Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji 2. Regulator SIPART DR22"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z Techniki regulacji Regulator SIPART DR Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka BIAŁYSTOK,

2 Regulator SIPART DR firmy Siemens jest mikroprocesorowym aparatowym urządzeniem automatyki obsługującym lub układy regulacji. Może pracować jako autonomiczny regulator PID lub jako element złożonego systemu wieloobwodowego lub komputerowego (DDC, SPC). Dane cyfrowe dotyczące stanu aparatu i przetwarzanych sygnałów mogą być przesyłane za pomocą interfejsu szeregowego. Program realizuje algorytm PID w kilku wariantach. Główne wejścia i wyjścia są analogowe. Sygnały binarne mają znaczenie pomocnicze, z wyjątkiem wyjść do regulacji krokowej i dwupołożeniowej. Czołowy panel operatorski zawiera wskaźniki cyfrowe i analogowe, przełącznik [praca automatyczna/praca ręczna], przyciski [zwiększania/zmniejszania] itp. Wskaźniki analogowe mają postać linijek diodowych zestawionych z diod świecących LED. Konfiguracja regulatora sprowadza się do wyboru wariantu algorytmu PID i opcji jego wykonania. Regulator DR umożliwia realizację nst. układów regulacji: stałowartościowa regulacja PID regulacja stosunku regulacja nadążna z zewnętrzną wielkością zadaną sterowanie nadrzędne DDC lub SPC regulacja kaskadowa lub kaskadowa regulacja stosunku sterowanie selekcyjne. Regulator posiada także możliwość samonastrajania i adaptacji. Podstawowe dane techniczne regulatora są następujące: Zasilanie AC (przełączalne) V ~ / V ~ ± do Hz Wejścia analogowe AE do AE Izolowane do V Prądowe Standard / do ma Zakres regulacji do ma Oporność wejściowa 9.9 Ω Max. napięcie wspólne do V Napięciowe Zakres napięcia /99, do 99 mv lub / do V Oporność wejściowa > kω

3 Wyjścia analogowe AA do AA Zakres prądu wyjściowego Napięcie obciążenia Wejścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Statyczny poziom niszczący Wyjścia binarne Poziom sygnału Poziom sygnału Prąd obciążenia Nieizolowane / do ma do V Nieizolowane, V V ± V Nieizolowane, V 9 do V ma Minimalna wersja regulatora Sipart DR zawiera wejścia i wyjścia analogowe oraz wejścia i wyjść binarnych. Wejścia analogowe AE do AE mogą być przełączane na różne standardy sygnałów zworami znajdującymi się na płycie głównej. Moduły opcjonalne rozszerzające możliwości aparatu wkłada się z tyłu obudowy w odpowiednie gniazda (rys.). Przyporządkowanie gniazd oraz układ wejść i wyjść jest określony przez oprogramowanie. Regulator może być uzupełniony o następujące moduły dodatkowe: wejścia prądowe o zakresie / do ma wejścia napięciowe o zakresach /99, do 99 mv lub / do V wejścia rezystancyjne o zakresie... Ω wejścia czujnika rezystancyjnego Pt łączonego linią dwu,trój lub czteroprzewodową wejścia termopary wejścia binarne wyjścia binarne interfejs komunikacji szeregowej PROFIBUS DP lub RS/RS Dostępne w laboratorium regulatory mają ustawione następujące rodzaje zakresów: AE, AE jako wejścia napięciowe V, AE jako wejście prądowe I ( ma). Ponadto są wyposażone w moduł interfejsu szeregowego RS/RS (SES). Do podłączenia sygnałów procesowych do regulatora służą wkładane bloki zaciskowe z zaciskami śrubowymi (np. gniazdo por. rys. i rys.). Wejścia analogowe AE do AE

4 są to bezpotencjałowe (pasywne) wejścia o max. napięciu wspólnym V. Przykładowo wejście AE jest podłączone do zacisków /9, /. Wyjścia AAAA oraz BE i BA są to potencjałowe (aktywne) wejścia/wyjścia w stosunku do masy (M). Wyjścia przełączające regulatora krokowego S są na stałe podłączone z nst. wyjściami BA: Regulator S I + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /) Regulator S II + y w BA (zacisk /) i y w BA (zacisk /9) Styk uziemiający sprężynowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo (płyta główna) Gniazdo Gniazdo Gniazdo (Interfejs: RS/, PROFIBUS DP) Śruba uziemiająca 9 Szyna DIN Przełącznik napięć zasilania Wtyk zasilania Blok zasilania Rys. Widok z tyłu, gniazda i złącza Analogowe sygnały wejściowe w regulatorze DR mogą być poddane filtracji i operacji pierwiastkowania lub linearyzacji (rys.). Filtracja usuwa zakłócenia szybkozmienne, pierwiastkowaniu są poddawane sygnały z czujników przepływu, a linearyzacji sygnały z termopar lub innych czujników z istotnie nieliniowymi charakterystykami statycznymi. Do przetwarzania wejść analogowych służy konfigurowany układ (tylko gdy S=), w skład którego może wchodzić kilkanaście bloków funkcyjnych. Są to bloki arytmetyczne (np. dodawanie, mnożenie, dzielenie), funkcje aproksymujące, wybieraki maksimum i minimum.

5 Rys.Schemat blokowy regulatora Sipart DR Płytę czołową regulatora pokazano na rysunku. Czołowy panel operatorski regulatora zawiera elementy wizualne oraz klawisze. Elementami wizualnymi są wskaźniki cyfrowe, linijki diodowe oraz pojedyncze LEDy. Wskaźniki cyfrowe prezentują wielkość zadaną SPW (setpoint), wielkość regulowaną PVX (proces variable) oraz wyjście regulatora reprezentujące w układzie regulacji sterowanie OUTY (output). SP, PV oraz OUT są podawane w procentach całego zakresu. Obydwie linijki mają po LEDów i wskazują SP i PV z dokładnością,.

6 Pary LEDów A, A i A, A alarmują w wypadku przekroczenia określonych poziomów przez błąd regulacji, wielkość regulowaną lub wyjście. LED C świeci w razie przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym, a LED ST podczas samonastrajania. Boczna para klawiszy trójkątnych służy do ustawiania wielkości zadanej SPW, dolna do ustawiania wyjścia OUTY. Górny klawisz przełącza między wewnętrzną a zewnętrzną wielkością zadaną. Klawisz ze znakiem ręki jest przełącznikiem Manual/Automatic (ręcznie/automatyka), a klawisz poniżej niego przełącznikiem wyboru kanału regulacji. Rys. Płyta czołowa regulatora Sipart DR LED zapalony gdy aparat pracuje z wewnętrzną wartością zadaną Przycisk do zmiany wartości zadanej (wewnętrzna/zewnętrzna) i przycisk EXIT z poziomu konfigurowania LED sygnalizacyjny przerwy w komunikacji przy sterowaniu nadrzędnym i LED EXIT podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny trwania procesu adaptacji.,. LED y sygnalizacji alarmowej A, A, A, A.,.

7 .,. Przyciski do przestawiania wewnętrznej wartości zadanej LED sygnalizacyjny pracy ręcznej 9 Przycisk do zmiany rodzaju pracy Auto/ Man (automatyka/ręcznie) i przycisk ENTER podczas konfiguracji LED sygnalizacyjny pracy z zewnętrznym sygnałem y i LED ENTER podczas konfiguracji. LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał I). LED sygnalizacyjny wyboru kanału regulacji (kanał II) Przycisk wyboru kanału regulacji i przycisk wejścia na poziom wyboru.,. Przyciski do ustawiania sygnału sterującego (wyjścia regulatora) w trybie sterowania ręcznego Wyświetlacz cyfrowy wartości sterującej.,. LED y sygnalizacyjne wyjść binarnych w regulatorze S Wyświetlacz cyfrowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości rzeczywistej x Wskaźnik analogowy wartości zadanej w 9 Wyświetlacz cyfrowy wartości zadanej w Programowanie regulatora DR polega na przechodzeniu sekwencji stanów i wybieraniu pożądanej opcji parametrów poprzez deklarację stanów przełączników konfiguracyjnych Sxx. W dokumentacji technicznej są opisane funkcje przełączników programowych S...S, którymi programuje się strukturę i parametry regulatora. Na przykład dla S= otrzymujemy strukturę pokazaną na rys.. Jest to regulator stałowartościowy z dwoma niezależnymi wartościami zadanymi lub jedną, ręcznie nastawianą wi, wartością zadaną gdy pozostawimy nastawy fabryczne (S9= wewnętrzny sygnał sterujący Int=, S= sygnał gotowości komputera CB=, patrz Tabela ). W strukturze tej (S=) mamy możliwość dodania na wejściu regulatora wielkości pomocniczych x i x oraz doprowadzenia sygnału zakłócającego z do wyjścia regulatora. Po załączeniu zasilania regulator realizuje poprzednio zaprogramowaną strukturę. Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane jako regulator, należy natychmiast po pierwszym podaniu napięcia przełączyć tryb pracy regulatora na ręczny, zmienić wartość y na wymaganą a następnie dopiero wprowadzić tryb automatyczny.

8 Wyświetlacz cyfrowy Linijka diodowa Zadajnik Rys. Struktura regulatora Sipart DR dla S= Niektóre oznaczenia na rys.: w wielkość zadana SPW x wielkość regulowana (wartość rzeczywista) PVX y wielkość sterująca (wyjście regulatora) OUTY yh ręczne ustawianie sygnału sterującego z wielkość zakłócająca c...c, c stałe x, x wielkości pomocnicze ts czas przestawiania wartości zadanej (patrz parametry offline Tabela ) Równania algorytmu regulatora PID zastosowane w regulatorze DR są następujące: Regulator P ya = ± Kp xd + yo lub ya xd = ± Kp Regulator PI ya = ± Kp( xd + xd dt + Tn ) t yo ya lub = ± Kp( + ) xd jwtn

9 Człon różniczkujący D ya jwtv = ± Kp xd Tv + jw vv Oznaczenia i zakresy nastaw aparatu są następujące: Kp wzmocnienie proporcjonalne ;,...,; Tn czas całkowania (zdwojenia);,...99 s; Tv stała czasowa różniczkowania; OFF,,...,99 s; vv współczynnik członu różniczkującego;,...; xd uchyb regulacji Proces konfiguracji i parametryzacji regulatora DR przeprowadzany jest z przedniej płyty regulatora. Należy: przełączyć elementy obsługi i wskaźniki z poziomu obsługi na poziom wyboru (rys.) (nacisnąć i przytrzymać przez około sekund klawisz ). Dopiero teraz, korzystając z przycisków (.), (.), można wybrać: listy parametrów, listę przełączników struktur lub funkcje uruchamiania regulatora. onpa parametry online (Tabela ) ofpa parametry offline (Tabela ) StrS przełączniki struktur (Tabela ) APSt powrót do nastaw fabrycznych PASt parametry regulacji AdAP adaptacja (wyświetlane tylko gdy S ) FdEF definiowanie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fcon łączenie funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) Fpos pozycja funkcji (wyświetlane tylko gdy S=) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S>) CAE moduł UNI (wyświetlane tylko gdy S9>) Po kolejnej zmianie na poziom konfiguracji (przycisk 9) można wyświetlać i zmieniać parametry wybranych list i uruchamiać funkcje. Nazwa parametru lub numer przełącznika struktur jest pokazywany na wyświetlaczu (), zaś związana z nią wartość na wyświetlaczu (9). Listę parametrów lub przełączników konfiguracyjnych można przeglądać korzystając z przycisków (.), (.). Do zmiany wartości aktualnie wybranego parametru lub przełącznika struktur służą przyciski (.), (.). 9

10 Aby powrócić do poziomu obsługi procesu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (). Rys. Konfiguracja i parametryzacja regulatora Sipart DR Dokładny opis na temat zmian poziomów oraz wyboru parametrów konfiguracyjnych można znaleźć w instrukcji producenta regulatora DR. Poniżej zostaną przedstawione wybrane listy parametrów oraz przełączników struktur i ich wartości zmiennych konfiguracyjnych.

11 .) onpa parametry online Zawartość Parametry, które stanowią o przebiegu procesu i mogą być zmieniane w czasie pracy automatycznej regulatora (online). Oddziaływanie zmienianych parametrów na przebieg procesu można obserwować na wskaźnikach. Wejście do poziomu onpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk (9) (poziom konfiguracji). Zmiana parametrów Wyjście do poziomu obsługi Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

12 Tabela. Wybrane parametry online y tfi vvi cpi tni tvi AHI YI YAI YEI tfii vvii cpii tnii tvii AHII YII YAII YEII Dr ty ta te tyii taii teii TF tfb c c c c c c c c c9 x Wartość rzeczywista x Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max. off/,,, off/,, Auto/,,, off/,,, off/,, Auto/,,,, off/ off/ off/, off/,,999,999,999,999, ,99,999,999,, 99,99,,,,,, 99,99,,,,, 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999 9,99 9,99 9,999 9,999 Nastawa fabryczna,, 99 off, Auto,,,, 99 off, Auto,,, off off Jednostka s s s s s s s s ms ms s ms ms s s Znaczenie parametru Stała czasowa filtru uchybu xdi Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdi Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Stała czasowa filtru uchybu xdii Współczynnik członu różniczkującego Wzmocnienie proporcjonalne Czas zdwojenia Czas wyprzedzenia Próg zadziałania xdii Punkt pracy Regulator P Początek zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Koniec zakresu sygnału wyjściowego regulatora (YE>YA) Czas odświeżania wskazań Czas przestawiania Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Czas przestawiania, Regulator II Czas przerwy między impulsami Czas trwania impulsu Stała czasowa filtrowania AE Stała czasowa filtrowania AEb Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna Stała multiplikatywna Stała addytywna Stała multiplikatywna (gdy S=)

13 .) ofpa parametry offline Zawartość Parametry, które ustalają podstawowe funkcje, takie jak wskazania, wartości graniczne, wartości bezpieczeństwa itd. Działają one dopiero po powrocie do poziomu obsługi. Wejście do poziomu ofpa Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone ofpa (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana parametrów Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać nazwę parametru pokazywaną na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić wartość parametru widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych parametrów. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

14 Tabela. Wybrane parametry offline y dpi dai dei dpii daii deii A A A A H. H. SA SE SH ts va ve YS Y Y SAII SEII tsii YSII Y Y x Ciemny Wyświetlacz cyfrowy w Nastawa/ wyświetlanie min. max.,,999,999,,999,999,, off/,,,,,, off/,,,, 9,999 9,999 9,999 9, ,999 9,999,,, 99,,, Nastawa fabryczna,,,,,,,,,, off,,,,,, off,,, Jednostka min min Znaczenie parametru Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu I Wartość początkowa zakresu wyświetlacza I Wartość końcowa zakresu wyświetlacza I Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu II Wartość początkowa zakresu wyświetlacza II Wartość końcowa zakresu wyświetlacza II Poziomy wielkości alarmowych: Alarm Alarm Alarm Alarm Histereza alarm i alarm Histereza alarm i alarm Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Bezpieczna wartość zadana Czas przestawiania wartości zadanej Początkowy współczynnik stosunku Końcowy współczynnik stosunku Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Regulator II (gdy S=) Początek zakresu wartości zadanej Koniec zakresu wartości zadanej Regulator II (gdy S=) Czas przestawiania wartości zadanej Bezpieczna wartość sygnału wyjściowego regulatora Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y Zakres zmian sygnału wyjściowego regulatora y

15 .) StrS przełączniki struktur Zawartość Programowe przełączniki ustalające strukturę przyrządu (regulatora). Wejście do poziomu StrS Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone StrS (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9) (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. Zmiana ustawień przełączników struktur Za pomocą przycisków (.) lub (.) należy wybrać numery przełączników struktur pokazywane na wyświetlaczu cyfrowym (). Za pomocą przycisków (.) lub (.) zmienić położenie przełącznika struktur widocznego na wyświetlaczu cyfrowym (9). Powtórzyć kroki i, aż do nastawienia wszystkich wymaganych przełączników struktur. Wyjście do poziomu obsługi x wcisnąć przycisk () (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu).

16 Tabela. Wybrane przełączniki struktur StrS [ ] odpowiada ustawieniom fabrycznym Podstawowe struktury Wejścia analogowe Przełącznik struktur S S S S S S S S S S Położenie 9 Funkcja Typ regulatora Regulacja stałowartościowa dwa niezależne źródła wartości zadanej Regulacja stałowartościowa dwa zależne źródła wartości zadanej Regulator DDC ze stałą wartością zadaną Regulator nadążny z przełączaniem wartości zadanej wewn./zewn. Regulator stosunku Sterowanie kaskadowe Kaskadowy regulator stosunku Para regulatorów z selekcją na max. y Para regulatorów z selekcją na min y Stacyjka pomiarowa Regulacja stałowartościowa jedno źródło wielkości zadanej Regulator nadążny bez przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Dwa niezależne regulatory Struktura wyjścia K wyjście ciągłe S wyjście trójpołożeniowe z wewnętrznym sygnałem sprzężenia S wyjście trójpołożeniowe z zewnętrznym sygnałem sprzężenia Wybór częstotliwości sieciowej Hz Hz Połączenie sygnału wejściowego Bez przetwarzania Z przetwarzaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Sygnał wejściowy AE... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem... ma bez monitorowania... ma z monitorowaniem Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak Pierwiastkowanie AE nie tak

17 Wejścia analogowe (tylko gdy S=) Przełącznik struktur S S S Położenie [] [] [] Funkcja Przyporządkowanie FE do AE AEb AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Przyporządkowanie FE do AE AE AEA Wejścia binarne Przyporządkowanie sygnałów sterujących do wejść binarnych S CB [] S He [] S N [] S Si [] S bls bls S9 blps blps S PI S PII S PAU S + w S w S + y S y S +ybl S ybl Przyporządkowanie High Low BE BE BE BE CB sygnał gotowości komputera N nadążanie sygnału wyjścia y=yn Si bezpieczna wartość sygnału sterującego blps blokowanie, parametryzacja, strukturyzacja Wejścia binarne Przełączanie wartości zadanej Przełącznik struktur S S S9 S S S S Położenie Funkcja Sygnał sterujący gotowości komputera CB Statyczny bez potwierdzenia Statyczny z potwierdzeniem Dynamiczny jako impuls Sygnał sterujący N Statyczny Dynamiczny jako impuls Blokowanie przełączania wartości zadanej wewn./zewn. Tylko wewnętrzna Tylko zewnętrzna Brak blokady Śledzenie sygnału x przy H, N(DDC), Si Nie Tak Wartość zadana w przypadku awarii komputera Ostatnia wi (ostatnia w przy S=) Zdana wartość bezpieczna SH Nadążanie sygnału wi za aktualną wartością zadaną Tak Nie Źródło wewnętrznej wielkości zadanej Wartość zadana bezwzględna WEA Wartość zadana przyrostowa WE

18 Algorytm regulacji Przełączanie wyjść Wyświetlacz y Przełącznik struktur S S S S S S9 S S S Położenie Funkcja Kierunek działania regulatora I względem xdi Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu Sygnał z ( reg. I) różniczkującego (członu D) reg. I xdi xi Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x y y człon D (z FE) człon D (z FE) Kierunek działania regulatora II względem xdii Normalny (cp>) Odwrócony (cp<) Sygnał wejściowy układu różniczkującego (członu D) reg. II xdii xii Kierunek działania przeciwny do x Kierunek działania zgodny z x Sygnał z (reg. II) y y człon D (z FE) człon D (z FE) Wybór adaptacji Brak adaptacji Odpowiedź na skok bez przeregulowania Odpowiedź na skok z przeregulowaniem z optymalnym tłumieniem Parametry sterowania Bez Regulator I (zamiast ustawianie parametrów I) Regulator II (zamiast ustawianie parametrów II) Priorytet sygnałów N (DDC) lub H N(DDC) H Źródło zewnętrznych wielkości nastawiających Bezwzględna wielkość nastawiająca YN Przyrostowa wielkość nastawiająca YN Sposób użycia wyświetlacza Normalny yan=y Odwrócony yan=y Wyjścia analogowe S9 S S Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma Sygnał wyjściowy AA do ma do ma

19 Przyporządkowanie sygnałów regulatora do wyjść analogowych S9 AA [] 9 S AA 9 S AA 9 Przyporządkowanie y y y AEA AEA AEA FE FE FE + xdi xdi xi wi Wyjścia binarne Przyporządkowanie sygnałów binarnych do wyjść binarnych S RB S RC S H S9 N S A S A S A S A S MUF S Int I Przyporządkowanie brak [] [] [] [] [] [] BA BA BA BA BA BA BA BA RB regulator nie znajduje się w trybie gotowości obliczeń RC regulator nie znajduje się w trybie obliczeń H regulator w trybie pracy ręcznej A A wartości graniczne MUF awaria nadajnika Int I wewnętrzny sygnał sterujący Przyporządkowanie sygnalizacji wartości granicznych A, A do sygnałów regulatora S9 A 9 S9 A 9 Wejście xdi xi xv wv xdi xi xv wv y y y 9

20 Sygnalizator wartości granicznych Przełącznik struktur Warunki ponownego załączenia Łącze szeregowe S9 S9 S9 S99 S S S S S S S S Położenie [] Funkcja Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / A min A max / A max A min / A max Ustawienie sygnalizatora wartości granicznych A, A A max / A min A min / Amin A max / A max A min / A max Ustawienie i wskazywanie wartości granicznych A A Wyświetlanie na poziomie obsługi Ustawienie na poziomie obsługi procesu nie tak tak procesu nie nie tak Restart po powrocie napięcia zasilającego Ostatni tryb pracy, ostatnia w, ostatnia y Praca ręczna wewnętrzna, ostatnia w Optyczne sygnalizowanie powrotu napięcia sieciowego Bez migania wyświetlacza x Z miganiem wyświetlacza x Transmisja danych Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: nic Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury Przesyłanie: wszystkie wartości Odbiór: parametry, struktury, wielkości procesowe, rejestr statusów Szybkość transmisji danych 9 bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s bit/s Parzystość poprzeczna Parzysta Nieparzysta Parzystość wzdłużna Brak Po ETX Przed ETX Parzystość wzdłużna normalna odwrotna Numer stacji Czas nadzoru sygnału CBES Bez s s s

21 .) APSt powrót do nastaw fabrycznych Wykonanie funkcji APSt Krok Postępowanie Wcisnąć przycisk () na około sekund, do momentu, aż "PS" zacznie migać, puścić przycisk wskazanie "onpa" (poziom wyboru). Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (.) lub (.) do momentu, aż zostanie wyświetlone APSt (poziom wyboru). Wcisnąć i przez ok. s przytrzymać przycisk (9), aż ukaże się no (poziom konfiguracji). Regulator jest teraz zablokowany, utrzymywana jest ostatnia wartość sygnału wyjściowego y. x wcisnąć przycisk (.) do momentu, aż ukaże się yes (poziom konfiguracji). Na około sekund wcisnąć przycisk (9) aż ukaże się "StrS" (poziom wyboru). x wcisnąć przycisk () (poziom obsługi procesu). Wszystkie parametry i przełączniki struktur znajdują się teraz w ustawieniu fabrycznym. Regulator nastawiony jest na pracę ręczną.

22 Przykład zastosowania aparatu SIPART DR jako regulatora przepływu Rys. Schemat blokowy obwodu sterowania Konfigurację i parametryzację regulatora rozpoczynamy od ustawień fabrycznych (APSt). W wyniku sprowadzenia regulatora do tego stanu (patrz wykonanie funkcji APSt) uzyskujemy regulator stałowartościowy (S=) z wyjściem ciągłym. Strukturę regulatora tego typu pokazano już na rys.. Wprowadzamy wyłącznie następujące zmiany ustawień fabrycznych regulatora. Przełącznik struktur StrS zmiany konfiguracyjne Przełącznik Wartość Znaczenie Uwagi S AE: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma S9 AA: do ma Fabrycznie ustawiony jest zakres...ma. Kontroler położenia posiada wejście prądowe...ma Parametry ofpa ustawienia parametrów offline Parametr Wartość Znaczenie Uwagi dpi *) Położenie przecinka dziesiętnego na wyświetlaczu ddai *) Wartość początkowa zakresu wyświetlacza dei *) Wartość końcowa zakresu wyświetlacza *) ustawienie wymaganej wartości Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór zakresu wyświetlacza. W przedziale pokazywanych wartości powinna zmieścić się najbardziej istotna informacyjnie część wartości.

23 Parametry onpa ustawienia parametrów online Parametr Wartość Znaczenie Uwagi cpi *) Wzmocnienie proporcjonalne tni *) Czas zdwojenia *) ustawienie wymaganej wartości Po nastawieniu fabrycznym DR pracuje jako regulator stałowartościowy PI (człon różniczkujący D jest wyłączony). Ze względów bezpieczeństwa wzmocnienie proporcjonalne Kp oraz czas całkowania Tn są ustawione na wartości nie krytyczne. Rys. Schemat połączeń Z rys. wynika, że sygnał z przetwornika pomiarowego połączony jest z wejściem analogowym AE (zaciski /9, /) regulatora DR. Sygnał prądowy z wyjścia AA regulatora (zacisk /) steruje pracą kontrolera położenia SIPART PS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E 1. CHARAKTERYSTYKA REGULORA. Regulatory tej serii są przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

REGULATOR CYFROWY MRC-03

REGULATOR CYFROWY MRC-03 REGULATOR CYFROWY MRC-03 DOKUMENTACJA UśYTKOWA Wersja 3.10 Spis treści: 1. Opis ogólny 1.1. Funkcje regulatora 1.2. Budowa 1.2.1. Płyta czołowa 1.2.1.1. Stacyjka sterowania 1.2.1.2. Panel operatorski 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Bloki zasilająco odczytująco sterujące 1. OPIS OGÓLNY: Bloki VZO 12 są wielofunkcyjnymi urządzeniami elektronicznymi zasilanymi z sieci prądu zmiennego 230 V 50 Hz, przeznaczonymi do współpracy z przetwornikami

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Stan CONF składa się z pięciu faz wymienionych niżej. Ustawia się w nich następujące wielkości:

Stan CONF składa się z pięciu faz wymienionych niżej. Ustawia się w nich następujące wielkości: 16 5. KONFIGURACJA I PARAMETRYZACJA Stan CONF składa się z pięciu faz wymienionych niżej. Ustawia się w nich następujące wielkości: SWIT - przełączniki konfiguracyjne - switch ONPA - początkowe wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 temperatura czujnika / 4 20 ma klasa dokładności: 0.05 separacja galwaniczna 2kV zasilanie z wyjściowej pętli prądowej w pełni programowalny obudowa o szerokości 12.5mm

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM D2 48 x 48 D 72 x 72 E 48 x 96 A 96 x 96 F 96 x 48 I. INFORMACJE OGÓLNE AI-208 to seria atrakcyjnych cenowo i łatwych w obsłudze inteligentnych regulatorów

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 3. Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Wydział EAIiE kierunek AiR rok

Bardziej szczegółowo

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI

_PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI _PL_ PA16000D INSTRUKCJA OBSŁUGI PA16000D SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Panel kontrolny... 4 III. Sposób podłączenia czujnika typu IEPE... 5 IV. Zasilanie... 6 V. Menu cd... 7 V.1. Edycja danych... 7 V.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Regulator DPC III INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Spis treści 1. Zastosowanie... str. 2 2. Opis urządzenia... str. 2 3. Dane techniczne.. str. 3 4. Montaż i podłączenie..... str.

Bardziej szczegółowo

Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens.

Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens. Regulator RWF ma 9 funkcji arytmetycznych - ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, LINE, AMP, ABS i POWR. Podobną konwencję stosuje Siemens. Schematy funkcji arytmetycznych. 1 Dla podanych funkcji, a także innych, które

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A = MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A Instrukcja obsługi. Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. SPIS TREŚCI 1. OZNACZENIE.... 5 1.1. MODEL I NAZWA....

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1 Automatyka w inżynierii środowiska Wykład 1 Wstępne informacje Podstawa zaliczenia wykładu: kolokwium 21.01.2012 Obecność na wykładach: zalecana. Zakres tematyczny przedmiotu: (10 godzin wykładów) Standardowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Programowanie narzędziowe, konfiguracja i parametryzacja regulatora wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego wskaźnika Pomiar

Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego wskaźnika Pomiar P a n e l o p e r a t o r s k i d o f a l o w n i k ó w M o d e l Z A D - 1 Zadawanie napięcia, prądu za pomocą wieloobrotowego potencjometru Wyświetlanie zadanej wartości przy wykorzystaniu skalowanego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo