WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI UMÓW W GRUPIE EDF POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI UMÓW W GRUPIE EDF POLSKA"

Transkrypt

1 Strona: 1/69 WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI UMÓW W GRUPIE EDF POLSKA Numer identyfikacyjny: Status: FUSE Liczba stron: 78 Rev Imię, Nazwisko Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis AA AB Robert Kasprzycki, Marek Hołownia Robert Kasprzycki, Marek Hołownia Piotr Oberc Jacek Chudy Piotr Oberc Jacek Chudy Typ dokumentu: INS Kod projektu: Nr umowy: DOSTĘP: nieograniczony X EDF Ograniczony Poufny Język dokumentu: X Polski.Angielski. Francuski Niemiecki Wewnętrzny Rozdzielnik Zewnętrzny Adresat Adres / nr kopii Adresat Adres / nr kopii Inżynieria Centralna i Lokalna Inżynieria x

2 Strona: 2/69 I. DOSTĘP DO DOKUMENTU Miejsce przechowywania oryginału: Centrum Usług Wspólnych EDF Polska / Inżynieria / Ścieżka dostępu do wersji elektronicznej: II. REJESTR ZMIAN Revision Data zmiany Numer zmienionej strony AA 20/12/2011 Utworzenie Opis zmian AB 04/01/ Usunięto w całości treść punktu 2.4 o następującej treści: Dopuszczać do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych tylko i wyłącznie pracowników, posiadających wymagane Zaświadczenia kwalifikacyjne typu E, D. Dotyczy to zarówno pracowników Wykonawcy jak i ewentualnych pracowników Podwykonawcy za, których odpowiada Wykonawca.

3 Strona: 3/69 Niniejszy dokument opracowany został jako zbiór wymagań obowiązujących przy realizacji umów w Grupie EDF Polska. Zawiera: 1. wymagania z obszaru BHP opracowane przez Sieć BHP do stosowania przy realizacji prac prowadzonych na terenie i na rzecz Grupy EDF Polska, 2. zalecenia poawaryjne sporządzone w związku z wystąpieniem zdarzeń awaryjnych w Spółkach Grupy EDF Polska, 3. zapisy zawiązane z zasadami zarządzania dokumentacją, które określają ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji tworzonej na potrzeby Grupy EDF Polska, 4. NIE DOTYCZY 5. wymagania techniczne wynikające ze specyfiki branż. Dokument Został podzielony na pięć działów. W pierwszym dziale zawarto dokumenty związane z wymaganiami BHP. W dziale drugim zawarto zalecenia poawaryjne związane ze zdarzeniami awaryjnymi w Spółkach Grupy EDF Polska. W dziale trzecim przedstawiono wymagania stawiane dokumentacji tworzonej na rzecz Grupy EDF Polska. Dział czwarty- nie dotyczy. Dział piąty określa specyficzne branżowe wymagania techniczne. Poszczególne działy oznaczono kolejnymi rzymskimi numerami

4 Strona: 4/69 DZIAŁ I WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW

5 Strona: 5/69 1. WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW SPIS TREŚCI 1. CEL ZAKRES TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA Fundamentalne zasady BHP Ogólne zasady BHP Specyficzne wymagania BHP w poszczególnych spółkach Wymagania dotyczące realizacji prac Specyficzne wymagania BHP dotyczące wybranych prac... 8 PRACE NA WYSOKOŚCI Inne wymagania Załączniki... 8

6 Strona: 6/69 1. CEL Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań w obszarze BHP dla Wykonawców pracujących na rzecz spółek Grupy EDF w Polsce. 2. ZAKRES Ten dokument ma zastosowanie dla wszystkich projektów realizowanych na rzecz spółek Grupy EDF w Polsce. 3. TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA 3.1. Fundamentalne zasady BHP Sporządzający specyfikację techniczną musi załączyć niniejsze fundamentalne zasady BHP opracowane przez Sieć BHP EDF Polska, do każdej specyfikacji technicznej: a. Stosuj zawsze środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zasadami, poleceniem na pracę oraz oznaczeniami Upewnij się, że masz właściwe dokumenty i uprawnienia przed przystąpieniem do wykonywania pracy Nie pal poza miejscami do tego wyznaczonymi Nie możesz być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie spółki Nie usuwaj samowolnie jakichkolwiek zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej umieszczonych na terenie spółki Nie blokuj dostępu do sprzętu ppoż Ogólne zasady BHP Sporządzający specyfikację techniczną musi załączyć niniejsze ogólne zasady BHP opracowane przez Sieć BHP EDF Polska, do każdej specyfikacji technicznej: a) zawsze reaguj, gdy ktoś łamie przepisy lub pracuje w niebezpiecznych warunkach,

7 Strona: 7/69 b) pracuj wyłącznie z instrukcją oraz z zasadami BHP. Przerwij natychmiast wykonywane zadanie jeżeli brak jest procedury lub instrukcji, lub gdy jest ona nieodpowiednia, niejasna, lub gdy masz wątpliwości co do bezpieczeństwa warunków pracy. Nikt stosujący powyższą regułę nie może być ukarany, c) poruszaj się tylko po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych a idąc po schodach, trzymaj się poręczy, d) podczas pracy używaj bezpiecznych i odpowiednich narzędzi, e) na terenie spółki noś identyfikator w widocznym miejscu, f) prowadząc pojazd: przestrzegaj ograniczeń prędkości, używaj pasów bezpieczeństwa, nie używaj telefonu komórkowego, parkuj tylko w miejscach wyznaczonych, w zaparkowanym samochodzie, pozostaw przepustkę w widocznym miejscu, nie zostawiaj samochodu z włączonym silnikiem, g) zidentyfikuj zagrożenia i oceń ryzyko przed i w trakcie realizacji zadania, h) nie używaj telefonu komórkowego podczas realizacji złożonych technicznie lub niebezpiecznych zadań, i) w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia wypadkowego w związku z wykonywaną pracą na rzecz spółki Grupy EDF w Polsce należy bezwzględnie zgłosić ten fakt do Dyżurnego Inżyniera Ruchu Specyficzne wymagania BHP w poszczególnych spółkach Sporządzający specyfikację techniczną powinien załączyć aktualnie obowiązujące wymagania BHP specyficzne dla poszczególnych spółek Grupy EDF w Polsce. W przypadku gdy dana spółka nie posiada takiego załącznika, niniejszy punkt należy pominąć. Komentarz: 3.4. Wymagania dotyczące realizacji prac Sporządzający specyfikację techniczną powinien załączyć aktualny dokument określający organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych obowiązujących w danej spółce.

8 Strona: 8/ Specyficzne wymagania BHP dotyczące wybranych prac PRACE NA WYSOKOŚCI Sporządzający specyfikację techniczną powinien załączyć Standard organizacyjny - Zasady postępowania podczas prac na wysokości rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny opracowany przez Sieć BHP EDF Polska. (załącznik nr 2) 3.6. Inne wymagania Sporządzający specyfikację techniczną ma prawo dołączyć inne wymagania z obszaru BHP obowiązujące w danej spółce Grupy EDF Polska Załączniki 1. Załącznik nr 1 - Szczególne wymagania dot. zasad bezpieczeństwa i organizacji prac realizowanych przez firmy zewnętrzne na terenie Elektrociepłowni Gdańsk. 2. Załącznik nr 2 - Zasady postępowania podczas prac na wysokości

9 Strona: 9/69 2. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY (ZWANE W DALSZEJ CZĘŚCI OŚWIADCZENIEM) Niniejsze Oświadczenie zostało złożone dnia roku przez: Spółkę z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru pod numerem, reprezentowaną przez, właściwie w tym celu umocowanego/nych (zgodnie z załączonym dokumentem), dalej określaną jako Składający Oświadczenie" wobec Spółki EDF Polska CUW oraz Zważywszy, że: Składający Oświadczenie jest zainteresowany wzięciem udziału w przetargu na realizację usług dla Zamawiającego, Składający Oświadczenie oświadcza, co następuje: 1 Definicje Dla celów niniejszego Oświadczenia, poniższe terminy mają następujące znaczenie: 1.1 Zaświadczenia kwalifikacyjne Zaświadczenia uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

10 Strona: 10/69 szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (z póź. zm.) 1.2 Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenia wydane zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (z póź. zm.) 1.3 Szkolenia BHP Szkolenia realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z póź. zm.). 2 Treść oświadczenia Składający Oświadczenie zobowiązuje się: 2.1 Do umożliwiania przeprowadzania kontroli stanu BHP, zarówno obszaru wykonywanych prac jak i kontroli dokumentacji, przez Służby BHP Spółek Grupy EDF Polska, Społeczną Inspekcję Pracy oraz inspektorów nadzoru Spółek Grupy EDF w Polsce. 2.2 Dopuszczać do pracy tylko i wyłącznie pracowników, posiadających aktualne Zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach Umowy. Dotyczy to zarówno pracowników Wykonawcy jak i ewentualnych pracowników Podwykonawcy za których odpowiada Wykonawca. 2.3 Nie dopuszczać do przebywania na terenie Spółek Grupy EDF w Polsce osób w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków narkotycznych (odurzających). Jednocześnie Wykonawca nie dopuści do ponownej pracy pracowników, u których stwierdzono stan nietrzeźwy lub wskazujący na spożycie alkoholu oraz stan bycia pod wpływem środków narkotycznych (odurzających). 2.4 (treść punktu usunięto) 2.5 Dopuszczać do pracy tylko i wyłącznie pracowników, posiadających aktualne Szkolenia BHP. Dotyczy to zarówno pracowników Wykonawcy jak i ewentualnych pracowników Podwykonawcy za, których odpowiada Wykonawca. 2.6 Dokonywać udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach, zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

11 Strona: 11/ Do przeszkolenia pracowników swoich i Podwykonawców w zakresie BHP oraz ochrony ppoż. przed przystąpieniem do prac na terenie Spółek Grupy EDF w Polsce, uwzględniając specyfikę tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, a także do dokumentowania tych szkoleń. 2.8 Do niedopuszczenia aby pracownicy Wykonawcy jak i Podwykonawcy przebywali w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu, jeżeli nie są to obszary objęte przedmiotem zamówienia. 2.9 Do natychmiastowego przerwania prac zagrażających zdrowiu i życiu Do zabezpieczania w sposób widoczny obszaru wykonywania prac oraz do zapewnienia na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku Do niezwłocznego informowania Służb BHP Zamawiającego w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków BHP, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia Do wyposażenia jak i zapewnienia stosowania przez pracowników swoich i Podwykonawców: hełmów ochronnych, obuwia bezpiecznego oraz innych środków ochron indywidualnych odpowiednich do zidentyfikowanych zagrożeń jak i do piktogramów znajdujących się w obszarach przebywania pracowników Do zapewnienia, że wszystkie stosowane przez pracowników swoich i Podwykonawców środki ochron indywidualnych posiadają oznaczenia CE Do zapewnienia, że wszyscy pracownicy Wykonawcy jak i Podwykonawcy obsługujący pojazdy, maszyny lub urządzenia robocze posiadają stosowne uprawnienia Do współpracy z osobami nadzoru Zamawiającego w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe Do niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego Służbie BHP Zamawiającego Do współpracy ze Służbą BHP Zamawiającego podczas ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz przekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej do Służby BHP Zamawiającego Do zapewnienia podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych Do zabezpieczania materiałów łatwopalnych Do używania urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi z ważnymi wymaganymi badaniami Do nie używania narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie.

12 Strona: 12/ Do stosowania się do dodatkowych wymagań BHP wymienionych w załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej Wymagania BHP dla Wykonawców. Składający Oświadczenie - Pan(i), dnia roku (miejscowość)

13 Strona: 13/69 DZIAŁ II ZALECENIA POAWARYJNE SPORZĄDZONE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ AWARYJNYCH W SPÓŁKACH EDF POLSKA (Do obligatoryjnego stosowania przy sporządzaniu dokumentów SIWZ)

14 Strona: 14/69 1 Wstęp W powyższym dziale zawarto wszelkie zalecenia poawaryjne sporządzone w związku z wystąpieniem zdarzeń awaryjnych w Spółkach Grupy EDF Polska. Zalecenia mają charakter obligatoryjny, co oznacza obowiązek stosowania zapisów w nich zawartych. Każdy dokument został dołączony do Wymagań w charakterze załącznika i umieszczony w poniższym wykazie. 2 Wykaz załączników Nr załącznika Tytuł załącznika Załącznik nr 3. Polecenie służbowe INZ DI Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Załącznik nr 6.

15 Strona: 15/69 DZIAŁ III ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

16 Strona: 16/69 1. ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ SPIS TREŚCI 1 WSTĘP CEL I ZASTOSOWANIE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

17 Strona: 17/69 1 Wstęp Niniejsze wytyczne dotyczące zasad zarządzania dokumentacją zawierają ogólne i szczegółowe wymagania, które winne być przestrzegane przez Centralę i Oddziały lokalne CUW EdF Polska oraz Dostawców, Wykonawców a także ich Podwykonawców realizujących zlecenia na rzecz CUW EdF Polska. 2 Cel i zastosowanie Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych zasad obowiązujących przy tworzeniu dokumentacji technicznej związanej z działalnością wewnętrzną CUW (dokumentacja tworzona przez komórki organizacyjne CUW na potrzeby własne) oraz dokumentacją techniczną, która będzie tworzona lub która musi być dostarczona (np: zakupy dóbr gotowych) przy realizacji zleceń udzielanych przez CUW dla firm zewnętrznych. 3 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji 3.1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć następującą dokumentację dla wykonywanych prac: a) dokumentację projektową, b) dokumentację rejestracyjną, c) dokumentację montażową, b) dokumentację powykonawczą Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami W przypadku zakupów dóbr gotowych dokumentacja związana, np.: fabryczne instrukcje obsługi; DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; dokumentacja rejestracyjna, dokumentacja montażowa, atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury;

18 Strona: 18/69 karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych musi być wykonana w języku polskim. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim Dokumentację projektową należy opracować: a) w 4 egzemplarzach w formie papierowej, b) w 4.egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dokumentację rejestracyjną należy opracować: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej, b) w3 egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dokumentację montażową należy opracować: a) w 4.(*) egzemplarzach w formie papierowej, b) w.4 (*) egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM). (*) Ilość zostanie określona przez Zlecającego indywidulanie dla każdego zadania Dokumentację powykonawczą należy opracować: a) w 4. (*) egzemplarzach w formie papierowej, b) w.4 (*) egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM). Uwaga: Dla dostarczanej dokumentacji obowiązują następujące formaty:

19 Strona: 19/69 a) Rysunki techniczne Format plików: dwg Program: Autocad b) Rysunki techniczne elektryczne Format plików: dwg Program: Autocad c) Pliki bitmapowe w niskiej jakości Format plików: jpg Kompresja: 85-90% Rozdzielczość: DPI d) Pliki bitmapowe w wysokiej jakości Format plików: tif Kompresja: możliwa LZW Rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych 300 DPI dla skali szarości 600 DPI dla czarno-białych e) Pliki tekstowe edytowalne Format plików: doc Program: MS Word f) Arkusze kalkulacyjne Format plików: xls Program: MS Excel g) Prezentacje Format plików: ppt Program: MS Power Point h) Harmonogramy Format plików: mpp Program: MS Project

20 Strona: 20/69 i) Pliki bazodanowe (Access) Format plików: mdb Program: MS Access j) Pliki zarchiwizowane Format plików: rar Program: WinRAR k) Pliki nieedytowalne Format plików: pdf Program: Adobe Reader, PDFCreator Uwagi: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony l) Filmy Format plików: wmv, avi, mpeg Dokumentacja powinna zawierać system oznaczeń KKS zgodny z obowiązującym systemem oznaczeń w Spółce dla, której realizowany jest przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie) rozwiązań projektowych na bieżąco Dokumentacja powinna być przekazana w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem przekazania dokumentacji Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Całość dokumentacji musi być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym CD-ROM (w ilościach przedstawionych powyżej) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na usuwanie wad dokumentacji, tj. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej zmiany projektu w przypadku wadliwości zaprojektowanego rozwiązania.

21 Strona: 21/ Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy za wady wykonane na podstawie tej dokumentacji Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w terminie 8 dni roboczych od daty jej przekazania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do przekazanej dokumentacji Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać Wykonawca przekaże wymagane DTR, instrukcje fabryczne lub sporządzone przez Wykonawcę dokumenty w języku polskim. W przypadku powyższych dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca przekaże tłumaczenia na język polski i oryginały Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe na polach eksploatacji, z tym że prawa do dokonanych projektów wynalazczych przysługuje Wykonawcy prac projektowych i Zamawiającemu na zasadach odrębnie ustalonych Zlecający (CUW Centrala lub CUW Oddziały lokalne w zależności od faktu, kto jest odpowiedzialny za realizację danego tematu) dokona aktualizacji stosownych Instrukcji eksploatacji funkcjonujących w Spółce, której dotyczyło zlecenie. 4 Wymagania dotyczące zarządzania dokumentacją 4.1 Lista dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy dostarczanych dokumentów wraz z: numerem referencyjnym z podaną wersją (rewizją) dokumentu, tytułem dokumentu, rodzajem dokumentu, Zarządzenia - ZA Polecenia służbowe PS Procedury PR Metody MT Instrukcje- INS Karty służbowe KS Opracowanie, ekspertyza, opis OP Notatki NOT

22 Strona: 22/69 Specyfikacje techniczne SPT Załączniki do umów - UMZ Koncepcje techniczne KOT Studia wykonalności SW Schematy SCH Rysunki RYS Harmonogramy HAR Karty metod działania KMD Standard techniczny STT datą opracowania dokumentu. Listę należy opracować z wykorzystaniem programu Excel (format plików: xls). Lista będzie integralnym elementem wszystkich dostarczanych dokumentów i zapewni łatwą identyfikację dokumentów umieszczanych w systemie DMS (Documentation Management System). 4.2 Elementy identyfikacji dokumentów w celu ich zarządzania. Każdy z dokumentów za wyjątkiem listu i faksu powinien zawierać następujące elementy: numer referencyjny dokumentu, tytuł dokumentu, rodzaj dokumentu (np.: rysunek, notatka techniczna, instrukcja, itp..), wersję (rewizję) dokumentu (od AA do XX i datę opracowania danej wersji, sposób oznaczania wersji dokumentu szczegółowo określono w Instrukcji zarządzania dokumentacją o numerze referencyjnym INZ/INZ/09/0002), status (np.: Draft - projekt, Fuse - do stosowania;) sposób oznaczania statusu dokumentu szczegółowo określono w Instrukcji zarządzania dokumentacją o numerze referencyjnym INZ/INZ/09/0002), numer projektu, numer umowy, nazwiska: osoby opracowującej dokument, osoby sprawdzającej dokument i osoby zatwierdzającej dany dokument wraz z datami opracowania, sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentu oraz podpisami wymienionych osób. 4.3 Zasady zatwierdzania dokumentacji stosowane przez Inżynierię. Dokument wydawany przez Wykonawcę i wymagający zatwierdzenia podlega następującym zasadom:

23 Strona: 23/69 - Wykonawca wydaje dany dokument po raz pierwszy wypełnia pola określone powyżej wpisując wersję AA o statusie Draft projekt, i przekazuje dokument do akceptacji (lub wpisuje status Fuse do stosowania, jeżeli zatwierdzenie dokumentu przez Inżynierię nie jest wymagane). - Jeżeli Inżynieria zatwierdza dokument bez uwag (status: zatwierdzony bez uwag, wersja dokumentu np.: AA) dokument zachowuje oznaczenie dotychczasowej wersji (wersja AA) lecz jego status zmienia się z Draft na Fuse (dokument zostaje wprowadzony do systemu DMS w wersji AA ze statusem Fuse do stosowania). - Jeżeli Inżynieria zatwierdza dokument z uwagami (status: zatwierdzony z uwagami, wersja dokumentu np.: AA), Wykonawca poprawia dokument zgodnie z uwagami i nadaje nowe oznaczenie wersji (w tym przypadku AB) oraz umieszcza status Fuse do stosowania. - W przypadku gdy Inżynieria nie zatwierdzi dokumentu (status: nie przyjęto, wersja dokumentu np.: AA), Wykonawca poprawia dokument, aktualizuje wersję na AB lecz status dokumentu zostaje zachowany jako Draft. Następnie dokument ponownie zostaje przekazany do zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu dokument będzie mógł być umieszczony w systemie DMS ze statusem Fuse w wersji AB. - W przypadku modyfikacji dokumentu, którego status jest określony jako Fuse, Wykonawca modyfikuje dokument, aktualizuje wersję (np.; z wersji AA na AB) oraz określa status dokumentu jako Draft. Następnie dokument zostaje poddany procesowi zatwierdzania. 5 Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji 5.1. Określenie standardów technicznych dotyczących rysunków technicznych wykonywanych w wersji elektronicznej z zastosowaniem programu typu CAD Postanowienia ogólne Standardem zapisu rysunków w postaci cyfrowej obowiązującym w Inżynierii (Centrala, Odziały Lokalne) jest plik źródłowy z rozszerzeniem dwg, zgodny z programem AutoCad.

24 Strona: 24/ Ustawienia rysunkowe AutoCad-a: a) Granice rysunku, w których zawiera się rysunek, powinny być obrysowane linią ciągłą cienką i odpowiadać standardowym formatom rysunkowym zgodnie z PN-80/N b) Zalecanym stylem czcionki jest ARIAL o współczynniku szerokości 0,8 i kącie pochylenia 0. c) Zaleca się stosowanie koloru białego jako tła rysunku na ekranie. d) Rysunki rysowane będą w siatce 5 x 5 mm Każdy rysunek musi posiadać tabliczkę rysunkową i spełniać następujące wymogi: a) Położenie w prawym dolnym rogu formatu rysunkowego zgodnie z PN-76/N b) Tabliczka musi zawierać co najmniej następujące informacje: tytuł rysunku, numer identyfikacyjny rysunku, wersję (rewizję) rysunku (od AA do XX i datę opracowania danej wersji), status ( Draft - projekt, Fuse - do stosowania, Asbuilt - powykonawcza, itp..), nazwę jednostki projektującej, obiekt (w przypadku realizacji inwestycji miejsce jej realizacji), datę wykonania rysunku, nazwisko projektanta, osoby wykonującej rysunek oraz osoby sprawdzającej, puste pole przeznaczone na wpisanie 10 znaków (zalecane umiejscowienie w prawym dolnym rogu tabeli) Rysunki powinny być rysowane z uwzględnieniem podziału poszczególnych elementów logicznych rysunku na odrębne warstwy rysunkowe (np. osie, opisy, wymiary, zarysy itp.).

25 Strona: 25/ Rysunki powinny posiadać legendę opisującą używane oznaczenia czynników (kolor, pokazany rodzaj linii, grubość linii) Ze względu na specyfikę rysunku i obowiązujące standardy, dokumentację w postaci cyfrowej dzielimy na następujące grupy rysunkowe: a) Schematy technologiczne b) Schematy elektryczne i AKPiA c) Rysunki konstrukcyjne branży mechanicznej d) Rysunki branży budowlanej e) Plany i mapy f) Inne /np. schematy organizacyjne, wykresy itp./ Postanowienia szczególne związane z grupami rysunkowymi Schematy technologiczne. a) Symbole graficzne obiektów energetycznych występujących na schematach technologicznych muszą być: zgodne z normą DIN2481 rysowane polilinią o cechach: rodzaj linii continous, kolor i szerokość linii - jak warstwa b) Oznaczenia kodowe obiektów /np. KKS, AKZ lub inne/ muszą być umieszczone na osobnych warstwach rysunkowych. c) Oznaczenie kodu KKS należy rysować umieszczone w ramce, zgodnie z rys. 1: 2B4HLB36 Rys. 1

26 Strona: 26/69 d) Połączenia i przecięcia instalacji na schematach rysunkowych powinny być rysowane zgodnie z DIN2481, co przedstawiają rys. 2, rys. 3 i rys. 4. Rys. 2 Instalacje połączone Rys. 3 Instalacje przecinające się Rys. 4 Odgałęzienia instalacji bez połączenia e) Każdy rodzaj mediów łącznie z armaturą, symbolami obiektów energetycznych oraz opisami, muszą być umieszczone na oddzielnej warstwie i posiadać elementy warstwy, takie jak: kolor, rodzaj linii, szerokość linii o właściwości jak warstwa (opisy mają być na warstwie media opisy, tworzone mają być grupy logiczne warstw). f) Media występujące w instalacjach technologicznych powinny być rysowane polilinią o kolorze zgodnym z Tabelą 1.

27 Strona: 27/69 ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI STOSOWANEJ NA SCHEMATACH TECHNOLOGICZNYCH Lp Medium oznaczenie RAL 1 Wodór Gaz propanowy Ścieki posadzkowe Ścieki z PB2 i PB Ścieki z WOŚ Olej turbinowy Mazut i olej opałowy Ścieki technologiczne Popłuczyny z filtrów Ścieki przefiltrowane Instalacja przeciwpożarowa Ścieki z regeneracji Środki korygujące Koagulant, flokulant HCL NaOH NaOCl, NaClO2, ClO Powietrze AKPiA Kanały wentylacyjne Wentylatory wyciągowe Powietrze technologiczne Kondensat Woda sieciowa Woda surowa Woda spłuczna Woda odzyskana z WOŚ Woda zdemineralizowana I st Woda zdemineralizowana II st Woda chłodząca Woda pitna Woda przefiltrowana Para wodna Rurociągi CO Mieszanina paro-powietrzna CO Tabela 1

28 Strona: 28/69 g) Dla różnych mediów wykorzystujących ten sam kolor (oznaczenie RAL) (np. woda sieciowa, woda surowa) powinny być zastosowane różne rodzaje i grubości linii tak, aby były jednoznacznie rozpoznawalne na wydrukach Schematy elektryczne i AKPiA. Na schematach głównych elektrycznych powinny być zamieszczone tabele, zawierające następujące dane techniczne wyposażenia: a) nazwa pola b) nr odejścia c) opis aparatury łączeniowej (typ wyłącznika, stycznika, odłącznika itp.) d) opis aparatury pomiarowej (typ przekładnika, przekładnia, typ amperomierza, zakres pomiarowy, rodzaj przetwornika itp.) e) opis aparatury zabezpieczającej (typ zabezpieczenia, nastawy itp.) f) opis przewodu (np. typ, przekrój, oznaczenie) g) nr schematu zasadniczego sterowniczego lub montażowego h) nr KKS (lub miejsce na wpis). Schematy elektryczne i AKPiA należy wykonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami a w szczególności uwzględniając: a) Schematy zasadnicze oraz montażowe, połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów pomiarowych, zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji opracowanej wg przyjętej symboliki, b) Dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej, c) Symbole graficzne w schematach elektrycznych muszą być zgodne z następującymi normami: od PN-92/E-01200/01 do PN-92/E-01200/13, d) Cała dokumentacja ma być wykonana w oparciu o system oznaczeń KKS. e) Schematy montażowe uwzględniające następującą kolorystykę zacisków listew Pomarańczowy Czerwony Niebieski Żółto-zielony Zielony Beżowy fazowy siłowy fazowy sterowniczy neutralny ochronny pomiarowy pozostałe

29 Strona: 29/69 f) Widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą i diagramami łączeniowymi pól, g) Wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), h) Trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój, producent), i) Lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, j) Album nastaw zabezpieczeń z koordynacją od strony zasilania(6 kv i 0,4 kv), Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji systemowej DCS zawierającą Obłożenie Kart Systemowych oraz Bazę Danych sygnałów (analogowych, binarnych), która powinna zawierać: a) Nazwa sygnału b) Oznaczenie sygnału KKS c) Rodzaj sygnału (AI, BI...) d) Zakres pomiarowy e) Progi pomiarowe f) Priorytety g) Tekst na tabliczkach obiektowych h) Tekst używany w systemie i) Archiwizację j) Grupy sygnalizacji, oraz inne potrzebne dane do konfiguracji systemów a mające wpływ na jego użytkowanie.

30 Strona: 30/69 NIE DOTYCZY DZIAŁ IV

31 Strona: 31/69 DZIAŁ V SPECYFICZNE BRANŻOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

32 Strona: 32/69 1. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY INSTALACJI URZĄDZEŃ AKPiA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OBOWIĄZUJĄCE NORMY OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OPRZYRZĄDOWANIA KRYTERIA OGÓLNE CZUJNIKI ANALOGOWE CZUJNIKI DWUSTANOWE BINARNE RURKI IMPULSOWE OGÓLNE ZASADY INSTALACJI CZUJNIKÓW MONTAŻ CZUJNIKÓW

33 Strona: 33/69 1. Wstęp Niniejsze Wymagania opisują zasady instalacji czujników i przetworników pomiarowych. Normy dotyczące podłączeń zaproponowane w niniejszej specyfikacji pozwalają na określenie zasad, jakich należy przestrzegać podczas wykonywania podłączeń, niemniej jednak Dostawcy oprzyrządowania mogą przedstawić swoje własne wymogi dotyczące podłączeń aparatury kontrolno-pomiarowej. Inżynieria EDF Polska dokona analizy takich wymogów i zaproponuje ich modyfikację lub akceptuje je do realizacji. Nadrzędnym celem dokumentu jest ujednolicenie norm i wymagań we wszystkich Spółkach Grupy EDF Polska, aby uzyskać zbliżone podejście całej grupy do zasad utrzymania, zakupów, eksploatacji oraz BHP. Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna ma odniesienie do specyfikacji stosowanej przez EDF CIT (EP.IE.MA/ ). 2. Obowiązujące normy Odnośnie zasad dotyczących aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zasad jej instalacji, zastosowanie mają następujące normy: - IEC 79: Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - IEC 529: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP), - IEC 584: Termoelementy, - IEC 654-1: Aparatura kontrolno pomiarowa w procesach przemysłowych warunki eksploatacji warunki klimatyczne, - IEC 770: Metody oceny charakterystyki eksploatacyjnej nadajników wykorzystywanych w systemach kontroli procesów przemysłowych, - ASTM: Rury bezszwowe o gładkich końcach wykonane ze stali węglowej dla rur do cieczy o wysokich temperaturach, - ASTM: Rury bezszwowe dla wymienników ciepła, stal nierdzewna, ferrytyczna, austenityczna oraz ferrytyczno austenityczna, - DIN 2501: kołnierze, złączki i inne połączenia rurowe, - ANSI 816-5: rury stalowe, zawory kołnierzowe oraz osprzęt, - ISO 228/1: Gwinty rur.

34 Strona: 34/69 3. Ogólne zasady dotyczące oprzyrządowania 3.1 Kryteria ogólne O ile inne wymagania nie określają inaczej, czujniki i przetworniki pomiarowe wymienione w niniejszych częściach tego dokumentu spełniać powinny ogólne kryteria opisane w tym punkcie. Aparatura kontrolno-pomiarowa winna pracować w następujących warunkach: a) Warunki meteorologiczne Podczas instalacji na wolnym powietrzu, warunki meteorologiczne podane będą w dokumencie dotyczącym założeń dla Projektu. b) Warunki dla lokalizacji wewnątrz budynków Klasa lokalizacji według normy PN-EN Parametr warunków środowiskowych Jednostka A1 B3 C2 Niska temperatura powietrza C Wysoka temperatura powietrza C Mała wilgotność względna % Duża wilgotność względna % Mała wilgotność bezwzględna g/m Duża wilgotność bezwzględna g/m Natężenie promieniowania słonecznego W/m Szybkość zmiany temperatury C/min Kondensacja brak jest jest Dokładność czujników winna być wyższa niż ± 0,2% ustawionego zakresu pomiarowego (norma IEC 770). Dla wskaźników miejscowych, dokładność winna wynosić w przybliżeniu ± 2% pełnej skali. Dokładność podana powyżej może być zdefiniowana inaczej dla konkretnego zastosowania aparatury pomiarowej. Zakres pomiarowy przetworników pomiarowych winien być ustawiony w taki sposób aby nominalna wartość wielkości mierzonej mieściła się w zakresie od 25 do 75% zakresu pomiarowego czujnika (przetwornika).

35 Strona: 35/69 Kalibracji czujnika należy dokonać u producenta (świadectwo kalibracji winno być dostarczone do klienta). W razie potrzeby wykonać strojenie na miejscu aktualizując świadectwo kalibracji. Jednostki miary określone są zgodnie z Międzynarodowym Systemem Miar. Czujniki należy dostarczyć wraz z niezbędnymi elementami łączeniowymi takimi jak: - króćce pomiarowe - zawory odcinające, - osprzęt instalacyjny, Typy króćców pomiarowych są określone w części 2.4 O ile nie określono inaczej, stopień ochrony czujnika/przetwornika winien wynosić IP65 zgodnie z normą IEC 529. Normę IEC 79 należy stosować w przypadku urządzeń elektrycznych zainstalowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dobór czujników winien być zgodny z charakterystyką technologiczną instalacji określoną w Projekcie technicznym. 3.2 Czujniki analogowe Wstęp Czujniki analogowe w wykonaniu dwuprzewodowym są podobne do siebie pod kątem możliwości ustawieniowych i regulacyjnych. Zasadniczo dla wyjść analogowych należy stosować standard sygnału prądowego 4..20mA. Zalecane jest by zaawansowana aparatura pomiarowo-kontrolna obsługiwała możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostykę poprzez protokół komunikacyjny HART (co powinno być wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym). Regulacja zera i ustawienia zakresu pomiarowego powinny być od siebie niezależne. Ustawienie punktu zero możliwe jest pomiędzy 0 a 80% zakresu pomiarowego.

36 Strona: 36/69 Sygnały wyjściowe czujników temperatur winny: odpowiadać normom IEC 751 dla czujników o rezystancji Pt 100 Ohm przy 0 C (czujniki trójprzewodowe) odpowiadać normom IEC 584 dla termoelementów ze stopów NiCr/NiAl. Polaryzacja czujników analogowych wynosi 24V do 48VDC z systemu sterowania DCS. Przy zasilaniu niektórych czujników poprzez napięcie niezależne od Systemu sterowania (DCS), producent zapewni separację galwaniczną sygnału (minimalna impedancja 500 ohm). Połączenie elektryczne czujników należy wykonać przy pomocy zacisków śrubowych oraz dławików Czujniki, przetworniki ciśnienia Pomiary ciśnienia winny odbywać się albo przy pomocy przetwornika ciśnienia albo manometru. Przetwornik różnicy ciśnień: Przetworniki różnicy ciśnień używane są głównie do: - Pomiarów ciśnienia różnicowego w punktach przyłączeniowych na instalacji - Pomiarów przepływu poprzez pomiary różnicy ciśnienia powstającego na zwężkach pomiarowych takich jak kryzy ISA, dysze i zwężki Venturiego, - Pomiarów poziomu w zbiornikach ciśnieniowych. Obudowy czujników winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej w zależności od potrzeb. Czujnik musi wytrzymać nadciśnienie rzędu 150% maksymalnego ciśnienia statycznego bez konieczności wykonywania powtórnej kalibracji. Jedna ze stron czujnika różnicy ciśnień musi wytrzymywać maksymalne statyczne ciśnienie robocze podczas pozostawania drugiej jego części pod działaniem ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo, zmiany ciśnienia statycznego po obu stronach czujnika różnicy ciśnień nie mogą prowadzić do zmiany wskazań sygnału wyjściowego.

37 Strona: 37/69 Przetworniki ciśnienia względnego i bezwzględnego: Są one używane do pomiaru ciśnienia różnych mediów. Wymagania dla tej aparatury pozostają takie same jak w przypadku przetworników różnicy ciśnień. Manometry: Urządzenia te wykorzystywane są do miejscowego wskazania ciśnienia różnicowego, ciśnienia bezwzględnego lub względnego. Muszą one wytrzymać nadciśnienie rzędu 30% pełnego zakresu pomiarowego bez zmiany dokładności wskazań. W zależności od zastosowania, manometry napełniane są cieczą tłumiącą drgania wywołane pulsacją mierzonego ciśnienia. Przyłącza do rurociągów należy wykonać przy pomocy gwintu M20x1,5. Aparatura do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień (przepływ, poziom, wprost dp) takie jak czujniki, przetworniki, presostaty i manometry należy wyposażyć w armaturę odpowietrzającą i odwadniającą instalację pomiarową Czujniki, przetworniki przepływu Pomiarów przepływu dokonuje się albo poprzez pomiar wielkości ciśnienia różnicowego powstającego na elemencie dławiącym przepływ albo przy pomocy przepływomierzy zamocowanych bezpośrednio na rurociągach. Wszelkie orurowanie przyłączane do aparatury musi zostać oczyszczone/przedmuchane przed instalacją, ma to zapobiegać uszkodzeniom podczas uruchomienia układu pomiarowego. Analogowego pomiaru przepływu dokonuje się: - przy pomocy przepływomierza masowego (z efektem CORIOLISA), - przy pomocy masowego przepływomierza termicznego, - przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego, - przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego, - Innymi metodami Urządzenia te charakteryzują się następującymi danymi technicznymi: - wyjścia analogowe 4-20mA,

38 Strona: 38/69 - zasilanie 230VAC, 50Hz, - galwaniczna izolacja wyjść prądowych, - możliwość dodawania innych funkcji, - zaimplementowane przetwarzanie pierwiastkowe by uzyskać wyjście proporcjonalne do natężenia przepływu, - wykonaniem w wersji kompaktowej lub jako samodzielne urządzenie, - posiadają wyjścia cyfrowe, jeśli będą niezbędne. Przepływomierze elektromagnetyczne i ultradźwiękowe posiadają tę zaletę, iż nie powodują trwałych strat ciśnienia w instalacjach, w których zostały zabudowane. Ogólnie rzecz biorąc, przepływomierze powinny być tak skalibrowane aby pracowały w nominalnych warunkach roboczych pomiędzy 50 a 80% ustawionego zakresu pomiarowego. Podłączenia mechaniczne głowic do rurociągu należy wykonać za pomocą kołnierzy odpowiadających specyfikacji normy DIN 2501 lub ANSI B16.5. Przeciwkołnierze oraz armatura niezbędna do montażu dostarczane są przez producentów czujników. Miejscowe pomiary przepływu wykonywane są przy pomocy: - przepływomierzy turbinowych, - albo przepływomierzy owalno kołowych, - inne. Urządzenia te są montowane bezpośrednio na rurociągach przy pomocy przyłączy kołnierzowych Czujniki poziomu Pomiary poziomu w zależności od wymagań wykonywane są przy użyciu różnych typów czujników: - czujniki różnicy ciśnień lub ciśnienia względnego, - czujników pojemnościowych lub czujników konduktometrycznych, - czujników ultradźwiękowych, - czujników radarowych.

39 Strona: 39/69 Do miejscowych pomiarów poziomu wykorzystuje się albo pływakowe czujniki poziomu albo wodowskazy, niekiedy wyposażone w sprzęg magnetyczny wodowskaz klapkowy Czujniki temperatury Termoelementy, czujniki rezystancyjne Ogólnie rzecz biorąc, dla funkcji regulacyjnych i kontrolnych, zdalne pomiary temperatury dokonywane są przy użyciu termopar lub czujników rezystancyjnych RTD zabudowanych w tulejach termometrycznych. Termopary są używane do mierzenia mediów temperaturze przekraczającej 200 C i mierzenia temperatury łożysk. Czujniki rezystancyjne są przeznaczone do pomiaru niższych temperatur. Charakterystyki czujników muszą być zgodne z normą IEC 584. Rozróżnienie końcówek termopary oraz kabli kompensacyjnych należy dokonać zgodnie z normą IEC Termopary w wykonaniu płaszczowym winny odpowiadać normie IEC 584. Termoelementy należy podłączyć do odpowiednich przewodów kompensacyjnych zgodnie z normą IEC 584. Połączenie pomiędzy zimnymi końcami termopary i przetwornikiem należy wykonać przy użyciu kabli kompensacyjnych. Czujniki RTD powinny być łączone trzyprzewodowo do przetwornika, o ile nie zachodzą powody innego łączenia czujnika (np. 4 przewodowo) Złącza czujników termoelektrycznych należy grupować miejscowo w skrzynkach kompensacyjnych, gdzie temperatura jest kontrolowana i stabilna. Spoina pomiarowa termopary powinna być odizolowana od płaszcza. Połączenia elektryczne wykonać należy przy pomocy zacisków śrubowych i dławików. W zależności od warunków, przyłącza mechaniczne osłony termometrycznej należy wykonać przy pomocy złącza gwintowanego typu G 1 1/4 lub G-3/4 lub M20x1,5. Termometry

40 Strona: 40/69 Jeśli chodzi o miejscowe pomiary temperatury, realizuje się je przy pomocy termometrów cieczowych lub gazowych. Termometry mogą wystąpić jako termometry do pomiarów miejscowych lub odległościowych z miedzianymi rurkami kapilarnymi. Długość rurek kapilarnych określana jest zgodnie z potrzebami instalacyjnymi i standardowymi długościami oferowanymi przez producenta. Termometry powinny posiadać głowicę o regulowanej pozycji. Dokładność termometrów powinna wynosić ± 1% pełnej skali. Stopień ochrony urządzeń wynosi IP65 zgodnie z normą IEC 529. Rurki kapilarne instalowane są w osłonach. Termistory Czujniki PTC, NTC są dopuszczalne do stosowania jako dwustanowe do obwodów zabezpieczeń. 3.3 Czujniki dwustanowe binarne Ogólne zasady Czujniki binarne takie jak: termostaty, presostaty, sygnalizatory poziomu i przepływu są wykorzystywane do monitorowania zjawisk fizycznych i bezpośredniej sygnalizacji osiągnięcia progu zadziałania. Są one wyposażone w hermetyczny przekaźnik. Napięcie polaryzacyjne wynosi 24VDC, 220VDC lub 230VAC. Progi działania i histereza czujników dwustanowych są regulowane. Normalna praca odbywa się w zakresie 25% do 75% wartości wielkości mierzonej. Prąd wyłączalny musi wynosić co najmniej 2A przy 250VAC lub 0.5A przy 125VDC. Połączenia elektryczne wykonać należy przy pomocy zacisków śrubowych i dławików. Stopień ochrony urządzeń wynosi IP65 lub wyższy według normy IEC Presostaty Są one używane do mierzenia granicznych ciśnień bezwzględnych, względnych i różnicowych.

41 Strona: 41/69 Urządzenie pomiarowe jest, w zależności od wykorzystania, albo typu membranowego albo typu mieszkowego. Połączenie mechaniczne z rurociągami należy wykonać przy pomocy króćca z gwintem M20x1, Termostaty Urządzenia te mogą mieć działanie proste lub różnicowe. Są one oparte na zasadzie zmian ciśnienia par cieczy manometrycznych. W innym wykonaniu wykorzystywane jest odkształcanie pod wpływem temperatury paska bimetalicznego. Długości rurek kapilarnych określane są zgodnie z ograniczeniami instalacyjnymi oraz standardowymi długościami określonymi przez producenta. Element pomiarowy jest umieszczony w osłonach termometrycznych tak jak pozostałe termometry Sygnalizatory poziomu Dwustanowe pomiary poziomu są prowadzone poprzez wykorzystanie zasad projektowych opartych o pływak lub trzpień pomiarowy. Maksymalna zakres pomiaru poziomu zależeć będzie od przyjętej zasady pomiaru. Zakres pomiaru może ulec zmianie na miejscu prowadzenia pomiarów, w zależności od potrzeb. Połączenie mechaniczne sygnalizatora zostanie wykonane przy pomocy kołnierza lub spawu Sygnalizatory przepływu Urządzenia te wykorzystywane są do pomiarów progów przepływu. Przepływomierze mogą być wykonane w formie: - uchylnej w strudze płynu łopatki, - kryzy pomiarowej i manometru różnicowego z urządzeniem stykowym. Mogą być wyposażone w 1 lub 2 styki w zależności od potrzeb. Połączenia mechaniczne należy wykonać: - przy pomocy 1 połączenia stożkowego z zaworem (w przypadku mierników łopatkowych) - przy pomocy kołnierza.

42 Strona: 42/ Rurki impulsowe Wykorzystywane rurki impulsowe muszą odpowiadać następującym specyfikacjom: - stal węglowa typ ASTM gatunek TUE250B, K-18 - stal nierdzewna: - typ wysokociśnieniowy ASTM gatunek ZN lub 304, 15HM, 10H2M - typ niskociśnieniowy ASTM gatunek TUZ2CN 1810 lub 304L Rury stalowe są łączone spawami o tym samym gatunku spoiwa co przewody rurowe. Spawy na zaworach lub kurkach są typu pachwinowego (Socket Welding). Przy połączeniach rurek ze stali nierdzewnej przy pomocy łączników, montaż łączników winien uwzględniać procedury montażu i regulacji przekazane przez producenta. Rury miedziane są łączone śrubowo. 4. OGÓLNE ZASADY INSTALACJI CZUJNIKÓW 4.1 Montaż czujników Ogólne zasady instalacji Podczas instalacji analogowych, dwustanowych oraz czujników lub wskaźników miejscowych należy stosować dobre praktyki zawodowej branży AKPiA. Podczas instalowania otoczenie musi być czyste i wolne od jakichkolwiek substancji agresywnych. Instalację czujników należy przeprowadzić w taki sposób aby urządzenia były wolne od wibracji i aby dostęp do nich był łatwy. Jako zadanie kontrolne podczas uruchomienia aparatury na instalacji, zawsze należy przeprowadzić test poprawności wskazania wartości zerowej wielkości mierzonej czynnika. W zależności od możliwości instalacyjnych, kilka czujników można pogrupować na samych stojakach pomiarowych. W przypadku czujnika odizolowanego, jest on instalowany bezpośrednio na rurociągach danej instalacji technologicznej lub w jej pobliżu.

43 Strona: 43/69 Instalacja pomiarowa składa się z: - króćca przyspawanego do rurociągu, - łącznika spawanego pomiędzy króćcem a zaworem do połączenia elementów o różnej średnicy nominalnej lub różnych materiałach, - pierwszego zaworu odcinającego. Króciec pomiarowy należy umieścić w strefie wolnej od turbulencji i prostopadle do przepływu cieczy. Określając proste odcinki przed i za pomiarem niezbędne do instalacji kryz ISA, dysz, zwężek Venturiego, zawsze należy uwzględnić specyfikację techniczną producenta zastosowanego urządzenia pomiarowego. Instalacja przepływomierzy elektromagnetycznych, turbinowych lub ultradźwiękowych itd. Odbywa się według tych samych zasad co w przypadku elementów przepływowych. Proste odcinki mają w przybliżeniu 10 razy D (średnica rury) przed i 5 razy D za pomiarem. Dokładną długość odcinków prostych należy obliczyć zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez producenta przepływomierzy. Typ i materiał montowanej tulei termometrycznej zależeć będzie od temperatury i ciśnienia cieczy znajdującej się w opomiarowanej instalacji technologicznej. Wszystkie przewody łączeniowe powinny posiadać oznaczniki na obu końcach specyfikując dokładny punkt łączeniowy. Każdy instrument musi być wyposażony w tabliczkę opisową zawierającą KKS, nazwę punktu pomiarowego, zakres pomiarowy wraz z jednostką miary oraz znacznik krytycznej wielkości parametru, jeśli to konieczne. Wszystkie wpusty kablowe do skrzynek łączeniowych muszą być uszczelnione przy pomocy dławików kablowych lub zaślepione, gdy nie są używane.

44 Strona: 44/69 2. WYMAGANIA TECHNICZNE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne III. Rodzaje napięć i prądów IV. Wymagania dla rozdzielnicy 6kV V. Wymagania dla wyłączników 6kV VI. Wymagania dla transformatorów 6/0,4kV VII. Wymagania dla rozdzielnicy 0,4kV VIII. Wymagania dla wyłączników 0,4kV IX. Wymagania dla podrozdzielni 0,4kV X. Wymagania dla rozdzielnicy prądu stałego 220V DC z wbudowaną baterią akumulatorów i zasilaczem XI. Wymagania dla obwodów wtórnych XII. Wymagania dla silników elektrycznych XIII. Wymagania dla urządzenia do regulacji obrotów silnika XIV. Wymagania dla urządzeń łagodnego rozruchu i zatrzymania XV. Wymagania dla gospodarki kablowej XVI. Wymagania dla instalacji pomocniczych; oświetlenia, gniazd wtyczkowych i instalacji odgromowej XVII. System ochrony elektrycznej

45 Strona: 45/69 I. Zasady ogólne Wszystkie dostarczane urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U ). Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U ). Dostarczane urządzenia muszą być skonstruowane, wykonane i dostarczone zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi aktualnie w Polsce. Dopuszcza się dostawę urządzeń wykonanych wg norm innych pod warunkiem, że wymagania tych norm będą równoważne lub wyższe od wymagań norm polskich. Oferowane rozwiązania konstrukcyjne powinny gwarantować niezawodność działania dla określonych warunków zabudowy i pracy. Prace przy urządzeniach elektrycznych muszą być wykonywane przez pracowników posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne E gr. 1 pkt. 2, 3 i 10. Dodatkowo prace pomiarowe powinny być wykonywane przez minimum jednego pracownika posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne D gr. 1 pkt. 2, 3 i 10 Wszystkie zabudowywane urządzenia elektryczne, rozdzielnice oraz w nich aparatura muszą być oznaczone po uzgodnieniu i zatwierdzeniu ze służbami właściwej Spółki kodem KKS obowiązującym na jej terenie. Oznaczenia i numeracja kabli musi być również wykonana według kodu KKS. Jako aparaturę manewrowo-rozdzielczą należy stosować aparaturę o wysokim stopniu niezawodności znanych na rynku polskim firm. Aparatura przewidywana do zainstalowania bezpośrednio na obiekcie technologicznym powinna być dostosowana do występujących tam zagrożeń (np. wymagania ATEX) oraz warunków środowiskowych. Zastosować należy aparaturę i osprzęt elektryczny (w tym aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową) zgodną ze standardami Spółki. Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urządzeń elektrycznych wymaga się uzgodnień i akceptacji na etapie projektowania. Dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania należy przewidzieć zasilanie napięciem gwarantowanym.

46 Strona: 46/69 II. Rodzaje napięć i prądów średnie napięcie niskie napięcie napięcie zasilania silników >160 kw napięcie zasilania silników 160 kw napięcie gniazd remontowych napięcia instalacji prądu stałego oświetlenie pomieszczeń podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne napięcie znamionowe z przekładnika napięciowego prąd znamionowy z przekładnika prądowego 6kV; 50Hz 0,4kV; 50Hz 6kV; 50Hz 0,4kV; 50Hz 400/230V, 50Hz 220V DC 230V AC; 220V DC 100V AC 5A III. Wymagania dla rozdzielnicy 6kV Rozdzielnica musi być przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i sterowania urządzeń odbiorczych w sieciach prądu przemiennego 6kV. Moc rozdzielnicy należy dobrać do mocy zaprojektowanych urządzeń. Rozdzielnica musi być zabudowana w wydzielonym i zamykanym pomieszczeniu ruchu elektrycznego z dwoma wejściami z drzwiami wyposażonymi w klamki antypanic i zamek zgodny ze standardem Zamawiającego. Rozdzielnica musi być odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz osłony i musi być wyposażona w system ograniczenia czasu zwarcia łukowego do 0,1 s oparty na wyłącznikach krańcowych na klapach eksplozyjnych lub na optycznym systemie detekcji łuku. Rozdzielnica musi być poddana fabrycznym badaniom wyrobu wg wymagania norm PN-EN :2007 i PN-EN :2009 oraz musi posiadać atesty z przeprowadzonych badań pełnych wyrobu i atest dopuszczający urządzenie do stosowania w energetyce wydany przez: Instytut Energetyki - Warszawa lub Instytut Elektrotechniki - Warszawa lub Zakład Pomiarowo Badawczy Energetyki Energopomiar Elektryka Gliwice. Wymagania techniczne rozdzielnicy 6kV Ilość faz - 3, Częstotliwość - 50Hz, Dwuczłonowa,

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 1/10 I. DOSTĘP DO DOKUMENTU 2/10 Miejsce przechowywania oryginału: Centrum Usług Wspólnych EDF Polska / Inżynieria / Ścieżka dostępu do wersji elektronicznej: II. REJESTR ZMIAN Rewizja Data zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKPiA ORAZ ZASADY INSTALACJI

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKPiA ORAZ ZASADY INSTALACJI 1/11 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKPiA ORAZ ZASADY INSTALACJI Numer identyfikacyjny: Status: FUSE Liczba stron: 11+Załącznik Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Rev Imię, Nazwisko Data Podpis Imię, Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW 1 CEL... 2 2 ZAKRES...

Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW 1 CEL... 2 2 ZAKRES... Strona: 1/9 ZAŁĄCZNIK NR 4. Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Spis treści 1 CEL... 2 2 ZAKRES... 2 3 TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA... 2 3.1 FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP WARSZAWA, LUTY 2004 1 DTR.AS-dP.01 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP Edycja F WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

APLISENS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS DTR.AS.01 PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ

APLISENS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS DTR.AS.01 PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS WARSZAWA, LUTY 2004r 1 DTR.AS.01 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE. CECHY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI) DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI) EKONOMICZNY PRZETWORNIK RÓśNICY CIŚNIEŃ TYP AS-dP WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Membranowe systemy pomiarowe. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Membranowe systemy pomiarowe. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego Model DSS26T, z przyłączem kołnierzowym, z membraną wewnętrzną Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Elektryczny pomiar temperatury Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Karta katalogowa WIKA TE 60.57 Zastosowanie Sterylne procesy technologiczne Przemysł spożywczy

Bardziej szczegółowo

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną EGT 346...348, 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną Precyzyjne pomiary temperatury są konieczne, dla zapewnienia efektywnego energetycznie sterowania

Bardziej szczegółowo

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS Karta katalogowa WIKA DS 95.22 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi.

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi. INSTRUKCJA MONTAŻU CIEPŁOMIERCA SUPERCAL 539 1. Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzętu z branży ciepłowniczej z prawidłowym sposobem montażu ciepłomierzy kompaktowych: AT

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych 1909P01 Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych Wysoka precyzja pomiaru Zakres pomiarowy od 0 do 60 bar ciśnienia względnego Napięcie zasilania 24 V AC / 12...33

Bardziej szczegółowo

DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Edycja H

DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Edycja H DTR.AS.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJI APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS Edycja H WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008

Bardziej szczegółowo

ZWĘŻKI POMIAROWE według PN-EN ISO 5167:2005 dla D 50 mm ASME-MFC-14M-2003 dla D < 50 mm

ZWĘŻKI POMIAROWE według PN-EN ISO 5167:2005 dla D 50 mm ASME-MFC-14M-2003 dla D < 50 mm ZWĘŻKI POMIAROWE według PN-EN ISO 5167:2005 dla D 50 mm ASME-MFC-14M-2003 dla D < 50 mm Zwężki pomiarowe różnych typów (kryzy, zwężki Venturiego, dysze) to elementy spiętrzające, zapewniające różnicę ciśnień

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50

Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50 Elektroniczny pomiar ciśnienia Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50 Karta katalogowa WIKA PE 88.02 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do pomiaru ciśnień różnicowych

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik 1/11 zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik Status: FUSE Liczba stron: 11 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis AA Marcin

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim Karta katalogowa WIKA DS 95.05 Zastosowanie Higieniczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC 1. Wymagania ogólne. SM/ST/2008/04 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych pracujących bezpośrednio na szyny DC Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15 Karta katalogowa WIKA PV 17.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres projektu 2. Założenia i wytyczne 3. Wskaźniki elektroenergetyczne 4. Zasilanie i rozdzielnica 5. Instalacja oświetlenia 6. Instalacja gniazd wtyczkowych 7. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,-16,-16.1

Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,-16,-16.1 wyd. II 2015/ str. 1 Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,6,6.1 Przeznaczenie Sygnalizacja poziomu granicznego lub regulacji dwustanowej poziomu cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3/WS/PW/DR-R/D/0/B-K (Nr postępowania) Druk Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pieczęć Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52

Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52 Elektroniczny pomiar ciśnienia Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52 Karta katalogowa WIKA PE 88.03 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitorowania powietrza,

Bardziej szczegółowo

Industat. «Simple Apparatus» zgodny z ATEX 414. Zastosowania. Zalety

Industat. «Simple Apparatus» zgodny z ATEX 414. Zastosowania. Zalety Industat Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. x Zastosowania Obszary zagrożone wybuchem Zalety

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa DS34. Przełącznik ciśnieniowy różnicowy DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 * *

Karta katalogowa DS34. Przełącznik ciśnieniowy różnicowy DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 * * Karta katalogowa DS34 Przełącznik ciśnieniowy różnicowy 09005782 DB_PL_DS34 ST4-A 12/15 *09005782* 1 Produkt i opis działania FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH 1 Produkt i opis działania 1.1 Zakres dostawy

Bardziej szczegółowo

Czujniki głowicowe z wymiennym wkładem w wykonaniu Exi TOPGB-1..Exi, TTKGB-1..Exi, TTJGB-1..Exi

Czujniki głowicowe z wymiennym wkładem w wykonaniu Exi TOPGB-1..Exi, TTKGB-1..Exi, TTJGB-1..Exi TOPGB1..Exi, TTKGB1..Exi, TTJGB1..Exi Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych. Wyposażony jest w wymienny wkład pomiarowy, co pretenduje go do zastosowania w wielu aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna : GRUPA PBG. 16017-31 00A rev.0 Specyfikacja techniczna Tytuł: powietrza BD26/1800 dla Elektrowni Ostrołęka B kocioł nr 1 Wykonał Sprawdził M. Łapin Racibórz 2017-08-29 16017-31 00A 2 1 Wstęp Zakres niniejszego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model 2G-25 Karta katalogowa WIK SP 69.04 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Magnetyczne regulatory poziomu ERH-xx-20

Magnetyczne regulatory poziomu ERH-xx-20 wyd. II 2015/ str. 1 Magnetyczne regulatory poziomu ERH-xx-20 Przeznaczenie Sygnalizacja poziomu medium o gęstości minimalnej 0,70 g/cm3. Wersja podstawowa montowana od góry występuje z przyłączem kołnierzowym

Bardziej szczegółowo

IV. KRÓĆCE PK. ZPUH MINI-ZAP sp.j. 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A Dział Techniczno-Handlowy: tel./fax 62 7355775, e-ail:biuro@minizap.com.

IV. KRÓĆCE PK. ZPUH MINI-ZAP sp.j. 63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska 168A Dział Techniczno-Handlowy: tel./fax 62 7355775, e-ail:biuro@minizap.com. IV. KRÓĆCE PK. Króćce typu PK przeznaczone są do podłączenia do instalacji przemysłowych wody, pary i spalin - metodą spawania lub przyłączy gwintowanych - przetworników pomiarowych ciśnienia lub manometrów,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo