Tel.: (089) Fax: (089) strona internetowa: strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel.: (089) 523 23 72 Fax: (089) 523 23 72 strona internetowa: www.olsztyn.uw.gov.pl strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl"

Transkrypt

1 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza do składania ofert w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem Postępowania jest Zamówienie na Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach w zakresie określonym w rozdziale II SIWZ. 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zamieści na stronie internetowej. 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. 11. Postępowanie o udzielenie Zamówienia może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy. 12. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na rzecz i w imieniu którego działa Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej na podstawie niniejszej SIWZ. c) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia. d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm). e) Zamówienie zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w rozdziale II SIWZ. f) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. 13. Dane Zamawiającego i prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dane Zamawiającego: Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Al. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn NIP: REGON: Tel.: (089) Fax: (089) strona internetowa: strona bip:http://bip.uw.olsztyn.pl

2 13.2. Dane Prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. Sikorskiego 78, Kętrzyn NIP: REGON: Tel.: (089) Faks: (089) strona internetowa: Dni i godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek od 8 ºº do 16 ºº wtorek piątek od 7 ³º do 15 ³º Dni i godziny urzędowania prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: od poniedziałku do piątku od 7 ³º do 15 ³º Znak Postępowania: 20/FI/10 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub więcej części: 2.1. Część nr 1 Sprzęt komputerowy 2.2. Część nr 2 Czytnik paszportów biometryczny 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania Zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w tych częściach zamówienia, których opis przedmiotu zamówienia przewiduje składanie ofert równoważnych. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach niegorszych od przedstawionych w Opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z rozbudowywanym systemem w tym samym zakresie, co produkty określone w Opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nowszej, niż określona w Opisie przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania we wszystkich urządzeniach dostarczanych w ramach realizacji zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 11. Zamawiający nie przewiduje wskazania części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia do dnia 24 sierpnia 2010r. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - w tym zakresie Zamawiający nie konkretyzuje warunku Posiadania wiedzy i doświadczenia. - w tym zakresie Zamawiający nie konkretyzuje warunku Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w tym zakresie Zamawiający nie konkretyzuje warunku Sytuacji ekonomicznej i finansowej. - w tym zakresie Zamawiający nie konkretyzuje warunku 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu złożą stosowne oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale V SIWZ Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedstawionym wraz z ofertą oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonym zgodnie z art. 44 ustawy Pzp i dokumentach, o których mowa w rozdziale V SIWZ Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda: 1.1. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców składających ofertę wspólną ustanowiony do reprezentowania. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda: 2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty o których mowa w punkcie 2.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający

4 może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. UWAGA: Dokumenty, o których mowa w rozdziale V muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Jeżeli dokument składa się z kilku stron to zaleca się, aby każda z nich była poświadczona za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V SIWZ, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, (na numer wskazany w rozdziale I punkcie SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e- mail wskazany w rozdziale I punkcie SIWZ) - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach procedury są: Sylwia Markowska - tel. (89) Dorota Kępka - tel. (89) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu Zamówienia są: Dariusz Soliwoda - tel. (89) Mariusz Danilewicz - tel. (89) VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X punkcie 1 SIWZ. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5 1. Wykonawcy powinni zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4. Formularz oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty powinno być załączone pisemne pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w przypadku kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką z imieniem i nazwiskiem). 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 23 Ustawy. 8. Dokumenty, które Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. muszą być poświadczone za zgodność przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zaleca się, aby poświadczenie dokonane było na każdej zapisanej stronie dokumentu. 9. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert na jedną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 10. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty. 12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 13. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta. 14. Zaleca się, aby oferta była złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych do Zamawiającego i oznaczona na zewnętrznej kopercie napisem: Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach. 15. Wewnętrzną kopertę należy opatrzyć dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo, opakowanie w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 19. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz z późn. zm.). 20. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

6 21. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 21.1.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozdziałem V SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć opis oferowanych produktów z którego będzie wynikała równoważność oferowanego sprzętu. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa dnia 09 czerwca 2010 r. o godzinie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do prowadzącego postępowanie, a nie data jej wysłania. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie- Kancelaria Jawna - pokój 103 lub przesłać na adres: Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Sikorskiego 78, Kętrzyn. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2010 r. o godzinie w siedzibie prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pok. Nr Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach. 7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. 9. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione im warunki udziału w Postępowaniu komisja dokona oceny ich ofert zgodnie ze sposobem określonym w rozdziale XII SIWZ. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz z późn. zm.) wyrażoną w złotych polskich (PLN) i uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ. 2. Ceną ofertową jest cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia w danej części postępowania. Cena zawarta w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (m. in. koszty transportu) wraz z należnym podatkiem VAT. 3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich. 4. Wykonawca obliczoną cenę ofertową wpisze cyfrą zgodnie z formularzem oferty. 5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona..

7 XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie po dokonaniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, badaniu i ocenie ofert na podstawie niżej określonego kryterium: kryterium oceny ofert: Cena ranga % 2. Sposób oceny ofert: minimalizacja 3. Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej cenie ofertowej (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia w danej części. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punktów obliczoną ze wzoru: Cena oferowana minimalna brutto Lp = x 100 pkt x 100% Cena badanej oferty brutto Lp - liczba punktów ocenianej oferty, 100% - znaczenie kryterium, 100 pkt - współczynnik przeliczeniowy 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w Ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium określonego w rozdziale XII SIWZ. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie Zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 2.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

8 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca zgłosi realizację części zamówienia w swojej ofercie przez podwykonawcę, to do umowy zastaną wprowadzone następujące zapisy: 2.1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę tylko w zakresie określonym w ''oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 3.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia Odrzucenie oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

9 XVII. ZAŁĄCZNIKI Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. Załącznik nr 1a, 1b - Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. art. 22 Ustawy. 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. art. 24 Ustawy. 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom. 6. Załącznik nr 6 Wzory umów.

10 Załącznik nr 1a do SIWZ Cześć nr 1 Sprzęt komputerowy POZYCJA nr 1 -Komputer stacjonarny do obróbki materiału fotograficznego i video o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 1 kpl. Kod CPV Parametry techniczne 1. Procesor: dwurdzeniowy klasy x Pamięć operacyjna: 4 GB RAM 3. Dysk twardy: HDD 500 GB 4. Nagrywarka DVD REC +/ - dwuwarstwowa; 5. Karta graficzna zapewniająca możliwość dwukierunkowej edycji wizyjnego sygnału analogowo-cyfrowego powinna obsługiwać standard Microsoft Direct 10 (wyjście/wejście z przodu obudowy). 6. Czytnik kart pamięci zgodna z kartami stosowanymi w aparatach fotograficznych i kamerze cyfrowej video 7. Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z SoundBlaster (wyjście/wyjście z przodu obudowy) lub równoważna; 8. Karta sieciowa ethernet zintegrowana z płytą główną; 9. Porty: min 4xusb 2.0 ( w tym co najmniej 2 z przodu obudowy), port szeregowy, port równoległy, sieciowy RJ45, 2 x Fire wire (w tym 1 z przodu obudowy); 10. Klawiatura standard: 11. Mysz optyczna z rolką usb: 12. Monitor LCD 20 cali o rozdzielczości min 1440x900, jasność min 260cd/m 2 ; 13. Zestaw głośników stereo 14. System operacyjny do zastosowań biznesowych, z zapewnieniem obsługi technicznej oraz współpracujący w aplikacją Lotus Notes 15. Pakiet biurowy do zastosowań biznesowych zawierający arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, moduł do tworzenia prezentacji, obsługujący formaty.xls,.xlsx,.doc,.docx,.ppt,.pptx, posiadający interfejs oparty na wstążkach. UWAGA: w zamian zamontowania portów z przodu obudowy można zastosować multimedialny wielofunkcyjny panel przedni. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące.

11 POZYCJA nr 2. - Stacja dostępowa o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 20 kpl. Kod CPV Zamawiający wymaga dostawy komputerowych stacji dostępowych do systemu teleinformatycznego SG. Ze względu na zastosowane procedury bezpieczeństwa systemu, stacje dostępowe muszą być wyposażone w czytnik kart mikroprocesorowych do PKI oraz dedykowane urządzenie szyfrujące, zabezpieczające nieautoryzowany dostęp do komputera, zintegrowane z płytą główną, w którym będzie przechowywany certyfikat stacji dostępowej. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje dostępowe spełniały wymagania objęte programem Energy Star. Szczegółowy opis parametrów stacji dostępowej określony został poniżej: 1. Procesor: klasy x86, dwurdzeniowy; 2. Płyta główna: zintegrowany komponent graficzny zgodny z min. DirectX 9.0 z minimum 64 MB Video RAM, minimum 2 sloty PCI, zintegrowany kontroler dyskowy; 3. Obudowa: typu desktop, minimum 1 kieszeń 5,25, minimum 2 x kieszeń 3,5 z możliwością pracy w pozycji pionowej; 4. Pamięć operacyjna: minimum 2 GB, możliwość rozbudowania do 4GB; 5. Dysk twardy: minimum 80 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache; 6. Napęd optyczny: Nagrywarka DVD; 7. Karta sieciowa: Ethernet 10/100/1000 (RJ45), zintegrowana z płytą główną; 8. Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną; 9. Porty: minimum 4 x USB 2.0 (w tym co najmniej 2 z przodu obudowy), 1 x port szeregowy, 1 x port równoległy, sieciowy (RJ45); 10. Mysz: optyczna z rolką; 11. System operacyjny: MS Windows XP Professional w polskiej wersji językowej lub równoważny; 12. Monitor: LCD 19 o rozdzielczości 1280x1024, jasności 300 cd/m2; 13. Oprogramowanie: do każdej stacji dostępowej należy dostarczyć odpowiednie ilości licencji będące rozszerzeniem oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego: 1. D51MKLL: IBM TIVOLI STORAGE MANAGER ETENDED EDITION CLIENT DEVICE LICENSE lub oprogramowanie równoważne; 2. D53RILL: IBM TIVOLI SECURITY COMPLIANCE MANAGER CLIENT LICENSE lub oprogramowanie równoważne; 3. D515SLL: IBM TIVILI PROVISIONING MANGER FOR SOFTWARE lub oprogramowanie równoważne; 4. D514WLL: IBM TIVOLI REMOTE CONTROL CLIENT LICENSE lub oprogramowanie równoważne; 5. D0B7HLL: IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE CLIENT ACCESS LICENSE AUTHORIZED USER LICENSE lub oprogramowanie równoważne; 6. Oprogramowanie antywirusowe Trend Micro: Trend Micro Office Scan, Trend Micro InterScan Web Appliance (includes IWSSAV, URL, AAXS), Trend Micro Control Manager,Trend Micro Spam Prevention lub

12 równoważne współpracujące z funkcjonującą platformą antywirusową SG Trend Micro; Wraz z licencjami należy dostarczyć opiekę serwisową (maintenance oprogramowania) na okres 3 lat. 7. Cisco Security Agent lub równoważne; 8. Oprogramowanie biurowe (Zamawiający dopuszcza wersję OEM oprogramowania biurowego): MS Word 2007, MS Excel 2007 i MS PowerPoint 2007 lub oprogramowanie równoważne dostępne na architektury 32 i 64 bitowe w trybie natywnym; Bezpieczeństwo: dostarczane z komputerami czytniki kart muszą współpracować z kartami mikroprocesorowymi systemu PKI eksploatowanymi przez Zamawiającego, spełniającymi poniższe wymagania: - Realizacja uwierzytelniania względem serwera zgodnie z FIPS196 (ISOIEC ) Entity Authentication Using Public Key Cryptography; - Zgodność z czytnikami PC/SC; - Zgodność ze standardami ISO , , , oraz ; - Zgodność ze standardami PKCS#15, PKCS#11, MS CAPI, CSP; - Obsługiwać standardy: Open Card Framework (OCF) oraz Microsoft CSP; - Realizacja DES, 3DES; - Realizacja podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem X.509; - Możliwość wykonywania operacji na kluczach asymetrycznych RSA o długości co najmniej 1024 bity. Dodatkowo: Wykonawca przy dostawie przedstawi potwierdzenie przyznania certyfikatu: znak CE dla całego zestawu. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące. POZYCJA nr 3 Rozgałęziacze do sieci logicznej o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 50 kpl. Kod CPV Parametry techniczne: Rozgałęziacz do sieci strukturalnej kategorii 5e, (Rozgałęziacz LAN- Splitter ) Komplet powinien zawierać niezbędne elementy umożliwiające przyłączenie dwóch urządzeń komputerowych do jednego gniazda RJ 45 sieci strukturalnej oraz podłączenia tych urządzeń w szafie z gniazdami RJ 45 do odpowiednich urządzeń aktywnych. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesiące.

13 POZYCJA nr 4 - Dysk twardy zewnętrzny o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 2 szt. Kod CPV Parametry techniczne: Dysk twardy zewnętrzny 2,5 cala min 500GB, prędkość obrotowa min 5400 rpm, interfejs USB zasilanie bezpośrednio z portu USB. Dysk powinien działać w systemach od wersji Linux 2.6.x, Windows 2000/XP/Vista i Windows 7 bez konieczności wgrywania sterowników do systemu. W komplecie kabel USB. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące. POZYCJA nr 5 Nagrywarka zewnętrzna o minimalnych parametrach podanych poniżej - ilość 2 szt. Kod CPV Parametry techniczne: Nagrywarka DVD +/- RW zewnętrzna w obudowie typu SLIM, nagrywarka dwuwarstwowa, interfejs USB. Zasilanie bezpośrednio z portu USB, W komplecie oprogramowanie do nagrywania i kabel USB. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące. POZYCJA nr 6 Serwer usługowy Dell R210 lub równoważny o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 1 kpl. Kod CPV Parametry techniczne -

14 Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19 Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, Płyta główna również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz pamięć cache 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega Procesor sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. RAM 4GB DDR3 1066MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do 16GB Zabezpieczenia ECC pamięci RAM Gniazda PCI 1 x PCI Express x16 Interfejsy 2 x 10/100/1000 sieciowe Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW Dyski twarde 2x minimum 1TB SATA 7,2krpm skonfigurowane w RAID1 KOntroler RAID Sprzętowy umożliwiający konfiguracje RAID 1, 0 Video Zintegrowana karta graficzna Porty I/O Wbudowany porty:, szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone z czego 2 na przednim panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne Zasilacz Zasilacz o mocy max. 250W Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim użytkownika Karta Zarządzająca Możliwość instalacji karty zarządzającej niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającej: 1. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 2. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 3. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 4. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 5. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 6. wsparcie dla IPv6 7. wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 8. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 9. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 10. integracja z Active Directory 11. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 12. wsparcie dla dynamic DNS 13. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 14. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO ISO Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów przy dostawie. Deklaracja CE.

15 Warunki gwarancji dla serwera Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows Server 2008 R2 x64. 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające dołączyć przy dostawie. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego

16 POZYCJA nr 7 Serwer kopii zapasowych Dell T610R lub równoważny o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 1 kpl. Kod CPV Parametry techniczne - Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub Płyta główna czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach Chipset dwuprocesorowych Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.26GHz, pamięć L3 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega Procesor sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 8 GB DDR3 RDIMM 1066 MHz, płyta powinna obsługiwać do 192GB, na RAM płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. Zabezpieczenia Memory Mirror. pamięci RAM Gniazda PCI Minimum 5 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PCIe x8. Interfejsy sieciowe Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW Napęd Taśmowy Wewnętrzny w technologii minimum LTO4 + 5 kaset LTO4 i taśma czyszcząca Karta Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu Zarządzania operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: 1 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 2 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 3 zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 4 szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 5 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 6 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 7 wsparcie dla IPv6 8 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 9 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 10 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 11 integracja z Active Directory 12 możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 13 wsparcie dla dynamic DNS 14 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie

17 konfiguracji sprzętowej 15 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 4 dyski Dyski twarde 450GB typu HotPlug SAS 3,5 15krpm, skonfigurowane jako RAID 10. Możliwość instalacji 4 dodatkowych dysków twardych HOT-PLUG. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z Kontroler RAID podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6 na tylnym panelu Porty obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Elementy redundantne Min. Zasilacze, dyski HotPlug Zasilacze Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania Bezpieczeństwo wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie Diagnostyka informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Certyfikaty Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów przy dostawie. Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Warunki gwarancji Dokumentacja użytkownika Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające dołączyć przy dostawie. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

18 ZESTAW nr 2 Czytnik paszportów biometryczny Załącznik nr 1b do SIWZ POZYCJA nr 1 Stacjonarny czytnik e-dokumentów (biometrycznych) MRD/RF-ID - o minimalnych parametrach podanych poniżej ilość 13 sz. Kod CPV Parametry techniczne - 1. Typ: wolnostojący, kolorowy, całostronicowy (full page reader), 2. Źródło światła: Visible, Infrared &UV imaging, 3. Rozdzielczość: minimum 400 dpi, 4. Obszar odczytu: nie mniej niż 125mm x 85mm, 5. Przystosowany do odczytu pola MRZ (pismo OCR-B) z dokumentów czytelnych maszynowo zgodnie z normami ISO 1073 oraz ICAO 9303: Paszport (MRP) 2x44 znaki, Wiza (MRV) 2x44 znaki i 2x36 znaków, Narodowa karta identyfikacyjna (NID) 2x36 znaków i 3X30 znaków, Dowód rejestracyjny pojazdu 2x37 znaków 6. Wbudowany czytnik RFID (częstotliwość 13,56 MHz) umożliwiający odczyt danych biometrycznych umieszczonych w e-dokumentach zgodnie z normami ISO A/B oraz standardami ICAO, pozwalający na odczyt grup danych DG od 1 do 19, EF.COM, oraz EF.SOD (Dokument Security Object - grupa SOD zawiera tzw. Skróty kryptograficzne (SHA) wszystkich grup danych. Pozwala na przeprowadzenie inspekcji typu Passive Auth.). Wsparcie dla Passive Authentication, Active Autehentication, Basic Access Control, Extended Access Control, prędkość transmisji maksimum 848 kb/s, 7. Umożliwiający odczyt MRZ&RF podczas 1 operacji (odczytu), 8. Interfejs: USB 2.0, 9. Zasilacz sieciowy 10. Okablowanie umożliwiające podłączenie do terminala NC, 11. Automatyczne wykrycie, skanowanie i rozpoznanie dokumentu, 12. Sygnalizacja stanu czytnika: co najmniej optyczna (dioda LED), 13. Brak ruchomych części, 14. Możliwość uaktualniania oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, 15. Oprogramowanie SDK (Software Developement Kit) lub inne zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe, sterowniki do systemów Linux, Windows 2000/XP/Vista/CE 6.0, zestaw narzędzi dla programistów, itp. 16. Temperatura pracy: od co najmniej +5 o C do nie mniej niż +35 o C, 17. Posiadający oznakowanie CE. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące.

19 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć firmowa) REGON NIP..., dnia... WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ ul. Sikorskiego Kętrzyn OFERTA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 20/FI/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia według poniższych cen: CZĘŚĆ NR 1 - Sprzęt komputerowy CENA OFERTOWA:...zł CZĘŚĆ NR 2 - Czytnik paszportów biometryczny CENA OFERTOWA:...zł Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz kwotę należnego podatku od towarów i usług. Obliczenia dokonać z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 1. Oświadczamy, że wykonamy przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia r. 2. Oświadczamy, że pozostajemy związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na przedmiot umowy na okres określony dla poszczególnego asortymentu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia* na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, a także, że zawrzemy pisemną umowę na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. * dotyczy części, na którą wykonawca złożył ofertę Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:... podpis Wykonawcy

20 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego Nr 20/FI/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie; 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia (podpis wykonawcy)

21 Załącznik nr 4 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego Nr 20/FI/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.)...., dnia (podpis wykonawcy)

22 Załącznik nr 5 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 20/FI/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach oświadczam, że powierzam wykonanie części zamówienia podwykonawcom: w poniższym zakresie: Lp. Zakres dostaw powierzony podwykonawcom Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać nie dotyczy..., dnia (podpis wykonawcy)

23 Załącznik nr 6 do SIWZ Egz Nr... UMOWA nr... Zestaw Nr... Zawarta dnia... w Olsztynie w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr... zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, ul. Al. J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn, posiadającego NIP, REGON zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:... przy kontrasygnacie... a..., ul.... wpisanym do... w..., posiadającym NIP... REGON... zwanym dalej w tekście umowy, Wykonawcą reprezentowanym przez: Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń i sprzętu do kontroli granicznej przeznaczonych dla Straży Granicznej na Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach o których mowa w załączniku nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, stanowiący towar w rodzajach i ilościach, o wymogach funkcjonalnotechnicznych, wyposażeniu, gwarancji oraz dokumentacji, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę zł brutto (słownie złotych: ), w tym obowiązujący podatek VAT. 2. Właściwa realizacja dostawy zostanie potwierdzona w formie PROTOKOŁU ODBIORU sporządzonego przez Zamawiającego. Protokół podpisany przez

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/UR/13/2017 Rzeszów, 23.02.2017r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Adres strony internetowej Zamawiającego www.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822 REGON: 691560040 adres do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wykonawca: Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy NIP REGON KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 26.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2010/WL-SI w sprawie zakupu serwerów i oprogramowania do serwerów zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.05.00-00-010/10

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Znak sprawy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego II dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Dostawa sprzętu komputerowego II dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Dostawa sprzętu komputerowego II dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo