PRZYCZYNY WYBORU METOD AMORTYZACJI PRZEZ KIEROWNIKÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYCZYNY WYBORU METOD AMORTYZACJI PRZEZ KIEROWNIKÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (Prosimy nie edytować tego pola!!!) MARCIN KACZMAREK Uniwersytet Szczeciński PRZYCZYNY WYBORU METOD AMORTYZACJI PRZEZ KIEROWNIKÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Wprowadzenie Kierownicy firm powinni mieć świadomość tego, że maszyny i urządzenia mają ograniczony okres użytkowania oraz że należy opracować zasady gospodarowania tymi składnikami. W związku z tym należy również odpowiednio zaprezentować w sprawozdaniach wartość środków trwałych. W XIX wieku i na początku wieku XX przedsiębiorstwa radziły sobie z tym problemem przez okresowe aktualizowanie ich wartości lub przez obciążenie bieżącego okresu kosztami wymiany. Kolejne lata przyniosły rozwiązania, polegające na okresowej amortyzacji środków trwałych, przez systematyczne rozłożenie wartości na cały okres ich użytkowania. 1 W chwili obecnej istotnym problemem przed jakim staje kierownictwo jednostek gospodarczych jest wybór metody dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W artykule przedstawiono charakterystykę amortyzacji środków trwałych według regulacji międzynarodowych standardów rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Następnie przedstawiono zakres praw wyboru metod amortyzacji według wymienionych regulacji. Ostatnia część artykułu zawiera wyniki badań ankietowych dotyczący prawa wyboru metod amortyzowania środków trwałych oraz wnioski końcowe. 1 E.A. Hendriksen, M.F. van Berda: Accounting theory, 5th edition, Richard D. Irwin, Chicago 1992, s. 547.

2 1. Istota amortyzacji W MSR nr 16 Rzeczowe aktywa trwałe odpisy planowe są definiowane jako podlegająca amortyzacji wartość pozycji rzeczowego majątku trwałego, którą należy rozkładać w sposób systematyczny na przestrzeni okresu użytkowania 2 Podobne podejście prezentują UK GAAP i US GAAP 3 Według ustawy o rachunkowości odpisy planowe są przedstawione jako odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe dokonywane w drodze systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 4 Definicja ustawowa jest bardzo zbieżna z tekstem zawartym w MSR, pokazując przejście krajowych uregulowań w kierunku ujednolicenia z zasadami międzynarodowymi. Przepisy podatkowe w art. 16a oraz art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia amortyzacji, lecz określają przedmiotowo, te składniki majątku, które podlegają odpisom. 2. Metody amortyzacji Dobór metod amortyzacji ma bardzo istotny wpływ na obraz środków trwałych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Stanowią one jeden z ważniejszych obszarów kreowania pozycji sprawozdania dotyczących rzeczowych aktywów trwałych. Instrumentem będą głównie odpisy amortyzacyjne w ujęciu bilansowym, ponieważ ustawa o rachunkowości oferuje szeroki obszar wyboru. Prawo podatkowe umożliwia wybór metod amortyzacji, ale jest on znacznie ograniczony. Zakres praw wyboru metod naliczania amortyzacji przedstawia tabela 1. Metody naliczania odpisów amortyzacyjnych są scharakteryzowane w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz w ustawie o rachunkowości. Według MSR przyjęta metoda amortyzacji powinna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów 5 Jednocześnie jednostka powinna okresowo weryfikować metody 2 Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s Międzynarodowe standardy rachunkowości. Podobieństwa i różnice MSR, GAAP i polskie przepisy rachunkowości, PriceWaterHouseCoopers, s Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U ze zm.), art. 32 ust 1. 5 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, op. cit., s. 163.

3 amortyzacji, tak, aby potwierdzić, że wybrana metoda w dalszym ciągu odzwierciedla tryb konsumowania korzyści ekonomicznych przez jednostkę gospodarczą. Jeśli kierownictwo stwierdzi, że tryb konsumowania korzyści ekonomicznych uległ zmianie i że bardziej odpowiednie będzie zastosowanie innej metody amortyzacji powinna być wykorzystana do odpisów amortyzacyjnych za bieżące i przyszłe okresy. Tabela 1. Prawa wyboru metody naliczania amortyzacji w świetle różnych regulacji prawnych Dopuszczalne metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Regulacja prawna Metoda liniowa Metoda degresywna Międzynarodowe Standardy Metoda zróżnicowanego odpisu Rachunkowości Metoda odpisów jednorazowych Metoda uproszczona Metoda liniowa Metoda degresywna Metoda progresywna Metoda naturalna Ustawa o rachunkowości Metoda odpisów jednorazowych Metoda uproszczona Metoda uwzględniająca wartość netto środka trwałego Ustawa o podatku dochodowym Źródło: Opracowanie własne. na koniec okresu użyteczności ekonomicznej Metoda liniowa Metoda degresywno-linowa Metoda odpisów jednorazowych Metoda odpisów przyspieszonych Metoda indywidualnych stawek Metoda euro dla małego podatnika Przepisy US GAAP również zezwalają na zmianę metody amortyzacji traktując ją jako zmianę zasad rachunkowości. Wpływ tej zmiany odzwierciedla się w rachunku zysków i strat za bieżący rok obrotowy. 6 Ustawa o rachunkowości określa warunki, które należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości stawek amortyzacyjnych i doborze metod amortyzacji. 7 6 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Podobieństwa.., op. cit., s Ustawa o rachunkowości, op. cit., art. 32 ust 2.

4 Zasady naliczania amortyzacji według regulacji ustawy o rachunkowości przedstawia tabela 2. Tabela 2. Zasady naliczania amortyzacji środków trwałych według zasad ustawy o rachunkowości Wyszczególnienie Charakterystyka 1. Rozpoczęcie odpisów Nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania amortyzacyjnych 2. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych 3. Zasady określania okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego i stawek amortyzacyjnych Nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży, lub stwierdzenia jego niedoboru Przy określeniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na którego określenie, wpływają w szczególności: 1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 2) tempo postępu techniczno ekonomicznego, 3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, 4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, 5) przewidywane przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego (tzw. wartość rezydualna). 4. Metody amortyzacji Metoda liniowa, metoda degresywna, metoda progresywna, metoda naturalna, metoda odpisów jednorazowych, metoda uproszczona, metoda uwzględniająca wartość netto środka trwałego na koniec okresu użyteczności ekonomicznej 5. Uproszczenia w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych Źródło: Opracowanie własne. Dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość takich środków trwałych Ustawa o rachunkowości zezwala na samodzielne ustalanie stawek amortyzacyjnych przez jednostki gospodarcze, w związku z tym mogą one różnić się od stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym, które mają charakter maksymalny, a ich stosowanie w celach podatkowych jest obowiązkowe.

5 Jeżeli są one wyższe od przyjętych w przepisach podatkowych wówczas nadwyżka nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Mogą zaistnieć sytuacje, że z punktu widzenia amortyzacji bilansowej środek trwały będzie już w całości umorzony, a z punktu widzenia amortyzacji podatkowej nadal będą dokonywane odliczenia. Podobna sytuacja wystąpi przy sprzedaży środka trwałego, gdy wartość netto środka trwałego w księgach rachunkowych będzie inna od wartości określonej kosztem uzyskania przychodów. W związku z tym różnice między amortyzacją podatkową a bilansową mogą powodować tzw. przejściowe różnice pomiędzy wynikiem finansowym a dochodem podatkowym. Odpowiednio mogą to być aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy odpisy amortyzacyjne bilansowe są wyższe od podatkowych lub w sytuacji odwrotnej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Charakterystyka zasad amortyzacji według przepisów podatkowych jest przedstawiona w tabeli 3. Tabela 3. Zasady naliczania amortyzacji według przepisów podatkowych Wyszczególnienie Charakterystyka 1. Rozpoczęcie odpisów Od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do amortyzacyjnych używania; w wypadku, gdy amortyzuje się środek trwały jednorazowo, wtedy odpisy amortyzacyjne mogą być 2. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych dokonane w miesiącu zakupu lub w miesiącu następnym W miesiącu zrównania się wartości początkowej z dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi; w wypadku sprzedaży, likwidacji środka trwałego łącznie z tym miesiącem, w którym środek sprzedano, zlikwidowano 3. Metody amortyzacji Metoda liniowa, metoda degresywno-linowa, metoda odpisów jednorazowych, metoda odpisów przyspieszonych, metoda indywidualnych stawek, metoda euro dla małego podatnika 4. Stawki amortyzacyjne Określone w przepisach prawa lub stawki indywidualne dla środków trwałych nabytych jako używane lub środków trwałych ulepszonych 5. Podwyższanie stawek amortyzacyjnych 6. Obniżanie stawek amortyzacyjnych Źródło: Opracowanie własne. Stawki amortyzacyjne można podwyższać, jeżeli środki trwałe są używane w warunkach złych lub pogorszonych Stawki można obniżać, ale tylko do połowy ich wartości określonej w wykazie stawek

6 Zgodnie z art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisy amortyzacyjne ustala się według stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych i z uwzględnieniem art. 16h ust. 1 pkt 1, który określa wartość, moment początkowy i końcowy, w którym mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne, aby były kosztem uzyskania przychodów. W przypadku planowanej amortyzacji istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, degresywną, mieszaną oraz uproszczoną. Wybór metod amortyzacji możliwy jest również w przypadku używanych środków trwałych. Zasady obrotu tymi składnikami są regulowane jedynie w ustawie o podatku dochodowym. Według art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednostki gospodarcze mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. Za używane środki trwałe uznaje się środki, które przed nabyciem były wykorzystywane, co najmniej przez okres sześciu pełnych miesięcy. Ulepszonymi natomiast będą takie, na które wydatki związane z ulepszeniem tych środków stanowiły, co najmniej 20 % wartości początkowej. Dotyczy to środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 8 klasyfikacji oraz dla środków transportowych, w tym samochodów osobowych. Dla budynków i budowli przyjmuje się inne kryteria. Za używane uznaje się te, które przed nabyciem przez jednostkę gospodarczą były wykorzystywane, co najmniej przez okres 60 miesięcy. Ulepszone będą natomiast te budynki i budowle, na których ulepszenie przed wprowadzeniem do ewidencji podmiot gospodarczy poniósł wydatki w wysokości co najmniej 30 % wartości początkowej. Przy ustalaniu indywidualnych stawek wprowadzono ograniczenia, polegające na tym, że okres amortyzacji zależy od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji. Dla środków trwałych o wartości początkowej: nie przekraczającej zł okres amortyzacji nie może być krótszy niż 24 miesiące, 8 Grupy te to odpowiednio: 03 - kotły i maszyny energetyczne, 04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 05 maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, 06 urządzenia techniczne, 08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

7 powyżej zł i nie przekraczającej zł okres amortyzacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, wyższej niż zł okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Dla środków transportu (w tym samochodów osobowych), bez względu na ich wartość początkową, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, a dla budynków i budowli 10 lat. Wyjątek stanowią kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej wzniesione na fundamencie trwałym, budynki zastępcze z pudeł wagonowych. Dla wymienionych składników okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Przedsiębiorcy zakładający firmy i będący małymi podatnikami będą mogli zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki na nabycie środków trwałych o równowartości euro w jednym roku. Jednorazowa amortyzacja obejmie środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Ponadto do limitu jednorazowych odpisów - rocznie euro - nie będzie się wliczać odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza zł. Nowa ulga dotyczy zarówno nowych, jak i używanych składników majątku. Kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych nie będzie amortyzacja ustalana dla: środków trwałych, których nabycie lub wytworzenie było sfinansowanie z dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, w części pokrytej z tych źródeł, samochodów osobowych w części przypadającej na wartość samochodu przewyższającą kwotę euro przeliczoną na złote według kursu sprzedaży NBP z dnia odprawy celnej, zakupu w kraju albo przekazania samochodu do używania (to samo dotyczy innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg), strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, strat w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, które postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

8 Ponadto ustawa o podatku dochodowym w art. 16c określa środki trwałe, dla których nie nalicza się amortyzacji. Są to: grunty, budynki, budowle i urządzenia stanowiące spółdzielcze zasoby mieszkaniowe lub służące działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, środki trwałe nabyte nieodpłatnie (z wyjątkiem darowizn), o ile dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego lub nie stanowi przychodu, na przykład zakładowe domy mieszkalne lub hotele pracownicze otrzymane od przedsiębiorstw państwowych, dzieła sztuki i eksponaty muzealne, składniki majątku, które nie są użytkowane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności. Wymienione prawa wyboru składają się na całokształt metod amortyzowania środków trwałych zarówno, regulacji podatkowy jak i pozostałych, które mogą być stosowane na potrzeby zarządzania jednostkom. Praktyczny wybór stosowanych przez przedsiębiorstwa metod amortyzowania zostanie zaprezentowany w następnym punkcie. 3. Wyniki badań Zaprezentowane w artykule wyniki badań zostały przeprowadzone na 135 podmiotach gospodarczych których struktura jest przedstawiona w tabeli 4. Tabela 4. Struktura jednostek gospodarczych podlegających badaniu Rodzaj działalności oraz pochodzenie kapitału Wielkość przedsiębiorstwa Liczba jednostek założycielskiego Produkcyjna średnie 17 małe 31 Handlowa średnie 7 małe 20 Usługowa średnie 5 małe 19 Inne średnie 7 małe 28 Razem 135

9 Źródło: badania ankietowe. Badania miały na celu analizę stosowanych przez podmioty praw wyboru zasad polityki rachunkowości, w tym zasad doboru metod amortyzowania środków trwałych. Jedno z pytań dotyczyło brania pod uwagę możliwości amortyzowania środków trwałych ze względu na amortyzację wynikającą z przepisów innych niż podatkowe. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 1. Jak prezentuje schemat 1, większość przedsiębiorstw stosuje odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych. Jest to podyktowane tym, że amortyzacja wykazuje silny związek z polityką podatkową. Naliczanie amortyzacji wynikającej z zasad ustawy o rachunkowości wymusza stosowanie podwójnej ewidencji oraz różnic przejściowych między kosztami bilansowymi i podatkowymi. ustawa o rachunkowości 11% ustawa o podatku dochodowym 89% Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.1. Podstawy prawne amortyzacji Źródło: Opracowanie własne.

10 Kolejne pytanie dotyczyło wykorzystania możliwości wyboru metody amortyzacji środków trwałych w badanych przedsiębiorstwach. Wyniki przedstawia rysunek 2. Wśród wymienionych metod najczęściej jest wykorzystywana metoda liniowa. Kolejną jest metoda odpisów jednorazowych, stosowana dla środków o niskiej wartości. Najrzadziej są wykorzystywane metody: progresywna, naturalna oraz uwzględniająca wartość netto środka trwałego na koniec okresu użyteczności ekonomicznej. Powodem braku zainteresowania tymi metodami może być niedostateczna wiedza na ich temat, a także fakt, że nie uznaje ich prawo podatkowe. Z drugiej strony wpływ na metodę amortyzowania środków trwałych ma kierownictwo firmy, które kieruje zaspokajaniem własnych korzyści. Amortyzacja środków trwałych powoduje z jednej strony generowanie kosztów będących kosztem uzyskania przychodu, czyli wpływa na obciążenia podatkowe. Z drugiej jednak strony generuje koszty, które wpływają negatywnie na wynik finansowy. Patrząc więc od strony inwestorów, którzy powierzyli majątek kierownictwu i liczą na jego pomnażanie, zależy im w głównej mierze na jak najlepszym wyniku. Kierownik jednostki, chcąc zachować swoje stanowisko, będzie starał się zrealizować narzucone mu cele, między innymi minimalizując odpis amortyzacyjny. W takim przypadku najlepszą metodą jest właśnie metoda linowa.

11 Rysunek 2. Metody amortyzacji środków trwałych Źródło: Opracowanie własne. Uwagi końcowe Konfrontując przeprowadzone badania ankietowe z teoretycznym zakresem polityki praw wyboru, można dojść do wniosku, iż polskie przedsiębiorstwa stosują politykę bilansową wyboru metody amortyzacji w ograniczonym zakresie. Główną przyczyną takiej sytuacji jest ograniczona wiedza służb finansowo księgowych na temat możliwości stosowania w praktyce ogólnie pojmowanej polityki bilansowej. Wynika to również z podporządkowania ewidencji księgowej do informacji wymaganych przez prawo podatkowe. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejną przyczyną, hamującą wykorzystanie polityki bilansowej jest konieczność zastosowania bardziej skomplikowanych rozwiązań księgowych. Przykładowo, dualne ujęcie amortyzacji (w wersji bilansowej i podatkowej), spowoduje konieczność wykazania w ewidencji księgowej różnic przejściowych. Dlatego w praktyce w takim przypadku amortyzacja podatkowa jest prowadzona pozaksięgowo.

12 Przedsiębiorstwa nie wykorzystują polityki bilansowej obawiając się przekroczenia granicy między rachunkowością kreatywną w sensie pozytywnym a rachunkowością kreatywną w sensie negatywnym (rachunkowością agresywną), wykraczającą poza ogólnie przyjęte normy. Obawa ta wiąże się z konsekwencjami kontroli skarbowej, negatywnej opinii biegłego rewidenta czy też braku akceptacji sprawozdań przez innych adresatów sprawozdań. Literatura 1. Hendriksen E.A., M.F. van Berda: Accounting theory, 5th edition, Richard D. Irwin, Chicago Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Międzynarodowe standardy rachunkowości. Podobieństwa i różnice MSR, GAAP i polskie przepisy rachunkowości, PriceWaterHouseCoopers. 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2002, ust.76 pkt 694 ze zm.) dr Marcin Kaczmarek Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości ul. Mickiewicza647, Szczecin STRESZCZENIE Głównym celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, co wpływa na wybór metody amortyzacji środków trwałych w małych i średnich podmiotach gospodarczych. W artykule dokonano przeglądu metod amortyzacji według wytycznych międzynarodowych, prawa bilansowego oraz podatkowego. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, w których kierownicy jednostek wskazywali najczęściej wybierane metody amortyzacji środków trwałych. Przedstawiono również uzasadnienie wyboru metod odpisów amortyzacyjnych. THE REASONS FOR THE CHOICE OF DEPRECIATION METHODS BY THE MANAGERS IN SMALL AND MEDIUM FIRMS

13 SUMMARY The main aim of this work is to answer the question what influences the choice of the given method of depreciation in small and medium firms. The article gives the review of methods according to the international directives, balance and tax law. It also presents the findings of questionnaire research in which the managers pointed the most frequently chosen methods of depreciation of capital assets. Finally, the article presents the grounds for the choice of depreciation deductions methods. Translated by Marcin Kaczmarek

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł?

Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Jak należy ewidencjonować ten zakup oraz dokonywać amortyzacji w związku z przekroczeniem przez ten program wartości 3 500 zł? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego, zakupiliśmy

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część IV Amortyzacja Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnej dokonuje się drogą systematycznego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Marcin Kaczmarek. Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, str. 99.

Marcin Kaczmarek. Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, str. 99. Marcin Kaczmarek WPŁYW WYCENY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Pomiar jest sednem rachunkowości i bez ustalenia tego, co jest mierzone i jak jest mierzone, nie jest możliwe

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej

Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Kwalifikacja i ewidencja składników majątku firmy spełniających kryteria zaliczenia do środków trwałych o niskiej wartości początkowej Temat kwalifikacji składników majątku firmy spełniających kryteria

Bardziej szczegółowo

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Czym są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, kompletne,

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są kwalifikowane jako rzeczowe składniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Metody amortyzacji portowych środków trwałych

Metody amortyzacji portowych środków trwałych 1 Metody amortyzacji portowych środków trwałych Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim-Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20.

Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20. Polskie prawo bilansowe nie odnosi się bezpośrednio do ujęcia dotacji. Obecnie brak standardu krajowego wydanego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe określone zostały jako środki trwałe: a) Utrzymywane w następujących celach: wykorzystywane w procesach produkcyjnych, wykorzystywane przy dostawach

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część III Metoda liniowa Metoda degresywna Podstawowa 16h ust 1 Podwyższone stawki ze względu na tryb i warunki użytkowania Użytkowane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa wydanie 3 Rachunkowość podatkowa Irena Olchowicz Di-f=i_ Warszawa 2000 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ A Rozdział I Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 l. Prawo bilansowe 15. Prawo podatkowe 40 l Zasady

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 NR 12 (874) GRUDZIEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Jak dokonać weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów oraz wstępnego zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 EWA RADAWIECKA OKRES UŻYTKOWANIA A WYCENA BILANSOWA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WEDŁUG STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2015 Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2015 Informacje ogólne 1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 01.10.2009 31.12.2009 POZNAŃ 2010-01-26 1) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE okres narastająco

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. I Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 NIP: 648-25-17-005 KRS: 0000219230 Regon: 278324069 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 1. Nazwa podmiotu i siedziba, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo