum Arsena³ Muzeum Morskie Muzeum Powstania Warszawskiego OBIEKTY BIUROWE Pary Ustka Olsztyn Popówka Gdynia Suwa³ki Lusówko Czêstochowa Gdañsk Gimnazjum Instytut Œwiata Arabskiego Pañstwowy Instytut Weterynarii Politechnika Politechnika Opolska - studia Politechnika ska Prywatna Wyzsza Szko³a Sala Senatu Politechniki skiej Studium J. O. Akademii Ekonomicznej Szko³a Aspirantów Stra y Po arnej Szko³a Marynarki Wojennej Szko³a Muzyczna Szko³a Podstawowa UAM wydzia³ Politologii Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Gdañski Uniwersytet ski Uniwersytet Jagielloñski Uniwersytet Bia³ostocki (aula) Uniwersytet Yamassoukuro Wy sze Seminarium Duchowne Centrum Nauki AK Olsztynek Pary Pu³awy Zielona Góra Opole Bydgoszcz Abidjan P³ock Jelenia-Góra Gdañsk Bia³ystok Abidjan Przemyœl Biurowiec Allcon Biurowiec Grupy Energetycznej Enion Biurowiec Office Palace Biurowiec Permu Biurowiec Biurowiec Energettyka - Enion Biurowiec Szczecin-D¹bie BIZNES CENTER 000 Budynek Biurowy Atrium Budynek Biurowy Hestia Budynek biurowy Budynek biurowy Budynek biurowy Budynek biurowy ALCATEL Budynek biurowy BP Budynek biurowy FIAT Construction - budynek biurowy ERA GSM (centrala Telefonii Kom. Hala obs³ugi klienta Energetyki EDF HESTIA S.A. Ochota Office Park II POLCOMTEL S.A. (ul. Postêpu) Siedziba firmy VECTOR WECHTA (biurowiec) PKN Orlen ATRIUM Cite Internationale Commercial Center Park JAKON OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE Gdañsk P³ock Szczecin Katowice Gliwice Tychy P³ock Pary Pary Pary Pary Gliwice Gdynia P³ock Lyon Tarnowo Podgórne OBIEKTY HANDLOWE ARKADIA Centrum Handlowe Centrum Handlowe Centrum Handlowe "TECHNOPLEX" Centrum Handlowe MANUFAKTURA Dom Towarowy "ARKA" Dom Towarowy "JUNIOR" EURO RTV AGD Pasaz Grunwaldzi Pawilon Handlowy Pawilon Hanldowy "BIEDRONKA" Piotr I Pawe³ PLAZA CENTER PLAZA CENTER PLAZA Stary Browar OUTLET CENTER Z³ote Tarasy Salon firmowy PLUS GSM Salon meblowy Salon samochodowy Chevrolett Salon samochodowy Jaguar Stacje Shell Pawilon Handlowy Mercus Salon Volvo PKN Orlen Galeria Kazmierzowska Les Halles Platforma Cyfrowa Olkusz Kêdzierzyn-KoŸle Kielce Teren ca³ego kraju Kopaniny Teren ca³ego kraju Sosnowiec Sosnowiec Wieluñ Lubliniec Teren ca³ego kraju Polkowice Olsztyn Pary Aula Akademii im. Jana D³ugosza Aula Pañstwowej WSZ Aula Politechniki Bia³ostockiej Centrum Nanobiomedyczne UAM Collegium Novum UAM Instystut Techniki PAN Instytut Chemii PAN Kolegium Jezyków Obcych Politechnika Koszaliñska Przedszkole Szko³a Muzyczna Szko³a Muzyczna UAM wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytet Adama Mickiewicza Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Opolski Wydzia³ Chemii Politechniki Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UAM Wy sza Szko³a Zawodowa Zespó³ Szkó³ Plastycznych Akademia Pedagogiki Specjalnej (bud.c) Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Ekonomicznej Aula Akademii Muzycznej Aula Seminarium Duchownego Aula Uniwersytetu Gdañskiego Czêstochowa P³ock Bia³ystok Siedlce Koszalin Józefów Bielsko-Bia³a Siedlce Pi³a Jelenia Góra Opole Konin Czêstochowa Katowice Katowice Czêstochowa Gdañsk OBIEKTY KULTURALNO-NAUKOWE Centrum Nauki Kopernik Dom Joannitów Dom Kultury Dom Kultury Dom Kultury Centrum Kultury Centrum Kultury ZAMEK Centrum Sztuki Wspópczesnej Dom Kultury Dom Kultury Dom Kultury OBIEKTY PRZEMYS OWE Fabryka Dywanów Agnella Hala Produkcyjna Firmy Makita Hala Produkcyjna Philips Hurtownia Baæ Pol ADB Polska Sp. z o.o. AHOLD Bims Plus Centrum Techniczne RENAULT Cersanit II DELL Montownia komputerów Energetyka Lubin (dyspozytornia) Sulêcin S³ubice Rypin Tarnowski Góry Ostrzeszów Toruñ Grajewo Kielce Tomaszów Lubleski Bia³ystok Bielsko-Bia³a Pi³a Lublin Zielona Góra Bydgoszcz Pary Starachowice Lubin 6

27 LISTA REFERENCYJNA Hala Produkcji P³atków Laboratorium Boscha Laboratorium Kontroli Jakoœci SKF MAJONEZY - produkcja ywnoœci Mleczarnia MPK Obiekt Przemys³owy Pieczarkarnia Suszarnia artyku³ów spo ywczych Szwalnia VW -Antoninek Zak³ady Miêsne Zak³¹dy Spo ywcze Big Carton Meratronik Thompson Polcolor VECTOR WARSSFOL OBIEKTY SAKRALNE Klasztor Koœció³ Koœció³ Koœció³ Koœció³ OBIEKTY SPORTOWE Hala Sportowa Hala Sportowa Gryfia Hala Sportowa Wawer Hala Widowiskowa Sala Gimnastyczna przy SP. nr 45 Sala Sportowa AWF Sala Sportowa przy SP Stadion Wis³y Budynek Multime. Hala Sportowa Hala sportowa Lodowisko OSiR OSiR Sala Widowiskowa Sala Gimnastyczna Sala Gimnastyczna Sala sportowa Sala sportowa Stadion Sportowy Sala komentatorów sportowych OBIEKT U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ Centrum Szkolenia Wojsk NATO Dom Pomocy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Komenda Policji Komenda Policji Komenda Wojewódzka Policji Oddzia³ Stra y Granicznej Prokuratura Rejonowa Ratusz w Warce Starostwo Powiatowe K³odzko Stra Po arna Stra Po arna Strzelnica Strzelnica Komendy Policji Urz¹d Gminy Urz¹d Skarbowy Urz¹d Skarbowy Gorlice Budynek Koszar Nr Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Centrum Rozdzielcze Poczty Polskiej Komenda Policji Komenda Policji Komenda Policji Laboratoria Sanepidu Zak³ad Higieny Weterynaryjnej NIK Poczta Polska Parlament Europejski Ratusz G³owno k/ odzi Kêtrzyn Strzelce Gi ycko G³owice k/ odzi Zgorzelec K³odzko Miêdzychód Szczecin Piaseczno Gdynia Górka Klasztorna Soko³ów Podlaski Antoninek Jelenia Góra Agustów S³upsk Kobierzyce Katowice Szczecinek Wo³ów Chocianów Lubin Bytom S³upsk Gorzów arnowiec Radów Twardogóra Szczecin Bydgoszcz Dobrzyñ Sulêcin Tomaszów Krosno Odrzañskie Warka K³odzko Radom Miko³owo K³odzko agañ Ostróda Krotoszyn Nowy Targ Bydgoszcz Bydgoszcz Pruscz Gdañski Zielona Góra Œwiebodzin Nowy Targ Janki k/warszawy Olsztyn Kalisz Strasburg Tassin la Demi-Lune Ratusz na Ursynowie S¹d Administracyjny S¹d Rejonowy Urz¹d Celny Urz¹d Skarbowy Urz¹d skarbowy Urz¹d Miasta Gdyni Wiêzienie Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego Wojewódzki Urz¹d Ochrony Œrodowiska Wydzia³ Œledczy (kryminalistyka) Zarz¹d Infrastruktury Wojskowej ZUS ZUS Centrala Pa³ac Prezydencki P YWALNIE I BASENY Basen Basen Basen P³ywalnia Miejska P³ywalnia Miejska Basen Basen Basen Basen Basen AWF Basen S U BA ZDROWIA Przychodnia Szpital Szpital Onkologiczny Szpital Powiatowy Gabinety Lekarskie Gabinety Lekarskie Przychodnia Lekarska Sanatorium Sanatorium MSWiA Szpital w Miêdzychodzie Szpital Szpital Wojewódzki (laboratoria) Szpital Collegium Medicum UJ Szpital im. J. Œniadeckiego Szpital Szpital ul. Szamarzewskiego Apteka Szpital Chorób P³uc i Nowotworów Szpital nr Akademii Medycznej Szpital Ratunkowy Szpital stacja Dializ Wojewódzki Oœrodek Onkologii TEATRY Teatr Dramatyczny Teatr Dramatyczny Teatr Kameralny Teatr Lalek Teatr Rozrywki Teatr Dramatyczny Teatr 77 Teatr Lalek Teatr Lalek Teatr Stary Teatr Wielki im. Stanis³awa Moniuszki Teatr Wspó³czesny Teatr Wybrze e Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. I³awa Nowy Targ Gdynia Zamoœæ Skierniewice Bydgoszcz Liberville Mierzêcin Sarbinowo Janów Lubelski Miêdzyrzecz Limanowa Wrzeœnia Gorzów Wlkp. Opole Suwa³ki W³oc³awek W¹growiec Bydgoszcz Olsztyn Przemyœl Bia³ystok Ruda Œl¹ska D¹bek Jelenia Góra Miêdzychód Pi³a Olsztyn Bia³ystok Szklarska Porêba Gniezno Gorzów Wlkp Opole Bia³ystok Koszalin Sopot Olsztyn Chorzów P³ock Bia³ystok Opole Gdañsk 7

28 LISTA REFERENCYJNA Spis Treœci Wstêp str. 1 Charakterystyka Techniczna str. I Produkcja przewodów TOP AIR z jednego kawa³ka p³yty. str. 7 II ¹czenie przewodów TOP AIR/CLV 84 str ¹czenie na pióro w³asne mêsko/ eñskie str. 10. ¹czenie z kana³ami blaszanymi str. 11. ¹czenie przewodów okr¹g³ych spiro lub flex z kana³ami Top Air str. 1 III Kolano 90 w technologii TOP AIR. str Kolano 90. str. 1. uk 45 oraz odsadzka. str. 1. Zasady monta u kierownic w kolanach. str. 1 IV Redukcja niesymetryczna z dwóch czêœci (00x00 00x100 mm) str. 14 V Redukcja symetryczna dwustronna i jednostronna. str. 15 VI Trójnik Or³owy. str. 16 VII Kolano redukcyjne. str. 16 VIII Sposoby osadzania trójników. str. 16 IX Wzmocnienie kana³ów TOP AIR str. 17 X Podwieszeni kana³ów TOP AIR str. 18 XI Podwieszanie kana³ów pionowych str. 18 XII Monta klapy rewizyjnej str. 19 XIII Monta dodatkowych elementów w kana³ach TOP AIR str Po³¹czenie z nagrzewnicami str. 0. Po³¹czenie klapy przeciwpo arowej str. 0. Po³¹czenie z przepustnicami str Monta kratki na odsadzce z TOP-AIR str. 1 XIV Sposób u ycia no a cuts-all str. 1 XV Produkcja kana³ów z,, 4 kawa³ów p³yty. str Produkcja kana³u z dwóch czêœci (metoda U-1). str. 1. Produkcja kana³u z dwóch czêœci (metoda U-). str.. Inne sposoby produkcji kana³u z dwóch kawa³ów p³yty cd... str. 4. Produkcja kana³u z trzech czêœci str. 5. Produkcja kana³u z czterech czêœci: 1 metoda str Produkcja kana³u z czterech czêœci: metoda str. 4 Lista Referencyjna str. 5 8

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADAŒ B

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADAŒ B www.domnahoryzoncie.pl tel: (0-71) 782 50 80 ul. Jana D³ugosza 19b/18 51-1 6 2 WROC AW biuro@domnahoryzoncie.pl ADAŒ B strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ADAŒ B. Postêpuj zgodnie

Bardziej szczegółowo

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW AZALIA

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW AZALIA www.domnahoryzoncie.pl tel: (0-71) 782 50 80 ul. Jana D³ugosza 19b/18 51-1 6 2 WROC AW biuro@domnahoryzoncie.pl AZALIA strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego AZALIA z gara em. Postêpuj

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy. Nawiewniki szczelinowe aluminiowe NSAL(N) Atesty igieniczne: K/B//0/007 Nawiewniki NSAL(N) to nawiewniki sufitowe, posiadaj¹ce wzd³u n¹ szczelinê nawiewn¹, wewn¹trz której zamocowane s¹ nastawiane indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADA

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADA www.domnahoryzoncie.pl tel: (0-71) 782 50 80 ul. Jana D³ugosza 19b/18 51-1 6 2 WROC AW biuro@domnahoryzoncie.pl ADA strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ADA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹.

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego S AWEK II. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych...3 2. Wykonanie t³umików kana³owych

Bardziej szczegółowo

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami nemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS9 NS9 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 43 - Komoda 4D Indeks wyrobu: PRO-016-4301 Data : 820mm 1900mm 430mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW AKSAMIT

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW AKSAMIT www.domnahoryzoncie.pl tel: (0-71) 782 50 80 ul. Jana D³ugosza 19b/18 51-1 6 2 WROC AW biuro@domnahoryzoncie.pl AKSAMIT strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego AKSAMIT. Postêpuj zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego TYMEK C. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego WOJTEK. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BASIA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Komoda 2D Indeks wyrobu: PRO-01-001 Data : 20mm 30mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ALEKSANDRA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Elementy wentylacyjne prostok¹tne Elementy wentylacyjne ko³owe typ SPR Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Kolano segmentowe typ BSX 1 Przewody i kszta³tki wentylacyjne typ AI Cena obwód

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 3 str. 4. uki. str. 5. Redukcje. str. 6. Trójniki. str. 7 str. 8 str. 9. Nak³adki. str. 10. Sputnik. str. 11.

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 3 str. 4. uki. str. 5. Redukcje. str. 6. Trójniki. str. 7 str. 8 str. 9. Nak³adki. str. 10. Sputnik. str. 11. Spis treœci Wstêp str. 2 Przewody Opaski Przewód prosty PPBII Przewód z wyczystk¹ PWBII str. 3 str. 4 Opaska w¹ska OW str. 12 uk symetryczny SBII uki str. 5 Ko³nierz okr¹g³y KO Ko³nierze str. 13 Redukcje

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO Górnoœl¹skie Towarzystwo Lotnicze S.A. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice ul. Wolnoœci 90, 41-600 Pyrzowice tel.: +48 (32) 284 58 54, fax: +48 (32) 284 58 52 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce PWIIS- SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu PWIIS-EX Przeznaczenie Przepustnice

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BAZYLIA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego MILA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

2 INSTRUKCJA MONTAŻU CLIMAVER Włączenie nagrzewnic elektrycznych... Zaślepienie przewodu

2 INSTRUKCJA MONTAŻU CLIMAVER Włączenie nagrzewnic elektrycznych... Zaślepienie przewodu 1 2 INSTRUKCJA MONTAŻU CLIMAVER 5.6. Włączenie nagrzewnic elektrycznych... 39 Zaślepienie przewodu 0 3 4 INSTRUKCJA MONTAŻU CLIMAVER WPROWADZENIE 5 częściej niż raz w roku, Przekrój przewodu PERFIVER L

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych.

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych. 40 7 Anemostat ANKC I C 110 B 25 A OPIS: Anemostaty jednostronne ANKC I umo liwiaj¹ nawiew powietrza w jednym kierunku. Stosowane s¹ do zabudowy w p³aszczyÿnie sufitu, w pomieszczeniach o wysokoœci 2,4

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

W ten sposób zmontowane zbrojenie warstwy elewacyjnej p³yty mo e byæ u³o one na deskowaniu.

W ten sposób zmontowane zbrojenie warstwy elewacyjnej p³yty mo e byæ u³o one na deskowaniu. Strona 1/6 Monta kotew rurowych SP-MVA Rurowe kotwy zespalaj¹ce MVA s¹ stosowane jako elementy noœne do po³¹czenia warstw w œcianach typu sandwich. Kotwy s¹ ³¹czone ze zbrojeniem warstwy elewacyjnej poprzez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE SYSTEM GIÊTKICH KANA ÓW FLEXCONNECT

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Arkusz znormalizowany 1 8100 25 Wydanie 1105 Wymiary monta owe w mm Przy³¹cza rozdzielacza: 6 szt. G 3/4" ze sto kiem Wymiary Zastosowanie rurki

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ANTEK II B. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo