OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH"

Transkrypt

1 OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH Wypadki majowe 1891 roku w Żyrardowie. Wydawnictwo źródeł. Zebrał i opracował Henryk Rappaport. Warszawa 1973, s Wydane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych materiały źródłowe obrazują ważny etap rozwoju ruchu robotniczego w Polsce. Wydarzenia, jakie rozegrały się w Żyrardowie w maju 1891 roku czytamy na wstępie najdowodniej świadczą o umasowieniu i upolitycznieniu ruchu strajkowego polskiej klasy robotniczej. Tłem strajku w tym okresie była przede wszystkim ciężka sytuacja, w jakiej znajdowali się robotnicy Zakładów Żyrardowskich. Problematyka tych wydarzeń nie była szeroko omawiana w literaturze historycznej. Długie poszukiwania archiwalne umożliwiły pokazanie najistotniejszych przekazów źródłowych przybliżających dziś obraz tamtych dni. Wydawnictwo ułatwia podjęcie wielu zagadnień badawczych i dokonanie weryfikacji niektórych poglądów. Publikowane źródła pochodzą z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Ogółem znalazły się tu 102 pozycje (w tym 9 aneksów). Chociaż wypadki żyrardowskie miały miejsce w pierwszych dniach maja 1891 roku to ramy chronologiczne wydawnictwa obejmują lata Wszystkie jednak pozycje są ściśle związane z problematyką zasadniczą; odzwierciedlają tło, przyczyny, przebieg i skutki tych wydarzeń. Tak więc archiwalia te mówią o położeniu robotników żyrardowskich, działalności organizacji robotniczych, krokach podejmowanych przez władze carskie przeciwko obchodom pierwszomajowym, strajkach robotniczych oraz represjach skierowanych przeciwko ich uczestnikom.

2 Wśród podanych do druku przekazów znalazły się raporty żandarmerii i strażników fabrycznych, informacje i depesze naczelników powiatowych oraz notatki kierowane do prokuratora. Ponadto dużą część wydawnictwa stanowią protokoły zeznań (31 pozycji). Zamieszczono również pierwszomajowe ulotki, odezwy i broszury (9 pozycji). Opublikowano też spisy aresztowanych (s ), raport o wysiedlaniu rodzin za udział w zaburzeniach roku 1891 (s. 240) oraz obszerną notatkę żandarmerii carskiej o rozwoju ruchu robotniczego w Warszawie (s. 262). Na uwagę badacza zasługują również przekazy źródłowe wytworzone przez kancelarie wojskowe. Są to: notatka szefa sztabu okręgu o środkach podjętych w związku ze zbliżającym się dniem 1 Maja (s ), depesza gubernatora warszawskiego do naczelnika powiatowego z poleceniem wezwania do Żyrardowa oddziałów wojskowych (s. 58), depesza oficera do specjalnych poruczeń do gubernatora warszawskiego o sytuacji w Żyrardowie (s. 59) oraz informacja gubernatora warszawskiego dla generał-gubernatora warszawskiego w sprawie realizacji zarządzeń dotyczących podżegaczy do strajku (s. 124). Wszystkie publikowane pozycje zaopatrzone zostały w nagłówki (regesty) oraz przypisy archiwalne i objaśniające. Źródła ogłoszono drukiem w języku oryginału polskim i rosyjskim. Wydawnictwo zawiera obszerny wstęp, wykaz skrótów oraz indeksy osób, nazw geograficznych, warsztatów, zakładów przemysłowych i fabryk. Zamieszczono też wykaz druków wymienionych w tekstach źródłowych (w układzie chronologicznym) i spis dokumentów. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Tom. 7. Warszawa 1973, s Niniejszy tom * jest kontynuacją publikacji przekazów źródłowych do problematyki stosunków polsko-radzieckich. Całością wydawnictwa kieruje zespół pracowników naukowych z Instytutu Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR. * Poprzednie tomy tego wydawnictwa omówiono w Biuletynie nr 1, 1969, s

3 Omawiany tom zawiera 304 pozycje źródeł obejmujących okres od 3 stycznia 1939 roku do 15 grudnia 1943 roku. Zamieszczone w nim materiały obrazują najistotniejsze wydarzenia tych lat, związane z problematyką polityczną, gospodarczą, społeczną i wojskową. Dotyczą one głównie stosunków polsko-radzieckich; rzucają też światło na kształtującą się wówczas sytuację międzynarodową. Wydawnictwo otwierają materiały przedstawiające skomplikowaną sytuację polityczną w przededniu drugiej wojny światowej. Źródła z roku 1939 charakteryzują kolejne fazy kryzysu europejskiego, wywołanego dążeniem Niemiec do ustanowienia panowania nad światem. W tomie zamieszczone zostały memoriały czy też deklaracje polskich i radzieckich kierowników politycznych oraz gospodarczych. Wartość poznawczą mają teksty układów handlowych zawartych między Polską a Związkiem Radzieckim w lutym 1939 roku (s ) oraz szereg komunikatów i oświadczeń czynników rządowych obu stron. Na uwagę zasługuje wiele źródeł dotyczących propozycji zwołania konferencji przedstawicieli państw zagrożonych w celu przeciwdziałania agresji hitlerowskiej (s ). W tomie znalazła swoje odbicie cała problematyka związana z obradami misji wojskowych ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji poświęconymi rokowaniom w sprawie zawarcia konwencji o zbiorowym bezpieczeństwie (s , 158, ). Historyka zajmującego się zagadnieniami wojskowymi zainteresuje wiele przekazów źródłowych. Wśród nich wymienić można pozycje dotyczące formowania jednostek polskich na terenie Związku Radzieckiego w oparciu o porozumienie zawarte przez gen. Władysława Sikorskiego (s. 225 i nast.). Znajdują się tu m.in. depesze i pisma Polskiej Misji Wojskowej w ZSRR (s. 225 i 234), umowa wojskowa z 14 sierpnia 1941 roku (s ), nota i pismo w sprawie przeniesienia Armii Polskiej do Iranu (s , ) i depesza gen. Władysława Andersa do premiera Sikorskiego na temat odmowy wysłania oddziałów polskich na front (s ). W publikacji reprezentowane są też źródła związane z organizacją polskich sił zbrojnych, o które zabiegał Związek Patriotów Polskich. Tak więc wymienić można: pismo płka Zygmunta Berlinga do Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrznych z 8

4 kwietnia 1943 roku w sprawie organizowania jednostek wojskowych (s ), pismo Wandy Wasilewskiej do przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z kwietnia 1943 roku w sprawie utworzenia Armii Polskiej (s ), komunikat z 8 maja 1943 roku o formowaniu 1 dywizji piechoty (s. 415), informację z 22 sierpnia 1943 roku o wymarszu dywizji na front (s ), wywiad prasowy gen. Berlinga z 4 listopada 1943 roku na temat udziału Polaków w bitwie pod Lenino (s ) i dekrety Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o nadaniu wysokich odznaczeń zasłużonym na polu walki (s ). Wszystkie przekazy źródłowe ogłoszone zostały w języku oryginału polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Pochodzą one z archiwów polskich (m.in. Archiwum Akt Nowych, Centralnego Archiwum KC PZPR, Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centralnego Archiwum Wojskowego) i zagranicznych (radzieckich, angielskich, niemieckich). Wydawnictwo poprzedza wstęp oraz wykaz ważniejszych skrótów. Część końcową zaś stanowią: spis dokumentów, chronologia ważniejszych wydarzeń oraz indeksy ważniejszych partii, organizacji i instytucji, dzienników i czasopism, nazwisk i nazw geograficznych. Tom 7 Dokumentów i Materiałów opracowali: Euzebiusz Basiński, Kapitolina W. Bolszakowa, Iwan A. Chrienow, Świetlana M. Falkowicz, Włodzimierz T. Kowalski, Stanisław Łopatniuk, Pro-chor N. Olszański, Walentina S. Parsadanowa, Irina D. Pawłuszi-na i Stanisław Wroński przy współudziale Haliny Adalińskiej, Margarity N. Czernych, Wiery W. Diechtiarenko, Aleksandra W. Iwancowa, Wielmiry S. Niewolinoj, Klementyny Pytlarczyk i Aleksandra Zatorskiego. Ruch oporu w Rejencji Katowickiej Wybór dokumentów. Opracowali: Zofia Boda- Krężel, Bogdan Kobuszewski, Jadwiga Osojca, Mieczysław Wrzosek. Warszawa 1972, s Staraniem Wojskowego Instytutu Historycznego w serii Wojna wyzwoleńcza

5 narodu polskiego ukazało się cenne wydawnictwo źródłowe. Publikacja ta stwarza możliwości szerszego udostępnienia badaczom materiałów związanych ściśle z problematyką polskiego ruchu oporu w Rejencji Katowickiej w latach i jego zwalczaniem przez okupanta. Omawiane wydawnictwo obejmuje wybrane źródła pozwalające stwierdzić, że okupant prowadził od początku na terenie Górnego Śląska szeroko zakrojoną politykę antypolską, realizowaną za pomocą wyrafinowanych metod i drastycznych środków. Przy pomocy tych materiałów możliwe jest też poznanie działalności zbrojnej polskiego ruchu oporu. Wśród przekazów źródłowych znajdują się rozkazy komendantów policji ochronnej, pisma komendantów żandarmerii, polecenia dla grup realizujących zadania specjalne, wykazy sił policyjnych w Rejencji Katowickiej, okólniki policji porządkowej okręgu wojskowego, meldunki sytuacyjne, raporty komendantów żandarmerii, telefonogramy policyjne i pisma burmistrzów. Pierwsze źródło pochodzi z 12 września 1939 roku; jest to rozkaz nr 2 komendanta policji ochronnej przy szefie zarządu cywilnego w Katowicach o stanie i podziale sił policji ochronnej skierowanych na obszar Górnego Śląska. Wybór zamyka fragment meldunku porannego komendanta policji ochronnej w Rejencji Katowickiej do prezydenta rejencji o akcji kontroli personaliów w Mysłowicach z 12 stycznia 1945 roku. Z innych pozycji wymienić można informacje o aresztowaniu członków polskiej organizacji tajnej (s ), meldunki o nastrojach wśród mieszkańców poszczególnych powiatów rejencji (s ), okólnik wyższego dowódcy SS i policji w sprawie zadań policji ochronnej i współdziałaniu z innymi jednostkami przy likwidacji ruchu oporu (s. 64), informacje o aresztowaniach dokonanych wśród inteligencji polskiej (s , 77 78), meldunki dotyczące ewakuacji ludności polskiej do Generalnej Guberni (s , 91 92) i akcji sabotażowej (s. 94, 104, , ) oraz raporty o aresztowaniu członków i sympatyków Polskiej Partii Robotniczej (s ). Dla badacza wartość poznawczą mają też: szczegółowa informacja gestapo w Katowicach o działalności ruchu oporu w drugim kwartale 1944 roku (s ), pismo policji porządkowej we Wrocławiu o przesuwaniu się wielkiej radzieckiej formacji partyzanckiej ze Słowacji w kierunku

6 Zakopanego (s. 417) oraz obszerne sprawozdanie komendanta policji bezpieczeństwa w Katowicach dotyczące organizacji i działalności ruchu oporu na terenie całej rejencji (s ). Materiały ogłoszono drukiem w tłumaczeniu na język polski. Przechowywane są one w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach, Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Centralnym Archiwum KC PZPR. Poszczególne pozycje ułożone zostały chronologicznie i zaopatrzone w tytuł (regest), informacje archiwalne i szczegółowe przypisy tekstowe. Całość zawierającą 311 przekazów poprzedzono wstępem historycznym. Publikację zamykają: spis przekazów źródłowych oraz indeksy osób i nazw geograficznych. Franz Halder, Dziennik Wojenny. Tom 2. Opracował Hans Adolf Jacobsen. Warszawa 1973, s mapa sytuacyjna. Drugi tom * codziennych zapisów szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych III Rzeszy dotyczy okresu od planów inwazji na Anglię do początku kampanii na Wschodzie ( ). Ujęte w nim są istotne wydarzenia nie tylko z życia wojskowego, ale też z politycznego i społecznego faszystowskich Niemiec. Pierwsze zapisy dotyczą wstępnych narad generałów, w czasie których omawiano zasadnicze problemy prowadzenia wojny przeciwko Anglii. Rozważane były różne możliwości; głównie uważano, że warunkiem powodzenia... jest przewaga lotnicza (s. 15). Dalej Halder notuje rozmowy z dowódcami wielkich jednostek, omawia formy działania operacyjnego i zmiany personalne w najwyższych władzach wojskowych. Porusza też zagadnienia struktury organizacyjnej poszczególnych rodzajów wojsk, mających uczestniczyć w działaniach. W notatce pod datą 11 lipca 1940 roku szef Sztabu Generalnego zapisał: Poranna narada u naczelnego dowódcy: zgadza się on z projektem planu operacyjnego. Omówiono * Tom 1 omówiony został w Biuletynie nr 5, s

7 poszczególne drobne postulaty (s. 31). W zapisach znajdują się też obok wielu doniosłych spraw i zagadnień planowania oraz prowadzenia kampanii wojennych przeciwko Anglii, Jugosławii i Grecji liczne informacje źródłowe rzucające światło na inne militarne i polityczne problemy II wojny światowej; ma w nich swoje odbicie kwestia stosunków pomiędzy Rzeszą a jej sojusznikami głównie Włochami i Japonią. Są też wzmianki o stosunku do państw neutralnych. Z kart Dziennika Wojennego dowiadujemy się o szczegółach planu uderzenia na Związek Radziecki. Już latem 1940 roku podjęta została decyzja w tej sprawie. Napaść na Kraj Rad była od początku planowana jako totalna wojna rabunkowa i niszczycielska. W oparciu o zapisy możliwe staje się dokładne ułożenie kalendarium przygotowań hitlerowskiej machiny wojennej do zaplanowanej agresji. Pod datą 31 lipca 1940 roku Halder m.in. zapisał: W tej konfrontacji Rosja musi być zlikwidowana. Wiosna 1941 roku. Im szybciej rozbijemy Rosję, tym lepiej. Operacja będzie miała sens tylko wówczas, jeśli za jednym zamachem rozbijemy państwo... Czas jej trwania pięć miesięcy (s ); Na kolejnych stronach Halder zapisał dalsze rozważania typu operacyjnego. Znajduje się też informacja z narady u Hitlera, w czasie której ten ostatni stwierdził, że... aparat kierowniczy rosyjskiego państwa musi być zdruzgotany. Na obszarach wielkorosyjskich niezbędne jest zastosowanie najbardziej brutalnej przemocy (s. 385). Dziennik zawiera 13 załączników, wśród których wymienić można: dyrektywę w sprawie strategicznego rozwinięcia wojsk do operacji Barbarossa (s ), materiały poszczególnych ogniw dowództwa niemieckiego do referatów na naradę z szefami sztabów frontu zachodniego (s ) oraz notatkę generalnego kwatermistrza z narady, w której uczestniczyli wszyscy szefowie sztabów (s ). Publikacja zaopatrzona została w obszerny wstęp pióra Władysława Kozaczuka, który jest też tłumaczem wydawnictwa. Część końcową Dziennika stanowią: wykaz bibliograficzny oraz indeks nazwisk.

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH

OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH OMÓWIENIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH Teki archiwalne. Materiały źródłowe. Tom 16, Warszawa 1977, s. 235; tom 17, Warszawa 1978, s. 199. W szesnastym tomie wydawnictwa źródłowego Naczelnej Dyrekcji Archiwów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY PROCESY AKTO- I ARCHIWOTWÓRCZE W SĄDOWNICTWIE WOJSKOWYM W LATACH 1945-2010 NA PRZYKŁADZIE SĄDÓW POZNAŃSKICH Tomasz Karpiński praca doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego

Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego dr hab. Maciej Szczurowski prof. AŚ Piotrków Trybunalski Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015

OFERTA EDUKACYJNA 2015 OFERTA EDUKACYJNA 2015 Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie Szanowni Państwo! Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej kieruje na Państwa ręce kolejną, zaktualizowaną

Bardziej szczegółowo

Tarcza partii i narodu

Tarcza partii i narodu Tarcza partii i narodu D O K U M E N T Y TOM 42 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Patryk Pleskot Tarcza partii i narodu Kontrwywiad Polski Ludowej w latach

Bardziej szczegółowo

JERZY MINAKOWSKI BAZA ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTU NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU W 1920 ROKU

JERZY MINAKOWSKI BAZA ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTU NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU W 1920 ROKU JERZY MINAKOWSKI BAZA ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTU NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU W 1920 ROKU OLSZTYN 2010 SPIS TREŚCI Przedmowa 5 Wstęp 8 Wykaz wykorzystanych czasopism 20 BIBLIOGRAFIA 22 I. Sprawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata 1918 1939 to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY WYDAWNICTWO ZNAK KRAKÓW 2010 Spis treści Wprowadzenie.................................................

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat 1926 1939 Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich W 1937 r. Łódź była drugim co do wielkości miastem Rzeczypospolitej. Z ludnością szacowaną na 653 tys. osób ustępowała tylko Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2008 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 WARSZAWA 2008 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY 1. Konferencja poświęcona EAD I EAC, Paryż 7 8 X 2004 r... 2. Rok Polski na Ukrainie. 3. Reconstitution

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w.

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. Wojciech Skóra Akademia Pomorska w Słupsku Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. W olne Miasto Gdańsk (dalej: WMG) było w latach 1920

Bardziej szczegółowo

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI 1. NAGRODY NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA ROK 2001 2. PAPIERY OSOBISTE GEN. SIKORSKIEGO PRZEKAZANE

Bardziej szczegółowo

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964)

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk. dypl. Ludwik Sadowski Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny Opracowanie Maciej Sobieraj Wstępem opatrzył

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 17 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2008 Rok XI KOLEGIUM REDAKCYJNE redaktor naczelny Jarosław Kostrubiec zastępca redaktora naczelnego Artur Kotowski zastępca

Bardziej szczegółowo