Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk"

Transkrypt

1 Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie /4 Seminarium doktorskie/ 3 Praktyki w bibliotece IH PAN lub innej instytucji gromadzącej zbiory biblioteczne lub archiwalne 3 w wymiarze 40 h zegarowych / 2 Prawne i ekonomiczne podstawy działalności badawczej / nie mniej niż 6 za zajęcia fakultatywne Praca pisemna B 4 / 4 II praca pisemna A/ 6 seminarium promotorskie /4 Seminarium doktorskie/ 3 Konsultacje metodologiczne / 1 Interdyscyplinarne konwersatorium monograficzne z zakresu nauk humanistycznych/ nie mniej niż 6 za zajęcia fakultatywne Internet i nowe technologie w badaniach historycznych/ 2 Praca pisemna B / 4 1 Rok studiów w którym zaliczany jest dany przedmiot jest określony obligatoryjnie tylko w przypadku: konsultacji metodologicznych (II rok), konsultacji z promotorem pomocniczym i konsultacji warsztatowych (IV rok) 2 artykuł monograficzny spełniający wymagania stawiane publikacjom w naukowych czasopismach recenzowanych 3 odbycie praktyk poza IH PAN będzie możliwe, jeśli doktorant uzyska zgodę danej instytucji na ich odbycie oraz nie będzie się ona wiązała z żadnymi obciążeniami finansowymi dla Instytutu; by praktyki poza Instytutem zostały następnie zaliczone jako część programu studiów przed ich rozpoczęciem konieczne jest uzyskanie zgody kierownika studiów 4 Praca pisemna B to tekst o innym charakterze niż praca A - recenzja/artykuł recenzyjny/polemika/edycja krótkiego źródła. W procesie konieczne jest zaliczenie dwóch prac tego typu w ciągu całego toku trwania studiów, przy czym zaleca się by odbyło się to w ciągu 3 pierwszych lat 1

2 III seminarium promotorskie/ 4 Seminarium doktorskie/3 Interdyscyplinarne konwersatorium monograficzne z zakresu nauk humanistycznych/ nie mniej niż 3 za zajęcia fakultatywne IV seminarium promotorskie/4 S Konsultacje warsztatowe / 1 lub Konsultacje z promotorem pomocniczym / 1 Razem: brakujące za zajęcia fakultatywne konieczne do uzyskania ogólnej liczby 21 punktów w całym dotychczasowym procesie

3 dla Studiów Doktoranckich IH PAN w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji Studia III stopnia Kwalifikację (dyplom) III stopnia przyznaje się studentowi, który: WIEDZA K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych i jest w stanie rozwijać i twórczo stosować ją w dalszej własnej lub zespołowej działalności badawczej zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu nauk historycznych, zwłaszcza w zakresie wybranej epoki historycznej ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk historycznych, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową w zakresie wybranych zagadnień z zakresu nauk historycznych w ramach wybranej epoki historycznej ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych, wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary nauk historycznych, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody i techniki badawcze właściwe dla nauk historycznych K_W07 ma podstawową wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza K_W08 K_W09 zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności znaczeń 1

4 UMIEJĘTNOŚCI K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin, w języku rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami społeczeństwa w celu promowania roli nauk historycznych w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa wiedzy potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii nauk historycznych poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację ich wyników oraz ich publikację w wydawnictwach recenzowanych oraz innych publikacjach posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym posiada umiejętność kierowania pracą zespołu naukowego potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w zakresie nauk historycznych posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania wyników prac badawczych i tworzenia różnych typów publikacji naukowych i popularnonaukowych w obszarze badawczym historii, w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny humanistycznej posiada umiejętność formułowania oryginalnych opinii krytycznych o wytworach kultury w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie oraz umiejętność prezentacji tekstów krytycznych w różnych formach i w różnych mediach 2

5 K_U12 K_U13 posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych oryginalnych poglądów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych posiada zaawansowane umiejętności tworzenia i prezentowania różnych typów wystąpień publicznych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny humanistycznej, prezentujących wyniki jego badań oraz stanowiących część dyskursu naukowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny humanistycznej wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi dostrzega znaczenie wielowymiarowych skutków społecznych związanych z wpływem nauk humanistycznych na społeczeństwo K_K05 inicjuje i kieruje działaniami na rzecz wykorzystania osiągnięć nauk humanistycznych, w tym szczególnie historycznych do rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 ma świadomość odpowiedzialności za rozwój nauki i jej znaczenia dla kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy ma świadomość obowiązku poszukiwania odpowiedzi na wyzwana współczesności w oparciu do dorobek nauk humanistycznych docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz inicjuje i kieruje działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy ma świadomość odpowiedzialności za działanie własne i innych 3

6 Moduły (przedmioty) wraz z opisem przewidywanych efektów, punktacją, opisem nakładu pracy oraz warunków Nazwa Praca pisemna A MK_1 Liczba godzin - Nakład pracy Konsultacje z pracownikiem naukowym sprawującym opiekę nad przygotowaniem pracy: min. 15h Kwerenda i opracowanie materiałów: ok. 100h Przygotowanie pracy: ok.45h 6 Warunki i Praca ma prezentować wyniki samodzielnych badań i spełniać kryteria tekstu forma naukowego publikowanego w czasopiśmie recenzowanym; praca na ocenę przewidywane zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu nauk historycznych w ramach wybranej epoki dla zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat metod i technik badawczych właściwych dla nauk historycznych zapoznanie się z osiągnięciami najnowszych badań (w tym badań interdyscyplinarnych) dotyczących zakresu tematycznego danej pracy umiejętność wyszukiwania oraz analizy źródeł i literatury niezbędnych do prowadzenia własnych samodzielnych badań naukowych umiejętność jasnego formułowania hipotez badawczych oraz argumentowania, w oparciu o własne badania źródłowe umiejętność skonstruowania tekstu o charakterze naukowym, w którym przedstawione są wyniki samodzielnych badań lub ocena dokonań innych badaczy w formie polemicznej lub opisowej umiejętność przygotowania wyników badań historycznych do publikacji w wydawnictwach recenzowanych zdolność do kreatywnego poszukiwania specyficznych dla siebie obszarów badawczych w ramach nauk historycznych rozbudzenie świadomości przynależności do wspólnoty naukowej oraz konieczności postępowania zgodnie z obowiązującymi ją normami etycznymi i prawnymi 1

7 Liczba godzin Nakład pracy 4 Warunki i forma przewidywane dla Seminarium promotorskie MK_2 60h rocznie Udział w semirnarium:60h Udział w konsultacjach z opiekunem naukowym/promotorem ( przy założeniu, że student korzysta z nich co dwa tygodnie w wymiarze 1h): 15h Przygotowanie referatu prezentowanego w ramach seminarium: 45 h Udział w zajęciach i konsultacjach Przedstawienie referatu; zaliczenie uzyskanie zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie wybranych zagadnień z zakresu nauk historycznych w ramach wybranej epoki zdobycie podstawowej wiedzy o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza uzyskanie wiedzy na temat głównych metod oceny publikacji naukowych, projektów badawczych uzyskanie podstawowej wiedzy na temat zasad finansowania badań naukowych umiejętność porozumiewania się ze specjalistami w dziedzinie nauk historycznych z wykorzystaniem różnych kanałów i technik umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z różnych źródeł umiejętność formułować wniosków w oparciu o wyniki badań historycznych umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o dokonaniach naukowych i dydaktycznych w zakresie nauk historycznych umiejętność argumentowania i formułowania własnych oryginalnych poglądów zaawansowana umiejętność tworzenia i prezentowania różnych typów wystąpień publicznych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny naukowej, prezentujących wyniki badań oraz stanowiących część dyskursu naukowego umiejętność przygotowania wniosku o przyznanie środków na realizację projektu badawczego zgodnego z wymogami instytucji finansującej zdolność do kreatywnego w poszukiwania nowych obszarów badań zdolność do kierowania przebiegiem badań historycznych gotowość do aktywnego uczestnictwa w komunikacji naukowej rozbudzenie świadomości odpowiedzialności za rozwój nauki i jej znaczenia dla kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy 2

8 Liczba godzin Nakład pracy Seminarium doktorskie MK_3 30 h rocznie 4 Warunki i forma zaliczenie przewidywane dla Udział w seminarium: 30h Przygotowanie do seminarium: 30h Przygotowanie wystąpienia w ramach seminarium pod opieką opiekuna naukowego/promotora: 40h Udział w zajęciach Przygotowanie i przedstawienie wystąpienia; zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat metod i technik badawczych właściwych dla nauk historycznych uzyskanie pogłębionej i rozszerzonej wiedzę ogólną o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności znaczeń umiejętność porozumiewania się ze specjalistami w dziedzinie nauk historycznych przy użyciu różnych kanałów i technik umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji pochodzących z różnych źródeł umiejętność formułowania krytycznych sądów na podstawie badań historycznych zaawansowana umiejętność prowadzenia badań historycznych pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań historycznych, opracowania i interpretacji ich wyników oraz ich publikacji w wydawnictwach recenzowanych umiejętność formułowania, prezentowania i uzasadniania własnych poglądów rozbudzenie świadomości poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej zdolność do samodzielnej realizacji projektu badawczego w dziedzinie nauk historycznych poczucie przynależności do wspólnoty naukowej akceptacja i przestrzeganie zasad etycznych wyznaczonych przez wspólnotę naukową 3

9 Praca pisemna B MK_4 Liczba godzin - Nakład pracy Konsultacje z pracownikiem naukowym sprawującym opiekę nad przygotowaniem pracy: min. 10h Kwerenda i opracowanie materiałów: ok. 60h Przygotowanie pracy: ok.30h 4 Warunki i Praca ma być tekstem o charakterze innym niż praca pisemna A, tj. nie artykułem forma monograficznym a recenzją, artykułem recenzyjnym, polemiką, edycją krótkiego źródła; praca na ocenę przewidywane zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat terminologii stosowanej w naukach historycznych, zwłaszcza w zakresie wybranej epoki dla zdobycie zaawansowanej wiedzy obejmującej wybrane obszary nauk historycznych na temat najnowszych światowych dokonań naukowych, ośrodków oraz szkół badawczych uzyskanie rozszerzonej wiedzy na temat kompleksowej natury języka i historycznej zmienności znaczeń umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji pochodzących z różnych źródeł umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o dokonaniach naukowych w zakresie nauk historycznych umiejętność formułowania krytycznych opinii - świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych wyznaczonych przez wspólnotę naukową 4

10 Liczba godzin Nakład pracy Prawne i ekonomiczne podstawy działalności badawczej MK_5 20 h Udział w zajęciach: 20h Przygotowanie do : 10h 1 Warunki Udział w zajęciach; zaliczenie - zdobycie wiedzy o prawnych, ekonomicznych i etycznych przewidywane dla uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza - zapoznanie się z metodami i standardami ocen publikacji naukowych, projektów badawczych - zdobycie orientacji w zasadach finansowania badań naukowych i możliwościach pozyskiwania stypendiów, udziału w programach badawczych, itp. : - umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku naukowym oraz brania udziału w jego działalności badawczej, w tym większych zespołach badawczych - umiejętność sporządzenia wniosku o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą poczucie przynależności do wspólnoty naukowej świadomość znaczenia wpływu osiągnięć w dziedzinie nauk historycznych na społeczeństwo 5

11 Liczba godzin Nakład pracy Praktyki w bibliotece IHPAN lub innej instytucji gromadzącej zbiory biblioteczne lub archiwalne MK_6 60h Udział w zajęciach: 60h 2 Warunki i Udział w zajęciach, zaliczenie forma zdobycie wiedzy na temat metod pracy instytucji gromadzących zasoby przewidywane biblioteczne i archiwalne dla zdobycie rozszerzonej wiedzy o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności znaczeń umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności różnych grup odbiorców z wykorzystaniem różnych docenianie znaczenia tradycji i dziedzictwa kulturowego ludzkości inicjowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy świadomość znaczenia wpływu osiągnięć w dziedzinie nauk historycznych na społeczeństwo 6

12 Liczba godzin Nakład pracy 3 Warunki i forma przewidywane dla Konsultacje metodologiczne MK_7 30h Udział w zajęciach: 14h Przygotowanie się do : 10h Przygotowanie zadań praktycznych i omówienie ich z prowadzącym: 6 Udział w zajęciach Zaliczenie na ocenę zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie wybranych zagadnień nauk historycznych uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk historycznych w tym zakresie uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat metod i technik badawczych właściwych dla nauk historycznych uzyskanie podstawowej wiedzy o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji pochodzących z różnych źródeł umiejętność formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych badań historycznych zdolność do samodzielnej oceny poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności i możliwości realizacji docenianie tradycji i dziedzictwa kulturowego ludzkości 7

13 Liczba godzin Nakład pracy Interdyscyplinarne konwersatorium monograficzne z zakresu nauk humanistycznych MK_8 30h rocznie Udział w zajęciach: 30h Przygotowanie się do : 30h Przygotowanie krótkiej prezentacji ( ustnej lub pisemnej): ok. 10 h Konsultacje z prowadzącym (przy założeniu, że student korzysta z nich co dwa tygodnie w wymiarze20-30 min.): ok. 5 h 2 Warunki Udział w zajęciach; zaliczenie przewidywane dla zdobycie zaawansowaną wiedzy interdyscyplinarnej będącej wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat metod i technik badawczych właściwych dla nauk historycznych umiejętność porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik ze specjalistami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin w języku ojczystym oraz w językach obcych umiejętność porozumiewania się z szerokimi kręgami społeczeństwa w celu promowania roli nauk historycznych w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa wiedzy umiejętność analizowania i oceniania informacji pochodzących z różnych źródeł umiejętność formułować krytycznych sądów na podstawie gromadzonych i analizowanych informacji umiejętność samodzielnego integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w ramach prowadzonej działalności badawczej umiejętność argumentowania umiejętność formułowania hipotez badawczych umiejętność formułowania własnych oryginalnych poglądów na podstawie prowadzonych badań historycznych umiejętność formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych zdolność do krytycznej oceny poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności własnego wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej dostrzeganie wpływu nauk historycznych na społeczeństwo kształtowanie poczucia odpowiedzialności za rozwój nauki i jej znaczenia dla kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy akceptacja obowiązku ciągłego poszukiwania odpowiedzi na wyzwana współczesności w oparciu do dorobek nauk historycznych 8

14 Konsultacje warsztatowe/ Konsultacje z promotorem pomocniczym MK_9 Liczba godzin Min.25 Nakład pracy Udział w konsultacjach: min.25h 1 Warunki Udział w konsultacjach; zaliczenie zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie wybranych przewidywane zagadnień z zakresu nauk historycznych w ramach wybranej epoki z dla uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk historycznych uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat wykorzystania metod i technik badawczych właściwych dla nauk historycznych zdobycie szczegółowej wiedzy na temat metod oceny prac naukowych umiejętność argumentowania i prezentowania własnych poglądów umiejętność formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych zdolność do krytycznej oceny własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu własnych publikacji naukowych oraz istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej zdolność do krytycznej oceny możliwości realizacji własnego projektu badawczego i pozyskania na ten cel funduszy rozbudzenie świadomość przynależności do wspólnoty naukowej 9

15 Liczba godzin Nakład pracy Internet i nowe technologie w badaniach historycznych MK_10 10 Udział w zajęciach: 10 h Przygotowanie do : 8h Opracowanie indywidualnego case study dotyczącego możliwości wykorzystania internetu i nowych technologii w prowadzeniu badań historycznych w raz z konsultacjami z prowadzącym: 10 h 2 Warunki Udział w zajęciach, przygotowanie praktycznego case study ; zajęcia na ocenę - zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania zasobów elektronicznych, przewidywane Internetu oraz nowych technologii w badaniach dla : - umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcji materiału -umiejętność praktycznego wykorzystania nowych technologii, np. fotografii cyfrowa, w codziennej pracy badawczej - umiejętności prezentowania wiedzy historycznej różnym grupom odbiorców z wykorzystaniem nowoczesnych technik i obszarów komunikacji, np. blogosfery zdolność do krytycznej oceny możliwości realizacji własnego projektu badawczego rozbudzenie świadomość przynależności do wspólnoty naukowej 10

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r.

Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2016 r. Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 25 kwietnia 2014 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała nr 10/2014 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Obowiązuje dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/16 i w latach następnych Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Rok ak. 2012/2013 Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 20.04.2012 r. z późniejszymi zmianami (zmiany zatwierdzone w dniu 12 października

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii

Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny I N S T Y T U T F I L O Z O F I I al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, pok. 25 Tel. 17 872 13 49 e-mail: sekinfil@univ.rzeszow.pl Ramowy program Studiów

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Psychological manipulation

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r.

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Wydział Historyczny UJ Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji na rok

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia etniczności 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Anthropology of ethnicity 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE - ŚRODOWISKO

PROGRAM STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE - ŚRODOWISKO PROGRAM STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE - ŚRODOWISKO ZAWARTOŚĆ Zawartość... 2 WPROWADZENIE... 3 OPIS PROGRAMU STUDIÓW W JĘZYKU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. 1062.0020.3.2017 Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia II stopnia... wpisać studia I lub II stopnia lub jednolite

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych.

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHEOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 06/07 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka v Studia regionalne WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 07/08 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia praktyczny licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Etnologia

Karta przedmiotu: Etnologia Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Filozofia rok akademicki 2012/2013 stopień drugi studia stacjonarne Karta przedmiotu: Etnologia Forma zajęć: wykład Wymiar

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo