REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone 1. Konkurs 1. Trampkomania z Windows Phone to konkurs, w którym zadaniem konkursowym jest stworzenie przy użyciu systemu operacyjnego Windows Phone 8 lub 8.1 spersonalizowanego ekranu telefonu Nokia Lumia i przesłanie zrzutu tego ekranu przy użyciu aplikacji konkursowej Trampkomania z Windows Phone, dostępnej za pośrednictwem telefonu Nokia Lumia w interaktywnym Sklepie Windows Phone (zwany dalej Konkursem ). 2. Szczegółowe zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone (zwany dalej Regulaminem ) 2. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Oxygen Event sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 7J/4, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , Kapitał zakładowy zł (zwana dalej Organizatorem ). Organizator jest również fundatorem nagród w Konkursie. 2. Organizator przeprowadza Konkurs przy użyciu aplikacji konkursowej Trampkomania z Windows Phone, dostępnej za pośrednictwem telefonu Nokia Lumia w interaktywnym Sklepie Windows Phone (dalej zwanej Aplikacją Konkursową ). Dostęp do Sklepu jest możliwy tylko dla osób posiadających Konto Microsoft. 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Czas Trwania Konkursu Konkurs rozpoczyna się dnia r. o godzinie i kończy się dnia r. o godzinie 23:59: Wgląd w Regulamin Konkursu 1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem w Aplikacji Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Sarmacka 7J/4, Warszawa.

2 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie. 3. Konkurs jest skierowany do przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych. 4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Microsoft, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Microsoft oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Microsoft przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 5. W Konkursie mogą brać udział osoby, które zakupiły telefon Nokia Lumia z systemem operacyjnym Windows Phone 8 lub 8.1 u operatora sieci telefonii komórkowej PLUS lub w Cyfrowym Polsacie w okresie od r. do r. i za jego pośrednictwem ściągnęły na zakupiony telefon Aplikację Konkursową z interaktywnego Sklepu Windows Phone korzystając ze swojego konta Microsoft. 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. Zasady konkursu 1. Za uczestnika konkursu uważa się osobę fizyczną, która przystąpiła do realizacji etapu pierwszego Konkursu tj. ściągnęła z interaktywnego Sklepu Windows Phone Aplikację Konkursową (zwany dalej Uczestnikiem Konkursu ). 2. Zadanie uczestnika konkursu (zwane dalej Zadaniem Konkursowym ) składa się z dwóch etapów: a) etap pierwszy: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na ściągnięciu z interaktywnego Sklepu Windows Phone Aplikacji Konkursowej, zapoznanie się z jej zasadami, wysłanie pełnego zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej obejmującego takie działania jak: I. wskazanie imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu, wybór, spośród trzech zaprezentowanych wzorów, wzoru grafiki, która naniesiona zostanie na butach będących przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody, podanie rozmiaru buta będącego przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody II. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu III. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby poprawnego przeprowadzenia Konkursu włącznie z przeprowadzeniem dystrybucji nagrody oraz uregulowaniem kwestii podatkowych przez Organizatora.

3 b) etap drugi: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na przesłaniu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej zrzutu ekranu Windows Phone z telefonu Nokia Lumia, o którym mowa w paragrafie 5 w punkcie 5 (zwanego dalej Projektem Konkursowym ). Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden Projekt Konkursowy w czasie trwania Konkursu co oznacza, że tylko raz może zrealizować Zadanie Konkursowe. 3. Przesłany przez Uczestnika Konkursu Projekt Konkursowy nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz nie może być sprzeczny z prawem, z dobrymi obyczajami, nie może być reklamą oraz nie może zawierać elementów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności, nie może godzić w interesy i godność osób trzecich, a także naruszać ich praw autorskich i dóbr osobistych. 4. Projekty Konkursowe wyłonione zgodnie z 7 Regulaminu jako zwycięskie mogą zostać opublikowane w galerii publicznej na landing page pod adresem do którego będą mieli dostęp pozostali uczestnicy konkursu oraz osoby odwiedzające stronę konkursową, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę. 7. Wyłanianie Laureatów Konkursu 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie: Mariola Dzikońska, Anna Romanik, Małgorzata Wagner Oxygen Event Sp. z o.o. (zwana dalej Komisją Konkursową ) 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wybieranie po 18 zwycięskich Projektów Konkursowych spośród Projektów Konkursowych przesyłanych każdego dnia trwania Konkursu. Komisja konkursowa w sposób arbitralny wybierze zwycięskie ekrany, kierując się własnym uznaniem i oceną, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu tj. poziom spersonalizowania ekranu, umiejętność wykorzystania walorów systemu Windows Phone, kreatywność, oryginalność oraz walory estetyczne. 3. Począwszy od do r. co dzień w dniach od wtorku do piątku Komisja Konkursowa dokona wyboru 18 najlepszych Projektów Konkursowych spośród Projektów Konkursowych przesłanych dnia poprzedniego. Spośród Projektów Konkursowych przesłanych w piątek, sobotę lub niedzielę Komisja Konkursowa dokona wyboru 18 najlepszych Projektów Konkursowych z danego dnia, w poniedziałek tygodnia następnego z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 2 powyżej. 4. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały wybrane przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami opisanymi w 7 pkt 2 i 3 (zwani dalej Laureatami Konkursu ) o wygranej dowiedzą się za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej (komunikat PUSH) w ciągu 48 godzin od ich wybrania przez Komisję Konkursową. 5. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden zrzut swojego ekranu (Projekt Konkursowy) oraz tylko raz zostać Laureatem Konkursu. 6. Organizator publikuje listę Laureatów Konkursu, po pozytywnej weryfikacji dokumentu zakupu telefonu Nokia Lumia, zamieszczając ją na stronie Wyniki są dostępne dla wszystkich Uczestników Konkursu i osób odwiedzających stronę konkursową. W ramach publikacji wyników Organizator zamieszcza takie informacje o każdym Laureacie Konkursu jak: imię, miasto zamieszkania. 7. Organizator może także zamieścić na stronie zwycięskie Projekty Konkursowe. 8. Po wyborze Laureatów z danego dnia i poinformowaniu Laureatów za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej o wygranej, Organizator ma prawo zweryfikować Laureata Konkursu

4 poprzez skierowanie do niego, drogą mailową, prośby o przesłanie scanu dokumentu sprzedaży potwierdzającego zakup telefonu Nokia Lumia w terminie i miejscu sprzedaży określonym w Regulaminie. Laureat Konkursu jest zobowiązany przesłać droga mailową żądane dokumenty w terminie 5 dni od daty otrzymania prośby. 8. Nagroda, dystrybucja Nagrody 1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest nagroda rzeczowa w postaci 1 pary butów typu trampki z wykonanym nadrukiem grafiki według wzoru wybranego w momencie wypełniania w Aplikacji Konkursowej zgłoszenia konkursowego, spośród trzech gotowych wzorów graficznych ( Nagroda ). 2. Na potrzeby realizacji Konkursu Organizator przeznaczył łącznie 630 Nagród. 3. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. Laureatowi Konkursu przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu. 4. Laureatom Konkursu zostaną przyznane Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 5. Po wyborze Laureatów z danego dnia i poinformowaniu Laureatów za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej o wygranej, Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu mailowo lub telefonicznie w celu otrzymania od niego adresu na jaki ma nastąpić wysyłka Nagrody. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi tych danych w terminie 5 dni od daty skontaktowania się z nim przez Organizatora. 6. Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania Laureata Konkursu tj. pozbawienia go prawa do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy: a. Organizator nie otrzyma od Laureata Konkursu dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w 7 punkcie 8 lub dane w nich zawarte są nieprawdziwe. b. Organizator nie otrzyma od Laureata Konkursu danych określonych w 8 punkcie 5, niezbędnych dla przekazania Nagrody. 7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu w terminie 40 dni od pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu telefonu i ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku dostępności wskazanego przez Laureata rozmiaru, termin ten może się wydłużyć do 60 dni. Koszty wysyłki ponosi Organizator. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi Konkursu z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, w szczególności podania błędnego adresu. 9. Laureat Konkursu może zrzec się prawa do Nagrody. 10. W przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Laureata Konkursu lub zdyskwalifikowania Laureata Konkursu zgodnie z 8 pkt 6 prawo do otrzymania tej Nagrody przypadająca temu uczestnikowi nie przechodzi na innych uczestników konkursu. 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 9. Opłaty i podatki 1. Laureatowi Konkursu zostanie również przyznana nagroda pieniężna o wartości 11,1 % od wartości Nagrody brutto celem pokrycia kosztów podatku dochodowego należnego od Nagrody. Organizator pobierze pieniężną część nagrody w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego Laureata Konkursu w związku z uzyskaniem przez niego

5 nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U r. poz. 361 z późn. zmianami) 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania Nagrody w organizowanym Konkursie, jak również w odpowiedni i zgodny z obowiązującymi przepisami pobór podatku i wypełnienie innych obowiązków płatnika podatku. 10. Reklamacja Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Sarmacka 7J/4, w Warszawie, z dopiskiem Konkurs Trampkomania z Windows Phone, w terminie do roku (liczy się data nadania w placówce operatora pocztowego). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną. 11. Zgoda na przesyłanie informacji Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu. 12. Prawa autorskie, dobra osobiste 1. Uczestnik konkursu może przesłać Projekt Konkursowy, który sam wykonał, a jeśli Projekt Konkursowy stanowi utwór (w rozumieniu Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszystkie prawa autorskie. Przesłanie Projektu Konkursowego przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego Projektu Konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku z przesłaniem Projektu Konkursowego przez Uczestnika. 2. Przesłanie przez Uczestnika Konkursu Projektu Konkursowego oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi oraz Microsoft i spółkom stowarzyszonym Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 A (zwanymi dalej łącznie Korzystającym ) niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanego Projektu Konkursowego w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Projektu Konkursowego Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Ustawa ), a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Projektu Konkursowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie b. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Projektu Konkursowego lub jego egzemplarzy;

6 c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez niego wybranym, d. opublikowanie na wewnętrznych i ogólnodostępnych stronach Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; e. w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wśród pracowników i klientów Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; f. w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń sponsorowanych i współsponsorowanych przez Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; g. w postaci wyjątków do wykorzystania w przemówieniach, slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych; h. jako punkt referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasą lub ogółem społeczeństwa. Wspomniane prawa są udzielane na mocy posiadanych przez użytkownika lub będących pod kontrolą Uczestnika stosownych praw własności intelektualnej. 3. Uczestnik Konkursu udziela Korzystającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Projektu Konkursowego, w rozumieniu art. 2 Ustawy. 4. Uczestnik Konkursu zezwala na anonimowe rozpowszechnianie Projektu Konkursowego. 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany przez niego Projektu Konkursowego nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, wizerunku, dóbr osobistych, ani innych interesów chronionych przepisami prawa, a Uczestnik Konkursu nabył najpóźniej z chwilą przesłania Projektu Konkursowego wszystkie prawa osób trzecich konieczne do niezakłóconego korzystania z Projektu Konkursowego przez Korzystającego, w tym w szczególności zgodę tych osób na opublikowane Projektu Konkursowego w galerii publicznej na landing page pod adresem 6. Z tytułu korzystania z Projektu Konkursowego Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Organizator ani Microsoft i spółki stowarzyszone Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z Projektu Konkursowego. 13. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników Konkursu o przebiegu Konkursu na stronie konkursu a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez uczestnika konkursu w zgłoszeniu konkursowym. 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy Uczestnikom Konkursu dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona. 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, połączenia internetowe, w

7 szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Aplikacji Konkursowej. 14. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników Konkursu, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy i godność osób trzecich, prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Microsoft i spółek stowarzyszonych Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub godzą w ich wizerunek. 2. W przypadku ujawnienia się okoliczności wskazanych w pkt 1 powyżej w stosunku do Laureatów Konkursu Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania Laureata Konkursu tj. pozbawienia go prawa do otrzymania Nagrody, a w przypadku Nagród już wydanych prawo do żądania zwrotu Nagrody oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z jej wydaniem. 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie Regulaminu i pogarszać ich sytuacji. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści aneksu, która nie może być wcześniejsza niż data umieszczenia aneksu do Regulaminu na w Aplikacji Konkursowej. 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa. 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 maja 2014 r, o godzinie

REGULAMIN KONKURSU. "Wiosna z Office 365"

REGULAMIN KONKURSU. Wiosna z Office 365 REGULAMIN KONKURSU "Wiosna z Office 365" 1. Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Konkursem ) jest skierowany do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 2. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem. [Organizator]

Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem. [Organizator] Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1) Organizatorem konkursu Bądź jak Księżna Kate! (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. z. o. o, z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą JESIENNY MANICURE z NeoNail i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu "Modna muzyka" 1. Konkurs

REGULAMIN Konkursu Modna muzyka 1. Konkurs REGULAMIN Konkursu "Modna muzyka" 1. Konkurs Akcja, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej Konkursem) jest skierowana do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1.

Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1. Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1) Organizatorem konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. Z.o.o, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu Konkurs narciarski Neckermanna (zwany dalej Konkurs ) jest Neckermann Polska Biuro Podróży

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1.Organizatorem konkursu Graj! (dalej Konkurs ) jest Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Gregorkiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem. [Organizator]

Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem. [Organizator] Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1) Organizatorem konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. z. o. o, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe KONKURS ARMANI 1) Polega na odpowiedzi na pytanie związane z artykułem konkursowym: Jakie miejsce stanowiło inspirację dla Giorgio Armani do stworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. WordPress w chmurze Azure. Zróbmy to inaczej. 1. Konkurs

REGULAMIN KONKURSU. WordPress w chmurze Azure. Zróbmy to inaczej. 1. Konkurs REGULAMIN KONKURSU WordPress w chmurze Azure. Zróbmy to inaczej 1. Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Konkursem ) jest skierowany do osób fizycznych. 2. Organizator Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU L Azurowy Joomla

REGULAMIN KONKURSU L Azurowy Joomla REGULAMIN KONKURSU L Azurowy Joomla 1. Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Konkursem ) jest skierowany do osób fizycznych. 2. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu enter the ROOM X California Skateshop 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: enter the ROOM X California Skateshop (Konkurs), prowadzonego przez redakcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu,,restauracja KOS na Instagramie jest Restauracja KOS, ul. Piwna 9/10,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? (Konkurs), prowadzonego przez redakcję magazynu enter the ROOM na stronie konkursowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 20 lipca 2017 roku 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Carrefood Challenge, zwanego dalej Konkursem jest Łukasz Urbańczyk, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Makijaż na jesienną chandrę i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem zniżkowej aplikacji smsowej Twoja zniżka na wpisowe (dalej Konkurs ) jest Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015

REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015 REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Cafe Ferber Sp. z. o.o, ul. Bema 1, 81 753 Sopot zwany dalej Organizatorem Konkursu. 2. Organizator oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu. 1. Konkurs

REGULAMIN Konkursu. 1. Konkurs REGULAMIN Konkursu "ZAGRAJ Z PEZETEM" 1. Konkurs Akcja, o której mowa w niniejszym regulaminie ( Konkurs ) jest skierowana do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs OKOCIM, 19 JANUARY 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Ostatkowy konkurs. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj bilet na koncert Zieliński w ramach Geyer Music Factory z VITADIET 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Karnawałowa Stylizacja. w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Karnawałowa Stylizacja. w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Karnawałowa Stylizacja w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE 1 Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Karnawałowa Stylizacja, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin )

Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin ) Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Emolium ( Konkurs ). 2. Stick and Play Apps sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym Wakacyjna fotka, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Twoje podziękowania na stronie internetowej: www.paczkiwdziecznosci.pl. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Twoje podziękowania na stronie internetowej: www.paczkiwdziecznosci.pl. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs Twoje podziękowania na stronie internetowej: www.paczkiwdziecznosci.pl (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Twoje podziękowania na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs

REGULAMIN KONKURSU. 1. Konkurs REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Konkursem ) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego,,Cztery Pory Roku zwanego dalej Konkursem, jest Spółka Koleje Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Konkurs Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Open Gate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. Sarmackiej 7b lok. 2, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU IMAGINE CUP 2017 SMART CITY EDYCJA LOKALNA

REGULAMIN KONKURSU IMAGINE CUP 2017 SMART CITY EDYCJA LOKALNA REGULAMIN KONKURSU IMAGINE CUP 2017 SMART CITY EDYCJA LOKALNA 1. Konkurs Konkurs Imagine Cup 2017 Smart City (zwany dalej Konkursem ), o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces? Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POPISZ SIĘ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU POPISZ SIĘ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU POPISZ SIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Popisz się ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Microsoft

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Low-Cost z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Stiga Polska - gra. zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Stiga Polska - gra. zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Stiga Polska - gra zwany dalej Regulaminem 1. Organizator Konkursu 1) Organizatorem Konkursu Stiga Polska gra (zwany dalej Konkurs ) jest GLOBAL GARDEN PRODUCTS POLSKA Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Urodziny w Klubie Organique (dalej zwanego Konkursem ) jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs na najciekawsze wykorzystanie obudowy marki Kradex w amatorskim projekcie urządzenia elektronicznego.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs na najciekawsze wykorzystanie obudowy marki Kradex w amatorskim projekcie urządzenia elektronicznego. REGULAMIN KONKURSU Konkurs na najciekawsze wykorzystanie obudowy marki Kradex w amatorskim projekcie urządzenia elektronicznego. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ

REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ REGULAMIN KONKURSU ZAMIEŃ KIEDYŚ NA TERAZ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zamień kiedyś na teraz zwanego dalej Konkursem jest Grey Worldwide Warszawa spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kreatywne zdjęcie z Eveline. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kreatywne zdjęcie z Eveline. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kreatywne zdjęcie z Eveline 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Kreatywne zdjęcie z Eveline i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo