Compliance w firmie MAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Compliance w firmie MAN"

Transkrypt

1 MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY Compliance w firmie MAN Engineering the Future since MAN SE 02

2 Wstęp Jako przedsiębiorstwo globalne o długoletniej tradycji, działające w wielu sektorach, MAN ponosi odpowiedzialność gospodarczą wobec klientów, pracowników, inwestorów i społeczeństwa. Odpowiedzialność ta polega między innymi na tym, że MAN zawsze i wszędzie przestrzega obowiązujących przepisów prawa, respektuje podstawowe zasady etyczne i działa w sposób zrównoważony. W świetle tego Compliance stanowi fundamentalną część strategii firmy MAN i musi być w równej mierze wcielana w życie na każdym poziomie koncernu i przez wszystkich pracowników, tzn. przez zarząd, kierownictwo i poszczególnych zatrudnionych. Dział ds. Compliance firmy MAN wprowadził wiele dalszych środków zapewniających wcielanie w życie zasad Compliance w całym koncernie MAN. Niniejszym chcielibyśmy Państwu przedstawić Dział ds. Compliance firmy MAN i zapoznać ze środkami, za pomocą których w Grupie MAN wciela się w życie zasady Compliance. Uczciwość postępowania obowiązuje każdego z nas zawsze i wszędzie. (Dr Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE) Spis treści Wstęp 01 Dział ds. Compliance firmy MAN 02 Program Compliance firmy MAN 03 Zaangażowanie firmy MAN w Compliance 08 Dr inż Georg Pachta-Reyhofen, dyrektor generalny MAN SE 01

3 Dział ds. Compliance firmy MAN Na czele Działu ds. Compliance firmy MAN stoi Chief Compliance Officer, raportujący Dział ds. Compliance w oddziałach koncernu odpowiada za wdrożenie zaprojek- Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej bezpośrednio do prezesa zarządu MAN SE oraz do Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. towanego przez Korporacyjne biuro ds. Compliance Programu Compliance w przed- Dyrektor generalny MAN SE Dział ds. Compliance dzieli się na dwie siębiorstwach oddziałów koncernu. W każdym oddziale koncernu działa Compliance Chief Compliance Officer części: Korporacyjne biuro ds. Compliance w centrali koncernu oraz Dział ds. Com- Officer, wspierany przez Menedżera ds. Compliance w różnych jednostkach bizne- Korporacyjne biuro ds. Compliance pliance w oddziałach koncernu. Korporacyjne biuro ds. Compliance do- sowych lub regionach sprzedaży. Zadania związane z realizacją zasad Com- Dział świadomości i prewencji zw. z Compliance Dział prawny ds. Compliance Bezpieczeństwo danych zw. z Compliance Zarządzanie projektem i programy Compliance gląda centralnych funkcji Compliance, jak pliance są wykonywane także przez tzw. np. sporządzanie obowiązujących w całym koncernie wytycznych dot. Compliance, przygotowanie szkoleń z zakresu Compli- Compliance Champions. Nie są to etatowi pracownicy Działu ds. Compliance, lecz osoby z kadry kierowniczej firmy MAN, Dział ds. Compliance Oddziały koncernu Compliance Officer OK ance, identyfikacja kontroli Compliance oraz analiza naruszeń wytycznych Compliance. Ponadto Korporacyjne biuro ds. Complian- które przejęły szczególną odpowiedzialność za zagadnienie Compli ance. Wspierają oni Dział ds. Compliance,dbając m.in. o to, by Menedżer ds. Compliance Region sprzedaży/ Jednostka biznesowa ce przeprowadza regularnie analizę ryzy- środki służące realizacji zasad Compliance ka dot. Compliance w koncernie i nadaje były wdrażane także w tych spółkach kon- kształt obowiązującemu w całym koncernie cernu, które nie zatrudniają na miejscu lokal- Programowi Compliance, uwzględniając oszacowane ryzyko. nego menedżera ds. Compliance. Compliance Champions 02

4 Program Compliance firmy MAN Prewencja Program Compliance firmy MAN obejmuje zagadnienia związane z przestępczością 1. Prewencja W celu zapobiegania naruszeniom zasad Code of Conduct dla dostawców i partnerów biznesowych gospodarczą (w szczególności zwalczanie Compliance, Dział ds. Compliance powziął Firma MAN oczekuje, że także jej dostawcy korupcji, zapobieganie praniu brudnych pie- wiele różnych środków: oraz partnerzy biznesowi oraz ich pracow- niędzy), prawem antymonopolowym oraz nicy będą postępować w sposób odpo- ochroną danych. wiedzialny, zawsze i wszędzie przestrzegać Wykrywanie Reakcja Dział ds. Compliance stworzył w związku z tym obowiązujący w całym koncernie Program uczciwości i Compliance, który Code of Conduct Code of Conduct Grupy MAN obowiązujący w równym stopniu wszystkich pracowników firmy MAN, tzn. zarząd, kierownictwo obowiązujących przepisów prawa oraz respektować podstawowe wartości etyczne. Z tego względu firma MAN sporządziła własny Code of Conduct dla dostawców i part- ma na celu zapobieganie naruszeniom za- oraz poszczególnych zatrudnionych, stano- nerów biznesowych, zawierający minimalne sad Compliance (prewencja) oraz wi rdzeń kultury korporacyjnej firmy MAN. standardy etyczne, do których przestrze- wykrywanie ewentualnych, występujących Skierowany do pracowników firmy MAN, gania zobowiązani są dostawcy i partnerzy mimo powziętych środków prewencyj- konkretyzuje wartości reprezentowane biznesowi firmy MAN. nych, naruszeń zasad Compliance naj- przez firmę (niezawodność, innowacyjność, szybciej jak to możliwe (wykrywanie) dynamika i otwartość) i definiuje wiążące i natychmiastowe, efektywne ich usuwa- wytyczne, których należy przestrzegać nie (reakcja). w sytuacjach wymagających szczególnie od powiedzialnego działania. Przedstawiono w nim przykłady postępowania w sytuacjach konfliktowych w ramach codziennej działalności biznesowej. 03

5 Wytyczne Compliance firmę MAN wynagrodzenie nie służy za śro- Darowizny i sponsoring stawcami. Wytyczna wskazuje także uwa- Dział ds. Compliance firmy MAN nakreślił dek korupcji. Także w odniesieniu do darowizn i sponso- runkowania prawne wymagające uwzględ- wytyczne dotyczące zagadnień związanych ringu zdefiniowano obowiązującą w całym nienia w przypadku gdy przedsiębiorstwo z Compliance, takich jak zwalczanie korup- Uczciwość wszystkich partnerów bizne- koncernie wytyczną, na podstawie której dysponuje tzw. monopolistyczną pozycją cji, prawo antymonopolowe, zapobieganie sowych firmy MAN jest sprawdzana przez każdy pracownik może stwierdzić, czy na rynku. Ma to zapobiegać ewentualnym praniu brudnych pieniędzy i ochrona da- narzędzie do zatwierdzania partnerów biz- i pod jakimi warunkami danego rodzaju naruszeniom zasad Compliance w zakresie nych.. Dzięki nim w całym koncernie zaczę- nesowych, którego zastosowanie w spo- datki mogą być ofiarowywane w imieniu prawa antymonopolowego. ły obowiązywać jednolite i wiążące zasady sób wiążący zaleca wytyczna. Narzędzie firmy MAN. obowiązujące wszystkich pracowników. do zatwierdzania partnerów biznesowych Postępowanie z danymi osobowymi to aplikacja internetowa, za pomocą której Przestrzeganie przepisów prawa anty- MAN poważnie traktuje ochronę danych Prezenty, poczęstunki i zaproszenia można szybko, łatwo i dokładnie sprawdzić monopolowego osobowych. Aby zapewnić przestrzeganie Firma MAN wydała wytyczną pozwalającą uczciwość partnera biznesowego. Narzę- Firma MAN występuje na wszystkich ryn- właściwych przepisów o ochronie danych na określenie, czy prezenty, poczęstunki dzie do zatwierdzania partnerów bizneso- kach jako uczciwy i odpowiedzialny kon- i zagwarantować globalny wysoki i jednolity i zaproszenia są stosowne i nie służą do wy- wych zostało zaprojektowane w roku 2010 kurent. Aby zapewnić znajomość prze- poziom ochrony danych osobowych, MAN wierania wpływu na partnerów biznesowych przez Dział ds. Compliance we współpracy pisów prawa antymonopolowego i ich wydał wytyczną dotycząca ochrony danych. lub urzędy. W jej ramach zdefiniowano przej- z Działem sprzedaży i jest wykorzystywane przestrzeganie wśród pracowników, firma Określa ona podstawowe zasady postępo- rzysty system, na podstawie którego każdy w całym koncernie. MAN wydała wytyczną określającą zasady wania z danymi osobowymi i definiuje Dział pracownik może niezależnie sprawdzić, czy postępowania z konkurencją, klientami i do- ds. ochrony danych w ramach Grupy MAN. i pod jakimi warunkami wolno mu ofiarować lub przyjąć daną korzyść. Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działań terrorystycz- Postępowanie z konsultantami i po- nych średnikami/narzędzie do zatwierdzania Handel towarami o wysokiej wartości niesie partnerów biznesowych (Business Partner ze sobą ryzyko wykorzystania go do prania Approval Tool) brudnych pieniędzy lub finansowania dzia- MAN wydał ponadto wytyczną regulującą łań terrorystycznych. Także firma MAN może udzielanie zleceń pośrednikom, przedstawi- nieświadomie stać się ofiarą i współsprawcą cielom, konsultantom lub innym partnerom takich praktyk. W związku z tym firma MAN biznesowym wspierającym sprzedaż. Po- podjęła różne środki, w tym przede wszystkim przez konkretne zasady sprawdzania part- ustanowiła obowiązujące w całym koncernie nerów biznesowych, formułowania umów, wytyczne dotyczące minimalnych wymagań w dokumentowania relacji biznesowej oraz zakresie postępowania wobec podejrzanych wypłacania wynagrodzenia zapewnia się, że partnerów handlowych i wyjaśniania przed wypłacane partnerowi biznesowemu przez realizacją transakcji ewentualnych niejasności. 04

6 Szkolenia tradycyjne i w trybie online 2. Wykrywanie Wyjaśnianie naruszeń zasad Compliance Dział ds. Compliance przeprowadza na ca- Przypadki naruszenia zasad Compliance Dział ds. Compliance przyjmuje informacje łym świecie szkolenia dotyczące zagadnień w ramach Grupy MAN mogą powodować dotyczące możliwych naruszeń zasad Com- związanych z Compliance dla pracowników zna czące ryzyko dla Grupy MAN i pracowni- pliance i przekazuje je do przetwarzania wła- firmy MAN, których może dotyczyć ryzyko ków, których dana sytuacja dotyczy. W związ- ściwej jednostce wewnątrz koncernu. Bada- naruszenia zasad Compliance. W ramach ku z tym uczciwość i zachowanie zgodne nie poważnych naruszeń zasad Compliance tych szkoleń po pierwsze przedstawia się z prawem mają w Grupie MAN najwyższy w zakresie przestępczości gospodarczej Dział ds. Compliance firmy MAN i podsta- priorytet. Aby zagwarantować respektowanie oraz prawa antymonopolowego i ochrony wową wiedzę z zakresu przestępczości tych wartości, firma MAN stworzyła przejrzy- danych należy do zadań Korporacyjnego gospodarczej, zwalczania korupcji, prawa ste i transparentne procesy zapewniające biura ds. Compliance. Taka centralna od- Compliance Helpdesk antymonopolowego, ochrony danych i za- identyfikowanie, wyjaśnianie i niezwłoczne powiedzialność za przyjmowanie informacji Od lutego 2010 w firmie MAN istnieje tzw. pobiegania praniu brudnych pieniędzy. Po usuwanie naruszeń zasad Compliance. i badanie poważnych naruszeń zasad Com- Compliance Helpdesk, do którego pracow- drugie na podstawie konkretnych przykła- nicy telefonicznie lub mailem mogą kierować dów pokazuje się ryzykowne sytuacje i prze- pytania dotyczące zagadnień Compliance. kazuje treści wytycznych dot. Compliance. Pracownicy firmy intensywnie korzystają Pracownicy dowiadują się, jak powinni się z pomocy tego działu. Każdego miesiąca zachowywać, aby uniknąć naruszenia pra- wpływa do niego wiele pytań dotyczących wa i konfliktów. najróżniejszych zagadnień, które są weryfikowane przez zatrudnionych w Korpora- Ponadto przeprowadza się szkolenia online cyjnym biurze ds. Compliance prawników i szkolenia dotyczące zagadnień specjalnych i na które odpowiedzi udziela się zazwyczaj dla pracowników z obszarów szczególnie w ciągu 48 godzin. obarczonych ryzykiem. Dział ds. Compliance przeprowadza np. zaawansowane szko- Analizując problemy zgłaszane do Com- lenia z zakresu prawa antymonopolowego pliance Helpdesk, Dział ds. Compliance dla pracowników z obszaru analizy konku- zyskuje przegląd najczęściej zadawanych rencji i rynku. pytań. Wynikające stąd spostrzeżenia są wykorzystywane do identyfikacji dalszych prewencyjnych środków Compliance. 05

7 pliance gwarantuje wykrycie przypadków niewłaściwego postępowania oraz wczesne zidentyfikowanie i zminimalizowanie ryzyka dla Grupy MAN. Analiza ryzyka i audyty Compliance Dział ds. Compliance przeprowadza regularnie w całym koncernie analizy ryzyka, których celem jest określenie zagrożeń w zakresie korupcji, prawa antymonopolowego, ochrony danych i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Ta analiza ryzyka obejmuje wszystkie oddziały koncernu i uwzględnia liczbę i rozmiar poszczególnych spółek koncernu, model biznesowy, strukturę klientów i sprzedaży, indeks percepcji korupcji Transparency International na rynkach docelowych oraz konkretną lokalną strukturę konkurencji. Na podstawie tej analizy ryzyka przeprowadza się regularnie audyty Compliance. Obejmują one systematyczną analizę danych i weryfikację kontroli Compliance. Identyfikują także słabe punkty w odniesieniu do zagadnień związanych z Compliance i określają możliwości poprawy systemów. Na podstawie wyników analizy ryzyka i audytów Compliance ustala się strukturę Działu ds. Compliance, program Compliance dostosowany do potrzeb firmy MAN oraz dalsze środki unikania ryzyka naruszeń zasad Compliance. Continuous Controls Monitoring CCM (Ciągły monitoring wskaźników kontrolnych) Aby mieć pewność, że procesy zaopatrzenia i płatności przebiegają w firmie MAN zgodnie z wytycznymi, a ryzyko naruszenia zasad Compliance w tych obszarach jest wcześnie wykrywane, firma MAN wprowadziła elektroniczny system monitorowania, stanowiący uzupełnienie kontroli przeprowadzanych przez wewnętrzny system kontroli. Jeśli określone punkty kontrolne procesu nie są zgodne z procedurami postępowania zalecanymi przez centralne wytyczne Grupy MAN w zakresie zaopatrzenia, rachunkowości i obrotu płatniczego, system CCM generuje automatyczny alarm, który jest przetwarzany w ramach wstępnie zdefiniowanych procesów roboczych przy wsparciu technicznym. System CCM zapewnia w ten sposób wczesne wykrywanie ewentualnych ryzyk zw. z Compliance i naruszeń wytycznych w ramach procesów zaopatrzeniowych i płatniczych Grupy MAN. Fuzje i przejęcia (M&A) Aby zapobiec powstaniu ryzyka naruszenia zasad Compliance wynikającego z nabycia lub sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie, Dział ds. Compliance jest od początku angażowany w projekty M&A Grupy MAN. Dział ds. Compliance zdefiniował specjalne wymagania dotyczące kontroli Due Diligence danego przedsiębiorstwa, które mają zapewnić wczesne wykrywanie ewentualnego ryzyka naruszenia zasad Compliance. Speak up! Wykrywaniu przez MAN zagrażającego ryzyka służy także portal demaskatorski Speak up! Udostępniając go pracownikom i partnerom biznesowym, firma MAN stwarza im możliwość poufnego, globalnego i całodobowego informowania o poważnych na- Grupa docelowa Cel Kanał dostępu Dostępność czasowa Poufność ruszeniach zasad Compliance. Portal Speak up! umożliwia identyfikację i unikanie znaczącego ryzyka dla przedsiębiorstwa. Przyjmowane i przetwarzane są w nim tylko informacje o poważnych naruszeniach zasad Compliance, szczególnie w zakresie przestępczości gospodarczej (np. czyny karalne związane z korupcją i praniem brudnych pieniędzy), prawa antymonopolowego i ochrony danych. Informacje przekazane za pośrednictwem portalu Speak up! są przekazywane do Korporacyjnego biura ds. Compliance, które przetwarza je z zachowaniem zasad poufności. Z informacjami dotyczącymi naruszeń zasad Compliance każdy pracownik może się zgłosić samodzielnie do innych jednostek w przedsiębiorstwie, jak np. przełożeni, Dział kadr czy Dział ds. Compliance, którzy również potraktują je jako poufne. Wewnętrzna/zewnętrzna Informowanie o poważnych naruszeniach zasad Compliance Online 24/7 Poufny i bezpieczny 06

8 3. Reakcja Szybka, efektywna i konsekwentna reakcja na uchybienia stanowi trzeci filar Programu Compliance firmy MAN. Dalszy rozwój Programu Compliance firmy MAN W przypadku naruszenia zasad Compliance właściwi pracownicy Działu ds. Compliance analizują podłoże i przyczyny zaistniałego uchybienia. Wnioski z tej analizy są wykorzystywane do wykrywania i właściwego usuwania ewentualnych słabych punktów Programu Compliance. Wykryte naruszenia zasad Compliance są zatem stale wykorzystywane do dalszego rozwoju i usprawniania systemu Compliance. Firma MAN dba w ten sposób o długofalową skuteczność Programu uczciwości i Compliance. Postępowanie urzędowe Firma MAN jest zwolennikiem otwartości i przejrzystości, dlatego ściśle współpracuje z odpowiednimi urzędami w przypadku wszczęcia przez nie postępowania lub skierowania zapytań do przedsiębiorstwa. We wszystkich tego rodzaju przypadkach Dział ds. Compliance jako centralny partner do kontaktów jest do dyspozycji urzędów. Dział ds. Compliance firmy MAN wydał ponadto instrukcję dot. zachowania się podczas przeszukań, informującą pracowników, jak należy postępować w trakcie kontroli organów dochodzeniowych. Także w tej instrukcji podkreśla się konieczność zachowania otwartej, przejrzystej i umożliwiającej współpracę postawy. Firma MAN jasno zakomunikowała w ten sposób wszystkim pracownikom, że w przypadku dochodzenia mają obowiązek informowania Działu ds. Compliance i współpracowania z urzędami. Sankcje Firma MAN nie toleruje naruszeń zasad Compliance. W przypadku ich stwierdzenia Dział ds. Compliance przedkłada propozycje odpowiednich sankcji, o których nałożeniu decyduje wewnętrzna komisja firmy MAN. W zależności od wagi naruszenia obejmują one konsekwencje wynikające z kodeksu pracy lub z kodeksu cywilnego. Nałożenie sankcji jest monitorowane wewnętrznie przez koncern. 07

9 Zaangażowanie firmy MAN w Compliance 1. Głos z góry Zarząd Grupy MAN jest w pełni świadomy swojej odpowiedzialności za realizację zasad Compliance. Pracownicy na stanowisku Compliance Officer regularnie sporządzają dla zarządu MAN SE, zarządów oddziałów koncernu oraz kierowników innych działów (np. prawnego, rachunkowości, kontrolingu i Corporate Audit (audytu korporacyjny) raporty o postępie działań dotyczących Compliance, wszelkich zdarzeniach dotyczących Compliance oraz ewentualnych powziętych środkach. Dla zarządu i kierownictwa firmy MAN Compliance stanowi integralną część przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca promuje kulturę przejrzystości i uczciwości. Nie toleruje naruszeń zasad Compliance. W firmie MAN wszyscy wspólnie dbamy o to, by nie było u nas kompromisów, jeśli chodzi o zgodność działalności biznesowej z zasadami Compliance. Zero tolerancji mówi dr Pachta- Reyhofen, prezes zarządu MAN SE. 2. Komunikacja Zagadnienia związane z Compliance są stałym tematem wewnętrznych biuletynów oraz czasopism dla pracowników firmy MAN. Pracownicy poznają nowe wytyczne dot. Compliance nie tylko przez intranet i pocztę elektroniczną, ale także w ramach szkoleń z zakresu Compliance. Dane do kontaktu z Działem ds. Compliance opublikowano w intranecie Grupy MAN. Pracownicy z całego świata korzystają z pomocy Compliance Helpdesk, zadając pytania i uzyskując informacje o zagadnieniach z zakresu Compliance. Zagadnienie Compliance jest stale obecne w porządku obrad posiedzeń zarządu, jak i spotkań kierownictwa. Wiosną 2012 roku Dział ds. Compliance firmy MAN zlecił niezależnej firmie przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników, w trakcie której badano postrzeganie Działu ds. Compliance w koncernie i proszono o ocenę jego działania. Według niej ankietowani znają środki Compliance oraz Code of Conduct obowiązujące w firmie MAN oraz wytyczne Compliance. Realizują oni zasady etycznej kultury przedsiębiorstwa i postrzegają Dział ds. Compliance jako godnego zaufania doradcę i partnera. 3. Sprawozdawczość i kontrola Aby zapewnić trwałość programu Compliance, MAN stale sprawdza jego efektywność i skuteczność. Opisywane kontrole Compliance i analiza ewentualnych naruszeń zasad Compliance pozwalają dopilnować ujawnienia ewentualnych słabych punktów Działu ds. Compliance i odpowiedniego dostosowania systemów Compliance. Ponadto Dział ds. Compliance stale monitoruje realizację środków Compliance i bieżących projektów. W związku z tym przykładowo co tydzień rejestruje i analizuje liczbę partnerów biznesowych wprowadzonych w narzędziu do zatwierdzania partnerów biznesowych, zapytań przetworzonych przez Compliance Helpdesk oraz informacji przekazanych przez portal Speak up!. W ten sposób na bieżąco sprawdza się efektywność Działu ds. Compliance. 08

10 4. Regularna wymiana informacji z zewnętrznymi ekspertami MAN angażuje się w realizację zasad Compliance także poza granicami własnego koncernu. Dział ds. Compliance regularnie wymienia informacje na temat bieżących zagadnień dot. Compliance z ekspertami ze świata gospodarki i nauki. Pracownicy działu Compliance prowadzą wykłady na konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce Compliance. Firma MAN jest mię dzy innymi członkiem stowarzyszenia Netz werk Compliance e.v., pośredniczącego w dyskusji dot. prawnych, gospodarczych i organizacyjnych kwestii związanych z zagadnieniami Compliance i najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi, bankami, firmami ubezpieczeniowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami. Wiosną 2011 roku w firmie MAN odbyło się spotkanie stowarzyszenia Netz werk Compliance, w trakcie którego około 150 międzynarodowych ekspertów dyskutowało na temat Compliance w krajach BRIC i na rynkach wschodzących. 5. Członkostwo Firma MAN wspiera i promuje walkę z korupcją i reprezentuje to stanowisko razem z innymi przedsiębiorstwami w ramach następujących organizacji: Od września 2010 roku jest korporacyjnym członkiem Transparency International, międzynarodowej organizacji zwalczającej praktyki korupcyjne. Ponadto firma MAN przystąpiła w 2011 roku do inicjatywy ONZ Global Compact, a na początku 2012 roku do Partnering Against Corruption Initiative (PACI) Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. Firma MAN jest również członkiem założycielem niemieckiego instytutu ds. compliance (Deutsches Institut für Compliance DICO). 09

11 Stopka redakcyjna Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Compliance w firmie MAN, prosimy o kontakt: Dr Philip Matthey Chief Compliance Officer Tel: Sieć internetowa koncernu MAN:

12 MAN SE Postfach München

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Spis treści Wstęp...3 Zasady... 5 Konflikt interesów i łapówkarstwo...7 Korupcja...8 Przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA. Innova Capital. Data aktualizacji: styczeń 2016 r.

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA. Innova Capital. Data aktualizacji: styczeń 2016 r. POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA Innova Capital Data aktualizacji: styczeń 2016 r. Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania Innova Capital Priorytetem Innova Capital jest działanie zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku!

Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Outsourcing zarządzania flotą poprzez oferowanie bezpiecznych rozwiązań Etyczne działanie może zapewnić sukces na rynku! Leo Walraven SCVP Audit (LeasePlan Corporation) 29 Listopad 2012 Wstęp Leo Walraven

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2010 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 31 grudnia 2010r. Procedury w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli wg Standardów

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do uchwały zarządu nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia Rybnicki Bank Spółdzielczy Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Rybnik, grudzień 2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo