Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagao edukacyjnych wynikających z programu nauczania. 2. Każdy uczeo jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 3. Ocenianie ma na celu : 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 3. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia odbywa się wg sześciostopniowej skali: 1) niedostateczny 1, 2) dopuszczający 2, 3) dostateczny 3, 4) dobry 4, 5) bardzo dobry 5, 6) celujący Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 5. Ocena osiągnięd edukacyjnych ucznia powinna obejmowad: 1) prace pisemne mające na celu sprawdzenie stopnia opanowania i zrozumienia pojęd informatycznych oraz innych umiejętności teoretycznych, 2) wypowiedzi ustne odpowiedzi teoretyczne z zakresu ostatnich tematów, aktywnośd na zajęciach, posługiwanie się językiem informatycznym, 3) prace z komputerem praktyczne rozwiązywanie zadao postawionych przez nauczyciela w oparciu o wiedzę teoretyczną, 4) prace dodatkowe referaty, projekty, prace domowe, prace koocowe, gazetki przedmiotowe, pomoce dydaktyczne i inne, 5) udział w konkursach przedmiotowych. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena osiągnięd edukacyjnych ucznia powinna obejmowad przede wszystkim praktyczne umiejętności ucznia. 6. Prace klasowe, sprawdziany, krótkie kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności wynikające z przyjętego planu nauczania są obowiązkowe. 7. Sprawdziany odbywają się zgodnie z planem kształcenia. 8. W przypadku nieobecności ucznia w trakcie pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki, zadao praktycznych oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, uczeo w terminie uzgodnionym z nauczycielem powinien wykonad te prace. 9. O ocenie cząstkowej ucznia za wykonaną pracę decydują wymagania programowe określone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 10. Dla sprawdzianów pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe: 0 40% niedostateczny 41% 55% dopuszczający 56% 70% dostateczny 71% 85% dobry 86% 95% bardzo dobry powyżej 95% celujący. Przewiduje się możliwośd zmiany powyższych kryteriów 11. Uczeo może poprawid ocenę osiągnięd edukacyjnych wystawioną przez nauczyciela poprzez wzmożoną pracę w każdym z ocenianych obszarów. Uczniowi przysługuje prawo poprawiania oceny z pracy kontrolnej, sprawdzianu, kartkówki, dwiczenia praktycznego itp. w formie i terminie ustalonych z nauczycielem. 12. Aby uzgodnid termin i formę poprawiania (wykonania) pracy należy zgłosid się do nauczyciel w ciągu tygodnia od danej pracy lub od ustaniu przyczyny nieobecności.

2 13. Uczeo, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do następnych poprawek tej pracy. 14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzieo przed klasyfikacją. 15. Uczeo obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, wykonania zadania praktycznego itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. 16. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 17. Za brak pracy domowej uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. 18. Jeżeli uczeo nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej może otrzymad ocenę niedostateczną za jego nieznajomośd. 19. Każdy uczeo ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 20. Uczeo ubiegający się o ocenę celującą na koniec semestru powinien aktywnie uczestniczyd w życiu szkoły wzbogacając je swoimi umiejętnościami, brad udział w konkursach informatycznych oraz uczestniczyd we wszelkich formach wymagających wykazania się wiedzą informatyczną. 21. O ocenie koocoworocznej (śródrocznej) decydują przede wszystkim oceny za pracę kontrolną, sprawdziany i kartkówki oraz oceny otrzymane za pracę z komputerem. Za udział w konkursach przedmiotowych nauczyciel może podnieśd ocenę koocoworoczną (śródroczną). 22. Przy wystawianiu oceny koocoworocznej (śródrocznej) pod uwagę należy wziąd postawę moralną ucznia, umiejętnośd współpracy w grupie, przestrzeganie regulaminów obowiązujących na stanowisku pracy z komputerem oraz zaangażowanie ucznia w pracę na zajęciach. 23. Jeśli uczeo uzna, że proponowana przez nauczyciela ocena jest za niska składa na ręce prowadzącego zajęcia prośbę o sprawdzenie jego wiadomości. Prośba musi byd opatrzona datą. Jeśli nauczyciel nie jest obecny dłużej z powodu choroby, oddelegowania do pracy poza szkołą (np. egzaminy zewnętrzne) czy wyjazdu służbowego, uczeo składa prośbę do dyrektora szkoły i ten wyznacza nauczyciela, który sprawdzi wiadomości i umiejętności ucznia. 24. Sprawdzenie wiedzy może odbyd się tego samego dnia, w którym prośba została złożona nauczycielowi lub dyrektorowi ewentualnie w podanym przez sprawdzającego terminie, nie później jednak niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 25. Sprawdzenie obejmuje pracę z komputerem oraz wiedzę teoretyczną z zakresu programowego danej klasy. 26. W przypadku gdy uczeo nadal nie jest zadowolony z oceny sprawdzenie odbywa się wg powyższej procedury w obecności innego nauczyciela tego przedmiotu lub wychowawcy klasy. Od ustalonego w ten sposób wyniku nie ma odwołania. 27. Nieobecnośd nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona w dniu złożenia podania i później uniemożliwia procedurę poprawy oceny. 28. Uczeo, który z przyczyn nieusprawiedliwionych, opuszczał zajęcia oraz został nieklasyfikowany z powyższych przyczyn, nie ma możliwości odwołania się od proponowanej oceny.

3 Wymagania programowe: Technologia informacyjna, informatyka (klasa 1) Podstawy pracy z komputerem potrafi objaśnid pojęcie technologia informacyjna i informatyka wymienia zastosowania technologii informacyjnej w szkole i poza nią uruchamia komputer i prawidłowo wyłącza go uruchamia aplikacje zakłada foldery dostosowuje pulpit do własnych potrzeb zna normy prawne odnoszące się do stosowania TI (m. in. dotyczące legalności oprogramowania). przestrzega regulamin szkolnej pracowni komputerowej potrafi objaśnid pojęcie społeczeostwa informacyjnego wymienia zastosowania technologii informacyjnej w różnych zawodach wymienia ważniejsze konstrukcje maszyn liczących posługuje się jednostkami informacji projektuje i tworzy strukturę folderów kopiuje oraz usuwa pliki i foldery tworzy skróty na pulpicie instaluje i odinstalowuje oprogramowanie w komputerze określa podstawowe urządzenie peryferyjne komputera, potrafi opisad ich przeznaczenie, korzysta z nich w podstawowym zakresie. odtwarza pliki multimedialne (dźwięki, animacje, filmy) w standardowym środowisku Windows potrafi objaśnid podobieostwa i różnice między informatyką a technologią informacyjną wymienia główne etapy rozwoju maszyn liczących zna sposoby reprezentowania w komputerze liczb, tekstu i innych obiektów zna podstawowe typy plików w systemie ustala profil użytkownika Wykorzystuje urządzenia peryferyjne korzysta z usług sieciowych do wyszukiwania programów i pobierania ich do swojego komputera potrafi wyjaśnid mechanizm funkcjonowania wybranych technik lub urządzeo technologii informacyjnej opisuje wybrane konstrukcje maszyn liczących i metody obliczeo wykorzystanych w tych maszynach zamienia liczby między systemem dwójkowym i dziesiętnym kojarzy pliki z odpowiednimi programami, w tym pliki z multimediami stosuje usługi w lokalnej sieci komputerowej i udostępnia w niej własne zasoby określa podstawowe urządzenia wewnętrzne komputera i potrafi opisad ich funkcje i podad parametry techniczne dokonuje ustawieo w komputerze i systemie Windows z pomocą programów z panelu sterowania potrafi dobrad pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania rozbudowuje zestaw komputerowy dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych radzi sobie z problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu Korzysta z zaawansowanych programów (np. Edytor Rejestrów) wykorzystuje różne systemy liczenia Redagowanie tekstów poprawnie rozpoczyna i kooczy pracę z edytorem tekstu stosuje w dokumencie podstawowe zasady redagowania tekstu pracuje z blokami tekstu stosuje wyróżnienia fragmentu tekstu zmieniając krój i wielkośd znaków tworzy w dokumencie tekstowym obiekty z gotowych elementów graficznych stosuje indeksy górne oraz dolne wstawia tabele i wykonuje podstawowe operacje na jej komórce przechowuje dokumenty planuje układ dokumentu dostosowuje wygląd tekstu do jego przeznaczenia poprawia tekst wykorzystując wyszukiwanie i zamianę korzysta ze słowników wstawia automatyczne listy numerowane i wypunktowania wykorzystuje i modyfikuje gotowe style tworzy automatyczne spisy treści zapisuje proste formuły matematyczne oraz z innych przedmiotów za pomocą edytora równao tworzy własne obiekty graficzne drukuje dokumenty formatuje stronę wstawia nagłówek i stopkę strony korzysta z konspektu oraz planu dokumentu wykorzystuje edytor równao Microsoft Equation zapisując wzory matematyczne fizyczne i chemiczne łączy różne obiektu z dokumentem potrafi zautomatyzowad pracę nad dokumentem tworzy dokumenty w oparciu o gotowe szablony porusza się po dokumencie za pomocą zakładek i hiperłączy eksportuje dokument do innych dostępnych formatów (np. *.html.). tworzy dokumenty tekstowe o hierarchicznej budowie od ogółu (konspektu dokumentu) do wypełnienia szczegółów stosuje komentarze w dokumencie tworzy przypisy korzysta z rejestrowania zmian w tekście zarządza dużymi dokumentami aktywnie wykorzystuje pomoc do poszerzania swoich umiejętności tworzy i wykorzystuje własne style korzysta z podziału tekstu na sekcje tworzy własne makra umieszcza własne przyciski w pasku narzędzi tworzy dokumenty w różnych językach z zachowaniem dostosowania edytora do danego języka

4 Elementy grafiki komputerowej stosuje narzędzie graficzne w prostych edytorach graficznych rysuje gotowe figury geometryczne, wykorzystuje kolory, opisuje tekstem narysowane obiekty wycina i kopiuje fragmenty rysunku potrafi przygotowad własną animację rysunku oraz własną ikonę zna podstawowe pojęcia związane z grafiką (paleta kolorów, grafika wektorowa oraz rastrowa) zna podstawowe typy plików graficznych (jpg, gif, tiff, bmp). przechowuje pliki graficzne rozróżnia edytory grafiki wektorowej oraz rastrowej wykonuje zdjęcia aparatem cyfrowym, skanuje fotografie zmienia format plików graficznych umieszcza przygotowany prze siebie plik graficzny w innym dokumencie (np. w dokumencie tekstowym) wykorzystuje proste dostępne z menu narzędzia do retuszu zdjęd (np. rozjaśnia zdjęcia, usunięcie zbędnego fragmentu ze zdjęcia) potrafi przygotowad prosty fotomontaż polegający na przeniesieniu jednego obiektu na inne zdjęcie stosuje oprogramowanie OCR przygotowuje złożone animacje (pliki gif) oraz sekwencje filmowe (np. Windows Movie Maker) konwertując je do formatu multimedialnego (np. mpeg, avi). potrafi wskazad najbardziej optymalny program do wykonania zadania potrafi przygotowad projekt graficzny wizytówki, dyplomu, ulotki reklamowej, zaproszenia potrafi zeskanowad tekst i przetworzyd go do postaci znakowej potrafi samodzielnie odszukad możliwości edytora grafiki i wykorzystad je do przetwarzania rysunku dba o rozmiar pliku graficznego dobiera format pliku graficznego do potrzeb Komunikacja i informacja w sieci Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry rozumie działanie przeglądarki stron WWW sprawnie porusza się na stronach internetowych. wyszukuje informacje w Internecie wie jak zbudowane są strony WWW tworzy dokument HTML z odnośnikami do plików graficznych i innych stron wykorzystując dostępne kreatory zna i stosuje zasady etykiety szanuje prawa ochrony własności intelektualnej pracuje z programem pocztowym wyszukuje informacje w Internecie korzystając ze złożonych zapytao i umie ocenid wartośd znalezionej informacji pobiera elementy witryn i wykorzystuje je (np. w dokumentach tekstowych, do referatu) pobiera pliki z Internetu zna podstawowe usługi oferowane w sieci Internet zna i wykorzystuje współczesne metody dystrybucji książek i prasy wykorzystuje Internet w procesie komunikacji i jako źródło informacji korzysta z usług oferowanych w sieci Internet tworzy własne strony WWW z użyciem tabel, etykiet, prostych arkuszy styli ingerując w strukturę dokumentu zachowuje przejrzystośd struktury materiałów elektronicznych użytych na stronie WWW pobiera całe witryny wyszukuje informacje w sieci według przemyślanej strategii tworzy witryny WW złożone z kilku stron z zachowaniem dobrych cech Publikuje strony WWW w Internecie Wykorzystuje ogólnodostępne skrypty podnoszące atrakcyjnośd witryny (zwracając uwagę na prawa autorskie). tworzy własne rozbudowane arkusze styli tworzy rozbudowane serwisy WWW wykorzystuje DHTML

5 Opracowanie i prowadzenie obliczeo w arkuszu kalkulacyjnym wykorzystuje złożone formuły umie pisad własne makra wyraża wyniki obliczeo za Wykorzystuje zaawansowane pomocą odpowiednich typów funkcje arkusza kalkulacyjnego wykresów potrafi przeprowadzid analizę potrafi rozwiązad proste przykładowego problemu i problemy algorytmiczne za opracowad właściwy algorytm pomocą arkusza obliczeo drukuje i formatuje dokumenty zna działanie i wykorzystanie większości funkcji arkusza kalkulacyjnego zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego wypełnia komórki arkusza kalkulacyjnego napisami, liczbami, funkcjami i formułami formatuje komórki oraz ich zawartośd wykorzystuje adresowanie względne tworzy formuły wykorzystujące podstawowe działania arytmetyczne tworzy wykresy za pomocą kreatora umieszcza wykresy oraz utworzone tabele w innych aplikacjach, np. edytor tekstu przechowuje arkusze stosuje adresowanie względne, mieszane i bezwzględne odwołuje się do zawartości komórek stosując różne wzory (formuły) oraz nazwy zakresu komórek posługuje się kreatorem formuł wprowadza zmiany w układzie arkusza oraz w obliczeniach formatuje wykres (zmiana skali, koloru tła itp.) tworzy krzywe trendu tworzy proste symulacje wykonuje podstawowe obliczenia finansowe (zadania związane z obliczaniem procentu składanego, odsetek, np. podatki, ZUS) ustawia opcje drukowania zabezpieczenie zawartości komórek, które nie mogą byd modyfikowane wprowadza do arkusza obiekty pochodzące z innych aplikacji wprowadza do arkusza dane pochodzące z innych aplikacji lub Internetu importuje do arkusza dane tekstowe wstawia wybrane fragmenty arkusza do dokumentu tworzonego w edytorze tekstu pracuje z kilkoma arkuszami jednocześnie wykonuje obliczenia finansowe projektuje modele i prowadzi jego symulację (np. wyszukiwanie najkorzystniejszej lokaty bankowej) Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry rozumie metody przetwarzania baz określa podstawowe pojęcia (rekord, pole) zna zasady przygotowania korespondencji seryjnej wskazuje obszary zastosowao baz projektuje, zakłada i edytuje (modyfikuje) prostą bazę w postaci jednej tabeli sortuje dane według określonych kryteriów wyszukuje dane wykorzystuje bazy do tworzenia dokumentów listy seryjne, etykiety itp. projektuje, zakłada i edytuje (modyfikuje) złożone bazy projektuje formularze, raporty, kwerendy analizuje dane poprzez dokonywanie w bazie obliczeo oraz tworzenie wykresów projektuje strukturę bazy eksportuje oraz importuje dane z bazy oraz do bazy zadaje złożone zapytania do bazy wyszukuje informacje i dobiera odpowiednie narzędzia ich przechowywania w sposób optymalny zna dokładnie wybrany system zarządzania danymi samodzielnie projektuje bazy Bazy

6 dostosowuje formę do sprawnie posługuje się przestrzega zasad dobrego stylu w treści programem do tworzenia zakresie doboru koloru, ilości tekstu, zna zasady przygotowania liczby ilustracji do samodzielnego wykorzystuje do tworzenia w prezentacjach wykorzystuje przeglądania inne źródła (zwraca dokumenty utworzone w edytorach zna zasady tworzenia uwagę na prawa autorskie). tekstu i graficznym, w arkuszu przenośnej tworzy prezentację z nagraną kalkulacyjnym tworzy własne projekty (szablony) narracją autora umiejętnie wykorzystując elementy specjalne i elementy multimedialne zna ogólne zasady tworzenia potrafi tworzyd prezentacje w postaci zestawu slajdów wykorzystuje gotowe szablony wstawia tekst i obrazy, stosuje proste animacje dobiera tło, atrybuty czcionek projektuje układ slajdu potrafi zaprezentowad wyniki swojej pracy Prezentacje tworzy prezentację, posługując się urządzeniami multimedialnymi (np. kamera, aparat fotograficzny, skaner, mikrofon), samodzielnie tworząc elementy multimedialne w

7 Wymagania programowe: Informatyka (klasy 2,3) Algorytmy i techniki algorytmiczne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wie, co to jest algorytm określa dane i wyniki do zadania zna podstawowe zasady graficznego prezentowania algorytmów, podstawowe rodzaje bloków, ich przeznaczenie i sposoby umieszczania w schemacie blokowym potrafi narysowad schemat blokowy algorytmu liniowego Określa sytuacje warunkowe wie na czym polega powtarzanie tych samych operacji potrafi ocenid poprawnośd algorytmu na podstawie analizy przebiegu algorytmu dla przykładowych podaje przykłady działao, które uważa za algorytmy zna pojęcie specyfikacji zadania zna wybrane sposoby algorytmów przedstawia algorytm w postaci listy kroków tworzy schemat blokowy z warunkiem prostym i pętlą obsługuje program do symulacji działania algorytmu w postaci schematu blokowego odróżnia algorytmy liniowe i z rozgałęzieniami rozumie pojęcie iteracji omawia algorytm porządkowania metodą przez wybór na praktycznym przykładzie określa liczbę prostych działao zawartych w algorytmie określa zależności między problemem, algorytmem a programem komputerowym podaje dokładną specyfikację wybranego zadania testuje algorytmy za pomocą programu symulującego jego działanie zna algorytmy podnoszenia do potęgi, sortowania metodą przez wybór, znajdowania największego (najmniejszego) elementu w zbiorze, poszukiwania liniowego i poszukiwania przez połowienie zna rekurencyjną realizację wybranego algorytmu zapisuje dowolny algorytm w wybranej przez siebie postaci przeprowadza szczegółową analizę poprawności konstrukcji schematu blokowego stosuje swobodnie program do symulacji działania algorytmu na podstawie jego schematu blokowego zna metodę dziel i zwyciężaj, algorytm generowania liczb Fibonacciego, schemat Hornera wskazuje różnicę między iteracją a rekurencją zastępuje algorytmy rekurencyjne iteracyjnymi i odwrotnie potrafi porównad złożonośd algorytmów rozumie pojęcie algorytmu uniwersalnego samodzielnie wyszukuje algorytmy w różnych dziedzinach szkolnych i sporządza ich zapisy stosuje poznane techniki algorytmiczne w rozwiązaniu innych zadao rozumie rekurencję ocenia kiedy stosowad iterację a kiedy rekurencję Tworzenie i przetwarzanie relacyjnych baz podaje obszary wykorzystania baz podaje przykłady programów do tworzenia i zarządzania bazami Wykonuje podstawowe operacje na bazie określa podstawowe pojęcia związane z bazami samodzielnie projektuje tworzy jednotabelowe bazy orientuje się w strukturze bazy określa typy projektuje strukturę rekordu przygotowuje proste kwerendy opracowuje raporty i formularze zna polecenia strukturalnego języka poleceo definiuje klucze podstawowe i obce projektuje dwutabelową bazę określa relacje między tabelami projektuje formularze i raporty wg wskazówek nauczyciela drukuje wybrane rekordy, formularze i raporty tworzy kwerendy wykorzystuje zlecenia strukturalnego języka zapytao charakteryzuje różne modele baz rozumie pojęcie relacji projektuje relacyjną bazę stosuje indeksowanie określa reguły integralności posługuje się strukturalnym językiem zapytao w procesie tworzenia bazy określa prawa dostępu do zabezpiecza dane przed nieupoważnionym dostępem

8 Tworzenie aktywnych stron WWW wie co to jest język znaczników HTML przetwarza zawartośd formularzy za wykorzystuje strony WWW do omawia strukturę dokumentu HTML pomocą skryptów publikacji baz za pomocą wykonuje prostą stronę na zadany tworzy dynamiczne strony WWW wybranego języka skryptowego przez nauczyciela temat wykorzystuje różne techniki tworzenia przygotowuje proste formularze stron WWW z pomocą nauczyciela projektuje publikuje witryny w Internecie wygląd strony oraz jej elementów wstawia skrypty zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW potrafi wymienid podstawowe programy do tworzenia stron WWW wymienia podstawowe elementy, których składa się strona WWW tworzy proste strony WWW przechowuje projekty stron pracuje z różnymi aplikacjami korzysta ze schowka systemowego samodzielnie projektuje wygląd strony zna i przestrzega reguł projektowania strony wskazuje różnicę między dynamicznymi a statycznymi stronami wykorzystuje wybrany język skryptowy tworzy złożone formularze na stronie WWW Łączenie i wymiana rozumie pojęcie mechanizmu OLE wykonuje złożone projekty łączy i osadza obiekty w różnych wymagające współpracy wielu aplikacjach aplikacji określa jednostki informacji zna pojęcie systemu pozycyjnego wymienia rozszerzenia podstawowych plików graficznych, dźwiękowych, animacji i filmów importuje i eksportuje dane między aplikacjami przygotowuje korespondencję seryjną wykorzystując jako źródło bazę publikuje dane z różnych aplikacji w sieci Internet przygotowuje samodzielne elementy wykorzystywane do projektu Reprezentowanie informacji wie, co to jest system binarny zna reprezentację binarną liczb zna reprezentację binarną zamienia liczby między systemem ujemnych ułamków dwójkowym i dziesiętnym opisuje reprezentację obrazów konwertuje liczby między różnymi rozumie rolę kodów ASCII w systemie charakteryzuje pojęcie digitalizacji systemami komputerowym dźwięku analizuje model logiczny zna rodzaje grafiki komputerowej komputera tworzy proste prezentacje wykorzystuje i wstawia do tekst, kliparty, grafikę przechowuje prezentację charakteryzuje reprezentację stałopozycyjna i zmiennopozycyjną liczb posługuje się systemem szesnastkowym konwertuje liczby między systemami dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym Projekty multimedialne zna podstawowe zasady publikuje prezentację projektowania multimedialną w Internecie multimedialnej dobiera program do zadao jakie ma wstawia do animacje spełnid prezentacja projektuje poszczególne sceny na łączy pracę wielu aplikacji w podstawie scenariusza procesie tworzenia rozumie pojęcie multimedia przygotowuje prezentacje multimedialne realizuje scenariusz w wybranym programie do przygotowuje prezentację przenośną opracowuje scenariusz multimedialnej przygotowuje aplikacje multimedialne określa strukturę nawigacji wykorzystuje prezentacje w innych programach stosuje podkład muzyczny do

9 Sieci komputerowe zna pojęcie sieci komputerowej wymienia rodzaje sieci komputerowych loguje się do sieci wymienia kilka cech pracy w sieci wymienia korzyści płynące z pracy w sieci zna podstawowe klasy i topologie sieciowe wymienia urządzenia i elementy sieciowe omawia ogólne przeznaczenie urządzeo i elementów sieciowych zna cechy szkolnej sieci komputerowej orientuje się (w zakresie podstawowym) w działaniu sieci Internet zna zasady pracy w sieci udostępnia zasoby sieciowe omawia zagrożenia wynikające z pracy w sieci zna znaczenie protokołu w sieciach wymienia usługi sieciowe i związane z nimi protokoły posługuje się i rozumie pojęcia adres sieci, adres rozgłoszenia, maska sieciowa zna zakresy adresów prywatnych zna schemat działania sieci komputerowych wskazuje zalety i wady różnych topologii sieciowych. charakteryzuje topologię pierścienia, magistrali i gwiazdy zna polecenia sieciowe związane z przesyłaniem rozumie pojęcia serwer, klient rozumie rolę serwerów WWW, pocztowego, ftp, DNS, DHCP i innych szczegółowo omawia warstwowy model sieci zna podstawowe cechy systemu Linux konfiguruje sied udostępnia łącze internetowe w sieci lokalnej zarządza użytkownikami udostępnia różne zasoby sieciowe oraz określa prawa dostępu do nich Programowanie strukturalne zna klasyfikację języków programowania zna strukturę programu oraz najważniejsze elementy języka obsługuje środowisko programistyczne zapisuje prosty algorytm liniowy w języku programowania kompiluje i uruchamia program wymienia przykłady prostych struktur deklaruje zmienne liczbowe i posługuje się nimi w kodzie źródłowym zapisuje program w czytelnej postaci stosuje komentarze rozumie pojęcia implementacja, kompilacja, uruchomienie, testowanie zna zasady poprawnego programowania rozróżnia struktury deklaruje zmienne i definiuje typy złożone rozumie znaczenie i działanie podstawowych instrukcji wybranego języka wprowadza dane do programu i wyprowadza wyniki definiuje i wykorzystuje funkcje i procedury rozróżnia i poprawia błędy kompilacji i błędy wykonania zapisuje algorytm iteracyjny w języku programowania zapisuje algorytm z rozgałęzieniami w języku programowania zapisuje złożone algorytmy w języku programowania zna rekurencyjne realizacje prostych algorytmów rozumie i stosuje zasady programowania strukturalnego określa zasięg działania zmiennej przekazuje parametry do procedur i funkcji wyprowadza dane z procedur i funkcji wykorzystuje operatory arytmetyczne i logiczne wykorzystuje funkcje matematyczne w obliczeniach wykorzystuje złożone struktury w programach programowo obsługuje pliki korzysta z systemu pomocy testuje działanie tworzonych programów zna różnicę między językiem wysokiego poziomu a wewnętrznym wskazuje różnicę między kompilatorem a interpreterem określa rolę procesora i pamięci wewnętrznej w działaniu programów realizuje złożone algorytmy programuje algorytmy numeryczne i sortowania kontroluje wprowadzanie do programu dobiera właściwie struktury podaje przykłady interpreterów i kompilatorów samodzielnie rozwija umiejętności programistyczne stosuje i łączy ze sobą złożone struktury dzieli program na podprogramy stosuje i modyfikuje znane rozwiązania w zmienionych lub nowych sytuacjach realizuje złożone projekty programów ocenia efektywnośd działania programu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM. Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM. Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba PSO z informatyki w Gimnazjum nr 2 w Sokółce Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki został opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KL. I - II 1 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum mgr Krzysztof Ślęzak Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne w Gimnazjum Nr 5 w Siemianowicach Śląskich 1 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wieliczka, 1.09. 2013 r.

Wieliczka, 1.09. 2013 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA Ocenianie to proces wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru i innych form diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum Wymagania edukacyjne Zasady oceniania INFORMATYKA gimnazjum 1 1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka w Gimnazjum. Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo