PLANOWANIE PRZESTRZENNE - sztuka czy rzemios o?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANIE PRZESTRZENNE - sztuka czy rzemios o?"

Transkrypt

1 PLANOWANIE PRZESTRZENNE - sztuka czy rzemios o? PODSTAWOWE ZASADY INFORMATYZACJI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ Antoni abaj SmallGIS Sp. z o. o.

2 SMALLGIS - OBSZARY KOMPETENCJI Firma SmallGIS dzia a w obszarze technologii geoinformatycznej od roku 2002 Systemy GIS Technologie GNSS Teledetekcja satelitarna Szkolenia GIS

3 OBSZARY KOMPETENCJI SYSTEMY GIS Systemy GIS: Administracja Publiczna Portale i platformy GIS Obs uga rejestrów publicznych (BDOT, EMUA, EGiB, TERYT, etc.) Planowanie przestrzenne Le nictwo Ochrona przyrody Biznes

4 OBSZARY KOMPETENCJI TELEDETEKCJA SATELITARNA Teledetekcja satelitarna Zobrazowania optyczne i radarowe Ortofotomapy Analizy teledetekcyjne Produkty informacyjne

5 OBSZARY KOMPETENCJI TELEDETEKCJA SATELITARNA Technologia GNSS (Global Navigation Satellite Systems) GPS, GLONAS, GALILEO Dostawa odbiorników GPS Mobilne rozwi zania GIS Konsulting

6 OBSZARY KOMPETENCJI SZKOLENIA GIS Szkolenia GIS Certyfikowane centrum szkoleniowe ECDL GIS Szkolenia bran owe z zakresu GIS, GNSS, Teledetekcji o kilkunastu profilach.

7 PLANOWANIE PRZESTRZENNE

8 PUBLICZNY DOST P DO MPZP - GEOPORTAL GMINNY Ponad 1000 wej miesi cznie do portalu przy liczbie ludno ci w gminie wynosz cej ok. 4000!

9 PUBLICZNY DOST P DO MPZP - GEOPORTAL GMINNY po pierwszej pro bie o udost pnienie danych MPZP dzi ki portalowi Referat Zagospodarowania Przestrzennego zaoszcz dzi miesi c pracy

10 BENEFICJENCI INFORMACJI W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM SPO ECZE STWO OK OSÓB Administracja publiczna (administracja pa stwowa, rz dowa, samorz dowa.) - ok osób Bran owcy (plani ci, urbani ci, architekci) ok osób Informatycy i technolodzy w dziedzinie planowania przestrzennego ok. 100 osób

11 W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM KONIECZNA JEST PRECYZJA Opracowania planistyczne s niejednorodne strukturalnie i poj ciowo oraz s nieporównywalne, nawet gdy wychodz z pod ki tego samego podmiotu. Informacja bazuje cz sto na poj ciach rozmytych, wieloznacznych, mog cych podlega interpretacji.

12 SZTUKA CZY RZEMIOS O? Rozstrzygni cie sporu nie wnosi niczego konstruktywnego w temacie, jest czysto akademickie: poj cia nak adaj si informacyjne, sztuka mo e by rzemios em i odwrotnie, etc. spór przypomina dyskusje w temacie planowania przestrzennego Planowanie przestrzenne wymaga standaryzacji poj ciowej (semantycznej) i technicznej (informatycznej). Standardy techniczne nie ograniczaj warto ci merytorycznej opracowa a wprost j wzmacniaj i ograniczaj b dy.

13 WIZJONERSTWO NIE POPARTE OBLICZENIAMI Wizja Polski za cztery tysi ce lat. Z 300-oma milionami mieszka ców dziemy trzecim krajem na wiecie. I nie s to jakie senne wizje, tylko uchwalone przez samorz dy plany zagospodarowania przestrzennego. Taki w nie zak adaj rozmach inwestycyjny i ju dzi, zgodnie z tymi planami, gminy powinny wykupi tereny pod planowan cho by za tysi c lat budow drogi. I cho dalej brzmi to abstrakcyjnie, chodzi o bardzo realne pieni dze, a dok adnie o 130 miliardów otych, czyli troch mniej ni po ow rocznych przychodów pa stwa. Gminy oczywi cie tych pieni dzy nie maj, wi c b mie pozwy od w cicieli terenów planowanych pod inwestycje. Absurd nie tyle zabawny, co bardzo kosztowny.

14 STANDARD INFORMATYCZNY A STANDARD PLANISTYCZNY Przemy lane i perspektywiczne tworzenie standardu w planowaniu przestrzennym wymaga obok przeanalizowania materii czysto planistycznej i uwarunkowa prawnych, uwzgl dnienia wymogów i standardów informatycznych.

15 SWOBODA TWORZENIA CZY STANDARDYZACJA? STANDARD = udokumentowane porozumienie potencjalnych ytkowników eliminuj ce zmienno tam gdzie jest ona niepo dana.

16 DLACZEGO STANDARDYZOWA? 1. Aby precyzyjnie si porozumiewa 2. Aby unika strat na przetwarzaniu informacji 3. Aby szybciej realizowa cele

17 CO I GDZIE STANDARYZOWA? Projektant Urz d Obywatel jednoznaczno poj model bazy danych symbolik i kartografi struktur tekstu uchwa y proces edycyjne procesy przetwarzania struktur hurtowni danych struktur dokumentów urz dowych (wypis, wyrys, za wiadczenie, decyzja, etc..) sposób aktualizacji danych sposób publikacji danych produkty informacyjne techniki komunikacji Standard wymiany informacji Standard publikacji informacji

18 POTENCJALNE KORZY CI ZE STANDARYZACJI MPZP Projektant Urz d Obywatel Skrócenie czasu pracy Poprawa organizacji pracy Podniesienie jako ci prac Oszcz dno czasu pracy Poprawa organizacji pracy Usprawnienie komunikacji Skrócenie czasu dost pu do informacji Przy pieszenie procesów inwestycyjnych Unikanie strat Szacowana oszcz dno Szacowana oszcz dno Szacowany wzrost gospodarczy - x 10 - x x 1 000

19 WARMI SKO -MAZURSKA PLATFORMA GIS DLA PRZEDSI BIORCÓW

20 WARMI SKO -MAZURSKA PLATFORMA GIS DLA PRZEDSI BIORCÓW System realizowany na zamówienie Województwa Warmi sko-mazurskiego w ramach projektu nr ZP / Projekt dofinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata czas realizacji I po owa 2013r. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: SmallGIS Sp. z o. o. - lider GeoInvent SA.

21 WARMI SKO -MAZURSKA PLATFORMA GIS DLA PRZEDSI BIORCÓW uc Primary Use Cases System Administrator wielomodu owy Granice Systemu - Platforma GIS Panel administracyjny Modu obs ugi szyny danych dok. 3.6 Generator Cache dok. 2.7 Zarz dzanie ytkownikami Zarz dzanie uprawnieniami Modu obs ugi map Zarz dzanie dok. 3.2 dok. 3.3 administracyjnych dok. 3.9 rocznikami dok. 3.4 Portal urz du Portal Publiczny Modu generowania i obs ugi map tematycznych dok. 3.5 Generowanie map tematycznych «extend» Publikacja map tematycznych Modu oferty inwestycyjnej dok Aktualizacja oferty inwestycyjnej «extend» Oferta Inwestycyjna Modu planowania przestrzennego dok. 3.8 Aktualizacja planów «extend» Publikacja Planów Modu obs ugi punktów adresowych dok. 3.7 Aktualizacja punktów adresowych «extend» Publikacj a punktów adresowych Modu obs ugi mienia dok. 2.2 Urz dnik Obs uga mienia «extend» Publikacj a obs ugi mienia ytkownik anonimowy Publikacja metadanych dok. 5 str. 13 Edycjal Metadanych «extend» Portal Metadanych Modu zamówie dok. 2.3 Obs uga zamówie «extend» Sk adanie zamówie Desktop GIS Obs uga TBD dok. 2.4 Import i obs uga TBD dok. 2.4 «extend» Publikacja map topograficznych Replika bazy na potrzeby analiz dok. 2.6 SWDE dok. 2.5 Import SWDE dok. 2.5 «extend» Publikacja map EGiB

22 Podstawowe planowane produkty informacyjne dla spo ecze stwa : 1. Interaktywna mapa 2. Wyrys z MPZP 3. Wypis z tekstu uchwa y MODU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

23 MODU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Hurtownia danych MPZP Hurtownia (magazyn) MPZP

24 MODU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Zasilanie hurtowni Ró ne MPZP Jednolity schemat danych MPZP

25 MODU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Zasilanie hurtowni problemy: Ka de opracowanie MPZP ma inn struktur. Przetworzenie MPZP do wersji cyfrowej nie mo e zmienia uchwalonego prawa miejscowego! UJEDNOLICENIE DANYCH W HURTOWNI NA DU YM POZIOMIE SZCZEGÓ OWO CI JEST NIEMO LIWE DLA UCHWALONYCH JU PLANÓW

26 MODU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Zasilanie hurtowni PROPOZYCJA: STANDARYZACJA TECHNICZNA struktury informacji dla rysunku planu i tekstu uchwa y. format zapisu Formatem wymiany powinien by GML jako format gwarantuj cy niezale no technologiczn

27 WYBRANE ROZWI ZANIA, NARZ DZIA I FUNKCJONALNO CI APLIKACJI STANDARYZUJ CEJ PLANOWANIE PRZESTRZENNE

28 BUDOWANIE I WDRA ANIE STANDARDÓW PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - ROLA FIRM Z BRAN Y IT Wdro enia oparte o zweryfikowane w praktyce rozwi zania - SprintMAP.MPZP Narz dzia wspomagaj ce prace kre larskie MPZP System wielomodu owy. Edycja tekstu uchwa y wraz z rysunkiem planu System INVESTUM, - obs uga wniosków i decyzji WZiZT Systemy GIS budowane w oparciu o wypracowany model obs ugi MPZP UM Sto ecznego Warszawy Zwi zek gmin powiatu wroc awskiego woj. warmi skomazurskie, UG Nowosolna, UM Zabrze, UM Nowy S cz

29 WERSJE APLIKACJI SPRINTMAP.MPZP Projektant Administracja

30 DEFINICJA RODOWISKA PRACY SprintMAP.MPZP model geobazy struktury danych dla Studium, MPZP i WZiZT Nowy s ownik warto ci owniki warto ci biblioteki symboli i nomenklatura szablony map struktura tekstu uchwa y Nowy szablon map struktura dokumentu wypisu i wyrysu struktura rejestru wniosków i wydanych decyzji

31 U YCIE DANYCH EWIDENCYJNYCH DO CELÓW PLANISTYCZNYCH Aplikacja importuje do struktur MPZP standardowe struktury danych dla SWDE, zapisane w postaci geobazy ArcGIS

32 RELACJEZINNYMI STANDARDAMI DANYCH GIS W POLSCE Automatyzacja pozyskania informacji : wykorzystanie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) poprzez Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE), wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), wykorzystanie Standardu Le nej Mapy Numerycznej (SLMN), wykorzystanie Krajowego Rejestru Podzia u Terytorialnego Kraju (TERYT), wykorzystanie Standardu danych GIS w ochronie przyrody, wykorzystanie formatów wymiany danych dla mapy zasadniczej i GESUT z programów GeoINFO (TANGO) i EW-Mapa ; produkty teledetekcji satelitarnej

33 RELACJEZINNYMI STANDARDAMI DANYCH GIS W POLSCE SWDE ówne funkcje mechanizmów ZIELE ETL (Exctract, Transform and Load) Import formatów BDOT ETL SLMN Konwersja struktur MPZP NATURA 2000 Integracja danych GESUT

34 ZDEFINIOWANE PROCESY PRZETWARZANIA INFORMACJI tworzenie modelu danych z wzorca, uzupe nianie bazy poprzez import standardów danych GIS i CAD, równoczesne i jednoznaczne projektowanie tre ci graficznej i elementów tekstu uchwa y lub decyzji, projektowanie graficzne, tworzenie wariantów planu i kopii zapasowych, generowanie tekstu uchwa y oraz generowanie map, blokady modyfikacji tre ci opracowania, wykonanie wypisów i wyrysów z tre ci studium, planu, wydawanie decyzji.

35 SPE NIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH - Stosowanie wymogów wynikaj cych z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), - kompatybilno struktury i formatu dokumentów (lapx) zedytorem Aktów Prawnych - XML.

36 NARZ DZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA I ANALIZ automatyzacja edycji warto ci atrybutowych, zaawansowane narz dzia kre larskie, autonumeracja wydziele planistycznych, edytor tekstu uchwa y, kontrola zgodno ci danych ze schematem, narz dzia analiz, np. sporz dzanie wniosku rolnego, tworzenie map wielkoformatowych.

37 OBS UGA STUDIUM Zaprojektowane struktury danych oraz mechanizmy pozwalaj w pe ni tworzy i obs ugiwa tre Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

38 ZINTEGROWANY EDYTOR TEKSTU UCHWA Y Aplikacja pozwala w prosty i intuicyjny sposób redagowa tre ci aktu prawnego, który w znacznej cz ci generowany jest jako raport z bazy.

39 ZAPIS TEKSTU UCHWA Y DO FORMATU LAPX Edytor tekstu uchwa y zapisuje uchwa równie do formatu wymaganego przez Edytor Aktów Prawnych.

40 OBS UGA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Narz dzia do obs ugi danych wektorowych automatyzuj typowe prace projektowe. Strefy buforowe, Linie widoczno ci, Narz dzia PseudoCAD, Narz dzia geoprzetwarzania

41 EDYTOR ATRYBUTÓW Edytor atrybutów korzysta ze s owników warto ci standaryzuj c w ten sposób opis, a wbudowane mechanizmy kontroli dbaj o poprawno wprowadzanych danych. Aplikacja posiada równie automat do numeracji wydziele planistycznych.

42 WYDRUKI WIELKOFORMATOWE RYSUNKU PLANU Automatyzacja procesu generowania wydruków oszcz dza czas i gwarantuje tworzenie zestandaryzowanych form opracowa kartograficznych. Znakomicie podnosi to organizacj pracy i ujednolica form opracowania w ramach pracowni, przedsi biorstwa i jednostki administracyjnej.

43 NARZ DZIA ANALITYCZNE Narz dzia analityczne powierzchni (sumy, bilanse), przygotowanie danych do dalszych analiz np.: dane do sporz dzania wniosku rolnego czy le nego lub te obliczenie wybranych wska ników urbanistycznych.

44 SYSTEM KONTROLI DANYCH System kontroli zapewnia wysok jako danych. Umo liwia walidacj projektów MPZP pod wzgl dem zgodno struktury geobazy z wzorcem (schematem aplikacyjnym), poprawno ci geometryczne, zale no ci przestrzennych obiektów oraz spójno ci zbioru danych, np. kompletno ci tekstu uchwa y. Program zawiera równie mechanizmy kontroli cz ci opisowej obiektów na rysunku planu.

45 NARZ DZIA OBS UGI DANYCH RASTROWYCH Mened er rastrów to grupa narz dzi do zarz dzania zasobami map i rysunków rastrowych wpasowanych w przestrze projektu.

46 OBS UGA WYPISUIWYRYSU Z PLANU Narz dzie Wypis i Wyrys s y do przygotowania wypisu i wyrysu z MPZP oraz wydania za wiadcze. Dokument przygotowywany jest na podstawie rysunku planu oraz tekstu uchwa y zapisanego w tej samej geobazie planu. Do identyfikacji dzia ek ewidencyjnych mo e pos warstwa z geobazy planu lub dowolna warstwa dzia ek zawieraj ca w opisie numer dzia ki ewidencyjnej wraz z numerem TERYT. Wyrys generowany jest równie z planów w formie rastrowej.

47 OBS UGA WNIOSKÓW I DECYZJI (WZIZT) Obs uga wniosków i decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu to propozycja organizacji pracy referatu w zakresie obs ugi procesu decyzyjnego oraz wydania decyzji.

48 OBS UGA GRAFICZNYCH Z CZNIKÓW DECYZJI Aplikacja posiada narz dzia wspomagaj ce tworzenie za czników graficznych decyzji oraz generowanie rysunku decyzji

49 EDYTOR TEKSTU DECYZJI Edytor tekstu decyzji ujednolica form wydawanych decyzji i eliminuje przesy anie kopii decyzji w obrocie wewn trznym urz du

50 TWORZENIE REJESTRU PLANÓW Zestandaryzowana tre i struktura planów pozwoli a stworzy narz dzia automatyzuj ce prac na wielu planach jednocze nie, zarz dzanie planami, aktualizowanie rejestru planów oraz tworzenie hurtowni danych, np. do celów publikacji w portalach GIS.

51 DZI KUJ ZA UWAG Antoni abaj, SmallGIS Sp. z o.o. Kraków, ul. Wadowicka 8A

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo, Szanowni Pa stwo, Oddajemy w Wasze r ce katalog, który jest zbiorem szkole jakie znajduj si w ofercie naszej rmy. Tematyka dotyczy nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń

VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń 19 kwietnia 2010 r. hotel Holiday Inn Warszawa VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń 0022-001-22-seminarium IT 2010.indd 1 10-04-12

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego post powania z odpadami w rolnictwie i przemy le rolno-spo

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ówn wad opiniowanego projektu ustawy jest zbyt szczegó owy zakres danych gromadzonych

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo