NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R."

Transkrypt

1 NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R. Rozwój Spółki w 2007 r. Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Na dzień 31 grudnia 2007 r. kapitał zakładowy Noble Bank S.A. wynosi zł. W maju 2007 roku Noble Bank, zgodnie z zapisami strategii zapisanymi w Planie Finansowym, przeprowadził publiczną emisję akcji. Wartość nominalna akcji zaoferowanych w ramach IPO wyniosła zł. Cena sprzedaŝy jednej akcji wyniosła 10,50 zł. W wyniku przeprowadzonej emisji akcje Noble Banku są notowane na GPW w Warszawie. W wyniku publicznej emisji akcji zwiększyła się wartość bazy kapitałowej Banku, co pozwoli w przyszłości na dalszy dynamiczny rozwój, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa ulokowanych przez klientów środków. W lipcu 2007 r. Noble Bank wyemitował trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Środki pozyskane w ramach programu emisji zostały przeznaczone na dalszy rozwój akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka zatrudniała 249 osób w tym 74 doradców finansowych oraz ich asystentów. Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych Bank osiągnął za 2007 rok wynik netto w wysokości 93,374 tys. zł. ZałoŜenia dotyczące wyniku finansowego, przyjęte przez Akcjonariuszy Spółki w planie finansowym na 2007 r. zostały przekroczone. W zakresie wyniku finansowego netto wskaźnik wykonania planu wyniósł 178%, natomiast w przypadku wyniku na działalności bankowej wskaźnik wykonania planu wyniósł 153%. Rok 2007 był rokiem w którym Noble Bank S.A. kontynuował prowadzenie działalności bankowej według nowego modelu biznesowego budując portfel kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz aktywami finansowymi. Wraz z rozwojem akcji kredytowej Bank rozpoczął budowanie portfela 1

2 depozytowego a takŝe pozyskiwanie finansowania od instytucji finansowych w ramach podpisanych porozumień. WaŜniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, w 2007 r., a takŝe po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki w roku obrotowym lub których wpływ jest moŝliwy w następnych latach. Znaczący popyt w 2007 na kredyty hipoteczne umoŝliwił Spółce realizację zysków powyŝej oczekiwanego pierwotnie poziomu. W maju 2007 roku Noble Bank, przeprowadził publiczną emisję akcji. Wartość nominalna akcji zaoferowanych w ramach IPO wyniosła zł. Cena sprzedaŝy jednej akcji wyniosła 10,50 zł. W lipcu 2007 r. Noble Bank wyemitował trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Środki w ten sposób pozyskane zostały przeznaczone na dalszy rozwój akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych. Poza powyŝej wspomnianymi nie odnotowano innych istotnych zdarzeń, czynników o nietypowym charakterze mających wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki. Perspektywy rozwoju działalności Spółki W związku z planowanym dynamicznym rozwojem, Noble Bank S.A. zamierza w dalszym ciągu rozwijać sieć dystrybucji produktów. W roku 2008 Bank planuje dalszy rozwój sieci Oddziałów, które będą zlokalizowane w największych polskich miastach. PodwyŜszenie kapitałów własnych z wypracowanych wyników, a co za tym idzie zwiększenie wartości współczynnika wypłacalności, uplasuje Noble Bank S.A. wśród czołówki banków oferujących klientom największe bezpieczeństwo zgromadzonych wkładów. Uzyskanie w 2007 r. statusu spółki publicznej jest gwarantem spełniania przez Bank najwyŝszych standardów w zakresie prowadzenia działalności bankowej, zarządzania oraz kontroli ryzyka. Planowany dynamiczny rozwój Banku w zakresie sprzedaŝy produktów związany będzie z potrzebą dalszego pozyskiwania stabilnych źródeł finansowania akcji kredytowej. Bank planuje wprowadzanie nowych innowacyjnych produktów oszczędnościowych pozwalających na uzyskiwanie przez depozytariuszy podwyŝszonych stóp zwrotu przy jednoczesnej pełnej gwarancji bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Bank zamierza w dalszym ciągu prowadzić windykację starego portfela kredytowego, biorąc równieŝ pod uwagę moŝliwość nabywania pakietów wymagalnych wierzytelności innych banków w celu prowadzenia przez wyspecjalizowaną jednostkę Banku działań windykacyjnych. W roku 2008 planowany jest dalszy rozwój spółek zaleŝnych od Noble Banku S.A. tj. Open Finance S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. Informacje o podstawowych produktach, usługach świadczonych przez Spółkę Model biznesowy Noble Bank bazuje na otwartej platformie transakcyjnej. Bank prowadzi dystrybucję zarówno własnych produktów (głównie kredytów i depozytów) jak i produktów innych instytucji finansowych. W 2007 r. w ofercie sprzedaŝy Noble Bank znalazły się usługi z zakresu: doradztwa finansowego, doradztwa w obszarze nieruchomości, fundusze inwestycyjne, asset management, finansowanie hipoteczne, rachunki inwestycyjne, oraz depozyty strukturyzowane. Oferta ta adresowana jest do klientów o wysokich wymaganiach i wyŝszym niŝ średni stopniu zamoŝności. W 2007 r. Spółka zwiększyła do 8 ilość oddziałów poprzez które realizowała sprzedaŝ oferowanych produktów. 2

3 W 2007 r. zrealizowano przychody z tytułu odsetek w kwocie 69,025 tys. zł oraz przychody z tytułu prowizji w kwocie 27,595 tys. zł. Były one znacząco wyŝsze niŝ w 2006 r. W stosunku do 2006 r. nastąpił wzrost przychodów z odsetek o 180% oraz wzrost przychodów z prowizji o 866%. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŝeń dla rozwoju Spółki, wraz z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie naraŝona. Jednym z celów polityki zarządzania ryzykiem jest optymalizacja struktury bilansu i pozycji pozabilansowych dla zachowania załoŝonej relacji dochodu do ponoszonego ryzyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, na poziomie strategicznym, jest Zarząd Banku. W Noble Banku S.A. funkcjonują dwa Komitety: Kredytowy oraz Zarządzania Aktywami i Pasywami, które odpowiedzialne są za zarządzanie podległymi im obszarami ryzyka na poziomie operacyjnym, monitorowanie poziomu ryzyka, a takŝe wytyczanie bieŝącej polityki w ramach przyjętej przez Zarząd Banku strategii oraz w ramach limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych. W prowadzonej działalności Bank jest naraŝony na ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe i operacyjne. Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Bank jest zobowiązany do obliczania wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym posiadania funduszy własnych na poziomie adekwatnym do wielkości ponoszonego ryzyka. Uchwała KNB reguluje sposób wyliczania współczynnika wypłacalności, włączając do rachunku adekwatności kapitałowej, oprócz ryzyka kredytowego, takŝe wymogi kapitałowe z tytułu pozostałych, rodzajów ryzyka (m.in. ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych). Ryzyko kredytowe Bank kontroluje ryzyko kredytowe poprzez wprowadzanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur monitorowania udzielonych kredytów oraz bieŝące analizowanie sytuacji finansowej kredytobiorców i spłat udzielonych kredytów. Ryzyko walutowe Noble Bank S.A. posiada wdroŝone, opracowane w formie pisemnej procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym. Bank w ramach prowadzonej działalność operacyjnej dąŝy do minimalizacji ryzyka walutowego poprzez utrzymywanie wartości pozycji walutowej całkowitej na poziomie niŝszym od przyjętego limitu. Ustalenia oraz zmiany wielkości limitu dokonuje Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Ryzyko stopy procentowej Noble Bank S.A. posiada wdroŝone, opracowane w formie pisemnej procedury dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Funkcjonujący w Noble Bank S.A. system zarządzania ryzykiem stopy procentowej pozwala na ustalenie czy Bank jest naraŝony i w jakim stopniu jest on naraŝony na ryzyko zmiany stopy procentowej. Do badania ryzyka stopy procentowej Noble Bank S.A. wykorzystuje metodę badania niedopasowania terminów zapadalności i wymagalności (lukę terminów zapadalności i wymagalności); metodę duration (lukę duration) z wykorzystaniem współczynnika wypukłości; metodę luki niedopasowania (lukę funduszy, repricing model); analizę wraŝliwości na podstawie wzorów na wartość pozycji; analizę wraŝliwości marŝy dla pozycji o zmiennym oprocentowaniu. 3

4 Ryzyko płynności Noble Bank S.A. posiada opracowane w formie pisemnej i wdroŝone procedury dotyczące zarządzania ryzykiem płynności. Zbudowany i działający w Noble Banku S.A. system zarządzania ryzykiem płynności pozwala na bieŝąco badać poziom aktywów płynnych i zapewniać poziom płynności niezbędny do wykonywania zobowiązań. Głównymi źródłami informacji o poziomie ryzyka płynności w banku są: miesięczne zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów wraz z pozycjami pozabilansowymi według rzeczywistych oraz urealnionych terminów zapadalności i wymagalności oraz obliczane na ich podstawie wskaźniki płynności. Wskaźniki te są limitowane i monitorowane. Noble Bank S.A. nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Informacje o rynkach zbytu Spółka działa głownie na rynku krajowym. Nie posiada dostawców ani odbiorców osiągających ponad 10% przychodów ze sprzedaŝy lub kosztów zakupu. Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. W 2007 r. nie zawarto takich umów. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami, określenie głownych inwestycji krajowych i zagranicznych Bank posiada inwestycje w następujących jednostkach zaleŝnych: Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Procentowy udział Banku w kapitale Dane porównywalne Open Finance S.A. ul. Wołoska 18, Warszawa pośrednictwo finansowe 100,0% 100,0% Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wołoska 18, Warszawa zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 70,0% 100,0% Na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz na dzień 31 grudnia 2006 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach zaleŝnych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiadała równieŝ następujące papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy, w które Spółka inwestowała nadwyŝkę posiadanych środków finansowych: papiery wartościowe emitowane przez banki centralne o wartości 49,979 tys. zł, papiery wartościowe emitowane przez banki o wartości 18 tys. zł, papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty finansowe o wartości 500 tys. zł, papiery wartościowe emitowane przez podmioty niefinansowe o wartości 50 tys. zł. oraz papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o wartości 1,898 tys. zł. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyraŝoną w zł równowartość kwoty euro Spółka zawierała transakcje z następującymi podmiotami: TU Europa S.A. - transakcje dotyczyły głównie depozytów przyjmowanych przez Noble Bank S.A. (wartość ich na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 50,088 tys. zł), kosztów odsetek od tych depozytów (w 2007 r. wyniosły one 3,280 tys. zł), oraz ubezpieczeń (wartość 4

5 zakupionych ubezpieczeń w 2007 r. wyniosła 329 tys. zł.). Pozostałe naleŝności i zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. wyniosły odpowiednio 49 tys. zł i 18 tys. zł. TU Europa na śycie S.A. - transakcje dotyczyły głównie depozytów przyjmowanych przez Noble Bank S.A. (wartość ich na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 141,127 tys. zł), kosztów odsetek od tych depozytów (w 2007 r. wyniosły one 2,022 tys. zł). NaleŜności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 2,305 tys. zł. Carcade transakcje dotyczyły głównie kredytu udzielonego przez Noble Bank S.A. (wartość kredytu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 25,939 tys. zł). W 2007 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 1,387 tys. zł., Open Finance S.A. - transakcje dotyczyły głównie przychodów z tytułu prowizji (wartość przychodów z tytułu prowizji w 2007 r. wyniosła 3,076 tys. zł), kosztów z tytułu pośrednictwa (koszty te w 2007 r. wyniosły 15,477 tys. zł.), kosztów odsetek od lokat dokonanych w Noble Bank przez Open Finance S.A. (koszty te w 2007 r. wyniosły 128 tys. zł), przychodów odsetkowych od udzielonego kredytu spłaconego w całości w 2007 r. (przychody te w 2007 r. wyniosły 187 tys. zł). W 2007 r. Spółka zakupiła równieŝ od Open Finanse inne usługi i materiały o łącznej wartości 104 tys. zł oraz sprzedała do Open Finance usługi i materiały o łącznej wartości 642 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zobowiązania Spółki z tytułu depozytów Open Finance wyniosły 10,128 tys. natomiast pozostałe naleŝności 359 tys. zł. Noble Funds TFI S.A. - transakcje dotyczyły głównie przychodów z tytułu prowizji (wartość przychodów z tytułu prowizji w 2007 r. wyniosła 4,454 tys. zł), kosztów odsetek od depozytów (koszty te wyniosły w 2007 r. 252 tys. zł) oraz przychodów z tytułu sprzedaŝy usług i materiałów (przychody te w 2007 r. wyniosły 2 tys. zł). na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka miała w stosunku do Noble Funds TFI S.A. zobowiązania z tytułu depozytów w wysokości 8,537 tys. zł oraz naleŝności wynikające z przychodów prowizyjnych w wysokości 779 tys. zł. Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiadała zaciągnięte kredyty w następujących instytucjach: BOŚ tys. CHF kredyt wymagalny 2 maja 2009 r. Mazowiecki Bank Regionalny tys. zł kredyt wymagalny 20 września 2009 r. DZ Bank tys. CHF kredyt wymagalny 28 listopada 2009 r. Informacje o udzielonych poŝyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a takŝe udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Noble Bank SA udzielił gwarancji zapłaty czynszu oraz innych zobowiązań do wysokości kwoty EUR dla JML S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 6 listopada 2007 r. do 6 listopada 2008 r. Wynagrodzenie Spółki za udzielenie poręczeń lub gwarancji stanowi prowizja w wysokości 1% od kwoty gwarantowanej. Spółka nie udzielała poŝyczek i gwarancji. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji papierów wartościowych. W maju 2007 roku Noble Bank, przeprowadził publiczną emisję akcji. Wartość nominalna akcji zaoferowanych w ramach IPO wyniosła zł. Cena sprzedaŝy jednej akcji wyniosła 10,50 zł. Przeprowadzenie emisji akcji pozwoliło na dalszy dynamiczny rozwój Banku, rozwój akcji kredytowej (zarówno kredytów hipotecznych jak i kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych) przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa ulokowanych przez klientów środków. 5

6 W lipcu 2007 r. Noble Bank wyemitował trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Środki pozyskane w ramach programu emisji zostały przeznaczone na dalszy rozwój akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych. Objaśnienie róŝnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok. Spółka nie publikowała prognoz. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom). Spółka ma pełną zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Wypracowane oraz budŝetowane zyski, pozwalają na pełne utrzymanie zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Ocena moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Planowane inwestycje Spółki są związane z otwieraniem nowych oddziałów. Spółka posiada środki aby plany te w pełni zrealizować. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy. Znaczący popyt w 2007 na kredyty hipoteczne umoŝliwił Spółce realizację zysków powyŝej oczekiwanego pierwotnie poziomu. Dzięki temu w zakresie wyniku finansowego netto wskaźnik wykonania planu wyniósł 178%, natomiast w przypadku wyniku na działalności bankowej wskaźnik wykonania planu wyniósł 153%. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Czynnikiem zewnętrznym, który moŝe w istotny sposób wpłynąć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa jest utrzymanie dalszego wzrostu gospodarczego kraju, wzrostu utrzymującego na dotychczasowym poziomie skłonność klientów do zaciągania kredytów hipotecznych i finansowych. Dodatkowo, istotnym czynnikiem jest równieŝ poziom stóp procentowych zapewniający dotychczasową atrakcyjność kredytów oraz poziom kursów walut. Znaczna część dotychczasowych przychodów Spółki to przychody z róŝnic kursowych. Istotnym czynnikiem wewnętrznym dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa jest utrzymanie w Spółce wykwalifikowanej, doświadczonej kadry zarządzającej. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem i jego grupą kapitałową. W 2007 r. nie było istotnych zmian w sposobie zarządzania. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta i spółek zaleŝnych w 2007 roku. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Skład Zarządu Noble Bank na dzień 31 grudnia 2007 r. był następujący: 6

7 1. Henryk Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Banku, 2. Jarosław Augustyniak - Wiceprezes Zarządu Banku, 3. Maurycy Kuhn - Członek Zarządu, 4. Krzysztof Spyra - Członek Zarządu, W okresie sprawozdawczym, w dniu 7 lutego 2007 r. Pan Dariusz Kozłowski złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 28 lutego 2007 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 1. Piotr Stępniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marek Ryszard Kaczałko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej, 4. Dariusz Niedośpiał - Członek Rady Nadzorczej, 5. Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej. Pan Remigiusz Baliński uzupełnił skład Rady Nadzorczej od dnia 7 marca 2007 r. Dnia 6 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A. przyjęło rezygnację Pana Piotra Stępniaka z dnia 22 stycznia 2008 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank S.A. W dniu tym powołano Pana Krzysztofa Rosińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących spółki podporządkowane były następujące: W trakcie roku 2007 miały miejsce następujące zmiany w składzie osób nadzorujących Noble Funds TFI S.A.: - dnia r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację złoŝył Pan Leszek Czarnecki, - dnia r. na funkcję Członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Radosław Stefurak. W trakcie roku 2007 miały miejsce następujące zmiany w składzie osób nadzorujących Open Finance S.A.: - dnia 31 grudnia 2007 r. z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Dominik Fajbusiewicz; - dnia 31 grudnia 2007 r. z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Pan Dariusz Makosz; - dnia 17 października 2007 r. powołano Panią Aleksandrę Łukasiewicz na funkcję Członka Zarządu; - dnia 17 października 2007 r. powołano Pana Wojciecha Gradowskiego na funkcję Członka Zarządu. - dnia 29 stycznia 2008 r. Pan Piotr Stępniak zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej; - dnia 31 stycznia 2008 r. powołano Pana Krzysztofa Rosińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Decyzje o wykupie i emisji akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. Nie występują tego typu umowy. 7

8 Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub naleŝnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenia członków Zarządu wyniosły w roku obrotowym łącznie 1,666 tys. zł. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Noble Bank S.A. wg stanu na dzień r. Na dzień 31 grudnia 2007 r. i na dzień 31 grudnia 2006 r. osoby nadzorujące i zarządzające Bankiem posiadały następujące ilości akcji Banku: Imię i Nazwisko Funkcja Stan na dzień Stan na dzień Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu Jarosław Augustyniak Wiceprezes Zarządu Maurycy Kuhn Członek Zarządu Krzysztof Spyra Członek Zarządu śadna z osób nadzorujących i zarządzających bankiem nie posiadała Ŝadnych udziałów, akcji w podmiotach zaleŝnych. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Struktura kapitału akcyjnego Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych głosów % głosów na WZA Getin Holding S.A ,12% ASK Investments S.A ,97% A. Nagelkerken Holding B.V ,67% International consultancy strategy Implementation B.V ,67% H.P. Holding 3 B.V ,67% Akcjonariusze mniejszościowi ,90% Razem ,00% Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Noble Bank jest równy procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym równieŝ zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie wystąpiły takie umowy. Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta. Nie ma Ŝadnych papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. Programy akcji pracowniczych nie występują w Noble Bank S.A. 8

9 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki. Nie występują takie ograniczenia. Informacje dotyczące umów z audytorem 17 lipca 2007 r. podpisano z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. umowę na przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz badanie sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 r. Łączna wysokość wynagrodzenia Ernst & Young Audit Sp. z o.o. wynikająca z umów o przeprowadzenie badania oraz przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wyniosła 260 tys. zł netto za rok obrotowy 2007 oraz 435 tys. zł netto za rok obrotowy Informacja o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku W 2007 r. głównymi źródłami finansowania działalności Banku były zobowiązania wobec klientów, zobowiązania wobec banków oraz kapitał własny. Na dzień r. zobowiązania wobec klientów i banków wynosiły odpowiednio tys. zł oraz tys. zł, natomiast wartość kapitału własnego wyniosła tys. zł. W celu zapewnienia stabilnego finansowania działalności w Noble Bank S.A. opracowany został pakiet produktów depozytowych, które poprzez swoją nowoczesną formułę oraz atrakcyjne warunki zapewniają moŝliwość budowania stabilnej bazy depozytowej. Noble Bank S.A. pozyskuje równieŝ finansowanie poprzez współpracę z Bankami na rynku transakcji międzybankowych oraz z pozostałymi instytucjami finansowymi. Zobowiązania wobec klientów stanowiły 47% wszystkich źródeł finansowania, zobowiązani wobec banków 10% a kapitały własne 24% wszystkich źródeł finansowania. W maju 2007 roku Noble Bank, przeprowadził publiczną emisję akcji. Wartość nominalna akcji zaoferowanych w ramach IPO wyniosła zł. Cena sprzedaŝy jednej akcji wyniosła 10,50 zł. Przeprowadzenie emisji akcji pozwoliło na dalszy dynamiczny rozwój Banku, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa ulokowanych przez klientów środków. W lipcu 2007 r. Noble Bank wyemitował trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Środki pozyskane w ramach programu emisji zostały przeznaczone na dalszy rozwój akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych. W 2007 r. Spółka prowadziła działalność operacyjną na terenie Polski. Informacje o liczbie i wartości wystawionych przez Spółkę tytułów egzekucyjnych W 2007 r. wystawiono 1,679 tytułów egzekucyjnych o łącznej wartości 5,806 tys. zł. Wartość zabezpieczeń ustanowionych na aktywach kredytobiorców na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 1,968,665 tys. zł. Informacje o innych istotnych umowach pomiędzy Spółką a bankiem centralnym lub organami nadzoru. W 2007 r nie zawierano Ŝadnych istotnych umów pomiędzy Spółką a bankiem centralnym lub organami nadzoru. 9

10 Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach poŝyczek, poręczeń i gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej Spółki, o wszystkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłuŝnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje oraz gwarancjach udzielonych podmiotom zaleŝnym. W 2007 r. nie podpisywano umów kredytów, poŝyczek, poręczeń i gwarancji niedotyczących działalności operacyjnej Spółki. Nie zawierano równieŝ umów o subemisje i gwarancje dla podmiotów zaleŝnych. W lipcu 2007 r. Noble Bank wyemitował trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Odsetki od certyfikatów są płatne co trzy miesiące w oparciu o 3M WIBOR plus marŝa. Opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz charakterystyka polityki kredytowej banku. Współpraca Spółki z międzynarodowymi instytucjami finansowymi dotyczyła głównie sprzedaŝy produktów instytucji międzynarodowych polskim klientom. Polityka kredytowa banku opiera się na kryteriach ściśle związanych z kontrolą zidentyfikowanych ryzyk ryzyka kredytowego oraz ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka płynności. Bank kontroluje ryzyko kredytowe poprzez wprowadzanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur monitorowania udzielonych kredytów oraz bieŝące analizowanie sytuacji finansowej kredytobiorców i spłat udzielonych kredytów. Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Bank jest zobowiązany do obliczania wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym posiadania funduszy własnych na poziomie adekwatnym do wielkości ponoszonego ryzyka. Uchwała KNB reguluje sposób wyliczania współczynnika wypłacalności, włączając do rachunku adekwatności kapitałowej, oprócz ryzyka kredytowego, takŝe wymogi kapitałowe z tytułu pozostałych, rodzajów ryzyka (m.in. ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych). Charakterystyka aktywów i pasywów banku oraz opis głównych pozycji bilansu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. naleŝności od banków stanowiły 31% wszystkich aktywów Spółki i wynosiły 618,056 tys. zł. NaleŜności od banków obejmowały głównie depozyty terminowe oraz rachunki bieŝące. Kredyty i poŝyczki udzielone klientom stanowiły na dzień 31 grudnia 2007 r. 59% wszystkich aktywów i wynosiły 1,185,650 tys. zł. Kredyty i poŝyczki udzielone klientom obejmowały głównie kredyty hipoteczne i kredyty zabezpieczone na aktywach finansowych. Zobowiązania wobec klientów na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowiły 47% wszystkich pasywów Spółki i wynosiły 956,686 tys. zł. Zobowiązania wobec klientów obejmowały głównie depozyty terminowe i środki na rachunkach bieŝących. Zobowiązania z tytułu dłuŝnych papierów wartościowych stanowiły 18 % wszystkich pasywów Spółki i wynosiły na dzień 31 grudnia 2007 r. 353,911 tys. zł. Papiery wartościowe obejmują trzyletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 270,000,000 zł oraz pięcioletnie certyfikaty depozytowe na kwotę 80,000,000 zł. Odsetki od certyfikatów są płatne co trzy miesiące w oparciu o 3M WIBOR plus marŝa. Kapitały własne na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 482,579 tys. zł i stanowiły 24% sumy wszystkich pasywów. Wzrost kapitałów w ciągu roku wynikał z wypracowanego zysku netto w kwocie 93,374 tys. zł, oraz z emisji akcji w kwocie 154,616 tys. zł. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów bilansu z punktu widzenia płynności Noble Bank została przedstawiona w nocie XVI punkt 3 sprawozdania finansowego. 10

11 Struktura udzielonych kredytów. Udzielone przez Spółkę kredyty dzieliły się w poniŝszy sposób: Stan na dzień 31 grudnia 2007 roku Wartość brutto bez utraty wartości Wartość brutto z utratą wartości Odpisy na kredyty i poŝyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i poŝyczki z utratą wartości Razem wartość netto tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN - kredyty korporacyjne kredyty mieszkaniowe kredyty konsumpcyjne Razem Struktura posiadanych depozytów Posiadane przez Spółkę depozyty w innych bankach dzieliły się w następujący sposób: Struktura naleŝności od banków wg zapadalności według okresu od dnia bilansowego do terminu spłaty tys. PLN NaleŜności terminowe o okresie spłaty: do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy Określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w Spółce dla depozytów i kredytów w ciągu roku obrotowego, Przeciętna stopa procentowa dla depozytów wynosiła około 5,7 % a dla kredytów 6,4%. Opis udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń Noble Bank SA udzielił gwarancji zapłaty czynszu oraz innych zobowiązań do wysokości kwoty EUR dla JML S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 6 listopada 2007 r. do 6 listopada 2008 r. Wynagrodzenie Spółki za udzielenie poręczeń lub gwarancji stanowi prowizja w wysokości 1% od kwoty gwarantowanej. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W 2007 r. nie prowadzono prac badawczo rozwojowych. Nabycie akcji własnych W 2007 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Oddziały Spółki. Do końca 2007 r. NOBLE Bank prowadził działalność w 8 oddziałach, z których 3 zlokalizowane są w Warszawie, a pozostałe w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. 11

12 Przyjęte przez Spółkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowania transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Zarząd Noble Bank S.A.: Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu Jarosław Augustyniak Wiceprezes Zarządu Maurycy Kühn Członek Zarządu Krzysztof Spyra Członek Zarządu 6 marzec 2008 r. 12

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R. GRUPA NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R. Rozwój Grupy w 2008 r. Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. składa się z Noble Bank S.A. oraz jego

Bardziej szczegółowo

GRUPA NOBLE BANK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2007 R.

GRUPA NOBLE BANK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2007 R. GRUPA NOBLE BANK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2007 R. I. NajwaŜniejsze informacje na temat działalności Grupy Noble Bank S.A. za pierwsze półrocze kończące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2007r. 369 tys. zł Zwiększenie:

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza Get Bank S.A. (Bank) w roku obrotowym 2011 działała od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2011 r. w składzie:

1. Rada Nadzorcza Get Bank S.A. (Bank) w roku obrotowym 2011 działała od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2011 r. w składzie: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Get Bank S.A. z działalności w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał objęte zostały następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding:

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał objęte zostały następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2004 (zgodnie z 61 ust. 4 RRM) 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 943 005,50 2 229 057,00 lokaty 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 797 234,27 1 201 636,88 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

I. Ocena działalności Spółki

I. Ocena działalności Spółki Ocena sytuacji Get Bank S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Get Bank S.A. Rada Nadzorcza Get Bank S.A.,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3 912 769,17 2 111 676,30 1. Lokaty 3 910 561,00 2 110 762,24 2. Środki pienięŝne 208,61 914,06 3. NaleŜności, w tym 1 999,56-3.1 Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 907 039,87 1. Lokaty 3 116 933,05 2. Środki pienięŝne 1 745 911,14 3. NaleŜności, w tym 44 195,68 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008

Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa 803 993,08 346 660,43 1. Lokaty 799 003,08 341 775,43 2. Środki pienięŝne 4 990,00 4 885,00 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo