REGULAMIN Programu Lojalnosciowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Programu Lojalnosciowego"

Transkrypt

1 REGULAMIN Programu Lojalnosciowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnosciowego- PUNKTUJESZ-ZYSKUJESZ jest GAMA Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 18, zwanym dalej Organizatorem. 2. Nadzór nad akcja promocyjna sprawują : a. nadzór bezpośredni: Przedstawiciele Handlowi b. nadzór ogólny: Rafał Dubanowicz- współwłaściciel. 3. Program Lojalnościowy prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 czerwca 2015 roku do 5 września 2015 roku. 4. Program Lojalnościowy adresowany jest do bezpośrednich klientów Organizatora, którzy przystąpili do Programu zgodnie z 2 ust Celem promocji jest wsparcie sprzedaży wyrobów sprzedawanych przez Organizatora. 6. Promocja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004, nr 4, poz. 27). 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1. Program jest przeznaczony dla osób określonych w 1 pkt. 4, zwanych dalej Uczestnikiem. 2. Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Programie, jeśli: a) Zgłosi swoje uczestnictwo do Organizatora lub Przedstawiciela Handlowego Organizatora. b) w okresie trwania Programu Lojalnościowego dokona zakupu produktów objętych Programem Lojalnościowym umieszczonych na gazetkach reklamowych wydawanych przez Organizator oraz w cenach obowiązujących na tych gazetkach, na podstawie dowodów zakupu (faktura VAT, dokument WZ) c) Spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie. 3. Wartość zdobytych punktów z tytułu zakupionych produktów w okresie promocji podlega sumowaniu. 4. Uczestnik Programu określony w 2.2, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych na formularzu dla celów realizacji Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3 NAGRODY Produkty objęte Programem będą umieszczone na kolejnych gazetkach promocyjnych wydawanych przez Organizatora, z podaną informacją przyznanych punktów za każdy kupiony kilogram, zaczynając od edycji nr 07 rozpoczynającej się dnia 1 czerwca 2015 r, poprzez edycję nr 08, 09 oraz 10 kończącej się 5 września 2015r. 1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania akcji promocyjnej zakupi produkty objęte programem otrzyma punkty. Na każdym dokumencie zakupowym ( Faktura VAT, WZ ) będzie odnotowana ilość skompletowanych punktów na danym dokumencie jak i ich suma dotychczas skompletowanych. Suma zebranych punktów uprawnia do wyboru dowolnych nagród spośród pokazanych w Katalogu Nagród wydanym przez Organizatora. 2. Dowodem potwierdzającym sprzedaż wyrobów objętych Programem jest wyłącznie faktura VAT lub dokument WZ wystawiony Organizatora. 3. Zwroty i korekty zmniejszają wartość dokonanych zakupów przez Uczestnika i pomniejszają liczbę zgromadzonych punktów. 4. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce. 5. Warunkiem otrzymania wybranej nagrody z Katalogu Nagród w Programie, jest

2 zebranie określonej ilości punktów określonej w Katalogu przy nagrodzie. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia i dodania punktacji na Produkty nieumieszczone w gazetkach promocyjnych. Wprowadzenie takiej punktacji może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie informacji do Uczestników w zbliżonym czasie i nie będzie uważane za zmianę niniejszego Regulaminu. 7. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości nagród, o ile liczba przyznanych mu punktów pozwala na taki wybór nagrody. 8. Jeżeli w ramach danego Uczestnika w Programie uczestniczy kilku Uczestników podział zebranych punktów pomiędzy tych Uczestników w ramach należącej do nich zebranej puli punktów jest ich wewnętrzna sprawa, a Organizator nie jest zobowiązany do badania przyjętych przez nich zasad podziału nagród. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Programu i powiadomienia o tym fakcie Uczestnika. 10. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy spełnili warunki do ich otrzymania, na wskazany przez nich adres, poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru lub doręczonej przez Przedstawiciela Handlowego Organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród wskazanych przez Uczestnika innymi nagrodami zbliżonymi pod względem wyglądu w tym kolorystyki, walorów, do nagród pierwotnych (dalej Nagroda Zastępcza ). Fotografie i opisy nagród przedstawionych w Katalogu Nagród mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegac od wyglądu rzeczywistych nagród. 4 PRZEKAZANIE NAGRÓD 1. W okresie do 26 września 2015 roku Uczestnik winien przez upoważnionego Przedstawiciela Organizatora, złożyć wniosek o wydanie wybranej przez niego dowolnej nagrody spośród wyszczególnionych w Katalogu Nagród. 2. Jeżeli Uczestnik nie złoży wniosku o wydanie nagrody w terminie określonym w ust. 1, przy jednoczesnym nagromadzeniu punktów upoważniajacych do jej otrzymania, Organizator uznaje to jako rezygnacje z uczestnictwa w Programie. 3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy spełnili warunki do ich otrzymania, na wskazany przez nich adres, w terminie do 15 października 2015 roku, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub bezpośrednio przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Warunkiem wydania nagrody jest pisemne poświadczenie odbioru przesyłki kurierskiej. 4. Ryzyko uszkodzenia lub utracenia rzeczy przechodzi na Uczestnika z chwila odbioru nagrody. 5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Programu lub zmiany jego innych danych osobowych i informacji zawartych w Protokole Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi pod rygorem utraty prawa do nagrody, która nie mogła być prawidłowo doręczona. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie wniosku o wydanie nagrody, uniemożliwiające jej dostarczenie i/lub poprawne sporządzenie Informacji PIT-8C. 5 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania nagród Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia roku do siedziby Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać: -Imię, nazwisko Uczestnika, -Telefon kontaktowy, -Nazwę firmy, -Dokładny adres Uczestnika, -Dokładnie określona przyczynę reklamacji, w tym rodzaj reklamowanej nagrody, opis wad i ewentualnych uszkodzeń i w miarę możliwości przesłanie zdjęć uwidaczniających wadę, -Jasno sformułowane żądania Uczestnika, -Podpis Uczestnika. 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu nagród będą

3 uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia takiej reklamacji jest natychmiastowe przesłanie na swój koszt na adres Organizatora uszkodzonej przesyłki oraz protokołu reklamacji spisanego razem z osoba dostarczająca przesyłkę. 5. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacje dotyczące wad nagród nie mogą być jednak składane po upływie 7 dni od dnia odbioru nagrody. 6. Reklamacje rozpatrzy Organizator i powiadomi o decyzji Uczestnika Programu, niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres uczestnika podany w reklamacji. 7. Nagrody posiadające kartę gwarancyjna powinny być reklamowane w punktach serwisowych producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez punkty serwisowe. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w Sadzie właściwym dla siedziby Organizatora Programu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 6 POSTANOWIENIA KONCOWE 1. W przypadku, kiedy z tytułu wygranej w Programie powstaje obowiązek podatkowy ciążący na Uczestniku: a) Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu, w związku z prowadzona przez niego działalnością gospodarcza, stanowią przychód z działalności gospodarczej obowiązek podatkowy znajduje się po stronie Uczestnika. b Nagrody otrzymane przez Uczestnika będącego osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej ( określonych w 2.1c), podlegają opodatkowaniu W tym celu Organizator wyśle Uczestnikowi odpowiedni druk PIT-8C, do końca lutego roku następującego po otrzymaniu nagrody, na podstawie którego, taki Uczestnik dokona rozliczenia w swoim zeznaniu rocznym za 2015 r. 2. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Programu. Administratorem tych danych będzie Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Programie. Organizator : Uczestnik :......

4 Protokół potwierdzający odbiór nagrody oraz dane do PIT-8C Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody tj.... z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym-PUNKTUJESZ-ZYSKUJESZ Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu.... data, czytelny podpis ( pieczątka sklepu/firmy ) Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody tj.... z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym-PUNKTUJESZ-ZYSKUJESZ Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu.... data, czytelny podpis ( pieczątka sklepu/firmy )

5 Dane uczestnika do wystawienia PIT 8C nieprowadzącego działalności gospodarczej Imię, Nazwisko... Właściwy Urząd Skarbowy... PESEL... Data urodzenia... Adres zamieszkania... Kraj... województwo... powiat... gmina... ulica... nr domu... nr lokalu... miejscowość... kod pocztowy... poczta adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania )... data, czytelny podpis

6

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo