Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji Regulator SIPART DR Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka BIAŁYSTOK,

2 Regulator SIPART DR firmy Siemens jest mikroprocesorowym aparatowym urządzeniem automatyki obsługującym lub układy regulacji. Może pracować jako autonomiczny regulator PID lub jako element złożonego systemu wieloobwodowego lub komputerowego (DDC, SPC). Dane cyfrowe dotyczące stanu aparatu i przetwarzanych sygnałów mogą być przesyłane za pomocą interfejsu szeregowego. Program realizuje algorytm PID w kilku wariantach. Główne wejścia i wyjścia są analogowe. Sygnały binarne mają znaczenie pomocnicze, z wyjątkiem wyjść do regulacji krokowej i dwupołożeniowej. Czołowy panel operatorski zawiera wskaźniki cyfrowe i analogowe, przełącznik [praca automatyczna/praca ręczna], przyciski [zwiększania/zmniejszania] itp. Wskaźniki analogowe mają postać linijek diodowych zestawionych z diod świecących LED. Konfiguracja regulatora sprowadza się do wyboru wariantu algorytmu PID i opcji jego wykonania. Regulator DR umożliwia realizację nst. układów regulacji: stałowartościowa regulacja PID regulacja stosunku regulacja nadążna z zewnętrzną wielkością zadaną sterowanie nadrzędne DDC lub SPC regulacja kaskadowa lub kaskadowa regulacja stosunku sterowanie selekcyjne. Regulator posiada także możliwość samonastrajania i adaptacji. Podstawowe dane techniczne regulatora są następujące: Zasilanie AC (przełączalne) V ~ / V ~ ± do Hz Wejścia analogowe AE do AE Izolowane do V Prądowe Standard / do ma Zakres regulacji do ma Oporność wejściowa 9.9 Ω Max. napięcie wspólne do V Napięciowe Zakres napięcia /99, do 99 mv lub / do V Oporność wejściowa > kω

3 Wyjścia analogowe AA do AA Zakres prądu wyjściowego Napięcie obciążenia Wejścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Statyczny poziom niszczący Wyjścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Prąd obciążenia Nieizolowane / do ma do V Nieizolowane, V V ± V Nieizolowane, V 9 do V ma Minimalna wersja regulatora Sipart DR zawiera wejścia i wyjścia analogowe oraz wejścia i wyjść binarnych. Wejścia analogowe AE do AE mogą być przełączane na różne standardy sygnałów zworami znajdującymi się na płycie głównej. Moduły opcjonalne rozszerzające możliwości aparatu wkłada się z tyłu obudowy w odpowiednie gniazda (rys.). Przyporządkowanie gniazd oraz układ wejść i wyjść jest określony przez oprogramowanie. Regulator może być uzupełniony o następujące moduły dodatkowe: wejścia prądowe o zakresie / do ma wejścia napięciowe o zakresach /99, do 99 mv lub / do V wejścia rezystancyjne o zakresie... Ω wejścia czujnika rezystancyjnego Pt łączonego linią dwu,trój lub czteroprzewodową wejścia termopary wejścia binarne wyjścia binarne interfejs komunikacji szeregowej PROFIBUS DP lub RS/RS Dostępne w laboratorium regulatory mają ustawione następujące rodzaje zakresów: AE, AE jako wejścia napięciowe V, AE jako wejście prądowe I ( ma). Ponadto są wyposażone w moduł interfejsu szeregowego RS/RS (SES). Do podłączenia sygnałów procesowych do regulatora służą wkładane bloki zaciskowe z zaciskami śrubowymi (np. gniazdo por. rys. i rys.). Wejścia analogowe AE do AE

4 są to bezpotencjałowe (pasywne) wejścia o max. napięciu wspólnym V. Przykładowo wejście AE jest podłączone do zacisków /9, /. Wyjścia AAAA oraz BE i BA są to potencjałowe (aktywne) wejścia/wyjścia w stosunku do masy (M). Wyjścia przełączające regulatora krokowego S są na stałe podłączone z nst. wyjściami BA: Regulator S I + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /) Regulator S II + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /9) Styk uziemiający sprężynowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo (płyta główna) Gniazdo Gniazdo Gniazdo (Interfejs: RS/, PROFIBUS DP) Śruba uziemiająca 9 Szyna DIN Przełącznik napięć zasilania Wtyk zasilania Blok zasilania Rys. Widok z tyłu, gniazda i złącza Analogowe sygnały wejściowe w regulatorze DR mogą być poddane filtracji i operacji pierwiastkowania lub linearyzacji (rys.). Filtracja usuwa zakłócenia szybkozmienne, pierwiastkowaniu są poddawane sygnały z czujników przepływu, a linearyzacji sygnały z termopar lub innych czujników z istotnie nieliniowymi charakterystykami statycznymi. Do przetwarzania wejść analogowych służy konfigurowany układ (tylko gdy S=), w skład którego może wchodzić kilkanaście bloków funkcyjnych. Są to bloki arytmetyczne (np. dodawanie, mnożenie, dzielenie), funkcje aproksymujące, wybieraki maksimum i minimum.

5 Rys.Schemat blokowy regulatora Sipart DR Płytę czołową regulatora pokazano na rysunku. Czołowy panel operatorski regulatora zawiera elementy wizualne oraz klawisze. Elementami wizualnymi są wskaźniki cyfrowe, linijki diodowe oraz pojedyncze LEDy. Wskaźniki cyfrowe prezentują wielkość zadaną SPW (setpoint), wielkość regulowaną PVX (proces variable) oraz wyjście regulatora reprezentujące w układzie regulacji sterowanie OUTY (output). SP, PV oraz OUT są podawane w procentach całego zakresu. Obydwie linijki mają po LEDów i wskazują SP i PV z dokładnością,.

6 Pary LEDów A, A i A, A alarmują w wypadku przekroczenia określonych poziomów przez błąd regulacji, wielkość regulowaną lub wyjście. LED C świeci w razie przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym, a LED ST podczas samonastrajania. Boczna para klawiszy trójkątnych służy do ustawiania wielkości zadanej SPW, dolna do ustawiania wyjścia OUTY. Górny klawisz przełącza między wewnętrzną a zewnętrzną wielkością zadaną. Klawisz ze znakiem ręki jest przełącznikiem Manual/Automatic (ręcznie/automatyka), a klawisz poniżej niego przełącznikiem wyboru kanału regulacji. Rys. Płyta czołowa regulatora Sipart DR LED zapalony gdy aparat pracuje z wewnętrzną wartością zadaną Przycisk do zmiany wartości zadanej (wewnętrzna/zewnętrzna) i przycisk EXIT z poziomu konfigurowania LED sygnalizacyjny przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym i LED EXIT podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny trwania procesu adaptacji.,. LED y sygnalizacji alarmowej A, A, A, A.,.

7 .,. Przyciski do przestawiania wewnętrznej wartości zadanej LED sygnalizacyjny pracy ręcznej 9 Przycisk do zmiany rodzaju pracy Auto/ Man (automatyka/ręcznie) i przycisk ENTER podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny pracy z zewnętrznym sygnałem y i LED ENTER podczas konfiguracji. LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał I). LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał II) Przycisk wyboru kanału regulacji i przycisk wejścia na poziom wyboru.,. Przyciski do ustawiania sygnału sterującego (wyjścia regulatora) w trybie sterowania ręcznego Wyświetlacz cyfrowy wartości sterującej.,. LED y sygnalizacyjne wyjść binarnych w regulatorze S Wyświetlacz cyfrowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości zadanej w 9 Wyświetlacz cyfrowy wartości zadanej w Programowanie regulatora DR polega na przechodzeniu sekwencji stanów i wybieraniu pożądanej opcji parametrów poprzez deklarację stanów przełączników konfiguracyjnych Sxx. W dokumentacji technicznej są opisane funkcje przełączników programowych S...S, którymi programuje się strukturę i parametry regulatora. Na przykład dla S= otrzymujemy strukturę pokazaną na rys.. Jest to regulator stałowartościowy z dwoma niezależnymi wartościami zadanymi lub jedną, ręcznie nastawianą wi, wartością zadaną gdy pozostawimy nastawy fabryczne (S9= wewnętrzny sygnał sterujący Int=, S= sygnał gotowości komputera CB=, patrz Tabela ). W strukturze tej (S=) mamy możliwość dodania na wejściu regulatora wielkości pomocniczych x i x oraz doprowadzenia sygnału zakłócającego z do wyjścia regulatora. Po załączeniu zasilania regulator realizuje poprzednio zaprogramowaną strukturę. Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane jako regulator, należy natychmiast po pierwszym podaniu napięcia przełączyć tryb pracy regulatora na ręczny, zmienić wartość y na wymaganą a następnie dopiero wprowadzić tryb automatyczny.

8 Wyświetlacz cyfrowy Linijka diodowa Zadajnik Rys. Struktura regulatora Sipart DR dla S= Niektóre oznaczenia na rys.: w wielkość zadana SPW x wielkość regulowana (wartość rzeczywista) PVX y wielkość sterująca (wyjście regulatora) OUTY yh ręczne ustawianie sygnału sterującego z wielkość zakłócająca c...c, c stałe x, x wielkości pomocnicze ts czas przestawiania wartości zadanej (patrz parametry offline Tabela ) Równania algorytmu regulatora PID zastosowane w regulatorze DR są następujące: Regulator P ya = ± Kp xd + yo lub ya xd = ± Kp Regulator PI ya = ± Kp( xd + xd dt + Tn ) t yo ya lub = ± Kp( + ) xd jwtn

9 Człon różniczkujący D ya jwtv = ± Kp xd Tv + jw vv Oznaczenia i zakresy nastaw aparatu są następujące: Kp wzmocnienie proporcjonalne ;,...,; Tn czas całkowania (zdwojenia);,...99 s; Tv stała czasowa różniczkowania; OFF,,...,99 s; vv współczynnik członu różniczkującego;,...; xd uchyb regulacji Proces konfiguracji i parametryzacji regulatora DR przeprowadzany jest z przedniej płyty regulatora. Należy: przełączyć elementy obsługi i wskaźniki z poziomu obsługi na poziom wyboru (rys.) (nacisnąć i przytrzymać przez około sekund klawisz ). Dopiero teraz, korzystając z przycisków (.), (.), można wybrać: listy parametrów, listę przełączników struktur lub funkcje uruchamiania regulatora. onpa parametry online (Tabela ) ofpa parametry offline (Tabela ) StrS przełączniki struktur (Tabela ) APSt powrót do nastaw fabrycznych PASt parametry regulacji AdAP adaptacja (wyświetlane tylko gdy S ) FdEF definiowanie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fcon łączenie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fpos pozycja funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S>) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S9>) Po kolejnej zmianie na poziom konfiguracji (przycisk 9) można wyświetlać i zmieniać parametry wybranych list i uruchamiać funkcje. Nazwa parametru lub numer przełącznika struktur jest pokazywany na wyświetlaczu (), zaś związana z nią wartość na wyświetlaczu (9). Listę parametrów lub przełączników konfiguracyjnych można przeglądać korzystając z przycisków (.), (.). Do zmiany wartości aktualnie wybranego parametru lub przełącznika struktur służą przyciski (.), (.). 9

10 Aby powrócić do poziomu obsługi procesu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (). Rys. Konfiguracja i parametryzacja regulatora Sipart DR Dokładny opis na temat zmian poziomów oraz wyboru parametrów konfiguracyjnych można znaleźć w instrukcji producenta regulatora DR. Poniżej zostaną przedstawione wybrane listy parametrów oraz przełączników struktur i ich wartości zmiennych konfiguracyjnych.

11 .) onpa parametry online Zawartość Parametry, które stanowią o przebiegu procesu i mogą być zmieniane w czasie pracy automatycznej regulatora (online). Oddziaływanie zmienianych parametrów na przebieg procesu można obserwować na wskaźnikach. Wejście do poziomu onpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk (9) (poziom konfiguracji). Zmiana parametrów Wyjście do poziomu obsługi Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

12 Tabela. Wybrane parametry online y tfi vvi cpi tni tvi AHI YI YAI YEI tfii vvii cpii tnii tvii AHII YII YAII YEII Dr ty ta te tyii taii teii TF tfb c c c c c c c c c9 x Wartość rzeczywista x Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max. off/,,, off/,, Auto/,,, off/,,, off/,, Auto/,,,, off/ off/ off/, off/,,999,999,999,999, ,99,999,999,, 99,99,,,,,, 99,99,,,,, 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999 9,99 9,99 9,999 9,999 Nastawa fabryczna,, 99 off, Auto,,,, 99 off, Auto,,, off off Jednostka s s s s s s s s ms ms s ms ms s s Znaczenie parametru Stała czasowa filtru uchybu xdi Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdi Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Stała czasowa filtru uchybu xdii Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdii Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Czas odświeżania wskazań Czas przestawiania Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Czas przestawiania, Regulator II Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Stała czasowa filtrowania AE Stała czasowa filtrowania AEb Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna (gdy S=)

13 .) ofpa parametry offline Zawartość Parametry, które ustalają podstawowe funkcje, takie jak wskazania, wartości graniczne, wartości bezpieczeństwa itd. Działają one dopiero po powrocie do poziomu obsługi. Wejście do poziomu ofpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone ofpa (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana parametrów Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

14 Tabela. Wybrane parametry offline y dpi dai dei dpii daii deii A A A A H. H. SA SE SH ts va ve YS Y Y SAII SEII tsii YSII Y Y x Ciemny Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max.,,999,999,,999,999,, off/,,,,,, off/,,,, 9,999 9,999 9,999 9, ,999 9,999,,, 99,,, Nastawa fabryczna,,,,,,,,,, off,,,,,, off,,, Jednostka min min Znaczenie parametru Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu I Wartość początkowa zakresu wyświetlacza I Wartość końcowa zakresu wyświetlacza I Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu II Wartość początkowa zakresu wyświetlacza II Wartość końcowa zakresu wyświetlacza II Poziomy wielkości alarmowych: Alarm Alarm Alarm Alarm Histereza alarm i alarm Histereza alarm i alarm Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Bezpieczna wartość zadana Czas przestawiania wartości zadanej Początkowy współczynnik stosunku Końcowy współczynnik stosunku Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Regulator II (gdy S=) Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Regulator II (gdy S=) Czas przestawiania wartości zadanej Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y

15 .) StrS przełączniki struktur Zawartość Programowe przełączniki ustalające strukturę przyrządu (regulatora). Wejście do poziomu StrS Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone StrS (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana ustawień przełączników struktur Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać numery przełączników struktur pokazywane na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić położenie przełącznika struktur widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych przełączników struktur. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

16 Tabela. Wybrane przełączniki struktur StrS [ ] odpowiada ustawieniom fabrycznym Podstawowe struktury Wejścia analogowe Przełącznik struktur S S S S S S S S S S Położenie 9 Funkcja Typ regulatora Regulacja stałowartościowa dwa niezależne źródła wartości zadanej Regulacja stałowartościowa dwa zależne źródła wartości zadanej Regulator DDC ze stałą wartością zadaną Regulator nadążny z przełączaniem wartości zadanej wewn./zewn. Regulator stosunku Sterowanie kaskadowe Kaskadowy regulator stosunku Para regulatorów z selekcją na max. y Para regulatorów z selekcją na min y Stacyjka pomiarowa Regulacja stałowartościowa jedno źródło wielkości zadanej Regulator nadążny bez przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Dwa niezależne regulatory Struktura wyjścia K wyjście ciągłe S wyjście trójpołożeniowe z wewnętrznym sygnałem sprzężenia S wyjście trójpołożeniowe z zewnętrznym sygnałem sprzężenia Wybór częstotliwości sieciowej Hz Hz Połączenie sygnału wejściowego Bez przetwarzania Z przetwarzaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak

17 Wejścia analogowe (tylko gdy S=) Przełącznik struktur S S S Położenie [] [] [] Funkcja Przyporządkowanie FE do AE AEb AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Wejścia binarne Przyporządkowanie sygnałów sterujących do wejść binarnych S CB [] S He [] S N [] S Si [] S bls bls S9 blps blps S PI S PII S PAU S + w S w S + y S y S +ybl S ybl Przyporządkowanie High Low BE BE BE BE CB sygnał gotowości komputera N nadążanie sygnału wyjścia y=yn Si bezpieczna wartość sygnału sterującego blps blokowanie, parametryzacja, strukturyzacja Wejścia binarne Przełączanie wartości zadanej Przełącznik struktur S S S9 S S S S Położenie Funkcja Sygnał sterujący gotowości komputera CB Statyczny bez potwierdzenia Statyczny z potwierdzeniem Dynamiczny jako impuls Sygnał sterujący N Statyczny Dynamiczny jako impuls Blokowanie przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Tylko wewnętrzna Tylko zewnętrzna Brak blokady Śledzenie sygnału x przy H, N(DDC), Si Nie Tak Wartość zadana w przypadku awarii komputera Ostatnia wi (ostatnia w przy S=) Zdana wartość bezpieczna SH Nadążanie sygnału wi za aktualną wartością zadaną Tak Nie Źródło wewnętrznej wielkości zadanej Wartość zadana bezwzględna WEA Wartość zadana przyrostowa WE

18 Algorytm regulacji Przełączanie wyjść Wyświetlacz y Przełącznik struktur S S S S S S9 S S S Położenie Funkcja Kierunek działania regulatora I względem xdi Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu Sygnał z ( reg. I) różniczkującego (członu D) reg. I xdi xi Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x y y człon D (z FE) człon D (z FE) Kierunek działania regulatora II względem xdii Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu różniczkującego (członu D) reg. II xdii xii Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x Sygnał z (reg. II) y y człon D (z FE) człon D (z FE) Wybór adaptacji Brak adaptacji Odpowiedź na skok bez przeregulowania Odpowiedź na skok z przeregulowaniem z optymalnym tłumieniem Parametry sterowania Bez Regulator I (zamiast ustawianie parametrów I) Regulator II (zamiast ustawianie parametrów II) Priorytet sygnałów N (DDC) lub H N(DDC) H Źródło zewnętrznych wielkości nastawiających Bezwzględna wielkość nastawiająca YN Przyrostowa wielkość nastawiająca YN Sposób użycia wyświetlacza Normalny yan=y Odwrócony yan=y Wyjścia analogowe S9 S S Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma

19 Przyporządkowanie sygnałów regulatora do wyjść analogowych S9 AA [] 9 S AA 9 S AA 9 Przyporządkowanie y y y AEA AEA AEA FE FE FE + xdi xdi xi wi Wyjścia binarne Przyporządkowanie sygnałów binarnych do wyjść binarnych S RB S RC S H S9 N S A S A S A S A S MUF S Int I Przyporządkowanie brak [] [] [] [] [] [] BA BA BA BA BA BA BA BA RB regulator nie znajduje się w trybie gotowości obliczeń RC regulator nie znajduje się w trybie obliczeń H regulator w trybie pracy ręcznej A A wartości graniczne MUF awaria nadajnika Int I wewnętrzny sygnał sterujący Przyporządkowanie sygnalizacji wartości granicznych A, A do sygnałów regulatora S9 A 9 S9 A 9 Wejście xdi xi xv wv xdi xi xv wv y y y 9

20 Sygnalizator wartości granicznych Przełącznik struktur Warunki ponownego załączenia Łącze szeregowe S9 S9 S9 S99 S S S S S S S S Położenie [] Funkcja Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / A min A max / A max A min / A max Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / Amin A max / A max A min / A max Ustawienie i wskazywanie wartości granicznych A A Wyświetlanie na poziomie obsługi Ustawienie na poziomie obsługi procesu nie tak tak procesu nie nie tak Restart po powrocie napięcia zasilającego Ostatni tryb pracy, ostatnia w, ostatnia y Praca ręczna wewnętrzna, ostatnia w Optyczne sygnalizowanie powrotu napięcia sieciowego Bez migania wyświetlacza x Z miganiem wyświetlacza x Transmisja danych Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: nic Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury, wielkości procesowe, rejestr statusów Szybkość transmisji danych 9 bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s Parzystość poprzeczna Parzysta Nieparzysta Parzystość wzdłużna Brak Po ETX Przed ETX Parzystość wzdłużna normalna odwrotna Numer stacji Czas nadzoru sygnału CBES Bez s s s

21 .) APSt powrót do nastaw fabrycznych Wykonanie funkcji APSt Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone APSt (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9), aż ukaże się no (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. x wcisnąć przycisk (.) do momentu, aż ukaże się yes (poziom konfiguracji). Na około sekund wcisnąć przycisk (9) aż ukaże się "StrS" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu). Wszystkie parametry i przełączniki struktur znajdują się teraz w ustawieniu fabrycznym. Regulator nastawiony jest na pracę ręczną.

22 Przykład zastosowania aparatu SIPART DR jako regulatora przepływu Rys. Schemat blokowy obwodu sterowania Konfigurację i parametryzację regulatora rozpoczynamy od ustawień fabrycznych (APSt). W wyniku sprowadzenia regulatora do tego stanu (patrz wykonanie funkcji APSt) uzyskujemy regulator stałowartościowy (S=) z wyjściem ciągłym. Strukturę regulatora tego typu pokazano już na rys.. Wprowadzamy wyłącznie następujące zmiany ustawień fabrycznych regulatora. Przełącznik struktur StrS zmiany konfiguracyjne Przełącznik Wartość Znaczenie Uwagi S AE: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma S9 AA: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma. Kontroler położenia posiada wejście prądowe...ma Parametry ofpa ustawienia parametrów offline Parametr Wartość Znaczenie Uwagi dpi *) Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu ddai *) Wartość początkowa zakresu wyświetlacza dei *) Wartość końcowa zakresu wyświetlacza *) ustawienie wymaganej wartości Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór zakresu wyświetlacza. W przedziale pokazywanych wartości powinna zmieścić się najbardziej istotna informacyjnie część wartości.

23 Parametry onpa ustawienia parametrów online Parametr Wartość Znaczenie Uwagi cpi *) Wzmocnienie proporcjonalne tni *) Czas zdwojenia *) ustawienie wymaganej wartości Po nastawieniu fabrycznym DR pracuje jako regulator stałowartościowy PI (człon różniczkujący D jest wyłączony). Ze względów bezpieczeństwa wzmocnienie proporcjonalne Kp oraz czas całkowania Tn są ustawione na wartości nie krytyczne. Rys. Schemat połączeń Z rys. wynika, że sygnał z przetwornika pomiarowego połączony jest z wejściem analogowym AE (zaciski /9, /) regulatora DR. Sygnał prądowy z wyjścia AA regulatora (zacisk /) steruje pracą kontrolera położenia SIPART PS.

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Układy sterowania: a) otwarty, b) zamknięty w układzie zamkniętym, czyli w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (układzie regulacji automatycznej)

Układy sterowania: a) otwarty, b) zamknięty w układzie zamkniętym, czyli w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (układzie regulacji automatycznej) Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania: w układzie otwartym: układ składa się z elementu sterującego i obiektu sterowania; element sterujący nie otrzymuje żadnych informacji o sygnale wyjściowym y,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Regulator wielostopniowy ETT-6 12

Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Charakterystyka - 6 przekaźników wyjściowych, 6A/250VAC -Do 12 wyjść z funkcją slave -Do 31 stopni programowanych binarnie -Regulacja czasu opóźnienia pomiędzy działaniem

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Uniwersalny Regulator Mikroprocesorowy ST-701. MR-elektronika Warszawa 2011

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Uniwersalny Regulator Mikroprocesorowy ST-701. MR-elektronika Warszawa 2011 MR - elektronika Instrukcja obsługi Uniwersalny Regulator Mikroprocesorowy ST-701 MR-elektronika Warszawa 2011 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77, tel.

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Regulator ST-54A wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Regulator ST-54A wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Regulator ST-54A wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22) 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY DCRE 5, DCRE 7, DCRE 12 OPIS Regulator współczynnika mocy DCRE realizuje funkcje kontroli i regulacji współczynnika mocy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Regulator Temperatury ST-55 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Regulator Temperatury ST-55 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Regulator Temperatury ST-55 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do instrukcji montażu i eksploatacji IFC 020 K / D IFC 020 F / D IFC 020 E / D

Uzupełnienie do instrukcji montażu i eksploatacji IFC 020 K / D IFC 020 F / D IFC 020 E / D KROHNE 08/98 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie do instrukcji montażu i eksploatacji IFC 020 K / D IFC 020 F / D IFC 020 E / D Przetwornik pomiarowy IFC 020

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

TS 430M INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TS 430M INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Opracowanie zawiera niezbędne informacje do prawidłowej instalacji i użytkowania regulatora. Prosimy o uważne przeczytanie. Jesteśmy przekonani, że praca aparatów firmy TERMOSYSTEMS da Państwu wiele

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Przenośny miernik temperatury typu SMART METER

Przenośny miernik temperatury typu SMART METER DTR.SMART METER.01 Przenośny miernik temperatury typu SMART METER MIERNIK TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wydanie 12.2009 1. WSTĘP Smart Meter jest przenośnym miernikiem temperatury z wyświetlaczem LCD

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia

Bardziej szczegółowo

TC-xx3 REGULATOR TEMPERATURY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM TERMOMETRYCZNYM wersja 2.0

TC-xx3 REGULATOR TEMPERATURY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM TERMOMETRYCZNYM wersja 2.0 TC-xx3 REGULATOR TEMPERATURY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM TERMOMETRYCZNYM wersja 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E 1. CHARAKTERYSTYKA REGULORA. Regulatory tej serii są przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Polmar Profil Sp. z o.o.

Polmar Profil Sp. z o.o. Instrukcja obsługi cyfrowego regulatora temperatury TRANSMIT serii G. 1. Sposób montażu i warunki pracy 2. Podłączenie zasilania 3. Tryby regulacji regulatora 4. Zmiana czujnika temperatury 5. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr. 6 Badanie układu regulacji poziomu cieczy Laboratorium z przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI 2 Kod: ES1C400 031 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo