W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5."

Transkrypt

1 C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5 s.7 s.8 s.10 Program Manus Puris s.11 Pakiet dla œrednich i ma³ych s.15 Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu

2 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA ul. Œwidnicka 39, Wroc³aw, tel. (+48 71) , , , fax DOLNOŒL SKA IZBA TURYSTYKI tel./fax (+48 71) Biuro DIG czynne codziennie w godz. od 8.00 do Prezydium Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej Prezes Zbigniew Sebastian Wiceprezesi S³awomir Lejman Jacek Libicki Janusz Rybak Czes³aw So³tysiak Cz³onkowie Prezydium Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej Jerzy Lipiñski Ryszard Milan Jerzy Najda Zdzis³aw Œliwiñski Janusz Trzciñski Nr. kont DIG Bank Ochrony Œrodowiska, O/Wroc³aw Kredyt Bank PBI SA III O/Wroc³aw Oni nam my sami sobie W dniach 9-11 stycznia przebywa³em wraz z cz³onkami Prezydium Unii Izb aby i Odry, której cz³onkiem jest Dolnoœl¹ska Izba Gospodarcza, w Brukseli na zaproszenie komisarzy Unii Europejskiej. W trakcie wielu spotkañ omawialiœmy perspektywy zwi¹zane z przyst¹pieniem naszego kraju do UE, zastanawialiœmy siê, jak pokonaæ piêtrz¹ce siê przed nami problemy, a sama Unia Izb by³a zainteresowana mo liwoœci¹ skorzystania z funduszy strukturalnych i pomocowych Unii na rzecz cz³onków stowarzyszonych czyli izb gospodarczych w Polsce, Niemczech i Czechach (zaznaczonych na za³¹czonej mapce). Spotkania, w jakich braliœmy udzia³, prowadzone by³y g³ównie przez przedstawicieli niemieckich landów i izby przemys³owo-handlowej z Hamburga. Na marginesie warto zauwa yæ, e wiele niemieckich miast i landów ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli; w biurach pracuje od 3 do 5 osób, których zadaniem jest bie ¹ce monitorowanie prac wszystkich komisji Unii i tych wszystkich organów statutowych, które po prostu dzie- l¹ pieni¹dze. Szkoda, e nas tam nie ma. Od dawna panuje zgoda miêdzy wojewod¹ i urzêdem marsza³kowskim co do tego, i Dolny Œl¹sk te powinien mieæ swoje biuro przy UE. Na razie nie ma na to pieniêdzy, tymczasem lobbing w dzisiejszych czasach jest wrêcz niezbêdny. W Brukseli panuje bardzo yczliwa atmosfera wobec naszych europejskich aspiracji, natomiast szokuj¹cy i wrêcz przygniataj¹cy wydaje siê nadmiar biur i urzêdników. Niekiedy odnosi siê wra enie, e budowa kolejnych struktur Unii polega na mno eniu liczby urzêdników dla obs³ugi urzêdników. Poruszanie siê w tym g¹szczu staje siê coraz trudniejsze i dlatego tym bardziej trzeba tam byæ. Bêdê nadal podnosi³ w rozmowach z w³adzami województwa, które do biednych nie nale y i staæ je na wynajêcie kilku pokoi w Brukseli, by pos³aæ tam paru znaj¹cych jêzyki m³odych ludzi, którzy potrafi¹ skutecznie i godnie reprezentowaæ Wroc³aw i Dolny Œl¹sk. Pracownicy przedstawicielstw wyjaœniali nam bardzo dok³adnie, na czym polega ich zadanie i jak przek³ada siê ono mo e nie wprost na póÿniejsze profity. Ceny reklam II i III strona ok³adki (kolor) 700 z³. Wewn¹trz numeru (w nawiasach ceny dla cz³onków DIG) ca³a strona 200 z³ (150 z³) 1/2 strony 150 z³ (90 z³) 1/4 strony 90 z³ (60 z³) Tekst sponsorowany ca³a strona 250 z³ (150 z³) 1/2 strony 150 z³ (100 z³) Cz³onkowie DIG maj¹ prawo do jednej bezp³atnej reklamy w roku o objêtoœci 1/4 strony. Redaguj¹: Adam Karolczuk, Marek Sznajder Zdjêcia: Maciej Szwed, Archiwum Sk³ad komputerowy i przygotowanie do druku: ACS Piotr Kobylañski Po raz setny Biuletyn DIGinfo dociera do odbiorców: cz³onków Dolnoœl¹skiej 100 Izby Gospodarczej oraz jej sympatyków. Mamy nadziejê, e Biuletyn coraz lepiej prezentuje zarówno dorobek Izby, jak i problemy œrodowiska numerów DIGinfo biznesu. I tak widzi swoj¹ rolê w przysz³oœci. Redakcja DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 5

3 Oni nam... Byliœmy podejmowani obiadem przez Franza Cermaka, zastêpcê przewodnicz¹cego komisji Güntera Verheugena. W rozmowie z nim porusza³em problemy dolnoœl¹skich przedsiêbiorców, ich nadzieje i obawy przed wejœciem do Unii, adne bowiem fundusze pomocowe i strukturalne nie pomog¹, jeœli do dnia przyst¹pienia do wspólnoty europejskiej nie zmieni siê nasza mentalnoœæ. Znaczy to, e ju dziœ musimy myœleæ, co nas czeka za dwa czy trzy lata, jak sprostaæ wyzwaniom, które pojawi¹ siê nagle, niemal z dnia na dzieñ. Wa ne jest, by nie okaza³o siê, e ruch towarów, us³ug i ludzi odbywa siê tylko w jedn¹ stronê. Kolejne spotkanie mieliœmy z Pierre Schellekensem, m³odym Szwedem, który z ramienia Unii monitoruje wszystkie sprawy, jakie Polska przed przyst¹pieniem do UE musi rozwi¹zaæ w zakresie ochrony œrodowiska. Zwróci³ on uwagê na symptomatyczn¹ kwestiê, nad któr¹ delikatnie mówi¹c przetoczy³a siê doœæ burzliwa dyskusja, bo dano nam do zrozumienia, e Unia rozumie nasze trudnoœci, e nie mamy kapita³u, e mamy inne priorytety, e gospodarka ulega transformacji, e nie mo emy na ca³ym froncie iœæ do przodu, a tylko wybranymi odcinkami, wiedz¹, e jesteœmy zad³u eni i dla tej sytuacji panuje ca³kowite zrozumienie. Natomiast przedstawiciele Unii wykazuj¹ ca³kowite niezrozumienie dla naszej nieudolnoœci legislacyjnej. Wys³annikom Brukseli trudno poj¹æ, dlaczego tak trudno przeprowadziæ nam przez Sejm ustawy, które wymagane s¹ przed przyst¹pieniem do Unii, a które standaryzuj¹ nasze normy i prawo z normami UE w tej dziedzinie. Niestety, przykro by³o tego s³uchaæ, zw³aszcza, e nie mieliœmy adnych argumentów na usprawiedliwienie tej sytuacji. Natomiast z osobistych spotkañ z przedstawicielami landów granicz¹cych z Polsk¹ wynios³em nieukrywan¹ sympatiê dla naszej akcesji i nieustaj¹ce dla niej poparcie. W sumie wizyta w Brukseli by³a bardzo owocna. Jej efektem bêdzie coraz wiêksza iloœæ projektów pilotowanych przez Uniê Izb aby i Odry. Jeden z nich chcia³em ju dziœ zaanonsowaæ w marcu w ADtranz spotka siê ca³e prezydium Unii Izb z ministrem transportu Jerzym Widzykiem (lub którymœ z jego zastêpców), który poprowadzi wyk³ad o perspektywach rozwoju systemu komunikacyjnego w Polsce do roku 2015 (po³¹czeñ autostradowych, kolejowych i wodnych). Poprzednie takie konferencje mia³y miejsce w Pradze i Berlinie, obie z udzia³em ministrów transportu Czech i Niemiec. W trakcie prac komitetów Unii Izb da³o siê zauwa yæ bardzo silne d¹ enie strony niemieckiej, by pozyskiwaæ fundusze na okreœlone przedsiêwziêcia, te jednak musz¹ byæ poprzedzone wyznaczeniem priorytetów, nakreœleniem celów strategicznych i opracowaniem planów. Dolny Œl¹sk na pewno bêdzie stawiaæ na modernizacjê linii kolejowej Wroc³aw-Berlin, by docelowo mog³y ni¹ jeÿdziæ szybkie poci¹gi. Reasumuj¹c, wyjazd cz³onków prezydium Unii Izb aby i Odry by³ typowo studyjny, ale z³o yliœmy przy tej okazji aplikacjê o sfinansowanie przez Brukselê pewnych zamierzeñ, jakie Unia Izb chce realizowaæ w ramach jej statutowych komitetów. Niebawem czeka nas wyjazdowe spotkanie w Gliwicach, gdzie przedyskutujemy, jakie zadania poszczególnych cz³onków wska emy do finansowania przez Brukselê. 5 Zbigniew Sebastian 6 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

4 Laureaci III edycji konkursu Przedsiêbiorstwo Fair Play w chwilê po odebraniu listów gratulacyjnych. Grali czysto 2 lutego br. w hotelu Park Plaza we Wroc³awiu odby³a siê uroczysta gala, podczas której podsumowano regionalny etap III edycji Programu Promocji Kultury Przedsiêbiorczoœci PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY. 33 laureatów z woj. dolnoœl¹skiego i lubuskiego odebra³o listy gratulacyjne z r¹k wojewody dolnoœl¹skiego Witolda Krochmala. Na gali obecny by³ Mieczys³aw B¹k przewodnicz¹cy Ogólnopolskiej Komisji Konkursu FAIR PLAY. Mi³o nam donieœæ, e wœród wyró nionych znaleÿli siê cz³onkowie Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej: ZABERD, Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Zespo³u Elektrociep³owni Wroc³aw ELEKTROSERVICE, Michael Huber Polska, CAR CENTER, Miros³aw Wróbel ASO MERCEDES-BENZ, Przedsiêbiorstwo Serwisowe Zespo³u Elektrociep³owni Wroc³aw, Kancelaria Brokerska JARGO. Pokazaæ swoje atuty DOLNOŒL SKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Dolnoœl¹skie Centrum Wspierania Biznesu zosta³o powo³ane do wspó³pracy z Instytutem Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym KIG, przy realizacji Programu Promocji Kultury Przedsiêbiorczoœci Przedsiêbiorstwo Fair Play, jako jedna z wielu firm prywatnych, œwietnie znaj¹ca rynek podmiotów gospodarczych województw, na terenie których operuje. Tak¹ potrzebê zrodzi³a koniecznoœæ szerszego upowszechnienia zasad etycznych w dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ od 1993 roku zajmowa³ siê Instytut wspó³dzia³aj¹c z Institute of Business Ethics z Londynu. Dolnoœl¹skie Centrum Wspierania Biznesu od lat zajmuje siê promocj¹ firm poprzez realizacjê programów gospodarczych, tj. Solidny Partner i Teraz Polska. St¹d w³aœnie my zostaliœmy wybrani na Administratora Regionalnego Programu Promocji Kultury Przedsiêbiorczoœci Przedsiêbiorstwo Fair Play. I myœlê, e to by³ dobry wybór, przez 2 lata uda³o nam siê pozyskaæ do tego przedsiêwziêcia administracjê terenow¹, media, organizacje zrzeszaj¹ce pracodawców i dzia³aj¹ce na ich rzecz oraz oczywiœcie podmioty gospodarcze, dla których oprócz zysku wa ne jest myœlenie w kategoriach dobra spo³ecznego. O takich klientów zabiegamy, staramy siê dotrzeæ zw³aszcza do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które nie zawsze wiedz¹, jak pokazaæ swoje atuty na tle znanych i uznanych marek. Doskona³¹ p³aszczyzn¹ prezentacji oraz nawi¹zania kontaktów handlowych sta³y siê spotkania uczestników programów gospodarczych, które organizujemy od listopada. Spotkania maj¹ charakter integracyjny, dostarczaj¹ tak e informacji na temat preferencji przygotowywanych przez partnerów programu, to jest media, banki, firmy us³ugowe, hotele itp. Ten zakres dzia³añ zamierzamy rozszerzyæ, opinie klientów wskazuj¹ na ogromn¹ potrzebê kontaktów i wymiany doœwiadczeñ. Idea³em by³oby dla mnie, gdyby nagrodzeni nawi¹zali trwa³e kontakty handlowe, tak w regionie, jak i na terenie ca³ego kraju. Programy, które prowadzimy, stale siê rozwijaj¹, roœnie liczba zainteresowanych uczestnictwem. Mieczys³aw B¹k, dyrektor Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym, trafnie spuentowa³ potrzebê promowania etyki w biznesie mówi¹c Mamy nadziejê, e z biegiem czasu postêpowanie fair play stanie siê po prostu op³acalne, e na nim bêdzie siê opiera³a reputacja ka - dej szanuj¹cej siê firmy. Jednak poprawa obyczajów to proces bardzo skomplikowany i d³ugotrwa³y dlatego w³aœnie na wiele sposobów staramy siê upowszechniæ idee rzetelnoœci w biznesie i nagradzaæ tych, którzy ju dzisiaj zgodnie z nimi postêpuj¹. W fazie przygotowañ znajduje siê kolejne przedsiêwziêcie: Fair Play dla Gmin mam nadziejê, e we wrzeœniu br. og³osimy I edycjê. Staraj¹c siê jak najlepiej przygotowaæ klientów na trudne czasy wspólnego europejskiego rynku, nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Centrum Certyfikacji Simp-Cert, które zajmuje siê certyfikowaniem systemów zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, a tak e zintegrowanych systemów zarz¹dzania. Spotkanie z udzia³em przedstawicieli Simp-Certu pokaza³o, e dla wielu firm wspó³pracuj¹cych z Dolnoœl¹skim Centrum Wspierania Biznesu jest to interesuj¹cy temat. Równolegle bêdziemy wprowadzaæ nowy program gospodarczy Polski Sukces, objêty honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, który za cel stawia sobie promocjê osi¹gaj¹cych sukces gospodarczy firm prywatnych, w których podstawê dzia³alnoœci i rozwoju stanowi polski kapita³. Banki zapraszamy do udzia³u w III ju edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców, organizowanego przez DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 7

5 Zysk plus wra liwoœæ Rozmowa z Anet¹ Starzec z Dolnoœl¹skiego Centrum Wspierania Biznesu Na mo e liczyæ partner, kooperant czy kontrahent robi¹cy interes z firm¹, o której wie, e jest ona laureatem Programu Przedsiêbiorstwo Fair Play, czego siê mo e po niej spodziewaæ? Na pewno uczciwoœci, rzetelnoœci, terminowoœci i jakoœci, zarówno gdy chodzi o oferowane towary, jak i us³ugi. Laureaci zostali dobrze zweryfikowani pod tym k¹tem przez niezale ne komisje. W Dolnoœl¹skiej Komisji Konkursowej poza przedstawicielem Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej zasiadali wys³annicy ZUS-u, PKO BP S.A., Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, Urzêdów: Wojewódzkiego i Marsza³kowskiego oraz mediów. Zapewne w kolejnych edycjach w komisji pojawi siê ktoœ z Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Czy laureat mo e siê przemkn¹æ przez tak gêste sito weryfikacji? Za- ³ó my, e p³aci regularnie podatki i zobowi¹zania, ale gdzieœ po drodze otar³ siê w przesz³oœci o s¹d, gdzie skar ono go o nierzeteln¹ sp³atê d³ugów wobec wierzyciela. Raczej nie. Partnerem konkursu jest firma Kaczmarski Inkasso, która bada dossier pretendenta i jeœli klient figuruje w dokumentacji Kaczmarski Inkasso, to wiadomo, e ma problem z terminowym regulowaniem zobowi¹zañ. Jak dot¹d tylko dwie firmy nie przesz³y do dalszego etapu z powodu nieterminowych p³atnoœci. Wiêkszoœæ przedsiêbiorców wie, e jest sprawdzana i startuje w konkursie, poniewa nie Pokazaæ... Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw, Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ oraz Warszawski Instytut Bankowoœci. Myœlê, e spoœród przedstawionych przedsiêwziêæ prowadzonych przez Dolnoœl¹skie Centrum Wspierania Biznesu na terenie Dolnego Œl¹ska i województwa lubuskiego, ka dy z klientów znajdzie coœ dla siebie. Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy Aneta Starzec. Dolnoœl¹skie Centrum Wspierania Biznesu ul. Leszczyñskiego 4, Wroc³aw tel , tel./fax , wew ma sobie nic do zarzucenia. Firma, która chce przyst¹piæ, zna wymogi i wie, e bêdzie ostro weryfikowana, a œwiadoma sama rezygnuje. Mamy oto laureata: co on ma z tego, e przyznano mu tytu³ Przedsiêbiorstwa Fair Play? Uwiarygodnienie przedsiêbiorstwa przez program, prowadzony przez niezale ne instytucje. Poddanie siê badaniom wiarygodnoœci i rzetelnoœci w otwartym konkursie, stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Firmom-laureatom umo liwia wykorzystanie wyników konkursu i dzia³alnoœci rynkowej, daj¹c im dodatkowy znacz¹cy argument w walce konkurencyjnej. Program wyró nia podmioty gospodarcze kieruj¹ce siê w swojej dzia³alnoœci nie tylko zyskiem, ale i wra liwoœci¹ na problemy otoczenia, co jest na etapie oceny szczególnie preferowane. Wra liwoœæ na problemy otoczenia to hojnoœæ w akcjach charytatywnych? Równie, ale chodzi tak e o relacje wewnêtrzne, stosunek do pracowników, a nawet o wysokoœæ œredniego wynagrodzenia. To kryterium wydaje siê warte poparcia, bo wielu przedsiêbiorców stara siê maksymalizowaæ zyski p³ac¹c ludziom w granicach p³acy minimalnej i obchodz¹c Kodeks pracy. Wtedy nie licz¹ siê takie wartoœci, jak przywi¹zanie pracownika do firmy czy jego rzeczywiste umiejêtnoœci. Weryfikatorzy z komisji regionalnej odwiedzaj¹ klientów i badaj¹ na miejscu zawarte w ankietach sformu³owania, jakich u ywaj¹ przedsiêbiorcy w ramach samooceny. Stosunki pracy te s¹ przedmiotem oceny, a jej miar¹ jest m.in. stosunek zarobków w danym zak³adzie do wysokoœci œredniej p³acy w województwie. Z regu³y uposa enia za³óg w nagrodzonych firmach kszta³towa³y siê w granicach tej œredniej lub tylko nieznacznie poni ej niej. Czy przypadkiem Przedsiêbiorstwo Fair Play nie ginie poœród wielu innych szlachetnych rywalizacji o laury, god³a, statuetki, tytu³y, medale? Nagromadzi³o siê nam ostatnio ró - nych konkursów, tylko skala presti- u siê w nich zmienia. Rzeczywiœcie, bardzo du o jest tych tego typu przedsiêwziêæ, ale tylko Przedsiêbiorstwo Fair Play promuje kulturê przedsiêbiorczoœci, z któr¹ w Polsce wci¹ jest bardzo kiepsko. Oczywiœcie, po trzech edycjach, przy rosn¹cej nawet frekwencji uczestników, nie zmienimy z dnia na dzieñ wizerunku rodzimego kapitalisty; na zmianê sposobów myœlenia trzeba lat. Wa ne, e firmy chc¹ braæ udzia³ w konkursie, chc¹ siê pokazaæ. Przy okazji uczestnicy podkreœlaj¹ dziwny paradoks, e media bardziej upodoba³y sobie te przedsiêbiorstwa, gdzie dzieje siê Ÿle: nieskutecznie zarz¹dzane, zalegaj¹ce z zobowi¹zaniami, przed³u aj¹ce zap³atê za towar lub us³ugê, nie licz¹ce siê z za³og¹, podczas gdy o tych dobrych, niekiedy wzorowych pisze siê i mówi z regu³y podczas kolejnej gali z udzia³em dostojników pañstwowych, którzy w b³ysku fleszów wrêczaj¹ dyplomy i nagrody wyró nionym prezesom czy dyrektorom. Dlatego z tym wiêksz¹ satysfakcj¹ informujê, e Gazeta Wroc³awska, patronuj¹ca konkursowi Przedsiêbiorstwo Fair Play, przez pó³ roku co tydzieñ prezentowa³a za³o enia programu i uczestnicz¹ce w nim firmy, a na koniec zamieœci³a relacjê z gali. Jak roœnie liczba uczestników? W pierwszej edycji programu, prowadzonego przez Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, uczestniczy³o w kraju 80 firm, w drugiej 240, w trzeciej, w³aœnie zakoñczonej ponad 400. Z naszego regionu wyró niliœmy niedawno 33 firmy, co oznacza podwojenie liczby laureatów w porównaniu z poprzedni¹ edycj¹. Oczywiœcie, przewa aj¹ firmy ma³e i œrednie... Du e nie mog¹? Mog¹, chêtnie bior¹ udzia³, ale one nie maj¹ wiêkszych problemów z promocj¹; ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom trudniej zaistnieæ w otoczeniu znanych i uznanych marek. Program im w tym pomaga. Czy firma raz uhonorowana tytu³em Przedsiêbiorstwo Fair Play musi potem w kolejnych edycjach uwiarygodniaæ, e zosta³a nagrodzona nieprzypadkowo? Nie musi, ale z regu³y po³owa laureatów startuje ponownie, bo chce potwierdzaæ sw¹ pozycjê na rynku. Gdzie zdobywcy tytu³u trzymaj¹ certyfikaty? Ró nie, najczêœciej wieszaj¹ na œcianach w gabinetach prezesów, ale widywa³am je te w dzia³ach handlowych czy w punkcie obs³ugi klienta. Ponadto logo programu umieszczaj¹ na papierach firmowych i w materia³ach promocyjnych. Dziêkujê za rozmowê. 5 8 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

6 Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. ul. Hercena 3/5, Wroc³aw Tel. /0-71/ ; Internet: Prezes Zarz¹du: Ma³gorzata Giecewicz-Noworol SOLIDNE JARGO W obecnych czasach trudno jest funkcjonowaæ w obrocie gospodarczym na zasadach rzetelnoœci i wysokiej etyki, gdy te wartoœci nadal nie s¹ powszechne. Kancelaria Brokerska JARGO stara siê jednak udowodniæ, e w ka dej dziedzinie warto kierowaæ siê takimi przymiotami. W bran y brokerskiej i ogólnie ubezpieczeniowej jest to szczególnie wa ne. Rok 2000 by³ pod tym wzglêdem rokiem prze³omowym dla naszej Kancelarii. Wróæmy jednak na chwilê w przesz³oœæ. Korzenie naszej dzia³alnoœci siêgaj¹ 1991 roku, kiedy powsta³o Biuro Us³ug Ubezpieczeniowych JARGO. Od tego czasu firma sukcesywnie powiêksza swój portfel klientów oraz zdobywa cenne doœwiadczenie. W 1993 roku na bazie tego w³aœnie doœwiadczenia w³aœciciele firmy uzysku-j¹ licencje brokera ubezpieczeniowego. W 1995 roku zak³adaj¹ Kancelariê Brokersk¹ JARGO. Od tego czasu firma notuje na swoim koncie wiele sukcesów zwi¹zanych tak z pozyskiwaniem strategicznych klientów, jak równie z du ym rozwojem kadrowym i merytorycznym w zakresie kompleksowej i w pe³ni profesjonalnej obs³ugi brokerskiej. W chwili obecnej jesteœmy prê n¹ i dobrze rozwijaj¹c¹ siê firm¹ brokersk¹. Œwiadcz¹ o tym miêdzy innymi osi¹gniêcia w zakresie posiadanego portfela klientów. Wielu z poœród firm korzystaj¹cych z naszego serwisu brokerskiego, rozwija³o siê razem z nami. Wiele z tych firm jest dzisiaj w œcis³ej czo³ówce w swoich bran ach. Lata wspó³pracy z nami najlepiej potwierdzaj¹ ich zadowolenie z us³ug opartych na solidnoœci oraz nowatorskich rozwi¹zaniach. Na dzisiejsz¹ siln¹ pozycjê JARGO wp³ynê³o wiele sk³adowych takich jak: bardzo dobre przygotowanie merytoryczne kadry w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka, zindywidualizowane kompleksowe Programy Ubezpieczeniowe RZETELNA FIRMA 2000 wymagaj¹ce specjalistycznej wiedzy i niekonwencjonalnych metod, profesjonalny serwis brokerski poparty wieloletnim doœwiadczeniem, To tylko niektóre czynniki wp³ywaj¹ce na zaufanie, którym obdarzaj¹ nas dzisiaj nasi klienci. Wa nym elementem w przygotowaniu dobrego programu ubezpieczeñ jest dok³adna weryfikacja ryzyk wystêpuj¹cych w zak³adzie oraz opisanie wystêpuj¹cych sk³adników maj¹tku. Kancelaria gwarantuje realizacjê tego elementu poprzez przygotowanie audytu ubezpieczeniowego. Doskonale rozumiemy tak e, i firmy szczególnie szukaj¹ pomocy w momencie wyst¹pienia szkody. Dlatego w³aœnie nasza kancelaria gwarantuje szerok¹ asystê w zakresie likwidacji szkód. Nasz¹ firmê tworzy kilkunastoosobowa grupa specjalistów. Wiedz¹c, e to w³aœnie od nich zale y wizerunek firmy, staramy siê, aby wszyscy pracownicy JARGO mieli bie ¹cy dostêp do specjalistycznej wiedzy i rozwoju zawodowego oraz do nowoczesnych metod pracy. Inwestycje w rozwój kadry i narzêdzi s¹ wiêc wa nym elementem polityki firmy. Obecnie nasza kancelaria k³adzie du y nacisk na jeszcze wiêksz¹ rzetelnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci, która zawsze mia³a dla nas bardzo du e znaczenie. Nasza praca opiera siê w du ej mierze na materia³ach poufnych oraz na z³o onym procesie oceny ryzyka oraz na budowaniu i administrowaniu programami ubezpieczeñ naszych klientów. To wszystko wymaga du ej wiedzy i rzetelnoœci, której w³aœnie wymagaj¹ prawid³owo zarz¹dzane firmy. St¹d te JARGO podjê³o wyzwanie bior¹c udzia³ w ogólnopolskim Programie Promocji Kultury Przedsiêbiorczoœci Przedsiêbiorstwo Fair Play. Po surowej i wielowymiarowej ocenie naszej firmy Kapitu³a konkursu zakwalifikowa³a JARGO do fina³u. W dniu r., w warszawskim Hotelu Mariott oficjalnie nadano nam tytu³ PRZEDSIÊ-BIORSTWO FAIR PLAY JARGO wspólnie z Dolnoœl¹skim Centrum Wspierania Biznesu by³o tak e inicjatorem zorganizowanego sympozjum po³¹czonego z bankietem andrzejkowym. Spotkanie to mia³o na celu przedstawienie z³o onych zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ryzykiem oraz analizê przyk³adowych szkód ubezpieczeniowych. Na spotkaniu przedstawiono równie aspekty zwi¹zane z przygotowaniem audytu ubezpieczeniowego i jego wp³ywu na znajomoœæ zagro eñ wystêpuj¹cych w firmie. Laureaci i uczestnicy konkursu mogli siê równie zapoznaæ z wieloma preferencjami przyznanymi przez JARGO. Dodatkowym sukcesem naszej kancelarii okaza³ siê plebiscyt czytelniczy Gazety Wroc³awskiej Rzetelna Firma 2000, w którym JARGO zajê³o - wœród 47 firm III miejsce. Dynamiczny rozwój i kolejne sukcesy JARGO nie s¹ przypadkiem. Jest to efekt rozwa nego planowania i strategii naszej firmy. Doskonale wiemy, e na trudnym i ci¹gle zmieniaj¹cym siê rynku us³ug brokerskich pozostan¹ tylko najlepsi. Doœwiadczenie, profesjonalizm i odpowiednie zaplecze kadrowe to g³ówne wyznaczniki stabilnoœci i rzetelnoœci naszej kancelarii. Bezpieczny rozwój i satysfakcja naszych klientów jest dla nas nadrzêdnym celem, a d³ugofalowe plany s¹ gwarancj¹ na œwiadczenie serwisu na najwy szym poziomie. Nie zapominamy równie o dobrej zabawie, czego dowodem mo e byæ zorganizowany turniej JARGO CUP 2000 na wroc³awskim polu golfowym. By³y nagrody i pieczyste z grila. Wierzymy, e imprezy takie jak nasza przyczyni¹ siê do powiêkszenia zwolenników tego sportu. Nale y bowiem pamiêtaæ, e golf równie wyró nia siê spoœród innych dyscyplin szczególn¹ dba³oœci¹ o uczciwoœæ i przestrzeganie zasad etykiety. Golf to tak e wspó³zawodnictwo oparte na partnerstwie i zaufaniu. S¹ to wiêc cechy, które w pe³ni popieramy. Dzisiaj JARGO jest gotowe sprostaæ najwy szym wymaganiom wspó³czesnego rynku. Ka dy podmiot gospodarczy uzyska u nas dostêp do nowoczesnych metod budowania ochrony i produktów ubezpieczeniowych. Jesteœmy przekonani, e mijaj¹ bezpowrotnie czasy opierania powa nej dzia³alnoœci gospodarczej na niestabilnym gruncie, jakim jest brak lub z³a ochrona ubezpieczeniowa. Najlepsz¹ alternatyw¹ pozostaje wiêc wspó³praca z doœwiadczonym, sprawdzonym i solidnym brokerem. To optymalne rozwi¹zanie ze wzglêdu na jakoœæ i koszty ubezpieczenia. 5

7 G³ównym celem Domu Polskiego jest u³atwienie firmom, ju eksportuj¹cym oraz tym, które jeszcze nie eksportuj¹ towarów na europejskie rynki, prowadzenie tej dzia³alnoœci Dom Polski - przyczó³ek dla biznesu Izba Przemys³owo-Handlowa w Gdyni, we wspó³pracy z firm¹ R + P Poland Investment Consulting GmbH z Berlina, realizuje przedsiêwziêcie pn. Dom Polski w Berlinie, stanowi¹ce praktyczn¹ realizacjê koncepcji Ministerstwa Gospodarki pod nazw¹ DOM POLSKI Celem tego przedsiêwziêcia jest umo liwienie polskim przedsiêbiorstwom wejœcie na rynek niemiecki i, co za tym idzie, na rynki krajów Unii Europejskiej, przy daleko id¹cej minimalizacji zwi¹zanych z tym kosztów. Firmy zainteresowane przyst¹pieniem do realizacji inicjatywy Dom Polski w Berlinie powinny przes³aæ pod adresem Izby Przemys³owo-Handlowej w Gdyni (ul. Armii Krajowej 24, Gdynia; tel. 058 / , fax ) swego akcesu na piœmie, wg za³¹czonego wzoru (dostêpny w biurze DIG). Akces ten powinien zostaæ sporz¹dzony w jêzyku polskim i niemieckim. Do akcesu powinny byæ do³¹czone prospekty i inne materia³y promocyjne firmy. Prosimy tak e o przes³anie do IPH w Gdyni listy firm, do których skieruj¹ Pañstwo zaproszenie do wspó³pracy, by unikn¹æ ewentualnoœci dublowania adresatów. Jednoczeœnie informujemy, e przes³anie do IPH w Gdyni akcesu dotycz¹cego zainteresowania inicjatyw¹ Domu Polskiego w Berlinie, nie stanowi dla firmy formalnego zobowi¹zania do ostatecznego przyst¹pienia do niej. Jest jedynie informacj¹ dla organizatorów przedsiêwziêcia, która spowoduje w³¹czenie danej firmy do wspó³pracy prowadz¹cej do ewentualnego podjêcia, lub nie, ostatecznej decyzji. Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, poniewa ju w pierwszej po- ³owie marca br. zaplanowane jest spotkanie informacyjne z udzia³em niemieckich partnerów, w trakcie którego zainteresowane firmy poznaj¹ szczegó³owe warunki, zarówno organizacyjne, jak i finansowe, dotycz¹ce funkcjonowania polskich przedsiêbiorstw w ramach Domu Polskiego w Berlinie. Krótko o idei Dom Polski w Berlinie jest now¹ form¹ promocji eksportu i stanowiæ bêdzie pierwszy przyczó³ek dla polskiego ma³ego i œredniego biznesu w Niemczech i Unii Europejskiej. G³ównym celem Domu Polskiego jest u³atwienie firmom, ju eksportuj¹cym oraz tym, które jeszcze nie eksportuj¹ towarów na europejskie rynki, prowadzenie tej dzia³alnoœci, przy daleko id¹cej pomocy w zakresie doradztwa prawnego, consultingowego, marketingowego, informacyjnego itd. Efektem funkcjonowania Domu Polskiego w Berlinie bêdzie nie tylko pojawienie siê wiêkszej iloœci polskich produktów na rynku niemieckim i unijnym, ale przede wszystkim minimalizowanie kosztów dzia³alnoœci eksportowej poprzez skrócenie drogi od producenta do klienta, przede wszystkim poprzez wyeliminowanie kilku stopni poœrednictwa i przejêcie pobieranych przez nich mar handlowych. Doprowadzi to do obni - ki cen polskich produktów, co zwiêkszy ich konkurencyjnoœæ, jak równie umo liwi osi¹ganie wy- szych cen przez producentów. Funkcjonowanie polskich przedsiêbiorstw w Domu Polskim spowoduje równie nawi¹zanie bezpoœrednich kontaktów producentów z odbiorc¹ koñcowym, tak hurtowym jak i detalicznym, co zaowocuje szybszym i skuteczniejszym reagowaniem producenta na potrzeby koñcowych odbiorców produkowanych przez nich towarów. Spowoduje równie zwiêkszenie rozmiarów eksportu poszczególnych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Domu Polskim. Inicjatorzy przedsiêwziêcia zamierzaj¹ powo³aæ w Berlinie spó³kê akcyjn¹ pod nazw¹ Dom Polski AG. Podstawowymi elementami wsparcia dla firm funkcjonuj¹cych w ramach Domu Polskiego w Berlinie bêd¹: 1 doradztwo w zakresie podstawowych warunków poruszania siê w rzeczywistoœci rynku niemieckiego i unijnego, 1 elementy tzw. business service, w szczególnoœci dopasowywanie kontaktów rynkowych i obs³uga lokalowo-biurowa, 1 wsparcie prawnicze, 1 wsparcie consultingowe, 1 dzia³ania marketingowe, zintegrowana dzia³alnoœæ promocyjna na rynku niemieckim i UE, 1 kreowanie i wspieranie polskich marek towarowych i firmowych, powi¹zania systemowe w biznesie, 1 kreowanie i eksploatacja systemu informacyjnego, 1 inne potrzeby przedsiêbiorców, wynik³e w toku funkcjonowania. Pracownicy przysz³ego Domu Polskiego bêd¹ w du ej czêœci finansowani ze œrodków Unii Europejskiej, przy œcis³ej wspó³pracy Urzêdów Zatrudnienia Berlina. Inicjatywa jest otwarta zarówno dla firm i organizacji gospodarczych, które widz¹ sw¹ szansê w przeniesieniu czêœci swej dzia- ³alnoœci gospodarczej do Niemiec i Unii Europejskiej, jak i dla tych, którzy pragn¹ dopomóc w jej realizacji. Dom Polski zlokalizowany bêdzie w budynku znajduj¹cym siê w doskona³y punkcie Berlina, osi¹galnym w krótkim czasie œrodkami komunikacji miejskiej, jak i prywatnym samochodem. W celu znalezienia optymalnego miejsca po- ³o enia Domu Polskiego zosta³a nawi¹zana œcis³a wspó³praca ze Zrzeszeniem Handlu Detalicznego i Hurtowego miasta Berlina oraz innych berliñskich organizacji gospodarczych. Dom Polski w Berlinie jest inicjatyw¹ realizowan¹ wg koncepcji tworzenia Domów Polskich opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Inicjatywa Domu Polskiego w Berlinie posiada wsparcie Senatu Berlina, w³adz miejskich oraz Berliñskiej Izby Przemys³owo-Handlowej oraz organizacji wspierania rozwoju gospodarczego w Berlinie. 10 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

8 CZYLI CZYSTE RÊCE Program Manus Puris (czyste rêce) powsta³ w drodze podpisania Deklaracji Programowej przez grupê za³o ycieli. Zrzeszenie, tak jak program, nosi nazwê Manus Puris. Has³em Programu, stanowi¹cym jednoczeœnie logo, które jest jego symbolem, jest zwrot Manus Puris, którym mog¹ siê pos³ugiwaæ cz³onkowie zrzeszenia. Fundacja, której celem bêdzie propagowanie uczciwej konkurencji, ujawnianie patologii, lobbing za regulacjami antykorupcyjnymi oraz dzia³alnoœæ oœwiatowa i badawcza w zakresie uczciwej konkurencji i korupcji, bêdzie zapleczem administracyjno finansowym zrzeszenia prowadz¹cego program. Cz³onkowie Rady Honorowej Programu: Marek Belka, Stefan Bratkowski, Peter Eigen, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jan Nowak-Jeziorañski, Les³aw Paga, o. Maciej Ziêba. Cele Programu Manus Puris : 1 Program upowszechnia zasady uczciwej konkurencji, w szczególnoœci przez przeciwdzia³anie zjawiskom korupcji we wszelkich jej postaciach. 1 Program proponuje zasady przejrzystych i opartych na zasadach wolnego rynku stosunkach pomiêdzy przedsiêbiorcami i prowadz¹cymi przedsiêbiorstwa niezarobkowe lub wykonuj¹cymi wolne zawody, a administracj¹ publiczn¹ i jednostkami sektora publicznego zobowi¹zanymi stosowaæ regu- ³y zamówieñ publicznych, jak i pomiêdzy tymi osobami. 1 Program zwalcza wszelkie przejawy korupcji przez upublicznianie wiedzy na temat metod korupcji, przypadków ujawnionych czynów korupcyjnych, jak i sposobów ujawniania korupcji oraz pomaga w ujawnieniu przypadków korupcji lub jej prób osobom poddanym presji korupcyjnej lub osobom, u których w przedsiêbiorstwach pojawia siê problem korupcji. 1 Program prowadzi badania na temat zjawisk korupcji i wspiera oraz inicjuje prace nad zmianami regulacji korupcjogennych oraz nad wprowadzaniem regulacji antykorupcyjnych. 1 Program pomaga cz³onkom w dostosowaniu regulacji wewnêtrznych do standardów przeciwdzia- ³ania korupcji i stosowania zasad uczciwej konkurencji oraz w stosunkach zewnêtrznych w zakresie zapewnienia uczestnictwa w przetargach i uzyskiwania zamówieñ publicznych bez poddawania siê presji korupcyjnej. Cz³onkowie po z³o eniu deklaracji (mo na j¹ otrzymaæ w biurze Izby) i po przyjêciu do Programu, powinni m.in.: 1 powiadomiæ Radê Programow¹, Transparency International oraz, o ile s¹ uprawdopodobnione dowody przestêpstwa, w³aœciwe organy œcigania o próbach dania lub uzyskania ³apówki lub w inny sposób przysporzenia korzyœci ze strony pracownika firmy lub jej kontrahenta, funkcjonariusza publicznego lub innej osoby, 1 informowaæ wszystkich klientów 1 kontrahentów o udziale w Programie 1 informowaæ o uczestnictwie w Programie we wszelkich materia³ach informacyjnych, 1 stosowaæ, tam gdzie to jest mo - liwe przetargi, zapytania ofertowe i ograniczaæ przy istotnych transakcjach mo liwoœæ swobodnego wyboru kontrahentów przez pracowników, 1 prowadziæ negocjacje i rozmowy z kontrahentami i w³adzami publicznymi zawsze, o ile to mo - liwe, co najmniej przez dwie osoby i informowaæ kontrahentów oraz funkcjonariuszy publicznych, e nie powinni rozmawiaæ z indywidualnym przedstawicielem firmy, gdy jest to w niej niedopuszczalne - poza przypadkami indywidualnego upowa nienia, 1 zaskar aæ decyzje przetargowe zawsze, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie o korupcjê w przypadku rozstrzygniêcia przetargu z udzia³em uczestnika Programu, 1 nie prowadziæ akcji promocyjnych, reklamowych z udzia³em osób dzia³aj¹cych w imieniu kontrahentów lub funkcjonariuszy publicznych, w trakcie których otrzymuj¹ oni korzyœci maj¹tkowe, w tym nie zapraszaæ tych osób na imprezy, wycieczki, seminaria lub testowanie produktów, 1 nie tolerowaæ jakichkolwiek przypadków szeroko rozumianej korupcji i stosowaæ sankcjê zwalniania pracownika za próby korupcji. Szersze informacje na temat Programu mo na uzyskaæ pod nr. tel lub (022) Adres: MANUS PURIS, ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa. Informacji udziela tak e Transparency International Polska, tel. (022) , 5 Wpisanie siê w tê koncepcjê umo - liwi pozyskanie bud etowych œrodków finansowych przeznaczonych na wspieranie polskiego eksportu, które spowoduj¹ minimalizowanie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ inicjatywy. Funkcjonowanie Domu polskiego w Berlinie pozwoli równie na pozyskiwanie europejskich, bezzwrotnych œrodków pomocowych oraz dostêp do niemieckich kredytów bankowych. Praktyczne rozwiniêcie koncepcji Domów Polskich w takim kierunku, by po pierwsze, uczyniæ mo liw¹ i skuteczn¹ ekspansjê na terenie Unii Europejskiej wszystkim, którzy rozpoczn¹ j¹ od Berlina, oraz po drugie, daæ podstawê dla przysz³ej kooperacji i wspó³pracy Domów Polskich powsta³ych w ró nych punktach Europy i, byæ mo e, œwiata. Dzia³ania takie oparte bêd¹ na tworzeniu elementów organizacyjnej infrastruktury, które stan¹ siê nowoczesnym wyposa eniem dzia³añ Domu Polskiego w Berlinie, ale jednoczeœnie dadz¹ szansê natychmiastowego, niemal bezinwestycyjnego powielenia w dowolnym punkcie, a tak e po³¹czenia ich w sieæ lub system. 5 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 11

9 Pakiet WYWIAD MIESI CA dla œrednich i ma³ych Z Teres¹ Kachniarz, dyrektorem Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu, rozmawia Adam Karolczuk W materia³ach reklamowych banku zwraca uwagê informacja o opiekunie klienta co to jest za instytucja? Raiffeisen Bank ju na pocz¹tku swej dzia³alnoœci w Polsce wprowadzi³ instytucjê opiekuna rachunku. Polega to na tym, e osoba nawi¹zuj¹ca kontakt z firm¹ posiada kompletn¹ wiedzê na temat wszystkich produktów, operacji bankowych oraz przepisów wewnêtrznych. Pozwala jej to udzieliæ odpowiedzi klientowi na wszystkie bez ma³a pytania. Opiekun potrafi klientowi doradziæ, poprowadziæ go przez liczne meandry i zawi³oœci operacji bankowych. Jest to po prostu osoba znana osobiœcie klientowi. Nasz model dzia³ania jest zbli ony do tego, który obowi¹zuje we wszystkich instytucjach Grupy Raiffeisen. Jak opiekun jest przygotowany zawodowo? Opiekunowie s¹ dobrze wykszta³ceni, s¹ fachowcami po szeregu szkoleñ bankowych i mened erskich. Czy klient mo e bez problemu w nag³ych przypadkach skontaktowaæ siê z opiekunem? Wewnêtrzna dewiza naszego banku brzmi: pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobê. Jeœli oddzia³ jest nieczynny, ka dy opiekun jest dostêpny pod telefonem komórkowym. Bywa³o, e klienci kontaktowali siê z pracownikami w póÿnych godzinach wieczornych czy w dni wolne od pracy. Staramy siê byæ naprawdê dostêpni i uczynni. Mówi³a pani, e instytucja opiekuna jest przejêta z dzia³alnoœci firmy matki. Czy Raiffeisen Bank Polska stosuje wszystkie metody organizacyjne i produkty, jakimi operuje w œwiecie? Czêœæ publicystów finansowych wci¹ uwa- a, e nasza bankowoœæ odstaje od œwiata, i to nie tylko pod wzglêdem kapita³ów, ale tak e technik i sposobów obs³ugi klienta, informatyki itp. Raiffeisen Bank Polska niczym nie ró ni siê od swoich placówek w œwiecie. Czy to znaczy, e przedsiêbiorca z dowolnego zak¹tka œwiata, jeœli jest waszym klientem i chce zainwestowaæ w Polsce, bêdzie obs³ugiwany przez wasz bank tak samo jak w Singapurze czy Anglii? Dok³adnie tak samo! Jeœli inwestorzy bêd¹ odczuwaæ ró nice, to tylko wtedy, gdy wynika to z obowi¹zuj¹cego u nas prawa. W takich przypadkach staramy siê klienta dobrze i rzetelnie poinformowaæ i w mo liwe du ym zakresie przeprowadziæ przez nowe dla niego sytuacje w zakresie us³ug bankowych. Ka dy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z regu³y ju korzysta z us³ug jednego czy kilku banków. Jak go chcecie zachêciæ, by zaufa³ waszym ofertom? Ca³y czas powstaj¹ nowe podmioty, zak³adane s¹ nowe firmy, instytucje, co oznacza, e ka de przedsiêwziêcie jest polem dla naszej inicjatywy. Czy to znaczy, e bank nie ma klucza dostêpu do ju dzia³aj¹cych firm? Sukces oddzia³u regionalnego, który istnieje cztery lata, œwiadczy o tym, e potrafimy zaproponowaæ klientom produkt, którego w swoich bankach nie maj¹ lub jest on dostêpny, ale d³u ej trwa jego uruchomienie, bardziej skomplikowana jest procedura lub po prostu jest dro szy. Jeœli klient nadal chce dochowaæ wiernoœci swojemu dotychczasowemu bankowi, nie wykluczamy takiej relacji, oferujemy mu szereg produktów, z których mo e wybraæ jeden lub dwa odpowiadaj¹ce jego potrzebom. Pakiet R-Profit jest nowoœci¹ na naszym rynku? Tak, poniewa kompleksowo ujmuje potrzeby œrednich i ma³ych firm. Tu chyba jesteœmy pionierem i trafiamy w sam œrodek zapotrzebowania. Ostatnio du o siê mówi o rozwoju sektora MSP, który stanowi podstawê nowoczesnych i dobrze rozwiniêtych gospodarek. Dlatego tak wa ny jest jego rozwój w naszym regionie. Polska przedsiêbiorczoœæ dokona- ³a milowego kroku i przesz³a jakby na drug¹ stronê têczy. Dekadê temu gwa³towanie szuka³a kapita³u i bank by³ jednym z ostatnich miejsc, gdzie mog³a go znaleÿæ. Obecnie banki chêtnie by dawa³y kredyty, ale polski przedsiêbiorca nieskory jest do ich brania, najchêtniej rozwija³by firmê z kapita³ów w³asnych, a e ich nie ma, rozwój idzie jak po grudzie. W³aœciciel w dodatku boi siê, bo nie wie, czy drogi kredyt nie oka e siê za kilka miesiêcy jeszcze dro szy w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniê nej. Jak mo na pokonaæ bojaÿñ i asekuracjê przedsiêbiorców? Myœlê, e ostro noœæ i asekuracja jest po ¹dan¹ cech¹ zarówno dla banków, jak i dla firm. Banki nie maj¹ pieniêdzy, by je rozdawaæ, by ryzykowaæ ich utratê w niepewnych przedsiêwziêciach. To, e w naszym pakiecie jest mo liwoœæ korzystania z kredytów bez krêpuj¹cych obci¹- eñ i skomplikowanych zabezpieczeñ nie oznacza, e nie prowadzimy analizy finansowej firm, ich zdolnoœci do sp³aty kredytów, oceny rzeczywistych potrzeb finansowych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹. W pakiecie staraliœmy siê tak wszystko przygotowaæ, 12 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

10 by klient móg³ uzyskaæ decyzjê o finansowaniu szybko i sprawnie. Firmy podejmuj¹ szybkie decyzje i równie szybkich decyzji oczekuj¹ od nas, dlatego staramy siê dopasowaæ do tego rytmu. Jeœli przedsiêbiorca œredniej wielkoœci chce siê rozwijaæ i zamierza dobudowaæ halê, by zape³niæ j¹ nowoczesn¹ lini¹ technologiczn¹ to przecie nim uzyska kredyt, bank jakichœ zabezpieczeñ musi ¹daæ. Przy kredytach inwestycyjnych zawsze ¹damy zabezpieczeñ. Ale ich nie standaryzujemy, staramy siê indywidualnie rozpatrywaæ ka dy wniosek kredytowy zwi¹zany z nowym przedsiêwziêciem gospodarczym. Zabezpieczenia to wa ny element w ca³ym procesie analizy, ale jeszcze wa niejsze jest to, by razem z klientem sprawdziæ, na ile jego pomys³y maj¹ szansê realizacji, s¹ uzasadnione ekonomicznie i rynkowo. Wraz z klientem przechodzimy proces weryfikowania zamys³ów i sprawdzamy, czy to, co klient zamierza robiæ i na co konkretnie wyda po yczone pieni¹dze, jest realne, czy przyniesie mu oczekiwan¹ korzyœæ i oczywiœcie czy da mo - liwoœæ sp³aty kredytu. Zatem dziœ przedsiêbiorca nie jest duszony perspektyw¹ znalezienia kilkunastu porêczycieli, zanim bank przyzna mu kredyt inwestycyjny? Przedsiêwziêcie inwestycyjne wszechstronnie analizujemy, bior¹c pod uwagê mnóstwo czynników: rynek, otoczenie, konkurencje, czy nowy produkt lub us³uga bêdzie mia³a wziêcie, co na to inni, jak¹ cenê zaproponuje wytwórca, w jakim czasie nast¹pi zwrot zainwestowanego kapita³u i czy zwrot ten gwarantuje sp³atê kredytu z odsetkami. Po zebraniu wszystkich elementów analizy, podejmujemy decyzje o finansowaniu przedsiêwziêcia wiedz¹c, e klient jest w stanie odnieœæ sukces. Czy to znaczy, e bank nie bierze pod uwagê adnego ryzyka przy udzielaniu kredytu? Trudno niekiedy oceniæ szansê powodzenia w dziedzinie rozwiniêtych technologii, które przecieraj¹ szlaki. W Krzemowej Dolinie dzia³aj¹ fundusze inwestycyjne dysponuj¹ce ogromnymi œrodkami na finansowanie nowych przedsiêwziêæ, szczególnie w zakresie high tech, gdzie zak³ada siê ryzyko pora ki i inwestuj¹cy wkalkulowa³ to w ryzyko swojej dzia- ³alnoœci. Banki ró ni¹ siê jednak od funduszy venture capital i dlatego FIRMA MIESI CA WSZECHSTRONNY Raiffeisen Bank Polska S.A. powsta³ we wrzeœniu 1991 jako jeden z pierwszych w Polsce banków z kapita³em zagranicznym (licencja NBP nr 2). Wy³¹cznym udzia³owcem banku jest Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), centralna instytucja jednej z najwiêkszych grup bankowych w Austrii, posiadaj¹ca 25-procentowy udzia³ w tamtejszym rynku finansowym. Grupa RZB wywodzi swoj¹ nazwê od nazwiska Fryderyka Wilhelma Raiffeisena ( ), za³o yciela pierwszego spó³dzielczego towarzystwa bankowego. Suma bilansowa w wysokoœci 28,886 mld euro na koniec 1999 r. stawia RZB w trójce najwiêkszych banków w Austrii i wœród 500 najwiêkszych banków œwiata. Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizuje siê w obs³udze klientów korporacyjnych, zarówno du ych przedsiêbiorstw jak i œrednich i ma³ych firm (pakiet R-Profit) oraz klientów indywidualnych. R-PROFIT Dostosowanie do Twoich potrzeb konstrukcja pakietu produktów i us³ug umo liwia wybór tych, które zapewniaj¹ efektywne zarz¹dzanie œrodkami finansowymi firmy. Szybkoœæ zawsze mo e przyjechaæ do Ciebie przedstawiciel bankowy Twój osobisty Opiekun Rachunku, który za³o y rachunek lub za³atwi inne sprawy Twojej firmy. W naszej placówce nigdy nie stracisz czasu w kolejce, a rachunek otworzysz w zaledwie 1 dzieñ. atwy dostêp do œrodków ca- ³odobowy dostêp do konta poprzez R-Express -system bankowoœci elektronicznej, który umo liwia realizowanie przelewów lub sprawdzenie stanu konta bez koniecznoœci wizyt w banku. Otwieraj¹c rachunek, mo- esz otrzymaæ do dyspozycji liniê debetow¹ w rachunku bie ¹cym, nawet do 250 tys. PLN. Szybko, bez biurokracji oraz zbêdnych dokumentów za- bezpieczaj¹cych mo esz równie otrzymaæ kredyt w rachunku bie ¹cym oraz kredyt na zakup œrodków trwa³ych. Konkurencyjne op³aty za u ytkowanie systemy R-Express nie pobieramy adnych op³at. R-EXPRESS jest to prosty i wygodny w obs³udze system bankowoœci elektronicznej umo liwiaj¹cy obs³ugê w³asnego rachunku z dowolnego miejsca i o ka - dej porze dnia i nocy. Ju nie musisz traciæ czasu w kolejkach, jeœli chcesz: 1 sprawdziæ stan salda na rachunkach Twojej firmy, 1 uregulowaæ nale noœci wobec dostawców, op³aciæ rachunki (pr¹d, gaz, telefony), 1 przelaæ pensje pracownikom. R-Express to system: Bezp³atny brak op³aty za u ytkowanie systemu (bez miesiêcznych op³at abonamentowych). atwy w instalacji instaluje siê go samodzielnie. Oprócz programu instalacyjnego dostarczamy równie instrukcjê oraz œci¹gê, które pomog¹ w obs³udze systemu. W razie jakich- DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 13

11 WSZECHSTRONNY... kolwiek problemów, zawsze s³u ¹ pomoc¹ pracownicy tzw. zespo³u Help- Desk, stworzonego specjalnie z myœl¹ o Tobie. Prosty i wygodny w u yciu dzia³a w œrodowisku przyjaznym dla Ciebie jako u ytkownika (Windows) oraz wymienia dane z systemami finansowo-ksiêgowymi, co pozwala unikn¹æ podwójnego wprowadzania danych. Bez specjalnych wymagañ technicznych umo liwia wysy³anie danych do innych plików i dalsze ich przetwarzanie bez dodatkowego wyposa enia technicznego czy oprogramowania. Bezpieczny dane przesy³ane s¹ do banku w postaci zakodowanej (nie maj¹ do nich dostêpu osoby nieupowa nione). Plik na dyskietce, który otrzymujesz w zestawie instalacyjnym, pe³ni rolê klucza do kodowania danych i dokonywania transmisji. Dostêp do po³¹czenia z bankiem zabezpieczony jest kodem PIN. Pakiet... musz¹ znacznie ostro niej finansowaæ takie przedsiêwziêcia w koñcu finansujemy je ze œrodków uzyskanych od naszych depozytariuszy. Jeœli jednak odwiedzi pani¹ potencjalny klient z pomys³em na przedsiêwziêcie typu high tech, ma zamkniêt¹ drogê do kredytu? Na pewno jego pomys³ zostanie gruntownie przeanalizowany. Bez analizy nigdy nie podejmujemy decyzji dotycz¹cych planów naszych klientów. Ilu klientów przyby³o oddzia³owi banku we Wroc³awiu? Po pierwszym roku mieliœmy ok. 100 klientów, a po czterech latach ponad yczê zatem 10 tysiêcy w nastêpnej czterolatce i dziêkujê za rozmowê. 5 R-LEASING Zalety leasingu w Raiffeisen-Leasing Polska S.A.: uproszczone procedury; wniosek rozpatrujemy w ci¹gu jednego dnia, elastyczny okres umowy i struktura p³atnoœci, mo liwoœæ finansowania pe³nej (100 proc.) wartoœci œrodka trwa³ego, mo liwoœæ ustalenia sta³ych warunków leasingu dla wielu umów z jednym Leasingobiorc¹, mo liwoœæ wziêcia w leasing ka dego œrodka trwa³ego, od samochodu ciê arowego poczynaj¹c, poprzez wyspecjalizowane maszyny i urz¹dzenia, a po ca³e linie technologiczne, doradztwo i propozycje rozwi¹zañ najlepiej dostosowanych do sytuacji Klienta; bazujemy na praktyce i doœwiadczeniu Raiffeisen Leasing International GmbH. Korzyœci, które zapewnia leasing: Szybki i ³atwy dostêp do Ÿród³a finansowania wymagania wobec Leasingobiorcy dotycz¹ce sytuacji finansowej s¹ zwykle ³agodniejsze ni w przypadku ubiegania siê o kredyt. Korzyœci podatkowe raty leasingowe stanowi¹ koszt uzyskania przychodu z dzia³alnoœci gospodarczej. Indywidualnie dostosowana struktura p³atnoœci umo liwia Leasingobiorcy w pewnym zakresie kszta³towanie rachunku zysków i strat. Finansowanie w formie leasingu przyznawane jest bez dodatkowych zabezpieczeñ przedmiot leasingu jest g³ównym zabezpieczeniem i pozostaje w³asnoœci¹ Leasingodawcy do momentu zakoñczenia umowy. Krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu, w szczególnoœci w leasingu operacyjnym. Uwolnienie zamro onych œrodków dla firm, które ju zakupi³y na w³asnoœæ œrodki trwa³e, istnieje mo liwoœæ zastosowania leasingu zwrotnego. Leasingodawca odkupuje œrodki trwa³e od Leasingobiorcy, a nastêpnie oddaje mu je w leasing, R-KREDYT Zapewniamy: szybk¹ decyzjê kredytow¹ jest ona podejmowana do tygodnia od z³o enia kompletu dokumentów, jasn¹ i przejrzyst¹ procedurê kredytow¹ o przyznaniu kredytu decyduje uproszczona analiza kredytowa polegaj¹ca na ocenie kluczowych wskaÿników finansowych firmy, minimum formalnoœci i wymaganych dokumentów wniosek kredytowy jest dokumentem jednostronicowym, a za³¹cznik stanowi¹ standardowe dokumenty finansowe przedsiêbiorstwa, brak typowych zabezpieczeñ bankowych dla przedsiêbiorstw spe³niaj¹cych kryteria okreœlone w wewnêtrznych procedurach banku przyznane limity kredytowe s¹ niezabezpieczone. Proponujemy: liniê debetow¹ przyznawan¹ do wysokoœci PLN, bez zabezpieczeñ, 30-dniow¹ odnawialn¹ Kredyt w R-Koncie do regulowania bie ¹cych krótkoterminowych zobowi¹zañ i finansowania nale noœci. Kredyt ten poprawia p³ynnoœæ finansow¹ firmy, szczególnie w przypadku, gdy wp³ywy œrodków pieniê nych na konto Twojej firmy s¹ nieregularne. Przyznawany na podstawie uproszczonej oceny zdolnoœæ; kredytowej, Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana w ci¹gu tygodnia od z³o enia wniosku wraz z kompletem dokumentów, Maksymalny limit kredytu równowartoœæ w z³otych USD, jednoroczny odnawialny, bez typowych zabezpieczeñ bankowych, sp³ata kredytu z bie ¹cych wp³ywów na rachunek bie ¹cy, zmniejszaj¹cych saldo debetowe, a tym samym wysokoœæ odsetek od zaci¹gniêtego kredytu. Kredyt na zakup œrodków trwa³ych. Przeznaczony na zakup samochodów, wózków wid³owych, etc., udzielany na okres do 3 lat, zabezpieczenie zastaw rejestrowy z cesj¹ polisy ubezpieczeniowej, minimalny udzia³ w³asny 20 proc. wartoœci brutto œrodka trwa³ego. Pragniemy zaznaczyæ, e poza standardowymi produktami kredytowymi gotowi jesteœmy poszukiwaæ indywidualnych warunków kredytowych dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. R-FAKTORING to wykup wierzytelnoœci powsta³ych w obrocie krajowym i zagranicznym przed terminem p³atnoœci wskazanym na fakturze. Us³uga ta umo liwia sprzedanie wierzytelnoœci i wczeœniejsze uzyskanie œrodków pieniê nych za dostarczone towary i us³ugi. Korzyœci ze stosowania faktoringu: poprawa p³ynnoœci finansowej firmy poprzez wczeœniejszy wp³yw œrodków (odci¹ enie bilansu), poprawa stanu przep³ywu œrodków pieniê nych poprzez zamianê kredytu kupieckiego na gotówkê, mo liwoœæ wykorzystywania wczeœniej pozyskanych œrodków na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ, mo liwoœæ zwiêkszenia sprzeda y bez koniecznoœci anga owania dodatkowych œrodków finansowych, zmniejszenie lub ca³kowite wyeliminowanie udzia³u w³asnego w finansowaniu transakcji, stabilizacja kalkulacji kosztów poprzez mo liwoœæ wliczenia ich do kontraktu, odci¹ enie pracowników dzia³u ksiêgowoœci brak potrzeby nadzorowania realizowanych transakcji, zwiêkszenie dyscypliny p³atniczej d³u ników poprzez przejêcie przez bank kontroli nad sp³at¹ nale noœci. R-KONTO to ³atwy i wygodny sposób korzystania ze œrodków bie ¹cych firmy. 14 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

12 Otwieraj¹c rachunek bie ¹cy lub pomocniczy tak w z³otych, jak i w walutach wymienialnych, zapewniamy Ci: Opiekuna Rachunku, który zawsze udzieli Ci fachowej porady lub pomo- e rozwi¹zaæ problem, R-Express Atrakcyjne stawki oprocentowania œrodków zgromadzonych na rachunkach zw³aszcza automatyczne lokaty nocne, Liniê debetow¹ przyznawan¹ bez zabezpieczeñ, Kartê Visa Business, atwoœæ korzystania ze wszystkich us³ug oferowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (takich jak faktoring, polecenie zap³aty) oraz inne instytucje Grupy Raiffeisen (np. leasing), Elastycznoœæ na yczenie Klienta mo liwe jest stworzenie odpowiedniej struktury rachunku dopasowanej do wymagañ firmy. P³atnoœci krajowe Posiadaj¹c R-Konto mo esz korzystaæ z nastêpuj¹cych form p³atnoœci: P³atnoœci krajowe przychodz¹ce Raiffeisen Bank Polska SA jest bezpoœrednim uczestnikiem obu dzia³aj¹cych na rynku polskim systemów rozliczeniowych: SYBIR (rozliczenia nastêpuj¹ na podstawie papierowych dokumentów) oraz ELIXIR (elektroniczny system rozliczeñ miêdzy bankami w Polsce). Wykorzystanie obu tych systemów pozwala na szybkie dokonywanie rozliczeñ pomiêdzy kontrahentami w kraju. P³atnoœci krajowe wychodz¹ce realizowane s¹ w dniu ich otrzymania, je eli zostan¹ z³o one w banku do godz w formie papierowej lub do w formie elektronicznej. Œrodki s¹ dostêpne dla banku beneficjanta tego samego dnia (w przypadku systemu ELIXIR) lub nastêpnego dnia (system SYBIR). Mamy mo liwoœæ wykonywania p³atnoœci w obu systemach, a wybór jednego z nich zale y od przyjêtego systemu rozliczeniowego banku otrzymuj¹cego. Wp³aty gotówki dziêki zastêpczej obs³udze kasowej masz mo liwoœæ dokonywania wp³at w centrali, w oddzia³ach Raiffeisen Bank Polska SA oraz w innych bankach wspó³pracuj¹cych. TRANSAKCJE WALUTOWE to kompleksowa oferta zakupu i sprzeda y walut do zap³aty zobowi¹zañ handlowych czy po yczek. Zapewniamy Ci: profesjonaln¹ i indywidualn¹ obs³ugê, niskie op³aty za transakcje, mo liwoœæ zawierania transakcji przez telefon, szeroko rozwiniêt¹ sieæ banków korespondentów w systemie SWIFT, doœwiadczenie na polskim rynku walutowym czwarte miejsce w Polsce pod wzglêdem operacji handlu zagranicznego. Proponujemy: Transakcje spot realizowane w oparciu o notowania z tabeli dewizowej banku z momentu sk³adania dyspozycji. Transakcje spot negocjowane kursy s¹ negocjowane od kwoty USD. Oferta ta dostêpna jest dla klientów przeprowadzaj¹cych wiêksz¹ iloœæ transakcji w handlu zagranicznym. Bank zapewnia klientowi indywidualn¹ opiekê pracownika Departamentu Gospodarki Pieniê nej. W ramach tej oferty zawarcie transakcji nastêpuje telefonicznie. Transakcje forward (zabezpieczaj¹ przed ryzykiem zmiany kursów walut): zabezpieczone depozytem s¹ zawierane pod zabezpieczenie oprocentowanego depozytu na rachunku kaucyjnym. Depozyt zabezpieczaj¹cy wynosi od 8 do 15 proc. kwoty transakcji wyra onej w PLN. zabezpieczone limitem wierzytelnoœci s¹ zabezpieczone w ramach limitu debetowego przyznawanego firmie na podstawie uproszczonej analizy finansowej. TEKSTOWY SERWIS INFORMA- CYJNY to nowy sposób, by codziennie i bezp³atnie otrzymywaæ informacje o najlepszym oprocentowaniu R-Lokat. Jak dzia³a us³uga? * Informacje otrzymujesz za darmo! * Serwis funkcjonuje przez miesi¹c od daty zg³oszenia zainteresowania us³ug¹. * Stawki oprocentowania docieraj¹ do Ciebie w ka dy dzieñ roboczy. * Stawki podawane s¹ dla kwot od PLN do PLN. * Podawane oprocentowanie dotyczy R-Lokat zawieranych na nastêpuj¹ce okresy: lokaty nocne, 1 tydzieñ, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 1 miesi¹c. * Stawki dotycz¹ tylko lokat przyjmowanych od daty spot. * Dla kwot powy ej PLN oraz dla R-Lokat zaczynaj¹cych siê w dniu bie ¹cym stawki negocjowane s¹ indywidualnie ze Specjalist¹ ds. Transakcji w najbli szym oddziale banku. Wszystkie sprawy za³atwisz z nim przez telefon. Stawki ustalane s¹ w oparciu o notowania rynkowe stóp procentowych. Istotna zmiana sytuacji na rynku pieniê nym mo e wp³yn¹æ na zmianê stawek udostêpnianych za poœrednictwem serwisu. Jeœli chcesz otrzymywaæ informacje na temat oprocentowania naszych depozytów, wystarczy podpisaæ zg³oszenie i przekazaæ je przedstawicielowi bankowemu. Dziêki tekstowemu serwisowi informacyjnemu SMS/ GSM Raiffeisen Bank Polska S.A. informacja o oprocentowaniu R-Lokat dotrze do Ciebie niezale nie od tego, gdzie jesteœ. R-LOKATA to gama mo liwoœci elastycznego i zyskownego lokowania tworz¹cych siê nadwy ek finansowych. Zapewniamy Ci zysk co rano, gwarantuj¹c: indywidualn¹ opiekê dealera Departamentu Gospodarki Pieniê nej, ró norodnoœæ oferty, atrakcyjne, indywidualnie negocjowane oprocentowanie, szybkie i proste procedury zawierania transakcji, telefoniczne sk³adanie zleceñ, komentarze na temat aktualnej sytuacji na rynku pieniê nym i walutowym, materia³y informacyjne i analizy makroekonomiczne, ³atwy i szybki dostêp do oferty banku poprzez przedstawiciela bankowego, telefon czy stronê internetow¹. Do Twej dyspozycji stawiamy: automatyczne lokaty nocne, czyli codzienne, efektywne gospodarowanie nadwy k¹ na rachunku bie ¹cym, nadwy ki lokowane na koniec dnia i dostêpne rano nastêpnego dnia roboczego, kwota nadwy ki ju od PLN, odsetki naliczane i kapitalizowane codziennie, dodatkowe oprocentowanie do rachunku bie- ¹cego uzale nione od wysokoœci salda na rachunku na koniec ka - dego dnia, oprocentowanie dla poszczególnych progów ustalane raz w miesi¹cu i uzale nione od stawek procentowych na rynku miêdzy bankowym. Dodatkowo, jeœli nie chcesz deklarowaæ czasu trwania lokaty, oferujemy depozyt typu call: depozyt bez okreœlonego terminu zapadalnoœci, mo - liwoœæ zmiany warunków z³o onej lokaty z 48-godzinnym wyprzedzeniem, ustalanie wysokoœci odsetek na podstawie aktualnych stawek na rynku miêdzybankowym, w walutach USD, DEM i EURO. Oddzia³ Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu ul. Ostrowskiego 5A, Wroc³aw, tel , fax Punkt Obs³ugi Klienta ul. Jaracza 102, Wroc³aw, tel , fax DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 15

13 TARGI ZA GRANIC (imprezy objête systemem refundacji ministerstwa gospodarki) Wystawy narodowe (kwota refundacji na jednego wnioskodawcê z danej imprezy mo e wynieœæ 15 tys. PLN): POLAND-KANADA Wystawa kooperacyjna, Montreal, Toronto, Kanada ( ); POLEXPORT Wystawa wielobran owa, Kaliningrad, Rosja (maj) POLEXPORT/BIZNES Wystawa wielobran owa, Ryga, otwa (czerwiec); BIZNES POLSKA Wystawa wielobran owa, Kijów, Ukraina (paÿdziernik); POLEXPORT Wystawa wielobran owa, Kowno, Litwa (paÿdziernik); POLISH BUSINESS DAYS Wystawa wielobran owa, Miami, USA (listopad); Targi miêdzynarodowe (lista B maksymalna kwota refundacji mo e wynieœæ 10 tys. PLN) m.in.: BIELPRODUKT Wielobran owe, Miñsk, Bia³oruœ (4-7.12); BIELAGRO Rolno-spo ywcze, Miñsk, Bia³oruœ (5-8.06); STROJEXPO Budowlane, Miñsk, Bia³oruœ ( ); BUDPRAGRESS Budowlane, Miñsk, Bia³oruœ ( ); Gradnja i Obnowa/SIRE Budownictwo i odnowa, Sarajewo, Boœnia i Hercegowina ( ); AGROFOOD Artyku³y spo ywcze, Sarajewo, Boœnia i Hercegowina ( ); FOOD TECH/AGRA Artyku³y spo ywcze, maszyny dla przemys³u spo ywczego, Plowdiv, Bu³garia ( ); MT Techniczne Telekomunikacja, komputery, wyposa- enie biur, Plowdiv, Bu³garia ( ); BBW&BBB Budowlano-przemys³owe, Sofia, Bu³garia ( ); MT ZAGRZEB Budownictwo, towary konsumpcyjne, rzemios³o, rolnictwo, przemys³ spo ywczy, Zagrzeb, Chorwacja ( ); MT ZAGRZEB Wielobran owe, Zagrzeb, Chorwacja ( ); Ambienta Meble i kooperacja, Zagrzeb, Chorwacja ( ); MT Gastronomiczne/SALIMA, IBUCOB, FRUVEX, INTECO, VINEX, PIVEX Artyku³y ywnoœciowe, wyposa enie dla obiektów handlowych, Brno, Czechy (6-9.03); STYL/KABO Targi mody, odzie y, obuwia, Brno, Czechy ( ); Miêdzynarodowe targi artyku³ów konsumpcyjnych, Brno, Czechy ( ); MASZYNOWE Maszyny i urz¹dzenia, Brno, Czechy ( ); STYL/KABO Targi mody, odzie y, obuwia, wyrobów skórzanych, Brno, Czechy ( ); Holiday World Turystyczne, Praga, Czechy ( ); FASHION FAIR Odzie owe, Kopenhaga, Dania ( ); FOODFAIR Konsumpcyjne, Tallin ( ); MIDEST Podwykonawstwo przemys³owe, Pary, Francja ( ); SIFER Kolejnictwo, transport szynowy, Pary, Francja ( ); BIJORHCA Jubilerskie, wyroby ze srebra, bursztynu, Pary, Francja ( ); MIT International Turystyczne, Pary, Francja ( ); EUROPORT Systemy nawigacyjne, wyposa enie dla statków, Amsterdam, Holandia ( ); World of Private Label Artyku³y ywnoœciowe, Amsterdam, Holandia ( ); IMME INDIA Górnictwo, New Delhi, Indie (paÿdziernik); Modern Living Wielobran owe, Tel Awiw, Izrael ( ); ISRAFOOD Spo ywcze, maszyny dla przemys³u rolno-spo- ywczego, Tel Awiw, Izrael ( ); BIRE Budowlane, Belgrad, Jugos³awia (5-8.06); KAZINDUSTRIA/INTERINSTAL Instalacje wodno-kanalizacyjne, A³ma Ata, Kazachstan (3-6.04); CONSUMER-EXPO Artyku³y konsumpcyjne, A³ma Ata, Kazachstan ( ); MEBEL I INTERIER Meble i wyposa enie wnêtrz, A³ma Ata, Kazachstan ( ); RESTA Budowlane, Wilno, Litwa ( ); AGROBALT Artyku³y rolno-spo ywcze, Wilno, Litwa (1-4.05); RYGA FOOD Artyku³y rolno-spo ywcze, Ryga, otwa (5-8.09); ITB Turystyczne, Berlin, Niemcy (3-7.03); Medica Medycyna, farmacja, Düsseldorf, Niemcy ( ); GDS Obuwie, wyroby ze skóry, Düsseldorf, Niemcy ( ); Schweissen&Schneiden Spawalnicze, Essen, Niemcy ( ); TENDENCE Ceramika, szk³o, bi uteria, Frankfurt/M, Niemcy ( ); Frankfurter Buchmesse Ksi¹ ki, gazety, mapy, Frankfurt/M, Niemcy ( ); Hannover Messe Maszyny, urz¹dzenia, aparatura, Hanower, Niemcy ( ); EMO Maszyny i urz¹dzenia do obróbki metali, Hanower, Niemcy ( ); CeBIT Technika komputerowa i telekomunikacja, Hanower, Niemcy ( ); LIGNA PLUS Przemys³ drzewny, Hanower, Niemcy ( ); Spoga-Gafa Artyku³y i odzie sportowa, Kolonia, Niemcy (2-4.09); ANUGA Artyku³y spo ywcze, Kolonia, Niemcy ( ); INTENRZUM Maszyny i komponenty do produkcji mebli, Kolonia, Niemcy ( ); IBEX Poddostawcy, komponenty, czêœci zamienne, Lipsk, Niemcy ( ); Lipskie Targi Mody Odzie, Lipsk, Niemcy ( ); BAUFACH Budowlane, Lipsk, Niemcy ( ); IHM -Internationale Handwerkmesse Targi rzemios³a, Monachium, Niemcy ( ); BAUMA Maszyny i urz¹dzenia budowane, dÿwigi, materia- ³y budowlane, Monachium, Niemcy (2-8.04); INTERMEBEL Meblowe, Kazañ, Rosja (4-8.06); AGROKOMPLEX Przemys³owe, Kazañ, Rosja (1-4.11); Strojindustra i Architektura Budownictwo i architektura, Moskwa, Rosja ( ); INTERCHARM Kosmetyka, Moskwa, Rosja ( ); AGROPRODMASZ Przetwórstwo rolno-spo ywcze, opakowania, Moskwa, Rosja ( ); TRANS RUSSIA Transportowe, Moskwa, Rosja ( ); MEBLE, Moskwa, Rosja ( ) ROSUPAK Opakowania, Moskwa, Rosja ( ); MOSBUILD Budownictwo, Moskwa, Rosja ( ); TEKSTYLIA Odzie owe, Moskwa, Rosja ( ); OBUV MIR KOZHI Obuwnicze, Moskwa, Rosja (5-9.11); INTERLIGHT Oœwietlenie, Moskwa, Rosja ( ); ZDRAWOCHRANIENIE Medyczne, sprzêt medyczny, Moskwa, Rosja (3-7.12); MITT Turystyczne, Moskwa, Rosja ( ); ENERGETTICA&ELEKTROTECHNICA Urz¹dzenia energetyczne, St. Petersburg, Rosja ( ); 16 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA

14 ROSYJSKI FARMER Maszyny i urz¹dzenia dla rolnictwa, St. Petersburg, Rosja ( ); APTEKA Medyczne, St. Petersburg, Rosja ( ); AGROKOMPLEX Przemys³ rolno -spo ywczy, Nitra, S³owacja ( );; MEBLE Targi meblowe, Lublana, S³owenia ( ) ALPE ADRIA DOM Budownictwo i wyposa enie wnêtrz, Lublana, S³owenia ( ) ; HOLZ Maszyny i urz¹dzenia do obróbki drewna, Bazylea, Szwajcaria ( ); MUBA Wielobran owe targi konsumpcyjne, Bazylea, Szwajcaria ( ); Scandinavian Technical Fair Targi techniczne, Sztokholm, Szwecja ( ); ELMIA Poddostawcy, Jonkoping, Szwecja ( ); NAFTA-GAZ Wyroby stalowe, maszyny i urz¹dzenia budowlane, agregaty pr¹dotwórcze, Aszchabad, Turkmenistan ( ); AQUA THERM Wodno-kanalizacyjno-grzewcze, Kijów, Ukraina ( ); KIEV BUILD Budownictwo, Kijów, Ukraina ( ); KIEVEXPOSTYL W³ókiennicze, tkaniny, dzianiny, Kijów, Ukraina (wrzesieñ); KIEV EXPO MEBEL Meble, akcesoria, Kijów, Ukraina (kwiecieñ); GAL-MED Wyposa enie medyczne, leki, Lwów, Ukraina (listopad); MEBLE Meblowe, Budapeszt, Wêgry ( ); INDUSTRIA Dobra inwestycyjne, Budapeszt, Wêgry ( ); CHEMEXPO Chemiczne, Budapeszt, Wêgry (3-6.04); BNV Wielobran owe, Budapeszt, Wêgry ( ); International Food 7 Drink Exhibition Artyku³y spo- ywcze, Londyn, Wielka Brytania ( ); World Travel Market Turystyczne, Londyn, Wielka Brytania ( ); LINEA PELLE Skóra i komponenty do produkcji obuwia, Bolonia, W³ochy ( ); Lighting Show Intel Oœwietlenie, Mediolan, W³ochy ( ); HEIM-HANDWERK Artyku³y bo onarodzeniowe, Monachium, Niemcy ( ); ILM Galeria skórzana, Offenbach, Niemcy ( ); UGOL Górnicze, Kuzbass, Rosja ( ); MINTEK Górnicze, Moskwa, Rosja (marzec); INTERLAKOKRASKA In ynieria chemiczna ( ); INTERSTROJEXPO Budownictwo, St. Petersburg, Rosja ( ); INTERFOOD Artyku³y spo ywcze, St. Petersburg, Rosja ( ); ROMMEDICA Sprzêt medyczny, Bukareszt, Rumunia ( ); TIBCO Konsumpcyjne, Bukareszt, Rumunia ( ); CONSTRUCT EXPO Budownictwo, Bukareszt, Rumunia ( ); TIB Techniczne, Bukareszt, Rumunia ( ); INDAGRAVALL PACK Rolno-spo ywcze, Bukareszt, Rumunia ( ); INTER FOOD Produkty ywnoœciowe, Kijów, Ukraina (marzec); AUTOSALON Pojazdy samochodowe, czêœci, Kijów, Ukraina ( ) UKRAINAMEDICA Medyczne, Kijów, Ukraina (marzec); FOOD/TECH Maszyny dla przemys³u spo ywczego, Odessa, Ukraina (czerwiec); Central&Eastern European Rail Kolejnictwo, Budapszt, Wêgry, (kwiecieñ); Szczegó³owych informacji o zasadach dofinansowania uczestnictwa w wymienionych imprezach targowych udziela Departament Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki pl. Trzech Krzy y, Warszawa, tel. (022) , fax , www_ram3.htm 5 Targi miêdzynarodowe (lista C maksymalna kwota refundacji 5 tys. PLN) m.in.: KAZBUILD Budownictwo, A³ma Ata, Kazachstan (5-8.09); BALTMEDICA Sprzêt medyczny, Wilno, Litwa ( ); BALTICTEXTILE Tekstylia, Wilno, Litwa ( ); MAJA Budownictwo, architektura, wyposa enie wnêtrz, Ryga, otwa ( ); MOLDMEDICINA Medyczne, Kiszyniów, Mo³dawia ( ); IMPORT SHOP BERELIN Artyku³y konsumpcyjne, Berlin, Niemcy ( ); GDS Obuwie, wyroby ze skóry, Düsseldorf, Niemcy ( ); BEAUTY INTERNATIONAL Kosmetyczne, Düsseldorf, Niemcy, ( ); A+A Bezpieczeñstwo i zdrowie, Düsseldorf, Niemcy, ( ); IGEDO/CPD Odzie, bielizna, dodatki, Düsseldorf, Niemcy (5-8.08); MUSIKMESSE Muzyczne, Frankfurt/M, Niemcy ( ); INTERNORGA Hotelarstwo, gastronomia, Hamburg, Niemcy ( ); KIND+JUGEND Meble i wyposa enie dla dzieci i m³odzie y, Kolonia, Niemcy ( ); cz³onek DIG poszukuje inwestora strategicznego Jesteœmy dobrze wyposa on¹ przychodni¹ medyczn¹ w centrum Wroc³awia. Œwiadczymy us³ugi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej dla firm i instytucji (np. badania okresowe, psychotechniczne) oraz osób fizycznych. Mamy podpisan¹ umowê z Dolnoœl¹sk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych. Kontakt: tel , Wroc³aw, ul. Krêta 25 DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 17

15 to dobry partner! Regionalne Biuro Handlowe ul. Kazimierza Wielkiego 67, Wroc³aw tel. 0-71/ , TGC Polska Sp. z o.o. TGC HR Advisers Sp. z o.o. Contract Administration Sp. z o.o. OBS UGA FIRM w zakresie: Biura Grupy: obs³uga p³ac i kadr pe³na ksiêgowoœæ administracja finansowa systemy zarz¹dzania kadrami rekrutacja pracowników obs³uga prawna spó³ek doradztwo podatkowe Wroc³aw: ul. Œw. Antoniego 15 tel: (071) Warszawa: ul. Królewska 27a tel: (0-22) Praga: U Prašné Brány 1078/1, Praha 1 tel:+420 (2) Londyn: Ringwould, Kent CT14 8FD tel:+44 (1304) DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA á

16 Sergiej Koszelenko i Aleksander Panow s¹ specjalistami handlu zagranicznego z 10-letnim doœwiadczeniem w reprezentowaniu polskich firm w krajach ba³tyckich i WNP (przez 5 lat reprezentowali POLIMEX- CEKOP) i oferuj¹ awe us³ugi powa - nej polskiej spó³ce zainteresowanej wejœciem na te rynki. Kontakt: P.O. Box 51, Riga LV- 1039, tel./fax (00371) , tel , Latvia. 2 Niemiecka firma jest zainteresowana przejêciem lub zakupem niewielkiego laboratorium chemicznego, maj¹cego akredytacjê i wyposa onego w aparaturê badawcz¹. Kontakt: Henryk Grunwald, Drosselstr. 49, D ESSEN, tel./fax Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji sp. z o.o. zaprasza polskie firmy do wziêcia udzia³u w (wielobran owej) Polskiej Wystawie Narodowej w Sankt Petersburgu w terminie czerwca 2001 r. Jest to dobra okazja do zaprezentowania polskich firm i wyrobów na arenie miêdzynarodowej. Towarzysz¹ce Wystawie seminaria i konferencje przedstawiaj¹ce mo liwoœci rynku rosyjskiego. Impreza zosta³a objêta dofinansowaniem z Funduszu Promocji Ministerstwa Gospodarki dla MSP kwota refundacji za 1 m. kw. Wynosi 1.000, z³. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: Jolanta Dajczer, tel. (022) , Krystyna Mroczkowska , Wioletta Rodak W dniach maja br. odbêdzie siê Konwent Spotkanie na Morzu Ba³tyckim, którego g³ównymi organizatorami s¹: Osterlenbron-Resurs Syd i Resurs Ystad, Europejskie Biuro Polski Pó³nocno-Zachodniej w Œwinoujœciu i Pó³nocna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Zamierzeniem Konwentu jest umo - liwienie polskim i szwedzkim przedsiêbiorcom spotkania siê i zaprezentowania swoich mo liwoœci. Konwent odbywaæ siê bêdzie na pok³adzie promu na trasie Œwinoujœcie-Ystad. Na pok³adzie bêd¹ zorganizowane mini-seminaria, podczas których uczestnicy bêd¹ mogli pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat rynku, stylu ycia i kultury obu krajów. Uczestnicy otrzymaj¹ tak- e informacje o imporcie, eksporcie, przepisach celnych, sposobach finansowania, umowach, kupnie i sprzeda y. Ka da firma bêdzie mia³a swoje wydzielone miejsce, na OFERTY którym bêdzie mog³a zaprezentowaæ swoje materia³y i produkty oraz przeprowadziæ rozmowy z partnerami. W biurze DIG dostêpny jest szczegó³owy program imprezy oraz formularz zg³oszeniowy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Robert Gawroñski, Europejskie Biuro Polski Pó³nocno-Zachodniej, tel/fax: (091) marca br. odbêdzie siê we Wroc³awiu miêdzynarodowa konferencja Promocja Turystyki Biznesowej. Rola Convention Bureau w skutecznym pozyskiwaniu konferencji i kongresów. Patronem, a zarazem gospodarzem konferencji jest Prezydent Wroc³awia Bogdan Zdrojewski. Wydarzeniu patronuje tak e Polska Organizacja Turystyczna oraz inicjator przedsiêwziêcia Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Organizatorem jest Meetings Management S³awomir Wróblewski we wspó³pracy z Dzia- ³em Polityki Gospodarczej Wydzia- ³u Inicjatyw Gospodarczych oraz Biurem Informacji, Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu Miejskiego Wroc³awia. Celem konferencji jest prezentacja polskich i zagranicznych doœwiadczeñ w zakresie promocji ofert turystyki biznesowej, prezentacja miêdzynarodowych targów EIBTM European Incentive & Business Travel & Meetings Exhibition w Genewie skupiaj¹cych wszystkie bran e zainteresowane turystyk¹ biznesow¹ oraz powo³anie we Wroc³awiu pierwszego w Polsce lokalnego Convention Bureau, którego zadaniem bêdzie docieranie do decydentów odpowiedzialnych za lokalizacjê kongresów miêdzynarodowych, prezentowanie oferty regionu i kraju oraz ³¹czenie zagranicznego zleceniodawcy z krajowym w³aœcicielem obiektu konferencyjnego. Mo liwoœæ zorganizowania w stolicy Dolnego Œl¹ska tak presti owej imprezy, stanowi pierwszy krok do zaprezentowania na forum miêdzynarodowym Wroc³awia jako MIASTA KONGRESOWEGO, umocni jego pozycjê jako miejsca spotkañ, a tak- e pozwoli przedstawiæ ofertê i mo - liwoœci miasta w organizowaniu spotkañ biznesowych na skalê ogólnoœwiatow¹. Informacje i zg³oszenia: Meetings Management, S³awomir Wróblewski, ul. Omulewska 24 lok. 2; Warszawa tel./fax (22) wewn. 168 lub 268 tel. kom ; Konferencja jest organizowana we wspó³pracy z Dzia³em Polityki Gospodarczej Wydzia³u Inicjatyw Gospodarczych oraz Biurem Informacji, Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu Miejskiego Wroc³awia. 2 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z redakcj¹ Rynków Zagranicznych podjê³a inicjatywê wydania Katalogu Polscy Eksporterzy Katalog ma zawieraæ informacjê o polskich podmiotach gospodarczych zajmuj¹cych siê handlem zagranicznym. W Katalogu zawarta bêdzie krótka charakterystyka firm i ich dane teleadresowe. Przedsiêbiorstwa uszeregowane zostan¹ wed³ug numeru EKD oraz podstawowego zakresu dzia³alnoœci. Niezale nie od informacji podstawowej, w Katalogu zamieszczone bêd¹ materia³y promocyjne i reklamowe firm, w wielkoœci uzale nionej od wykupionej powierzchni reklamowej. Firmy zainteresowane zamieszczeniem wpisu w Katalogu prosimy o kontakt z biurem DIG. Witamy now¹ sekcjê Przy Dolnoœl¹skiej Izbie Gospodarczej ukonstytuowa³a siê Sekcja Szkoleniowo-Konsultingowa, której przewodnicz¹c¹ zosta³a Iwona Dyszkiewicz-Najda, wiceprzewodnicz¹cym Antoni Gorazd, a cz³onkami: Ma³gorzata Jawor, El bieta Krokosz, Henryk Szymañski, Krzysztof Latuszek i Tomasz Wudarzewski. Celem sekcji jest m.in. promocja i wspieranie dzia³añ DIG, integracja œrodowiska firm szkoleniowych i konsultingowych, dba³oœæ o jakoœæ us³ug tych firm, podnoszenie presti u cz³onków sekcji, wymiana pogl¹dów, ochrona interesów cz³onków przed monopolem i dumpingiem, wspieranie inicjatyw gospodarczych, organizacja wyjazdów szkoleniowych, kursów i praktyk, nawi¹zywanie wspó³pracy z innymi organizacjami bran owymi w regionie i poza nim. Szerzej o sekcji i jej cz³onkach napiszemy w nastêpnym numerze biuletynu. DOLNOŒL SKA IZBA GOSPODARCZA 19

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo