Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii"

Transkrypt

1 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny I N S T Y T U T F I L O Z O F I I al. Rejtana 16 C, Rzeszów, pok. 25 Tel Ramowy program Studiów Doktoranckich z Filozofii prowadzonych przez Instytut Filozofii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. Założenia 1. Instytut Filozofii prowadzi w trybie stacjonarnym czteroletnie Studia Doktoranckie na kierunku Filozofia. Opis: dyscyplina: Filozofia dziedzina: Nauki humanistyczne obszar wiedzy: Nauki humanistyczne 2. Celem Studiów Doktoranckich jest przygotowanie doktoranta do pracy naukowobadawczej oraz działalności dydaktycznej. Program studiów przewiduje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. Ponadto program: a/ pozwala przygotować rozprawę doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu - promotora (ewentualnie również pod opieką promotora pomocniczego) i przygotować się do egzaminów doktorskich. Studia Doktoranckie kończą się obroną rozprawy doktorskiej. b/ zapewnia doktorantowi warunki do indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu - promotora, której rezultatem 1

2 są w szczególności: 1. publikacje naukowe w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa przyjęta do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego; 2. wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych; 3. przygotowanie i realizacja projektów badawczych; 4. przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej. 3. Seminaria prowadzone są przez opiekunów naukowych, a po otwarciu przewodu promotorów, zatrudnionych w Instytucie Filozofii UR oraz na Wydziale Socjologiczno- Historycznym UR, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w z zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat Zajęcia fakultatywne oraz Dydaktyka szkoły wyższej prowadzone są przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Instytucie Filozofii UR oraz na Wydziale Socjologiczno- Historycznym UR, posiadających aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat Praktyki zawodowe. Zajęcia dydaktyczne przydzielane są przez dyrektora Instytutu Filozofii UR, w porozumieniu z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz opiekunem naukowym doktoranta, spośród zajęć realizowanych przez Instytut Filozofii UR na dowolnym kierunku studiów. Możliwe jest również prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych w innych instytutach Wydziału Socjologiczno-Historycznego pod warunkiem udzielenia zgody przez Dyrektorów tych instytutów 6. Dopuszcza się uczestnictwo doktorantów odbywających studia III stopnia w wybranych zajęciach wymaganych programem studiów prowadzonych w innej jednostce Uniwersytetu po zawarciu wcześniejszej umowy między jednostkami i ustaleniu zasad finansowania uczestnictwa tych doktorantów. 1 Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji i dorobku pracowników znajdują się na stronie 2 Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji i dorobku pracowników znajdują się na stronie 2

3 II. Warunki i tryb rekrutacji 1. Studia Doktoranckie z zakresu filozofii może podjąć osoba: a) posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a w przypadku studentów zagranicznych - posiadająca jego odpowiednik lub osoba będąca beneficjentem programu Diamentowy Grant, b) spełniająca warunki rekrutacji oraz posiadająca umiejętności potrzebne w pracy naukowo-badawczej. 2. Kandydaci na Studia Doktoranckie składają następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia (do pobrania na stronie b) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędny, c) kserokopię stron indeksu z tematem pracy magisterskiej i oceną pracy magisterskiej, d) 3 fotografie, e) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, f) wykaz ewentualnych publikacji, g) życiorys naukowy (ewentualnie CV), informacje o aktywności naukowej kandydata (publikacje, udział w konferencjach, staże, wyróżnienia, nagrody, pracę w kołach naukowych), h) opinię samodzielnego pracownika naukowego lub opinię z uczelni, którą kandydat ukończył. 3. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby: a) posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z dowolnego obszaru nauk z oceną co najmniej dobry b) podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu filozofii i zainteresowań naukowo-badawczych kandydata. 4. Rekrutacja na bezpłatne Studia Doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 3

4 5. Terminy składania dokumentów oraz terminy przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej określa Dziekan Wydziału prowadzącego studia doktoranckiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r. 6. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie. 7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 8. Podstawą złożenia odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 10. Komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkową rekrutację na studia doktoranckie, na których nie zostały wypełnione limity miejsc. Podstawa prawna: 1, punkt 2 Uchwały nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim 11. Informacja o rekrutacji na Studia Doktoranckie zawiera warunki i tryb rekrutacji, limit przyjęć na studia, wymagane dokumenty, terminy oraz miejsce składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. 4

5 III. Przebieg studiów i ramowy plan studiów I. Studia Doktoranckie obejmują następujące rodzaje zajęć: A. Zajęcia obowiązkowe: 1. Seminarium 2. Dydaktyka szkoły wyższej B. Zajęcia fakultatywne: 1. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. a. Pozyskiwanie środków na badania naukowe (1 ECTS) b. Metodologia badań naukowych (1 ECTS) c. Wykłady monograficzne (łączenie 12 ECTS) 2. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. a. Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych (1 ECTS) b. Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej (1 ECTS) d. Translatorium tekstów filozoficznych (3 ECTS) C) Praktyki zawodowe Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych lub współprowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Podstawa prawna: 17, punkt 2, podpunkt 4 Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim D. Zajęcia dodatkowe dla doktorantów, którzy nie legitymują się dyplomem licencjata lub magistra filozofii: 5

6 1. Egzamin z jednego z przedmiotów podstawowych objętych programem studiów licencjackich z filozofii: a/ Historia filozofii starożytnej, b/ Historia filozofii średniowiecznej, c/ Historia filozofii nowożytnej, d/ Historia filozofii współczesnej 2. Egzamin z jednego z przedmiotów kierunkowych objętych programem studiów licencjackich z filozofii: a/ Teoria bytu, b/ Teoria poznania, c/ Filozofia człowieka, d/ Etyka, e/ Estetyka, f/ Filozofia społeczna. II. Przebieg studiów A) Zajęcia obowiązkowe: 1. Na pierwszym roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia z Dydaktyki szkoły wyższej (15 godz.) 2. Począwszy od pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek uczestniczyć w seminarium, prowadzonym przez opiekuna naukowego, a później promotora rozprawy doktorskiej. Seminarium jest prowadzone przez samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Filozofii UR lub samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego z dyscypliny Filozofia. B) Zajęcia fakultatywne: Wyboru zajęć fakultatywnych dokonuje doktorant, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym, kierując się ich przydatnością do pracy nad rozprawą doktorską oraz do realizacji zamierzonych efektów kształcenia. 1. W ciągu każdego z pierwszych trzech lat studiów doktorant uczęszcza na jeden wykład monograficzny dziedzinowy (30 godz.), wybrany spośród zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich w Instytucie Filozofii UR. 2. W ciągu każdego z pierwszych dwóch lat studiów doktorant uczęszcza na jeden wykład monograficzny pozadziedzinowy (30 godz.), realizowany przez nauczycieli akademickich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym lub w innej jednostce Uniwersytetu Rzeszowskiego po zawarciu wcześniejszej umowy między jednostkami i ustaleniu zasad finansowania. 3. W ciągu pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych (15 godz.). 4. W ciągu pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej (15 godz.). 5. W ciągu drugiego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia Metodologia badań naukowych (15 godz.). 6. W ciągu drugiego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia Pozyskiwanie środków na badania naukowe (15 godz.). 7. W ciągu trzeciego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia Translatorium tekstów filozoficznych (30 godz.). 6

7 C) Zajęcia warsztatowe (zawodowe): 1. W ciągu każdego z czterech lat studiów doktorant ma obowiązek prowadzić lub współprowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze 15 godz. rocznie Zajęcia dydaktyczne, o których mowa wyżej, przydzielane są przez dyrektora Instytutu Filozofii UR, w porozumieniu z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz opiekunem naukowym doktoranta, spośród zajęć realizowanych przez Instytut Filozofii UR na dowolnym kierunku studiów. Możliwe jest również prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych w innych instytutach Wydziału Socjologiczno-Historycznego pod warunkiem udzielenia zgody przez Dyrektorów tych instytutów, 1.2. Obowiązkiem doktoranta w ramach zajęć warsztatowych (zawodowych) jest również praca na rzecz Instytutu Filozofii UR (np. praca organizacyjna, popularyzatorska, itp.). Zakres tych obowiązków określa kierownik Studiów Doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym doktoranta. D) Zajęcia dodatkowe dla doktorantów, którzy nie legitymują się dyplomem licencjata lub magistra filozofii: 1. Doktoranci, o których mowa w pkt. II.D, mają dodatkowo obowiązek złożenia, w ciągu trzech pierwszych lat studiów, dwóch egzaminów z przedmiotów kursowych, objętych programem studiów licencjackich z filozofii, mianowicie: 1.1. Egzaminu z jednego przedmiotu podstawowego, objętego programem studiów licencjackich z filozofii: a/ Historia filozofii starożytnej, b/ Historia filozofii średniowiecznej, c/ Historia filozofii nowożytnej, d/ Historia filozofii współczesnej Egzaminu z jednego przedmiotu kierunkowego, objętego programem studiów licencjackich z filozofii: a/ Teoria bytu, b/ Teoria poznania, c/ Filozofia człowieka, d/ Etyka, e/ Estetyka, f/ Filozofia społeczna. 2. Wyboru przedmiotu podstawowego oraz kierunkowego dokonuje doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym. 3. Osoba prowadząca wybrany przez doktoranta przedmiot może nałożyć na doktoranta obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach. E) Otwarcie przewodu doktorskiego i złożenie pracy doktorskiej 1. Doktorant jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego do końca semestru 6 studiów doktoranckich. 2. Doktorant jest zobowiązany do złożenia rozprawy doktorskiej do końca semestru 7 studiów doktoranckich. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich, złożenie rozprawy może nastąpić do końca 8 semestru studiów doktoranckich. 7

8 D) Zasady promocji na kolejny rok studiów: 1. Doktorant zobowiązany jest do sporządzenia semestralnego sprawozdania z przebiegu studiów. 2. Warunkiem promocji na kolejny rok studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych na dany rok studiów programem (indeks i karta). 3. Warunkiem promocji jest pozytywna opinia (semestralna) wystawiona przez opiekuna (promotora) naukowego. 8

9 III. Plan studiów I rok SEMESTR I Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium 3 Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Dydaktyka szkoły wyższej Konwersatorium 15 1 Zaliczenie z oceną 3. Wykład monograficzny dziedzinowy 4 Wykład 30 3 Egzamin 4. Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych Konwersatorium 15 1 Zaliczenie z oceną 5. Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej Konwersatorium 15 1 Zaliczenie z oceną 6. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5 semestr) 5 1 (0,5) Zaliczenie 95 (87,5) 8,5 lub 8 I rok SEMESTR II Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/0s. 1,5 Zaliczenie 2. Wykład monograficzny pozadziedzinowy 6 Wykład 30 3 Zaliczenie z oceną 3. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5 semestr) 1 (0,5) Zaliczenie 50 (42,5) 5,5 lub 5 RAZEM Prowadzone przez opiekuna naukowego 4 Wykład monograficzny z dziedziny filozofii wybrany przez doktoranta. 5 Doktorant może zrealizować praktyki dydaktyczne w wymiarze 7,5 h w I i II semestrze bądź 15 h w I lub II. 6 Wykład monograficzny spoza dziedziny filozofii wybrany przez doktoranta. 9

10 II rok SEMESTR III Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium 7 Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Wykład monograficzny dziedzinowy 8 Wykład 30 3 Zaliczenie z oceną 3 Metodologia badań naukowych Konwersatorium 15 1 Egzamin 4. Pozyskiwanie środków na badania naukowe Konwersatorium 15 1 Zaliczenie z oceną 5. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 9 1 (0,5) Zaliczenie 80 (72,5) 7,5 lub 7 II rok SEMESTR IV Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Wykład monograficzny pozadziedzinowy 10 Wykład 30 3 Zaliczenie z oceną 3. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 1 (0,5) Zaliczenie 50 (42,5) 4,5 lub 4 RAZEM Prowadzone przez opiekuna (promotora) naukowego 8 Wykład monograficzny z dziedziny filozofii wybrany przez doktoranta. 9 Doktorant może zrealizować praktyki dydaktyczne w wymiarze 7,5 h w III i IV semestrze bądź 15 h w III lub IV. 10 Wykład monograficzny spoza dziedziny filozofii wybrany przez doktoranta. 10

11 III rok 11 SEMESTR V Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Wykład monograficzny dziedzinowy Wykład 30 3 Zaliczenie z oceną 3. Translatorium tekstów filozoficznych Ćwiczenia 30 3 Egzamin 4. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 1 (0,5) Zaliczenie 80 (72,5) 8,5 lub 8 III rok SEMESTR VI Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 1 (0,5) Zaliczenie 20 (12,5) 2,5 lub 2 RAZEM IV rok SEMESTR VII Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/os. 1,5 Zaliczenie 2. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 1 (0,5) Zaliczenie 20 (12,5) 2,5 lub 2 IV rok SEMESTR VIII Lp. Przedmiot Forma Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia 1. Seminarium Seminarium 5/os. 1.5 Zaliczenie 2. Praktyki dydaktyczne Ćwiczenia 15 (7,5/semestr) 1 (0,5) Zaliczenie (12,5) 2,5 lub 2 RAZEM Od V semestru seminarium prowadzą wybrani przez doktorantów promotorzy. Realizacja praktyk odbywa się w trybie jak w sem. I-IV.

12 Łączny wymiar godzin i punkty ECTS: I rok: II rok III rok IV rok 40 5 Łącznie: Podstawa prawna: 17, punkt 2, Uchwały nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim: Łączny wymiar zajęć dydaktycznych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. 12

13 IV. Opis efektów kształcenia Program Studiów Doktoranckich z Filozofii przygotowuje do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 1. Wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla badań w obszarze humanistyki, obejmującej najnowsze osiągnięcia różnych dyscyplin filozofii, oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi nauk humanistycznych, obejmującej najnowsze osiągnięcia filozofii. 2. Umiejętności związanych z dydaktyką nauczania filozofii oraz metodologią badań naukowych. 3. Kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. 4. Umiejętności warsztatowych związanych z pracą dydaktyczną i naukową. Efektem indywidualnej pracy naukowej doktoranta prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego jest rozprawa doktorska. Nr efektu Efekty kształcenia po uzyskaniu stopnia doktora K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę przedmiotową i metodologiczną dotyczącą filozofii, obejmującą najnowsze osiągnięcia badawcze i pozwalającą na samodzielną działalność naukową K_W02 ma szczegółową wiedzę dotyczącą subdyscypliny, w której mieszczą się jego badania własne, obejmującą znajomość problematyki, metod i strategii argumentacyjnych, terminologii oraz najnowszych publikacji polsko- i obcojęzycznych K_W03 ma zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną umożliwiającą prowadzenie badań multidyscyplinarnych i multikulturowych oraz współpracę naukową ze specjalistami z innych dziedzin Efekty kształcenia WIEDZA Metody oceniania uzyskanych efektów kształcenia badania własne, udział w wykładach i seminariach konsultacje z promotorem, seminaria, udział w wykładach, badania własne, zajęcia dodatkowe dla doktorantów, którzy nie legitymują się dyplomem licencjata lub magistra filozofii udział w wykładach pozadziedzinowych i seminariach, prace na rzecz Instytutu Filozofii UR 13 Sposoby działań prowadzące do uzyskania efektów kształcenia promotora, spełnienie wymagań promotora, spełnienie wymagań dokumentacja dotycząca działań na rzecz Instytutu Filozofii UR,

14 K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o szkołach badawczych i rozumie metody charakterystyczne dla różnych tradycji filozoficznych K_W05 ma zaawansowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej, obejmującą znajomość reprezentatywnych dla tej subdyscypliny kierunków i stanowisk K_W06 ma wiedzę o etycznych i prawnych aspektach pracy naukowej, rozumie zasady związane z publikacją tekstu i ochroną własności intelektualnej K_W07 ma podstawową wiedzę o ekonomicznych uwarunkowaniach działalności naukowej, orientuje się w zasadach finansowania badań naukowych oraz oceny projektów badawczych K_W08 ma wiedzę na temat nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie filozofii udział w wykładach udział w wykładach i seminariach udział w zajęciach Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej udział w zajęciach Pozyskiwanie środków na badania, udział w zajęciach Metodologia badań naukowych udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej, udział w zajęciach Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych Efekt kształc enia Po ukończeniu studiów III stopnia na kierunku Filozofia absolwent: K_U01 posiada umiejętność samodzielnego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poszerzania umiejętności badawczych i kierowania swoim rozwojem naukowym K_U02 ma zaawansowaną umiejętność pozyskiwania, analizowania i wartościowania informacji w celu skutecznego pogłębiania wiedzy UMIEJĘTNOŚCI Metody uzyskania efektu udział w seminariach, badania własne, praca nad rozprawą doktorską, udział w zajęciach Metodologia badań naukowych praca pod opieką promotora, udział w zajęciach Narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych Weryfikacja uzyskania efektu danych zajęć, promotora promotora, spełnienie wymagań 14

15 filozoficznej, z wykorzystaniem źródeł polsko- i obcojęzycznych K_U03 posiada umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie złożonych problemów filozoficznych, ocenę ich rozwiązań, prowadzenie własnych badań, konstruowanie hipotez i argumentacji oraz zaprezentowanie wyników w postaci pozwalającej na publikację w wydawnictwach recenzowanych K_U04 potrafi przekazywać swoją wiedzę za pomocą różnych technik i narzędzi komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku obcym oraz kierować przekaz zarówno do specjalistów, jak i niespecjalistów K_U05 posiada umiejętność sformułowania wniosku w celu pozyskania środków na realizację zadania badawczego K_U06 potrafi pracować w zespole naukowym, również multidyscyplinarnym, kierować pracą takiego zespołu, ma świadomość odpowiedzialności za pracę innych K_U07 potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i tworzyć publikacje naukowe w języku polskim i wybranym języku obcym z poszanowaniem zasad prawa autorskiego K_U08 posiada umiejętność wygłaszania i uzasadniania własnych poglądów, formułowania oryginalnych wniosków i tworzenia syntez problemowych K_U09 potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w badaniach własnych przygotowanie konspektu rozprawy doktorskiej, praca nad rozprawą, przygotowanie referatów, praca z promotorem udział w zajęciach translatoryjnych, przygotowanie referatów, udział w wykładach i seminariach udział w zajęciach Pozyskiwanie środków na badania udział w seminariach, praca nad rozprawą doktorską, badania własne udział w zajęciach Metodologia badań naukowych oraz Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej, przygotowanie publikacji naukowych udział w seminariach, praca nad rozprawą doktorską, przygotowywanie referatów udział w wykładach dziedzinowych i pozadziedzinowych, przygotowywanie referatów, 15 promotora danych zajęć, promotora danych zajęć, promotora danych zajęć, promotora, udokumentowane decyzje wydawnicze danych zajęć, promotora danych zajęć, promotora

16 K_U10 jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej przy użyciu nowych technik kształcenia, potrafi przekazywać wiedzę różnym grupom odbiorców i kształtować ich umiejętności praktyki dydaktyczne, udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej zaliczenie praktyk, Efekt kształc enia K_K01 K_K02 Po ukończeniu studiów III stopnia na kierunku Filozofia absolwent: rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji badawczych, potrafi planować i realizować zadania badawcze, zarówno indywidualne, jak i zespołowe potrafi wyszukiwać nowe obszary badań i proponować oryginalne rozwiązania problemów badawczych, uczestniczy w debacie naukowej i publicznej K_K03 kieruje się zasadami etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym, dostrzega problemy etyczne związane z własną pracą badawczą, odczuwa odpowiedzialność za realizację idei rozwoju wiedzy KOMPETENCJE Metody uzyskania efektu udział w pracach badawczych dydaktycznych pod opieką promotora, aktywność na rzecz Instytutu Filozofii UR, udział w zajęciach Pozyskiwanie środków na badania udział w wykładach i seminariach, działalność popularyzatorska, praca nad rozprawą doktorską i badania własne praktyki zawodowe, udział w zajęciach Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej, działalność popularyzatorska, udział w pracach badawczych i dydaktycznych pod opieką promotora Weryfikacja uzyskania efektu promotora, spełnienie wymagań promotora promotora, spełnienie wymagań 16

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS CZTEROLETNIEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO P O L I T E C H N I K A WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI DZIEKAN Ś L Ą S K A UL. AKADEMICKA 16 44-100 GLIWICE T: +48 32 237 13 10 T: +48 32 237 24 13 F: +48 32 237 24 13 Dziekan_aei@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii

Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii Załącznik nr 2 Niestacjonarne dwuletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii Plan i program studiów Założenia ogólne: Studia trwają IV

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Rady Wydziału Architektury z dnia 09.04.2014 r. Studia III stopnia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Cele, efekty i program kształcenia oraz sposób oceny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. 1062.0020.3.2017 Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie Budownictwo 1. Koncepcja kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Program studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH i Inżynieria Produkcji od roku akademickiego 2014/2015 Na podstawie uchwały Rady Wydziału 3b/2013 z 31 stycznia 2013, z późn. zm. 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej. Uchwała nr 111 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

I rok studiów. różnych w ramach. poszukiwania opiekuna naukowego ) Orientacje metodologiczne w badaniach humanistycznych

I rok studiów. różnych w ramach. poszukiwania opiekuna naukowego ) Orientacje metodologiczne w badaniach humanistycznych Szczegółowy program zajęć (kolorem niebieskim zaznaczono zajęcia obowiązkowe dla wszystkich doktorantów) I rok studiów I semestr Seminarium doktorskie 20 h (u jednego prowadzącego lub u różnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r.

Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r. Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz.

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz. Uchwała nr 211 l /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Poz. 16 UCHWAŁA NR 03/02/2017 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Warunki i tryb rekrutacji

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Obowiązuje dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/16 i w latach następnych Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zielona Góra, dnia 10.03.2015 r. Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 25 kwietnia 2014 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: SOCJOLOGIA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: SOCJOLOGIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: SOCJOLOGIA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Zielona Góra 2016 Spis treści 1. Charakterystyka studiów...

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 79/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ 1 Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Uchwała nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013

Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013 Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013 I. PODSTAWOWE USTALENIA 1. Ogólna charakterystyka studiów Studia doktoranckie stanowią element systemu

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. Informacje podstawowe Program studiów doktoranckich Nazwa studiów Forma studiów Czas trwania studiów Język kształcenia Studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne / niestacjonarne od 2 do 4 lat język

Bardziej szczegółowo

Ramowy program Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Ramowy program Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Ramowy program Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia 1 października 2014 roku i następnych I. Część ogólna 1. Instytut Filozofii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

4. Zasadnicze cele kształcenia, w tym nabywane przez absolwenta kwalifikacje

4. Zasadnicze cele kształcenia, w tym nabywane przez absolwenta kwalifikacje 1. Nazwa studiów Studia doktoranckie fizyki 2. Zwięzły opis studiów Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy z dziedziny fizyki związanej z obszarem prowadzonych badań

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r.

Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r. Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r. PROGRAM TACJONARNYCH TUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI OPOLKIEJ W DYCYPLINACH BUDOWA I EKPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała nr 16/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie biologii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW (Załącznik nr 1).

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW (Załącznik nr 1). Uchwała nr 41/2016 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ramowego programu studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Na podstawie 8-11 Regulaminu Studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich Symbol SD_MAT_W01 SD_MAT_W02 SD_MAT_W03 SD_MAT_W04 SD_MAT_U01 SD_MAT_U02 SD_MAT_U03 SD_MAT_U04 SD_MAT_U05

Bardziej szczegółowo