ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW"

Transkrypt

1 T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

2

3 Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku Szum w³asny t³umika Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic...4 Tablica I - Ca³kowita strata ciœnienia [Pa] w zale noœci od d³ugoœci t³umika i prêdkoœci przep³ywu powietrza...5 Tablica Tablica II - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MB...6 III - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MBR...7 Tablica IV - Szum w³asny t³umików TKF w zale noœci od wielkoœci...8 wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza Tablica V - Podstawowe wymiary t³ umików akustycznych typu TKF-MB i TKF- MBR...9 Tablica Tablica Tablica Tablica VI - Kulisa typu MB i MBR...10 VII - Parametry t³umików rurowych typu RS VIII - Parametry t³umików typu TKF-MB...12 IX - Parametry t³umików typu TKF-MBR

4 1. Zastosowanie t³umików akustycznych. T³umiki akustyczne kana³owe o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB i TKF-MBR lub o przekroju ko³owym typu RS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mog¹ one byæ stosowane zarówno w sieci kana³ów blaszanych, jak te murowanych lub betonowych. 2. Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym. T³umik kana³owy o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB lub TKF-MBR (tablica V) wykonany jest z obudowy, wewn¹trz której zamontowane s¹ kulisy. Obudowa zewnêtrzna, tworz¹ca kana³ prostok¹tny, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, po³¹czonej felcem pod³u nym. Kana³ ten wykonany jest zgodnie z norm¹ ÖNORM H 6015 czêœæ 2. Ko³nierze przy³¹czeniowe mog¹ stanowiæ stalowe ocynkowane profile systemu METU lub walcowane na gor¹co k¹towniki stalowe, zabezpieczone pow³ok¹ antykorozyjn¹. Kulisa MB (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjnego. Sk³ada siê z ramy okalaj¹cej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych p³yt we³ny mineralnej, stanowi¹cej wk³ad dÿwiêkoch³onny, który absorbuje energiê akustyczn¹. Zewnêtrzna powierzchnia wk³adu dÿwiêkoch³onnego pokryta jest specjaln¹ tkanin¹, która zabezpiecza kulisê przed odrywaniem cz¹stek we³ny mineralnej przy prêdkoœci przep³ywu powietrza do 20 m/s. Kulisy tego typu znajduj¹ zastosowanie przy t³umieniu ha³asu szczególnie w zakresie œrednich i wysokich czêstotliwoœci. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. Kulisa MBR (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjno-rezonatorowego. Wykonana jest podobnie jak kulisa MB, z t¹ jednak ró nic¹, e wk³ad dÿwiêkoch³onny po obu stronach kulisy jest przys³oniêty blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ na po³owie powierzchni kulisy. Kulisy te nale y stosowaæ przy t³umieniu ha³asu w zakresie niskich i œrednich czêstotliwoœci. T³umienie przy wysokich czêstotliwoœciach jest równie wystarczaj¹ce. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. T³umik rurowy typu RS Obudowa t³umika wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wewn¹trz obudowy znajduje siê wk³ad dÿwiêkoch³onny. Obudowa mo e posiadaæ ko³nierze przy³¹czeniowe wykonane z blachy stalowej o gruboœci 4 mm i zabezpieczone antykorozyjnie pow³ok¹ cynku lub farby. Bardzo czêsto stosuje siê po³¹czenie bezko³nierzowe z koñcami kana³u o wymiarze nypla. Ten sposób po³¹czenia znajduje zastosowanie w ci¹gach wentylacyjnych typu SPIRO. Wk³ad dÿwiêkoch³onny typu absorpcyjnego stanowi we³na mineralna o gruboœci 50 mm, os³oniêta od wewn¹trz perforowan¹ blach¹ stalow¹ ocynkowan¹. Przy monta u t³umików na budowie szczególn¹ uwagê nale y zwracaæ na zabezpieczenie kulis przed uszkodzeniem ich powierzchni. T³umiki prostok¹tne nale y montowaæ w ci¹gach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami. T³umiki rurowe mo na montowaæ w dowolny sposób. 3. Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w bardzo wielu przypadkach nie znane jest miejsce zabudowania t³umika. Aby jednak móc dokonaæ wyboru t³umika, pomimo wielu niejasnoœci, ustalono dopuszczaln¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku w zale noœci od strumienia przep³ywu. 3

5 Jako zalecane wartoœci prêdkoœci powietrza w t³umiku mo na przyjmowaæ przy doborze t³umika: 3 ok. 8 m/s przy strumieniu przep³ywu do m /h 3 ok. 10 m/s przy strumieniu przep³ywu m /h 3 ok. 12 m/s przy strumieniu przep³ywu powy ej m /h 4. Szum w³asny t³umika. W wyniku zmiany przekroju, podczas przep³ywu powietrza przez t³umik powstaj¹ zawirowania, które generuj¹ dodatkowy ha³as, zwany szumem w³asnym t³umika. Szum ten roœnie wraz ze wzrostem prêdkoœci przep³ywu powietrza. Przy doborze t³umika nale y pamiêtaæ o tym, e szum w³asny t³umika powinien byæ o 7-10 db(a) mniejszy ni w tym samym miejscu w systemie kana³ów dopuszczalny poziom ha³asu pracuj¹cych urz¹dzeñ. Ograniczenie szumu w³asnego t³umika jest mo liwe poprzez obni enie prêdkoœci przep³ywu powietrza w t³umiku. Prêdkoœæ tê nale y tak dobieraæ,aby by³ spe³niony przedstawiony uprzednio warunek. Tablica IV podaje wartoœci szumu w³asnego t³umika w zale noœci od wielkoœci wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza. 5. Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic Znaj¹c strumieñ przep³ywu powietrza przy jednej z zalecanych prêdkoœci przep³ywu, przyjmuj¹c typ kulisy oraz zak³adaj¹c wielkoœæ t³umienia wtr¹cenia przy okreœlonej œredniej czêstotliwoœci w oktawie, w oparciu o przedstawione w katalogu tablice I-IV i VII mo emy w prosty sposób dokonaæ odpowiedniego wyboru t³umika lub dobraæ jego odpowiedniki o podobnych parametrach technicznych, ale o innych wymiarach. PrzeœledŸmy to na przyk³adzie: DANE : 3 Strumieñ przep³ywu powietrza : V = m /h T³umienie wtr¹cenia przy 250 Hz 27 db Kulisa typu MB Poniewa nie podana zosta³a prêdkoœæ przep³ywu przyjmujemy j¹ zgodnie z zaleceniami punktu 3 tj. w = 10 m/s TOK POSTÊPOWANIA : - w tablicy VIII w kolumnie prêdkoœci w=10m/s odszukujemy zbli on¹ wartoœæ strumienia 3 powietrza równ¹ V = 9720 m /h. - uwzglêdniaj¹c t³umienie wtr¹cenia równe 27 db przy czêstotliwoœci 250 Hz odczytujemy z tablicy VIII wymiary przekroju t³umika BxHxL = 900x900x2000 mm - dobrany typ t³umika to TKF-MB z tablicy I odczytujemy ca³kowit¹ stratê ciœnienia w zale noœci od typu t³umika, prêdkoœci i d³ugoœci p=62pa Podane w tablicy I wartoœci s¹ w³aœciwe dla temperatury powietrza 20 stopni C, równomiernego nap³ywu powietrza i obustronnie pod³¹czonego systemu kana³ów. - przy pomocy tablicy IV dla prêdkoœci w = 10 m/s interpolujemy liniowo wartoœæ szumu w³asnego 2 t³umika typu TKF-MB 6433 o wolnym przekroju F = 0,27 m. Wartoœæ szumu w³asnego t³umika wynosi 44,6 db(a). Przy doborze mo na uwzglêdniaæ wszystkie t³umiki z tej grupy posiadaj¹ce taki sam wolny przekrój. 4

6 PRZYK ADOWE OZNACZENIE T UMIKA W ZAMÓWIENIU: T³umik akustyczny TKF-MB 6423 BxHxL=600x900x1500 gdzie: TKF - t³umik kulisowy prostok¹tny MB, MBR - typ kulisy 64 - typ t³umika 2 - iloœæ kulis 3 - krotnoœæ podstawowej wysokoœci t³umika równej 300 mm B - szerkoœæ t³umika, mm H - wysokoœæ t³umika, mm L - d³ugoœæ t³umika, mm CA KOWITA STRATA CIŒNIENIA [Pa] W ZALE NOŒCI OD D UGOŒCI T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica I Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa] Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa]

7 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MB. Tablica II Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

8 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MBR. Tablica III Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

9 SZUM W ASNY T UMIKA TYPU TKF- W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI PRZEKROJU T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica IV 2 Przkrój t³umika [m ] Prêdkoœæ [m/s] 0,031 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 Poziom mocy akustycznej szumów w³asnych LWA [db] Wartoœci poœrednie mo na interpolowaæ. 8

10 PODSTAWOWE WYMIARY T UMIKÓW AKUSTYCZNYCH TYPU TKF-MB I TKF-MBR. Tablica V L H B MB MBR Typ kulisy Typ t³umika 1- Iloœæ kulis 2- wspó³czynnik wysokoœci t³umika (x 300 mm) 500 D³ugoœæ Typ Gruboœæ kulisy [mm] Szerokoœæ szczeliny [mm] Modu³ rozstawienia [mm] Wolny przekrój [%]

11 KULISA TYPU MB I MBR Tablica VI KULISA TYPU MB T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Materia³ t³umi¹cy os³oniêty blach¹ KULISA TYPU MBR T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750;

12 PARAMETRY T UMIKÓW RUROWYCH TYPU RS- Tablica VII T³umik rurowy D³ugoœæ L = 975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,02 RS ,031 RS ,04 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1475 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS

13 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,015 MB ,0 5,0 17,0 5 2,0 8,0 21,0 7 3,0 10,0 26, ,023 MB-6011, ,0 5,0 17,0 7 2,0 8,0 21,0 10 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 9 2,0 8,0 21,0 13 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 8 2,0 8,0 21,0 11 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 19, ,030 MB ,0 6,0 17,0 8 4,0 11,0 22,0 11 6,0 14,0 28, ,036 MB ,0 10,0 14,0 12 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,045 MB-6021, ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB-6211, ,0 5,0 19, ,045 MB-6411, ,0 6,0 17,0 10 4,0 11,0 22,0 15 6,0 14,0 28, ,045 MB ,0 8,0 17,0 12 7,0 10,0 22, ,054 MB-6511, ,0 10,0 14,0 15 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,054 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,060 MB ,0 5,0 17,0 13 2,0 8,0 21,0 19 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 17,0 12 2,0 8,0 21,0 17 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 9,0 19, ,068 MB-6031, ,0 5,0 17,0 14 2,0 8,0 21,0 20 3,0 10,0 26, ,068 MB-6611, ,0 8,0 17,0 15 7,0 10,0 22, ,072 MB ,0 10,0 14,0 19 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,072 MB ,0 10,0 14,0 23 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

14 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 1 4,0 12,0 31,0 11 4,0 14,0 36,0 13 4,0 17,0 41,0 16 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 16 4,0 14,0 36,0 19 4,0 17,0 41,0 22 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 20 4,0 14,0 36,0 24 4,0 17,0 41,0 28 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 18 4,0 14,0 36,0 21 4,0 17,0 41,0 24 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 12 3,0 9,0 25,0 14 3,0 10,0 29,0 17 3,0 11,0 32,0 19 4,0 14,0 40,0 23 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 18 9,0 21,0 38,0 21 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 17 3,0 9,0 25,0 20 3,0 10,0 29,0 23 3,0 11,0 32,0 26 4,0 14,0 40,0 32 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 24 9,0 21,0 38,0 28 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 18 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 30 4,0 14,0 36,0 36 4,0 17,0 41,0 41 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 26 4,0 14,0 36,0 31 4,0 17,0 41,0 36 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 21 3,0 9,0 25,0 25 3,0 10,0 29,0 29 3,0 11,0 32,0 33 4,0 14,0 40,0 40 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 19 3,0 9,0 25,0 23 3,0 10,0 29,0 26 3,0 11,0 32,0 30 4,0 14,0 40,0 37 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 19 7,0 13,0 27,0 23 8,0 15,0 31,0 26 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 32 4,0 14,0 36,0 38 4,0 17,0 41,0 44 5,0 19,0 46, ,0 13,0 27,0 25 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

15 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,072 MB ,0 12,0 17, ,075 MB ,0 5,0 17,0 16 2,0 8,0 21,0 23 3,0 10,0 26, ,081 MB-6711, ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,090 MB ,0 5,0 17,0 20 2,0 8,0 21,0 29 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 17,0 17 2,0 8,0 21,0 25 3,0 10,0 26, ,090 MB-6041, ,0 5,0 17,0 15 2,0 8,0 21,0 22 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB-6221, ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB-6421, ,0 6,0 17,0 17 4,0 11,0 22,0 25 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 8,0 17,0 19 7,0 10,0 22, ,090 MB ,0 8,0 17,0 20 7,0 10,0 22, ,090 MB-6811, ,0 9,0 19, ,108 MB ,0 10,0 14,0 29 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB-6521, ,0 10,0 14,0 30 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB-6911, ,0 12,0 17, ,113 MB-6051, ,0 9,0 13,0 21 6,0 13,0 16,0 30 8,0 17,0 19, ,120 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 17,0 19 2,0 8,0 21,0 26 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 19, ,120 MB ,0 5,0 19,

16 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 26 9,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 36 4,0 14,0 36,0 43 4,0 17,0 41,0 50 5,0 19,0 46, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 47 4,0 14,0 36,0 55 4,0 17,0 41,0 64 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 40 4,0 14,0 36,0 47 4,0 17,0 41,0 55 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 34 4,0 14,0 36,0 41 4,0 17,0 41,0 47 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 40 3,0 10,0 29,0 46 3,0 11,0 32,0 52 4,0 14,0 40,0 64 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 25 3,0 9,0 25,0 30 3,0 10,0 29,0 35 3,0 11,0 32,0 40 4,0 14,0 40,0 49 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 26 3,0 9,0 25,0 31 3,0 10,0 29,0 36 3,0 11,0 32,0 41 4,0 14,0 40,0 51 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 40 9,0 21,0 38,0 47 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 31 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 32 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 25 7,0 13,0 27,0 30 8,0 15,0 31,0 35 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 20,0 23, ,0 24,0 27, ,0 27,5 31, ,0 31,0 35, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 42 4,0 14,0 36,0 50 4,0 17,0 41,0 58 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 32 3,0 9,0 25,0 38 3,0 10,0 29,0 44 3,0 11,0 32,0 49 4,0 14,0 40,0 61 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 37 3,0 9,0 25,0 44 3,0 10,0 29,0 51 3,0 11,0 32,0 58 4,0 14,0 40,0 72 5,0 16,0 47,

17 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,120 MB ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 6,0 17,0 21 4,0 11,0 22,0 31 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 9,0 19, ,120 MB ,0 9,0 19, ,135 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,135 MB-6231, ,0 5,0 19, ,135 MB-6431, ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,135 MB ,0 8,0 17,0 30 7,0 10,0 22, ,135 MB-6621, ,0 8,0 17,0 26 7,0 10,0 22, ,135 MB ,0 8,0 17,0 31 7,0 10,0 22, ,144 MB ,0 10,0 14,0 37 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 10,0 14,0 36 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 12,0 17, ,144 MB ,0 12,0 17, ,150 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 37 3,0 10,0 26, ,162 MB-6531, ,0 10,0 14,0 46 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,162 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,162 MB-6721, ,5 14,5 18, ,0 14,0 19, ,180 MB ,0 5,0 17,0 34 2,0 8,0 21,0 48 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 28 2,0 8,0 21,0 40 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 30 2,0 8,0 21,0 43 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB-6241, ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 6,0 17,0 46 4,0 11,0 22,0 66 6,0 14,0 28,

18 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 51 7,0 18,0 33,0 60 9,0 21,0 38,0 71 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 50 9,0 21,0 38,0 59 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 32 7,0 13,0 27,0 38 8,0 15,0 31,0 44 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 33 7,0 13,0 27,0 40 8,0 15,0 31,0 46 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 61 4,0 14,0 36,0 72 4,0 17,0 41,0 83 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 41 3,0 10,0 29,0 47 3,0 11,0 32,0 54 4,0 14,0 40,0 67 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 61 9,0 21,0 38,0 72 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 48 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 42 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 50 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 78 4,0 14,0 36,0 92 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 64 4,0 14,0 36,0 76 4,0 17,0 41,0 88 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 69 4,0 14,0 36,0 83 4,0 17,0 41,0 96 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 49 3,0 9,0 25,0 58 3,0 10,0 29,0 67 3,0 11,0 32,0 76 4,0 14,0 40,0 94 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 42 3,0 9,0 25,0 50 3,0 10,0 29,0 58 3,0 11,0 32,0 66 4,0 14,0 40,0 82 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 48 3,0 9,0 25,0 56 3,0 10,0 29,0 65 3,0 11,0 32,0 74 4,0 14,0 40,0 92 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

19 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L= mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB-6441, ,0 6,0 17,0 34 4,0 11,0 22,0 48 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 8,0 17,0 38 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 8,0 17,0 32 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 9,0 19, ,180 MB-6821, ,0 9,0 19, ,180 MB ,0 9,0 19, ,203 MB-6631, ,0 8,0 17,0 40 7,0 10,0 22, ,216 MB ,0 10,0 14,0 50 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 14,0 56 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 12,0 17, ,216 MB-6921, ,0 12,0 17, ,225 MB ,0 5,0 17,0 38 2,0 8,0 21,0 55 3,0 10,0 26, ,225 MB-6251, ,0 5,0 19, ,225 MB-6451, ,0 6,0 17,0 45 4,0 11,0 22,0 65 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 5,0 17,0 35 2,0 8,0 21,0 50 3,0 10,0 26, ,240 MB ,0 5,0 19, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 9,0 19, ,240 MB ,0 9,0 19, ,270 MB ,0 5,0 17,0 44 2,0 8,0 21,0 63 3,0 10,0 26,

20 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 76 7,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 78 9,0 21,0 38,0 92 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 61 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 51 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 49 7,0 13,0 27,0 58 8,0 15,0 31,0 67 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 43 7,0 13,0 27,0 51 8,0 15,0 31,0 60 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 62 8,0 15,0 31,0 72 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 64 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 89 4,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 57 3,0 9,0 25,0 68 3,0 10,0 29,0 78 3,0 11,0 32,0 89 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31,0 81 4,0 14,0 36,0 96 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 58 3,0 9,0 25,0 69 3,0 10,0 29,0 80 3,0 11,0 32,0 91 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 62 7,0 13,0 27,0 74 8,0 15,0 31,0 85 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 63 8,0 15,0 31,0 73 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46,

21 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,270 MB ,0 5,0 19, ,270 MB ,0 6,0 17,0 44 4,0 11,0 22,0 63 6,0 14,0 28, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB-6641, ,0 8,0 17,0 51 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,270 MB-6831, ,0 9,0 19, ,288 MB ,0 10,0 14,0 63 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,0 10,0 14,0 72 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,5 14,5 18, ,288 MB ,0 12,0 17, ,300 MB ,0 5,0 17,0 54 2,0 8,0 21,0 78 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 17,0 48 2,0 8,0 21,0 70 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 19, ,300 MB ,0 6,0 17,0 54 4,0 11,0 22,0 78 6,0 14,0 28, ,315 MB ,0 5,0 17,0 50 2,0 8,0 21,0 72 3,0 10,0 26, ,324 MB ,0 10,0 14,0 75 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,324 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,324 MB-6931, ,0 12,0 17, ,360 MB ,0 5,0 17,0 55 2,0 8,0 21,0 81 3,0 10,0 26, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 6,0 17,0 64 4,0 11,0 22,0 92 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28,

22 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 101 3,0 7,0 22,0 64 3,0 9,0 25,0 76 3,0 10,0 29,0 88 3,0 11,0 32,0 99 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 77 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 78 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 82 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23,0 67 7,0 13,0 27,0 79 8,0 15,0 31,0 92 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 18,5 22, ,5 21,0 26, ,0 24,0 29, ,5 27,0 33, ,5 32,5 40, ,0 38,5 47, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 69 3,0 9,0 25,0 82 3,0 10,0 29,0 95 3,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 79 3,0 9,0 25,0 94 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

23 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 10,0 14,0 82 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 10,0 14,0 88 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 8,0 17,0 60 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 8,0 17,0 62 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB-6841, ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 12,0 17, ,375 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,405 MB ,0 8,0 17,0 65 7,0 10,0 22, ,420 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,420 MB ,0 5,0 19, ,432 MB ,0 10,0 14,0 96 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 94 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 97 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB-6941, ,0 12,0 17, ,450 MB ,0 5,0 17,0 74 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 17,0 72 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 19, ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28,

24 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 126 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27,0 97 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 99 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 79 7,0 13,0 27,0 94 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 81 7,0 13,0 27,0 96 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 95 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 92 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 94 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

25 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,450 MB ,0 8,0 17,0 80 7,0 10,0 22, ,450 MB ,0 8,0 17,0 82 7,0 10,0 22, ,480 MB ,0 5,0 17,0 70 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 6,0 17,0 70 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,480 MB ,0 9,0 19, ,480 MB ,0 9,0 19, ,486 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,504 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,525 MB ,0 5,0 17,0 81 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 17,0 85 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 19, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 97 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 9,0 19, ,576 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

26 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 151 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 85 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 99 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIENIE HAŁASU 2 TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI Tłumiki prostokątne 4 Tłumiki kołowe 8 Czerpnie tłumiące 10 TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIKI PROSTOKĄTNE Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o

Bardziej szczegółowo

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Tłumiki do wentylacji oddymiającej. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Tłumiki do wentylacji oddymiającej. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIENIE HAŁASU 2 TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI Tłumiki prostokątne 4 Tłumiki kołowe 8 Tłumiki do wentylacji oddymiającej 10 Czerpnie tłumiące 13 TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIKI PROSTOKĄTNE Tłumiki TKF ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

TAH. T³umiki akustyczne. w wykonaniu higienicznym

TAH. T³umiki akustyczne. w wykonaniu higienicznym T³umiki akustyczne w wykonaniu higienicznym TH test Higieniczny: HK/B/0375/01/2010 T³umik akustyczny TH z wyjmowanymi kulisami. TH s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI.

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI. Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o przekroju prostokątnym są przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą one być stosowane zarówno w sieci

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne prostokątne typ DKP ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA

Tłumiki akustyczne prostokątne typ DKP ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA Tłumiki akustyczne prostokątne typ DKP ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne prostokątne typ DKP przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być łączone z przewodami

Bardziej szczegółowo

SA tłumik akustyczny prostokątny

SA tłumik akustyczny prostokątny 1 SA tłumik akustyczny prostokątny 1 Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 1 2 Cechy Produktu - Wymiary od 200 do 2000mm - Szerokość kulis SA1=100mm, SA2=200mm - Odległość

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM PRZEWODY POWIETRZA DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WENTYLACJA + KLIMATYZACJA Spis treœci: 1. Wstêp...2 2. Wykonanie...3 3.

Bardziej szczegółowo

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych L b do prostokątnych ów wentylacyjnych /SRC/SPC Wymiary Opis akustyczne owe prostokątne i SRC przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeważnie montowane

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN 12101-cz.3

Bardziej szczegółowo

TAP/TAPS TŁUMIKI AKUSTYCZNE

TAP/TAPS TŁUMIKI AKUSTYCZNE TAP/TAPS TŁUMIKI AKUSTYCZNE Przeznaczenie: TAP i TAPS są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej. Wykonanie Obudowa tłumika jest wykonana z blachy

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

NWC. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NWC. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NWC Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NWC s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor SPIS TREÂCI Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych L b do prostokątnych ów wentylacyjnych /SRC/SPC Wymiary Opis akustyczne owe prostokątne i SRC przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeważnie montowane

Bardziej szczegółowo

Certyfiakty + przynaleŝność główna

Certyfiakty + przynaleŝność główna LBF LUFTTECHNIKGMBH AL 1.1 Certyfiakty + przynaleŝność główna System zarządzania jakością wg norm DIN EN ISO9001 Zezwolenie dla urządzeń pracujących pod ciśnieniem skontrolowano i odebrano przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Nawiewniki pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu 1-, 2-,

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Tłumik membranowy MAK / MAS

Tłumik membranowy MAK / MAS Tłumik membranowy MAK / MAS SCHAKO KG Steigstraße 25-27 D-786 Kolbingen Telefon: +49 74 63-98 - Telefax: +49 74 63-98 - 2 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał... 3 Wykonanie... 3

Bardziej szczegółowo

Tłumik z wełny mineralnej

Tłumik z wełny mineralnej Tłumik z wełny mineralnej MWS / MBS / MLS / MBLS MWK / MBK / MLK / MBLK BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon: +48 22 737 18 58 Telefax: +48 22 737 18

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe ILT/ILB

wentylatory kana³owe ILT/ILB Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w ró norodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przyk³adowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkañ, biur, sklepów, barów,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI ZAKOŃCZENIE INSTALACJI 2 ZAKOŃCZENIE INSTALACJI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZERPNIE ŚCIENNE Czerpnia ścienna ST-JWN... 3 Czerpnia ścienna typu ST-JWN-V... 4 Czerpnia ścienna ST-JDN... 7 Czerpnia ścienna ST-TKF...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, BEZ AUTOMATYKI - TYP ENO...A

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, BEZ AUTOMATYKI - TYP ENO...A NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, BEZ AUTOMATYKI - TYP ENO...A Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi, jako nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CADENZA przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych. Tłumik można montować również bezpośrednio do wlotu lub wylotu centrali wentylacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Tłumik akustyczny z wełny mineralnej

Tłumik akustyczny z wełny mineralnej Tłumik akustyczny z wełny mineralnej MWS / MWK Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści

Bardziej szczegółowo

CALMO. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

CALMO. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CALMO przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych. Tłumik można montować również bezpośrednio do wlotu lub wylotu centrali wentylacyjnej.

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI ZAKOŃCZENIE INSTALACJI 2 ZAKOŃCZENIE INSTALACJI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZERPNIE ŚCIENNE Czerpnia ścienna typ B... 2 Czerpnia ścienna ST-JWN... 3 Czerpnia ścienna typu ST-JWN-V... 4 Czerpnia ścienna ST-JDN...

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI %&'()*#+,#-.-!*/0#()#+,# Spis treści. Wstęp 2 2. Wykonanie 3 3. Tolerancja, klasa

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Tłumik kulisowy prostokątny. Kulisy tłumiące. Typ XSA200 i XSA300. Typ XKA200 i XKA300. Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym

Tłumik kulisowy prostokątny. Kulisy tłumiące. Typ XSA200 i XSA300. Typ XKA200 i XKA300. Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym //PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ XSA0 i XSA300 Kulisy tłumiące Typ XKA0 i XKA300 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym Spis treści Opis Opis 2 Budowa Ciężar 3 Budowa Wymiary Szczegóły

Bardziej szczegółowo

6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym

6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym 6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym Spis treści Opis Opis 2 Budowa Ciężar 3 Budowa Wymiary

Bardziej szczegółowo

NTDZ. Nawiewniki wirowe. z si³ownikiem termostatycznym

NTDZ. Nawiewniki wirowe. z si³ownikiem termostatycznym Nawiewniki wirowe z si³ownikiem termostatycznym NTDZ Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewnik wirowy NTDZ z ruchomymi kierownicami ustawianymi automatycznie za pomoc¹ si³ownika termostatycznego.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ...800

Opis. Wymiary. Model KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ...800 Opis Nawiewniki wirowe KZ stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu aule, kina, markety, galerie. Mogą być także stosowane w pomieszczeniach obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B., Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: ,

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B., Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: , LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22B., 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska tel. +48 22 756 72 29, fax: +48 22 575 15 34, office@loximide.com.pl www.loximide.com.pl 1 VRRK REGULATOR STAŁEGO WYDATKU VRRK ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowania. Materiał. Działanie

Zastosowania. Materiał. Działanie Zastosowania Regulator VRRK stosowany jest w systemach wentylacji i klimatyzacji do stałej regulacji przepływu powietrza. Dostarcza stałą, pożądaną ilość powietrza bez konieczności równoważenia instalacji.

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW CENTRALE KLIMATYZACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF WYKONANIE BASENOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AF Z MODUŁEM GAZOWYM CENTRALE AF MINI APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Typ nawiewnika. perforowany Dane techniczne. Szybki dobór nawiewnika wyporowego NWJ-1 NWJ NWJ NWJ-1 355

Typ nawiewnika. perforowany Dane techniczne. Szybki dobór nawiewnika wyporowego NWJ-1 NWJ NWJ NWJ-1 355 Opis i zastosowanie Nawiewniki wyporowe NWJ-1 stosowane są w pomieszczeniach przemysłowych lub użyteczności publicznej, w miejscach gdzie zachodzi potrzeba doprowadzenia dużej ilości świeżego powietrza.

Bardziej szczegółowo

KL-N nawiewnik szczelinowy

KL-N nawiewnik szczelinowy 1 KL-N nawiewnik szczelinowy 1 Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 1 2 Opis Produktu Nawiewniki liniowe serii KL-N stosowane są w pomieszczeniach o podwyższonych

Bardziej szczegółowo

HTP 63 2T 10 20º. T=Trójfazowy. Liczba biegunów silnika 2=2950 r/min. 50 Hz 4=1450 r/min. 50 Hz

HTP 63 2T 10 20º. T=Trójfazowy. Liczba biegunów silnika 2=2950 r/min. 50 Hz 4=1450 r/min. 50 Hz HTP Osiowe wentylatory wyciągowe rurowe wysokociśnieniowe Osiowe wentylatory rurowe wysokociśnieniowe o solidnej konstrukcji, specjalnie zaprojektowane do stosowania w przemyśle górniczym, okrętowym lub

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

SDBP. Anemostaty prostok¹tne. z perforowanym panelem czo³owym

SDBP. Anemostaty prostok¹tne. z perforowanym panelem czo³owym Anemostaty prostok¹tne z perforowanym panelem czo³owym SDBP Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Anemostaty sufitowe SDBP s¹ przeznaczone do instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ze

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu. JETTEC Głównym elementem urządzenia jest wentylator JETTEC. Dzięki innowacyjnemu wirnikowi diagonalnemu wentylator JETTEC jest najbardziej energooszczędnym produktem w tym segmencie urządzeń. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE Zastosowanie: Kształtki o przekroju z kołowym, przeznaczonych do stosowania w nisko- i średnio ciśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kanały i kształtki wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air 5/9.1/PL/8 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ EN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary Akcesoria 4 Wymiary 5 Dane aerodynamiczne i akustyczne

Bardziej szczegółowo

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie wentylatory kanałowe konstrukcja NOWE MODELE Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem znajdującym się w strumieniu przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE Zastosowanie: Kształtki o przekroju z kołowym, przeznaczonych do stosowania w nisko- i średnio ciśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kanały i kształtki wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka TM Nawiewniki szczelinowe SWAN to nawiewnik szczelinowy przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza, które może być nawiewane z temperaturą

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWK-3

Nawiewnik wirowy NWK-3 Nawiewnik wirowy NWK- Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie kwadratowej NWK- stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m,

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu wentylatory dachowe DVR wentylatora do minimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej p³ycie monta owej (wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) w sposób umo liwiaj¹cy jej odchylenie w celach serwisowych.

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością zależną od wilgotności. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Do wywiewu powietrza

Do wywiewu powietrza X X testregistrierung Typ Do wywiewu powietrza Okrągłe zawory wentylacyjne z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny Wielkości nominalne 100, 125, 160, 200 mm Zakres strumieni objętości powietrza 10 50

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: wentylatory promieniowe

Akcesoria: wentylatory promieniowe kcesoria: wentylatory promieniowe BS - króciec elastyczny Kołnierze wykonane są z galwanizowanej blachy stalowej. Znajdującą się pomiędzy nimi część elastyczną stanowi tkany materiał z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

Seria NK NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria NK NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE Zastosowanie Seria Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza

Bardziej szczegółowo

CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS. Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS. Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik z rur o ebrowanych Cu Al Maksymalna temperatura

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych www.swegon.pl 10 www.swegon.pl CALMO Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CALMO przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE KANAŁY I KSZTAŁTKI KOŁOWE ZASTOSOWANIE Kształtki o przekroju z kołowym, przeznaczonych do stosowania w nisko- i średnio ciśnieniowych instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA ASD/ ADD, CSD/ CDD KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Wysoka jakoêç wykonania - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno w bibliotekach programu

Bardziej szczegółowo

Do nawiewu powietrza

Do nawiewu powietrza X X testregistrierung Typ Do nawiewu powietrza Okrągłe zawory wentylacyjne z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny Wielkości nominalne 100, 125, 160, 200 mm Zakres strumieni objętości powietrza 10 90

Bardziej szczegółowo

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu NOWOSĆ www.stavoklima.eu czerpnie/wyrzutnie akustyczne phze nowe modele o głęokości:, 3, 4, 6 mm Opis i przeznaczenie: zerpnie/wyrzutnie tłumiące hałas typu wykonywane są ze stali ocynkowanej lub lakierowanej

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Czerpnia ścienna CzS-A

Czerpnia ścienna CzS-A 5- L x H 5- L x H Czerpnia ścienna CzS-A Opis i zastosowanie Czerpnia wentylacyjna prostokątna stosowana w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych jako zakończenie czerpnych przewodów i otworów

Bardziej szczegółowo

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowe tłumiki akustyczne LENTO i LARGO o wyjątkowej konstrukcji, przeznaczone są do montażu w kanałach prostokątnych lub bezpośrednio do central wentylacyjnych.

Bardziej szczegółowo