REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU"

Transkrypt

1 REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON Fundatorzy Nagród Wirtualnego Hackathonu 2.1. Fundatorami Nagród w Wirtualnym Hackathonie (dalej zwani łącznie jako: Fundatorzy bądź Fundator ) są: IBM Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, Warszawa (zwany dalej także jako Fundator I") Profit House Sp. z o.o., Al. Solidarności 115 lok. 2, Warszawa (zwany dalej także jako Fundator II") Plus Bank S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61a, Warszawa (zwany dalej także jako Fundator III") Każdy z Fundatorów składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagrody Nagrodę w Wirtualnym Hackathonie wydaje Organizator. 3. Czas Trwania Wirtualnego Hackathonu Wirtualny Hackathon rozpoczyna się w dniu r. o godzinie i kończy się w dniu r. o godzinie 23: Wgląd w Regulamin Wirtualnego Hackathonu Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 5. Warunki uczestnictwa w Wirtualnym Hackathonie 5.1. Uczestnikiem Wirtualnego Hackathonu (zwanego dalej Uczestnikiem ) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: Uczestnikiem Wirtualnego Hackathonu może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych Z udziału w Wirtualnym Hackathonie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Fundatora: IBM Polska Sp. z o.o., Profit House Sp. z o.o., Plus Bank S.A. w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorca Organizatora oraz Fundatora: IBM Polska Sp. z o.o., Profit House Sp. z o.o., Plus Bank S.A. oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub IBM Polska Sp. z o.o., Profit House Sp. z o.o., Plus Bank S.A., przy organizacji niniejszego Wirtualnego Hackathonu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 6. Zasady Wirtualnego Hackathonu / wyłonienia zwycięzcy 6.1. Aby wziąć udział w Wirtualnym Hackathonie należy: Dokonać rejestracji na stronie Wirtualnego Hackathonu wypełniając wszystkie pola formularza (tj. imię, nazwisko, adres mailowy, opcjonalnie numer telefonu) Założyć konto Bluemix na stronie https://console.ng.bluemix.net/ (30 dni bezpłatnie) Zbudować aplikację (zgodnie z celami konkursu) Przygotować 3 minutową prezentację aplikacji na YouTube

2 Dokonać zgłoszenia finalnej wersji aplikacji na stronie projektu Zaprezentowanie finałowej aplikacji przed jury w siedzibie IBM Polska Sp. z o.o Zespoły jak i osoby uczestniczące w konkursie pojedynczo mogą zgłaszać po jednej aplikacji 6.3. Cele Wirtualnego Hackathonu to: stworzenie aplikacji, która rozwiążę jeden z trzech problemów biznesowych związanych z organizacją eventów marketingowych. Aplikacja musi rozwiązywać minimum jeden problem z poniższej listy: Problem 1. Promocja eventu marketingowego Problem 2. Komunikacja i interakcja podczas eventu Problem 3. Mierzenie efektywności eventu 6.4. Zgłoszenie się do Wirtualnego Hackathonu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Wirtualnym Hackathonie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 7. Nagroda 7.1. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie jednej osobie w przypadku zespołu będzie nią zgłoszony przedstawiciel zespołu W Wirtualnym Hackathonie przyznane będą nagrody (dalej: Nagroda ), w skład których wchodzi: miesięczny dostęp do IBM Bluemix i SoftLayer o łącznej wartości USD (brutto) (sto dwadzieścia tysięcy dolarów) ufundowany przez IBM Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, Warszawa Pakiet content marketingowy na promocję zwycięskiej aplikacji o wartości 5 000,00 PLN - ufundowany przez Profit House Sp. z o.o., Al. Solidarności 115 lok. 2, Warszawa Upominek od fundatora Plus Bank S.A., Al. Stanów Zjednoczonych 61a, Warszawa Nagroda pieniężna w wysokości 4722,22 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote, 22/100), która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Wirtualnym Hackathonie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.) Nagrody w Wirtualnym Hackathonie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. 8. Opłaty i podatki Organizator ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek ewentualne podatki do uiszczenia, których mogą być zobowiązani Uczestnicy w związku z udziałem w Projekcie i uzyskaniem Nagród. 9. Zasady rozstrzygnięcia Wirtualnego Hackathonu / wyłonienia zwycięzcy 9.1. Jury dokona wyboru pięciu, najciekawszych aplikacji podczas posiedzenia Jury w dniach od r. do r. spośród wszystkich zgłoszonych aplikacji dokonanych zgodnie z 2 niniejszego Regulaminu Jury w dniu r. ogłosi listę na stronie z wybranymi 5 finałowymi aplikacjami Jury w dniu r. poinformuje drogą mailową wszystkich uczestników o wynikach oraz zaprosi przedstawicieli 5 finałowych aplikacji do osobistej jej prezentacji, która odbędzie się w dniu r. w siedzibie IBM Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, 32, Warszawa W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość prezentacji aplikacji online. Do wyjątkowych sytuacji możemy zaliczyć: choroby lub inne przyczyny nie zależne od Uczestnika.

3 9.3. W dniu r. po prezentacji finałowych aplikacji, Jury po naradzie wybierze 1 zwycięzcę Wirtualnego Hackathonu Jury wybierze również 3 kolejne aplikację, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawszej aplikacji do najmniej) W ocenie wykonania zadania w Wirtualnym Hackathonie przez Uczestników, Jury składająca się z 5 przedstawicieli będzie stosowała następujące kryteria: % ROZWIĄZANIE PROBLEMU czy projekt stanowi rozwiązanie jednego z trzech przedstawionych problemów biznesowych? % ORYGINALNOŚĆ czy projekt jest kopią znanych rozwiązań czy stanowi nowe podejście? % STAN PROJEKTU czy aplikacja jest gotowa do użycia; czy została dobrze zaprojektowana? % PREZENTACJA jak projekt został zaprezentowany (krótki film na YouTube)? 9.6. Zadania Jury: Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń Wyłonienie zespołu i listy rezerwowej (ocena zadań w Wirtualnym Hackathonie przesłanych przez Uczestników) Zaproszenie wyłonionych zespołu na prezentacje aplikacji w dniu r Sporządzenie listy zwycięzców Sporządzenie protokołu z posiedzenia Jury Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji 9.7. Weryfikacja laureatów: W ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia Jury, ze zwycięzcą skontaktuje się Organizator drogą mailową W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem r Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych Decyzja Jury jest ostateczna. 10. Informacja o wynikach Wirtualnego Hackathonu Zwycięzca Wirtualnego Hackathonu (dalej: Zwycięzca ) zostanie poinformowany przez Organizatora o otrzymanej Nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej najdalej do dnia r. Nagroda zostanie przekazana droga mailową jak również na wskazany adres korespondencyjny przez Zwycięzcę Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem, w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody Organizator i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn niezawinionych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę. 11. Anulowanie nagrody Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Wirtualnego Hackathonu ujawnią się okoliczności, w wyniku których podważona zostanie podstawa przyznania Nagród, dany Uczestnik Wirtualnego Hackathonu będzie zobowiązany do zwrotu

4 Nagród oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora/Fundatora z tytułu przyznania takiemu Uczestnikowi Nagrody, w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora. 12. Reklamacja Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Wirtualnego Hackathonu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: Al. Solidarności 115 lok. 2, Warszawa, z dopiskiem Wirtualny Hackathon, w terminie do 7 dni (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Wirtualnego Hackathonu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną. 13. Zgoda na przesyłanie informacji Każdy Uczestnik Wirtualnego Hackathonu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Wirtualnego Hackathonu. 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Wirtualnego Hackathonu stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182), poprzez przystąpienie do Wirtualnego Hackathonu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i Fundatora: IBM Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, Warszawa, w celach związanych z Wirtualnym Hackathonem Administratorem danych osobowych Uczestników Wirtualnego Hackathonu jest Organizator oraz Fundator IBM Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 15. Prawa autorskie Uczestnik może przesłać pracę, którą sam wykonał, a jeśli praca stanowi utwór (w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych) wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszystkie prawa autorskie ( Aplikacja ). Przesłanie aplikacji przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do aplikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem aplikacji przez Uczestnika Przesłanie przez Uczestnika Aplikacji do Organizatora oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi oraz IBM Polska Sp. z o.o. (dalej: Korzystający ), niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Aplikacji w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Aplikacji Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Ustawa ), a w szczególności na następujących polach eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (ii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Aplikacji, (iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niej w miejscu i czasie przez niego wybranym, (iv) opublikowanie na wewnętrznych i ogólnodostępnych stronach IBM Polska Sp. z o.o, (v) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wśród pracowników i klientów IBM Polska Sp. z o.o, (vi) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń sponsorowanych i współsponsorowanych przez IBM Polska Sp. z o.o, (vii) w postaci wyjątków do wykorzystania w przemówieniach, slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych; oraz (viii) jako punkt referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasą lub ogółem społeczeństwa. Wspomniane prawa są udzielane na mocy posiadanych przez użytkownika lub będących pod kontrolą Uczestnika stosownych praw własności intelektualnej.

5 15.3. Uczestnik udziela Korzystającym zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Aplikacji, w rozumieniu art. 2 Ustawy Uczestnik zezwala na anonimowe rozpowszechnianie Aplikacji, z zastrzeżeniem, że Korzystający, wedle własnego wyboru, mogą dołączyć do takiej Aplikacji, informację zawierającą imiona i nazwiska lub pseudonimy udostępniających ją Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na taką publikację jej/jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, jak również na anonimowe rozpowszechnianie jego Aplikacji Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego Aplikacja nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Uczestnik nabył najpóźniej z chwilą przesłania Aplikacji wszystkie prawa osób trzecich konieczne do niezakłóconego korzystania z Aplikacji przez Korzystających Z tytułu korzystania z Aplikacji Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. IBM Polska Sp. z o.o nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z Aplikacji Jury zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru Zwycięzcy Wirtualnego Hackathonu w przypadku, gdy Aplikacja będzie budziła uzasadnione podejrzenia, co do swojej autentyczności lub w przypadku jakiegokolwiek złamania zasad Wirtualnego Hackathonu przez nagrodzonego Uczestnika Wirtualnego Hackathonu. W opisanych wyżej przypadkach, jeśli wspomniane nieprawidłowości ujawnione zostaną po zrealizowaniu nagród przez nagrodzonego Uczestnika Wirtualnego Hackathonu, zobowiązany będzie on do zwrotu na rzecz Organizatora równowartości pieniężnej wydanej nagrody. 16. Postanowienia końcowe W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, iż IBM Polska Sp. z o.o. nie jest współorganizatorem Wirtualnego Hackathonu Organizatorowi i/lub IBM Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Portalu O zakończeniu lub zmianie zasad Wirtualnego Hackathonu wszyscy uczestnicy będą powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacji na stronie Wirtualnego Hackathonu pod adresem Przystąpienie do Wirtualnego Hackathonu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Wirtualnego Hackathonu Udział w Wirtualnym Hackathonie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wyników wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie Wirtualnego Hackathonu pod adresem: We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo