Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja układu paleniskowego oraz dysz OFA kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ"

Transkrypt

1 1/10

2 I. DOSTĘP DO DOKUMENTU 2/10 Miejsce przechowywania oryginału: Centrum Usług Wspólnych EDF Polska / Inżynieria / Ścieżka dostępu do wersji elektronicznej: II. REJESTR ZMIAN Rewizja Data zmiany Numer zmienionej strony AA 20/01/2012 Utworzenie Opis zmian

3 3/10 Spis treści 1 WSTĘP CEL I ZASTOSOWANIE WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI... 7

4 4/10 Wstęp. Niniejsze wytyczne dotyczące zasad zarządzania dokumentacją zawierają ogólne i szczegółowe wymagania, które winne być przestrzegane przez Centralę i Oddziały lokalne CUW EdF Polska oraz Dostawców, Wykonawców a także ich Podwykonawców realizujących zlecenia na rzecz CUW EdF Polska. 1 CEL I ZASTOSOWANIE. Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych zasad obowiązujących przy tworzeniu dokumentacji technicznej związanej z działalnością wewnętrzną CUW (dokumentacja tworzona przez komórki organizacyjne CUW na potrzeby własne) oraz dokumentacją techniczną, która będzie tworzona lub która musi być dostarczona (np: zakupy dóbr gotowych) przy realizacji zleceń udzielanych przez CUW dla firm zewnętrznych. 2 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć następującą dokumentację dla wykonywanych prac: a) dokumentację projektową, b) dokumentacja rejestracyjna c) dokumentację montażową, d) dokumentację powykonawczą Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami W przypadku zakupów dóbr gotowych dokumentacja związana, np.: fabryczne instrukcje obsługi; DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; dokumentacja rejestracyjna, dokumentacja montażowa, atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury; karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych musi być wykonana w języku polskim. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim Dokumentację projektową należy opracować: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej, b) w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dokumentację rejestracyjną należy opracować: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej, b) w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dokumentację montażową należy opracować: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej, b) w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dokumentację powykonawczą należy opracować: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej, b) w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej (na nośniku CD-ROM) Dla dostarczanej dokumentacji obowiązują następujące formaty: a) Rysunki techniczne Format plików: dwg Program: Autocad b) Rysunki techniczne elektryczne Format plików: dwg Program: Autocad

5 5/10 c) Pliki bitmapowe w niskiej jakości Format plików: jpg Kompresja: 85-90% Rozdzielczość: DPI d) Pliki bitmapowe w wysokiej jakości Format plików: tif Kompresja: możliwa LZW Rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych 300 DPI dla skali szarości 600 DPI dla czarno-białych e) Pliki tekstowe edytowalne Format plików: doc Program: MS Word f) Arkusze kalkulacyjne Format plików: xls Program: MS Excel g) Prezentacje Format plików: ppt Program: MS Power Point h) Harmonogramy Format plików: mpp Program: MS Project i) Pliki bazodanowe (Access) Format plików: mdb Program: MS Access j) Pliki zarchiwizowane Format plików: rar Program: WinRAR k) Pliki nieedytowalne Format plików: pdf Program: Adobe Reader, PDFCreator Uwagi: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony l) Filmy Format plików: wmv, avi, mpeg Dokumentacja powinna zawierać system oznaczeń KKS zgodny z obowiązującym systemem oznaczeń w Spółce dla, której realizowany jest przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie) rozwiązań projektowych na bieżąco Dokumentacja powinna być przekazana w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem przekazania dokumentacji Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Całość dokumentacji musi być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym CD-ROM (w ilościach przedstawionych powyżej) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na usuwanie wad dokumentacji, tj. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej zmiany projektu w przypadku wadliwości zaprojektowanego rozwiązania Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy za wady wykonane na podstawie tej dokumentacji Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w terminie 8 dni roboczych od daty jej przekazania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do przekazanej dokumentacji.

6 6/ Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać Wykonawca przekaże wymagane DTR, instrukcje fabryczne lub sporządzone przez Wykonawcę dokumenty w języku polskim. W przypadku powyższych dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca przekaże tłumaczenia na język polski i oryginały Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe na polach eksploatacji, z tym że prawa do dokonanych projektów wynalazczych przysługuje Wykonawcy prac projektowych i Zamawiającemu na zasadach odrębnie ustalonych Zlecający (CUW Centrala lub CUW Oddziały lokalne w zależności od faktu, kto jest odpowiedzialny za realizację danego tematu) dokona aktualizacji stosownych Instrukcji eksploatacji funkcjonujących w Spółce, której dotyczyło zlecenie. 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 4.1 Lista dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy dostarczanych dokumentów wraz z: numerem referencyjnym z podaną wersją (rewizją) dokumentu, tytułem dokumentu, rodzajem dokumentu, Zarządzenia - ZA Polecenia służbowe PS Procedury PR Metody MT Instrukcje- INS Karty służbowe KS Opracowanie, ekspertyza, opis OP Notatki NOT Specyfikacje techniczne SPT Załączniki do umów - UMZ Koncepcje techniczne KOT Studia wykonalności SW Schematy SCH Rysunki RYS Harmonogramy HAR Karty metod działania KMD Standard techniczny STT datą opracowania dokumentu. Listę należy opracować w z wykorzystaniem programu Excel (format plików: xls). Lista będzie integralnym elementem wszystkich dostarczanych dokumentów i zapewni łatwą identyfikację dokumentów umieszczanych w systemie DMS (Documentation Management System). 4.2 Elementy identyfikacji dokumentów w celu ich zarządzania. Każdy z dokumentów za wyjątkiem listu i faksu powinien zawierać następujące elementy: numer referencyjny dokumentu, tytuł dokumentu, rodzaj dokumentu (np.: rysunek, notatka techniczna, instrukcja, itp..), wersję (rewizję) dokumentu (od AA do XX i datę opracowania danej wersji, sposób oznaczania wersji dokumentu szczegółowo określono w Instrukcji zarządzania dokumentacją o numerze referencyjnym INZ/INZ/09/0002), status (np.: Draft - projekt, Fuse - do stosowania;) sposób oznaczania statusu dokumentu szczegółowo określono w Instrukcji zarządzania dokumentacją o numerze referencyjnym INZ/INZ/09/0002), numer projektu, numer umowy,

7 7/10 nazwiska: osoby opracowującej dokument, osoby sprawdzającej dokument i osoby zatwierdzającej dany dokument wraz z datami opracowania, sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentu oraz podpisami wymienionych osób. 4.3 Zasady zatwierdzania dokumentacji stosowane przez Inżynierię. Dokument wydawany przez Wykonawcę i wymagający zatwierdzenia podlega następującym zasadom: - Wykonawca wydaje dany dokument po raz pierwszy wypełnia pola określone powyżej wpisując wersję AA o statusie Draft projekt, i przekazuje dokument do akceptacji (lub wpisuje status Fuse do stosowania, jeżeli zatwierdzenie dokumentu przez Inżynierię nie jest wymagane). - Jeżeli Inżynieria zatwierdza dokument bez uwag (status: zatwierdzony bez uwag, wersja dokumentu np.: AA) dokument zachowuje oznaczenie dotychczasowej wersji (wersja AA) lecz jego status zmienia się z Draft na Fuse (dokument zostaje wprowadzony do systemu DMS w wersji AA ze statusem Fuse do stosowania). - Jeżeli Inżynieria zatwierdza dokument z uwagami (status: zatwierdzony z uwagami, wersja dokumentu np.: AA), Wykonawca poprawia dokument zgodnie z uwagami i nadaje nowe oznaczenie wersji (w tym przypadku AB) oraz umieszcza status Fuse do stosowania. - W przypadku gdy Inżynieria nie zatwierdzi dokumentu (status: nie przyjęto, wersja dokumentu np.: AA), Wykonawca poprawia dokument, aktualizuje wersję na AB lecz status dokumentu zostaje zachowany jako Draft. Następnie dokument ponownie zostaje przekazany do zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu dokument będzie mógł być umieszczony w systemie DMS ze statusem Fuse w wersji AB. - W przypadku modyfikacji dokumentu, którego status jest określony jako Fuse, Wykonawca modyfikuje dokument, aktualizuje wersję (np.; z wersji AA na AB) oraz określa status dokumentu jako Draft. Następnie dokument zostaje poddany procesowi zatwierdzania. 4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 5.1. Określenie standardów technicznych dotyczących rysunków technicznych wykonywanych w wersji elektronicznej z zastosowaniem programu typu CAD Postanowienia ogólne Standardem zapisu rysunków w postaci cyfrowej obowiązującym w Inżynierii (Centrala, Odziały Lokalne) jest plik źródłowy z rozszerzeniem dwg, zgodny z programem AutoCad Ustawienia rysunkowe AutoCad-a: a) Granice rysunku, w których zawiera się rysunek, powinny być obrysowane linią ciągłą cienką i odpowiadać standardowym formatom rysunkowym zgodnie z PN- 80/N b) Zalecanym stylem czcionki jest ARIAL o współczynniku szerokości 0,8 i kącie pochylenia Każdy rysunek musi posiadać tabliczkę rysunkową i spełniać następujące wymogi: a) Położenie w prawym dolnym rogu formatu rysunkowego zgodnie z PN-76/N b) Tabliczka musi zawierać co najmniej następujące informacje: tytuł rysunku, numer identyfikacyjny rysunku, wersję (rewizję) rysunku (od AA do XX i datę opracowania danej wersji), status ( Draft - projekt, Fuse - do stosowania, Asbuilt - powykonawcza, itp..), nazwę jednostki projektującej, obiekt (w przypadku realizacji inwestycji miejsce jej realizacji), datę wykonania rysunku, nazwisko projektanta, osoby wykonującej rysunek oraz osoby sprawdzającej, puste pole przeznaczone na wpisanie 10 znaków (zalecane umiejscowienie w prawym dolnym rogu tabeli).

8 8/ Rysunki powinny być rysowane z uwzględnieniem podziału poszczególnych elementów logicznych rysunku na odrębne warstwy rysunkowe (np. osie, opisy, wymiary, zarysy itp.) Rysunki powinny posiadać legendę opisującą używane oznaczenia czynników (kolor, pokazany rodzaj linii, grubość linii) Ze względu na specyfikę rysunku i obowiązujące standardy, dokumentację w postaci cyfrowej dzielimy na następujące grupy rysunkowe: a) Schematy technologiczne b) Schematy elektryczne i AKPiA c) Rysunki konstrukcyjne branży mechanicznej d) Rysunki branży budowlanej e) Plany i mapy f) Inne /np. schematy organizacyjne, wykresy itp./ Postanowienia szczególne związane z grupami rysunkowymi Schematy technologiczne. a) Symbole graficzne obiektów energetycznych występujących na schematach technologicznych muszą być: zgodne z normą DIN2481 rysowane polilinią o cechach: rodzaj linii continous, kolor i szerokość linii - jak warstwa b) Oznaczenia kodowe obiektów /np. KKS, AKZ lub inne/ muszą być umieszczone na osobnych warstwach rysunkowych. c) Oznaczenie kodu KKS należy rysować umieszczone w ramce, zgodnie z rys. 1: 2B4HLB36 Rys. 1 d) Połączenia i przecięcia instalacji na schematach rysunkowych powinny być rysowane zgodnie z DIN2481, co przedstawiają rys. 2, rys. 3 i rys. 4. Rys. 2 Instalacje połączone Rys. 3 Instalacje przecinające się Rys. 4 Odgałęzienia instalacji bez połączenia e) Każdy rodzaj mediów łącznie z armaturą, symbolami obiektów energetycznych oraz opisami, muszą być umieszczone na oddzielnej warstwie i posiadać elementy warstwy, takie jak: kolor, rodzaj linii, szerokość linii o właściwości jak warstwa (opisy mają być na warstwie media opisy, tworzone mają być grupy logiczne warstw). g) Media występujące w instalacjach technologicznych powinny być rysowane polilinią o kolorze zgodnym z Tabelą 1.

9 9/10 ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI STOSOWANEJ NA SCHEMATACH TECHNOLOGICZNYCH Lp Medium oznaczenie RAL 1 Wodór Gaz propanowy Ścieki posadzkowe Ścieki z PB2 i PB Ścieki z WOŚ Olej turbinowy Mazut i olej opałowy Ścieki technologiczne Popłuczyny z filtrów Ścieki przefiltrowane Instalacja przeciwpożarowa Ścieki z regeneracji Środki korygujące Koagulant, flokulant HCL NaOH NaOCl, NaClO2, ClO Powietrze AKPiA Kanały wentylacyjne Wentylatory wyciągowe Powietrze technologiczne Kondensat Woda sieciowa Woda surowa Woda spłuczna Woda odzyskana z WOŚ Woda zdemineralizowana I st Woda zdemineralizowana II st Woda chłodząca Woda pitna Woda przefiltrowana Para wodna Rurociągi CO Mieszanina paro-powietrzna CO Tabela 1

10 10/10 h) Dla różnych mediów wykorzystujących ten sam kolor (oznaczenie RAL) (np. woda sieciowa, woda surowa) powinny być zastosowane różne rodzaje i grubości linii tak, aby były jednoznacznie rozpoznawalne na wydrukach Schematy elektryczne i AKPiA. Na schematach głównych elektrycznych powinny być zamieszczone tabele, zawierające następujące dane techniczne wyposażenia: a) nazwa pola b) nr odejścia c) opis aparatury łączeniowej (typ wyłącznika, stycznika, odłącznika itp.) d) opis aparatury pomiarowej (typ przekładnika, przekładnia, typ amperomierza, zakres pomiarowy, rodzaj przetwornika itp.) e) opis aparatury zabezpieczającej (typ zabezpieczenia, nastawy itp.) f) opis przewodu (np. typ, przekrój, oznaczenie) g) nr schematu zasadniczego sterowniczego lub montażowego h) nr KKS (lub miejsce na wpis). Schematy elektryczne i AKPiA należy wykonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami a w szczególności uwzględniając: a) Schematy zasadnicze oraz montażowe, połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów pomiarowych, zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji opracowanej wg przyjętej symboliki, b) Dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej, c) Cała dokumentacja ma być wykonana w oparciu o system oznaczeń KKS. d) Schematy montażowe uwzględniające następującą kolorystykę zacisków listew Pomarańczowy fazowy siłowy Czerwony fazowy sterowniczy Niebieski neutralny Żółto-zielony ochronny Zielony pomiarowy Beżowy pozostałe e) Widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą i diagramami łączeniowymi pól, f) Wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), g) Trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój, producent), h) Lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, i) Album nastaw zabezpieczeń z koordynacją od strony zasilania(6 kv i 0,4 kv), Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji systemowej DCS zawierającą Obłożenie Kart Systemowych oraz Bazę Danych sygnałów (analogowych, binarnych), która powinna zawierać: a) Nazwa sygnału b) Oznaczenie sygnału KKS c) Rodzaj sygnału (AI, BI...) d) Zakres pomiarowy e) Progi pomiarowe f) Priorytety g) Tekst na tabliczkach obiektowych h) Tekst używany w systemie i) Archiwizację j) Grupy sygnalizacji, oraz inne potrzebne dane do konfiguracji systemów a mające wpływ na jego użytkowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 INWESTOR: Nidzica, dnia 03.04.2008r. Nadleśnictwo Nidzica Ul. Dębowa 2A 13-100 Nidzica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE PODLEŚNICZÓWKI MODŁKI, W skład, której wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo