Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem"

Transkrypt

1 STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem publicznym działającym jako jednostka budżetowa. 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zawadzkie. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Opolu. 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Zawadzkiem przy ulicy Paderewskiego Nr Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym Zawadzkie, ul. Paderewskiego 1 3. Dopuszcza się używanie przez przedszkole skrótu nazwy: 2 Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddz. Integracyjnym Zawadzkie, ul. Paderewskiego 1 4. Przedszkole posługuje się pieczęcią: Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym Zawadzkie, ul. Paderewskiego 1 tel NIP REGON ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa 3 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy w tym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności: 1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka; 2) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie: a) kierowanie dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej do Poradni Psychologicznej; b) organizowanie spotkań rodziców i nauczycieli ze specjalistami poradni; c) współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci wymagających działań korekcyjnowyrównawczych; 3) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola; 4) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.

3 2. Celem przedszkola jest: 1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek. 4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 6) W trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;. 9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w następujących obszarach: 1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 7) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. 8) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej". 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku i możliwości rozwojowych, w ramach programów indywidualnej pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności: prowadzi edukację prozdrowotną i proekologiczną wśród wychowanków, nauczycieli, rodziców, personelu; zapewnia bezpośrednią, stałą opiekę i bezpieczeństwo dzieciom w czasie pobytu na terenie przedszkola oraz poza terenem placówki - stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.; rozpoznaje i diagnozuje indywidualne potrzeby dziecka, potencjalne możliwości i umiejętności, wspiera rozwój dziecka uzdolnionego stosując aktywizujące, problemowe i zadaniowe metody pracy edukacyjnej; rozpoznaje przyczyny trudności dziecka - szczególną troską otacza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. organizuje pracę indywidualną, kompensacyjną i wyrównawczą przez nauczycieli - terapeutów z placówki; wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. 5. Przedszkole prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową MEN oraz realizuje zadania ponad podstawę programową MEN - wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych Przedszkole realizuje zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogiczne poprzez: 1) diagnozowanie środowiska wychowanków; 2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania; 3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; 4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) wspieranie dziecka uzdolnionego; 6) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z wychowawczodydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 7) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, które wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele.

5 4. Podmiotami upoważnionymi do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są: 1) rodzice/opiekunowie dziecka, 2) nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, 3) poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym specjalistyczna, 4) pomoc nauczyciela. 5. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 6. Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu: 1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone z dziećmi, 2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/opiekunów i nauczycieli. 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy. 8. Szczegółowe zasady udzielania w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem. 9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankowi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem wchodzący w skład Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10. Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. 11. Szczegółowe zasady pracy Zespołu określa Regulamin pracy Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem. 12. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, rewalidacyjnymi, wczesnym wspomaganiem rozwoju, nauczaniem indywidualnym oraz uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego wymaga zgody rodziców W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci niepełnosprawnych posiadających opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów dziecka) złożony u dyrektora przedszkola. 3. Szczegółowe zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju, powoływania i funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju określa Procedura Organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju obowiązująca w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.

6 4. Dyrektor przedszkola powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści, którzy tworzą Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 5. Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. 6. Szczegółowe zasady pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju określa Regulamin Pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju obowiązujący w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola. 2. W przedszkolu działa oddział integracyjny, w którym na równych prawach funkcjonują dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi przez: 1) Objęcie kształceniem specjalnym w oddziale integracyjnym dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 2) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanków, szczególnie w oddziale dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3) Indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej. 4) Prowadzenie rewalidacji odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 5) Wyrównywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowych i usprawnianie zaburzonych funkcji w ramach rewalidacji i terapii. 6) Zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki. 7) Wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzedzone diagnozą potrzeb specjalnych każdego dziecka w oddziale. 8) Udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i edukacji niepełnosprawnych dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej lub przygotowanie do przyszłego na miarę możliwości samodzielnego, włączenia się w życie społeczne. 9) Stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej. 10) Prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza. 11) Kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków dzieci wobec dzieci niepełnosprawnych. 4. Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, uczestniczą nauczyciele i specjaliści, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 7 W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 1. Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej. 2. Ochronę i przekaz narodowego i śląskiego dziedzictwa kulturowego.

7 3. Aprobatę dwujęzyczności : języka literackiego i gwary. 4. Kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia - na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 5. Zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka W przedszkolu prowadzi się nauczanie języka mniejszości narodowej. 2. Nauczanie języka mniejszości narodowej w przedszkolu organizuje się w trzech formach: zajęcia prowadzone w języku mniejszości; zajęcia prowadzone dwujęzycznie; zajęcia w języku mniejszości w wymiarze 4 godzin tygodniowo godziny zajęć w języku mniejszości zawiera się w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 4. Przez godzinę zajęć w przedszkolu rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 5. Wprowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej odbywa się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka złożony na zasadzie dobrowolności. 6. Aby prowadzić zajęcia związane z nauką języka mniejszości narodowej w przedszkolu, w jednej grupie wiekowej musi być w jej ramach nie mniej niż 7 wniosków rodziców. 7. W przypadku mniejszej niż 7 liczby wniosków tworzy się w przedszkolu zespoły międzygrupowe. 8. W sytuacji gdy wśród dzieci całego przedszkola jest mniej niż 7 wniosków, dyrektor zgłasza taką sytuację organowi prowadzącemu, a ten organizuje grupy międzyprzedszkolne. 9. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w przedszkolu. 10. Wycofanie wniosku następuje w formie pisemnej Przedszkole, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, organizuje, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie i na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dla dzieci w wieku 3-6 lat. 2. W przedszkolu organizuje się naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków oddziału przedszkolnego. Dla mniejszej liczby dzieci w oddziale lekcje religii w przedszkolu organizowane są w grupie międzyoddziałowej. 3. Dzieciom nieuczestniczącym w katechezie przedszkole zapewnia na ten czas opiekę. 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. 5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii - katechetę, zwanego dalej «nauczycielem religii» zgodnie z Kartą Nauczyciela, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez: w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego

8 biskupa diecezjalnego, w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych. 6. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym, że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane. 7. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich wychowanków - w porozumieniu z dyrektorem przedszkola lub uczestniczenia w zebraniach grupowych organizowanych przez nauczycielki grup. 9. Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania). 10. Dzieci, które nie korzystają z zajęć katechetycznych pozostają pod opieką nauczyciela danej grupy. Sposób realizacji zadań przedszkola Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: 1) Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej. 2) Wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich. 3) Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka. 4) Kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców. 5) Wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej i dzieci o nieharmonijnym rozwoju. 6) Intensywne wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniające ich rzeczywiste potrzeby i możliwości. 7) Zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów. 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez: 1) Stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości. 2) Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego. 3) Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata. 4) Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej.

9 5) Realizowanie i wspieranie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej. 6) Łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia. 7) Wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się w codziennych sytuacjach. 8) Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. 3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyższe zadania realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 4. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez: 1) Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców. 2) Organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym przedszkola. 3) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. 4) Informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka. 5) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu. 6) Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 7) Stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja, działalność wydawnicza przedszkola). 8) Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. 9) Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (zajęć psychoedukacyjnych, porad, konsultacji i warsztatów). 10) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej. 11) Współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 5. Celem poprawy jakości pracy przedszkola możliwe są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne (innowacje pedagogiczne, programy własne lub autorskie). Działalność dydaktyczno-wychowawcza przedszkola Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są: 1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 2) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,. 3) Zajęcia dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia specjalistyczne, gimnastyki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia z psychologiem). 4) Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. 2. Przedszkole może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt.2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

10 Organizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej 12 W przedszkolu prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne dotyczące: edukacji społeczno-moralnej edukacji w zakresie mowy i myślenia edukacji w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania edukacji zdrowotnej edukacji przyrodniczej edukacji ruchowej edukacji matematycznej edukacji muzycznej edukacji plastycznej edukacji technicznej edukacji kulturowo-estetycznej edukacji komunikacyjnej Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy wychowania przedszkolnego bądź programy własne opracowane przez nauczycieli lub innowacje pedagogiczne. Ponadto w przedszkolu realizowane są roczne plany pracy, plany miesięczne oraz indywidualne programy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, po akceptacji Rady Rodziców. 2. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego. 3. W oddziale integracyjnym nauczyciel wspomagający dokonuje modyfikacji wybranego przez nauczyciela prowadzącego programu, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 4. Nauczyciel przedstawia wybrany program wychowania przedszkolnego dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza program do użytku w przedszkolu. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci Dzieci uczęszczające do przedszkola, na wniosek i za zgodą rodziców mogą uczestniczyć w płatnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: 1) zajęcia rytmiczno-taneczne, 2) zajęcia umuzykalniające, 3) nauka języka obcego, 4) nauka taniec towarzyskiego, 5) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, 6) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy, 7) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 8) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia, 9) zajęcia tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny.

11 2. Zajęcia wymienione w ust.1 przedszkole organizuje z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 3. W miarę możliwości w/w zajęcia organizowane są dla wszystkich wychowanków, odbywają się w danej sali zajęć, przy obecności nauczyciela grupy. 4. Wybór zajęć rozwijających zainteresowani i uzdolnienia dzieci następuje na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami i są organizowane w godzinach popołudniowych. 5. Zajęcia, o których mowa w ust.1 prowadzą nauczyciele przedszkola lub osoby (firmy) z zewnątrz, z którymi zawiera się na czas określony umowy - porozumienia o współpracy na prowadzenie tychże zajęć. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców. 6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas w/w zajęć odpowiada osoba prowadząca zajęcia, nauczyciel, wychowawca grupy zgodnie z przydziałem zakresu obowiązków, kwalifikacjami do rodzaju prowadzonych zajęć. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz realizowanych poza placówką W przedszkolu zapewnia się dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku: 1) Nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu. 2) Pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej. 3) W miejscach, w których prowadzone są zajęcia stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci. 4) Sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii. 5) Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej. 6) W szatni i w kuchni znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy (wyposażenie uzgodnione z lekarzem). 7) Urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty. 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 3. Nauczyciel opuszcza powierzony oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 4. Nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. 6. W grupie najmłodszej zatrudniona jest pomoc nauczyciela, a w oddziale integracyjnym nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela, którzy pomagają w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

12 7. W przypadku, gdy do oddziału ogólnodostępnego uczęszczają dzieci niepełnosprawne bądź z orzeczeniami o niepełnosprawności w oddziale tym zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela. 8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel powinien powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku, zdarzeniu. 9. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka. 10. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego. 11. W przedszkolu umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych przypadków za zgodą rodziców. 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego. 13. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci. 14. Szczegółowe zasady organizowania wyjść poza teren przedszkola określa regulamin spacerów i wycieczek obowiązujący w przedszkolu. 15. Przedszkole organizuje wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki dostosowuje się do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 16. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów). 17. Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki, co najmniej dzień przed wyjazdem dzieci. 18. Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację: 1) Kartę wycieczki i listę uczestników (imię, nazwisko, adres, data urodzenia). 2) Pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka. 3) Preliminarz finansowy wycieczki. 4) Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5) Dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej. 19. Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci w miarę możliwości zapewnia się dodatkową opiekę woźnej oddziałowej w szatni. 20. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 21. Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. 22. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci Opiekę nad dziećmi w drodze do i z przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować te osoby na podstawie dowodu osobistego. 2. W sporadycznych przypadkach, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, może ono być odebrane przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 rok życia. 3. Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela i zgłosić nauczycielowi odbiór dziecka. 4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach. 6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 5³º do 8³º lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust W godzinach od 5.30 do 8.00 i od do w holu głównym pełni dyżur woźna oddziałowa. 8. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie. 9. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. 10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny czasu od zamknięcia przedszkola, nauczyciel po sporządzeniu notatki służbowej, powiadamia dyrektora przedszkola. 11. Zasady postępowania w przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców we właściwym czasie, zawierają uregulowania wewnętrzne. 12. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 13. W przypadku zaistnienia różnorodnych problemów zdrowotnych dziecka, nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodzica o konieczności wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola. 14. W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innego przedszkola. ROZDZIAŁ III Organy przedszkola Organami przedszkola są: 1) Dyrektor przedszkola 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 17

14 Kompetencje dyrektora przedszkola Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący. 2. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza na 5 lat szkolnych organ prowadzący przedszkole. W uzasadnionych przypadkach stanowisko powierzane jest na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. 3. Dyrektor przedszkola realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 1) Jako organ administracji oświatowej: a) podejmuje decyzje administracyjne, b) organizuje wewnętrzny system zapewniania jakości, c) sprawuje nadzór pedagogiczny. 2) Jako kierownik placówki oświatowej: a) kieruje przedszkolem i jest jego przedstawicielem na zewnątrz, b) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, c) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, d) organizuje za zgodą organu prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, e) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, f) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, g) sprawuje opiekę nad dziećmi, h) odpowiada za realizacje zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów zawodowych, i) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, j) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, k) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacją. 3) Jako pracodawca: a) zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników przedszkola, b) nagradza i karze pracowników, c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola. d) współdziała z związkami zawodowymi, e) prowadzi sprawy osobowe, f) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem, g) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, h) zapewnia odpowiedni stan bhp.

15 4) Jako pracownik: a) dyrektor jest pracownikiem przedszkola, powołuje go Burmistrz Zawadzkiego. 4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 5. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 6. Dyrektor przed zakończeniem każdego roku szkolnego, przedstawia Radzie Pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Kompetencje Rady Pedagogicznej W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola. 2) Przygotowanie projektu Statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian. 3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców. 4) Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz Regulaminu Pracy. 5) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych przedszkola. 6) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola. 7) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci. 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) Organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych. 2) Projekt planu finansowego przedszkola. 3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 4) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych. 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

16 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 9. Zebrania Rady są protokołowane. 10. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora, przy czym organ uprawniony do odwołania, obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 11. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 12. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej. Kompetencje Rady Rodziców W przedszkolu działa, Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkolnych. 2. Członków Rady Rodziców wybiera ogół rodziców dzieci uczęszczających do danego oddziału. 3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 6. Regulamin działalności Rady Rodziców określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych. 7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki, b) opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego, c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, e) opiniowanie propozycji podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inna organizację.

17 9. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 10. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców. Zasady współdziałania organów przedszkola Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia wymianę informacji. 2. Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób: 1) Ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola. 2) Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków rady (rodziców lub pedagogicznej), wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy. 3. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji. 4. Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną (ogłoszenia, zeszyt kurend) i powinny się ukazać, na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 2. W przedszkolu umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadza się rozmowy negocjacyjne dla zażegnania lub złagodzenia konfliktu. 3. Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów włącza się w rozwiązanie sporów mediatora. 4. Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego przedszkole, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organizacji związkowej lub sądu. 5. Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący, organizacja związkowa lub sąd - strony są informowane o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

18 ROZDZIAŁ IV Organizacja przedszkola Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która: 1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 2. W przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny obejmujący dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 3. Dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym, innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych, przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Może być ono organizowane w domu rodzinnym dziecka lub na terenie przedszkola. 4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, w stosunku, do których Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna lub Poradnia Specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia. Liczba dzieci w oddziałach Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej ust. 1 i 2. Czas trwania zajęć w przedszkolu Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

19 2. Czas trwania zajęć prowadzonych z dziećmi, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 3. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) tygodniowo. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć wychowawczo-dydaktycznych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć oraz tematy tych zajęć; fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 3. Dla dzieci zakwalifikowanych do indywidualnych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnowychowawczych i do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, przedszkole prowadzi odrębny dla każdego wychowanka dziennik zajęć indywidualnych. 4. Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka dokumentację z przeprowadzonej diagnozy i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistę (pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę i lekarza). Liczba wychowanków i oddziałów w przedszkolu Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi Przedszkole jest placówką wielooddziałową: 1) 1 oddział integracyjny, 2) 4 oddziały zbliżone wiekowo. 3. Wszystkie oddziały zlokalizowane są w jednym budynku. 4. Liczba tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci i warunków lokalowych przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

20 2. Arkusz zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów. 2) Liczbę pracowników przedszkola i ich stanowiska, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. 3) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Ramowy rozkład dnia Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu: schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w grupie łączonej; zajęcia i zabawy we własnych grupach, rozmowy indywidualne; czynności sanitarne, śniadanie; zajęcia edukacyjne, dowolna działalność dzieci, spacery, gry i zabawy w ogrodzie; czynności sanitarne, obiad; odpoczynek, zajęcia relaksujące, praca indywidualna i w małych grupach, gry i zabawy w ogrodzie; czynnosci sanitarne, podwieczorek; zabawy dowolne we własnych grupach; zabawy w grupie łączonej, gry i zabawy w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci. 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4. Rozkład dnia w oddziale może doraźnie ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych. Zasady funkcjonowania przedszkola Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej. 3. Przedszkole pracuje od godz do godz

21 4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach odbywa się w godz. od 8.00 do Terminy przerw w pracy przedszkola Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący. 2. Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej. Jest to okres wykorzystania urlopów wypoczynkowych poszczególnych pracowników, przeprowadzenia remontów, konserwacji obiektu, sprzętu i pomocy dydaktycznych. 3. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V); 2) dwa gabinety do prowadzenia z dziećmi indywidualnej pracy terapeutycznej; 3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 4) kuchnię; 5) szatnię dla dzieci i personelu. 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. 4. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków, zwłaszcza w oddziale integracyjnym. 5. Przedszkole może organizować dla swoich wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady odpłatności za przedszkole Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. 2. Wysokość opłaty za usługi świadczone przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Zawadzkie. 3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole poprzez kalkulację kosztów żywienia w placówce. 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega: 1) dzienna opłata za usługi świadczone przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową za każdy dzień nieobecności;

22 2) dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. 5. Pracownicy korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolu uiszczając opłatę za żywienie. 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminie do 20 każdego miesiąca, w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca. 7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane są w kwitariuszu przychodowoewidencyjnym opłat. Rodzice otrzymują oryginał pokwitowania. 8. Ulgi w opłacie za świadczenia wykonywane przez przedszkole poza podstawą programową udzielane są podstawie decyzji Burmistrza Zawadzkiego, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Zawadzkie. ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego, teologii, pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii bądź innej niezbędnej specjalności oraz pracowników administracyjno - obsługowych: księgową, referenta do spraw kadrowo-finansowych, referenta do spraw finansowych, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, pomoce nauczyciela, woźne i konserwatora. 2. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są w szczególności: 1) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. 2) Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku. 3) Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu. 4) Przestrzegać statutu przedszkola. 5) Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i sprzęt oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 6) Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. 7) Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków, pracownicy przedszkola otrzymują na piśmie Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece: 1) Jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału. 2) Dwóch i więcej nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy. 3) Dwóch i więcej nauczycieli dla oddziału autorskiego lub o innym specyficznym charakterze np. integracyjnego. 3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r.

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r. Uchwała nr 08/2013/2014 Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: zmian w statucie Przedszkola Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem opracowana na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r.

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r. UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA 31.08.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r.

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r. Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9. Na podstawie art. 14.2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu S T A T U T Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE Podstawa prawna: W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ

Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ 1 Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ 2 Rozdział I Nazwa i organizacja Zespołu 1. 1. Zespół nosi nazwę : Zespół Przedszkoli Specjalnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach działają oddziały przedszkolne. 2. 1. Organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2. Cele i zadania przedszkola

2. Cele i zadania przedszkola 1. Postanowienia ogólne. 1 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Niepubliczne SMOCZEK w Chwaszczynie. 2. Siedziba przedszkola: Chwaszczyno, ul. Wiejska 20A. 3. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo