Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotów informatycznych nauczanych w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagao edukacyjnych wynikających z programu nauczania. 2. Każdy uczeo jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 3. Ocenianie ma na celu : 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 3. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia odbywa się wg sześciostopniowej skali: 1) niedostateczny 1, 2) dopuszczający 2, 3) dostateczny 3, 4) dobry 4, 5) bardzo dobry 5, 6) celujący Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 5. Ocena osiągnięd edukacyjnych ucznia powinna obejmowad: 1) prace pisemne mające na celu sprawdzenie stopnia opanowania i zrozumienia pojęd informatycznych oraz innych umiejętności teoretycznych, 2) wypowiedzi ustne odpowiedzi teoretyczne z zakresu ostatnich tematów, aktywnośd na zajęciach, posługiwanie się językiem informatycznym, 3) prace z komputerem praktyczne rozwiązywanie zadao postawionych przez nauczyciela w oparciu o wiedzę teoretyczną, 4) prace dodatkowe referaty, projekty, prace domowe, prace koocowe, gazetki przedmiotowe, pomoce dydaktyczne i inne, 5) udział w konkursach przedmiotowych. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena osiągnięd edukacyjnych ucznia powinna obejmowad przede wszystkim praktyczne umiejętności ucznia. 6. Prace klasowe, sprawdziany, krótkie kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności wynikające z przyjętego planu nauczania są obowiązkowe. 7. Sprawdziany odbywają się zgodnie z planem kształcenia. 8. W przypadku nieobecności ucznia w trakcie pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki, zadao praktycznych oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, uczeo w terminie uzgodnionym z nauczycielem powinien wykonad te prace. 9. O ocenie cząstkowej ucznia za wykonaną pracę decydują wymagania programowe określone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 10. Dla sprawdzianów pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe: 0 40% niedostateczny 41% 55% dopuszczający 56% 70% dostateczny 71% 85% dobry 86% 95% bardzo dobry powyżej 95% celujący. Przewiduje się możliwośd zmiany powyższych kryteriów 11. Uczeo może poprawid ocenę osiągnięd edukacyjnych wystawioną przez nauczyciela poprzez wzmożoną pracę w każdym z ocenianych obszarów. Uczniowi przysługuje prawo poprawiania oceny z pracy kontrolnej, sprawdzianu, kartkówki, dwiczenia praktycznego itp. w formie i terminie ustalonych z nauczycielem. 12. Aby uzgodnid termin i formę poprawiania (wykonania) pracy należy zgłosid się do nauczyciel w ciągu tygodnia od danej pracy lub od ustaniu przyczyny nieobecności.

2 13. Uczeo, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do następnych poprawek tej pracy. 14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzieo przed klasyfikacją. 15. Uczeo obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, wykonania zadania praktycznego itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. 16. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 17. Za brak pracy domowej uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. 18. Jeżeli uczeo nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej może otrzymad ocenę niedostateczną za jego nieznajomośd. 19. Każdy uczeo ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 20. Uczeo ubiegający się o ocenę celującą na koniec semestru powinien aktywnie uczestniczyd w życiu szkoły wzbogacając je swoimi umiejętnościami, brad udział w konkursach informatycznych oraz uczestniczyd we wszelkich formach wymagających wykazania się wiedzą informatyczną. 21. O ocenie koocoworocznej (śródrocznej) decydują przede wszystkim oceny za pracę kontrolną, sprawdziany i kartkówki oraz oceny otrzymane za pracę z komputerem. Za udział w konkursach przedmiotowych nauczyciel może podnieśd ocenę koocoworoczną (śródroczną). 22. Przy wystawianiu oceny koocoworocznej (śródrocznej) pod uwagę należy wziąd postawę moralną ucznia, umiejętnośd współpracy w grupie, przestrzeganie regulaminów obowiązujących na stanowisku pracy z komputerem oraz zaangażowanie ucznia w pracę na zajęciach. 23. Jeśli uczeo uzna, że proponowana przez nauczyciela ocena jest za niska składa na ręce prowadzącego zajęcia prośbę o sprawdzenie jego wiadomości. Prośba musi byd opatrzona datą. Jeśli nauczyciel nie jest obecny dłużej z powodu choroby, oddelegowania do pracy poza szkołą (np. egzaminy zewnętrzne) czy wyjazdu służbowego, uczeo składa prośbę do dyrektora szkoły i ten wyznacza nauczyciela, który sprawdzi wiadomości i umiejętności ucznia. 24. Sprawdzenie wiedzy może odbyd się tego samego dnia, w którym prośba została złożona nauczycielowi lub dyrektorowi ewentualnie w podanym przez sprawdzającego terminie, nie później jednak niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 25. Sprawdzenie obejmuje pracę z komputerem oraz wiedzę teoretyczną z zakresu programowego danej klasy. 26. W przypadku gdy uczeo nadal nie jest zadowolony z oceny sprawdzenie odbywa się wg powyższej procedury w obecności innego nauczyciela tego przedmiotu lub wychowawcy klasy. Od ustalonego w ten sposób wyniku nie ma odwołania. 27. Nieobecnośd nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona w dniu złożenia podania i później uniemożliwia procedurę poprawy oceny. 28. Uczeo, który z przyczyn nieusprawiedliwionych, opuszczał zajęcia oraz został nieklasyfikowany z powyższych przyczyn, nie ma możliwości odwołania się od proponowanej oceny.

3 Wymagania programowe: Technologia informacyjna, informatyka (klasa 1) Podstawy pracy z komputerem potrafi objaśnid pojęcie technologia informacyjna i informatyka wymienia zastosowania technologii informacyjnej w szkole i poza nią uruchamia komputer i prawidłowo wyłącza go uruchamia aplikacje zakłada foldery dostosowuje pulpit do własnych potrzeb zna normy prawne odnoszące się do stosowania TI (m. in. dotyczące legalności oprogramowania). przestrzega regulamin szkolnej pracowni komputerowej potrafi objaśnid pojęcie społeczeostwa informacyjnego wymienia zastosowania technologii informacyjnej w różnych zawodach wymienia ważniejsze konstrukcje maszyn liczących posługuje się jednostkami informacji projektuje i tworzy strukturę folderów kopiuje oraz usuwa pliki i foldery tworzy skróty na pulpicie instaluje i odinstalowuje oprogramowanie w komputerze określa podstawowe urządzenie peryferyjne komputera, potrafi opisad ich przeznaczenie, korzysta z nich w podstawowym zakresie. odtwarza pliki multimedialne (dźwięki, animacje, filmy) w standardowym środowisku Windows potrafi objaśnid podobieostwa i różnice między informatyką a technologią informacyjną wymienia główne etapy rozwoju maszyn liczących zna sposoby reprezentowania w komputerze liczb, tekstu i innych obiektów zna podstawowe typy plików w systemie ustala profil użytkownika Wykorzystuje urządzenia peryferyjne korzysta z usług sieciowych do wyszukiwania programów i pobierania ich do swojego komputera potrafi wyjaśnid mechanizm funkcjonowania wybranych technik lub urządzeo technologii informacyjnej opisuje wybrane konstrukcje maszyn liczących i metody obliczeo wykorzystanych w tych maszynach zamienia liczby między systemem dwójkowym i dziesiętnym kojarzy pliki z odpowiednimi programami, w tym pliki z multimediami stosuje usługi w lokalnej sieci komputerowej i udostępnia w niej własne zasoby określa podstawowe urządzenia wewnętrzne komputera i potrafi opisad ich funkcje i podad parametry techniczne dokonuje ustawieo w komputerze i systemie Windows z pomocą programów z panelu sterowania potrafi dobrad pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania rozbudowuje zestaw komputerowy dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych radzi sobie z problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu Korzysta z zaawansowanych programów (np. Edytor Rejestrów) wykorzystuje różne systemy liczenia Redagowanie tekstów poprawnie rozpoczyna i kooczy pracę z edytorem tekstu stosuje w dokumencie podstawowe zasady redagowania tekstu pracuje z blokami tekstu stosuje wyróżnienia fragmentu tekstu zmieniając krój i wielkośd znaków tworzy w dokumencie tekstowym obiekty z gotowych elementów graficznych stosuje indeksy górne oraz dolne wstawia tabele i wykonuje podstawowe operacje na jej komórce przechowuje dokumenty planuje układ dokumentu dostosowuje wygląd tekstu do jego przeznaczenia poprawia tekst wykorzystując wyszukiwanie i zamianę korzysta ze słowników wstawia automatyczne listy numerowane i wypunktowania wykorzystuje i modyfikuje gotowe style tworzy automatyczne spisy treści zapisuje proste formuły matematyczne oraz z innych przedmiotów za pomocą edytora równao tworzy własne obiekty graficzne drukuje dokumenty formatuje stronę wstawia nagłówek i stopkę strony korzysta z konspektu oraz planu dokumentu wykorzystuje edytor równao Microsoft Equation zapisując wzory matematyczne fizyczne i chemiczne łączy różne obiektu z dokumentem potrafi zautomatyzowad pracę nad dokumentem tworzy dokumenty w oparciu o gotowe szablony porusza się po dokumencie za pomocą zakładek i hiperłączy eksportuje dokument do innych dostępnych formatów (np. *.html.). tworzy dokumenty tekstowe o hierarchicznej budowie od ogółu (konspektu dokumentu) do wypełnienia szczegółów stosuje komentarze w dokumencie tworzy przypisy korzysta z rejestrowania zmian w tekście zarządza dużymi dokumentami aktywnie wykorzystuje pomoc do poszerzania swoich umiejętności tworzy i wykorzystuje własne style korzysta z podziału tekstu na sekcje tworzy własne makra umieszcza własne przyciski w pasku narzędzi tworzy dokumenty w różnych językach z zachowaniem dostosowania edytora do danego języka

4 Elementy grafiki komputerowej stosuje narzędzie graficzne w prostych edytorach graficznych rysuje gotowe figury geometryczne, wykorzystuje kolory, opisuje tekstem narysowane obiekty wycina i kopiuje fragmenty rysunku potrafi przygotowad własną animację rysunku oraz własną ikonę zna podstawowe pojęcia związane z grafiką (paleta kolorów, grafika wektorowa oraz rastrowa) zna podstawowe typy plików graficznych (jpg, gif, tiff, bmp). przechowuje pliki graficzne rozróżnia edytory grafiki wektorowej oraz rastrowej wykonuje zdjęcia aparatem cyfrowym, skanuje fotografie zmienia format plików graficznych umieszcza przygotowany prze siebie plik graficzny w innym dokumencie (np. w dokumencie tekstowym) wykorzystuje proste dostępne z menu narzędzia do retuszu zdjęd (np. rozjaśnia zdjęcia, usunięcie zbędnego fragmentu ze zdjęcia) potrafi przygotowad prosty fotomontaż polegający na przeniesieniu jednego obiektu na inne zdjęcie stosuje oprogramowanie OCR przygotowuje złożone animacje (pliki gif) oraz sekwencje filmowe (np. Windows Movie Maker) konwertując je do formatu multimedialnego (np. mpeg, avi). potrafi wskazad najbardziej optymalny program do wykonania zadania potrafi przygotowad projekt graficzny wizytówki, dyplomu, ulotki reklamowej, zaproszenia potrafi zeskanowad tekst i przetworzyd go do postaci znakowej potrafi samodzielnie odszukad możliwości edytora grafiki i wykorzystad je do przetwarzania rysunku dba o rozmiar pliku graficznego dobiera format pliku graficznego do potrzeb Komunikacja i informacja w sieci Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry rozumie działanie przeglądarki stron WWW sprawnie porusza się na stronach internetowych. wyszukuje informacje w Internecie wie jak zbudowane są strony WWW tworzy dokument HTML z odnośnikami do plików graficznych i innych stron wykorzystując dostępne kreatory zna i stosuje zasady etykiety szanuje prawa ochrony własności intelektualnej pracuje z programem pocztowym wyszukuje informacje w Internecie korzystając ze złożonych zapytao i umie ocenid wartośd znalezionej informacji pobiera elementy witryn i wykorzystuje je (np. w dokumentach tekstowych, do referatu) pobiera pliki z Internetu zna podstawowe usługi oferowane w sieci Internet zna i wykorzystuje współczesne metody dystrybucji książek i prasy wykorzystuje Internet w procesie komunikacji i jako źródło informacji korzysta z usług oferowanych w sieci Internet tworzy własne strony WWW z użyciem tabel, etykiet, prostych arkuszy styli ingerując w strukturę dokumentu zachowuje przejrzystośd struktury materiałów elektronicznych użytych na stronie WWW pobiera całe witryny wyszukuje informacje w sieci według przemyślanej strategii tworzy witryny WW złożone z kilku stron z zachowaniem dobrych cech Publikuje strony WWW w Internecie Wykorzystuje ogólnodostępne skrypty podnoszące atrakcyjnośd witryny (zwracając uwagę na prawa autorskie). tworzy własne rozbudowane arkusze styli tworzy rozbudowane serwisy WWW wykorzystuje DHTML

5 Opracowanie i prowadzenie obliczeo w arkuszu kalkulacyjnym wykorzystuje złożone formuły umie pisad własne makra wyraża wyniki obliczeo za Wykorzystuje zaawansowane pomocą odpowiednich typów funkcje arkusza kalkulacyjnego wykresów potrafi przeprowadzid analizę potrafi rozwiązad proste przykładowego problemu i problemy algorytmiczne za opracowad właściwy algorytm pomocą arkusza obliczeo drukuje i formatuje dokumenty zna działanie i wykorzystanie większości funkcji arkusza kalkulacyjnego zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego wypełnia komórki arkusza kalkulacyjnego napisami, liczbami, funkcjami i formułami formatuje komórki oraz ich zawartośd wykorzystuje adresowanie względne tworzy formuły wykorzystujące podstawowe działania arytmetyczne tworzy wykresy za pomocą kreatora umieszcza wykresy oraz utworzone tabele w innych aplikacjach, np. edytor tekstu przechowuje arkusze stosuje adresowanie względne, mieszane i bezwzględne odwołuje się do zawartości komórek stosując różne wzory (formuły) oraz nazwy zakresu komórek posługuje się kreatorem formuł wprowadza zmiany w układzie arkusza oraz w obliczeniach formatuje wykres (zmiana skali, koloru tła itp.) tworzy krzywe trendu tworzy proste symulacje wykonuje podstawowe obliczenia finansowe (zadania związane z obliczaniem procentu składanego, odsetek, np. podatki, ZUS) ustawia opcje drukowania zabezpieczenie zawartości komórek, które nie mogą byd modyfikowane wprowadza do arkusza obiekty pochodzące z innych aplikacji wprowadza do arkusza dane pochodzące z innych aplikacji lub Internetu importuje do arkusza dane tekstowe wstawia wybrane fragmenty arkusza do dokumentu tworzonego w edytorze tekstu pracuje z kilkoma arkuszami jednocześnie wykonuje obliczenia finansowe projektuje modele i prowadzi jego symulację (np. wyszukiwanie najkorzystniejszej lokaty bankowej) Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry rozumie metody przetwarzania baz określa podstawowe pojęcia (rekord, pole) zna zasady przygotowania korespondencji seryjnej wskazuje obszary zastosowao baz projektuje, zakłada i edytuje (modyfikuje) prostą bazę w postaci jednej tabeli sortuje dane według określonych kryteriów wyszukuje dane wykorzystuje bazy do tworzenia dokumentów listy seryjne, etykiety itp. projektuje, zakłada i edytuje (modyfikuje) złożone bazy projektuje formularze, raporty, kwerendy analizuje dane poprzez dokonywanie w bazie obliczeo oraz tworzenie wykresów projektuje strukturę bazy eksportuje oraz importuje dane z bazy oraz do bazy zadaje złożone zapytania do bazy wyszukuje informacje i dobiera odpowiednie narzędzia ich przechowywania w sposób optymalny zna dokładnie wybrany system zarządzania danymi samodzielnie projektuje bazy Bazy

6 dostosowuje formę do sprawnie posługuje się przestrzega zasad dobrego stylu w treści programem do tworzenia zakresie doboru koloru, ilości tekstu, zna zasady przygotowania liczby ilustracji do samodzielnego wykorzystuje do tworzenia w prezentacjach wykorzystuje przeglądania inne źródła (zwraca dokumenty utworzone w edytorach zna zasady tworzenia uwagę na prawa autorskie). tekstu i graficznym, w arkuszu przenośnej tworzy prezentację z nagraną kalkulacyjnym tworzy własne projekty (szablony) narracją autora umiejętnie wykorzystując elementy specjalne i elementy multimedialne zna ogólne zasady tworzenia potrafi tworzyd prezentacje w postaci zestawu slajdów wykorzystuje gotowe szablony wstawia tekst i obrazy, stosuje proste animacje dobiera tło, atrybuty czcionek projektuje układ slajdu potrafi zaprezentowad wyniki swojej pracy Prezentacje tworzy prezentację, posługując się urządzeniami multimedialnymi (np. kamera, aparat fotograficzny, skaner, mikrofon), samodzielnie tworząc elementy multimedialne w

7 Wymagania programowe: Informatyka (klasy 2,3) Algorytmy i techniki algorytmiczne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wie, co to jest algorytm określa dane i wyniki do zadania zna podstawowe zasady graficznego prezentowania algorytmów, podstawowe rodzaje bloków, ich przeznaczenie i sposoby umieszczania w schemacie blokowym potrafi narysowad schemat blokowy algorytmu liniowego Określa sytuacje warunkowe wie na czym polega powtarzanie tych samych operacji potrafi ocenid poprawnośd algorytmu na podstawie analizy przebiegu algorytmu dla przykładowych podaje przykłady działao, które uważa za algorytmy zna pojęcie specyfikacji zadania zna wybrane sposoby algorytmów przedstawia algorytm w postaci listy kroków tworzy schemat blokowy z warunkiem prostym i pętlą obsługuje program do symulacji działania algorytmu w postaci schematu blokowego odróżnia algorytmy liniowe i z rozgałęzieniami rozumie pojęcie iteracji omawia algorytm porządkowania metodą przez wybór na praktycznym przykładzie określa liczbę prostych działao zawartych w algorytmie określa zależności między problemem, algorytmem a programem komputerowym podaje dokładną specyfikację wybranego zadania testuje algorytmy za pomocą programu symulującego jego działanie zna algorytmy podnoszenia do potęgi, sortowania metodą przez wybór, znajdowania największego (najmniejszego) elementu w zbiorze, poszukiwania liniowego i poszukiwania przez połowienie zna rekurencyjną realizację wybranego algorytmu zapisuje dowolny algorytm w wybranej przez siebie postaci przeprowadza szczegółową analizę poprawności konstrukcji schematu blokowego stosuje swobodnie program do symulacji działania algorytmu na podstawie jego schematu blokowego zna metodę dziel i zwyciężaj, algorytm generowania liczb Fibonacciego, schemat Hornera wskazuje różnicę między iteracją a rekurencją zastępuje algorytmy rekurencyjne iteracyjnymi i odwrotnie potrafi porównad złożonośd algorytmów rozumie pojęcie algorytmu uniwersalnego samodzielnie wyszukuje algorytmy w różnych dziedzinach szkolnych i sporządza ich zapisy stosuje poznane techniki algorytmiczne w rozwiązaniu innych zadao rozumie rekurencję ocenia kiedy stosowad iterację a kiedy rekurencję Tworzenie i przetwarzanie relacyjnych baz podaje obszary wykorzystania baz podaje przykłady programów do tworzenia i zarządzania bazami Wykonuje podstawowe operacje na bazie określa podstawowe pojęcia związane z bazami samodzielnie projektuje tworzy jednotabelowe bazy orientuje się w strukturze bazy określa typy projektuje strukturę rekordu przygotowuje proste kwerendy opracowuje raporty i formularze zna polecenia strukturalnego języka poleceo definiuje klucze podstawowe i obce projektuje dwutabelową bazę określa relacje między tabelami projektuje formularze i raporty wg wskazówek nauczyciela drukuje wybrane rekordy, formularze i raporty tworzy kwerendy wykorzystuje zlecenia strukturalnego języka zapytao charakteryzuje różne modele baz rozumie pojęcie relacji projektuje relacyjną bazę stosuje indeksowanie określa reguły integralności posługuje się strukturalnym językiem zapytao w procesie tworzenia bazy określa prawa dostępu do zabezpiecza dane przed nieupoważnionym dostępem

8 Tworzenie aktywnych stron WWW wie co to jest język znaczników HTML przetwarza zawartośd formularzy za wykorzystuje strony WWW do omawia strukturę dokumentu HTML pomocą skryptów publikacji baz za pomocą wykonuje prostą stronę na zadany tworzy dynamiczne strony WWW wybranego języka skryptowego przez nauczyciela temat wykorzystuje różne techniki tworzenia przygotowuje proste formularze stron WWW z pomocą nauczyciela projektuje publikuje witryny w Internecie wygląd strony oraz jej elementów wstawia skrypty zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW potrafi wymienid podstawowe programy do tworzenia stron WWW wymienia podstawowe elementy, których składa się strona WWW tworzy proste strony WWW przechowuje projekty stron pracuje z różnymi aplikacjami korzysta ze schowka systemowego samodzielnie projektuje wygląd strony zna i przestrzega reguł projektowania strony wskazuje różnicę między dynamicznymi a statycznymi stronami wykorzystuje wybrany język skryptowy tworzy złożone formularze na stronie WWW Łączenie i wymiana rozumie pojęcie mechanizmu OLE wykonuje złożone projekty łączy i osadza obiekty w różnych wymagające współpracy wielu aplikacjach aplikacji określa jednostki informacji zna pojęcie systemu pozycyjnego wymienia rozszerzenia podstawowych plików graficznych, dźwiękowych, animacji i filmów importuje i eksportuje dane między aplikacjami przygotowuje korespondencję seryjną wykorzystując jako źródło bazę publikuje dane z różnych aplikacji w sieci Internet przygotowuje samodzielne elementy wykorzystywane do projektu Reprezentowanie informacji wie, co to jest system binarny zna reprezentację binarną liczb zna reprezentację binarną zamienia liczby między systemem ujemnych ułamków dwójkowym i dziesiętnym opisuje reprezentację obrazów konwertuje liczby między różnymi rozumie rolę kodów ASCII w systemie charakteryzuje pojęcie digitalizacji systemami komputerowym dźwięku analizuje model logiczny zna rodzaje grafiki komputerowej komputera tworzy proste prezentacje wykorzystuje i wstawia do tekst, kliparty, grafikę przechowuje prezentację charakteryzuje reprezentację stałopozycyjna i zmiennopozycyjną liczb posługuje się systemem szesnastkowym konwertuje liczby między systemami dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym Projekty multimedialne zna podstawowe zasady publikuje prezentację projektowania multimedialną w Internecie multimedialnej dobiera program do zadao jakie ma wstawia do animacje spełnid prezentacja projektuje poszczególne sceny na łączy pracę wielu aplikacji w podstawie scenariusza procesie tworzenia rozumie pojęcie multimedia przygotowuje prezentacje multimedialne realizuje scenariusz w wybranym programie do przygotowuje prezentację przenośną opracowuje scenariusz multimedialnej przygotowuje aplikacje multimedialne określa strukturę nawigacji wykorzystuje prezentacje w innych programach stosuje podkład muzyczny do

9 Sieci komputerowe zna pojęcie sieci komputerowej wymienia rodzaje sieci komputerowych loguje się do sieci wymienia kilka cech pracy w sieci wymienia korzyści płynące z pracy w sieci zna podstawowe klasy i topologie sieciowe wymienia urządzenia i elementy sieciowe omawia ogólne przeznaczenie urządzeo i elementów sieciowych zna cechy szkolnej sieci komputerowej orientuje się (w zakresie podstawowym) w działaniu sieci Internet zna zasady pracy w sieci udostępnia zasoby sieciowe omawia zagrożenia wynikające z pracy w sieci zna znaczenie protokołu w sieciach wymienia usługi sieciowe i związane z nimi protokoły posługuje się i rozumie pojęcia adres sieci, adres rozgłoszenia, maska sieciowa zna zakresy adresów prywatnych zna schemat działania sieci komputerowych wskazuje zalety i wady różnych topologii sieciowych. charakteryzuje topologię pierścienia, magistrali i gwiazdy zna polecenia sieciowe związane z przesyłaniem rozumie pojęcia serwer, klient rozumie rolę serwerów WWW, pocztowego, ftp, DNS, DHCP i innych szczegółowo omawia warstwowy model sieci zna podstawowe cechy systemu Linux konfiguruje sied udostępnia łącze internetowe w sieci lokalnej zarządza użytkownikami udostępnia różne zasoby sieciowe oraz określa prawa dostępu do nich Programowanie strukturalne zna klasyfikację języków programowania zna strukturę programu oraz najważniejsze elementy języka obsługuje środowisko programistyczne zapisuje prosty algorytm liniowy w języku programowania kompiluje i uruchamia program wymienia przykłady prostych struktur deklaruje zmienne liczbowe i posługuje się nimi w kodzie źródłowym zapisuje program w czytelnej postaci stosuje komentarze rozumie pojęcia implementacja, kompilacja, uruchomienie, testowanie zna zasady poprawnego programowania rozróżnia struktury deklaruje zmienne i definiuje typy złożone rozumie znaczenie i działanie podstawowych instrukcji wybranego języka wprowadza dane do programu i wyprowadza wyniki definiuje i wykorzystuje funkcje i procedury rozróżnia i poprawia błędy kompilacji i błędy wykonania zapisuje algorytm iteracyjny w języku programowania zapisuje algorytm z rozgałęzieniami w języku programowania zapisuje złożone algorytmy w języku programowania zna rekurencyjne realizacje prostych algorytmów rozumie i stosuje zasady programowania strukturalnego określa zasięg działania zmiennej przekazuje parametry do procedur i funkcji wyprowadza dane z procedur i funkcji wykorzystuje operatory arytmetyczne i logiczne wykorzystuje funkcje matematyczne w obliczeniach wykorzystuje złożone struktury w programach programowo obsługuje pliki korzysta z systemu pomocy testuje działanie tworzonych programów zna różnicę między językiem wysokiego poziomu a wewnętrznym wskazuje różnicę między kompilatorem a interpreterem określa rolę procesora i pamięci wewnętrznej w działaniu programów realizuje złożone algorytmy programuje algorytmy numeryczne i sortowania kontroluje wprowadzanie do programu dobiera właściwie struktury podaje przykłady interpreterów i kompilatorów samodzielnie rozwija umiejętności programistyczne stosuje i łączy ze sobą złożone struktury dzieli program na podprogramy stosuje i modyfikuje znane rozwiązania w zmienionych lub nowych sytuacjach realizuje złożone projekty programów ocenia efektywnośd działania programu

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z dodatkowych zajęć uzupełniających z zastosowań informatyki realizowanych w klasie 2 i 3 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku tematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I (1 godzinny cykl nauczania) Technologia informacyjna. Komputerowe środowisko pracy

Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I (1 godzinny cykl nauczania) Technologia informacyjna. Komputerowe środowisko pracy Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I (1 godzinny cykl nauczania) Technologia informacyjna. Komputerowe środowisko pracy Potrafi objaśnić pojęcie Potrafi objaśnić pojęcie Potrafi objaśnić różnice

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY ROK SZKOLNY 2013/2014. Wymagania na poszczególne oceny:

INFORMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY ROK SZKOLNY 2013/2014. Wymagania na poszczególne oceny: INFORMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY ROK SZKOLNY 2013/2014 Wymagania na poszczególne oceny: OCENĘ CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który ma wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres realizowanego programu nauczania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia.

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Obszar oceniany Co biorę pod uwagę? Ocena Edytory tekstu Poprawność tekstu Wybór czcionki i jej format Formatowanie akapitu Ustawienia strony Numerowanie i wypunktowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA III 2013-2014 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Nauczyciel: mgr Maciej Kwaśny. Klasa III (Gimnazjum)

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Nauczyciel: mgr Maciej Kwaśny. Klasa III (Gimnazjum) Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Nauczyciel: mgr Maciej Kwaśny Klasa III (Gimnazjum) Lp. Moduł Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) Bardzo dobry (D) 1 Praca z arkuszem kalkulacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Egzamin maturalny Egzamin maturalny, zastąpi dotychczasowy egzamin dojrzałości, czyli tzw. starą maturę i przeprowadzany będzie: od roku 2005 dla absolwentów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Internet i multimedia

Internet i multimedia Internet i multimedia Komputer jako źródło informacji wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera stronę o podanym adresie; wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła; porusza się po stronie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum 1 września 2015 Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

4. Komunikacja i informacja w sieci. 5. Opracowywanie danych i prowadzenie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym - 4

4. Komunikacja i informacja w sieci. 5. Opracowywanie danych i prowadzenie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym - 4 - 1 Wstęp Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotów: Technologia informacyjna realizowany w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym w profilach podstawowym Informatyka jest realizowany w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania technologii informacyjnej i informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku w roku szkolnym 2006/07 Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo