Streszczenie. Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie. Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r."

Transkrypt

1 Raport z monitoringu za miesiąc wrzesień 2013 r. Streszczenie Raport zawiera informacje na temat ważnych dokumentów z obszaru polityki społecznej wypracowywanych we wrześniu 2013 r. Najważniejszymi z nich są założenia do zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz konsultowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Na zainteresowanie zasługuje opublikowany projekt sprawozdania rządu RP z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Dokumentami zawierającymi interesujące informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i stanu przestrzegania praw pracowniczych są odpowiednio Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera interesującą koncepcję wprowadzenia możliwości odprowadzania składki emerytalnej wyłącznie na emeryturę minimalną której wysokość skorelowana ma być z wysokością płacy minimalnej. 1

2 Struktura raportu: Streszczenie... 1 Wstęp... 3 Sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych... 4 Prawo pracy... 5 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r Prawo ubezpieczeń społecznych... 8 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw... 8 Promocja zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 9 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej... 9 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Pomoc społeczna Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej Podsumowanie i wnioski

3 Wstęp W niniejszym raporcie znalazły się tylko dwa projekty aktów prawnych. Wydaje się że projekt autorstwa posłów Solidarnej Polski dotyczący wprowadzenia możliwości odprowadzania składek tylko na emeryturę minimalną uznać należy jedynie za interesującą ciekawostkę, natomiast założenia do zmian w ustawie o pomocy społecznej są dla Komitetu niezwykle ważne. Stanowią one koncepcję daleko idącej reformy pomocy społecznej zmieniającej jej organizację, rodzaje świadczeń, sposób wyznaczania dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy i wiele innych. Można zaryzykować twierdzenie że planowana jest całościowa zmiana sposobu myślenia o pomocy społecznej. Ustawa zawiera interesujące dla Komitetu rozwiązania, które jak już wiadomo spotkają się ze sprzeciwem ministerstwa finansów. Dlatego Komitet powinien zabierać głos w pracach nad założeniami do ustawy i w miarę swych możliwości przeciwdziałać ich okrajaniu. Ważnym dokumentem uwzględnionym w raporcie jest projekt sprawozdania rządu z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Przy okazji sprawozdań z wykonania Paktu organizacje pozarządowe często przygotowują tzw. shadow reports- raporty cienie zawierające opinie organizacji na temat stanu realizacji paktu. Pozwala to zwrócić uwagę Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na ważne problemy które uwzględnione mogą zostać w konkluzjach tego Komitetu. Konkluzje te stanowią dokument na tyle ważny, że nie mogą zostać całkowicie zignorowane, co powoduje że mogą przełożyć się na kształt krajowej polityki społecznej. Nie mniej ważnym dokumentem jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawierający plan rozwoju sektora ekonomii społecznej do roku Raport Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy zawiera interesujące informacje na temat stanu przestrzegania praw pracowniczych i najpoważniejszych problemów w tym zakresie. Informacja rządu o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 3

4 w 2012 roku zawiera zaś informacje odziałaniach i planach działań w obszarze niepełnosprawności. Sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS ukazała się robocza wersja Sprawozdania z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Zawiera ona odniesienia do uwag zawartych w konkluzjach Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych do poprzedniego sprawozdania oraz zmiany jakie zdaniem strony rządowej miały miejsce w aktualnym okresie sprawozdawczym. Aktualnie raport jest jeszcze zarysem wersji finalnej z adnotacjami wzywającymi konkretne urzędy do uzupełnienia poszczególnych jego punktów. Jednym z ważnych rozwiniętych już punktów jest odpowiedź strony polskiej na konkluzje Komitetu wzywające do umożliwienia obywatelom bezpośredniego powoływania się przed sądami krajowymi na postanowienia Paktu. Do konkluzji tej strona polska ustosunkowała się negatywnie. Opinie o projekcie: Brak opublikowanych opinii o projekcie. Znaczenie dla PK EAPN: Raport ma duże znaczenie dla EAPN. Warto zapoznać się z nim w szczególności w obszarach będących w centrum zainteresowania PK EAPN. Rola Komitetu nie ogranicza się tutaj do zgłoszenia uwag do rządowego projektu raportu, ale w przypadku niedostatecznego uwzględniania uwag i opinii Komitetu i/lub jego organizacji członkowskich może polegać na zaangażowaniu w tworzenie tzw. shadow 4

5 report. Jest to raport tworzony przez organizacje pozarządowe przedkładany podobnie jak raport rządowy Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Pozwala to zwrócić uwagę Komitetu na problemy ważne dla autorów raportu, co może przełożyć się na ich uwzględnienie w konkluzjach. W poprzednim okresie sprawozdawczym postępowanie takie pozwoliło na zwrócenie uwagi Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na problemy w obszarach dyskryminacji i równouprawnienia. Warto zauważyć że konkluzje Komitetu mają znaczny ciężar gatunkowy i zazwyczaj są uwzględniane w kształtowaniu polityk na szczeblu krajowym. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowany w BIP r. MPiPS W przygotowaniu Wysokie Prawo pracy Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy w 2012 r. ujawniła. 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika i przyjęła 44,3 tys. skarg od pracowników. Udzieliła również 1,2 mln porad prawnych i technicznych oraz przeszkoliła 11 tys. przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. 5

6 Za najważniejszy problem związany z naruszeniami praw pracowniczych GIP uznał naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeń. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u około 17 tys. kontrolowanych pracodawców. Problem ten dotyczy każdego rodzaju zakładów pracy, niezależnie od wielkości, profilu, czy działalności. Wiele naruszeń ujawniono również w zakresie czasu pracy. PIP informuje o trudnościach w ustaleniu rzeczywistego czasu pracy przez kontrolujących inspektorów, bowiem ewidencja czasu pracy bywa prowadzona nierzetelnie lub nie jest prowadzona w ogóle. Raport zwraca uwagę, że choć kontrolowani pracodawcy tłumaczą przyczynę naruszeń trudnościami finansowymi, to kontrolujący zakłady inspektorzy często ujawniają inne przyczyny np. niewłaściwą organizację pracy lub świadome łamanie przepisów celem maksymalizacji zysków. Systematycznie wzrasta liczba stwierdzonych naruszeń polegających na zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. Autorzy raportu zwracają uwagę, że konieczność zawiadomienia podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli często niweczy jej efekty i czyni kontrolę bezprzedmiotową. Ma to negatywny wpływ na zapobieganie przez PIP takim zjawiskom jak praca na czarno lub praca w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Szczególną uwagę Inspektorzy PIP poświęcili branżom, w których w większym stopniu niż w innych dochodzić może do zagrożenia życia lub zdrowia, między innymi naftowej, górniczej, budowlanej. W branży budowlanej naruszenia stwierdzono aż w 75 proc. kontrolowanych podmiotów. Zasady BHP często naruszane były przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zarówno w zakładach pracy chronionej jak i na wolnym rynku. Autorzy raportu zwracają uwagę na niewystarczające zaangażowanie przedstawicieli pracowników w zapewnienie odpowiedniej realizacji zasad BHP. W 6

7 firmach, w których przedstawiciele załogi byli zaangażowani w tworzenie systemu organizacji pracy sytuacja w zakresie BHP była dużo lepsza. Opinie o projekcie: Brak dostępnych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Raport zawiera aktualne informacje na temat stanu przestrzegania praw pracowniczych i najważniejszych problemów w tym obszarze. Informacje te mogą być użyteczne w sporządzaniu diagnozy dotyczącej tego obszaru lub planowaniu działań dotyczących praw pracowniczych i rynku pracy. Dokument dostępny na: File/1689.pdf Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN 26 sierpnia 2013 r. Główny Inspektor Pracy Pozytywnie zaopiniowany przez połączone komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny Wysokie 7

8 Prawo ubezpieczeń społecznych Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i innych ustaw Projekt autorstwa posłów Solidarnej Polski dotyczy wprowadzenia możliwości otrzymywania emerytury minimalnej, która byłaby alternatywą dla uczestnictwa w systemie emerytalnym w jego obecnym kształcie. Wysokość minimalnej emerytury skorelowana byłaby z wysokością płacy minimalnej. Projektodawcy szacują że emerytura taka w obecnych warunkach wynosiłaby 1000 złotych (62,5% minimalnego wynagrodzenia) przy składce w wysokości 220 złotych miesięcznie (13,75% minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem otrzymania emerytury minimalnej miałoby być posiadanie 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych, nie byłoby natomiast określonej granicy wieku dla rozpoczęcia jej pobierania. Zgodnie z projektem ubezpieczeni mieliby wybór, czy uczestniczyć w systemie emerytalnym w jego obecnym kształcie czy też zrezygnować z niego i odprowadzać składki tylko na emeryturę minimalną. Zgodnie z intencją wnioskodawców ubezpieczeni mieliby lepiej gospodarować środkami, które nie zostałyby przeznaczone na opłacanie składek. Z możliwości przejścia na system emerytury minimalnej wykluczone miałyby być służby mundurowe, sędziowie, prokuratorzy, duchowni i rolnicy. Opinie o projekcie: Brak dostępnych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Projekt nie ma dużych szans na wejście w życie, ale stanowi interesujący głos w dyskusji na temat kształtu systemu emerytalnego. Zajęcie jednoznacznego stanowiska 8

9 wobec projektu wymagałoby pogłębionych analiz związanych z wpływem regulacji na system ubezpieczeń społecznych i poziomem życia osób pobierających taką emeryturę a także wynikających stąd problemów. Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN 5 września 2013 r. Grupa posłów Solidarnej Polski Skierowany do opinii Biura Analiz Sejmu i Biura Legislacyjnego Niskie Promocja zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Do 25 października trwają konsultacje społeczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem o charakterze operacyjno- wdrożeniowym zawierającym całościową koncepcję działań mających na celu budowanie jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. Zawiera m.in. projekty zmian prawnych, organizacyjnych, edukacyjnych i finansowych. Projekt KPRES składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dokonuje diagnozy w zakresie zdefiniowania ekonomii społecznej, jej zasięgu, dotychczasowego systemu wsparcia oraz oczekiwań wobec ekonomii społecznej. Drugi określa umiejscowienie programu w strukturze priorytetów rządowych oraz definiuje jego cel główny i cele szczegółowe wraz z rezultatami i przypisanymi do nich wskaźnikami oraz założeniami krytycznymi. Rozdział trzeci określa priorytety, działania oraz konkretne kierunki interwencji publicznej. Czwarty określa sposób monitorowania programu, rozdział 9

10 piąty określa podstawowe założenia systemu realizacji, zaś rozdział szósty plan finansowy wymagany dla programu rozwoju Celem strategicznym Programu jest to, by do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej stały się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającymi we wspólnotach samorządowych. Do osiągnięcia tego celu prowadzić mają cztery cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych; 2. Powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych; 3. Wzrost skuteczności mechanizmów zarządzania i koordynacja polityki ekonomii społecznej; 4. Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie Każdy z celów szczegółowych zrealizowany ma zostać dzięki osiągnięciu szeregu rezultatów niższego rzędu. Do osiągnięcia tych celów prowadzić ma realizacja pięciu priorytetów: 1. Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium; 2. Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej; 3. System wsparcia ekonomii społecznej; 4. Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym; 5. Edukacja dla ekonomii społecznej. Poszczególne priorytety dzielą się na konkretne działania wraz z harmonogramem realizacji, wskazaniem źródła finansowania i wskazaniem instytucji odpowiedzialnej. Opinie o dokumencie: Brak opublikowanych opinii o dokumencie 10

11 Znaczenie dla PK EAPN: Ekonomia społeczna jest nie tylko koncepcją pozwalającą na powrót osób bezrobotnych na rynek pracy ale także swoistym modelem rozwoju, sposobem na takie prowadzenie działalności gospodarczej, by przyczyniała się ona do integracji i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz budowania w nich poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za swoich członków. Taki model gospodarowania jest w Polsce szczególnie potrzebny, bowiem wskaźniki dotyczące np. poziomu zaufania do innych ludzi są zatrważająco niskie (10% ankietowanych deklaruje, że ma zaufanie do innych ludzi, przy czym wskaźnik ten w krajach skandynawskich wynosi 60-70% 1 ). Za stan ten z pewnością winić należy przynajmniej po części odhumanizowany sposób prowadzenia interesów, których jedynym celem jest maksymalizacja zysków. Rozwój ekonomii społecznej ma więc potencjał do ograniczenia zasięgu ubóstwa przynajmniej z dwóch względów, podmioty ekonomii społecznej takie jak spółdzielnie socjalne, NGOsy mogą tworzyć miejsca pracy dla osób ubogich zapewniające im dochody, z drugiej zintegrowane społeczności lokalne stanowić mogą dla swoich członków dodatkową sieć bezpieczeństwa socjalnego wspierającą ich w sytuacjach kryzysowych. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowany 17 września 2013 r. MIPS Konsultacje Wysokie 1 Growiec J., Growiec K. Trusting only whom you know, knowing only whom you trust: the joint impact of social capital and trust on individuals economic performance and happiness in CEE countries. Warszawa 2011 r. Dostępne na: 11

12 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Ponad 400 stronnicowy dokument jest zebraniem informacji uzyskanych od ministrów i kierowników urzędów centralnych na temat realizacji zadań oraz inicjatyw legislacyjnych i programowych mających istotny wpływ na uprawnienia osób niepełnosprawnych i poziom korzystania z nich. Zawiera on informacje na temat realizacji praw osób niepełnosprawnych w takich obszarach jak: leczenie i rehabilitacja, nauka w szkołach, pomoc psychologiczna oraz związana z nabywaniem kwalifikacji ogólnych i zawodowych, praca i możliwości korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zabezpieczenie społeczne, w szczególności w związku z dodatkowymi kosztami ponoszonymi w związku z niepełnosprawnością, uczestnictwa w życiu publicznym. Zgodnie z dokumentem najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze to ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz wzrost wykształcenia osób niepełnosprawnych w latach Za najpoważniejsze problemy uznano pozostawanie większości osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy, mimo wspomnianego znacznego wzrostu zatrudnienia subsydiowanego w ostatnich latach oraz utrzymywanie się sytuacji, w której osoby niepełnosprawne są nadal znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Za najważniejsze inicjatywy, które podejmowane będą w przyszłości, uznano działania na rzecz dalszego zwiększania poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie w kontekście zachodzących zmian demograficznych (starzenie się populacji, a co za tym idzie większa liczba osób o ograniczonej sprawności). Planuje się wprowadzenie nowych form usług np. asystenta osoby niepełnosprawnej i zatrudnienia wspomaganego (nowa forma aktywizacji skierowana do niepełnosprawnych, wymagających szczególnego i zindywidualizowanego wsparcia na rynku pracy). Prowadzone będą również działania dotyczące zdefiniowania i 12

13 określenia obszaru edukacji osób niepełnosprawnych, w tym ustawicznego kształcenia i zmiany umiejętności zawodowych lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Dokument zawiera też informacje o działaniach podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dot. sytuacji osób niepełnosprawnych. Opinie o dokumencie: Brak opublikowanych opinii o dokumencie. Znaczenie dla PK EAPN: Dokument może być źródłem informacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i aktualnych inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym obszarze. Dokument dostępny na: ile/1672.pdf Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Sierpień 2013 r. Rada Ministrów Informacja pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Niskie 13

14 Pomoc społeczna Założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej Nowelizacja zakłada daleko idące zmiany w systemie pomocy społecznej. Proponowane zmian wpisują się w paradygmat aktywizacyjny, zgodnie z którym beneficjenci pomocy społecznej powinni jak najszybciej uniezależnić się od świadczeń i samodzielnie zaspakajać swoje potrzeby na regularnym bądź wspieranym rynku pracy. Cel ten osiągnięty ma zostać poprzez taką organizację funkcjonowania pomocy społecznej by praca socjalna prowadzona była w większym niż dotychczas zakresie. Zmianie mają też ulec rodzaje i charakter świadczeń. Zmiany w dłuższym terminie rozwiązują problem związany z przyznawaniem przez gminy zasiłków okresowych na poziomie jedynie 50% wartości. Wprowadzony w miejsce funkcjonujących zasiłków zasiłek socjalny od początku obowiązywania przepisów gwarantowany ma być w wysokości 100% w przypadku osób, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą podjąć pracy. W przypadku osób zdolnych do pracy gwarantowana przez budżet państwa kwota zasiłku podnoszona ma być stopniowo, by uzyskać 100% w cztery lata po wejściu w życie nowelizacji. Inne zakładane zmiany to: Wprowadzenie narzędzia sąsiedzkich usług opiekuńczych. Polegać ona mają np. na robieniu zakupów lub przygotowaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu na rzecz klienta przez osoby z sąsiedztwa Przy obliczaniu prawa do świadczeń nie będą brane pod uwagę zasiłki pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne oraz dochody uzyskiwane w ramach aktywizacji. 14

15 Osoby, które nie wykażą gotowości do współpracy z pracownikami socjalnymi pozbawione będą świadczeń finansowych i otrzymywać będą jedynie świadczenia rzeczowe. Zmianie ulegnie procedura weryfikacji progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy. Weryfikacja następowała będzie co roku w oparciu o wysokość minimum egzystencji. Zmieniony zostanie system świadczeń pieniężnych. Zlikwidowany zostanie zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego i zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku. Dotychczasowy zasiłek stały i okresowy zastąpiony zostanie zasiłkiem socjalnym. Będzie on wyrównywał dochód uprawnionych do kwoty określonej wysokością minimum egzystencji 2. W przypadku gdy dana osoba wróci na rynek pracy zasiłek będzie mógł być wypłacany nadal przez okres maksymalnie 6-ściu miesięcy. Nowym świadczeniem będzie socjalny dodatek motywacyjny. Ma on być wypłacany aktywnym beneficjentom realizującym kontrakt socjalny w wysokości 50% zasiłku socjalnego gwarantowanego przez budżet państwa. Innym nowym świadczeniem ma być socjalna dopłata do usług interwencyjnych. Wysokość świadczenia określona byłaby różnicą między rynkową ceną usługi a ceną, którą poniosłaby gmina. Świadczenie to dotyczyć ma wyłącznie osób starszych i niepełnosprawnych. Założenie do projektu zmian w ustawie zawierają również projekty zmian organizacyjnych instytucji pomocy społecznej. Planuje się zmianę nazewnictwa OPSów i PCPRów na Centra Pomocy i Usług Socjalnych (miejskie i powiatowe.) Centra pomocy miałyby obligatoryjnie dzielić się na dwa działy: Pracy Socjalnej i Usług Socjalnych. Fakultatywnie gminy mogłyby utworzyć trzeci dział zajmujący się obsługą finansową i księgowo administracyjną wraz z wypłatą świadczeń. Propozycja ta ma realizować postulat oddzielenia pracy socjalnej od typowych czynności administracyjnych. 2 W nowych regulacjach kryterium dochodowe przyjmie nazwę minimalnego dochodu socjalnego, te zaś waloryzowana będzie corocznie do wysokości minimum egzystencji. 15

16 W założeniach autorzy wymieniają zadania Kas Wsparcia Dochodowego lub Działu Wsparcia Dochodowego (w zależności od tego czy będzie on działem Centrum czy też działał w ramach struktury gminy). Kasy lub działy odpowiedzialne miałyby być za czynności typowo administracyjne i wypłatę świadczeń. Rozdzieleniu czynności administracyjnych i związanych z wypłatą świadczeń służyć ma wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia stanowisk pracy w kasie wsparcia dochodowego i pracownika socjalnego. By zwiększyć jakość pracy socjalnej zakłada się też osiągnięcie wskaźnika 1 pracownika socjalnego na 50 osób/rodzin objętych pomocą. By podnieść kwalifikacje pracowników socjalnych zakłada się wprowadzenie systemu kształcenia pracowników socjalnych tworząc nowe specjalizacje takie jak: animator społeczności lokalnych, organizator usług socjalnych, asystent i mediator socjalny. Kontrakt socjalny rozszerzony ma zostać o nowe formy, takie jak rodzinny kontrakt socjalny i grupowy kontrakt socjalny. Do systemu pomocy społecznej wprowadzone zostaną usługi socjalne o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym oraz interwencyjnym. Proponuje się by minister ds. zabezpieczenia społecznego określił w drodze rozporządzenia minimalny standard tych usług oraz standard pożądany. Zakłada się że usługi socjalne na obszarze gminy będą mogły być wykonywane przez podmioty niepubliczne. Podmioty te będą musiały uzyskać status agencji Usług Socjalnych, który nadawany będzie przez marszałka województwa. Praca instytucji pomocy społecznej ma zostać zinformatyzowana celem eliminacji niepotrzebnej pracy, którą muszą obecnie wykonywać pracownicy socjalni, np. wywiady środowiskowe byłyby rejestrowane od razu w formie elektronicznej. Ponadto projekt zawiera regulacje mające na celu wyegzekwowanie od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej opłat z tego tytułu a także od nich samych jeśli posiadają majątek o wartości powyżej 20 tys. złotych. 16

17 Opinie o projekcie: Brak opublikowanych opinii o projekcie Znaczenie dla PK EAPN: Projekt zawiera liczne wartościowe zmiany. Ważne dla Komitetu jest wprowadzenie gwarancji budżetu państwa dla wypłaty całości zasiłku socjalnego. Już obecnie wiadomo, że propozycje te spotkają się z negatywnym stanowiskiem Ministra Finansów, a gwarancja wypłaty zasiłku na poziomie tak niskim jak minimum egzystencji, wydaje się być w państwie rozwiniętym do jakich należy Polska, minimum przyzwoitości. Również inne rozwiązania np. wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych wydaje się być bliskie idei budowania zintegrowanych społeczności lokalnych przy wsparciu władzy publicznej. Warto też zastanowić się czy przyznanie zasiłku socjalnego nie powinno być uniezależnione od zawarcia kontraktu socjalnego i innych wymagań poza brakiem dochodów przewyższających minimum egzystencji. Zasiłek taki mógłby stanowić rodzaj minimalnego dochodu gwarantowanego. Ważne by Komitet stale uczestniczył w wprowadzaniu zmian w ustawie i zapobiegł wykreślaniu z niej wartościowych propozycji, co wydaje się być realnym zagrożeniem. Dokument dostępny na: Data wpływu Zgłoszony przez Aktualny Stan Prac Znaczenie dla PK EAPN Opublikowano w BIP MPiPS- rządowy proces Konsultacje społeczne, Wysokie MPiPS 6 września 2013 legislacyjny uzgodnienia r. międzyresortowe 17

18 Podsumowanie i wnioski Założenia ustawy o pomocy społecznej zawierają wiele pozytywnych dla osób doświadczających ubóstwa rozwiązań, choć zauważyć należy że przyznawanie zasiłku socjalnego bez konieczności spełnienia dodatkowych poza brakiem dochodów warunków byłoby lepszym rozwiązaniem, zabezpieczającym potrzeby osób pozbawionych środków do życia na poziomie minimum egzystencji, co nie powinno być postrzegane jako postulat radykalny w kraju zaliczanym do państw rozwiniętych. Warto też zwrócić uwagę że cenne postulaty, jak np. gwarancje budżetu państwa dla pełnej kwoty zasiłku socjalnego napotykają najprawdopodobniej na opór ze strony ministerstwa finansów. Należy zatem zastanowić się, jakie są możliwości zaangażowania się w obronę tego rozwiązania. Dostępne na stronach BIP MPiPS sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, mimo iż jest dopiero wypracowywane, zwraca uwagę na negatywne stanowisko strony polskiej na konkluzje Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, dotyczące prawa obywateli polskich do powoływania się na postanowienia Paktu bezpośrednio, w postępowaniach przed sądami krajowymi. Postawa ta nie przyczynia się do lepszej realizacji praw osób doświadczających ubóstwa. Rozważyć należy w jakim trybie możliwa byłaby realizacja tej uwagi UNIC. Należy też dowiedzieć się czy i ewentualnie jakie organizacje zamierzają angażować się w tworzenie shadow report oraz rozważyć czy zaangażowanie w taką inicjatywę byłoby interesujące dla PK EAPN. Konsultacjom społecznym poddawany jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten zawiera plany wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej do roku Dlatego też mimo obszerności dokumentu warto zapoznać się z jego treścią. Raport GIP z działalności PIP za 2012 r. oraz Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych 18

19 zawierają interesujące aktualne informacje na temat odpwiednio stanu przestrzegania praw pracowniczych i realizacji praw osób niepełnosprawnych. 19

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej

ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej projekt z kwietnia 2013 r. CEL PROPONOWANYCH ZMIAN: 1. Poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy w Harasiukach z dnia 5 stycznia 2006r. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej

ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej ZAŁOŻENIA do zmian ustawy o pomocy społecznej projekt z kwietnia 2013 r. CEL PROPONOWANYCH ZMIAN: 1. Poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo