w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:"

Transkrypt

1 Znak: PZP Zamawiający: Białystok, r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2 ! "# # $ #!$%&$' ( )!$%&$'!! #* +, - #,#!'.,*//, - #,# 0 11!$ % # 4 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. -, 2.1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny Postępowanie jest prowadzone o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), ',, 4 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796), 4) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata Celem każdego z kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników projektu do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursów Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części (pakietów):

3 - Pakiet Nr 1 - Kurs: Kasjer sprzedawca z elementami wizażu, - Pakiet Nr 2 - Kurs: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych i z fakturowaniem magazynowym, - Pakiet Nr 3 Kurs: Księgowość komputerowa, - Pakiet Nr 4 - Kurs: Opiekunka do dzieci i osób starszych z dodatkowym modułem masażu, - Pakiet Nr 5 - Kurs: Bukieciarz florysta z modułem obsługi kas fiskalnych, - Pakiet Nr 6 - Kurs: Kucharz z modułem cateringu i kas fiskalnych, - Pakiet Nr 7 - Kurs: Operator sprzętu ciężkiego: operator koparkoładowarki klasa III oraz operator walca drogowego,,,,., " # klasa III,,, # - -,, 4 * -. ( (. Pakiet Nr 8 - Kurs: Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia do licencji pierwszego stopnia ZAŁOŻENIA WSPÓLNE: 2) Dni tygodnia w których powinny odbywać się zajęcia: wtorek piątek, w godzinach: , po maksymalnie osiem godzin lekcyjnych dziennie z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw, w grupach maksymalnie 20-osobowych, z następującym zastrzeżeniem: a) zajęcia mogą odbywać się po godz oraz w soboty, a także w grupach więcej niż 20-osobowych, w przypadku kursu zawodowego otwartego oraz kursu zawodowego, którego program obejmuje co najmniej 150 godzin, b) zajęcia na kursach: księgowość komputerowa oraz bukieciarz-florysta z modułem obsługi kas fiskalnych GRUPA II należy przeprowadzić w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od do 14 00, 3) Kursy zawodowe prowadzone muszą być przez wykładowców i instruktorów posiadających kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia. 4) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: ( # ( # # " 4 # - a) zapewnienia sal szkoleniowych dostosowanych do ilości szkolonych osób, przestronnych, odpowiednio oświetlonych,, klimatyzowanych lub minimum wentylowanych, odpowiednio wyposażonych w sprzęt techniczno-dydaktyczny, spełniających wymogi bezpieczeństwa bhp i przeciwpożarowe, z zapleczem socjalnym i sanitarnym, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, b) przeprowadzenia zajęć praktycznych w miejscu umożliwiającym indywidualizację kształcenia, tak aby każdy uczestnik kursu miał indywidualny dostęp do stanowiska pracy, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji szkolenia oraz samodzielnie wykonywał wszystkie zadania wynikające z programu nauczania, -, -. (, 4 - # 4,. c) zapewnienia wyżywienia uczestnikom kursów: obiad dwu daniowy + napój jeżeli zajęcia będą trwały 5 godzin dziennie lub dłużej; poczęstunku: kawa, śmietanka, cukier, mleko, herbata, ciasto, owoce, soki, woda gazowana i niegazowana, w każdym dniu trwania kursu,

4 - 4, " (. ", e) zapewnienia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych odpowiadających programom poszczególnych kursów i przekazanie ich po jednym egzemplarzu Zamawiającemu, a także niezbędnych materiałów i sprzętu do praktycznej nauki zawodu, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac w ramach prowadzonych zajęć praktycznych, f) zapewnienia przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychologicznych w odniesieniu do kursu w części zamówienia - $,. ( 4- #,,, na własny koszt Wykonawcy, g) opracowania szczegółowego programu zajęć poszczególnych kursów zawodowych uwzględniających założenia niniejszej specyfikacji i istotnych warunków zamówienia i dostarczenie Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą, h) ustalenia, po konsultacjach z Zamawiającym, harmonogramu zajęć, uwzględniającego min. dzienny limit godzin szkolenia, tj. nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych, tematy zajęć, miejsce odbywania zajęć, dane personalne wykładowcy i przekazania go Zamawiającemu nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć oraz uczestnikom najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, i) przeprowadzenia egzaminów końcowych wewnętrznych ( pozytywny wynik egzaminu będzie uprawniał do % otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu ) oraz zapewnienie przeprowadzenia niezbędnych egzaminów zewnętrznych,, -.- #.", ',, # (", j) zapewnienia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych kursów zawodowych. 5) Koszty wynikające z realizacji zadań wymienionych w powyższym punkcie 4 obciążają Wykonawcę. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczania pomieszczeń, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia w ramach projektu oraz materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych oraz innej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: lub lub 8) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją PO KL, w szczególności: a) prowadzenie dziennej listy obecności uczestników kursu (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników kursu pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu listę obecności niezwłocznie po zakończeniu kursu, b) odebrania od uczestników kursu oświadczeń dotyczących odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych i oświadczeń o skorzystaniu z posiłków, poczęstunków, biletów komunikacji miejskiej, c) prowadzenie dziennika zajęć ( według wzoru Zamawiającego) zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć kursu, podpis wykładowcy, d) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych egzaminów, e) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i nabycie uprawnień.

5 9) Kurs powinien zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, potwierdzającego jego ukończenie oraz zakres i nabycie kwalifikacji/umiejętności uprawniających do pracy w zakresie objętym kursem zawierającego w swojej treści minimum niżej wymienione elementy: - pieczęć organizatora kursu, - personalne dane osoby, która kurs ukończyła (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), - nazwę formy kształcenia, - nazwę organizatora kursu, - termin realizacji kursu, - cel kursu, - miejscowość i data wydania zaświadczenia, - podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez organizatora kursu do wydania zaświadczenia, - nazwę zajęć edukacyjnych oraz wymiar ich godzin, bądź w przypadku gdy Wykonawca stosuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), zgodnego z 6 w/w rozporządzenia lub według wzorów określonych odrębnymi przepisami, oznakowanych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: lub lub jeżeli nie wykluczają tego odrębne przepisy). Kopie zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od ukończenia kursu, 10) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników kursów na czas trwania zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach. Przed rozpoczęciem kursów zawodowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma i warunki zapłaty - jak we wzorze umowy załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Wykonawca wskaże w ofercie ( oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście, e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników kursu w ilości nieprzekraczającej 30% liczby uczestników kursu z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny.

6 3 4 '! 1! 1, 4 " #, (., (. 0 3 * * # &4- Zamawiający wymaga, aby usługa była zrealizowana w terminie 1) Cel: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kasjer sprzedawca. Nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej i dodatkowo zapoznanie się z elementami i technikami wizażu przydatnymi w pracy kasjersprzedawca. Wyrobienie zasad poprawnego budowania relacji interpersonalnych między sprzedającym a klientem. 2) Program kursu powinien obejmować: a) techniki sprzedaży, b) komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie, c) obsługa kasy fiskalnej i wagi samo obliczeniowej, d) komunikacja interpersonalna, e) negocjacje handlowe, f) umiejętność ekspozycji towarów, g) towaroznawstwo, #. - ( # 1% #. h) dokumenty występujące w sprzedaży, i) przepisy prawne obowiązujące sprzedawcę, j) elementy i techniki wizażu przydatne w pracy kasjer-sprzedawca (miedzy innymi makijaż, fryzura, ubiór), k) egzamin końcowy. 3) ' Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw, dla 17 uczestników, w wymiarze łącznie * * 0 0 # ) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ, a także do zapewnienia każdemu uczestnikowi indywidualnego stanowiska nauki i pracy na zajęciach z wykorzystaniem kasy fiskalnej. 1) Cel: przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach i umiejętności obsługi programu fakturowania magazynowego, nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego (egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego) oraz uprawnień do wymiany butli z gazem., - * 2) Kurs powinien przebiegać według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). Jednostką wyznaczoną jest Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowany przez Ministerstwo Gospodarki. a) typy stosowanych wózków jezdniowych, b) budowa wózków,

7 c) czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy z wózkami, d) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, e) zapasy magazynowe, f) wyposażenie magazynu, g) technologia prac magazynowych, h) organizacja prac magazynowych, i) zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, 1! j) przepisy BHP, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie, k) fakturowanie, l) wykonywanie operacji fakturowania z zastosowaniem komputera. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw dla 11 uczestników, w wymiarze #.. 4) Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt: 0 3 '* * 0 a) egzaminu państwowego przed komisją 3 # &4-.,. Urzędu Dozoru Technicznego, b) egzaminu z zakresu wymiany butli gazowych przy wózku. 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ., #- - # -,, 1) Cel: nabycie umiejętności prostych księgowań, obsługa programu Płatnik i programów finansowo- księgowych, elementy księgowości pełnej, obsługa książki przychodów i rozchodów. 2) Program kursu powinien obejmować: a) podstawy księgowości. Ogólne informacje o programie finansowo księgowym, b) definiowanie i zakładanie kont analitycznych, syntetycznych, wykaz kont, c) zakładanie kartotek, d) zasady księgowania, e) zasady ewidencji faktur Vat, f) bilans otwarcia. Zasady sporządzania bilansu, zestawienie obrotów i sald, g) ewidencja operacji gospodarczych. Dekretacja dokumentów księgowych, h) zamknięcie miesiąca, i) sporządzanie sprawozdań, j) egzamin końcowy. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu w następujące dni tygodnia: poniedziałki, środy i piątki w godzinach: od do 14 00, z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy kawowej dla 7 uczestników, w wymiarze łącznie $! #.( 1 godzina lekcyjna = 45 minut).

8 # * * ) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ, a także do zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu indywidualnego stanowiska nauki i pracy na zajęciach z wykorzystaniem komputera. 1) Cel: zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad dzieckiem i osobą starszą oraz umiejętności wykonania masażu. 2) Zajęcia teoretyczno-praktyczne powinny zawierać: a) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno higienicznych (m.in. pielęgnacja małego dziecka, pielęgnację ran przewlekłych, pielęgnacja chorego leżącego w łóżku), b) zasady żywienia dzieci, osób starszych, c) rozwiązywanie problemów zdrowotnych (wieku rozwojowego, wieku geriatrycznego), d) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia (dziecka, osoby starszej), e) reanimacja, f) umiejętność prawidłowej opieki (np. nad chorym z chorobą nowotworową, dzieckiem, osobą dorosłą) g) zagospodarowanie wolnego czasu, h) współpracę z podopiecznym i jego rodziną, i)rozpoznawanie, klasyfikacja i eliminowanie czynników i sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu podopiecznego,,, -. ", "., 4, -,,, -, #.,# 4.,*,# 4, j) elementy i techniki masażu leczniczego, klasycznego k) zapoznanie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas opieki nad dzieckiem, osobą starszą. #. 1!! 3) % 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie ( ' * * # 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw dla 24 uczestników, w wymiarze 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ, a także do zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu odzieży ochronnej na zajęciach praktycznych. 1) Cel: nabycie umiejętności z zakresu techniki układania kwiatów i nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 2) Program kursu powinien obejmować: a) zapoznanie słuchaczy z tematem roślin ciętych, żywych, ciętych utrwalonych oraz ozdobnych, b) techniki tworzenia układów kompozycyjnych z roślin ozdobnych żywych i utrwalonych, c) materiały dekoracyjne i pomocnicze w artystycznym układaniu kwiatów, d) praktyczne wykonywanie różnych kompozycji dekoracyjnych bukietów, wiązanek, florystyka komunijna, ślubna, żałobna, dekoracja witryn sklepowych., e) dekoracja kwiatów doniczkowych, stroiki świąteczne, dekoracja stołu, teoria florystyki kwiaciarnia i obsługa klienta, f) obsługa kasy fiskalnej.

9 #. - ( # 1% #. "! 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu dla dwóch grup: a) GRUPA I: 18-osobowa: Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie ( 1 godzina lekcyjna! #. - ( # 1% #. = 45 minut) dla 18 uczestników, z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw,, w wymiarze " w następujące dni tygodnia: wtorek piątek, w godzinach: , b) GRUPA II: 21osób nieaktywnych zawodowo sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi (osoby powracające do projektu).: & Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu w następujące dni tygodnia: poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 0 3 %* * od do 14 00, z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy kawowej 0 # 24- dla 21 uczestników w wymiarze 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 4) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ. 1) Cel: nabycie nowych i rozwój posiadanych umiejętności zawodowych poprzez przygotowanie osób do zawodu kucharza. Nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej. 2) Program kursu powinien obejmować: a) wiadomości z zakresu gastronomii, b) przepisy BHP i HACCP w gastronomii, c) wyposażenie techniczne aparatura i urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt gastronomiczny, d) technologie kulinarne potraw, e) nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, f) nowe trendy w gastronomii, #. - ( # 1% #. g) dekorowanie stołu i potraw,! h) organizacja przyjęć, i) obsługa kas fiskalnych i wag samo obliczeniowych. 3) $ Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie 0 3 &* ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut) dla 9 uczestników, z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw, w wymiarze łącznie * 3 0" 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ, a także do zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu indywidualnego stanowiska nauki i pracy na zajęciach z wykorzystaniem kasy fiskalnej oraz odzieży ochronnej na zajęciach praktycznych.

10 $ # 1 4-1) Cel: przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarki, uzyskanie wiadomości o koparkoładowarkach, silnikach spalinowych, elementach hydrauliki, technologii prac ziemnych, zasad bezpiecznej pracy koparko-ładowarki, praktyczna nauka pracy osprzętem koparko-ładowarki oraz nabycie uprawnień do obsługi koparkoładowarki. 2) Kurs powinien przebiegać według programu opracowanego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Część teoretyczna kursu powinna obejmować zagadnienia z zakresu: a) dokumentacji technicznej maszyn roboczych, b) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,. 4 # ", ' ( #,,,,, 0 c) technologii wykonywania robót ziemnych, d) użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Część praktyczna kursu powinna obejmować: naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. #. 1!1 $ 1 4) Wykonawca zobowiązany 3 będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie 000 # '4- ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw dla 24 uczestników, w wymiarze 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ. 1) Cel: przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych (wiadomości o walcach drogowych, silnikach spalinowych, elementach hydrauliki, technologii prac ziemnych, zasad bezpiecznej pracy walcem drogowym, praktyczna nauka pracy walcem drogowym). 2) Kurs powinien przebiegać według programu opracowanego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Część teoretyczna kursu powinna obejmować zagadnienia z zakresu: a) dokumentacji technicznej maszyn roboczych, b) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c) technologii wykonywania robót ziemnych, d) użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Część praktyczna kursu powinna obejmować: naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

11 0. 4 # ", ' ( #,,,,, 2 #. 4) Wykonawca 0 3 $* zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie # ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut) z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw dla 3 uczestników, w wymiarze %% 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ. 1) Cel: przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na licencję pracownika ochrony osób i mienia I stopnia. 2) Zakres przedmiotowy: blok prawny, blok ogólny i zawodowy, ochrona osób, ochrona mienia, w tym zajęcia z zakresu ochrony obiektów i konwojów, techniczne środki zabezpieczenia, wyszkolenie strzeleckie ( 7 strzelań, w tym pięć z broni krótkiej, jedno z maszynowej i jedno z gładkolufowej), techniki samoobrony. 1 3) Program kursu powinien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.,.#. #. ( Dz. U. Nr 113, poz. 731, z późn. zm.). 4),,, - #. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu (maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zapewnieniem przynajmniej dwóch przerw, dla 9 uczestników, w wymiarze łącznie % 0(,. 4.,." 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.4. Założenia wspólne SIWZ, a także 4. %&,%"& 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, (. & ustawy Zamówienia $,,,,-,. 4,,-, (. #. 4 ", ( " #,. uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub jego części, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od dnia podpisania umowy) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

12 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kursów zawodowych z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia w części (pakiecie) na który Wykonawca składa ofertę, w tym co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 40% wartości zaoferowanej przez Wykonawcę w przetargu ceny oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców), b) warunki określone przez Zamawiającego w pkt lit. a,b,c,d, winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt lit. e powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie, c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, $ d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich, 2, (. 4 4, 4,. 4,. w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, e) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. *wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wykonawca musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13 2 0(.." #,, 4,, 8.6. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz ( z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 9.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:, (. 4 4 a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego 1, (. 4 4 (oryginał), b) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów ', (. 4 4 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania %,, o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego (oryginał), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. ( "a w 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.lit.b) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa w pkt. 9.2.lit.b) niniejszej specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W - ( #-,,, przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy (oświadczenie innych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy) #-osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji

14 ,, (, -, # #* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, z których potencjału korzysta Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych / podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. /$do (,, 1! 1!!,,#., 0. 4 #, ( # # " 4 # -, " $", 1%' ",,,, *,,.. -4."- #.., -,., 4., #! 0(,-,, 4 " 4-,., & # Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. # ( 9.6. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a) wypełnionego i podpisanego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio do części pakietu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), c) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje,, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: d) szczegółowego programu zajęć teoretycznych i praktycznych kursów, uwzględniającego założenia pkt. 3 i 5 niniejszej specyfikacji opis przedmiotu zamówienia i opis części zamówienia, Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem i pisemnie Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. # # $" Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało doręczone )*!$! " w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faksem, oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał ,,, %&$'!' Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Beata Piotrowska - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia, tel. (085) , 2. Beata Kwiatkowska w sprawach procedury przetargowej, tel. (085) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach

15 ,,- #, ( Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz - 1 '!"!! (słownie: umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http:// www. mopr.bialystok.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ # * Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http:// www. mopr.bialystok.pl).!!"!! (słownie: pięćset złotych), ( trzysta pięćdziesiąt złotych), ' 1!!"!! słownie: dwieście złotych), %!!"!! słownie: sześćset złotych), & %!"!! słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), % '!!"!! słownie: trzysta złotych),!!"!! słownie: jeden tysiąc czterysta złotych), $ '!!"!! słownie: trzysta złotych) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy $! 1!1!! jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620) Wadium w formie pieniężnej należy!'$!%%!przed wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział Białystok, konto nr upływem terminu składania ofert

16 12.4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14.00, przed upływem terminu składania ofert Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty.- *, - " #,, ( wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą W przypadku wniesienia wadium przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy w dokumencie wadialnym, w szczególności wnoszonym w formie niepieniężnej, wskazać w imieniu jakich podmiotów wadium to jest wnoszone Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. ' 3 ( Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj r,,-, ( Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

17 14.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie błędnego zapisu i naniesienie poprawnego oraz muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wykonawca informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków, # (, płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust. 4 ustawy) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Złożenie więcej niż jednej oferty na dany pakiet lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom ( * a) wypełniony i podpisany formularz oferty: - Pakiet nr 1 załącznik nr 1/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 2 - załącznik nr 1/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 3 - załącznik nr 1/3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 4 - załącznik nr 1/4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 5 - załącznik nr 1/5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 6 - załącznik nr 1/6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 7 - załącznik nr 1/7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - Pakiet nr 8 - załącznik nr 1/8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z zapisem pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

18 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ZAMIANA (pozostałe oznakowanie wg pkt ) Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczającym ofertę przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (ul. Malmeda 8, Białystok) oraz opisane następująco: nazwa (firma) Wykonawcy #,4(,,., (,, * # 4, # # $"! adres, Wykonawcy,!!$ 1!!,,, #,, ( 1',,, #-, " - ( #, - (, ",4 '' ' (, 4 - (,, 1! "! - "# # $"! 1! "! Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta w przypadku złożenia oferty osobiście.

19 (, - %,,--# Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz inne opłaty ( jeżeli Wykonawca takie przewiduje) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia Wyliczenie ceny winno być dokonane według następującego wzoru: Cjk x liczba uczestników kursu), gdzie: CO cena ofertowa brutto, &, 4 "4 -, - (,. 4,- ( Cjk oferowana cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika kursu zawodowego Cena za całość zamówienia oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: (!! Zasady oceny ofert: Wartość punktowa oferty będzie wyliczana przy pomocy wzoru: najniższa cena spośród ofert ważnych Wpkt = X 100 pkt. cena oferty badanej $ # W oparciu o powyższe kryterium opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę (spośród niepodlegających odrzuceniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach w/w kryterium oceny ofert Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ) na własnej stronie internetowej (http:// www. mopr.bialystok.pl) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.

20 18.5. Zamawiający 2 0( ( #.",,, - ( może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta i nie zostanie wykluczony żaden wykonawca Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1! 0 #, "4,, 4 publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o,-# "4# #- 4 " # " - których mowa w art. 93 ust.1., 4,-#.. ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na: a) zmianie terminu realizacji umowy w przypadku: - jeżeli jego niedotrzymanie wynika z działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy w związku ze zmniejszeniem przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach (liczbie uczestników) wykazanych w ofercie Wykonawcy, bez konieczności zachowania formy pisemnej, c) zmianie miejsca przeprowadzenia kursu, pod warunkiem że zmiana jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie ulegnie zmianie miejscowość przeprowadzenia kursu, a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne z warunkami wskazanymi w ofercie, d) zmianie harmonogramu zajęć w przypadku: - wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany z przyczyn nieleżących po stronach umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności uzasadniających jego zmianę, bez zmiany terminu realizacji umowy, - zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, e ) zmianie wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj dostawy o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT, - w przypadku zmniejszenia ilości uczestników kursu, o którym mowa w 1 ust. 1 - wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości osób rzeczywiście uczestniczących w kursie, bez konieczności zachowania pisemnej formy zmiany umowy, f) zmianie umowy wynikającej z innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388334-2013 z dnia 2013-09-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi obowiązkowe. zamówienia publicznego.! " # $ # # % & ' ( Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 678 31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, www. mopr.bialystok.pl Białystok: Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Białystok, 19.07.2011r. Znak: PZP.271.8.2011 Zamawiający: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03 Znak sprawy : PZP.26.3.31.2015 Białystok, dn. 16.09.2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r.! " # $ % & % & ' ( Białystok: Warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (interpersonalne) oraz inne rozwijające umiejętności miękkie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na przewóz osób i rzeczy oraz kat. B dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu

na przewóz osób i rzeczy oraz kat. B dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu Białystok: Kurs prawa jazdy kat. D, C, C + E wraz z kwalifikacjami na przewóz osób i rzeczy oraz kat. B dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207398-2014 z dnia 2014-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 20.12.2012r. Znak: PZP.271.21.2012 Znak: PZP.271.21.2012 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, www. mopr.bialystok.pl Białystok: Kurs prawa jazdy kat. C, C+E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mopr.bialystok.pl Białystok: Kurs komputerowy dla uczestników projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-23/2013 Ruda Sułowska, 02 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-23/2013 Ruda Sułowska, 02 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ 29 BASENÓW DO SPRZEDAŻY RYBY ŻYWEJ WRAZ Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. Numer ogłoszenia: 70264-2012;

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Białystok, dn 3007202r Znak: PZP27202 Zamawiający: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-11 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.bip.lowicz.eu Łowicz: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Płock: Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Droga do aktywności Numer ogłoszenia: 199554-2010; data zamieszczenia: 07.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Armii Krajowej 2 B, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, ul. Armii Krajowej 2 B, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego do autobusów i pojazdów służbowych MZK w Łowiczu. Numer ogłoszenia: 519392-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa Janowiec Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8 88 430 Janowiec Wielkopolski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-18 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.torun.pl Toruń: Dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do drukarek,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Zamówienia

Istotne Warunki Zamówienia Istotne Warunki Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 72-010 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo