REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone 1. Konkurs 1. Trampkomania z Windows Phone to konkurs, w którym zadaniem konkursowym jest stworzenie przy użyciu systemu operacyjnego Windows Phone 8 lub 8.1 spersonalizowanego ekranu telefonu Nokia Lumia i przesłanie zrzutu tego ekranu przy użyciu aplikacji konkursowej Trampkomania z Windows Phone, dostępnej za pośrednictwem telefonu Nokia Lumia w interaktywnym Sklepie Windows Phone (zwany dalej Konkursem ). 2. Szczegółowe zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone (zwany dalej Regulaminem ) 2. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Oxygen Event sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 7J/4, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , REGON , Kapitał zakładowy zł (zwana dalej Organizatorem ). Organizator jest również fundatorem nagród w Konkursie. 2. Organizator przeprowadza Konkurs przy użyciu aplikacji konkursowej Trampkomania z Windows Phone, dostępnej za pośrednictwem telefonu Nokia Lumia w interaktywnym Sklepie Windows Phone (dalej zwanej Aplikacją Konkursową ). Dostęp do Sklepu jest możliwy tylko dla osób posiadających Konto Microsoft. 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Czas Trwania Konkursu Konkurs rozpoczyna się dnia r. o godzinie i kończy się dnia r. o godzinie 23:59: Wgląd w Regulamin Konkursu 1. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem w Aplikacji Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Sarmacka 7J/4, Warszawa.

2 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie. 3. Konkurs jest skierowany do przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych. 4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Microsoft, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Microsoft oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Microsoft przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 5. W Konkursie mogą brać udział osoby, które zakupiły telefon Nokia Lumia z systemem operacyjnym Windows Phone 8 lub 8.1 u operatora sieci telefonii komórkowej PLUS lub w Cyfrowym Polsacie w okresie od r. do r. i za jego pośrednictwem ściągnęły na zakupiony telefon Aplikację Konkursową z interaktywnego Sklepu Windows Phone korzystając ze swojego konta Microsoft. 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. Zasady konkursu 1. Za uczestnika konkursu uważa się osobę fizyczną, która przystąpiła do realizacji etapu pierwszego Konkursu tj. ściągnęła z interaktywnego Sklepu Windows Phone Aplikację Konkursową (zwany dalej Uczestnikiem Konkursu ). 2. Zadanie uczestnika konkursu (zwane dalej Zadaniem Konkursowym ) składa się z dwóch etapów: a) etap pierwszy: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na ściągnięciu z interaktywnego Sklepu Windows Phone Aplikacji Konkursowej, zapoznanie się z jej zasadami, wysłanie pełnego zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej obejmującego takie działania jak: I. wskazanie imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu, wybór, spośród trzech zaprezentowanych wzorów, wzoru grafiki, która naniesiona zostanie na butach będących przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody, podanie rozmiaru buta będącego przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody II. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu III. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby poprawnego przeprowadzenia Konkursu włącznie z przeprowadzeniem dystrybucji nagrody oraz uregulowaniem kwestii podatkowych przez Organizatora.

3 b) etap drugi: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na przesłaniu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej zrzutu ekranu Windows Phone z telefonu Nokia Lumia, o którym mowa w paragrafie 5 w punkcie 5 (zwanego dalej Projektem Konkursowym ). Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden Projekt Konkursowy w czasie trwania Konkursu co oznacza, że tylko raz może zrealizować Zadanie Konkursowe. 3. Przesłany przez Uczestnika Konkursu Projekt Konkursowy nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz nie może być sprzeczny z prawem, z dobrymi obyczajami, nie może być reklamą oraz nie może zawierać elementów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności, nie może godzić w interesy i godność osób trzecich, a także naruszać ich praw autorskich i dóbr osobistych. 4. Projekty Konkursowe wyłonione zgodnie z 7 Regulaminu jako zwycięskie mogą zostać opublikowane w galerii publicznej na landing page pod adresem do którego będą mieli dostęp pozostali uczestnicy konkursu oraz osoby odwiedzające stronę konkursową, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę. 7. Wyłanianie Laureatów Konkursu 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie: Mariola Dzikońska, Anna Romanik, Małgorzata Wagner Oxygen Event Sp. z o.o. (zwana dalej Komisją Konkursową ) 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wybieranie po 18 zwycięskich Projektów Konkursowych spośród Projektów Konkursowych przesyłanych każdego dnia trwania Konkursu. Komisja konkursowa w sposób arbitralny wybierze zwycięskie ekrany, kierując się własnym uznaniem i oceną, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu tj. poziom spersonalizowania ekranu, umiejętność wykorzystania walorów systemu Windows Phone, kreatywność, oryginalność oraz walory estetyczne. 3. Począwszy od do r. co dzień w dniach od wtorku do piątku Komisja Konkursowa dokona wyboru 18 najlepszych Projektów Konkursowych spośród Projektów Konkursowych przesłanych dnia poprzedniego. Spośród Projektów Konkursowych przesłanych w piątek, sobotę lub niedzielę Komisja Konkursowa dokona wyboru 18 najlepszych Projektów Konkursowych z danego dnia, w poniedziałek tygodnia następnego z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 2 powyżej. 4. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały wybrane przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami opisanymi w 7 pkt 2 i 3 (zwani dalej Laureatami Konkursu ) o wygranej dowiedzą się za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej (komunikat PUSH) w ciągu 48 godzin od ich wybrania przez Komisję Konkursową. 5. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden zrzut swojego ekranu (Projekt Konkursowy) oraz tylko raz zostać Laureatem Konkursu. 6. Organizator publikuje listę Laureatów Konkursu, po pozytywnej weryfikacji dokumentu zakupu telefonu Nokia Lumia, zamieszczając ją na stronie Wyniki są dostępne dla wszystkich Uczestników Konkursu i osób odwiedzających stronę konkursową. W ramach publikacji wyników Organizator zamieszcza takie informacje o każdym Laureacie Konkursu jak: imię, miasto zamieszkania. 7. Organizator może także zamieścić na stronie zwycięskie Projekty Konkursowe. 8. Po wyborze Laureatów z danego dnia i poinformowaniu Laureatów za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej o wygranej, Organizator ma prawo zweryfikować Laureata Konkursu

4 poprzez skierowanie do niego, drogą mailową, prośby o przesłanie scanu dokumentu sprzedaży potwierdzającego zakup telefonu Nokia Lumia w terminie i miejscu sprzedaży określonym w Regulaminie. Laureat Konkursu jest zobowiązany przesłać droga mailową żądane dokumenty w terminie 5 dni od daty otrzymania prośby. 8. Nagroda, dystrybucja Nagrody 1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest nagroda rzeczowa w postaci 1 pary butów typu trampki z wykonanym nadrukiem grafiki według wzoru wybranego w momencie wypełniania w Aplikacji Konkursowej zgłoszenia konkursowego, spośród trzech gotowych wzorów graficznych ( Nagroda ). 2. Na potrzeby realizacji Konkursu Organizator przeznaczył łącznie 630 Nagród. 3. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. Laureatowi Konkursu przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu. 4. Laureatom Konkursu zostaną przyznane Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 5. Po wyborze Laureatów z danego dnia i poinformowaniu Laureatów za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej o wygranej, Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu mailowo lub telefonicznie w celu otrzymania od niego adresu na jaki ma nastąpić wysyłka Nagrody. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi tych danych w terminie 5 dni od daty skontaktowania się z nim przez Organizatora. 6. Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania Laureata Konkursu tj. pozbawienia go prawa do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy: a. Organizator nie otrzyma od Laureata Konkursu dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w 7 punkcie 8 lub dane w nich zawarte są nieprawdziwe. b. Organizator nie otrzyma od Laureata Konkursu danych określonych w 8 punkcie 5, niezbędnych dla przekazania Nagrody. 7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu w terminie 40 dni od pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu telefonu i ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku dostępności wskazanego przez Laureata rozmiaru, termin ten może się wydłużyć do 60 dni. Koszty wysyłki ponosi Organizator. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi Konkursu z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, w szczególności podania błędnego adresu. 9. Laureat Konkursu może zrzec się prawa do Nagrody. 10. W przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Laureata Konkursu lub zdyskwalifikowania Laureata Konkursu zgodnie z 8 pkt 6 prawo do otrzymania tej Nagrody przypadająca temu uczestnikowi nie przechodzi na innych uczestników konkursu. 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 9. Opłaty i podatki 1. Laureatowi Konkursu zostanie również przyznana nagroda pieniężna o wartości 11,1 % od wartości Nagrody brutto celem pokrycia kosztów podatku dochodowego należnego od Nagrody. Organizator pobierze pieniężną część nagrody w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego Laureata Konkursu w związku z uzyskaniem przez niego

5 nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U r. poz. 361 z późn. zmianami) 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania Nagrody w organizowanym Konkursie, jak również w odpowiedni i zgodny z obowiązującymi przepisami pobór podatku i wypełnienie innych obowiązków płatnika podatku. 10. Reklamacja Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Sarmacka 7J/4, w Warszawie, z dopiskiem Konkurs Trampkomania z Windows Phone, w terminie do roku (liczy się data nadania w placówce operatora pocztowego). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną. 11. Zgoda na przesyłanie informacji Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu. 12. Prawa autorskie, dobra osobiste 1. Uczestnik konkursu może przesłać Projekt Konkursowy, który sam wykonał, a jeśli Projekt Konkursowy stanowi utwór (w rozumieniu Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszystkie prawa autorskie. Przesłanie Projektu Konkursowego przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanego Projektu Konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku z przesłaniem Projektu Konkursowego przez Uczestnika. 2. Przesłanie przez Uczestnika Konkursu Projektu Konkursowego oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi oraz Microsoft i spółkom stowarzyszonym Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 A (zwanymi dalej łącznie Korzystającym ) niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanego Projektu Konkursowego w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Projektu Konkursowego Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Ustawa ), a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Projektu Konkursowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie b. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Projektu Konkursowego lub jego egzemplarzy;

6 c. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez niego wybranym, d. opublikowanie na wewnętrznych i ogólnodostępnych stronach Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; e. w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wśród pracowników i klientów Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; f. w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń sponsorowanych i współsponsorowanych przez Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; g. w postaci wyjątków do wykorzystania w przemówieniach, slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych; h. jako punkt referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasą lub ogółem społeczeństwa. Wspomniane prawa są udzielane na mocy posiadanych przez użytkownika lub będących pod kontrolą Uczestnika stosownych praw własności intelektualnej. 3. Uczestnik Konkursu udziela Korzystającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Projektu Konkursowego, w rozumieniu art. 2 Ustawy. 4. Uczestnik Konkursu zezwala na anonimowe rozpowszechnianie Projektu Konkursowego. 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłany przez niego Projektu Konkursowego nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, wizerunku, dóbr osobistych, ani innych interesów chronionych przepisami prawa, a Uczestnik Konkursu nabył najpóźniej z chwilą przesłania Projektu Konkursowego wszystkie prawa osób trzecich konieczne do niezakłóconego korzystania z Projektu Konkursowego przez Korzystającego, w tym w szczególności zgodę tych osób na opublikowane Projektu Konkursowego w galerii publicznej na landing page pod adresem 6. Z tytułu korzystania z Projektu Konkursowego Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Organizator ani Microsoft i spółki stowarzyszone Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z Projektu Konkursowego. 13. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników Konkursu o przebiegu Konkursu na stronie konkursu a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez uczestnika konkursu w zgłoszeniu konkursowym. 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy Uczestnikom Konkursu dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona. 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, połączenia internetowe, w

7 szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Aplikacji Konkursowej. 14. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników Konkursu, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy i godność osób trzecich, prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Microsoft i spółek stowarzyszonych Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub godzą w ich wizerunek. 2. W przypadku ujawnienia się okoliczności wskazanych w pkt 1 powyżej w stosunku do Laureatów Konkursu Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania Laureata Konkursu tj. pozbawienia go prawa do otrzymania Nagrody, a w przypadku Nagród już wydanych prawo do żądania zwrotu Nagrody oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z jej wydaniem. 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie Regulaminu i pogarszać ich sytuacji. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści aneksu, która nie może być wcześniejsza niż data umieszczenia aneksu do Regulaminu na w Aplikacji Konkursowej. 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa. 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 maja 2014 r, o godzinie

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo