OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH"

Transkrypt

1 OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH Teki archiwalne. Materiały źródłowe. Tom 16, Warszawa 1977, s. 235; tom 17, Warszawa 1978, s W szesnastym tomie wydawnictwa źródłowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zamieszczonych zostało 6 opracowań przekazów archiwalnych dotyczących problematyki polityczno-społecznej i wojskowej. Pierwszą pozycję stanowi tekst dziennika podróży Bogusława Dönhoffa do Warszawy w okresie 24 wrzesień 9 październik 1780 roku, podany do druku przez Tadeusza G r y g i e r a. Autor dziennika należał do prusko-książęcej rodziny, której siedzibą był pałac w Drogoszach. Członkowie rodu Dönhoffów znaleźli się również w służbie polskiej dochodząc w XVIII w. do wysokich godności zarówno świeckich, jak i duchownych. Przekaz źródłowy pochodzi ze zbioru akt Dönhoffów z Drogoszy przechowywanego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie. Następną pozycją są raporty holenderskiego dyplomaty Karola Fryderyka Ludwika Griesheima działającego w Warszawie w latach Źródła znajdujące się obecnie w Archiwum Haskim przygotował do druku Stefan M e 1 1 e r. Na uwagę zasługuje też Raport Macieja Mielżyńskiego o sytuacji na i Górnym Śląsku w latach , który przygotował do druku i poprzedził wstępem Bolesław W o s z c z y ń s k i. Publikowane źródło przechowywane jest w Centralnym Archiwum Wojskowym. Zachowało się ono w postaci kopii. Referat pisany przez Macieja Mielżyńskiego wkrótce po III powstaniu na Górnym Śląsku w

2 1921 roku zawiera wiele szczegółów, które wiążą się bezpośrednio z jego pracą na tym terenie od grudnia 1920 roku. Kolejną pozycję opublikowaną przez Krystynę R y ż e w s k ą stanowią materiały dotyczące historii i działalności Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce w latach Źródła te pochodzą z przechowywanego w Archiwum Akt Nowych zespołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Departament Polityczno- Ekonomiczny, Wydział Organizacji Międzynarodowych Referat Wyznań). Następna pozycja dotyczy polskiej emigracji zarobkowej do Ameryki Południowej przed II wojną światową. Artur P a ł a s i e w i c z opublikował dokument Międzynarodowego Towarzystwa Osadniczego o emigracji polskiej do Paragwaju w 1938 roku. Przekaz dotyczy legalnej i nielegalnej reemigracji z Paragwaju oraz rozpatruje przyczyny tego ruchu i środki mające mu zapobiec. Publikowany tekst pochodzi z Archiwum Akt Nowych (zespół akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Tom 16 Tek Archiwalnych zamykają materiały dotyczące ostatniego przed wybuchem II wojny światowej posiedzenia Międzyministerialnej Komisji Emigracyjnej, opracowane przez Edwarda K o ł o d z i e j a i Janinę Z a k r z e w s k ą. Są to: protokół z obrad oraz przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowanie oceniające stan i perspektywy emigracji z Polski. Przekazy te przechowywane są w Archiwum Akt Nowych. Tom siedemnasty Tek Archiwalnych zawiera siedem opracowań przekazów źródłowych. Pierwszą pozycję, podaną przez Stefana M e 11 e r a, stanowi instrukcja władz holenderskich z roku 1791 dla wysłannika Holandii w Warszawie, w której znalazło odbicie ówczesnej sytuacji międzynarodowej (tekst podano w brzmieniu oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski). Przekaz pochodzi z Archiwum w Hadze. Następne źródło to notatka W.F. Malinowskiego, długoletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, pochodząca z lat , która dotyczy samostanowienia narodów jako podstawie niezależnego politycznego bytu narodów. Do druku pozycję podał Jerzy S k o w r o n e k, zaopatrując ją w obszerne

3 i szczegółowe przypisy. Na uwagę badacza zasługuje opublikowany przez Agnieszkę M o c z u l s k ą Testament Henryka Andrzeja Hubolda Mackrotta, szefa biura szpiegowskiego Wielkiego Księcia Konstantego. Tekst pochodzący z roku 1830 znajduje się w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy. Kolejna pozycja Mieczysława M o t a s a pochodząca z grudnia 1917 roku dotyczy zarysu organizacji i działalności Komisariatu Polskiego przy Komisariacie Ludowym do Spraw Narodowościowych RSFRR. Jan F r a n e c k i i Helena K i s i e l podali 28 raportów oraz meldunków policji niemieckiej o Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Pochodzą one z zespołu akt gubernatora dystryktu radomskiego, przechowywanego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Radomiu. Dwa końcowe opracowania traktują o latach powojennych Polski Ludowej. Maria T u r l e j s k a opracowała protokoły i dokumenty związane z organizowanymi w okresie przez Ministerstwo Administracji Publicznej zjazdami wojewodów. Natomiast Bogdan K r o l l publikuje meldunki wojewódzkich komisji społecznych oraz zestawienia liczbowe dotyczące likwidacji analfabetyzmu w Polsce. Początki władzy ludowej w Wielkopolsce. Materiały źródłowe z wielkopolskich archiwów państwowych pod redakcją Stanisława Nawrockiego. Warszawa 1976, s Wydawnictwo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zawiera materiały źródłowe z pierwszego półrocza 1945 roku przechowywane w archiwach wielkopolskich: Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu (z oddziałami w Koninie i w Pile), Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lesznie oraz Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kaliszu. Publikowane dokumenty w liczbie 112 obrazują ówczesne życie polityczne, społeczno-gospodarcze oraz stan

4 administracji ogólnej. Są to w większości protokóły dotyczące powoływania nowych władz i ich posiedzeń konstytucyjnych oraz pierwsze sprawozdania z ich działalności. Odbudowa Warszawy w latach Wybór dokumentów i materiałów. Wstęp i redakcja Jan Górski. Warszawa 1977, tom 1, s. 670; tom 2, s Dwutomowa pozycja wydawnicza to zbiór dokumentów i materiałów wyrażających stanowisko władz państwowych, i miejskich w kwestii odbudowy Warszawy. Publikacja zawiera 254 przekazy źródłowe w układzie chronologicznym (zgodnie z datą ich powstawania, wygłoszenia lub pierwodruku), które obrazują istotne momenty odbudowy Warszawy, od chwili wyzwolenia w połowie września 1944 roku jej prawobrzeżnej dzielnicy Pragi. Zamieszczono więc protokoły posiedzeń zespołów i komisji powoływanych przez administrację miejską, materiały informacyjne o podejmowanych pracach i komunikaty. Znalazły się teksty referatów o odbudowie, rezolucje warszawskiej organizacji PPR i PPS, sprawozdania wydziałów Zarządu Miejskiego, Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy, Biura Odbudowy Stolicy i Stołecznego Funduszu Odbudowy Stolicy oraz zestawienia obiektów zabytkowych podlegających ochronie. Podstawę źródłową wydawnictwa stanowią materiały z archiwum Stanisława Tołwińskiego (Archiwum PAN) Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Archiwum Akt Nowych, Centralnego Archiwum KC i Archiwum KW PZPR, zbiór instytucji i osób prywatnych oraz tekstów publikowanych w ówczesnych drukach i periodykach oficjalnych. Historyka i archiwistę wojskowego zainteresować mogą szczególnie następujące dokumenty: Z meldunku bojowego dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, gen. bryg. Wojciecha Bewziuka z 14 września 1944 roku o wyzwoleniu Pragi; Z komunikatów wojennych Naczelnego Dowództwa Radzieckiego z września 1944 roku o wyzwoleniu Pragi i okolicznych miejscowości; Pismo kierownika Wydziału Grup Operacyjnych, inż. A. Wiślickiego, do szefa Głównego

5 Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego, płka W. Grosza z 13 października 1944 roku w sprawie stosunków między wojskiem a przemysłem na Pradze; Rozkaz nr 11 Naczelnego Dowództwa WP z 17 stycznia 1945 roku wydany z okazji wyzwolenia Warszawy; Akt z 17 marca 1945 roku o rozminowaniu obszaru miasta przez jednostki Sztabu Rozminowania m.st. Warszawy. Wybór dokumentów i materiałów wypełniają ilustracje (zdjęcia ważnych wydarzeń, codzienne życie mieszkańców stolicy, zniszczenia i odbudowa), reprodukcje przekazów źródłowych oraz plany zabudowy dzielnic warszawskich. O kształt II Rzeczypospolitej. Procesy chłopskie w latach Wybór dokumentów. Wstęp i opracowanie: Aleksander Łuczak i Kazimierz Przybysz. Warszawa 1977, s Publikacja źródeł ogłoszona została przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Materiały te pochodzące z różnych ogniw wymiaru sprawiedliwości, ukazują postawę wsi polskiej w okresie kształtowania form ustrojowych, ekonomicznych i społecznych państwa polskiego. Na treść wydawnictwa złożyły się archiwalia, obrazujące procesy polityczne, jakie miały miejsce w latach na wsi polskiej. Zbiór obejmuje 65 przekazów wytworzonych przez sądy różnych szczebli, organa prokuratorskie, policyjne i administracyjne. Pochodzą one prawie ze wszystkich regionów kraju. Jednak przeważają źródła dotyczące przede wszystkim sytuacji w powiatach Lubelszczyzny, a zwłaszcza jej południowej części. Publikowane przekazy pochodzą z Centralnego Archiwum. Komitetu Centralnego PZPR (zespoły akt sądowych, więziennych oraz archiwum Teodora Duracza). Protokoły posiedzeń Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku. Teksty źródłowe ( ). Do druku przygotował Edward Długajczyk. Instytut

6 Śląski w Opolu 1977, s Po zakończeniu III powstania śląskiego w dniu 5 lipca 1921 roku kontrolę nad obszarem plebiscytowym na Górnym Śląsku objęli ponownie alianci. W polskim obozie zaistniała pilna potrzeba koordynacji wysiłków i powołania jednolitego kierownictwa. W tych warunkach 30 lipca 1921 roku ukonstytuowała się Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku. Celem jej działania było reprezentowanie interesów miejscowej ludności wobec władz koalicyjnych i rządu polskiego oraz przygotowanie administracji na ziemiach obszaru plebiscytowego, które miały przypaść Polsce. Akta wytworzone przez Naczelną Radę Ludową przechowywane są w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach, gdzie tworzą odrębny zespół. Ogółem opublikowano protokoły 44 posiedzeń plenarnych, w czasie których omawiano problemy z dziejów górnośląskich pomiędzy likwidacją III powstania, a zmianą suwerenności w czerwcu i lipcu 1922 roku. Uzupełnieniem protokołów są odezwy do ludności, do polskich partii politycznych i związków zawodowych na Górnym Śląsku oraz memoriał Naczelnej Rady Ludowej, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i Centralnego Związku Zawodowego Polskiego do Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej w Opolu z kwietnia 1922 roku. Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Pod redakcją Czesława Madajczyka. Warszawa 1977, tom 1 s. 530, tom 2 s Wydawnictwo dotyczy akcji wysiedleńczej ludności polskiej na Zamojszczyźnie w latach Ogółem z Zamojszczyzny deportowano do obozów kilkadziesiąt tysięcy polskich chłopów, dziesiątki tysięcy skierowano na roboty do Rzeszy. Wywieziono też do Niemiec w celu germanizacji 4,5 tysiąca dzieci. W miejsce wysiedlonych osadzono kolonistów niemieckich: Niemców etnicznych

7 oraz Słoweńców, Alzatczyków, Lotaryńczyków i Luksemburczyków usuniętych z ziemi ojczystej jako element uznany za niepewny politycznie, mimo przyznania im państwowej przynależności niemieckiej. Zbiór obejmuje 414 pozycji wytworzonych w okresie od 13 marca 1941 roku do 4 lipca 1944 roku oraz dwa aneksy. Materiały pochodzą z zasobu następujących archiwów: Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Wojskowego Instytutu Historycznego, Centralnego Archiwum Komitetu Centralnego PZPR, Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Akt Nowych, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu Historycznego im. Sikorskiego w Londynie, National Archives w Waszyngtonie, Bundesarchiv w Koblencji oraz Archiwum Wojskowego w Poczdamie. W wydawnictwie zastosowano układ chronologiczny przekazów źródłowych. Natomiast materiał zawarty w aneksie usystematyzowano w kolejności: I. Wysiedlenia obraz ogólny; II. Wysiedlenia poszczególnych miejscowości; III. Pacyfikacja wsi Zamojszczyzny; IV. Obozy przesiedleńcze i więzienia; V. Dzieci Zamojszczyzny; VI. Zbrojne przeciwdziałanie ruchu oporu obraz ogólny; VII. Zbrojne przeciwdziałanie przebieg walk. Dokumenty niemieckie są publikowane w wersji dwujęzycznej, oryginalnej i w przekładzie na język polski. Każdy z przekazów został zaopatrzony w liczbę porządkową ciągłą, regestr, tytuł (w przypadku gdy został nadany przez wystawcę), sygnaturę i miejsce przechowywania. Opublikowano kilkanaście fotokopii oryginałów. Historyka i archiwistę wojskowego mogą zainteresować m.in. następujące pozycje: rozkaz nr 77 komendanta Armii Krajowej S. Roweckiego z 24 grudnia 1942 roku o formach i taktyce walk w obronie Zamojszczyzny (t. I, s. 236); protokoły posiedzeń emigracyjnego rządu polskiego w Londynie w sprawie odwetowych bombardowań Niemiec za zbrodnie popełnione na Zamojszczyźnie (t. I, s. 251); raport wachmistrza policji ochronnej Scherzera z 30 grudnia 1942 roku z działań zbrojnych w okolicy Wojdy (t. I, s. 253); rozkaz z 30 grudnia 1942 roku w sprawie wymarszu oddziałów Gwardii Ludowej na pomoc walczącym mieszkańcom wysiedlonej

8 Zamojszczyzny, wydany przez Główne Dowództwo GL, opublikowany w czasopiśmie GL Gwardzista (t. I, s. 255); sprawozdanie komendanta 15 obwodu Batalionów Chłopskich w Zamościu, W. Wyłupka ps. Warta z dnia 8 sierpnia 1943 roku o akcji pacyfikacyjnej i walkach w obronie Zamojszczyzny (t. I, s. 318); rozkaz nr 2/43 z dnia 14 lutego 1943 roku komendanta 4 obwodu BCh w Tomaszowie, mjra F. Bartłomowicza ps. Grzmot, w związku z walkami pod Zaborecznem i Różą (t. I, s. 400); fragmenty depesz organizacji podziemnych z kwietnia 1943 roku kierowanych do Naczelnego Wodza w Londynie o wielkiej akcji pacyfikacyjnej okupanta na Zamojszczyźnie (t. II, s. 11, 83); raporty oddziałów Gwardii Ludowej o wykonanych akcjach odwetowych (t. II, s , 85, 92, 173); informacja bieżąca o pacyfikacji Lubelszczyzny (t. II, s. 84). Wśród działu relacji wymienić można: fragmenty dziennika z lat okupacji (t. II,. s. 330); kartki o tragedii Zamojszczyzny (t. II, s. 332); wspomnienia z okupacji Zamojszczyzny (t. II, s. 346); akcje odwetowe Batalionów Chłopskich (t. II, s. 451, 454, 457) oraz opisy bitwy pod Lasowicami (t. II, s. 463) i Zaborecznem (t. II, s. 470). Część końcową 2-tomowego wydawnictwa stanowią: wykaz skrótów, spis przekazów, indeks nazwisk i pseudonimów oraz nazw geograficznych. Archiwum Ruchu Robotniczego. Tom 4, Warszawa 1977, s. 271; tom 5, Warszawa 1977, s Tom 4 wydawnictwa źródłowego otwiera pozycja opracowana przez J.K. Ż y g u n o w a i A.M. O r i e c h o w a i zatytułowana Nieznany dokument programowy z początków polskiego ruchu robotniczego. Odnaleziony materiał, którego autorem był prawdopodobnie Stanisław Mendelson, powstał przypuszczalnie w roku Kolejny przekaz pt. Wspomnienia Jana Stróżeckiego do druku przygotowali: J. K a n c e w i c z, R. S t a n i s ł a w s k a, F. T y c h. Autor publikacji należał do czołowych uczestników ruchu robotniczego w początkowym rozwoju socjalizmu polskiego.

9 Na uwagę zasługuje również opracowanie źródłowe pt. Julian Marchlewski w rokowaniach polsko-radzieckich w październiku grudniu 1919 roku, wstępem i przypisami opatrzone przez A. G a r l i c k i e g o. Dokumenty dotyczą pertraktacji w Mikaszewiczach prowadzonych pomiędzy delegacjami polskiego i rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Lat trzydziestych dotyczą Dokumenty polskiej lewicy socjalistycznej , które ogłosił Z. S z c z y g i e l s k i. Wśród publikowanych materiałów znajdują się: projekt programu PPS ( ) oraz odezwy akcji Polska Podziemna, powstałe w toku nielegalnej działalności propagandowej, skierowanej przeciwko rządowi i systemowi sanacyjnemu (wydawała grupa byłych więźniów brzeskich z H. Liebermanem i S. Dubois na czele). Część dalszą wydawnictwa wypełniają: listy do Redakcji (Władysława Gomułki w sprawie protokołu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Narodowej i Marii Turlejskiej w sprawie marsza Gwardii Ludowej) oraz informacja o aktach zespołu Wojna domowa w Hiszpanii w Centralnym Archiwum KC PZPR (około 6 mb, dotyczą również udziału polskich ochotników; zachowały się materiały osobowe ankiety, życiorysy uczestników wojny; część dotyczy brygad międzynarodowych). Tom 5 poświęcony jest 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Opublikowany zbiór dokumentów zawiera podstawowe enuncjacje polityczne polskiego i rosyjskiego robotniczego ruchu rewolucyjnego w walce o wspólne cele: o obalenie caratu, o wolność, o socjalizm. Ogółem zamieszczono 192 przekazy źródłowe datowane od 30 stycznia 1875 roku do 19 września 1923 roku. Są to artykuły, odezwy, rezolucje, listy i uchwały będące świadectwem solidarności polskich i rosyjskich robotników. Na szczególną uwagę zasługują następujące dokumenty: Projekt statutu z 1878 roku sojuszniczej federacji między rosyjskim kołem socjalistów-propagandystów i polskim związkiem socjalno-rewolucyjnej propagandy w Warszawie; Odezwa KC partii Proletariat do Komitetu Wykonawczego partii Narodna Wola z 1 lutego 1884 roku; Umowa o współdziałaniu, zawarta w marcu 1884 roku między KC partii Proletariat a Komitetem Wykonawczym partii Narodna Wola; List otwarty robotników petersburskich do robotników polskich z 1892 roku w związku z majowym

10 wystąpieniem robotników łódzkich; Artykuł J. Plechanowa w piśmie ZZSP Przedświt pt. Na 1 Maja z 1896 roku o stosunku rosyjskiego ruchu rewolucyjnego do sprawy wolności Polski; Odezwa ZG SDKPiL Do strajku, do walki z 22 grudnia 1905 roku, nawołująca robotników polskich do solidarnego wystąpienia z proletariatem Moskwy i Petersburga; Umowa zjednoczeniowa SDKPiL i SDPRR z 1906 roku, przyjęta na IV Zjeździe SDPRR; Uchwała wiecu żołnierzy 1 Polskiego Pułku Zapasowego z maja 1917 roku o solidarności z proletariatem polskim i rosyjskim; Odezwa ZG SDKPiL z listopada 1917 roku w związku ze zwycięstwem Rewolucji Październikowej; Odezwa KC KPRP z 8 kwietnia 1920 roku, nawołująca do walki o zawarcie pokoju z Rosją Radziecką. Ostatnie dokumenty tomu dotyczą okresu zakończenia wojny domowej w Rosji, utrwalenia się władzy radzieckiej i powstania ZSRR.

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH Wypadki majowe 1891 roku w Żyrardowie. Wydawnictwo źródeł. Zebrał i opracował Henryk Rappaport. Warszawa 1973, s. 312. Wydane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE WYDWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

OMÓWIENIE WYDWNICTW ŹRÓDŁOWYCH OMÓWIENIE WYDWNICTW ŹRÓDŁOWYCH ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH. TOM 3, CZĘŚĆ 1, styczeń maj 1921. OPRACOWALI: Jan Przewłocki i Władysław Zieliński. Wrocław Warszawa Kraków 1974, s. 452. Część 1 tomu

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH Teki archiwalne. Tom 11. Materiały źródłowe. Warszawa 1968, s. 189. Zasadniczym celem publikowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od roku 1953 Tek Archiwalnych

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

Album żołnierza niemieckiego

Album żołnierza niemieckiego Nr 18/2017 15 09 17 Album żołnierza niemieckiego Autor: Bogumił Rudawski (IZ) Przechowywany w zbiorach Instytutu Zachodniego album nieznanego żołnierza Wehrmachtu zawiera 76 podpisanych czarno-białych

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918 1919 dr Karol Dąbrowski Był ostatni tydzień lipca gorącego roku 1914 i w pogranicznym Zagłębiu Dąbrowskim wojna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Pruszkowa w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy /OT Żyrardów

Źródła do dziejów Pruszkowa w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy /OT Żyrardów Andrzej Górski Żyrardów Źródła do dziejów Pruszkowa w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy /OT Żyrardów Od wielu lat dokumentację aktową związaną z historią Pruszkowa gromadzi Archiwum Państwowe

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH*

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH* OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH* Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Tom 1 (Warszawa 1962, s. 611) opracowali: Weronika Gostyńska, Inessa Jażborowska, Prochor Olszański, Stanisław

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

ARMIA KRAJOWA W STRUKTURACH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

ARMIA KRAJOWA W STRUKTURACH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Artykuł przedrukowany z Biuletynu informacyjnego Rok XXII Nr 02 (262) Marek Ney-Krwawicz ARMIA KRAJOWA W STRUKTURACH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W swym historycznym rozwoju przechodziła Armia Krajowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Proces unifikacji formacji policyjnych w Polsce w latach 1918 1922 dr Karol Dąbrowski Odezwa Miejskiej Straży Obywatelskiej m. Lwowa z dnia 31 sierpnia 1914

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar wybór i opracowanie Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Krakow 2013 SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I Rozdział 1 1943 1945 Dokument nr 1 17 Czwarte posiedzenie konferencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp.............................................................. 11 CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO I. Powrót na mapę polityczną Europy Rozdział 1. Ziemie polskie w latach 1917

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego Historia bezpieczeństwa wewnętrznego ćwiczenia Policja granatowa dr Karol Dąbrowski Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (PP), policja komunalna, powołana XII 1939 w starostwach na podstawie zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Wypełnij kartę odpowiedzi Imię i nazwisko Klasa Szkoła UWAGA Test zawiera 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Za każdą kompletną poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST... 1. Na poniższej mapie zaznacz państwa, które utworzyły:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

ZARYS DZIEJÓW KOMENDY POLICJI PAŃSTWOWEJ OKRĘGU XII (POMORSKIEGO) I OKRĘGU XI (POZNAŃSKIEGO) CZ. 1

ZARYS DZIEJÓW KOMENDY POLICJI PAŃSTWOWEJ OKRĘGU XII (POMORSKIEGO) I OKRĘGU XI (POZNAŃSKIEGO) CZ. 1 POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA Źródło: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/historia-policji/historia-policji-1920/2993,zarys-dziejow-komendy -Policji-Panstwowej-Okregu-XII-pomorskiego-i-Okregu-XI-pozn.html

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SZLAK: ZAGADNIENIE NA PORTALU: TEMAT ZAJĘĆ: W okresie PRL 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo