ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW"

Transkrypt

1 T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

2

3 Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku Szum w³asny t³umika Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic...4 Tablica I - Ca³kowita strata ciœnienia [Pa] w zale noœci od d³ugoœci t³umika i prêdkoœci przep³ywu powietrza...5 Tablica Tablica II - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MB...6 III - T³umienie wtr¹cenia t³umików TKF z kulis¹ typu MBR...7 Tablica IV - Szum w³asny t³umików TKF w zale noœci od wielkoœci...8 wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza Tablica V - Podstawowe wymiary t³ umików akustycznych typu TKF-MB i TKF- MBR...9 Tablica Tablica Tablica Tablica VI - Kulisa typu MB i MBR...10 VII - Parametry t³umików rurowych typu RS VIII - Parametry t³umików typu TKF-MB...12 IX - Parametry t³umików typu TKF-MBR

4 1. Zastosowanie t³umików akustycznych. T³umiki akustyczne kana³owe o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB i TKF-MBR lub o przekroju ko³owym typu RS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mog¹ one byæ stosowane zarówno w sieci kana³ów blaszanych, jak te murowanych lub betonowych. 2. Wykonanie t³umików kana³owych o przekroju prostok¹tnym i ko³owym. T³umik kana³owy o przekroju prostok¹tnym typu TKF-MB lub TKF-MBR (tablica V) wykonany jest z obudowy, wewn¹trz której zamontowane s¹ kulisy. Obudowa zewnêtrzna, tworz¹ca kana³ prostok¹tny, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, po³¹czonej felcem pod³u nym. Kana³ ten wykonany jest zgodnie z norm¹ ÖNORM H 6015 czêœæ 2. Ko³nierze przy³¹czeniowe mog¹ stanowiæ stalowe ocynkowane profile systemu METU lub walcowane na gor¹co k¹towniki stalowe, zabezpieczone pow³ok¹ antykorozyjn¹. Kulisa MB (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjnego. Sk³ada siê z ramy okalaj¹cej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych p³yt we³ny mineralnej, stanowi¹cej wk³ad dÿwiêkoch³onny, który absorbuje energiê akustyczn¹. Zewnêtrzna powierzchnia wk³adu dÿwiêkoch³onnego pokryta jest specjaln¹ tkanin¹, która zabezpiecza kulisê przed odrywaniem cz¹stek we³ny mineralnej przy prêdkoœci przep³ywu powietrza do 20 m/s. Kulisy tego typu znajduj¹ zastosowanie przy t³umieniu ha³asu szczególnie w zakresie œrednich i wysokich czêstotliwoœci. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. Kulisa MBR (tablica VI) jest kulis¹ typu absorpcyjno-rezonatorowego. Wykonana jest podobnie jak kulisa MB, z t¹ jednak ró nic¹, e wk³ad dÿwiêkoch³onny po obu stronach kulisy jest przys³oniêty blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ na po³owie powierzchni kulisy. Kulisy te nale y stosowaæ przy t³umieniu ha³asu w zakresie niskich i œrednich czêstotliwoœci. T³umienie przy wysokich czêstotliwoœciach jest równie wystarczaj¹ce. Je eli wymiar kulisy L lub H jest wiêkszy od podanych w tablicy VI to tak¹ kulisê wykonuje siê jako ³¹czon¹. T³umik rurowy typu RS Obudowa t³umika wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wewn¹trz obudowy znajduje siê wk³ad dÿwiêkoch³onny. Obudowa mo e posiadaæ ko³nierze przy³¹czeniowe wykonane z blachy stalowej o gruboœci 4 mm i zabezpieczone antykorozyjnie pow³ok¹ cynku lub farby. Bardzo czêsto stosuje siê po³¹czenie bezko³nierzowe z koñcami kana³u o wymiarze nypla. Ten sposób po³¹czenia znajduje zastosowanie w ci¹gach wentylacyjnych typu SPIRO. Wk³ad dÿwiêkoch³onny typu absorpcyjnego stanowi we³na mineralna o gruboœci 50 mm, os³oniêta od wewn¹trz perforowan¹ blach¹ stalow¹ ocynkowan¹. Przy monta u t³umików na budowie szczególn¹ uwagê nale y zwracaæ na zabezpieczenie kulis przed uszkodzeniem ich powierzchni. T³umiki prostok¹tne nale y montowaæ w ci¹gach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami. T³umiki rurowe mo na montowaæ w dowolny sposób. 3. Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w bardzo wielu przypadkach nie znane jest miejsce zabudowania t³umika. Aby jednak móc dokonaæ wyboru t³umika, pomimo wielu niejasnoœci, ustalono dopuszczaln¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku w zale noœci od strumienia przep³ywu. 3

5 Jako zalecane wartoœci prêdkoœci powietrza w t³umiku mo na przyjmowaæ przy doborze t³umika: 3 ok. 8 m/s przy strumieniu przep³ywu do m /h 3 ok. 10 m/s przy strumieniu przep³ywu m /h 3 ok. 12 m/s przy strumieniu przep³ywu powy ej m /h 4. Szum w³asny t³umika. W wyniku zmiany przekroju, podczas przep³ywu powietrza przez t³umik powstaj¹ zawirowania, które generuj¹ dodatkowy ha³as, zwany szumem w³asnym t³umika. Szum ten roœnie wraz ze wzrostem prêdkoœci przep³ywu powietrza. Przy doborze t³umika nale y pamiêtaæ o tym, e szum w³asny t³umika powinien byæ o 7-10 db(a) mniejszy ni w tym samym miejscu w systemie kana³ów dopuszczalny poziom ha³asu pracuj¹cych urz¹dzeñ. Ograniczenie szumu w³asnego t³umika jest mo liwe poprzez obni enie prêdkoœci przep³ywu powietrza w t³umiku. Prêdkoœæ tê nale y tak dobieraæ,aby by³ spe³niony przedstawiony uprzednio warunek. Tablica IV podaje wartoœci szumu w³asnego t³umika w zale noœci od wielkoœci wolnego przekroju i prêdkoœci przep³ywu powietrza. 5. Ogólne zasady doboru t³umików przy u yciu za³¹czonych tablic Znaj¹c strumieñ przep³ywu powietrza przy jednej z zalecanych prêdkoœci przep³ywu, przyjmuj¹c typ kulisy oraz zak³adaj¹c wielkoœæ t³umienia wtr¹cenia przy okreœlonej œredniej czêstotliwoœci w oktawie, w oparciu o przedstawione w katalogu tablice I-IV i VII mo emy w prosty sposób dokonaæ odpowiedniego wyboru t³umika lub dobraæ jego odpowiedniki o podobnych parametrach technicznych, ale o innych wymiarach. PrzeœledŸmy to na przyk³adzie: DANE : 3 Strumieñ przep³ywu powietrza : V = m /h T³umienie wtr¹cenia przy 250 Hz 27 db Kulisa typu MB Poniewa nie podana zosta³a prêdkoœæ przep³ywu przyjmujemy j¹ zgodnie z zaleceniami punktu 3 tj. w = 10 m/s TOK POSTÊPOWANIA : - w tablicy VIII w kolumnie prêdkoœci w=10m/s odszukujemy zbli on¹ wartoœæ strumienia 3 powietrza równ¹ V = 9720 m /h. - uwzglêdniaj¹c t³umienie wtr¹cenia równe 27 db przy czêstotliwoœci 250 Hz odczytujemy z tablicy VIII wymiary przekroju t³umika BxHxL = 900x900x2000 mm - dobrany typ t³umika to TKF-MB z tablicy I odczytujemy ca³kowit¹ stratê ciœnienia w zale noœci od typu t³umika, prêdkoœci i d³ugoœci p=62pa Podane w tablicy I wartoœci s¹ w³aœciwe dla temperatury powietrza 20 stopni C, równomiernego nap³ywu powietrza i obustronnie pod³¹czonego systemu kana³ów. - przy pomocy tablicy IV dla prêdkoœci w = 10 m/s interpolujemy liniowo wartoœæ szumu w³asnego 2 t³umika typu TKF-MB 6433 o wolnym przekroju F = 0,27 m. Wartoœæ szumu w³asnego t³umika wynosi 44,6 db(a). Przy doborze mo na uwzglêdniaæ wszystkie t³umiki z tej grupy posiadaj¹ce taki sam wolny przekrój. 4

6 PRZYK ADOWE OZNACZENIE T UMIKA W ZAMÓWIENIU: T³umik akustyczny TKF-MB 6423 BxHxL=600x900x1500 gdzie: TKF - t³umik kulisowy prostok¹tny MB, MBR - typ kulisy 64 - typ t³umika 2 - iloœæ kulis 3 - krotnoœæ podstawowej wysokoœci t³umika równej 300 mm B - szerkoœæ t³umika, mm H - wysokoœæ t³umika, mm L - d³ugoœæ t³umika, mm CA KOWITA STRATA CIŒNIENIA [Pa] W ZALE NOŒCI OD D UGOŒCI T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica I Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa] Typ D³ugoœæ t³umika [mm] t³umika TKF- Prêdkoœæ przep³ywu powietrza w t³umiku [ m/s] Strata ciœnienia p [Pa]

7 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MB. Tablica II Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MB Typ t³umika TKF-MB D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

8 T UMIENIE WTR CENIA T UMIKÓW Z KULIS TYPU MBR. Tablica III Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db] Typ t³umika TKF-MBR Typ t³umika TKF-MBR D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] D³ugoœæ Œrednia czêstotliwoœæ w oktawie [Hz] t³umika t³umika mm T³umienie wtr¹cenia [db] mm T³umienie wtr¹cenia [db]

9 SZUM W ASNY T UMIKA TYPU TKF- W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI PRZEKROJU T UMIKA I PRÊDKOŒCI PRZEP YWU POWIETRZA Tablica IV 2 Przkrój t³umika [m ] Prêdkoœæ [m/s] 0,031 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 Poziom mocy akustycznej szumów w³asnych LWA [db] Wartoœci poœrednie mo na interpolowaæ. 8

10 PODSTAWOWE WYMIARY T UMIKÓW AKUSTYCZNYCH TYPU TKF-MB I TKF-MBR. Tablica V L H B MB MBR Typ kulisy Typ t³umika 1- Iloœæ kulis 2- wspó³czynnik wysokoœci t³umika (x 300 mm) 500 D³ugoœæ Typ Gruboœæ kulisy [mm] Szerokoœæ szczeliny [mm] Modu³ rozstawienia [mm] Wolny przekrój [%]

11 KULISA TYPU MB I MBR Tablica VI KULISA TYPU MB T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Materia³ t³umi¹cy os³oniêty blach¹ KULISA TYPU MBR T H Materia³ t³umi¹cy os³oniêty tkanin¹ L Gruboœæ T-mm 100 Wysokoœæ H-mm 300; 450; 600; 900 D³ugoœæ L-mm 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 Uwagi ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; ; 450; 600; 900; 1200; ; 750; 1000; 1250; 1500; 1750;

12 PARAMETRY T UMIKÓW RUROWYCH TYPU RS- Tablica VII T³umik rurowy D³ugoœæ L = 975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,02 RS ,031 RS ,04 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1475 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS T³umik rurowy D³ugoœæ L = 1975 mm L.p. WYDAJNOŒÆ przy w = F TYP WYMIARY T³umienie przy Ca³k. strata ciœnienia przy Waga 8 m/s 10 m/s 12/m/s D1 Dz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 8 m/s 10 m/s 12 m/s - m3/h m2 - mm db Pa kg ,008 RS ,012 RS ,018 RS ,020 RS ,031 RS ,040 RS ,049 RS ,078 RS ,099 RS ,126 RS ,159 RS ,196 RS

13 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,015 MB ,0 5,0 17,0 5 2,0 8,0 21,0 7 3,0 10,0 26, ,023 MB-6011, ,0 5,0 17,0 7 2,0 8,0 21,0 10 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 9 2,0 8,0 21,0 13 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 17,0 8 2,0 8,0 21,0 11 3,0 10,0 26, ,030 MB ,0 5,0 19, ,030 MB ,0 6,0 17,0 8 4,0 11,0 22,0 11 6,0 14,0 28, ,036 MB ,0 10,0 14,0 12 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,045 MB-6021, ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB ,0 5,0 17,0 10 2,0 8,0 21,0 15 3,0 10,0 26, ,045 MB-6211, ,0 5,0 19, ,045 MB-6411, ,0 6,0 17,0 10 4,0 11,0 22,0 15 6,0 14,0 28, ,045 MB ,0 8,0 17,0 12 7,0 10,0 22, ,054 MB-6511, ,0 10,0 14,0 15 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,054 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,060 MB ,0 5,0 17,0 13 2,0 8,0 21,0 19 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 17,0 12 2,0 8,0 21,0 17 3,0 10,0 26, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 5,0 19, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 6,0 17,0 13 4,0 11,0 22,0 19 6,0 14,0 28, ,060 MB ,0 9,0 19, ,068 MB-6031, ,0 5,0 17,0 14 2,0 8,0 21,0 20 3,0 10,0 26, ,068 MB-6611, ,0 8,0 17,0 15 7,0 10,0 22, ,072 MB ,0 10,0 14,0 19 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,072 MB ,0 10,0 14,0 23 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

14 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 1 4,0 12,0 31,0 11 4,0 14,0 36,0 13 4,0 17,0 41,0 16 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 16 4,0 14,0 36,0 19 4,0 17,0 41,0 22 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 20 4,0 14,0 36,0 24 4,0 17,0 41,0 28 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 18 4,0 14,0 36,0 21 4,0 17,0 41,0 24 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 12 3,0 9,0 25,0 14 3,0 10,0 29,0 17 3,0 11,0 32,0 19 4,0 14,0 40,0 23 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 18 9,0 21,0 38,0 21 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 24 4,0 14,0 36,0 28 4,0 17,0 41,0 33 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 17 3,0 9,0 25,0 20 3,0 10,0 29,0 23 3,0 11,0 32,0 26 4,0 14,0 40,0 32 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 24 9,0 21,0 38,0 28 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 18 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 30 4,0 14,0 36,0 36 4,0 17,0 41,0 41 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 26 4,0 14,0 36,0 31 4,0 17,0 41,0 36 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 21 3,0 9,0 25,0 25 3,0 10,0 29,0 29 3,0 11,0 32,0 33 4,0 14,0 40,0 40 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 19 3,0 9,0 25,0 23 3,0 10,0 29,0 26 3,0 11,0 32,0 30 4,0 14,0 40,0 37 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 30 9,0 21,0 38,0 36 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 19 7,0 13,0 27,0 23 8,0 15,0 31,0 26 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 32 4,0 14,0 36,0 38 4,0 17,0 41,0 44 5,0 19,0 46, ,0 13,0 27,0 25 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

15 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,072 MB ,0 12,0 17, ,075 MB ,0 5,0 17,0 16 2,0 8,0 21,0 23 3,0 10,0 26, ,081 MB-6711, ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,090 MB ,0 5,0 17,0 20 2,0 8,0 21,0 29 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 17,0 17 2,0 8,0 21,0 25 3,0 10,0 26, ,090 MB-6041, ,0 5,0 17,0 15 2,0 8,0 21,0 22 3,0 10,0 26, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB-6221, ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 5,0 19, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB-6421, ,0 6,0 17,0 17 4,0 11,0 22,0 25 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 6,0 17,0 20 4,0 11,0 22,0 29 6,0 14,0 28, ,090 MB ,0 8,0 17,0 19 7,0 10,0 22, ,090 MB ,0 8,0 17,0 20 7,0 10,0 22, ,090 MB-6811, ,0 9,0 19, ,108 MB ,0 10,0 14,0 29 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB-6521, ,0 10,0 14,0 30 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,108 MB-6911, ,0 12,0 17, ,113 MB-6051, ,0 9,0 13,0 21 6,0 13,0 16,0 30 8,0 17,0 19, ,120 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 17,0 19 2,0 8,0 21,0 26 3,0 10,0 26, ,120 MB ,0 5,0 19, ,120 MB ,0 5,0 19,

16 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 26 9,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 36 4,0 14,0 36,0 43 4,0 17,0 41,0 50 5,0 19,0 46, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 47 4,0 14,0 36,0 55 4,0 17,0 41,0 64 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 40 4,0 14,0 36,0 47 4,0 17,0 41,0 55 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 34 4,0 14,0 36,0 41 4,0 17,0 41,0 47 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 40 3,0 10,0 29,0 46 3,0 11,0 32,0 52 4,0 14,0 40,0 64 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 25 3,0 9,0 25,0 30 3,0 10,0 29,0 35 3,0 11,0 32,0 40 4,0 14,0 40,0 49 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 26 3,0 9,0 25,0 31 3,0 10,0 29,0 36 3,0 11,0 32,0 41 4,0 14,0 40,0 51 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 40 9,0 21,0 38,0 47 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 47 9,0 21,0 38,0 55 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 31 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 32 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 25 7,0 13,0 27,0 30 8,0 15,0 31,0 35 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 20,0 23, ,0 24,0 27, ,0 27,5 31, ,0 31,0 35, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 42 4,0 14,0 36,0 50 4,0 17,0 41,0 58 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 32 3,0 9,0 25,0 38 3,0 10,0 29,0 44 3,0 11,0 32,0 49 4,0 14,0 40,0 61 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 37 3,0 9,0 25,0 44 3,0 10,0 29,0 51 3,0 11,0 32,0 58 4,0 14,0 40,0 72 5,0 16,0 47,

17 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,120 MB ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 6,0 17,0 21 4,0 11,0 22,0 31 6,0 14,0 28, ,120 MB ,0 9,0 19, ,120 MB ,0 9,0 19, ,135 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 38 3,0 10,0 26, ,135 MB-6231, ,0 5,0 19, ,135 MB-6431, ,0 6,0 17,0 26 4,0 11,0 22,0 38 6,0 14,0 28, ,135 MB ,0 8,0 17,0 30 7,0 10,0 22, ,135 MB-6621, ,0 8,0 17,0 26 7,0 10,0 22, ,135 MB ,0 8,0 17,0 31 7,0 10,0 22, ,144 MB ,0 10,0 14,0 37 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 10,0 14,0 36 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,144 MB ,0 12,0 17, ,144 MB ,0 12,0 17, ,150 MB ,0 5,0 17,0 26 2,0 8,0 21,0 37 3,0 10,0 26, ,162 MB-6531, ,0 10,0 14,0 46 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,162 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,162 MB-6721, ,5 14,5 18, ,0 14,0 19, ,180 MB ,0 5,0 17,0 34 2,0 8,0 21,0 48 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 28 2,0 8,0 21,0 40 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 17,0 30 2,0 8,0 21,0 43 3,0 10,0 26, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 5,0 19, ,180 MB-6241, ,0 5,0 19, ,180 MB ,0 6,0 17,0 46 4,0 11,0 22,0 66 6,0 14,0 28,

18 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 51 7,0 18,0 33,0 60 9,0 21,0 38,0 71 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 50 9,0 21,0 38,0 59 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 32 7,0 13,0 27,0 38 8,0 15,0 31,0 44 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 33 7,0 13,0 27,0 40 8,0 15,0 31,0 46 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31,0 61 4,0 14,0 36,0 72 4,0 17,0 41,0 83 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 34 3,0 9,0 25,0 41 3,0 10,0 29,0 47 3,0 11,0 32,0 54 4,0 14,0 40,0 67 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 61 9,0 21,0 38,0 72 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 48 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 42 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 50 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 60 4,0 14,0 36,0 71 4,0 17,0 41,0 82 5,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 12,0 31,0 78 4,0 14,0 36,0 92 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 64 4,0 14,0 36,0 76 4,0 17,0 41,0 88 5,0 19,0 46, ,0 12,0 31,0 69 4,0 14,0 36,0 83 4,0 17,0 41,0 96 5,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 49 3,0 9,0 25,0 58 3,0 10,0 29,0 67 3,0 11,0 32,0 76 4,0 14,0 40,0 94 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 42 3,0 9,0 25,0 50 3,0 10,0 29,0 58 3,0 11,0 32,0 66 4,0 14,0 40,0 82 5,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 48 3,0 9,0 25,0 56 3,0 10,0 29,0 65 3,0 11,0 32,0 74 4,0 14,0 40,0 92 5,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

19 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L= mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 6,0 17,0 32 4,0 11,0 22,0 46 6,0 14,0 28, ,180 MB-6441, ,0 6,0 17,0 34 4,0 11,0 22,0 48 6,0 14,0 28, ,180 MB ,0 8,0 17,0 38 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 8,0 17,0 32 7,0 10,0 22, ,180 MB ,0 9,0 19, ,180 MB-6821, ,0 9,0 19, ,180 MB ,0 9,0 19, ,203 MB-6631, ,0 8,0 17,0 40 7,0 10,0 22, ,216 MB ,0 10,0 14,0 50 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 14,0 56 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,216 MB ,0 12,0 17, ,216 MB-6921, ,0 12,0 17, ,225 MB ,0 5,0 17,0 38 2,0 8,0 21,0 55 3,0 10,0 26, ,225 MB-6251, ,0 5,0 19, ,225 MB-6451, ,0 6,0 17,0 45 4,0 11,0 22,0 65 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 5,0 17,0 35 2,0 8,0 21,0 50 3,0 10,0 26, ,240 MB ,0 5,0 19, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 6,0 17,0 41 4,0 11,0 22,0 59 6,0 14,0 28, ,240 MB ,0 9,0 19, ,240 MB ,0 9,0 19, ,270 MB ,0 5,0 17,0 44 2,0 8,0 21,0 63 3,0 10,0 26,

20 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 76 7,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 75 9,0 21,0 38,0 89 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 78 9,0 21,0 38,0 92 9,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 61 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 51 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 49 7,0 13,0 27,0 58 8,0 15,0 31,0 67 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 43 7,0 13,0 27,0 51 8,0 15,0 31,0 60 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 62 8,0 15,0 31,0 72 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 64 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31,0 89 4,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 57 3,0 9,0 25,0 68 3,0 10,0 29,0 78 3,0 11,0 32,0 89 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31,0 81 4,0 14,0 36,0 96 4,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 58 3,0 9,0 25,0 69 3,0 10,0 29,0 80 3,0 11,0 32,0 91 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33,0 95 9,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 62 7,0 13,0 27,0 74 8,0 15,0 31,0 85 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 53 7,0 13,0 27,0 63 8,0 15,0 31,0 73 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46,

21 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,270 MB ,0 5,0 19, ,270 MB ,0 6,0 17,0 44 4,0 11,0 22,0 63 6,0 14,0 28, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 8,0 17,0 48 7,0 10,0 22, ,270 MB-6641, ,0 8,0 17,0 51 7,0 10,0 22, ,270 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,270 MB-6831, ,0 9,0 19, ,288 MB ,0 10,0 14,0 63 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,0 10,0 14,0 72 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,288 MB ,5 14,5 18, ,288 MB ,0 12,0 17, ,300 MB ,0 5,0 17,0 54 2,0 8,0 21,0 78 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 17,0 48 2,0 8,0 21,0 70 3,0 10,0 26, ,300 MB ,0 5,0 19, ,300 MB ,0 6,0 17,0 54 4,0 11,0 22,0 78 6,0 14,0 28, ,315 MB ,0 5,0 17,0 50 2,0 8,0 21,0 72 3,0 10,0 26, ,324 MB ,0 10,0 14,0 75 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,324 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,324 MB-6931, ,0 12,0 17, ,360 MB ,0 5,0 17,0 55 2,0 8,0 21,0 81 3,0 10,0 26, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 5,0 19, ,360 MB ,0 6,0 17,0 64 4,0 11,0 22,0 92 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28,

22 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 101 3,0 7,0 22,0 64 3,0 9,0 25,0 76 3,0 10,0 29,0 88 3,0 11,0 32,0 99 4,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27,0 77 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 78 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 82 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23,0 67 7,0 13,0 27,0 79 8,0 15,0 31,0 92 9,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 18,5 22, ,5 21,0 26, ,0 24,0 29, ,5 27,0 33, ,5 32,5 40, ,0 38,5 47, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 69 3,0 9,0 25,0 82 3,0 10,0 29,0 95 3,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 79 3,0 9,0 25,0 94 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22,0 81 3,0 9,0 25,0 96 3,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

23 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,360 MB ,0 6,0 17,0 55 4,0 11,0 22,0 81 6,0 14,0 28, ,360 MB ,0 10,0 14,0 82 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 10,0 14,0 88 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,360 MB ,0 8,0 17,0 60 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 8,0 17,0 62 7,0 10,0 22, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 9,0 19, ,360 MB-6841, ,0 9,0 19, ,360 MB ,0 12,0 17, ,375 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,405 MB ,0 8,0 17,0 65 7,0 10,0 22, ,420 MB ,0 5,0 17,0 63 2,0 8,0 21,0 91 3,0 10,0 26, ,420 MB ,0 5,0 19, ,432 MB ,0 10,0 14,0 96 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 94 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 14,0 97 9,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB ,0 12,0 17, ,432 MB-6941, ,0 12,0 17, ,450 MB ,0 5,0 17,0 74 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 17,0 72 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,450 MB ,0 5,0 19, ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28,

24 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 126 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27,0 97 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27,0 99 9,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 79 7,0 13,0 27,0 94 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 81 7,0 13,0 27,0 96 8,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23,0 95 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 92 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 15,0 20, ,0 17,0 23, ,0 19,0 27, ,0 22,0 30, ,0 26,0 36, ,0 31,0 43, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 94 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48,

25 Tablica VIII - PARAMETRY T UMIKÓW TKF-MB Lp WYDAJNOŒÆ m 3 /h F TYP WYMIARY D³ugoœæ L=500 D³ugoœæ L=750 D³ugoœæ L=1000 mm T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 8m/s 10m/s 12m/s m 2 TKF B H 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg ,450 MB ,0 6,0 17,0 72 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,450 MB ,0 8,0 17,0 80 7,0 10,0 22, ,450 MB ,0 8,0 17,0 82 7,0 10,0 22, ,480 MB ,0 5,0 17,0 70 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 5,0 19, ,480 MB ,0 6,0 17,0 70 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,480 MB ,0 9,0 19, ,480 MB ,0 9,0 19, ,486 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,504 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,525 MB ,0 5,0 17,0 81 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 17,0 85 2,0 8,0 21, ,0 10,0 26, ,540 MB ,0 5,0 19, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 6,0 17,0 85 4,0 11,0 22, ,0 14,0 28, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 83 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 8,0 17,0 97 7,0 10,0 22, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 10,0 15, ,0 14,0 19, ,540 MB ,0 9,0 19, ,576 MB ,0 10,0 14, ,0 14,0 20, ,0 18,0 25,

26 Lp D³ugoœæ L=1250 D³ugoœæ L=1500 D³ugoœæ L=1750 D³ugoœæ L=2000 D³ugoœæ L=2500 D³ugoœæ L=3000 T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga T UMIENIE w db Waga 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 125Hz 250Hz 500Hz kg 151 7,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22,0 85 3,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 11,0 23,0 99 7,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 12,0 31, ,0 14,0 36, ,0 17,0 41, ,0 19,0 46, ,0 7,0 22, ,0 9,0 25, ,0 10,0 29, ,0 11,0 32, ,0 14,0 40, ,0 16,0 47, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 18,0 33, ,0 21,0 38, ,0 24,0 44, ,0 27,0 48, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 36, ,0 20,0 41, ,0 24,0 50, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 16,0 23, ,0 19,0 26, ,0 22,0 30, ,0 24,0 34, ,0 30,0 38, ,0 11,0 23, ,0 13,0 27, ,0 15,0 31, ,0 18,0 35, ,0 21,0 43, ,0 24,0 50, ,0 22,0 31, ,0 26,0 37, ,0 29,0 37, ,0 30,0 37,

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3

TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI. Tłumiki prostokątne. Tłumiki kołowe. Czerpnie tłumiące TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIENIE HAŁASU 2 TŁUMIENIE HAŁASU SPIS TREŚCI Tłumiki prostokątne 4 Tłumiki kołowe 8 Czerpnie tłumiące 10 TŁUMIENIE HAŁASU 3 TŁUMIKI PROSTOKĄTNE Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne

Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Cennik System wentylacyjny- Kanały i kształtki prostokątne Podane ceny są cenami netto. Firma Sówka Tomasz Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Katalog Produktów

Bardziej szczegółowo

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI.

KULISA WBR JEST KULISĄ TYPU ABSORPCYJNO-REZONATOROWEGO Z OWIEWKAMI. Tłumik TKF ZASTOSOWANIE Tłumiki akustyczne kanałowe o przekroju prostokątnym są przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą one być stosowane zarówno w sieci

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM PRZEWODY POWIETRZA DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WENTYLACJA + KLIMATYZACJA Spis treœci: 1. Wstêp...2 2. Wykonanie...3 3.

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN 12101-cz.3

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE

URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE URZĄDZENIA REGULUJĄCE ORAZ ZAKAŃCZAJĄCE UKŁADY WENTYLACYJNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podstawy dachowe 4 3. Przepustnice do regulacji 6 4. Czerpnie

Bardziej szczegółowo

Certyfiakty + przynaleŝność główna

Certyfiakty + przynaleŝność główna LBF LUFTTECHNIKGMBH AL 1.1 Certyfiakty + przynaleŝność główna System zarządzania jakością wg norm DIN EN ISO9001 Zezwolenie dla urządzeń pracujących pod ciśnieniem skontrolowano i odebrano przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor SPIS TREÂCI Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Tłumik z wełny mineralnej

Tłumik z wełny mineralnej Tłumik z wełny mineralnej MWS / MBS / MLS / MBLS MWK / MBK / MLK / MBLK BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon: +48 22 737 18 58 Telefax: +48 22 737 18

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI %&'()*#+,#-.-!*/0#()#+,# Spis treści. Wstęp 2 2. Wykonanie 3 3. Tolerancja, klasa

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW CENTRALE KLIMATYZACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF CENTRALE WENTYLACYJNE AF WYKONANIE BASENOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AF Z MODUŁEM GAZOWYM CENTRALE AF MINI APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Czerpnie tłumiące. Seria NL 6/6/PL/2

Czerpnie tłumiące. Seria NL 6/6/PL/2 Czerpnie tłumiące Seria NL //PL/ Spis treści Opis Opis udowa Wymiary i masa Sekcje konstrukcyjne Opcje Montaż 5 Dane techniczne Typ NL Dane technicznetyp NL 7 Opis do zamawiania Zamawianie Czerpnie t umi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych

Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych Tłumiki akustyczne do kanałów prostokątnych www.swegon.pl 10 www.swegon.pl CALMO Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych Tłumik akustyczny typu CALMO przeznaczony do montażu w kanałach prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI ZREMB POLAND Sp. z o.o. SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI Szanowni Pañstwo ZREMB POLAND Sp. z o.o. Oferujemy Pañstwu wyroby, których stosowanie jest gwarancj¹ wysokiej jakoœci i bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN ASN 1.4.2. Anemostat nawiewny kołowy ANO 1.4.3. Anemostat wywiewny ASW 1.4.4. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami

Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Opis i zastosowanie Kratka ścienna ST-W/G z ruchomymi lamelami Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna posiada jeden rząd ruchomych lamel osadzonych w ramce czołowej w układzie poziomym oraz przepustnicę

Bardziej szczegółowo

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne. www.stavoklima.eu NOWOSĆ www.stavoklima.eu czerpnie/wyrzutnie akustyczne phze nowe modele o głęokości:, 3, 4, 6 mm Opis i przeznaczenie: zerpnie/wyrzutnie tłumiące hałas typu wykonywane są ze stali ocynkowanej lub lakierowanej

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna IB-R

Kratka wentylacyjna IB-R Kratka wentylacyjna IB-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis...3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych

Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych 6/5/PL/4 Tłumik dźwięku do kanałów okrągłych Typ C Wykonanie sztywne i elastyczne TROX Austria GmbH telefon: (0-22) 71 71 470 Oddział w Polsce (0-22) 71 71 471 ul. Techniczna 2 fax: (0-22) 71 71 472 05-

Bardziej szczegółowo

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na Automatycznie oczyszczane kraty hakowe (typ SÈÈ) s¹ uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze œcieków. Znajduj¹ one zastosowanie w oczyszczalniach œcieków i stacjach uzdatniania wody, w

Bardziej szczegółowo

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe

Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Cennik System wentylacyjny Kanały i kształtki okrągłe Podane ceny są cenami netto.. Firma Sówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia Cennik obowiązuje od 01.05.2014

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. System wywietrzania Typ: Heatmover

KARTA KATALOGOWA. System wywietrzania Typ: Heatmover KARTA KATALOGOWA System wywietrzania Typ: Heatmover Robertson Vogue Tel.: +49 36 44 / 5336 60 Dystrybucja w Polsce: 1 99510 Apolda info@ventosystem.pl SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Specyfikacja materiałowa

Bardziej szczegółowo

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe

Tłumiki kulisowe. Tłumiki rurowe Tłumiki kulisowe Tłumiki rurowe Podręcznik wentylatorów promieniowych / Rozdział 6 - REITZ Lista 2010 SD 1 Tłumiki kulisowe - informacje techniczne Informacje techniczne Informacje podstawowe Standardowe

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna RS IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm; wybór: mo liwo zamówienia innych wymiarów ni w tabelce malowanie farb proszkow poliestrow na kolor

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe wyci¹gowe RF przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych z mieszkañ, supermarketów, hal

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm]

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm] Opis Nawiewniki liniowe serii KM stosowane są w pomieszczeniach komfortu typu: biura, hotele, restauracje, sklepy, sale konferencyjne. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne deflektory o kącie ustawienia

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie. Opis Produktu. Materiał, Wykończenie, Instalacja. Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie. Opis Produktu. Materiał, Wykończenie, Instalacja. Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG Cechy Produktu Regulacja strumienia powietrza Nieruchome, ruchome lamele Funkcja pracy: nawiew, wywiew Lakierowany standardowo RAL9010 Kartki stalowe seria - SG Kartki aluminiowe seria - AG Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski*

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* Górnictwo i Geoin ynieria Rok 33 Zeszyt 3 29 Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* WP YW PARAMETRÓW USTALONEGO PRZEP YWU DWUFAZOWEGO W

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa Ø150 - Ø200 - STANDARD ZASADA DZIAŁANIA

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa Ø150 - Ø200 - STANDARD ZASADA DZIAŁANIA TURBOWENT YBRYOWY - obrotowa nasada kominowa Ø150 - Ø200 - STANAR K A T A L O G ZJĘCIE ZASAA ZIAŁANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ciąg kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT YBRYOWY jest urząeniem

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja powietrza

Dystrybucja powietrza Dystrybucja powietrza 2 DYSTRYBUCJA POWIETRZA SPIS TREŚCI Niniejszy katalog ma na celu przedstawienie Państwu informacji na temat asortymentu produktów w zakresie kanałów i kształtek wentylacyjnych o przekroju

Bardziej szczegółowo

CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE OZNACZENIA CENTRAL CP.P... -... -... -... -... /... /... -... /... -... Typ centrali CP.P Wielkość centrali 1, 2, 3, 4, 5 Standard wykonania S-standardowe, H-higieniczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne Przepustnice wentylacyjne INFORMACJE TECHNICZNE O systemie Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio

Regulatory przepływu VAV Typ TA-Silenzio . X X testregistrierung Regulatory przepływu VAV Typ Do systemów wywiewnych powietrza o wysokich wymaganiach akustycznych i małych prędkościach przepływu Obustronne prostokątne podłączenia Δp M Dowolne

Bardziej szczegółowo

Stabilizator wentylacji

Stabilizator wentylacji Stabilizator wentylacji Zdjęcie Zasada działania Opis Stabilizator wentylacji jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną.

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax:

Tłumik okrągły. Typ CAK z tworzywa sztucznego. TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: Oddział w Polsce fax: 6/5.1/PL/1 Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) tel.: +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax: +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500 Piaseczno www.trox.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS 4. Ha³as to ka dy nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dÿwiêk, niepo ¹dany w okreœlonych warunkach miejsca i czasu. Jego wp³yw na zdrowie ludzkie jest niepodwa alny, poniewa w³aœciwoœci fizyczne

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań,

Bardziej szczegółowo

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Elementy wentylacyjne prostok¹tne Elementy wentylacyjne ko³owe typ SPR Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Kolano segmentowe typ BSX 1 Przewody i kszta³tki wentylacyjne typ AI Cena obwód

Bardziej szczegółowo

òèï ÍÂÌ 100 25 cm 2 òèï ÍÂÌ 125 òèï ÍÂÌ 150 41 cm 2

òèï ÍÂÌ 100 25 cm 2 òèï ÍÂÌ 125 òèï ÍÂÌ 150 41 cm 2 typ NWM 100 110x105 òèï ÍÂÌ 100 21 cm 2 type NWM 100 110 105 100 590679700942 590679701941 590679702940 590679703949 typ NWM 125 òèï ÍÂÌ 125 type NWM 125 130x122 25 cm 2 130 122 100 5906797954005 5906797019544

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFHV

wentylatory dachowe RFHV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyci¹gowe RFHV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych z mieszkañ, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Stabilizator wentylacji

Stabilizator wentylacji ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA OPIS Stabilizator wentylacji jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną. Celem stabilizatora jest

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

KRATKA WENTYLACYJNA NAŚCIENNA REGULOWANA

KRATKA WENTYLACYJNA NAŚCIENNA REGULOWANA MANDÍK TPM 016/01 OBOWIĄZUJE OD: 1.11.2001 KRATKA WENTYLACYJNA NAŚCIENNA REGULOWANA SVM Wymiary w mm, masa w kg. Niniejsze warunki techniczne określają typoszereg produkowanych wielkości i wykonań kratek.

Bardziej szczegółowo

Regulatory stałego przepływu powietrza Typ RN 2

Regulatory stałego przepływu powietrza Typ RN 2 R N.1 X X testregistrierung Regulatory stałego przepływu powietrza Typ Siłownik do zmiany nastawy strumienia objętości powietrza HYGIENISCH GETESTET V DI 6 0 Do precyzyjnej regulacji stałych strumieni

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo