ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW"

Transkrypt

1 T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

2

3 Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku Szum w³asny t³umika Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic...4 Tablica I - Ca³kowita strata ciœnienia [Pa] w zale noœci od d³ugoœci t³umika i prêdkoœci przep³ywu powietrza...5 Tablica Tablica II - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MB...6 III - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MBR...7 Tablica IV - Szum w³asny t³umików TKF w zale noœci od wielkoœci...8 wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza Tablica V - Podstawowe wymiary t³ umików akustycznych typu TKF-MB i TKF- MBR...9 Tablica Tablica Tablica Tablica VI - Kulisa typu MB i MBR...10 VII - Parametry t³umików rurowych typu RS VIII - Parametry t³umików typu TKF-MB...12 IX - Parametry t³umików typu TKF-MBR

4 1. Zastosowanie t³umików akustycznych. T³umiki akustyczne kana³owe o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB i TKF-MBR lub o przekroju ko³owym typu RS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mog¹ one byæ stosowane zarówno w sieci kana³ów blaszanych, jak te murowanych lub betonowych. 2. Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym. T³umik kana³owy o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB lub TKF-MBR (tablica V) wykonany jest z obudowy, wewn¹trz której zamontowane s¹ kulisy. Obudowa zewnêtrzna, tworz¹ca kana³ prostok¹tny, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, po³¹czonej felcem pod³u nym. Kana³ ten wykonany jest zgodnie z norm¹ ÖNORM H 6015 czêœæ 2. Ko³nierze przy³¹czeniowe mog¹ stanowiæ stalowe ocynkowane profile systemu METU lub walcowane na gor¹co k¹towniki stalowe, zabezpieczone pow³ok¹ antykorozyjn¹. Kulisa MB (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjnego. Sk³ada siê z ramy okalaj¹cej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych p³yt we³ny mineralnej, stanowi¹cej wk³ad dÿwiêkoch³onny, który absorbuje energiê akustyczn¹. Zewnêtrzna powierzchnia wk³adu dÿwiêkoch³onnego pokryta jest specjaln¹ tkanin¹, która zabezpiecza kulisê przed odrywaniem cz¹stek we³ny mineralnej przy prêdkoœci przep³ywu powietrza do 20 m/s. Kulisy tego typu znajduj¹ zastosowanie przy t³umieniu ha³asu szczególnie w zakresie œrednich i wysokich czêstotliwoœci. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. Kulisa MBR (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjno-rezonatorowego. Wykonana jest podobnie jak kulisa MB, z t¹ jednak ró nic¹, e wk³ad dÿwiêkoch³onny po obu stronach kulisy jest przys³oniêty blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ na po³owie powierzchni kulisy. Kulisy te nale y stosowaæ przy t³umieniu ha³asu w zakresie niskich i œrednich czêstotliwoœci. T³umienie przy wysokich czêstotliwoœciach jest równie wystarczaj¹ce. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. T³umik rurowy typu RS Obudowa t³umika wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wewn¹trz obudowy znajduje siê wk³ad dÿwiêkoch³onny. Obudowa mo e posiadaæ ko³nierze przy³¹czeniowe wykonane z blachy stalowej o gruboœci 4 mm i zabezpieczone antykorozyjnie pow³ok¹ cynku lub farby. Bardzo czêsto stosuje siê po³¹czenie bezko³nierzowe z koñcami kana³u o wymiarze nypla. Ten sposób po³¹czenia znajduje zastosowanie w ci¹gach wentylacyjnych typu SPIRO. Wk³ad dÿwiêkoch³onny typu absorpcyjnego stanowi we³na mineralna o gruboœci 50 mm, os³oniêta od wewn¹trz perforowan¹ blach¹ stalow¹ ocynkowan¹. Przy monta u t³umików na budowie szczególn¹ uwagê nale y zwracaæ na zabezpieczenie kulis przed uszkodzeniem ich powierzchni. T³umiki prostok¹tne nale y montowaæ w ci¹gach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami. T³umiki rurowe mo na montowaæ w dowolny sposób. 3. Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w bardzo wielu przypadkach nie znane jest miejsce zabudowania t³umika. Aby jednak móc dokonaæ wyboru t³umika, pomimo wielu niejasnoœci, ustalono dopuszczaln¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku w zale noœci od strumienia przep³ywu. 3

5 Jako zalecane wartoœci prêdkoœci powietrza w t³umiku mo na przyjmowaæ przy doborze t³umika: 3 ok. 8 m/s przy strumieniu przep³ywu do m /h 3 ok. 10 m/s przy strumieniu przep³ywu m /h 3 ok. 12 m/s przy strumieniu przep³ywu powy ej m /h 4. Szum w³asny t³umika. W wyniku zmiany przekroju, podczas przep³ywu powietrza przez t³umik powstaj¹ zawirowania, które generuj¹ dodatkowy ha³as, zwany szumem w³asnym t³umika. Szum ten roœnie wraz ze wzrostem prêdkoœci przep³ywu powietrza. Przy doborze t³umika nale y pamiêtaæ o tym, e szum w³asny t³umika powinien byæ o 7-10 db(a) mniejszy ni w tym samym miejscu w systemie kana³ów dopuszczalny poziom ha³asu pracuj¹cych urz¹dzeñ. Ograniczenie szumu w³asnego t³umika jest mo liwe poprzez obni enie prêdkoœci przep³ywu powietrza w t³umiku. Prêdkoœæ tê nale y tak dobieraæ,aby by³ spe³niony przedstawiony uprzednio warunek. Tablica IV podaje wartoœci szumu w³asnego t³umika w zale noœci od wielkoœci wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza. 5. Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic Znaj¹c strumieñ przep³ywu powietrza przy jednej z zalecanych prêdkoœci przep³ywu, przyjmuj¹c typ kulisy oraz zak³adaj¹c wielkoœæ t³umienia wtr¹cenia przy okreœlonej œredniej czêstotliwoœci w oktawie, w oparciu o przedstawione w katalogu tablice I-IV i VII mo emy w prosty sposób dokonaæ odpowiedniego wyboru t³umika lub dobraæ jego odpowiedniki o podobnych parametrach technicznych, ale o innych wymiarach. PrzeœledŸmy to na przyk³adzie: DANE : 3 Strumieñ przep³ywu powietrza : V = m /h T³umienie wtr¹cenia przy 250 Hz 27 db Kulisa typu MB Poniewa nie podana zosta³a prêdkoœæ przep³ywu przyjmujemy j¹ zgodnie z zaleceniami punktu 3 tj. w = 10 m/s TOK POSTÊPOWANIA : - w tablicy VIII w kolumnie prêdkoœci w=10m/s odszukujemy zbli on¹ wartoœæ strumienia 3 powietrza równ¹ V = 9720 m /h. - uwzglêdniaj¹c t³umienie wtr¹cenia równe 27 db przy czêstotliwoœci 250 Hz odczytujemy z tablicy VIII wymiary przekroju t³umika BxHxL = 900x900x2000 mm - dobrany typ t³umika to TKF-MB z tablicy I odczytujemy ca³kowit¹ stratê ciœnienia w zale noœci od typu t³umika, prêdkoœci i d³ugoœci p=62pa Podane w tablicy I wartoœci s¹ w³aœciwe dla temperatury powietrza 20 stopni C, równomiernego nap³ywu powietrza i obustronnie pod³¹czonego systemu kana³ów. - przy pomocy tablicy IV dla prêdkoœci w = 10 m/s interpolujemy liniowo wartoœæ szumu w³asnego 2 t³umika typu TKF-MB 6433 o wolnym przekroju F = 0,27 m. Wartoœæ szumu w³asnego t³umika wynosi 44,6 db(a). Przy doborze mo na uwzglêdniaæ wszystkie t³umiki z tej grupy posiadaj¹ce taki sam wolny przekrój. 4

6 PRZYK ADOWE OZNACZENIE T UMIKA W ZAMÓWIENIU: T³umik akustyczny TKF-MB 6423 BxHxL=600x900x1500 gdzie: TKF - t³umik kulisowy prostok¹tny MB, MBR - typ kulisy 64 - typ t³umika 2 - iloœæ kulis 3 - krotnoœæ podstawowej wysokoœci t³umika równej 300 mm B - szerkoœæ t³umika, mm H - wysokoœæ t³umika, mm L - d³ugoœæ t³umika, mm CA KOWITA STRATA CIŒNIENIA [Pa] W ZALE NOŒCI OD D UGOŒCI T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica I Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa] Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa]

7 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MB. Tablica II Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

8 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MBR. Tablica III Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

9 SZUM W ASNY T UMIKA TYPU TKF- W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI PRZEKROJU T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica IV 2 Przkrój t³umika [m ] Prêdkoœæ [m/s] 0,031 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 Poziom mocy akustycznej szumów w³asnych LWA [db] Wartoœci poœrednie mo na interpolowaæ. 8

10 PODSTAWOWE WYMIARY T UMIKÓW AKUSTYCZNYCH TYPU TKF-MB I TKF-MBR. Tablica V L H B MB MBR Typ kulisy Typ t³umika 1- Iloœæ kulis 2- wspó³czynnik wysokoœci t³umika (x 300 mm) 500 D³ugoœæ Typ Gruboœæ kulisy [mm] Szerokoœæ szczeliny [mm] Modu³ rozstawienia [mm] Wolny przekrój [%]

11 KULISA TYPU MB I MBR Tablica VI KULISA TYPU MB T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Materia³ t³umi¹cy os³oniêty blach¹ KULISA TYPU MBR T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750;

12 PARAMETRY T UMIKÓW RUROWYCH TYPU RS- Tablica VII T³umik rurowy D³ugoœæ L = 975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,02 RS ,031 RS ,04 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1475 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS

13 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,015 MB ,0 5,0 17,0 5 2,0 8,0 21,0 7 3,0 10,0 26, ,023 MB-6011, ,0 5,0 17,0 7 2,0 8,0 21,0 10 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 9 2,0 8,0 21,0 13 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 8 2,0 8,0 21,0 11 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 19, ,030 MB ,0 6,0 17,0 8 4,0 11,0 22,0 11 6,0 14,0 28, ,036 MB ,0 10,0 14,0 12 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,045 MB-6021, ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB-6211, ,0 5,0 19, ,045 MB-6411, ,0 6,0 17,0 10 4,0 11,0 22,0 15 6,0 14,0 28, ,045 MB ,0 8,0 17,0 12 7,0 10,0 22, ,054 MB-6511, ,0 10,0 14,0 15 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,054 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,060 MB ,0 5,0 17,0 13 2,0 8,0 21,0 19 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 17,0 12 2,0 8,0 21,0 17 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 9,0 19, ,068 MB-6031, ,0 5,0 17,0 14 2,0 8,0 21,0 20 3,0 10,0 26, ,068 MB-6611, ,0 8,0 17,0 15 7,0 10,0 22, ,072 MB ,0 10,0 14,0 19 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,072 MB ,0 10,0 14,0 23 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

14 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 1 4,0 12,0 31,0 11 4,0 14,0 36,0 13 4,0 17,0 41,0 16 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 16 4,0 14,0 36,0 19 4,0 17,0 41,0 22 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 20 4,0 14,0 36,0 24 4,0 17,0 41,0 28 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 18 4,0 14,0 36,0 21 4,0 17,0 41,0 24 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 12 3,0 9,0 25,0 14 3,0 10,0 29,0 17 3,0 11,0 32,0 19 4,0 14,0 40,0 23 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 18 9,0 21,0 38,0 21 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 17 3,0 9,0 25,0 20 3,0 10,0 29,0 23 3,0 11,0 32,0 26 4,0 14,0 40,0 32 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 24 9,0 21,0 38,0 28 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 18 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 30 4,0 14,0 36,0 36 4,0 17,0 41,0 41 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 26 4,0 14,0 36,0 31 4,0 17,0 41,0 36 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 21 3,0 9,0 25,0 25 3,0 10,0 29,0 29 3,0 11,0 32,0 33 4,0 14,0 40,0 40 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 19 3,0 9,0 25,0 23 3,0 10,0 29,0 26 3,0 11,0 32,0 30 4,0 14,0 40,0 37 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 19 7,0 13,0 27,0 23 8,0 15,0 31,0 26 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 32 4,0 14,0 36,0 38 4,0 17,0 41,0 44 5,0 19,0 46, ,0 13,0 27,0 25 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

15 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,072 MB ,0 12,0 17, ,075 MB ,0 5,0 17,0 16 2,0 8,0 21,0 23 3,0 10,0 26, ,081 MB-6711, ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,090 MB ,0 5,0 17,0 20 2,0 8,0 21,0 29 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 17,0 17 2,0 8,0 21,0 25 3,0 10,0 26, ,090 MB-6041, ,0 5,0 17,0 15 2,0 8,0 21,0 22 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB-6221, ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB-6421, ,0 6,0 17,0 17 4,0 11,0 22,0 25 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 8,0 17,0 19 7,0 10,0 22, ,090 MB ,0 8,0 17,0 20 7,0 10,0 22, ,090 MB-6811, ,0 9,0 19, ,108 MB ,0 10,0 14,0 29 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB-6521, ,0 10,0 14,0 30 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB-6911, ,0 12,0 17, ,113 MB-6051, ,0 9,0 13,0 21 6,0 13,0 16,0 30 8,0 17,0 19, ,120 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 17,0 19 2,0 8,0 21,0 26 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 19, ,120 MB ,0 5,0 19,

16 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 26 9,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 36 4,0 14,0 36,0 43 4,0 17,0 41,0 50 5,0 19,0 46, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 47 4,0 14,0 36,0 55 4,0 17,0 41,0 64 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 40 4,0 14,0 36,0 47 4,0 17,0 41,0 55 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 34 4,0 14,0 36,0 41 4,0 17,0 41,0 47 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 40 3,0 10,0 29,0 46 3,0 11,0 32,0 52 4,0 14,0 40,0 64 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 25 3,0 9,0 25,0 30 3,0 10,0 29,0 35 3,0 11,0 32,0 40 4,0 14,0 40,0 49 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 26 3,0 9,0 25,0 31 3,0 10,0 29,0 36 3,0 11,0 32,0 41 4,0 14,0 40,0 51 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 40 9,0 21,0 38,0 47 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 31 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 32 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 25 7,0 13,0 27,0 30 8,0 15,0 31,0 35 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 20,0 23, ,0 24,0 27, ,0 27,5 31, ,0 31,0 35, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 42 4,0 14,0 36,0 50 4,0 17,0 41,0 58 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 32 3,0 9,0 25,0 38 3,0 10,0 29,0 44 3,0 11,0 32,0 49 4,0 14,0 40,0 61 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 37 3,0 9,0 25,0 44 3,0 10,0 29,0 51 3,0 11,0 32,0 58 4,0 14,0 40,0 72 5,0 16,0 47,

17 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,120 MB ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 6,0 17,0 21 4,0 11,0 22,0 31 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 9,0 19, ,120 MB ,0 9,0 19, ,135 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,135 MB-6231, ,0 5,0 19, ,135 MB-6431, ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,135 MB ,0 8,0 17,0 30 7,0 10,0 22, ,135 MB-6621, ,0 8,0 17,0 26 7,0 10,0 22, ,135 MB ,0 8,0 17,0 31 7,0 10,0 22, ,144 MB ,0 10,0 14,0 37 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 10,0 14,0 36 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 12,0 17, ,144 MB ,0 12,0 17, ,150 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 37 3,0 10,0 26, ,162 MB-6531, ,0 10,0 14,0 46 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,162 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,162 MB-6721, ,5 14,5 18, ,0 14,0 19, ,180 MB ,0 5,0 17,0 34 2,0 8,0 21,0 48 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 28 2,0 8,0 21,0 40 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 30 2,0 8,0 21,0 43 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB-6241, ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 6,0 17,0 46 4,0 11,0 22,0 66 6,0 14,0 28,

18 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 51 7,0 18,0 33,0 60 9,0 21,0 38,0 71 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 50 9,0 21,0 38,0 59 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 32 7,0 13,0 27,0 38 8,0 15,0 31,0 44 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 33 7,0 13,0 27,0 40 8,0 15,0 31,0 46 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 61 4,0 14,0 36,0 72 4,0 17,0 41,0 83 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 41 3,0 10,0 29,0 47 3,0 11,0 32,0 54 4,0 14,0 40,0 67 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 61 9,0 21,0 38,0 72 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 48 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 42 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 50 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 78 4,0 14,0 36,0 92 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 64 4,0 14,0 36,0 76 4,0 17,0 41,0 88 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 69 4,0 14,0 36,0 83 4,0 17,0 41,0 96 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 49 3,0 9,0 25,0 58 3,0 10,0 29,0 67 3,0 11,0 32,0 76 4,0 14,0 40,0 94 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 42 3,0 9,0 25,0 50 3,0 10,0 29,0 58 3,0 11,0 32,0 66 4,0 14,0 40,0 82 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 48 3,0 9,0 25,0 56 3,0 10,0 29,0 65 3,0 11,0 32,0 74 4,0 14,0 40,0 92 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

19 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L= mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB-6441, ,0 6,0 17,0 34 4,0 11,0 22,0 48 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 8,0 17,0 38 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 8,0 17,0 32 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 9,0 19, ,180 MB-6821, ,0 9,0 19, ,180 MB ,0 9,0 19, ,203 MB-6631, ,0 8,0 17,0 40 7,0 10,0 22, ,216 MB ,0 10,0 14,0 50 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 14,0 56 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 12,0 17, ,216 MB-6921, ,0 12,0 17, ,225 MB ,0 5,0 17,0 38 2,0 8,0 21,0 55 3,0 10,0 26, ,225 MB-6251, ,0 5,0 19, ,225 MB-6451, ,0 6,0 17,0 45 4,0 11,0 22,0 65 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 5,0 17,0 35 2,0 8,0 21,0 50 3,0 10,0 26, ,240 MB ,0 5,0 19, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 9,0 19, ,240 MB ,0 9,0 19, ,270 MB ,0 5,0 17,0 44 2,0 8,0 21,0 63 3,0 10,0 26,

20 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 76 7,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 78 9,0 21,0 38,0 92 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 61 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 51 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 49 7,0 13,0 27,0 58 8,0 15,0 31,0 67 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 43 7,0 13,0 27,0 51 8,0 15,0 31,0 60 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 62 8,0 15,0 31,0 72 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 64 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 89 4,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 57 3,0 9,0 25,0 68 3,0 10,0 29,0 78 3,0 11,0 32,0 89 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31,0 81 4,0 14,0 36,0 96 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 58 3,0 9,0 25,0 69 3,0 10,0 29,0 80 3,0 11,0 32,0 91 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 62 7,0 13,0 27,0 74 8,0 15,0 31,0 85 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 63 8,0 15,0 31,0 73 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46,

21 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,270 MB ,0 5,0 19, ,270 MB ,0 6,0 17,0 44 4,0 11,0 22,0 63 6,0 14,0 28, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB-6641, ,0 8,0 17,0 51 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,270 MB-6831, ,0 9,0 19, ,288 MB ,0 10,0 14,0 63 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,0 10,0 14,0 72 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,5 14,5 18, ,288 MB ,0 12,0 17, ,300 MB ,0 5,0 17,0 54 2,0 8,0 21,0 78 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 17,0 48 2,0 8,0 21,0 70 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 19, ,300 MB ,0 6,0 17,0 54 4,0 11,0 22,0 78 6,0 14,0 28, ,315 MB ,0 5,0 17,0 50 2,0 8,0 21,0 72 3,0 10,0 26, ,324 MB ,0 10,0 14,0 75 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,324 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,324 MB-6931, ,0 12,0 17, ,360 MB ,0 5,0 17,0 55 2,0 8,0 21,0 81 3,0 10,0 26, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 6,0 17,0 64 4,0 11,0 22,0 92 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28,

22 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 101 3,0 7,0 22,0 64 3,0 9,0 25,0 76 3,0 10,0 29,0 88 3,0 11,0 32,0 99 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 77 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 78 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 82 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23,0 67 7,0 13,0 27,0 79 8,0 15,0 31,0 92 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 18,5 22, ,5 21,0 26, ,0 24,0 29, ,5 27,0 33, ,5 32,5 40, ,0 38,5 47, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 69 3,0 9,0 25,0 82 3,0 10,0 29,0 95 3,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 79 3,0 9,0 25,0 94 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

23 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 10,0 14,0 82 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 10,0 14,0 88 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 8,0 17,0 60 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 8,0 17,0 62 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB-6841, ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 12,0 17, ,375 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,405 MB ,0 8,0 17,0 65 7,0 10,0 22, ,420 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,420 MB ,0 5,0 19, ,432 MB ,0 10,0 14,0 96 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 94 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 97 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB-6941, ,0 12,0 17, ,450 MB ,0 5,0 17,0 74 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 17,0 72 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 19, ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28,

24 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 126 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27,0 97 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 99 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 79 7,0 13,0 27,0 94 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 81 7,0 13,0 27,0 96 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 95 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 92 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 94 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

25 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,450 MB ,0 8,0 17,0 80 7,0 10,0 22, ,450 MB ,0 8,0 17,0 82 7,0 10,0 22, ,480 MB ,0 5,0 17,0 70 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 6,0 17,0 70 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,480 MB ,0 9,0 19, ,480 MB ,0 9,0 19, ,486 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,504 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,525 MB ,0 5,0 17,0 81 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 17,0 85 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 19, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 97 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 9,0 19, ,576 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

26 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 151 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 85 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 99 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIENIE HAŁASU 2 TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI Tłumiki prostokątne 4 Tłumiki kołowe 8 Czerpnie tłumiące 10 TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIKI PROSTOKĄTNE Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI.

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI. Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o przekroju prostokątnym są przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą one być stosowane zarówno w sieci

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM PRZEWODY POWIETRZA DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WENTYLACJA + KLIMATYZACJA Spis treœci: 1. Wstêp...2 2. Wykonanie...3 3.

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

Tłumiki do prostokątnych kanałów wentylacyjnych L b do prostokątnych ów wentylacyjnych /SRC/SPC Wymiary Opis akustyczne owe prostokątne i SRC przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeważnie montowane

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN 12101-cz.3

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

Certyfiakty + przynaleŝność główna

Certyfiakty + przynaleŝność główna LBF LUFTTECHNIKGMBH AL 1.1 Certyfiakty + przynaleŝność główna System zarządzania jakością wg norm DIN EN ISO9001 Zezwolenie dla urządzeń pracujących pod ciśnieniem skontrolowano i odebrano przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor SPIS TREÂCI Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Tłumik z wełny mineralnej

Tłumik z wełny mineralnej Tłumik z wełny mineralnej MWS / MBS / MLS / MBLS MWK / MBK / MLK / MBLK BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon: +48 22 737 18 58 Telefax: +48 22 737 18

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CADENZA przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych. Tłumik można montować również bezpośrednio do wlotu lub wylotu centrali wentylacyjnej.

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI %&'()*#+,#-.-!*/0#()#+,# Spis treści. Wstęp 2 2. Wykonanie 3 3. Tolerancja, klasa

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym

6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym 6/9/PL/2 Tłumik kulisowy prostokątny Typ MSA100 i MSA200 Kulisy tłumiące Typ MKA100 i MKA200 Kulisy w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym Spis treści Opis Opis 2 Budowa Ciężar 3 Budowa Wymiary

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie wentylatory kanałowe konstrukcja NOWE MODELE Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem znajdującym się w strumieniu przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW CENTRALE KLIMATYZACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF WYKONANIE BASENOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AF Z MODUŁEM GAZOWYM CENTRALE AF MINI APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air

5/9.1/PL/8. Regulatory przepływu. do układów ze stałym przepływem Typ EN. The art of handling air 5/9.1/PL/8 Regulatory przepływu do układów ze stałym przepływem Typ EN The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Zastosowanie 3 Budowa Wymiary Akcesoria 4 Wymiary 5 Dane aerodynamiczne i akustyczne

Bardziej szczegółowo

HTP 63 2T 10 20º. T=Trójfazowy. Liczba biegunów silnika 2=2950 r/min. 50 Hz 4=1450 r/min. 50 Hz

HTP 63 2T 10 20º. T=Trójfazowy. Liczba biegunów silnika 2=2950 r/min. 50 Hz 4=1450 r/min. 50 Hz HTP Osiowe wentylatory wyciągowe rurowe wysokociśnieniowe Osiowe wentylatory rurowe wysokociśnieniowe o solidnej konstrukcji, specjalnie zaprojektowane do stosowania w przemyśle górniczym, okrętowym lub

Bardziej szczegółowo

Czerpnia ścienna CzS-A

Czerpnia ścienna CzS-A 5- L x H 5- L x H Czerpnia ścienna CzS-A Opis i zastosowanie Czerpnia wentylacyjna prostokątna stosowana w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych jako zakończenie czerpnych przewodów i otworów

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN ASN 1.4.2. Anemostat nawiewny kołowy ANO 1.4.3. Anemostat wywiewny ASW 1.4.4. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych www.swegon.pl 10 www.swegon.pl CALMO Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CALMO przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

Czerpnie tłumiące. Seria NL 6/6/PL/2

Czerpnie tłumiące. Seria NL 6/6/PL/2 Czerpnie tłumiące Seria NL //PL/ Spis treści Opis Opis udowa Wymiary i masa Sekcje konstrukcyjne Opcje Montaż 5 Dane techniczne Typ NL Dane technicznetyp NL 7 Opis do zamawiania Zamawianie Czerpnie t umi

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym oraz przepustnicę

Bardziej szczegółowo

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu NOWOSĆ www.stavoklima.eu czerpnie/wyrzutnie akustyczne phze nowe modele o głęokości:, 3, 4, 6 mm Opis i przeznaczenie: zerpnie/wyrzutnie tłumiące hałas typu wykonywane są ze stali ocynkowanej lub lakierowanej

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

LENTO / LARGO. Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowy tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Kątowe tłumiki akustyczne LENTO i LARGO o wyjątkowej konstrukcji, przeznaczone są do montażu w kanałach prostokątnych lub bezpośrednio do central wentylacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI ZREMB POLAND Sp. z o.o. SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI Szanowni Pañstwo ZREMB POLAND Sp. z o.o. Oferujemy Pañstwu wyroby, których stosowanie jest gwarancj¹ wysokiej jakoœci i bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIK DO KANA ÖW SPIRO

NAWIEWNIK DO KANA ÖW SPIRO NAWIEWNIK DO KANA\ÖW SPIRO SKD-13 3 2 1 Wymiary: A RA 9010 RA 9010 φd/ilo{} 2 4 6 8 10 12 14 szczelin szczelinowy szczelinowy szczelinowy szczelinowy szczelinowy szczelinowy szczelinowy 150 1 180 200 225

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Podane ceny są cenami netto.. Firma Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Cennik obowiązuje od 01.05.2014

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA.  KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA KARTA INFORMACYJNA v.. 205 WERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian HFD nawiewniki Z FILTREM absolutnym fd KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA hfd nawiewniki z filtrem absolutnym

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm]

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm] Opis Nawiewniki liniowe serii KM stosowane są w pomieszczeniach komfortu typu: biura, hotele, restauracje, sklepy, sale konferencyjne. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne deflektory o kącie ustawienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE WKp WENTYLATORY KANAŁOWE BUDOWA Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierze z profilu P-20, zapewniające zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Wirnik bębnowy

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Nawiew Powietrza. Nawiew poziomy. Nawiew pionowy

Opis Produktu. Nawiew Powietrza. Nawiew poziomy. Nawiew pionowy Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 Opis Produktu Nawiewniki liniowe serii KH stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej o podwyższonych warunkach komfortu

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna IB-R

Kratka wentylacyjna IB-R Kratka wentylacyjna IB-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis...3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na Automatycznie oczyszczane kraty hakowe (typ SÈÈ) s¹ uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze œcieków. Znajduj¹ one zastosowanie w oczyszczalniach œcieków i stacjach uzdatniania wody, w

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych 6/5/PL/4 Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych Typ C Wykonanie sztywne i elastyczne TROX Austria GmbH telefon: (0-22) 71 71 470 Oddział w Polsce (0-22) 71 71 471 ul. Techniczna 2 fax: (0-22) 71 71 472 05-

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie. Opis Produktu. Materiał, Wykończenie, Instalacja. Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie. Opis Produktu. Materiał, Wykończenie, Instalacja. Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG Cechy Produktu Regulacja strumienia powietrza Nieruchome, ruchome lamele Funkcja pracy: nawiew, wywiew Lakierowany standardowo RAL9010 Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat wywiewny ASW

2.1. Anemostaty Anemostat wywiewny ASW .1. Anemostaty.1.. Anemostat wywiewny ASW wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 0%. ramka czołowa wykonana z walcowanych profili z blachy

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski*

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* Górnictwo i Geoin ynieria Rok 33 Zeszyt 3 29 Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* WP YW PARAMETRÓW USTALONEGO PRZEP YWU DWUFAZOWEGO W

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. System wywietrzania Typ: Heatmover

KARTA KATALOGOWA. System wywietrzania Typ: Heatmover KARTA KATALOGOWA System wywietrzania Typ: Heatmover Robertson Vogue Tel.: +49 36 44 / 5336 60 Dystrybucja w Polsce: 1 99510 Apolda info@ventosystem.pl SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Specyfikacja materiałowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe Tłumiki kulisowe Tłumiki rurowe Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 6 - REITZ Lista 2010 SD 1 Tłumiki kulisowe - informacje techniczne Informacje techniczne Informacje podstawowe Standardowe

Bardziej szczegółowo

CJTHT/DUPLEX/ATEX CJTHT 56 4T 2 DUPLEX CAT 2

CJTHT/DUPLEX/ATEX CJTHT 56 4T 2 DUPLEX CAT 2 CJTHT/DUPLEX/ATEX Jednostki wyciągowe 400ºC/2h z certyfikatem ATEX kategoria 2 Ex II2G. Zgodnie z R.E.B.T. (Przepisy dotyczące Instalacji Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia) Itc 29 ATEX oraz NBE-CP/96

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja powietrza

Dystrybucja powietrza Dystrybucja powietrza 2 DYSTRYBUCJA POWIETRZA SPIS TREŚCI Niniejszy katalog ma na celu przedstawienie Państwu informacji na temat asortymentu produktów w zakresie kanałów i kształtek wentylacyjnych o przekroju

Bardziej szczegółowo

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna RS IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm; wybór: mo liwo zamówienia innych wymiarów ni w tabelce malowanie farb proszkow poliestrow na kolor

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne Przepustnice wentylacyjne INFORMACJE TECHNICZNE O systemie Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo