Mdlf Etf. Pyskouice. Pyskowice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mdlf Etf. Pyskouice. Pyskowice, 16.07.2015r."

Transkrypt

1 RElntril Pyskouice Mdlf Etf MTEJSKT osnonnr KULTURY SPoRTU ul. Kardynala Stefana Wyszyriskiego Pyskowice tel. / fax: (32) tel.: (32) www. mokis.pyskowice.pl NP REGON NR KONTA Bank Sp6tdzielczy Pyskowice Pyskowice, r. Miejski Osrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza flr:ny do zlo2enia oferty cenowej na wykonanie rob6t,,remont natrysk6w w szatni damskiej" w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej w Pyskowicach, przy ul. Strzelc6w Bytomskich 1A, zgodnie z zalqczonym przedmiarem rob6t. Termin wvkonania rob6t: od roku do roku. Zakres rob6t Zgodnie z zalqczonym przedmiarem rob6t. il. Wymogi stawiane przed Wykonawc4 1) Posiadanie niezbgdnej wiedzy i doswiadczenia oraz potencjalu personalnego i technicznego uprawniaj4cego do wykonania umowy. 2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewnia wykonanie umowy. 3) Posiadanie vbezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.. Obtigatoryjne cechy oferty 1) Ofertg nale?y zlozry! w formie pisemnej, w jgzyku polskim, na formularzu wlasnym Wykonawcy. 2) Oferta winna zawierzll szczeg6lowy kosztorys na roboty budowlane oraz zastosowane materialy zgodnie z przedmiarem rob6t. 3) Oferta winna zaurieral okres gwarancji na wykonan4 uslugg orazzastosowane materialy.

2 V. Skladanie ofert Ofertg nale?y zlo2y6 w sekretariaciemiejskiego Osrodka Kultury i Sportu w terminie do roku do godziny v. 1) 2) Wyb6r oferty Rozpatrzenie ofert nastqpi roku. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci zostan4 powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Kryterium wyboru oferty: cena, gwarancja, referencje. Zamfiwienie do euro - nie podlega przepisom ustawy Prawo zam6wierfl publicznych. Osoba prowadz4ca sprawe: Barbara Marek - Specjalista ds. Administracyjnych, tel.: , SPTOA5N.N 05. ADMSTTAdJilYO,'n,r"4ffi0

3 t. nwestor: MOKiS - ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego Pvskowice Przedmiar Nr: MZBM-TBS/NW Adres budowy: PYskowice Obiekt: budynek Hali Widowiskowo - Sportowej Rodzaj rob6t: remont natrysk6w w szatni damskiej CPV: , Robory rernorltowe i renowacyjne Kody CPV: Roboty rernontowe renowacyjne Data oprac.: Systenrkosztorysou'ania WNBtJD Kosztorys Prof (wer' ) Licencja: Anclrze.i Jarzqbak Poniszowice tel kom sir

4 @damskiej K od (- P l' : 5 -l flo b c.t q' re m r-tn otr e i re n otr a c5' 1 n e Ksia2l<a przedm miar6w/obmia16 KN t l ll4onlct: kabin ncttn,skola,ych do lqltieli, tr:.t,.(cienq'c\1. kwaclrulott,.ttch.,sz.t,b),:c.s:klu hurtrtwanego, brod.iki ncttryskrnt,e: blach.t, stalrnej, ent(rliov,cute l{\,radrllto\4.,e - denonta: - tis--(),3 l\4"0 krotnoit KNR1-02il,0l1l Demonta: baterii prysznicowe.f - analogict krotnoit: l KNR 1-02il/ De mont az p odej S c icr odp!1'tt' ow egtt rur PL'(- o irednicy 50 mnt krornoit: ,00 kpl 5,00 szt 5,00 s:t J KNR De m o n t a'. e e nt e n t 6tv u: b r o j e n i a rur oc i qglt. Kratlut lciekout0 - on(tlog,ict krotnoit=-.00 KNR l Rozebrcmie wyklad:in,v- iciennej : plytek krctlnoit'= ,00 szl m2 l. (1.()2+4.6 l-0.94+u.95*l)* ,l3 6 KNR l Ro:ebronie posocl:ki : pll,tek nd :crltravt ie t'anrcnlovtej krotnctit = L00 1,58 nt2 qt) l., )* l"6l*1"03 t ,5* 4. =*i 5. Ptzeniesienie + 7 KN ]t / l Shtcie nier6wttoici : :aprawy prt, elqbokolci skucict do cn't na lcianuch ltlb podlogach - anulogict krotno.lt= 1.00 r r"5tt 30.7 m2 L r9j29.llj82 30,7,a KNR ,60 m lvykucie brtlzd poziomych o przekroju do 0,010 nt2 w elementach z betonu,\uit'ovego krotnoit: L00 9 K,\R l- /J Doclutek:tt ltocle.llc'ie od1'tlt'tt'tttt't': rur PCll/ r't lrednict'50 krorno.ii'- L0(l ntnt 1.00 s:r l0 1{N/12-l,r Dctdutek:a y,.vkonanie pode.iscia doptl,ttta.r,ego do :nt'r,ordtt' vt.vp$4atoutych, baterii' hltdrcrnl6tt', nties:crc;1t it1:t.o ireclnicy nomirtctlnej 5 ntnt krotnost: L00 KNR -?--ll tl o n a : i s tv))) o d14/ od n i c1j c1c a.j - a n a og i tr krotnoit= L00 5,00 szt 1,60 nr 12 KNR t L!s:czelnienie pow.lto:iotrqtclt ponties:czeh mokttclt i wilgotnvch,balkon6w,taras[e pod okladzirttl cerantic:nc1 w1tk. plltnncl.lbl ic7 trs:c:e. krornoii:2,00 19,1 3 nt2 J 1 KNR Lls:c:elnienie pota,.pionowllch ponti.es:c:efi ntoltntch iv,ilgotrt.t:t'h:bqlllon6tt',tarusfiv' pod okfutl:iltt1 ce ro ntit;:t'tt.1 tltvk. p h.'n nc1./bicltrs:t':e L krotnoic'' 2,00,(:\',\rR l Zcrprtm,t, tt,vriyt,ntllclc'e gr.5 ntnt pocl pll,lki cerunic';ne i terltkot( , 11tv7fivtnt.tiqce.j nu gotol4)!"t1x, sttch,m podloru na icittnach 11ts1vnq1r:n1tc lt krotnoit: 1.00 L58 nt nt2 Systenr kbsztorysowatria WNBLD Kosztorys Prol'(rver l0) t.icenc.ja. Anclrze.j.larz-gbak' Poniszorvicc tel Lonr' '1 str 2

5 t5 t6 l7 /8 l K,\N/l )n) l1/arst)ry tu))rov)t1ort)c:e t zaprcfi4/y cenlentowe.j potl posaclzki zatarle nct ostro gntbolci 20 nrnt fro,rotf = L00 l,farsttvlt 14t1rv1js*17614tg-s ;:opro\ly cenletllo\re.i,(tc! posutl:1i' Zntiana '?rtlboici o l0 mm krotnolt l. 9.?9*0"5 ffiso Crr,,r,oworio 1toy.'iet.:c,hni po:ictnltc'h pr<tlttrruttrnti gnrtttttitlt'nti krurttoi( L00 (Orgbucl ll'-t'u1 xnn z-oztt 31-o2ol-o5o C,r,*,urr,rin prnuier:chni 1,i.,oy^tch preptrrutumi g,u'tttritlc.v-nti (()rgbud W-wu) krotnoit: 1.00 xnnoo-tz og29-08-o5o Licowanie ician phttkruni - na klei ntetoc{q:u't;lilt1 krornost- L00 xnn oo-tz o5o iluroi'f, : ptytek o wymiarach 30x30 cm tlkladctnltclt na klei ntetodcl:tr'-vklt1 krotnost= 1,00 r,r,r t-ol l2o2-09-o5o )nr.r, o sturei lat't'w pomies:c:enictclt rt 1t<ttttier:chni podlogi 1:ttncd 5 nt2 krotnoli: L00 19.t nt nt2 9,56 11,58 m nr2 19,13 m2 1,58 m2 33,80 m 'P:rrl,gotorroni, KNR powier:chr'ti starvch fvnktiv' z ltos:prtchlotvttniem nier(tv'nctici (sftrlot'van) krotnoit= )1,/.') xn n mzu t nt-01 0 t-050 Crttntou,trnie prnr.,ie r:chni po;ionqtch prepttralurrli grunttic(q)nti (Orgbud ll:-wa Aroutoic 1.0() r KNR ll o5o Grttntotuctnie pott,rerzcnni pionot\tch prel:orttltrtni gnrnltit\c.ypi (OrgbtLd l /-v'o) l;rotno.ii 1,00 l )wukrolne ntcrlov,crpie./trybcrnti enttllsltjtqtnti slq;vclt l1'ttkott weu'ttqtrztn'ch stt/il<iu' kt,tttr,,i't' Lt)0 KNRl i*,r)uo,rn, nnlowanie larbcrmi enu.lls.u.jnynti stcrrych tltrtk(tttt vteu'nqtr:nych lcian krotnoic' l,oo t'a'lt :- /s o l 7-()1-o:o l/ior=,,.. nrtlrys,.<nvt, tt ireclniccrc,h,,ntinctlnt,ch:t^tot.ti,, 15.x20 nnt krotnoit= 1.00 x,l'r t-ol ol0g-09-o60 l'u v:r,r,,ie=,ierie gru:tl spry:ntorvanego scrnt.cho4arni skr:.vniowymi ttdt odleglolc dtt knt krotnoit: , m2 19,07 m m2 t4;73 19,07 m2 14,73 m2 5,t.)0 s:l 0,80 m3 L ) = J. A -: ) 9, 29*0, * *0.2 *0.2 't ct"*t*''l".-t Systeni liosztorysou'atria WlNflLlD lr'osztorys Prof (lver' 20151()) Liconc.ia: Andrzj.i.l.arzqbak Potriszowice tel kont str 3

6 29 KNR 4-010t08-t0-060 lrywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastqpny km krotnost= AW-060 Qplata za skladowanie gruzu krolnoit- 1,00 31 KNR 4-0t t2t Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich krotno{t= ,80 m3 0,80 m3 ' 19,00 m2 Systenr kosztorysowania WNBUD Kosztorys prof (wer t0) Licencja: Andze.i Jaaqbak 44-l7Z Foniszowice tel. konr,

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Uniwersytet Śląski Katowice, dn. 04.10.2012 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Nr 24/AI/4.8/RB/2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.6-POIG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.6-POIG Zamawiający: "CASTOR" Unia Gospodarcza Sp. z o.o. ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice, REGON: 008135194 tel./fax: 32 259 98 81, 32 206 80 20 Katowice, 19 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.6-POIG dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie, dnia 03.04.2014 roku. GKiM.271.8.2014

Kowalewo Pomorskie, dnia 03.04.2014 roku. GKiM.271.8.2014 GKiM.271.8.2014 Kowalewo Pomorskie, dnia 03.04.2014 roku Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. nr tel. (056)684-10-24, fax. (056)684-10-71 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01/03/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 11-12 w Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014 r. na robotę budowlaną: remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8232204, faks 043 8232204.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8232204, faks 043 8232204. Zduńska Wola: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Izabelów - Annopole Nowe oraz Nr 4903E Izabelów - Tymienice Numer ogłoszenia: 37640-2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r.

Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. Kod: 030-00336 Zabrze, dnia 30.07.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 195/2015 REB III Nr 42/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Uniwersytet Śląski Katowice, dn. 09.06.2012 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Nr postępowania 16/AI/4.8/UG/2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007

Płock, 27.08.2007r. Znak spr.: NO 15/TK/2007 Znak spr.: NO 15/TK/2007 Płock, 27.08.2007r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i

Bardziej szczegółowo

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wersja archiwalna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Wrocław: Remont budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kod słownika zamówień CPV :

Przedmiar robót. Kod słownika zamówień CPV : Inwestor: " Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii " Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy 05-462 Wiązowna Wykonawca: P.U.P. - M " EKOPROJEKT " Sp. z o.o. ul. Prosta 7 21-500 Biała Podlaska Przedmiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Nowa Sól, 09.12.2014 r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo