Streszczenie. Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie. Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r."

Transkrypt

1 Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r. Streszczenie Raport zawiera informacje na temat ważnych dokumentów z obszaru polityki społecznej wypracowywanych we wrześniu 2013 r. Najważniejszymi z nich są założenia do zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz konsultowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Na zainteresowanie zasługuje opublikowany projekt sprawozdania rządu RP z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Dokumentami zawierającymi interesujące informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i stanu przestrzegania praw pracowniczych są odpowiednio Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera interesującą koncepcję wprowadzenia możliwości odprowadzania składki emerytalnej wyłącznie na emeryturę minimalną której wysokość skorelowana ma być z wysokością płacy minimalnej. 1

2 Struktura raportu: Streszczenie... 1 Wstęp... 3 Sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych... 4 Prawo pracy... 5 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r Prawo ubezpieczeń społecznych... 8 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw... 8 Promocja zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 9 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej... 9 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Pomoc społeczna Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej Podsumowanie i wnioski

3 Wstęp W niniejszym raporcie znalazły się tylko dwa projekty aktów prawnych. Wydaje się że projekt autorstwa posłów Solidarnej Polski dotyczący wprowadzenia możliwości odprowadzania składek tylko na emeryturę minimalną uznać należy jedynie za interesującą ciekawostkę, natomiast założenia do zmian w ustawie o pomocy społecznej są dla Komitetu niezwykle ważne. Stanowią one koncepcję daleko idącej reformy pomocy społecznej zmieniającej jej organizację, rodzaje świadczeń, sposób wyznaczania dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy i wiele innych. Można zaryzykować twierdzenie że planowana jest całościowa zmiana sposobu myślenia o pomocy społecznej. Ustawa zawiera interesujące dla Komitetu rozwiązania, które jak już wiadomo spotkają się ze sprzeciwem ministerstwa finansów. Dlatego Komitet powinien zabierać głos w pracach nad założeniami do ustawy i w miarę swych możliwości przeciwdziałać ich okrajaniu. Ważnym dokumentem uwzględnionym w raporcie jest projekt sprawozdania rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Przy okazji sprawozdań z wykonania Paktu organizacje pozarządowe często przygotowują tzw. shadow reports- raporty cienie zawierające opinie organizacji na temat stanu realizacji paktu. Pozwala to zwrócić uwagę Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na ważne problemy które uwzględnione mogą zostać w konkluzjach tego Komitetu. Konkluzje te stanowią dokument na tyle ważny, że nie mogą zostać całkowicie zignorowane, co powoduje że mogą przełożyć się na kształt krajowej polityki społecznej. Nie mniej ważnym dokumentem jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawierający plan rozwoju sektora ekonomii społecznej do roku Raport Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy zawiera interesujące informacje na temat stanu przestrzegania praw pracowniczych i najpoważniejszych problemów w tym zakresie. Informacja rządu o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 3

4 w 2012 roku zawiera zaś informacje odziałaniach i planach działań w obszarze niepełnosprawności. Sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS ukazała się robocza wersja Sprawozdania z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Zawiera ona odniesienia do uwag zawartych w konkluzjach Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych do poprzedniego sprawozdania oraz zmiany jakie zdaniem strony rządowej miały miejsce w aktualnym okresie sprawozdawczym. Aktualnie raport jest jeszcze zarysem wersji finalnej z adnotacjami wzywającymi konkretne urzędy do uzupełnienia poszczególnych jego punktów. Jednym z ważnych rozwiniętych już punktów jest odpowiedź strony polskiej na konkluzje Komitetu wzywające do umożliwienia obywatelom bezpośredniego powoływania się przed sądami krajowymi na postanowienia Paktu. Do konkluzji tej strona polska ustosunkowała się negatywnie. Opinie o projekcie: Brak opublikowanych opinii o projekcie. Znaczenie dla PK EAPN: Raport ma duże znaczenie dla EAPN. Warto zapoznać się z nim w szczególności w obszarach będących w centrum zainteresowania PK EAPN. Rola Komitetu nie ogranicza się tutaj do zgłoszenia uwag do rządowego projektu raportu, ale w przypadku niedostatecznego uwzględniania uwag i opinii Komitetu i/lub jego organizacji członkowskich może polegać na zaangażowaniu w tworzenie tzw. shadow 4

5 report. Jest to raport tworzony przez organizacje pozarządowe przedkładany podobnie jak raport rządowy Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Pozwala to zwrócić uwagę Komitetu na problemy ważne dla autorów raportu, co może przełożyć się na ich uwzględnienie w konkluzjach. W poprzednim okresie sprawozdawczym postępowanie takie pozwoliło na zwrócenie uwagi Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na problemy w obszarach dyskryminacji i równouprawnienia. Warto zauważyć że konkluzje Komitetu mają znaczny ciężar gatunkowy i zazwyczaj są uwzględniane w kształtowaniu polityk na szczeblu krajowym. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowany w BIP r. MPiPS W przygotowaniu Wysokie Prawo pracy Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy w 2012 r. ujawniła. 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika i przyjęła 44,3 tys. skarg od pracowników. Udzieliła również 1,2 mln porad prawnych i technicznych oraz przeszkoliła 11 tys. przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. 5

6 Za najważniejszy problem związany z naruszeniami praw pracowniczych GIP uznał naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeń. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u około 17 tys. kontrolowanych pracodawców. Problem ten dotyczy każdego rodzaju zakładów pracy, niezależnie od wielkości, profilu, czy działalności. Wiele naruszeń ujawniono również w zakresie czasu pracy. PIP informuje o trudnościach w ustaleniu rzeczywistego czasu pracy przez kontrolujących inspektorów, bowiem ewidencja czasu pracy bywa prowadzona nierzetelnie lub nie jest prowadzona w ogóle. Raport zwraca uwagę, że choć kontrolowani pracodawcy tłumaczą przyczynę naruszeń trudnościami finansowymi, to kontrolujący zakłady inspektorzy często ujawniają inne przyczyny np. niewłaściwą organizację pracy lub świadome łamanie przepisów celem maksymalizacji zysków. Systematycznie wzrasta liczba stwierdzonych naruszeń polegających na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. Autorzy raportu zwracają uwagę, że konieczność zawiadomienia podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli często niweczy jej efekty i czyni kontrolę bezprzedmiotową. Ma to negatywny wpływ na zapobieganie przez PIP takim zjawiskom jak praca na czarno lub praca w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Szczególną uwagę Inspektorzy PIP poświęcili branżom, w których w większym stopniu niż w innych dochodzić może do zagrożenia życia lub zdrowia, między innymi naftowej, górniczej, budowlanej. W branży budowlanej naruszenia stwierdzono aż w 75 proc. kontrolowanych podmiotów. Zasady BHP często naruszane były przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zarówno w zakładach pracy chronionej jak i na wolnym rynku. Autorzy raportu zwracają uwagę na niewystarczające zaangażowanie przedstawicieli pracowników w zapewnienie odpowiedniej realizacji zasad BHP. W 6

7 firmach, w których przedstawiciele załogi byli zaangażowani w tworzenie systemu organizacji pracy sytuacja w zakresie BHP była dużo lepsza. Opinie o projekcie: Brak dostępnych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Raport zawiera aktualne informacje na temat stanu przestrzegania praw pracowniczych i najważniejszych problemów w tym obszarze. Informacje te mogą być użyteczne w sporządzaniu diagnozy dotyczącej tego obszaru lub planowaniu działań dotyczących praw pracowniczych i rynku pracy. Dokument dostępny na: File/1689.pdf Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN 26 sierpnia 2013 r. Główny Inspektor Pracy Pozytywnie zaopiniowany przez połączone komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny Wysokie 7

8 Prawo ubezpieczeń społecznych Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw Projekt autorstwa posłów Solidarnej Polski dotyczy wprowadzenia możliwości otrzymywania emerytury minimalnej, która byłaby alternatywą dla uczestnictwa w systemie emerytalnym w jego obecnym kształcie. Wysokość minimalnej emerytury skorelowana byłaby z wysokością płacy minimalnej. Projektodawcy szacują że emerytura taka w obecnych warunkach wynosiłaby 1000 złotych (62,5% minimalnego wynagrodzenia) przy składce w wysokości 220 złotych miesięcznie (13,75% minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem otrzymania emerytury minimalnej miałoby być posiadanie 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych, nie byłoby natomiast określonej granicy wieku dla rozpoczęcia jej pobierania. Zgodnie z projektem ubezpieczeni mieliby wybór, czy uczestniczyć w systemie emerytalnym w jego obecnym kształcie czy też zrezygnować z niego i odprowadzać składki tylko na emeryturę minimalną. Zgodnie z intencją wnioskodawców ubezpieczeni mieliby lepiej gospodarować środkami, które nie zostałyby przeznaczone na opłacanie składek. Z możliwości przejścia na system emerytury minimalnej wykluczone miałyby być służby mundurowe, sędziowie, prokuratorzy, duchowni i rolnicy. Opinie o projekcie: Brak dostępnych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Projekt nie ma dużych szans na wejście w życie, ale stanowi interesujący głos w dyskusji na temat kształtu systemu emerytalnego. Zajęcie jednoznacznego stanowiska 8

9 wobec projektu wymagałoby pogłębionych analiz związanych z wpływem regulacji na system ubezpieczeń społecznych i poziomem życia osób pobierających taką emeryturę a także wynikających stąd problemów. Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN 5 września 2013 r. Grupa posłów Solidarnej Polski Skierowany do opinii Biura Analiz Sejmu i Biura Legislacyjnego Niskie Promocja zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Do 25 października trwają konsultacje społeczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem o charakterze operacyjno- wdrożeniowym zawierającym całościową koncepcję działań mających na celu budowanie jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. Zawiera m.in. projekty zmian prawnych, organizacyjnych, edukacyjnych i finansowych. Projekt KPRES składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dokonuje diagnozy w zakresie zdefiniowania ekonomii społecznej, jej zasięgu, dotychczasowego systemu wsparcia oraz oczekiwań wobec ekonomii społecznej. Drugi określa umiejscowienie programu w strukturze priorytetów rządowych oraz definiuje jego cel główny i cele szczegółowe wraz z rezultatami i przypisanymi do nich wskaźnikami oraz założeniami krytycznymi. Rozdział trzeci określa priorytety, działania oraz konkretne kierunki interwencji publicznej. Czwarty określa sposób monitorowania programu, rozdział 9

10 piąty określa podstawowe założenia systemu realizacji, zaś rozdział szósty plan finansowy wymagany dla programu rozwoju Celem strategicznym Programu jest to, by do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej stały się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającymi we wspólnotach samorządowych. Do osiągnięcia tego celu prowadzić mają cztery cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych; 2. Powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych; 3. Wzrost skuteczności mechanizmów zarządzania i koordynacja polityki ekonomii społecznej; 4. Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie Każdy z celów szczegółowych zrealizowany ma zostać dzięki osiągnięciu szeregu rezultatów niższego rzędu. Do osiągnięcia tych celów prowadzić ma realizacja pięciu priorytetów: 1. Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium; 2. Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej; 3. System wsparcia ekonomii społecznej; 4. Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym; 5. Edukacja dla ekonomii społecznej. Poszczególne priorytety dzielą się na konkretne działania wraz z harmonogramem realizacji, wskazaniem źródła finansowania i wskazaniem instytucji odpowiedzialnej. Opinie o dokumencie: Brak opublikowanych opinii o dokumencie 10

11 Znaczenie dla PK EAPN: Ekonomia społeczna jest nie tylko koncepcją pozwalającą na powrót osób bezrobotnych na rynek pracy ale także swoistym modelem rozwoju, sposobem na takie prowadzenie działalności gospodarczej, by przyczyniała się ona do integracji i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz budowania w nich poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za swoich członków. Taki model gospodarowania jest w Polsce szczególnie potrzebny, bowiem wskaźniki dotyczące np. poziomu zaufania do innych ludzi są zatrważająco niskie (10% ankietowanych deklaruje, że ma zaufanie do innych ludzi, przy czym wskaźnik ten w krajach skandynawskich wynosi 60-70% 1 ). Za stan ten z pewnością winić należy przynajmniej po części odhumanizowany sposób prowadzenia interesów, których jedynym celem jest maksymalizacja zysków. Rozwój ekonomii społecznej ma więc potencjał do ograniczenia zasięgu ubóstwa przynajmniej z dwóch względów, podmioty ekonomii społecznej takie jak spółdzielnie socjalne, NGOsy mogą tworzyć miejsca pracy dla osób ubogich zapewniające im dochody, z drugiej zintegrowane społeczności lokalne stanowić mogą dla swoich członków dodatkową sieć bezpieczeństwa socjalnego wspierającą ich w sytuacjach kryzysowych. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowany 17 września 2013 r. MIPS Konsultacje Wysokie 1 Growiec J., Growiec K. Trusting only whom you know, knowing only whom you trust: the joint impact of social capital and trust on individuals economic performance and happiness in CEE countries. Warszawa 2011 r. Dostępne na: 11

12 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Ponad 400 stronnicowy dokument jest zebraniem informacji uzyskanych od ministrów i kierowników urzędów centralnych na temat realizacji zadań oraz inicjatyw legislacyjnych i programowych mających istotny wpływ na uprawnienia osób niepełnosprawnych i poziom korzystania z nich. Zawiera on informacje na temat realizacji praw osób niepełnosprawnych w takich obszarach jak: leczenie i rehabilitacja, nauka w szkołach, pomoc psychologiczna oraz związana z nabywaniem kwalifikacji ogólnych i zawodowych, praca i możliwości korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zabezpieczenie społeczne, w szczególności w związku z dodatkowymi kosztami ponoszonymi w związku z niepełnosprawnością, uczestnictwa w życiu publicznym. Zgodnie z dokumentem najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze to ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz wzrost wykształcenia osób niepełnosprawnych w latach Za najpoważniejsze problemy uznano pozostawanie większości osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy, mimo wspomnianego znacznego wzrostu zatrudnienia subsydiowanego w ostatnich latach oraz utrzymywanie się sytuacji, w której osoby niepełnosprawne są nadal znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Za najważniejsze inicjatywy, które podejmowane będą w przyszłości, uznano działania na rzecz dalszego zwiększania poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie w kontekście zachodzących zmian demograficznych (starzenie się populacji, a co za tym idzie większa liczba osób o ograniczonej sprawności). Planuje się wprowadzenie nowych form usług np. asystenta osoby niepełnosprawnej i zatrudnienia wspomaganego (nowa forma aktywizacji skierowana do niepełnosprawnych, wymagających szczególnego i zindywidualizowanego wsparcia na rynku pracy). Prowadzone będą również działania dotyczące zdefiniowania i 12

13 określenia obszaru edukacji osób niepełnosprawnych, w tym ustawicznego kształcenia i zmiany umiejętności zawodowych lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Dokument zawiera też informacje o działaniach podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dot. sytuacji osób niepełnosprawnych. Opinie o dokumencie: Brak opublikowanych opinii o dokumencie. Znaczenie dla PK EAPN: Dokument może być źródłem informacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i aktualnych inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym obszarze. Dokument dostępny na: ile/1672.pdf Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Sierpień 2013 r. Rada Ministrów Informacja pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Niskie 13

14 Pomoc społeczna Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej Nowelizacja zakłada daleko idące zmiany w systemie pomocy społecznej. Proponowane zmian wpisują się w paradygmat aktywizacyjny, zgodnie z którym beneficjenci pomocy społecznej powinni jak najszybciej uniezależnić się od świadczeń i samodzielnie zaspakajać swoje potrzeby na regularnym bądź wspieranym rynku pracy. Cel ten osiągnięty ma zostać poprzez taką organizację funkcjonowania pomocy społecznej by praca socjalna prowadzona była w większym niż dotychczas zakresie. Zmianie mają też ulec rodzaje i charakter świadczeń. Zmiany w dłuższym terminie rozwiązują problem związany z przyznawaniem przez gminy zasiłków okresowych na poziomie jedynie 50% wartości. Wprowadzony w miejsce funkcjonujących zasiłków zasiłek socjalny od początku obowiązywania przepisów gwarantowany ma być w wysokości 100% w przypadku osób, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą podjąć pracy. W przypadku osób zdolnych do pracy gwarantowana przez budżet państwa kwota zasiłku podnoszona ma być stopniowo, by uzyskać 100% w cztery lata po wejściu w życie nowelizacji. Inne zakładane zmiany to: Wprowadzenie narzędzia sąsiedzkich usług opiekuńczych. Polegać ona mają np. na robieniu zakupów lub przygotowaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu na rzecz klienta przez osoby z sąsiedztwa Przy obliczaniu prawa do świadczeń nie będą brane pod uwagę zasiłki pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne oraz dochody uzyskiwane w ramach aktywizacji. 14

15 Osoby, które nie wykażą gotowości do współpracy z pracownikami socjalnymi pozbawione będą świadczeń finansowych i otrzymywać będą jedynie świadczenia rzeczowe. Zmianie ulegnie procedura weryfikacji progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy. Weryfikacja następowała będzie co roku w oparciu o wysokość minimum egzystencji. Zmieniony zostanie system świadczeń pieniężnych. Zlikwidowany zostanie zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego i zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku. Dotychczasowy zasiłek stały i okresowy zastąpiony zostanie zasiłkiem socjalnym. Będzie on wyrównywał dochód uprawnionych do kwoty określonej wysokością minimum egzystencji 2. W przypadku gdy dana osoba wróci na rynek pracy zasiłek będzie mógł być wypłacany nadal przez okres maksymalnie 6-ściu miesięcy. Nowym świadczeniem będzie socjalny dodatek motywacyjny. Ma on być wypłacany aktywnym beneficjentom realizującym kontrakt socjalny w wysokości 50% zasiłku socjalnego gwarantowanego przez budżet państwa. Innym nowym świadczeniem ma być socjalna dopłata do usług interwencyjnych. Wysokość świadczenia określona byłaby różnicą między rynkową ceną usługi a ceną, którą poniosłaby gmina. Świadczenie to dotyczyć ma wyłącznie osób starszych i niepełnosprawnych. Założenie do projektu zmian w ustawie zawierają również projekty zmian organizacyjnych instytucji pomocy społecznej. Planuje się zmianę nazewnictwa OPSów i PCPRów na Centra Pomocy i Usług Socjalnych (miejskie i powiatowe.) Centra pomocy miałyby obligatoryjnie dzielić się na dwa działy: Pracy Socjalnej i Usług Socjalnych. Fakultatywnie gminy mogłyby utworzyć trzeci dział zajmujący się obsługą finansową i księgowo administracyjną wraz z wypłatą świadczeń. Propozycja ta ma realizować postulat oddzielenia pracy socjalnej od typowych czynności administracyjnych. 2 W nowych regulacjach kryterium dochodowe przyjmie nazwę minimalnego dochodu socjalnego, te zaś waloryzowana będzie corocznie do wysokości minimum egzystencji. 15

16 W założeniach autorzy wymieniają zadania Kas Wsparcia Dochodowego lub Działu Wsparcia Dochodowego (w zależności od tego czy będzie on działem Centrum czy też działał w ramach struktury gminy). Kasy lub działy odpowiedzialne miałyby być za czynności typowo administracyjne i wypłatę świadczeń. Rozdzieleniu czynności administracyjnych i związanych z wypłatą świadczeń służyć ma wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia stanowisk pracy w kasie wsparcia dochodowego i pracownika socjalnego. By zwiększyć jakość pracy socjalnej zakłada się też osiągnięcie wskaźnika 1 pracownika socjalnego na 50 osób/rodzin objętych pomocą. By podnieść kwalifikacje pracowników socjalnych zakłada się wprowadzenie systemu kształcenia pracowników socjalnych tworząc nowe specjalizacje takie jak: animator społeczności lokalnych, organizator usług socjalnych, asystent i mediator socjalny. Kontrakt socjalny rozszerzony ma zostać o nowe formy, takie jak rodzinny kontrakt socjalny i grupowy kontrakt socjalny. Do systemu pomocy społecznej wprowadzone zostaną usługi socjalne o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym oraz interwencyjnym. Proponuje się by minister ds. zabezpieczenia społecznego określił w drodze rozporządzenia minimalny standard tych usług oraz standard pożądany. Zakłada się że usługi socjalne na obszarze gminy będą mogły być wykonywane przez podmioty niepubliczne. Podmioty te będą musiały uzyskać status agencji Usług Socjalnych, który nadawany będzie przez marszałka województwa. Praca instytucji pomocy społecznej ma zostać zinformatyzowana celem eliminacji niepotrzebnej pracy, którą muszą obecnie wykonywać pracownicy socjalni, np. wywiady środowiskowe byłyby rejestrowane od razu w formie elektronicznej. Ponadto projekt zawiera regulacje mające na celu wyegzekwowanie od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej opłat z tego tytułu a także od nich samych jeśli posiadają majątek o wartości powyżej 20 tys. złotych. 16

17 Opinie o projekcie: Brak opublikowanych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Projekt zawiera liczne wartościowe zmiany. Ważne dla Komitetu jest wprowadzenie gwarancji budżetu państwa dla wypłaty całości zasiłku socjalnego. Już obecnie wiadomo, że propozycje te spotkają się z negatywnym stanowiskiem Ministra Finansów, a gwarancja wypłaty zasiłku na poziomie tak niskim jak minimum egzystencji, wydaje się być w państwie rozwiniętym do jakich należy Polska, minimum przyzwoitości. Również inne rozwiązania np. wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych wydaje się być bliskie idei budowania zintegrowanych społeczności lokalnych przy wsparciu władzy publicznej. Warto też zastanowić się czy przyznanie zasiłku socjalnego nie powinno być uniezależnione od zawarcia kontraktu socjalnego i innych wymagań poza brakiem dochodów przewyższających minimum egzystencji. Zasiłek taki mógłby stanowić rodzaj minimalnego dochodu gwarantowanego. Ważne by Komitet stale uczestniczył w wprowadzaniu zmian w ustawie i zapobiegł wykreślaniu z niej wartościowych propozycji, co wydaje się być realnym zagrożeniem. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowano w BIP MPiPS- rządowy proces Konsultacje społeczne, Wysokie MPiPS 6 września 2013 legislacyjny uzgodnienia r. międzyresortowe 17

18 Podsumowanie i wnioski Założenia ustawy o pomocy społecznej zawierają wiele pozytywnych dla osób doświadczających ubóstwa rozwiązań, choć zauważyć należy że przyznawanie zasiłku socjalnego bez konieczności spełnienia dodatkowych poza brakiem dochodów warunków byłoby lepszym rozwiązaniem, zabezpieczającym potrzeby osób pozbawionych środków do życia na poziomie minimum egzystencji, co nie powinno być postrzegane jako postulat radykalny w kraju zaliczanym do państw rozwiniętych. Warto też zwrócić uwagę że cenne postulaty, jak np. gwarancje budżetu państwa dla pełnej kwoty zasiłku socjalnego napotykają najprawdopodobniej na opór ze strony ministerstwa finansów. Należy zatem zastanowić się, jakie są możliwości zaangażowania się w obronę tego rozwiązania. Dostępne na stronach BIP MPiPS sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, mimo iż jest dopiero wypracowywane, zwraca uwagę na negatywne stanowisko strony polskiej na konkluzje Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, dotyczące prawa obywateli polskich do powoływania się na postanowienia Paktu bezpośrednio, w postępowaniach przed sądami krajowymi. Postawa ta nie przyczynia się do lepszej realizacji praw osób doświadczających ubóstwa. Rozważyć należy w jakim trybie możliwa byłaby realizacja tej uwagi UNIC. Należy też dowiedzieć się czy i ewentualnie jakie organizacje zamierzają angażować się w tworzenie shadow report oraz rozważyć czy zaangażowanie w taką inicjatywę byłoby interesujące dla PK EAPN. Konsultacjom społecznym poddawany jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten zawiera plany wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej do roku Dlatego też mimo obszerności dokumentu warto zapoznać się z jego treścią. Raport GIP z działalności PIP za 2012 r. oraz Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 18

19 zawierają interesujące aktualne informacje na temat odpwiednio stanu przestrzegania praw pracowniczych i realizacji praw osób niepełnosprawnych. 19

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA GMIN ORAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

WSKAZÓWKI DLA GMIN ORAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE WSKAZÓWKI DLA GMIN ORAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE CZĘŚĆ I: OGÓLNE INFORMACJE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy w... Wojewódzki Urząd Pracy w. Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2008-2013 P Ł O C K 1 PŁOCK, maj 2008 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Pomoc społeczna podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) Dokument opracowany na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, realizowanego w ramach programu, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r. Protokół z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 8 października 2014 r. Spotkanie Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych odbyło się 8 października 2014 r. w Centrum Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1:

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1: Załącznik nr 1 do Oceny Skutków Regulacji Szczegółowe założenia, na podstawie których oszacowano skutki dla sektora finansów publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DRP-VIII-02100-3 -_M0 -IS/12 Pan Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2013 r. znak:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Gorący posiłek. Podstawa prawna

Gorący posiłek. Podstawa prawna Gorący posiłek Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Projekt z dnia Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1 W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli Spis treści Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1. Pomoc materialna dla uczniów... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r.

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. PROJEKT z dnia 17 grudnia 2012 r. ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Nr 773. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 773. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Pomoc dla bezrobotnych samotnych matek. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1954) wprowadziła zasadę,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo