OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 3/WS/PW/DR-R/D/0/B-K (Nr postępowania) Druk Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pieczęć Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, Warszawa 0-05, woj. mazowieckie NIP: , Regon: , KRS: , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy Spółki: ,00 zł (kapitał wpłacony: ,00 zł) Strona internetowa Zamawiającego: Tel. (0-) ; fax. (0-) lub (0-) Informacje o sposobie i koszcie uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia: Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać po złożeniu Zgłoszenia zamówienia specyfikacji zgodnego z Instrukcją I DZ-03 Określającą sposoby otrzymywania Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniach przeprowadzanych zgodnie z Regulaminem R-DZ-0 Udzielanie zamówień o wartości powyżej złotych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w formie pisemnej, drogą elektroniczną (bezpłatnie), do upływu terminu składania ofert. Instrukcja i formularz Zgłoszenia zamówienia specyfikacji opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego. Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia w formie pisemnej wynosi: 0,3zł Nr rachunku Zamawiającego: Bank PKO S.A (Kasa Zamawiającego czynna w godz w dni robocze od poniedziałku do piątku) Nazwa postępowania: dostawa przyrządów do mierzenia poziomu i ciśnienia cieczy i gazów Zadanie nr : Dostawa przyrządów do pomiaru przepływu gazu i powietrza. Zadanie nr : Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia i przepływu cieczy. Numer postępowania: 3/WS/PW/DR-R/D/0/B-K Krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa przyrządów do mierzenia poziomu i ciśnienia cieczy i gazów. Zadanie nr - dostawa przyrządów do pomiaru przepływu gazu i powietrza L.p. Nazwa asortymentu. Parametry techniczne oraz opis wymagań. Jedn. miary [szt.] strona z 5

2 .. Turbinowy gazomierz kołnierzowy do pomiaru gazu ziemnego. Korektor objętości, przelicznik rzeczywistej objętości gazu mierzonej przez gazomierz, na objętość gazu w warunkach normalnych (p=0,35 kpa, T=73,5 K). Korektor dokonuje obliczeń na podstawie liczby impulsów nadajnika gazomierza mierzącego objętość gazu w warunkach rzeczywistych, oraz pomiarów temperatury i ciśnienia gazu. 3. Turbinowy gazomierz kołnierzowy do pomiaru biogazu Korektor objętości, przelicznik rzeczywistej objętości biogazu mierzonej przez gazomierz, na objętość gazu w warunkach normalnych (p=0,35 kpa, T=73,5 K). Korektor dokonuje obliczeń na podstawie liczby impulsów nadajnika gazomierza mierzącego objętość biogazu w warunkach rzeczywistych, oraz pomiarów temperatury i ciśnienia biogazu. Czujnik pomiaru temperatury gazu ziemnego podłączony do korektora objętości gazu. Czujnik pomiaru temperatury biogazu podłączony do korektora objętości biogazu. Siatkowy wkład filtracyjny montowany przed gazomierzem biogazu. Kurek trójdrogowy służący do podłączenia rurki impulsowej ciśnienia gazu do korektora objętości gazu. Dwuczęściowy, przenośny miernik dokonujący pomiaru wydajności i przepływu powietrza. Wykonuje również pomiary temperatury oraz wilgotności powietrza. wielkość gazomierza G60; średnica nominalna DN80; przyłącze kołnierzowe na ciśnienie PN6; min. przepływ gazu ziemnego 3 m³/h; max. przepływ gazu ziemnego 50 m³/h; waga impulsu nadajnika m³/impuls; możliwość montażu w pozycji pionowej. źródła zasilania - wewnętrzna bateria lub zewnętrzny zasilacz sieciowy; zakres temperatury mierzonego gazu od -0ºC do +40ºC; nadciśnienie gazu GZ50-3kPa. Korektor z gazomierzem (poz. OPZ) powinien tworzyć kompletny zestaw pomiarowy. wielkość gazomierza G50; średnica nominalna DN00; przyłącze kołnierzowe na ciśnienie PN6; min. przepływ biogazu 0 m³/h; max. przepływ biogazu 400 m³/h; waga impulsu nadajnika m³/impuls; możliwość montażu w pozycji pionowej. źródła zasilania - wewnętrzna bateria lub zewnętrzny zasilacz sieciowy; zakres temperatury mierzonego biogazu od -0ºC do +40ºC; nadciśnienie biogazu - kpa; Korektor z gazomierzem (poz. 3 OPZ) powinien tworzyć kompletny zestaw pomiarowy. wyposażony w tuleję umożliwiającą wspawanie czujnika do rury z gazem; tzw. kominek wykonany z czarnej stali; średnica nominalna rury na której zostanie zainstalowany czujnik - DN80. wyposażony w tuleję umożliwiającą wspawanie czujnika do rury z biogazem; tzw. kominek wykonany ze stali kwasoodpornej; średnica nominalna rury na której zostanie zainstalowany czujnik - DN00. wkład do gazomierza biogazu o wielkości G50; średnica nominalna rury na której zostanie zainstalowany filtr - DN00 mm. Kurek trójdrogowy do korektora objętości gazu (poz. OPZ) możliwość zmiennej regulacji jednostek pomiarowych; wymagany zakres pomiarów temperatury od - 50 C do + 70 C; wymagany skrzydełkowy wirnik połączony z miernikiem umożliwiający pomiar w niedostępnych miejscach. strona z 5

3 Dostawa przyrządów do mierzenia przepływu poziomu i ciśnienia cieczy i gazów. Zadanie nr - dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia i przepływu cieczy. L.p. Nazwa asortymentu. Parametry techniczne oraz opis wymagań. przyłącze metryczne (króciec) typ. M0 x,5 zakres pomiarowy od 0 do,5 kpa; Przetwornik do mierzenia ciśnienia cieczy.. zasilanie 4V DC; zakres prądowy od 4 do 0 ma; stopień ochrony obudowy IP-66. przyłącze calowe (króciec) typ. G/ zakres pomiarowy od 0 do,5 kpa. Przetwornik do mierzenia ciśnienia cieczy. zasilanie 4V DC zakres prądowy od 4 do 0 ma stopień ochrony obudowy IP-66. Jedn. miary [szt.] 3 zakres pomiarowy od 0, do,5 m³/h; 3. ROTAMETR, produkcji firmy GEMÜ typ D przyłącze instalacyjne (gniazda do wklejania) wykonane z PVC-U; rura pomiarowa wykonana z tworzywa TROGAMID-T pływak bez magnesu. wykonanie z gumy FPM; 4. Uszczelka do ROTAMETRU typ D , firmy GEMÜ. średnica nominalna DN50; średnica wewnętrzna 68,0 mm; 4 grubość ścianki 3,5 mm. 5. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego firmy ENKO S.A. typ. MPP-04A. temperatura pracy przetwornika od -0C do + 50C; zasilanie: 30V AC; obudowa przystosowana do montażu naściennego; urządzenie powinno posiadać opcję detekcji pustej rury ERP; urządzenie musi posiadać wyjścia przekaźnikowe oraz łącze szeregowe - RS typ. MPP04-A-ERP-N---RS. maksymalne napięcie 50V AC; maksymalny prąd od 3 do 6 A; 6. Bezrtęciowy, pływakowy regulator poziomu ścieków surowych. maksymalne ciśnienie robocze 4,5 bar; temperatura pracy w zakresie od 0 do + 65 C; przewód połączeniowy w osłonie z PCV nie krótszy niż 0 mb; ciężar pływaka z przewodem nie mniejszy niż,8 kg; urządzenie musi posiadać styk przełączny. 37 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi poniżej euro poniżej euro poniżej euro strona 3 z 5

4 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Dodatkowe informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: ) spełniają warunki określone w 0 Regulaminu, w tym nie podlegają wykluczeniu na podstawie Regulaminu.. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 7 SWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Regulaminu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do ofert dołączyć: ) dokumenty wymienione w pkt ust. przez każdy z podmiotów występujących wspólnie. ) dokument wymieniony w pkt ust. wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: ) wypełniony formularz cenowy- dotyczy Zadania nr oraz Zadania nr (na załączniku nr 3 oraz 3a do SWZ). ) Oświadczenie, iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE ( na załączniku nr 7 do SWZ) - dotyczy Zadania nr oraz Zadania nr. 3) Oświadczenie, iż zaoferowany asortyment posiada świadectwo legalizacji ( na załączniku nr 8 do SWZ) dotyczy Zadania nr ( poz. od do 4 OPZ) 4) Aktualny Atest Higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów w rozumieniu 8 ust.3 pkt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 007r. nr 6 poz. 47), dopuszczający zaoferowane urządzenia do kontaktu z woda pitną - dotyczy Zadania nr (poz. od do OPZ) 5) w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: tak Liczba zadań: nie Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych: tak nie Termin realizacji zamówienia / Okres realizacji zamówienia: Zadanie nr : do 3 tygodni od daty podpisania Umowy. Zadanie nr : do 5 tygodni od daty podpisania Umowy. Wymagane wadium/ia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie wyrażone w procentach: Cena 00% Inne kryteria..% (opis kryterium) Zamawiający zamierza skorzystać z kolejnych etapów postępowania zgodnie z 5 Regulaminem R-DZ-0 Udzielanie zamówień o wartości powyżej złotych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: tak nie Termin związania ofertą: 60 dni strona 4 z 5

5 Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój numer: 33, do dnia 8/06/00 do godziny:.45 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój numer: 35, 8/06/00 godzina:.00 Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 08/06/00r (działając na podstawie 9 ust. 6 Instrukcji I DZ-0 przygotowanie postępowań, sporządzanie projektów umów i projektów aneksów do umów, ewidencjonowanie oraz udostępnianie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., wydanie 0, zatwierdzonej uchwałą Zarządu nr 9/009 z dnia 8 kwietnia 009 roku) strona 5 z 5

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia 20.12.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Remont hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej KW-09/26-POzW1/ZRP oraz KW-09/26-POzW1/BSN/ZRP

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz laboratoryjnej do jednostek

Bardziej szczegółowo