Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienia roszczeń....7 Rozdział 5 Postanowienia końcowe ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 Lista oddziałów Organizatora i banków spółdzielczych SGB ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku w loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) 2. Załącznik nr 2 Informacja o udziale w loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (Wiosna 2015) (zwanej dalej też Loterią ) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (z czego wpłacono: ,00 zł), NIP (dalej Organizator ). 2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) (zwanego dalej Regulaminem ). 3. Loteria trwa od r. do r., z tym, że okres promocji (sprzedaży) lokat, o których mowa w 2 Regulaminu, trwa od r. do r. 4. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań. 5. Banki spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Loterii tylko na terenie, na którym prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. 2014, poz. 109). 2 W Loterii wezmą udział: 1) 6-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 6-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe SGB ; 2) 3-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 3-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe SGB, zwane dalej Lokatami SGB, otwarte w oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych SGB, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub otwarte przez Internet (wyłącznie w bankach objętych Loterią, które świadczą taką usługę) Do udziału w Loterii dopuszczone są Lokaty SGB należące do: 1) grupy I: osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych; 2) grupy II: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 2. Grupy Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Loterii w danym banku spółdzielczym, szczegółowo określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB należące do członków Zarządu i pracowników Organizatora i banków spółdzielczych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Lokaty SGB należące do członków ich rodzin, tj. małżonków oraz dzieci. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

4 4 W Loterii oraz w losowaniu biorą udział Lokaty SGB spełniające łącznie następujące warunki: 1) minimalna kwota Lokaty SGB wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 2) Lokata SGB została otwarta w okresie promocji, tj. od r. do r.; 3) Lokata SGB nie została zlikwidowana przed upływem: a) 6 miesięcy od daty otwarcia 6-miesięcznej Lokaty SGB, b) 3 miesięcy od daty otwarcia 3-miesięcznej Lokaty SGB; 4) w losowaniu nagród I i II stopnia biorą udział wyłącznie Lokaty SGB spełniające warunki określone w pkt 1-3 niniejszego paragrafu, należące do osób, które na dzień losowania nagród posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 5 Udziały w losowaniu nagród I i II stopnia (zwane dalej udziałami ) przyznawane są w następujący sposób: 1) w przypadku 6-miesięcznej Lokaty SGB: dwa udziały w losowaniu nagród I i II stopnia przypadają na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w 4 pkt 1, 2, 3a oraz 4 Regulaminu, 2) w przypadku 3-miesięcznej Lokaty SGB: jeden udział w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w 4 pkt 1, 2, 3b oraz 4 Regulaminu W oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych objętych Loterią znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii. 2. W celu przystąpienia do Loterii osoba otwierająca Lokatę SGB jest zobowiązana potwierdzić na formularzu ( Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) ), stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, lub poprzez formularz internetowy, że Regulamin został jej udostępniony, zapoznała się z jego treścią, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii. 3. Osoba otwierająca Lokatę SGB jest informowana przez pracownika banku, iż po założeniu Lokaty SGB i złożeniu oświadczenia staje się uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród. 4. W przypadku udostępnienia przez bank możliwości otwarcia Lokat SGB za pośrednictwem serwisu internetowego, klient otwierając Lokatę SGB potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej oraz wyraża zgodę na pobieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Loterii. 5. W przypadku, gdy osoba otwierająca Lokatę SGB nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostanie wyłączona z udziału w Loterii. 6. Uczestnik może założyć Lokatę SGB za pośrednictwem serwisu internetowego w terminie od dnia r. od godz. 00:00 do dnia r. do godz. 23:59 oraz w dniu r. od godz. 00:00 do godziny, do której w tym dniu jest czynny bank, w którym otwierana jest Lokata SGB Udziały zostaną zdematerializowane (nie zostaną wydrukowane), a losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się za pomocą elektronicznego programu losującego.

5 2. Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu. 3. Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie jedną nagrodę II stopnia oraz jedną nagrodę I stopnia; spełnienie tego warunku zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru, o której mowa w 12 ust. 1 Regulaminu, w trakcie losowania. 4. Jeśli okaże się, że dana osoba wygrała już nagrodę danego stopnia, to jej kolejne wylosowane zgłoszenie nie będzie uprawniało do nagrody tego samego stopnia, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Laureata. 5. Zwycięski udział nagrodzony nagrodą I stopnia bierze udział w losowaniu nagród II stopnia. Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 8 1. Losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się r. w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów; losowania dokona członek Wewnętrznej Komisji Nadzoru przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej spośród wszystkich zarejestrowanych udziałów. 2. Losowanie nagród I i II stopnia zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 1) w pierwszej kolejności, spośród wszystkich udziałów w Loterii przyznanych zgodnie z 5 Regulaminu, zostaną wylosowane udziały, których posiadacze staną się Laureatami nagród I stopnia, z zastrzeżeniem 7 ust. 3 Regulaminu łącznie zostanie rozlosowanych 6 nagród I stopnia, w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych; 2) następnie zostaną rozlosowane nagrody II stopnia spośród wszystkich udziałów przyznanych zgodnie z 5 Regulaminu, na podstawie Lokat SGB założonych w danym banku, z zastrzeżeniem 7 ust. 3 Regulaminu łącznie zostanie rozlosowanych 385 nagród II stopnia w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych; 3) rodzaj i ilość losowanych nagród II stopnia przypadających na dany bank spółdzielczy oraz grupa Uczestników, wśród których rozlosowane będą nagrody w danym banku spółdzielczym określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród I i II stopnia okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w Regulaminie (m.in. zastrzeżenie wynikające z treści 3 ust. 3 Regulaminu), utraci on prawo do nagrody, wówczas, w dniu r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane; nagrody te będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, według zasad określonych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu. 9 Określenie rodzaju i wartości nagród - łączna, maksymalna wartość puli nagród I i II stopnia, uwzględniająca kwoty podatku, wynosi ,43 zł brutto: 1) nagrody I stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek dochodowy, w wys ,67 brutto: a) samochód osobowy marki Volkswagen Nowa Jetta o wartości ,00 zł brutto 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego

6 marki marki Volkswagen Nowa Jetta, o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 8.600,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, - Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Volkswagen Nowa Jetta, będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), b) telewizor Samsung UE40H6200 o wartości 1.699,00 zł brutto 1 nagroda, c) rower Kross Trans Siberian o wartości 1.599,00 zł brutto 1 nagroda, d) tablet DELL Venue G LTE o wartości 999,00 zł brutto 1 nagroda, e) komplet garnków emaliowanych Olkusz Selena 4 o wartości 330,00 zł brutto 1 nagroda, f) kosz piknikowy z nakryciem dla 2 osób o wartości 244,67 zł brutto 1 nagroda; 2) nagrody II stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek dochodowy, w wys ,76 zł brutto: a) samochód osobowy marki Volkswagen up! o wartości ,00 zł brutto 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Volkswagen up!, o wartości ,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 4.250,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,00 zł brutto, - Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Volkswagen up!, będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), b) telewizor Samsung UE40H6200 o wartości 1.699,00 zł brutto 36 nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, c) rower Kross Trans Siberian o wartości 1.599,00 zł brutto 64 nagrody o łącznej wartości ,00 zł brutto, d) tablet DELL Venue G LTE o wartości 999,00 zł brutto 35 nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, e) komplet garnków emaliowanych Olkusz Selena 4 o wartości 330,00 zł brutto 121 nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, f) kosz piknikowy z nakryciem dla 2 osób o wartości 244,67 zł brutto 128 nagród o łącznej wartości ,76 zł brutto Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7 2. Laureaci nagród I i II stopnia będą zawiadamiani o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia r.; dodatkowo wyniki losowań nagród I i II stopnia będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia r. do dnia r. na stronie poprzez wskazanie numeru Lokaty SGB oraz oddziału banku, w którym została założona. 3. Nagrody I i II stopnia będą wydawane od dnia r. do dnia r. w miejscu, w którym Laureat założył zwycięską Lokatę SGB (lista oddziałów Organizatora i banków spółdzielczych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w banku objętym Loterią, którego dotyczy strona internetowa, na której Laureat założył Lokatę SGB. 4. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość. 5. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z nagrody. 6. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu, trzeciemu losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela. 7. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi Lokaty SGB lub osobie otwierającej Lokatę SGB w imieniu osoby prawnej lub osobie reprezentującej posiadacza wymienionej w KRS lub osobie upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy; osoba odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody. Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii 11 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A., przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia r. do dnia r Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej komisją, powołana przez Organizatora. 2. Organizator wydaje regulamin działania komisji. 3. W składzie komisji znajduje się osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii; Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) od dnia r. do dnia r. 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,); administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Organizator; Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.

8 Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienie roszczeń 13 Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie, w jeden z poniższych sposobów: 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia r., najpóźniej do dnia r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań; 2) dostarczone osobiście od dnia r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia r. do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora Reklamacje rozpatruje komisja, o której mowa w 12 ust. 1 Regulaminu. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Lokata SGB (Wiosna 2015). 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Rozdział 5 Postanowienia końcowe Nagrody rzeczowe I i II stopnia nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 2. Nagradzanym uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

9 3. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 2. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) Lista oddziałów Organizatora i banków spółdzielczych ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku lub jego oddziałach w loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) Lp Nazwa Banku Adres lokata 3- miesięczna lokata 6- miesięczna Osoby Fizyczne Osoby Samsung VW up! Prawne Smart TV Rower męski Rower damski Tablet Garnki Kosz 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, Białogard X X 3 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, Białośliwie X X X X 4 Bank Spółdzielczy w Chełmnie Dworcowa 5, Chełmno X X X X 5 Bank Spółdzielczy w Chodzieży ul. Składowa 1, Chodzież X X X X 1 6 Bank Spółdzielczy w Chojnie ul. Jagiellońska 9, Chojna X X X Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie ul. Rynek 6, Choszczno X X X X 1 1 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 8 BS Czarnków Centrala ul. Kościuszki 5, Czarnków X X X 2 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 9 BS Czarnków O. Rogoźno ul. Krótka 9c, Rogoźno X X X 2 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 10 BS Czarnków O. Lubasz ul. Chrobrego 35, Lubasz X X X 2 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 11 BS Czarnków O. Połajewo ul. Rynek 15, Połajewo X X X 2 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 12 BS Czarnków O. Trzcianka ul. Sikorskiego 1, Trzcianka X X X 2 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 13 BS Czarnków O. Piła ul. Roosevelta 40, Piła X X X 2 14 Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr.Zielińskiego 4, Czersk X X X Bank Spółdzielczy w Człuchowie ul. Zamkowa 23, Człuchów X X X 16 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie ul. Bogusława X nr 3, Darłowo X X X X Bank Spółdzielczy w Dobrzycy ul. Nowa 2, Dobrzyca X X X 3 18 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku ul. Chrobrego 7, Drezdenko X X X 19 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu ul. Wojska Polskiego 4, Dzierzgoń X X X X Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Ignacego Daszyńskiego 24, Dzierżoniów X X X 21 Bank Spółdzielczy w Gąbinie Dobrzykowska 1, Gąbin X X X X 22 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie Główna 23, Gąsocin X X X 1 23 Bank Spółdzielczy w Gniewie ul. Plac Grunwaldzki 26, Gniew X X 1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 24 BS Goleniów POK (Centrala) ul. Konstytucji 3 Maja 56, Goleniów X X X 1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 25 BS Goleniów O. Węgorzyno ul. Runowska 54, Węgorzyno X X X 1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 26 BS Goleniów O. Łobez ul. Niepodległości 40, Łobez X X X 1 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 27 BS Goleniów O. Chociwel ul. Armii Krajowej 41, Chociwel X X X 2 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 28 BS Goleniów O. Maszewo ul. Jedności Narodowej 5, Maszewo X X X 1 29 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 7, Gorzów Wlkp. X X X 30 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu ul. 1 Maja 18, Gostyń X X X Bank Spółdzielczy w Grabowie ul. Spółdzielcza 1, Grabów X X X Bank Spółdzielczy w Grębocinie ul. Lubicka 2, Grębocin X X X 33 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim ul. Chopina 1, Grodzisk Wielkopolski X X 34 Bank Spółdzielczy w Gryficach ul. Pl. Zwycięstwa 5, Gryfice X X X X Bank Spółdzielczy w Gryfinie ul. Niepodległości 24, Gryfino X X 3

11 36 Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie ul. Przemysłowa 4, Janikowo X X X 37 Bank Spółdzielczy w Jarocinie Al. Niepodległości 5, Jarocin X X X Bank Spółdzielczy w Jastrowiu ul. Kieniewicza 53, Jastrowie X X X X 3 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie 39 BS Jutrosin Centrala ul. Rynek 18, Jutrosin X X X 1 1 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie 40 BS Jutrosin O. Pakosław ul. Kolejowa 4, Pakosław X X X Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8, Kalisz Pomorski X X X X Bank Spółdzielczy w Kcyni ul. Nakielska 21, Kcynia X X Bank Spółdzielczy w Kłodawie ul. Krępa 2, Kłodawa X X X X 44 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach ul. Spółdzielcza 5, Kobierzyce X X X 1 45 Bank Spółdzielczy w Koninie ul. 3 Maja 68, Konin X X X X Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 12, Koronowo X X X Bank Spółdzielczy w Kostrzynie ul. Warszawska 4, Kostrzyn X X X 48 Bank Spółdzielczy w Kościanie Rynek 23, Kościan X X X X 49 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, Kościerzyna X X X 50 Bank Spółdzielczy w Kowalu ul. Piłsudskiego 42, Kowal X X Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim ul. 23 Stycznia 14, Kowalewo Pomorskie X X X 3 52 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Pl. Wolności 6, Koźminek X X X X Bank Spółdzielczy w Krokowej ul. Żarnowiecka 1, Krokowa X X X X Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim ul. ZBOWiD 3, Krosno Odrzańskie X X 55 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14, Krotoszyn X X X Bank Spółdzielczy w Kruszwicy ul. Podgórna 2, Kruszwica X X X Bank Spółdzielczy w Lipce ul. Kościuszki 35, Lipka X X X X 1 58 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, Lubraniec X X X X 59 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ul. Klonowska 2, Lututów X X X 1 60 Bank Spółdzielczy w Łasinie ul. Odrodzenia Polski 5, Łasin X X X X 4 61 Bank Spółdzielczy w Łebie ul. 1 Maja 1B, Łeba X X X X Bank Spółdzielczy w Malborku 17 marca 32, Malbork X X X X Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz ul. Waszkiewicza 24, Międzyrzecz X X X 64 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie ul. Dworcowa 9, Mosina X X X X 5 65 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Warszawska 5, Mszczonów X X X X 2 66 Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią ul. Sądowa 10, Nakło n/notecią X X Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą ul. Bydgoska 12, Nowe n/wisłą X X X X 68 Żuławski Bank Spółdzielczy Sikorskiego 52, Nowy Dwór Gdański X X X Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie Rynek K. Pułaskiego 2, Nowy Staw X X Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 2, Nowy Tomyśl X X X 1 71 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach ul. Powstańców Wlkp. 5, Oborniki X X X X 1 1 Bank Spółdzielczy w Osiu 72 BS Osie Centrala ul. Dworcowa 8, Osie X X 2 Bank Spółdzielczy w Osiu 73 BS Osie O. Lniano ul. Wyzwolenia 9a, Lniano X X 2 Bank Spółdzielczy w Osiu 74 BS Osie O. Drzycim ul. Dworcowa 8, Drzycim X X 2 75 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ul. B.Chrobrego 6, Ośno Lubuskie X X X 3 76 Bank Spółdzielczy w Ożarowie ul. Długa 14, Ożarów X X X X 3 77 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku ul. Westerplatte 17, Pasłęk X X X X Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski X X X X 5 79 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Wojska Polskiego 141 a, Piotrków Trybunalski X X X X 80 Bank Spółdzielczy w Pleszewie ul. Kraszewskiego 11, Pleszew X X X X 81 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 15, Pobiedziska X X X Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju ul. Ogrodowa 4, Połczyn Zdrój X X 2 83 SGB-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań X X X X 84 Poznański Bank Spółdzielczy ul. B. Krzywoustego 3, Poznań X X X X 85 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ul. Wita Stwosza 2a, Pruszcz Gdański X X Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim ul. Dworcowa 6, Pruszcz Pomorski X X X X 1

12 87 Bank Spółdzielczy w Przemkowie ul. Głogowska 12a, Przemków X X X Bank Spółdzielczy w Pszczółkach ul. Pomorska 18A, Pszczółki X X 1 89 Bank Spółdzielczy w Pucku ul. Gen. J.Hallera 3, Puck X X Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach ul. 1-go Maja 20, Pyrzyce X X X 2 91 Bank Spółdzielczy w Raciążu Mławska 20 A, Raciąż X X ESBANK Bank Spółdzielczy ul. Pułaskiego 11, Radomsko X X X Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach Pl. Powstańców Wlkp. 34, Rakoniewice X X X X 3 94 Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi ul. Morska 21, Rumia X X X X 95 Bank Spółdzielczy w Rzepinie ul. Dworcowa 9, Rzepin X X X X 2 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 96 EBS Rzeszów I O. Rzeszów ul. Rejtana 49/11b, Rzeszów X X X X 2 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 97 EBS Rzeszów II O. Rzeszów ul. Marszałkowska 15, Rzeszów X X X X 2 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 98 EBS Rzeszów III O. Rzeszów ul. Krakowska 12B/3, Rzeszów X X X X 2 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 99 EBS Rzeszów O. Krasne Krasne 121, Krasne X X X X 2 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 100 EBS Rzeszów IV O. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 58, Rzeszów X X X X 2 Bank Spółdzielczy w Więcborku 101 BS Więcbork O. Sośno Plac Wolności 21, Sępólno Krajeńskie X X X X 1 Bank Spółdzielczy w Więcborku 102 BS Więcbork O. Kamień Plac Odrodzenia 3, Kamień Krajeński X X X X 1 Bank Spółdzielczy w Więcborku 103 BS Więcbork O. Chojnice ul. Młodzieżowa 7, Chojnice X X X X Bank Spółdzielczy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 25, Siedlec X X X Bank Spółdzielczy w Sierakowicach ul. Kartuska 3, Sierakowice X X Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego ul. Chrobrego 6, Sieraków X X X Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ul. Bankowa 1, Skalmierzyce X X X Bank Spółdzielczy w Skórczu ul. Główna 40A, Skórcz X X X X 109 Bank Spółdzielczy w Sławnie ul. Kopernika 5, Sławno X X X X 110 Bank Spółdzielczy w Słupcy ul. Mickiewicza 2, Słupca X X X Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym ul. Kociewska 3, Smętowo Graniczne X X X 112 Bank Spółdzielczy w Starej Białej Bankowa 1, Stara Biała X X X X Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Rynek 8, Starogard Gdański X X X 114 Bank Spółdzielczy w Stegnie ul. Lipowa 8, Stegna X X X Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2A, Strzałkowo X X X Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 116 BS Strzelin O. Strzelin ul. Kościuszki 46, Strzelin X X X X 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 117 BS Strzelin O. Przeworno ul. Strzelińska 5, Przeworno X X X X 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 118 BS Strzelin O. Borek Strzeliński ul. Jana Pawła II 1, Borów X X X X 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 119 BS Strzelin O. Lądek Zdrój ul. Kościuszki 8, Lądek Zdrój X X X X 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 120 BS Strzelin O. Stronie Śląskie ul. Kościuszki 31, Stronie Śląskie X X X X 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 121 BS Strzelin O. Kłodzko ul. Rodzinna 81, Kłodzko X X X X Bank Spółdzielczy w Strzelnie ul. Dr. J. Cieślewicza 3, Strzelno X X X X Bank Spółdzielczy w Suszu ul. Piastowska 11, Susz X X X X Bank Spółdzielczy w Dusznikach ul. Rynek 7, Szamotuły X X X 125 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie ul. Jagiellońska 97, Szczecin X X 126 Bank Spółdzielczy w Sztumie ul. Mickiewicza 36, Sztum X X X X Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Szubin X X 128 Bank Spółdzielczy w Ślesinie ul. Pl. Wolności 14, Ślesin X X X

13 129 Bank Spółdzielczy w Śmiglu Plac Rozstrzelanych 13, Śmigiel X X X X Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, Śrem X X X X 1 1 Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka BS Śrem - Centrala; O. Śrem; ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, Śrem; Al. Solidarności 4, Śrem; 131 Filia w Środzie Wlkp. ul. Szarytek 8/48, Środa Wlkp. X X X X 2 Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka 132 BS Śrem O. Dolsk ul. Kościelna 16, Dolsk X X X X 1 Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka 133 BS Śrem O. Książ Wlkp. ul. Wichury 4a, Książ X X X X Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej Stary Rynek 7/8, Środa Wielkopolska X X X X Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin X X X 136 Bank Spółdzielczy w Świeciu ul. Wojska Polskiego 127A, Świecie X X X X 137 Bank Spółdzielczy w Tczewie ul. I.Paderewskiego 1, Tczew X X X X Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, Toruń X X X X Bank Spółdzielczy w Tucholi ul. Świecka nr 15, Tuchola X X X X Bank Spółdzielczy w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, Ustka X X X X Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie ul. Pucka 5, Wejherowo X X X X Bank Spółdzielczy w Wieleniu ul. Kościuszki 20, Wieleń X X X Bank Spółdzielczy w Wierzbinku Wierzbinek 35, Wierzbinek X X X Bank Spółdzielczy w Witkowie ul. Stary Rynek 14, Witkowo X X Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy ul. Żabia 6, Włocławek X X X X 146 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29A, Włoszakowice X X X X Bank Spółdzielczy w Wołczynie ul. Opolska 5, Wołczyn X X X Bank Spółdzielczy we Wronkach ul. Poznańska 50, Wronki X X 149 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni ul. Warszawska 36, Września X X X X Bank Spółdzielczy we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, Wschowa X X X 151 Bank Spółdzielczy w Zagórowie ul. Pyzderska 7, Zagórów X X X Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie ul. Dworcowa 4, Zakrzewo X X X Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 31, Zduńska Wola X X X 154 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie al. Piasta 46, Złotów X X X X 1 2 Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie 155 BS Żnin O. Żnin ul. 700-lecia 41, Żnin X X Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie 156 BS Żnin O. Łabiszyn ul. Sienkiewicza 5, Łabiszyn X X 1 1 Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie 157 BS Żnin O. Gąsawa ul. Jeziorna 6, Gąsawa X X

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) 1. Lokata SGB bierze udział w Loterii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Loterii Promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015). 2. Posiadacz rachunku oświadcza, iż Regulamin został mu udostępniony, zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 3. Posiadacz Lokaty SGB oświadcza, że rezygnuje z udziału w Loterii *). 4. Na dzień zawarcia umowy Lokaty SGB, posiadacz rachunku dysponuje udziałami biorącymi udział w Loterii. 5. Niżej podpisany/i wyrażam/y nie wyrażam/y zgodę/y na pobieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) dla celów związanych z udziałem w loterii promocyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie loterii promocyjnej. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii - SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań. Uczestnikowi loterii przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu m.in. w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia uczestniczenie w Loterii. miejscowość, data podpis posiadacza/współposiadacza/pełnomocnika stempel podpisowy i podpisy za Bank *) wpisać X w przypadku rezygnacji z udziału w loterii promocyjnej

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii.....6 Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 82/2015 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 21.04.2015 r. Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

Załącznik do Uchwały 82/2015 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 21.04.2015 r. Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) Załącznik do Uchwały 82/2015 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 21.04.2015 r. Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (zima 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (zima 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. Bank Spółdzielczy w Kościanie. Bank Spółdzielczy w Więcborku. Bank Spółdzielczy w Strzelnie

Loteria promocyjna. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. Bank Spółdzielczy w Kościanie. Bank Spółdzielczy w Więcborku. Bank Spółdzielczy w Strzelnie Protokół z dnia 25.01.2016 r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Wiosna 2015)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się Bank) Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 07.0.0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Lato 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2012) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Załącznik do protokołu z dnia 9.. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Loteria promocyjna "Płacimy za Twoje zakupy"" Loteria promocyjna Grupa bankowa: Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (lato 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (lato 2012) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 08.07.0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Jesień 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Jednostka

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Jesień 2015)"

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: Lokata SGB (Jesień 2015) Protokół z dnia.07.06 r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Jesień 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Lato 2015)"

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: Lokata SGB (Lato 2015) Protokół z dnia 09.0.06 r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Lato 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

lokata 3- miesięczna lokata 6- miesięczna

lokata 3- miesięczna lokata 6- miesięczna Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2015) Lista banków spółdzielczych SGB ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2016) Lista banków spółdzielczych SGB ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie LOKATA PROMOCYJNA Z NAGRODAMI ( Loteria ) jest Bank Spółdzielczy Duszniki,

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Zima 2016)"

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: Lokata SGB (Zima 2016) Protokół z dnia 0..06 r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Zima 06)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona

Loteria promocyjna. Losowanie. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród 1 stopnia. Strona Protokół z dnia 0..0 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Zima 0)" Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród stopnia L.p. Rachunek - Konto Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (lato 2014)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (lato 2014) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (lato 2014) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (lato 2014) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 3

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii.....7 Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienia roszczeń...7

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia Ogólne.. 2 Rozdział 2 Losowanie, Powiadomienie O Wynikach, Odbiór Nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość Urządzania

Bardziej szczegółowo

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Klienta

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie Klienta Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród......4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2014) POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2014) 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2014) jest SGB- Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Wiosna 2016)"

Protokół z dnia r. z losowania nagród loterii promocyjnej: Lokata SGB (Wiosna 2016) Protokół z dnia.0.07 r. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (Wiosna 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 9.. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (zima 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Grupa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia.0. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (wiosna 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Załącznik do protokołu z dnia 0.0. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Loteria promocyjna - Lokata SGB (M)" Loteria promocyjna Grupa bankowa: Losowanie Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2015) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2016) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2017)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2017) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2017) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 05-04-4 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Konto dla młodych (Zima 05)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Spółdzielcza Grupa Bankowa Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 8.0. z losowania nagród loterii promocyjnej: "Lokata SGB (wiosna 0)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB. Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia r.

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB. Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Zał. do Uchwały nr 71/2015 z dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór

Bardziej szczegółowo

7 BS Chojna O. ChojnaBank Spółdzielczy w Chojnie

7 BS Chojna O. ChojnaBank Spółdzielczy w Chojnie 1 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 2 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie X X X X 3 Bank Spółdzielczy w Bytowie ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2017)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2017) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Lato 2017) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2017)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2017) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2017) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2011) jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 01 lipca 2015r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. w Błaszkach 6. w Bytowie 7. w Chełmnie 8. w Chojnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 23 października 2015r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. w Błaszkach 6. w Bytowie 7. w Chełmnie 8.

Bardziej szczegółowo

ul. Kolejowa 25, Drawno X X X X 1 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 10 BS Czarnków Centrala

ul. Kolejowa 25, Drawno X X X X 1 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 10 BS Czarnków Centrala 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, 98-350 Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 3 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, 89-340

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ul. Nowa 2, Dobrzyca X X X 3

ul. Nowa 2, Dobrzyca X X X 3 Załącznik nr 1 Lista banków spółdzielczych SGB ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku w loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016) Lp Nazwa Banku

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 9 września 2016 r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. im. Stefczyka w Bielsku Dużym 6. w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

14 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie ul. Rynek 6, Choszczno X X X X 3. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 1

14 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie ul. Rynek 6, Choszczno X X X X 3. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 1 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, 98-350 Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 3 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, 89-340

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia

Loteria promocyjna. Lista udziałów, których rekordy wylosowano podczas losowania nagród I stopnia Protokół z dnia 0.0.5 z losowania nagród loterii promocyjnej: "Dobry Kredyt (Jesień 04)" (wyniki losowania w kolejności alfabetycznej miejscowości, w której znajduje się dany Bank) Loteria promocyjna Losowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej

Regulamin loterii promocyjnej Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 22 maja 2015 r. Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Poznań, maj 2015 r. 0 Rozdział 1- Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje

Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Regulamin sprzedaży premiowej Weź kredyt i zrób sobie wakacje Poznań, maj 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Załącznik nr 2 do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 22 maja 2015r. Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB 0 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2016) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

ul. Składowa 1, Chodzież X X X X 1 ul. Dworcowa 11, Budzyń X X X X 1 ul. Nowe Osiedle 2, Kaczory X X X X 1

ul. Składowa 1, Chodzież X X X X 1 ul. Dworcowa 11, Budzyń X X X X 1 ul. Nowe Osiedle 2, Kaczory X X X X 1 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, 98-350 Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 3 Nadnotecki Bank Spółdzielczy ul. Kościuszki 41, 89-340

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Twoja karta, Twoje możliwości

Regulamin promocji Twoja karta, Twoje możliwości Regulamin promocji Twoja karta, Twoje możliwości Poznań, marzec 2017 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 4 Rozdział 3 Reklamacje... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry (Jesień 2014) Załącznik do Uchwały nr 165/2014 z dnia 31.10.2014 roku Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Twoje lato w wymiarze Mastercard

Regulamin promocji Twoje lato w wymiarze Mastercard Załącznik do Decyzji nr 38/2017 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 19 czerwca 2017 roku Regulamin promocji Twoje lato w wymiarze Mastercard Poznań, czerwiec 2017 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości

Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości Załącznik do Decyzji nr./2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia Regulamin promocji Jedna karta mnóstwo możliwości Poznań, listopad 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 166/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ustce Nr 2//2016 z dnia 24.10.2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 1 lutego 2016 r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. w Błaszkach 6. w Bytowie 7. w Chełmnie 8. w Chojnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 168/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS Gostyń 2008 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 41, Białośliwie X X X X 2 Plac Wojska Polskiego 2, Wyrzysk X X X X 2

ul. Kościuszki 41, Białośliwie X X X X 2 Plac Wojska Polskiego 2, Wyrzysk X X X X 2 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, 98-350 Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 3 NBS O. Białośliwie ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 41, Białośliwie X X X X 2 Plac Wojska Polskiego 2, Wyrzysk X X X X 2

ul. Kościuszki 41, Białośliwie X X X X 2 Plac Wojska Polskiego 2, Wyrzysk X X X X 2 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej ul. Rządowa 2, 98-350 Biała X X 2 Bank Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard X X 3 NBS O. Białośliwie ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie X X X 2 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2016) Lista banków spółdzielczych SGB ze wskazaniem grupy Uczestników oraz rodzaju, ilości losowanych nagród II stopnia w danym banku lub

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Spakuj się na wakacke z kartą MasterCard"

Grupa Banków biorących udział w promocji Spakuj się na wakacke z kartą MasterCard Załącznik do Regulaminu promocji "Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard" Grupa Banków biorących udział w promocji "Spakuj się na wakacke z kartą MasterCard" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zamień gotówkę na kartę

Regulamin promocji Zamień gotówkę na kartę Regulamin promocji Zamień gotówkę na kartę Poznań, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 23 lutego 2016 r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. w Błaszkach 6. w Bytowie 7. w Chełmnie 8. w Chojnie

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dzięki karcie AGRO zyskujesz potrójnie

Regulamin promocji Dzięki karcie AGRO zyskujesz potrójnie Regulamin promocji Dzięki karcie AGRO zyskujesz potrójnie Poznań, wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 4 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE, SKARGI

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej uczestniczące w Systemie AMRON stan na dzień 29 lutego 2016 r. Lp. nazwa banku adres siedziby 1. Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim 2. w Bełchatowie 3. w Białogardzie 4. w Białymstoku 5. im. Stefczyka w Bielsku Dużym 6. w Błaszkach

Bardziej szczegółowo