Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji Regulator SIPART DR Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka BIAŁYSTOK,

2 Regulator SIPART DR firmy Siemens jest mikroprocesorowym aparatowym urządzeniem automatyki obsługującym lub układy regulacji. Może pracować jako autonomiczny regulator PID lub jako element złożonego systemu wieloobwodowego lub komputerowego (DDC, SPC). Dane cyfrowe dotyczące stanu aparatu i przetwarzanych sygnałów mogą być przesyłane za pomocą interfejsu szeregowego. Program realizuje algorytm PID w kilku wariantach. Główne wejścia i wyjścia są analogowe. Sygnały binarne mają znaczenie pomocnicze, z wyjątkiem wyjść do regulacji krokowej i dwupołożeniowej. Czołowy panel operatorski zawiera wskaźniki cyfrowe i analogowe, przełącznik [praca automatyczna/praca ręczna], przyciski [zwiększania/zmniejszania] itp. Wskaźniki analogowe mają postać linijek diodowych zestawionych z diod świecących LED. Konfiguracja regulatora sprowadza się do wyboru wariantu algorytmu PID i opcji jego wykonania. Regulator DR umożliwia realizację nst. układów regulacji: stałowartościowa regulacja PID regulacja stosunku regulacja nadążna z zewnętrzną wielkością zadaną sterowanie nadrzędne DDC lub SPC regulacja kaskadowa lub kaskadowa regulacja stosunku sterowanie selekcyjne. Regulator posiada także możliwość samonastrajania i adaptacji. Podstawowe dane techniczne regulatora są następujące: Zasilanie AC (przełączalne) V ~ / V ~ ± do Hz Wejścia analogowe AE do AE Izolowane do V Prądowe Standard / do ma Zakres regulacji do ma Oporność wejściowa 9.9 Ω Max. napięcie wspólne do V Napięciowe Zakres napięcia /99, do 99 mv lub / do V Oporność wejściowa > kω

3 Wyjścia analogowe AA do AA Zakres prądu wyjściowego Napięcie obciążenia Wejścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Statyczny poziom niszczący Wyjścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Prąd obciążenia Nieizolowane / do ma do V Nieizolowane, V V ± V Nieizolowane, V 9 do V ma Minimalna wersja regulatora Sipart DR zawiera wejścia i wyjścia analogowe oraz wejścia i wyjść binarnych. Wejścia analogowe AE do AE mogą być przełączane na różne standardy sygnałów zworami znajdującymi się na płycie głównej. Moduły opcjonalne rozszerzające możliwości aparatu wkłada się z tyłu obudowy w odpowiednie gniazda (rys.). Przyporządkowanie gniazd oraz układ wejść i wyjść jest określony przez oprogramowanie. Regulator może być uzupełniony o następujące moduły dodatkowe: wejścia prądowe o zakresie / do ma wejścia napięciowe o zakresach /99, do 99 mv lub / do V wejścia rezystancyjne o zakresie... Ω wejścia czujnika rezystancyjnego Pt łączonego linią dwu,trój lub czteroprzewodową wejścia termopary wejścia binarne wyjścia binarne interfejs komunikacji szeregowej PROFIBUS DP lub RS/RS Dostępne w laboratorium regulatory mają ustawione następujące rodzaje zakresów: AE, AE jako wejścia napięciowe V, AE jako wejście prądowe I ( ma). Ponadto są wyposażone w moduł interfejsu szeregowego RS/RS (SES). Do podłączenia sygnałów procesowych do regulatora służą wkładane bloki zaciskowe z zaciskami śrubowymi (np. gniazdo por. rys. i rys.). Wejścia analogowe AE do AE

4 są to bezpotencjałowe (pasywne) wejścia o max. napięciu wspólnym V. Przykładowo wejście AE jest podłączone do zacisków /9, /. Wyjścia AAAA oraz BE i BA są to potencjałowe (aktywne) wejścia/wyjścia w stosunku do masy (M). Wyjścia przełączające regulatora krokowego S są na stałe podłączone z nst. wyjściami BA: Regulator S I + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /) Regulator S II + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /9) Styk uziemiający sprężynowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo (płyta główna) Gniazdo Gniazdo Gniazdo (Interfejs: RS/, PROFIBUS DP) Śruba uziemiająca 9 Szyna DIN Przełącznik napięć zasilania Wtyk zasilania Blok zasilania Rys. Widok z tyłu, gniazda i złącza Analogowe sygnały wejściowe w regulatorze DR mogą być poddane filtracji i operacji pierwiastkowania lub linearyzacji (rys.). Filtracja usuwa zakłócenia szybkozmienne, pierwiastkowaniu są poddawane sygnały z czujników przepływu, a linearyzacji sygnały z termopar lub innych czujników z istotnie nieliniowymi charakterystykami statycznymi. Do przetwarzania wejść analogowych służy konfigurowany układ (tylko gdy S=), w skład którego może wchodzić kilkanaście bloków funkcyjnych. Są to bloki arytmetyczne (np. dodawanie, mnożenie, dzielenie), funkcje aproksymujące, wybieraki maksimum i minimum.

5 Rys.Schemat blokowy regulatora Sipart DR Płytę czołową regulatora pokazano na rysunku. Czołowy panel operatorski regulatora zawiera elementy wizualne oraz klawisze. Elementami wizualnymi są wskaźniki cyfrowe, linijki diodowe oraz pojedyncze LEDy. Wskaźniki cyfrowe prezentują wielkość zadaną SPW (setpoint), wielkość regulowaną PVX (proces variable) oraz wyjście regulatora reprezentujące w układzie regulacji sterowanie OUTY (output). SP, PV oraz OUT są podawane w procentach całego zakresu. Obydwie linijki mają po LEDów i wskazują SP i PV z dokładnością,.

6 Pary LEDów A, A i A, A alarmują w wypadku przekroczenia określonych poziomów przez błąd regulacji, wielkość regulowaną lub wyjście. LED C świeci w razie przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym, a LED ST podczas samonastrajania. Boczna para klawiszy trójkątnych służy do ustawiania wielkości zadanej SPW, dolna do ustawiania wyjścia OUTY. Górny klawisz przełącza między wewnętrzną a zewnętrzną wielkością zadaną. Klawisz ze znakiem ręki jest przełącznikiem Manual/Automatic (ręcznie/automatyka), a klawisz poniżej niego przełącznikiem wyboru kanału regulacji. Rys. Płyta czołowa regulatora Sipart DR LED zapalony gdy aparat pracuje z wewnętrzną wartością zadaną Przycisk do zmiany wartości zadanej (wewnętrzna/zewnętrzna) i przycisk EXIT z poziomu konfigurowania LED sygnalizacyjny przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym i LED EXIT podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny trwania procesu adaptacji.,. LED y sygnalizacji alarmowej A, A, A, A.,.

7 .,. Przyciski do przestawiania wewnętrznej wartości zadanej LED sygnalizacyjny pracy ręcznej 9 Przycisk do zmiany rodzaju pracy Auto/ Man (automatyka/ręcznie) i przycisk ENTER podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny pracy z zewnętrznym sygnałem y i LED ENTER podczas konfiguracji. LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał I). LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał II) Przycisk wyboru kanału regulacji i przycisk wejścia na poziom wyboru.,. Przyciski do ustawiania sygnału sterującego (wyjścia regulatora) w trybie sterowania ręcznego Wyświetlacz cyfrowy wartości sterującej.,. LED y sygnalizacyjne wyjść binarnych w regulatorze S Wyświetlacz cyfrowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości zadanej w 9 Wyświetlacz cyfrowy wartości zadanej w Programowanie regulatora DR polega na przechodzeniu sekwencji stanów i wybieraniu pożądanej opcji parametrów poprzez deklarację stanów przełączników konfiguracyjnych Sxx. W dokumentacji technicznej są opisane funkcje przełączników programowych S...S, którymi programuje się strukturę i parametry regulatora. Na przykład dla S= otrzymujemy strukturę pokazaną na rys.. Jest to regulator stałowartościowy z dwoma niezależnymi wartościami zadanymi lub jedną, ręcznie nastawianą wi, wartością zadaną gdy pozostawimy nastawy fabryczne (S9= wewnętrzny sygnał sterujący Int=, S= sygnał gotowości komputera CB=, patrz Tabela ). W strukturze tej (S=) mamy możliwość dodania na wejściu regulatora wielkości pomocniczych x i x oraz doprowadzenia sygnału zakłócającego z do wyjścia regulatora. Po załączeniu zasilania regulator realizuje poprzednio zaprogramowaną strukturę. Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane jako regulator, należy natychmiast po pierwszym podaniu napięcia przełączyć tryb pracy regulatora na ręczny, zmienić wartość y na wymaganą a następnie dopiero wprowadzić tryb automatyczny.

8 Wyświetlacz cyfrowy Linijka diodowa Zadajnik Rys. Struktura regulatora Sipart DR dla S= Niektóre oznaczenia na rys.: w wielkość zadana SPW x wielkość regulowana (wartość rzeczywista) PVX y wielkość sterująca (wyjście regulatora) OUTY yh ręczne ustawianie sygnału sterującego z wielkość zakłócająca c...c, c stałe x, x wielkości pomocnicze ts czas przestawiania wartości zadanej (patrz parametry offline Tabela ) Równania algorytmu regulatora PID zastosowane w regulatorze DR są następujące: Regulator P ya = ± Kp xd + yo lub ya xd = ± Kp Regulator PI ya = ± Kp( xd + xd dt + Tn ) t yo ya lub = ± Kp( + ) xd jwtn

9 Człon różniczkujący D ya jwtv = ± Kp xd Tv + jw vv Oznaczenia i zakresy nastaw aparatu są następujące: Kp wzmocnienie proporcjonalne ;,...,; Tn czas całkowania (zdwojenia);,...99 s; Tv stała czasowa różniczkowania; OFF,,...,99 s; vv współczynnik członu różniczkującego;,...; xd uchyb regulacji Proces konfiguracji i parametryzacji regulatora DR przeprowadzany jest z przedniej płyty regulatora. Należy: przełączyć elementy obsługi i wskaźniki z poziomu obsługi na poziom wyboru (rys.) (nacisnąć i przytrzymać przez około sekund klawisz ). Dopiero teraz, korzystając z przycisków (.), (.), można wybrać: listy parametrów, listę przełączników struktur lub funkcje uruchamiania regulatora. onpa parametry online (Tabela ) ofpa parametry offline (Tabela ) StrS przełączniki struktur (Tabela ) APSt powrót do nastaw fabrycznych PASt parametry regulacji AdAP adaptacja (wyświetlane tylko gdy S ) FdEF definiowanie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fcon łączenie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fpos pozycja funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S>) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S9>) Po kolejnej zmianie na poziom konfiguracji (przycisk 9) można wyświetlać i zmieniać parametry wybranych list i uruchamiać funkcje. Nazwa parametru lub numer przełącznika struktur jest pokazywany na wyświetlaczu (), zaś związana z nią wartość na wyświetlaczu (9). Listę parametrów lub przełączników konfiguracyjnych można przeglądać korzystając z przycisków (.), (.). Do zmiany wartości aktualnie wybranego parametru lub przełącznika struktur służą przyciski (.), (.). 9

10 Aby powrócić do poziomu obsługi procesu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (). Rys. Konfiguracja i parametryzacja regulatora Sipart DR Dokładny opis na temat zmian poziomów oraz wyboru parametrów konfiguracyjnych można znaleźć w instrukcji producenta regulatora DR. Poniżej zostaną przedstawione wybrane listy parametrów oraz przełączników struktur i ich wartości zmiennych konfiguracyjnych.

11 .) onpa parametry online Zawartość Parametry, które stanowią o przebiegu procesu i mogą być zmieniane w czasie pracy automatycznej regulatora (online). Oddziaływanie zmienianych parametrów na przebieg procesu można obserwować na wskaźnikach. Wejście do poziomu onpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk (9) (poziom konfiguracji). Zmiana parametrów Wyjście do poziomu obsługi Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

12 Tabela. Wybrane parametry online y tfi vvi cpi tni tvi AHI YI YAI YEI tfii vvii cpii tnii tvii AHII YII YAII YEII Dr ty ta te tyii taii teii TF tfb c c c c c c c c c9 x Wartość rzeczywista x Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max. off/,,, off/,, Auto/,,, off/,,, off/,, Auto/,,,, off/ off/ off/, off/,,999,999,999,999, ,99,999,999,, 99,99,,,,,, 99,99,,,,, 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999 9,99 9,99 9,999 9,999 Nastawa fabryczna,, 99 off, Auto,,,, 99 off, Auto,,, off off Jednostka s s s s s s s s ms ms s ms ms s s Znaczenie parametru Stała czasowa filtru uchybu xdi Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdi Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Stała czasowa filtru uchybu xdii Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdii Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Czas odświeżania wskazań Czas przestawiania Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Czas przestawiania, Regulator II Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Stała czasowa filtrowania AE Stała czasowa filtrowania AEb Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna (gdy S=)

13 .) ofpa parametry offline Zawartość Parametry, które ustalają podstawowe funkcje, takie jak wskazania, wartości graniczne, wartości bezpieczeństwa itd. Działają one dopiero po powrocie do poziomu obsługi. Wejście do poziomu ofpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone ofpa (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana parametrów Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

14 Tabela. Wybrane parametry offline y dpi dai dei dpii daii deii A A A A H. H. SA SE SH ts va ve YS Y Y SAII SEII tsii YSII Y Y x Ciemny Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max.,,999,999,,999,999,, off/,,,,,, off/,,,, 9,999 9,999 9,999 9, ,999 9,999,,, 99,,, Nastawa fabryczna,,,,,,,,,, off,,,,,, off,,, Jednostka min min Znaczenie parametru Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu I Wartość początkowa zakresu wyświetlacza I Wartość końcowa zakresu wyświetlacza I Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu II Wartość początkowa zakresu wyświetlacza II Wartość końcowa zakresu wyświetlacza II Poziomy wielkości alarmowych: Alarm Alarm Alarm Alarm Histereza alarm i alarm Histereza alarm i alarm Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Bezpieczna wartość zadana Czas przestawiania wartości zadanej Początkowy współczynnik stosunku Końcowy współczynnik stosunku Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Regulator II (gdy S=) Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Regulator II (gdy S=) Czas przestawiania wartości zadanej Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y

15 .) StrS przełączniki struktur Zawartość Programowe przełączniki ustalające strukturę przyrządu (regulatora). Wejście do poziomu StrS Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone StrS (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana ustawień przełączników struktur Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać numery przełączników struktur pokazywane na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić położenie przełącznika struktur widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych przełączników struktur. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

16 Tabela. Wybrane przełączniki struktur StrS [ ] odpowiada ustawieniom fabrycznym Podstawowe struktury Wejścia analogowe Przełącznik struktur S S S S S S S S S S Położenie 9 Funkcja Typ regulatora Regulacja stałowartościowa dwa niezależne źródła wartości zadanej Regulacja stałowartościowa dwa zależne źródła wartości zadanej Regulator DDC ze stałą wartością zadaną Regulator nadążny z przełączaniem wartości zadanej wewn./zewn. Regulator stosunku Sterowanie kaskadowe Kaskadowy regulator stosunku Para regulatorów z selekcją na max. y Para regulatorów z selekcją na min y Stacyjka pomiarowa Regulacja stałowartościowa jedno źródło wielkości zadanej Regulator nadążny bez przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Dwa niezależne regulatory Struktura wyjścia K wyjście ciągłe S wyjście trójpołożeniowe z wewnętrznym sygnałem sprzężenia S wyjście trójpołożeniowe z zewnętrznym sygnałem sprzężenia Wybór częstotliwości sieciowej Hz Hz Połączenie sygnału wejściowego Bez przetwarzania Z przetwarzaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak

17 Wejścia analogowe (tylko gdy S=) Przełącznik struktur S S S Położenie [] [] [] Funkcja Przyporządkowanie FE do AE AEb AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Wejścia binarne Przyporządkowanie sygnałów sterujących do wejść binarnych S CB [] S He [] S N [] S Si [] S bls bls S9 blps blps S PI S PII S PAU S + w S w S + y S y S +ybl S ybl Przyporządkowanie High Low BE BE BE BE CB sygnał gotowości komputera N nadążanie sygnału wyjścia y=yn Si bezpieczna wartość sygnału sterującego blps blokowanie, parametryzacja, strukturyzacja Wejścia binarne Przełączanie wartości zadanej Przełącznik struktur S S S9 S S S S Położenie Funkcja Sygnał sterujący gotowości komputera CB Statyczny bez potwierdzenia Statyczny z potwierdzeniem Dynamiczny jako impuls Sygnał sterujący N Statyczny Dynamiczny jako impuls Blokowanie przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Tylko wewnętrzna Tylko zewnętrzna Brak blokady Śledzenie sygnału x przy H, N(DDC), Si Nie Tak Wartość zadana w przypadku awarii komputera Ostatnia wi (ostatnia w przy S=) Zdana wartość bezpieczna SH Nadążanie sygnału wi za aktualną wartością zadaną Tak Nie Źródło wewnętrznej wielkości zadanej Wartość zadana bezwzględna WEA Wartość zadana przyrostowa WE

18 Algorytm regulacji Przełączanie wyjść Wyświetlacz y Przełącznik struktur S S S S S S9 S S S Położenie Funkcja Kierunek działania regulatora I względem xdi Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu Sygnał z ( reg. I) różniczkującego (członu D) reg. I xdi xi Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x y y człon D (z FE) człon D (z FE) Kierunek działania regulatora II względem xdii Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu różniczkującego (członu D) reg. II xdii xii Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x Sygnał z (reg. II) y y człon D (z FE) człon D (z FE) Wybór adaptacji Brak adaptacji Odpowiedź na skok bez przeregulowania Odpowiedź na skok z przeregulowaniem z optymalnym tłumieniem Parametry sterowania Bez Regulator I (zamiast ustawianie parametrów I) Regulator II (zamiast ustawianie parametrów II) Priorytet sygnałów N (DDC) lub H N(DDC) H Źródło zewnętrznych wielkości nastawiających Bezwzględna wielkość nastawiająca YN Przyrostowa wielkość nastawiająca YN Sposób użycia wyświetlacza Normalny yan=y Odwrócony yan=y Wyjścia analogowe S9 S S Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma

19 Przyporządkowanie sygnałów regulatora do wyjść analogowych S9 AA [] 9 S AA 9 S AA 9 Przyporządkowanie y y y AEA AEA AEA FE FE FE + xdi xdi xi wi Wyjścia binarne Przyporządkowanie sygnałów binarnych do wyjść binarnych S RB S RC S H S9 N S A S A S A S A S MUF S Int I Przyporządkowanie brak [] [] [] [] [] [] BA BA BA BA BA BA BA BA RB regulator nie znajduje się w trybie gotowości obliczeń RC regulator nie znajduje się w trybie obliczeń H regulator w trybie pracy ręcznej A A wartości graniczne MUF awaria nadajnika Int I wewnętrzny sygnał sterujący Przyporządkowanie sygnalizacji wartości granicznych A, A do sygnałów regulatora S9 A 9 S9 A 9 Wejście xdi xi xv wv xdi xi xv wv y y y 9

20 Sygnalizator wartości granicznych Przełącznik struktur Warunki ponownego załączenia Łącze szeregowe S9 S9 S9 S99 S S S S S S S S Położenie [] Funkcja Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / A min A max / A max A min / A max Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / Amin A max / A max A min / A max Ustawienie i wskazywanie wartości granicznych A A Wyświetlanie na poziomie obsługi Ustawienie na poziomie obsługi procesu nie tak tak procesu nie nie tak Restart po powrocie napięcia zasilającego Ostatni tryb pracy, ostatnia w, ostatnia y Praca ręczna wewnętrzna, ostatnia w Optyczne sygnalizowanie powrotu napięcia sieciowego Bez migania wyświetlacza x Z miganiem wyświetlacza x Transmisja danych Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: nic Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury, wielkości procesowe, rejestr statusów Szybkość transmisji danych 9 bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s Parzystość poprzeczna Parzysta Nieparzysta Parzystość wzdłużna Brak Po ETX Przed ETX Parzystość wzdłużna normalna odwrotna Numer stacji Czas nadzoru sygnału CBES Bez s s s

21 .) APSt powrót do nastaw fabrycznych Wykonanie funkcji APSt Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone APSt (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9), aż ukaże się no (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. x wcisnąć przycisk (.) do momentu, aż ukaże się yes (poziom konfiguracji). Na około sekund wcisnąć przycisk (9) aż ukaże się "StrS" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu). Wszystkie parametry i przełączniki struktur znajdują się teraz w ustawieniu fabrycznym. Regulator nastawiony jest na pracę ręczną.

22 Przykład zastosowania aparatu SIPART DR jako regulatora przepływu Rys. Schemat blokowy obwodu sterowania Konfigurację i parametryzację regulatora rozpoczynamy od ustawień fabrycznych (APSt). W wyniku sprowadzenia regulatora do tego stanu (patrz wykonanie funkcji APSt) uzyskujemy regulator stałowartościowy (S=) z wyjściem ciągłym. Strukturę regulatora tego typu pokazano już na rys.. Wprowadzamy wyłącznie następujące zmiany ustawień fabrycznych regulatora. Przełącznik struktur StrS zmiany konfiguracyjne Przełącznik Wartość Znaczenie Uwagi S AE: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma S9 AA: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma. Kontroler położenia posiada wejście prądowe...ma Parametry ofpa ustawienia parametrów offline Parametr Wartość Znaczenie Uwagi dpi *) Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu ddai *) Wartość początkowa zakresu wyświetlacza dei *) Wartość końcowa zakresu wyświetlacza *) ustawienie wymaganej wartości Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór zakresu wyświetlacza. W przedziale pokazywanych wartości powinna zmieścić się najbardziej istotna informacyjnie część wartości.

23 Parametry onpa ustawienia parametrów online Parametr Wartość Znaczenie Uwagi cpi *) Wzmocnienie proporcjonalne tni *) Czas zdwojenia *) ustawienie wymaganej wartości Po nastawieniu fabrycznym DR pracuje jako regulator stałowartościowy PI (człon różniczkujący D jest wyłączony). Ze względów bezpieczeństwa wzmocnienie proporcjonalne Kp oraz czas całkowania Tn są ustawione na wartości nie krytyczne. Rys. Schemat połączeń Z rys. wynika, że sygnał z przetwornika pomiarowego połączony jest z wejściem analogowym AE (zaciski /9, /) regulatora DR. Sygnał prądowy z wyjścia AA regulatora (zacisk /) steruje pracą kontrolera położenia SIPART PS.

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens.

Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens. Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens. Schematy funkcji arytmetycznych. 1 Dla podanych funkcji, a także innych, które

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC

Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC SYSTEMY POMIAROWE AUTOMATYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC IO/MSP-CP+ST/r3 2010-11-04 Integrotech sp. z o.o. - 2/23 - IO/MSP-CP+ST/r3 Tytuł dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA

CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA CZAZ RL CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA 2 CZAZ-RL CZAZ-RL 3 CZAZ-RL KOPEX-EKO Sp.z o.o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE270001 Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o. 85861

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

ASRmini-4 (ITC-2b mini)

ASRmini-4 (ITC-2b mini) Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka, Spółka Jawna ul. Przemysłowa 7 tel.: 32 387 85 25-28 41-902 BYTOM fax.: 32 281 37 24 NIP: 626-25-08-926 e-mail: info@zir-ssr.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone!

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone! SIPOS 5 Flash/HiMod Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych Instrukcja obsługi z funkcjami V0, V1 i V2 Wydanie 05.13 Zmiany zastrzeżone! Y070.023/PL Spis treści Strona 1. Informacje

Bardziej szczegółowo