I E G ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl"

Transkrypt

1 W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN NUMER 12 (218) GRUDZIEŃ WROCŁAW LEGNICA

2 W NUMERZE...str. INFORMACJE INFORMACJE DORPIP...2 HIV po ekspozycji...4 NFZ i kontrakty POZ...9 Grypa A(H1N1)...10 PREWENCJA Dostęp naczyniowy...11 PTP Informacje i ogłoszenia...13 Pielęgniarka roku...13 PIELĘGNIARSTWO Zakażenie HIV Zachowania zdrowotne...16 Spełnijmy marzenia...18 Pielęgnowanie w schizofrenii...19 PROBLEMY PRAWNE Szczepienia ochronne...21 POŁOŻNICTWO Zdrowie w naszych rękach...23 OGŁOSZENIA Studia pomostowe inf. z MZ...24 PAMIĘĆ I SERCE Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel , , tel/fax Konto Izby: (NOWE) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych NOWY NUMER KONTA BANKOWE- GO, na który należy przekazywać składki członkowskie: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do BIURO EWIDENCJI (wydaje, wymienia pra wo wykonywania zawodu) poniedziałek nieczynne dla petentów wtorek środa czwartek piątek KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorki... od 14 do 17 piątki... od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Informacja w Biurze Izby PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Informacja w Biurze Izby DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 16; środa (mgr E. Stasiak); KASA A POŻYCZKOWA O PRZY DOIPIP I P Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po łoż nych we Wro cła wiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska Anna Szafran Dorota Pietrzak Mariola Górny Włodziwoj Sawicki Władysława Głowacz Grażyna Majewska-Kaźmierczak Beata Łabowicz Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta, grafika i przygotowanie do druku Włodziwoj Sa wic ki Konsultacja polonistyczna mgr Katarzyna Sawicka Materiałów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca, w tek stach pu bli ko wa nych za strzega so bie pra wo skró tów, zmian ty tu łów oraz po pra wek sty li stycz no ję zy ko wych. Artykuły, listy, uwagi i inną ko re spon den cję prosimy nadsyłać na adres re dak cji: Dolnośląska Okrę go wa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wro cła wiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wro cław, fax e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM I TEK STÓW SPONSOROWANYCH DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZA GRA NI CĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do pu bli ka cji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: fot. W. Sawicki Wrocławski Rynek Numer za mknię to r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nieodpłatnie rozprowadzane wśród członków Samorządu Pielęgniarek i Po łoż nych. Druk ABIS Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str.

3 Drogie Koleżanki i Koledzy! Mija rok 2009 i nadchodzą upragnione przez nas wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem pokoju, zadumy, wspomnień i wzruszeń. Aby nie zabrakło Wam miłości i ciepła rodzinnej atmosfery. Niech świąteczne radości, nadzieja i dobro, miłość do bliźnich zagoszczą w Waszych sercach i domach również w nadchodzącym Roku. Życzę Wam, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji we wszystkich dziedzinach życia. Przy tej okazji pragnę Państwu serdecznie podziękować za ofiarną pracę na rzecz naszych pacjentów, podopiecznych i potrzebujących Waszego wsparcia, wiedzy i umiejętności, za trud włożony w podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Życzę abyście znaleźli siłę, chęci i motywację do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej z pasją i starannością Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP Od redakcji Przed nami najpiękniejszy wieczór roku. Ubrany w czerwień, zieleń i złoto oraz przysypany bielą śniegu. Oczekiwany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci, stanowi dzień radosnego świętowania. To Wigilia na stałe wpisana w polską tradycję, jako wieczór prawdziwego zbliżenia ludzi, wzajemnego odpuszczenia win, czas miłości, wieczór zadumy i refleksji, stanowi najbardziej rodzinne święto. Choć nazwa wigilia (łac. Wigilia nocne czuwanie) pochodzi ze starożytnego Rzymu, ale chrześcijanom wiąże się z oczekiwaniem na najważniejsze święta. Polakom jednoznacznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Z względu na specyficzny charakter wspomnianych świąt wielu osobom wydaje się, że są najważniejsze i obchodzone były od zawsze. Tymczasem prawda jest bardziej zawiła. Pamiątkę narodzin Chrystusa chrześcijanie zaczęli obchodzić dopiero ok. V w., a symboliczną datę 25 grudnia ustalono w miejsce pogańskiego święta narodzin słońca, po przesileniu zimowym. Na przestrzeni wieków zwyczaje ludowe i obrzędy religijne różnych wyznań, narodowości i kultur nawarstwiały się, splatały ze sobą, łączyły się w przedziwne formy. Każdy naród zabarwił je specyficznymi cechami swej kultury i nadał im własną treść. Z polską Wigilią nierozerwalnie związane są takie pojęcia jak: wieczerza wigilijna, opłatek, choinka, gwiazdka, szopki, kolędy. Obrzędy świąteczne zaczynają się od wspólnego ubierania choinki, Jest to jedna z najmłodszych tradycji świątecznych, ale posiada bogatą symbolikę, o której nie zawsze się pamięta, strojąc zielone drzewko, które oznacza wieczną zieleń nadzieję nieba. Świece na drzewku przypominają narodziny światłości świata Jezusa Chrystusa. Inne ozdoby symbolizują dary i łaski Boże, jakie spływają na świat z przyjściem odkupiciela. Rozwieszone łańcuchy to wąż kusiciel, jabłuszka przypominały owoce grzechu z drzewa raju, a błyszcząca na czubku gwiazda gwiazdę betlejemską. Zwyczaj ubierania choinki w Polsce liczy sobie niespełna 100 lat, ale na trwałe wyparła inne formy ozdób, zwane w zależności od regionu Polski jutką, jeglijką, sadem, wiechą. Pod ubranym drzewkiem spoczywają oczekiwane przez wszystkich prezenty, bo czas Wigilii jest czasem dobroci i pojednania, zaś wręczane dary są wyrazem wzajemnej miłości i szacunku. Najbardziej wyjątkowa jest jednak wieczerza wigilijna, zwana też wilią. Stare zwyczaje prze- cd. na str 2

4 Informacje Od redakcji dokończenie ze str. 1 widywały bardzo staranne przystrojenie izby jadalnej i nakrycie stołu. Szczególnie pięknie i tronym stole zmieniają się, zmieniło się prawo kochecką. Jak wszystko, tak i potrawy na wigilijskliwie przygotowywano stół, z którego nakryciem związanych jest wiele starych zwyczajów. wieczerza postna. ścielne ale mimo wszystkich zmian jest to wciąż Nakrywa się go zwykle śnieżnobiałym obrusem, Po wigilijnej wieczerzy w każdym polskim ponieważ biel w symbolice chrześcijaństwa wyraża radość i świąteczny nastrój, prawdę, czydości, wesela i szczęścia. Polskie kolędy są nie domu rozbrzmiewają kolędy pieśni pełne rastość. Pod obrusem układa się siano, które przypomina miejsce narodzin Chrystusa. związanymi z pokłonem pasterzy, przybyciem tylko modlitwą, pieśnią, ale też opowiadaniami, Wigilijną wieczerzę rozpoczyna przełamanie trzech króli. Mają różne formy od pochwalnych się opłatkiem, poświęconym chlebem. W innych hymnów po kołysanki. Najstarsze z nich to parafrazy kolęd włoskich, pochodzące już z XIV krajach zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest znany. Polskie opłatki wyrabiane przy kościołach i w klasztorach tworzą odrębny dział grazytorzy chętnie sięgają po ten gatunek pieśni re- w., zaś najmłodsze wciąż się rodzą, bo kompofiki. Z dawnych czasów, kiedy kościoły na znak ligijnych. Warto zauważyć, że kolędy upodobały sobie melodie taneczne i tak Bóg się rodzi prawowierności i łączności posyłały sobie poświęcone chleby, wywodzi się też zapewne polski zwyczaj posyłania opłatka osobom bliskim, tlejem mazura. Dni świąteczne łączą się jesz- śpiewamy na melodie poloneza, Dzisiaj w Be- a nieobecnym przy stole wigilijnym. cze z innymi zwyczajami, wśród których ważną Ważne są także potrawy, jakie stawiamy na rolę odgrywa Pasterka, szopki i kolędnicy wigilijnym stole. Wielowiekową słowiańska tradycję postnej wieczerzy wigilijnej przyrządza- długowieczne tradycje. Dziś dodajemy do nich Niepowtarzalność polskich świąt ma swoje nej z płodów ziemi podtrzymywał głównie lud. nowe zwyczaje, charakterystyczne dla naszych Szlachta nie przestrzegała jej dokładnie. Był domów, rodzin i przyjaciół. Tak budujemy kulturę naszego narodu, tak utrwalamy to, co w niej więc barszcz z uszkami, grzyby z kapustą, potrawy z ryb. Na zakończenie podawano lżejsze uważamy za najcenniejsze. dania kompot z suszonych owoców, łamańce z makiem, na Kresach Wschodnich Rzeczy- w radość, pokój i rodzinne szczęście, by dbałość Niech więc czas Bożego Narodzenia obfituje pospolitej na stołach królowała kutia. Współcześnie wieczerza wigilijna łączy stare polskie nia, którą jest wzajemna miłość i szacunek. o tradycję nie przysłoniła nam istoty świętowa- tradycje kulinarne, zarówno ludową jak i szla- Życzy Redakcja OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław, ul. Warszawska 2, zaprasza wszystkich byłych pracowników na uroczystości 35-lecia Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, 15-lecia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, które odbędą się r. na terenach TOYA GOLF&CONTRY Club. Akces uczestnictwa należy zgłosić do dnia r. Komitet Organizacyjny Elżbieta Suder tel Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe. NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I położnych Informa Warszawa, 16 listopada 2009 r. Oświadczenie Prace nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dobiegają końca. W ostatnich dniach burzliwą dyskusję w środowisku zawodowym wywołała zawarta w projekcie nowelizacji ustawy propozycja włączenia kar pieniężnych do katalogu kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej. Byłam proszona przez media o wypowiedź w tej sprawie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych zarówno dobór fragmentów moich wypowiedzi, jak i ich kontekst (i komentarz) przekręcały sens moich słów oraz wypaczały moje intencje. W związku z tym oświadczam, co następuje. 1. Samorząd sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej poprzez organy odpowiedzialności korporacyjnej. W razie zarzutów czy skarg na pracę pielęgniarki, położnej rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych prowadzi postępowanie wyjaśniające, natomiast w kwestii winy i kary pielęgniarki, położnej wypowiada się sąd pielęgniarek i położnych. W razie stwierdzenia winy sąd zawodowy do tej pory mógł orzekać następujące kary: upomnienie, naganę, czasowe zawieszenia lub całkowite pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Dwie pierwsze sankcje są dosyć łagodne, dwie ostatnie skrajnie surowe. 2. Kary pieniężne są nową propozycją ustawodawcy. Samorząd pielęgniarek i położnych początkowo nie wyrażał na nią zgody, zdecydowany sprzeciw wobec tego rozwiązania zgłaszał jeszcze w trakcie konferencji uzgodnieniowej. 3. Ważnym celem w procesie stanowienia prawa jest uporządkowanie i ujednolicenie zapisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej w odniesieniu do wszystkich korporacji posia- 2 życzy W CIENIU CZEPKA GB Management

5 Informacje cje Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dających samorząd zawodowy. Ten pogląd przeważył o zgodzie biorących udział w uzgodnieniach przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych na włączenie do katalogu kar kary pieniężnej. Może ona stanowić obok upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu jeszcze jedną możliwość ukarania pielęgniarki, położnej, której sąd pielęgniarek i położnych udowodnił przewinienie średniego stopnia. 4. W aktualnej sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych kara pieniężna może być bardzo dotkliwa, ale podkreślam: stanowi ona tylko jedną z możliwości ukarania pielęgniarki lub położnej, której udowodniono winę, jakimi dysponuje prawo korporacyjne. Istnienie kary pieniężnej nie oznacza, że automatycznie zostanie ona zastosowana, ponieważ to sąd pielęgniarek i położnych orzeka, jaka jest wina i jaka powinna być kara. 5. Pielęgniarki i położne oczywiście popełniają wykroczenia (nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, ryzyko popełnienia wykroczenia istnieje przy każdej działalności!). Jednak doskonalenie profesjonalizmu, wzrost świadomości zawodowej i działania prewencyjne powodują, że liczba wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych rośnie wolniej niż to jest obserwowane w innych profesjach, a konsekwencje ich winy są mniejsze. Aktualizowana wiedza, samodzielność i poczucie odpowiedzialności i szczególnej zawodowej najskuteczniej chroni nas przed popełnieniem wykroczenia Proszę wszystkich Państwa o spokojne rozpatrzenie powyższych wyjaśnień i formułowanie opinii z uwzględnieniem własnej pozycji i aspiracji zawodowych a nie na podstawie uproszczonych i mimowolnie lub celowo zniekształconych argumentów. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych Elżbieta Buczkowska W załączeniu: Opinia Marii Kowalczyk Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych SAMODZIELNOŚĆ TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARĘ ZA PRZEWINIENIE USTALA SĄD. Pielęgniarki i położne to zawody społecznego zaufania. Wykonując czynności profesjonalne mają do czynienia z dobrem najwyższym, tj. z ludzkim życiem i zdrowiem. Dobra te są chronione przez społeczeństwa w szczególny sposób poprzez system prawny dotyczący m. in. zagadnień odpowiedzialności zawodowej. Ustawodawca uznając samodzielność i odpowiedzialność tych dwóch grup zawodowych jako bezsprzeczną i wynikającą z profesjonalizmu, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz świadomości zachowań etycznych i odpowiedzialności za wykonywanie zawodu, pozwolił na stworzenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Fakt ten nadaje tym zawodom status samodzielności, a jednocześnie nakłada określone obowiązki. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej sprawuje właśnie samorząd. Odbywa się to m.in. poprzez organy odpowiedzialności korporacyjnej. W razie zarzutów czy skarg na pracę pielęgniarki czy położnej postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, natomiast sąd pielęgniarek i położnych wypowiada się w kwestii winy i kary pielęgniarki czy położnej. W swoim postępowaniu zarówno sąd, jak i rzecznik przestrzegają zapisów ustawy o samorządzie oraz rozporządzenia w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Rzecznik i sąd opierają się przy tym na zapisach kodeksu etyki zawodowej, przepisach warunkujących wykonywanie zawodu i wreszcie na kodeksie karnym. W ministerialnym projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w katalogu kar, jakie może zastosować sąd pielęgniarek i położnych, pojawiła się propozycja kary pieniężnej dla skazanej pielęgniarki. Propozycja ta wynika m.in. z dążenia ustawodaw- cy do ujednolicenia zapisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej wszystkich korporacji posiadających samorząd zawodowy zgodnie z zapisami prawa powszechnego. Ma to na celu ujednolicenie i uporządkowanie przepisów w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Fakt pojawienia się kary pieniężnej nie oznacza, że automatycznie zostanie ona zastosowana, ponieważ to sąd pielęgniarek i położnych waży, jaka jest wina i jaka powinna być kara. Oczywiście w aktualnej sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych kara pieniężna może być karą bardzo dotkliwą, ale stanowi ona tylko jedną z możliwości, jakimi dysponuje prawo korporacyjne, ukarania pielęgniarki lub położnej, której w postępowaniu wyjaśniającym zostanie udowodniona wina. Jednocześnie należy mieć świadomość następujących faktów: Pielęgniarki i położne wprawdzie popełniają wykroczenia (takie ryzyko istnieje przy każdej działalności!), ale na szczęście dzięki działaniom prewencyjnym oraz temu, że zwiększa się świadomość zawodowa tych grup, liczba tych wykroczeń nie rośnie tak gwałtownie, jak w innych profesjach, a konsekwencje i ciężar winy są mniejsze. Zawód pielęgniarki i położnej jest wykonywany w określonych warunkach legislacyjnych państwa, a więc przepisy w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych muszą być spójne z przepisami ogólnymi funkcjonującymi w kraju i dotyczącymi odpowiedzialności każdego obywatela za swoje czyny. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu jest znacznie bardziej dotkliwą kara i wiąże się z utratą pozycji zawodowej. Maria Kowalczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 12 (218)

6 Informacje KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO Katowice, dnia r. Sz. Pani dr n.med. Elżbieta Buczkowska Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa Szanowna Pani Prezes! W załączeniu przesyłam do wiadomości i wykorzystania kserokopię pisma, które otrzymałam z Ministerstwa Zdrowia w związku z moim zapytaniem o zapewnienie refundacji kosztów postępowania związanych z profilaktyką poekspozycyjna, na zakażenie wirusem HIV personelu medycznego zatrudnionego w szczególności na tzw. kontraktach. Mam nadzieję, że uzyskane wyjaśnienia przyczynią się do polepszenia sytuacji w w/w zakresie i wpłyną na poczucie bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w naszym kraju. Krajowy Kosultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Beata Ochocka REFUNDACJA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ POEKSPOZYCYJNA, NA ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV Warszawa. 18 sierpnia 2009 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Zdrowia Publicznego Pani Beata Ochocka Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 lipca 2009 r., dotyczące wprowadzenia regulacji prawnej umożliwiającej finansowanie kosztów profilaktyki poekspozycyjnej personelu medycznego nie objętego bezpłatną pomocą, ze środków publicznych, Departament Zdrowia Publicznego dziękuje za zainteresowanie się tematem i zaproponowane rozwiązania, przedstawiając jednocześnie stanowisko w przedmiotowej sprawie: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234. poz. 1570) w art. 4 ust 2 pkt 5 zapewnia pracownikowi lub zleceniobiorcy, a więc także pracownikom kontraktowym, możliwość profilaktycznego otrzymania leku antyretrowirusowego na koszt pracodawcy lub zlecającego pracę w przypadku ewentualnej styczności z wirusem HIV. Zdaniem Departamentu Zdrowia Publicznego, osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w ochronie zdrowia, narażone na zakażenie HIV mają zapewnione finansowanie profilaktyki poekspozycyjnej przez ich pracodawcę, co jest spójne z art Kodeksu pracy, nakładającym na pracodawców obowiązek ponoszenia kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy. Finansowanie profilaktyki poekspozycyjnej mają zapewnione również osoby fizyczne wykonujące czynności związane z narażeniem na zakażenie HIV w ramach umów cywilnoprawnych zawartych ze zlecającym takie prace (zleceniodawcą), bowiem to on, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 41 cyt. wyżej ustawy, zgodnie z dyspozycja ustawodawcy, ponosi koszty profilaktyki. W przytoczonym przepisie ustawodawca użył między wyrazem pracodawca i wyrażeniem zlecający pracę spójnika albo, co oznacza, że zlecający pracę nie jest pracodawcą. Zatem traktowanie przy umowie cywilnoprawnej (kontrakcie) zawartej z osobą fizyczną, że zleceniobiorca jest sama dla siebie pracodawcą bądź zlecającym sobie pracę, mija się z celem jakiemu miała służyć regulacja prawna cyt. wyżej przepisu. Niejako na marginesie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Bezpodstawny jest zatem pogląd jakoby w przypadku pracowników medycznych będących pracownikami kontraktowymi, tj. podlegających samozatrudnieniu, koszty musiały ponosić te osoby. Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego dla przyjęcia interpretacji, że osoba fizyczna w samozatrudnieniu jest dla siebie pracodawcą. Potwierdza to zarówno ustawowa definicja pracodawcy wyrażona w art. 3 Kodeksu pracy stanowiącym, iż Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna. jeżeli zatrudniają one pracowników, jak i fakt, że wyrażenie samozatrudnienie nie jest zdefiniowane w żadnym przepisie prawa. Jest ono powszechnie używane w sytuacji, gdy zakład pracy dla stworzenia sobie możliwości zaoferowania pracownikowi wyższych stawek za pracę, kosztem mniejszych obciążeń wobec ZUS, proponuję pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie umowy cywilnoprawnej. Departament Zdrowia Publicznego pragnie ponadto poinformować, iż w roku 2008 zgłoszono do Krajowego Centrum ds. AIDS 1378 ekspozycji zawodowych. Roczny koszt profilaktyki po ekspozycjach zawodowych na zakażenie HIV to w zależności od zastosowanego schematu terapeutycznego kwota ok. 52 mln PLN (w 2008 r.). U wszystkich osób, u których zastosowano profilaktykę poekspozycyjną nie stwierdzono zakażenia HIV, dlatego profilaktykę tę uważa się za niezwykle skuteczną. W opinii Departamentu Zdrowia Publicznego pracodawcy, którzy zatrudniają osoby pracujące w warunkach narażenia na kontakt z wirusem HIV powinni zapewnić swoim pracownikom szybki i sprawny dostęp do odpowiedniego poradnictwa i postępowania poekspozycyjnego, gdyż profilaktykę należy wdrożyć jak najszybciej, najlepiej w ciągu kilku godzin od ekspozycji. O sposobie i konieczności wdrożenia profilaktyki decyduje zawsze lekarz specjalista. Leki antyretrowirusowe obecnie nie są w Polsce lekami refundowanymi, a tym samym koszty 30 dniowego profilaktycznego leczenia osoby narażonej lekami antyretrowirusowymi np. Combivirem należy szacować na ok PLN. Stosunkowo wysoki koszt niezbędnej terapii jest zapewne powodem, dla którego pracodawcy i zlecający pracę podejmują próby przerzucenia ciężaru finansowania na pracownika lub zleceniobiorcę. Należy jednak pamiętać, iż odmowa sfinansowania przez pracodawcę lub zlecającego pracę niezbędnej terapii oraz pokrycie jej kosztów przez zainteresowaną osobę nie wyłącza prawa tej osoby do dochodzenia od 4 W CIENIU CZEPKA

7 Informacje pracodawcy lub zlecającego pracę zwrotu poniesionych wydatków. Mając na względzie przytoczone powyżej okoliczności, jako najbardziej skuteczną procedurę Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych rekomendują podpisywanie przez pracodawców lub zlecających pracę stosownych porozumień ze szpitalami zakaźnymi, szpitalami prowadzącymi oddziały chorób zakaźnych, z zakładami opieki zdrowotnej, lub innymi podmiotami. Przedmiotem tych porozumień powinno być przeprowadzenie badania lekarskiego, pobrania krwi dla przeprowadzenia badań analitycznych i podanie leków antyretrowirusowych. Porozumienia te powinny ponadto określać sposób w jaki nastąpi rozliczenie udzielającego świadczenia zdrowotnego ze zobowiązanym do jego pokrycia pracodawcą lub zlecającym pracę. Należy przy tym podkreślić, że jednostkami mogącymi zaoferować pracodawcom objęcie pracowników i zleceniobiorców wymaganą opieką mogą być szpitale uczestniczące do tej pory w programie leczenia antyretrowirusowego prowadzonym przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS. Adresy tych ośrodków znajdują się na stronie www. aids.gov.pl. Z uwagi na fakt, iż pracodawcy nie mają obowiązku rejestrowania umów zawieranych na opiekę nad pracownikami Departament Zdrowia Publicznego, ani podlegające mu Krajowe Centrum ds. AIDS, nic posiada danych o liczbie zawartych umów. Odrębną kwestią jest uregulowanie prawnej dopuszczalności podawania leków antyretrowirusowych w trakcie udzielenia osobom narażonym porady ambulatoryjnej, gdyż warunkiem skuteczności profilaktycznego leczenia antyretrowirusowego jest możliwie wczesne rozpoczęcie leczenia. Konieczne jest w tym celu dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000). W/w rozporządzenie określa bowiem w załączniku nr 1 zamknięty wąski wykaz leków, które mogą zostać bezpośrednio dostarczone pacjentowi związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, których zastosowanie u pacjenta nie jest wtedy uznawane za niedozwolony obrót detaliczny lekami przez zakłady opieki zdrowotnej i indywidualnie praktykujących lekarzy w rozumieniu art. 68 ust. 4 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.). Wspomniany wykaz nie zawiera jakichkolwiek leków, które powinny być bezzwłocznie stosowane u osób narażonych na zakażenie (np. immunoglobulin dla immunoprofilaktyki biernej tężca, wścieklizny, wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz leków przeciwwirusowych). W zaistniałej sytuacji prawnej choremu, który nie jest hospitalizowany a jedynie miał udzieloną poradę ambulatoryjną, lekarz powinien wystawić receptę na w/w leki w celu jej realizacji w aptece prowadzącej obrót lekami. Jako że kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji o obowiązujących przepisach i w propagowaniu dobrych wzorców współpracy odgrywać powinni konsultanci wojewódzcy oraz wojewódzkie Centra zdrowia publicznego, zgodnie z ustaleniami ze spotkania zainicjowanego przez Pana Ministra Adama Fronczaka, na stronie internetowej krajowego Centrum ds. AIDS opublikowane zostały informacje na temat zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na stronie tej znajduje się również Kodeks postępowania wobec problemu HIV/AIDS w środowisku pracy, opracowany przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie. Podkreślić należy, iż celem upowszechnienia wśród środowisk medycznych wiedzy na temat postępowania po ekspozycji na zakażenie HIV Krajowe Centrum ds. AIDS w 2007 roku opracowało planszę informacyjną wraz z ulotką dokładnie opisującą zasady postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny zawierający HIV. Treść planszy i ulotki została skonsultowana z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych i przez niego zatwierdzona. Materiały te wydane zostały w nakładzie plansza egz. ulotka egz. Około 60% tych materiałów rozdystrybutowano do WSSE w całym kraju z prośbą o ich dalsze rozpowszechnianie w placówkach ochrony zdrowia. Do dnia dzisiejszego został wyczerpany cały nakład tych materiałów. Konkludując, Ministerstwo Zdrowia działając poprzez Krajowe Centrum ds. AIDS podjęło odpowiednie kroki celem zabezpieczenia właściwego postępowania w przypadku narażenia pracowników i zleceniobiorców na zakażenie HIV w miejscu pracy. Głównym problemem pozostaje jednak cena i szeroka dostępność leków ARV stosowanych w profilaktyce. Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Wojciech Kłosiński Pani mgr Jolanta Kolasińska W imieniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu składamy serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Życzymy wytrwałości, skuteczności i sukcesów w działalności na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia do zawodu pielęgniarki i położnej. mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. 12 (218) 2009 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym Życzymy, aby radosny okres Świąt Spędzony w gronie rodziny i przyjaciół pozwolił na chwilę wytchnienia i refleksji był czasem wesołego kolędowania, miłości i radości, A w nadchodzącym Nowym Roku 2010 dużo szczęścia. Beata Dąbrowska Polskie Towarzystwo Położnych 5 Oddział we Wrocławiu

8 Informacje - NFZ Nowe Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Z dniem 03 listopada 2009 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Poniżej przedstawiamy Państwu wyciąg z ww. zarządzenia dotyczący świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz i świadczenia pielęgniarki szkolnej. Szersze informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zakładka Zarządzenia Prezesa. Przypominamy, że kwalifikacje dotyczące pielęgniarki poz i położnej poz określone są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 Nr164 poz.1027). Kwalifikacje dotyczące pielęgniarki szkolnej określa Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U.2009 Nr139 poz.1133). : Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko- -rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Pielęgniarka szkolna to pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, albo higienistka szkolna; Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zwanej dalej umową, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju. Rozdział 5 Świadczenia pielęgniarki poz Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz są świadczenia określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia MZ. 2. Pielęgniarka poz udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zakresu jej zadań, określonego w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia Mini- 6 W CIENIU CZEPKA

9 Informacje - NFZ stra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym. 4. Sprawowanie przez pielęgniarkę poz opieki nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami będącymi podopiecznymi DPS obejmuje: 1) współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczoterapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców; 2) edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki; 3) realizację świadczeń pielęgnacyjno- -leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich. 5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 3, pielęgniarka poz włącza do prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Podlega ono archiwizacji oraz warunkom kontroli realizacji umowy. 6. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, pobiera materiały do badań diagnostycznych. Świadczenie realizuje zgodnie z przekazanymi przez zleceniodawcę standardami jakości opracowanymi przez pracownię diagnostyczną, z którą zleceniodawca współpracuje oraz z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 części I załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ. 7. Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy pielęgniarka poz realizuje zgodnie z warunkami określonymi w części III załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ oraz w zarządzeniu. 8. Świadczenia w monitorowaniu rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki poz dzieci i młodzieży w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy, pielęgniarka poz realizuje zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ oraz w 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133). 9. Pielęgniarka poz dokumentuje świadczenia udzielone zgodnie z przedmiotem umowy, w dokumentacji medycznej prowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, oraz w Ankiecie świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy, której wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 10. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz, może realizować w ramach odrębnej umowy, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 8, 11. Jeżeli świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie świadczeń pielęgniarki poz nie realizuje nocnej i świątecznej ambulatoryjnej lub wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz, to w celu zapewnienia zadeklarowanym do niego świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, udziela oświadczenia o przekazaniu przedmiotowej opieki innemu świadczeniodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców 1. Maksymalna liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz nie powinna przekroczyć 2750 osób. 2. Pielęgniarka poz może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko u jednego świadczeniodawcy poz. 17. Organizacja udzielania świadczeń i dostępność do świadczeń pielęgniarki poz Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, przestrzegając następujących zasad organizacji udzielania świadczeń: 1) świadczenia pielęgniarskie realizowane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe: dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki stanowiący integralną część umowy; 2) świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonywane są zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania. 18. Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz 1. Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz realizowane jest zgodnie z określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia roczną stawką kapitacyjną. 2. W stosunku do świadczeniobiorcy zadeklarowanego do pielęgniarki poz, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej właściwej dla świadczeniobiorcy albo charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy: 1) od 0 do 6 roku życia współczynnikiem 1,3; 2) od 7 roku życia do 65 roku życia współczynnikiem 1,0; 3) powyżej 65 roku życia współczynnikiem 2,0; 4) podopieczni DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej współczynnikiem 3,5. 3. Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę poz, dla których warunki umowy ustalają inne zasady finansowania. 4. Ceny jednostkowe jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w ust. 3 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 5. Należność z tytułu realizacji świadczeń wypłacana jest raz w miesiącu na podstawie wystawionego przez świadczeniodawcę rachunku Rozdział 6 Świadczenia położnej poz Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń położnej poz są świadczenia okre- 12 (218)

10 Informacje - NFZ ślone w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia MZ. 2. Położna poz udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zakresu jej zadań, określonego w części II załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Wizyty profilaktyczne realizowane przez położną poz obejmują: 1) dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką; 2) zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym: prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu, z zachowaniem poniższych zasad: a) podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną poz i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, plan edukacji (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej), b) wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną poz, począwszy od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu; 4. Wizyty patronażowe obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu i realizowane są przez położną poz, w trakcie od 4 do 6 wizyt, zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MZ. 5. Wizyty położnej poz w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania, o którym mowa w 12 ust. 10 pkt 1 Ogólnych warunków umów i zgodnie z zaleceniami w nim zawartymi. 6. Położna poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne w prowadzonej indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Wykonanie wizyt, o których mowa w ust. 3 5, dodatkowo potwierdza podpisem świadczeniobiorcy/opiekuna. 20. Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców Maksymalna liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną położną poz nie powinna przekroczyć osób. 21. Organizacja oraz dostępność do świadczeń położnej poz Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, przestrzegając następujących zasad organizacji udzielania świadczeń: 1) położna poz realizuje świadczenia poprzez wizyty ambulatoryjne w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe: dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy położnej stanowiący integralną część umowy; 2) świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonywane są zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania. 22. Finansowanie świadczeń położnej poz 1. Finansowanie świadczeń położnej poz realizowane jest zgodnie z określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia roczną stawką kapitacyjną. 2. Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje świadczeń udzielanych przez położną poz, dla których warunki umowy ustalają inne zasady finansowania 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, finansowane są na podstawie cen jednostkowych jednostek rozliczeniowych określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. 4. Należność z tytułu realizacji świadczeń wypłacana jest raz w miesiącu na podstawie wystawionego przez świadczeniodawcę rachunku Rozdział 7 Świadczenia pielęgniarki szkolnej Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej są świadczenia określone w części I załącznika Nr 4 do Rozporządzenia MZ. 2. Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy 0 (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 3. Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia pielęgniarka szkolna wykonuje zgodnie z warunkami realizacji testów przesiewowych określonych w części II załącznika Nr 4 do Rozporządzenia MZ. 24. Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców Zalecana liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną traktowana jako wartość dla jednego etatu przeliczeniowego zależna jest od typu szkoły, w której realizowane są świadczenia i ustalana według zasad określonych dla wymaganej dostępności personelu w części III pkt 2 załącznika Nr 4 do Rozporządzenia MZ. 25. Organizacja, dostępność do świadczeń pielęgniarki szkolnej oraz zasady tworzenia listy uczniów 1. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniem zasad określonych w 24 oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym integralną część umowy. 2. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej, przedkłada Funduszowi aktualną na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarł porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką świadczeniodawcy na podstawie zawartej umowy. 3. Informację, o której mowa w ust. 2, sporzą- 8 W CIENIU CZEPKA

11 Informacje - NFZ dza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia. Zawarte porozumienia, o których mowa w ust. 2, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dołącza się do tej Informacji. 4. Przypisania uczniów do poszczególnych grup (A, B lub C) w szkołach typu III, z wyłączeniem szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, należy dokonywać na podstawie wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, które znajdują się w dokumentacji szkoły lub będących w posiadaniu ucznia. 26. Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej 1. Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej realizowane jest: zgodnie z określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia roczną stawką kapitacyjną. 2. W stosunku do konkretnego ucznia, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły, do której uczęszcza uczeń i jego charakterystyki zdrowotnej: 1) uczniowie szkół typu I.1 współczynnikiem 1,0; 2) uczniowie klas integracyjnych i sportowych w szkołach typu I.2 współczynnikiem 1,7; 3) uczniowie szkół typu II współczynnikiem 1,7; 4) uczniowie typu A w szkołach typu III współczynnikiem 5,0; 5) uczniowie typu B w szkołach typu III współczynnikiem 9,4; 6) uczniowie typu C w szkołach typu III współczynnikiem 25,0. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. WARTOŚCI STAWEK KAPITACYJNYCH, PORAD I RYCZAŁTÓW W POZ od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. L.p. Nazwa świadczenia Jednostka rozliczeniowa Wartość rocznej stawki kapitacyjnej, ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych (w PLN) 2.1 Świadczenia pielęgniarki poz Stawka kapitacyjna 24, Świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy Porada 4, Świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów Świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie,,karty Polaka oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP Porada 12,00 Porada 12, Świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Porada 12, Świadczenia położnej poz Stawka kapitacyjna 13, Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej Porada 31, Wizyta patronażowa położnej poz Porada 26, Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych Świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów Świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie,,karty Polaka oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP Porada 15,00 Porada 12,00 Porada 12, Świadczenia położnej poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Porada 12, Świadczenia pielęgniarki szkolnej Stawka kapitacyjna 38, Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej Stawka kapitacyjna 3,60 12 (218)

12 Informacje UWAGA! GRYPA A(H1-N1) Przypomnienie o sposobie postępowania wobec chorych dotkniętych ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym w tym również w przebiegu zakażenia wirusem A(H1-N1) dla Ordynatorów Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Polsce o obowiązujących w tym zakresie wytycznych i zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. całkowicie zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi opublikowanymi pod postacią Survaving Sepsis Campaign Guidelines (SSC) i opublikowanych w czasopiśmie Medycyna Praktyczna 2008/03 oraz przyjętych w całości przez Nadzór Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, także z rekomendacji Polskiej Grupy Sepsy, do których dostęp można uzyskać poprzez stronę internetową Konsultanta Krajowego Minister Zdrowia Ewa Kopacz Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. n. med. Krzysztof Kusza Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A(H1-N1) W związku u zwiększającą się liczbą zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym na grypę A (H1N1) zaleca się co następuje: OBJAWY W większości przypadków choroba przebiega łagodnie. Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających dolegliwości ze strony układu mięśniowego jest wystarczający. Nie zaleca się stosowania aspiryny. Nieskomplikowane przypadki grypy mogą być diagnozowane na podstawie objawów klinicznych. Następujące objawy sugerującą cięższy przebieg choroby: 1. Wysoka gorączka trwająca dłużej niż 3 dni 2. Spłycenie oddechu lub uczucie duszności 3. Obecność krwi w plwocinie 4. Obniżenie ciśnienia krwi 5. Znaczne osłabienie, zawroty głowy 6. Odwodnienie, które może prowadzić do skąpomoczu i zapaści Leczenia antywirusowe Leczenie antywirusowe jest zalecane: Osobom, które maja większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby (np. kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do 2 roku życia oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłej sterydoterapii i innych przewlekłych chorób) - należy stosować leczenie antywirusowe bezzwłocznie w przypadku umiarkowanego przebiegu choroby. Osobom, u których stwierdza się ciężki lub pogarszający przebieg choroby Kobietom w ciąży zaleca się jak najszybciej kurację lekami antywirusowymi, niezależnie od przebiegu choroby (Uwaga ostrożnie należy podawać do 3 miesiąca ciąży). Należy również leczyć lekami antywirusowymi niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia, zwłaszcza jeśli mają inne choroby, a objawy grypowe narastają. Osoby z podejrzeniem zapalenia płuc winny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami antywirusowymi. Leczenie antywirusowe nie jest zalecane osobom, które mają niepowikłany lub łagodny przebieg i nie są w żadnych z powyżej wymienionych grup wysokiego ryzyka. Diagnostyka Dostępne paskowe testy przesiewowe charakteryzują bardzo niską swoistością (10-70 % z zależności od producenta), dlatego tez ich wyniki należy traktować z nieufnością. Osoby z cięższym przebiegiem infekcji grypopodobnej należy poddać diagnostyce genetycznej, a leczenie wdrożyć nie czekając na wyniki testów. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych Andrzej Horban 10 W CIENIU CZEPKA

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 12 (206) GRUDZIEŃ 2008 08 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 3 (221) MARZEC 2010 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska. Anna Szafran

Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska. Anna Szafran W NUMERZE... str. XXII OKRĘGOWY ZJAZD... 2 10 Komisja Socjalna i zapomogi... 11 W Zakopanem... 12 Wstydliwy problem...14 Ból przewlekły...16 Biały szczyt ustalenia...18 Informacje i reklamy...19 21 Informacje

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 8 (226) SIERPIEŃ 200 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 6 (212) CZERWIEC 2009 09 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

W CIENIU CZEPKA N UMER 9 (203) WRZESIEŃ 2008 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl

W CIENIU CZEPKA N UMER 9 (203) WRZESIEŃ 2008 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY MIESIĘCZNIK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO I LEGNICKIEGO ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl N UMER 9 (203) WRZESIEŃ 2008 WROCŁAW LEGNICA Drodzy Czytelnicy! Gdy

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 3 (233) MARZEC 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 3 (245) MARZEC 2012 WROCŁAW LEGNICA WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 3 /269/ MARZEC 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CO Z TYM OPIEKUNEM MEDYCZNYM UMIEJĘTNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat dzierżoniowski powiat ząbkowicki powiat kłodzki Biuletyn informacyjny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 5/2014 wałbrzych [182] issn 1643-4951 5/2014 Spis

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 1 /267/ STYCZEŃ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZMIANY W OPIECE POŁOŻNICZEJ ŻYWIENIE NOWORODKÓW PIELĘGNIARKA ROKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7

Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7 Alkoholik to mistrz kłamstwa wywiad str. 5-7 Specjalizacje str. 8-9 Praktyczne kursy z resuscytacji str. 11-12 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie CZERWIEC 2008r Pielęgniarki i Położne w teatrze W NUMERZE: MIĘDZYNARODOWYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo