REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, Andrzej Cyra, ul. Majdańska 24/2, Warszawa, NIP: , zwany dalej Organizatorem Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich otwartych w czasie trwania Konkursu halach sieci handlowej MAKRO Cash & Carry Polska S.A. zwanej dalej MAKRO Konkurs trwa od dnia roku do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego W przypadku niewystąpienia roszczeń reklamacyjnych, Konkurs zostanie zakończony z dniem roku Udział w Konkursie możliwy jest od dnia roku do dnia roku przy czym zakup możliwy jest w okresie od dnia roku do dnia roku i nie dłużej niż do dnia wyczerpania zapasów produktów, o których mowa jest w pkt poniżej Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 2. Warunki udziału w Konkursie 2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Posiadaczy Karty Klienta MAKRO (Zwanych dalej UCZESTNIKIEM). Poprzez określenie Posiadacz Karty Klienta MAKRO rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umocowaną do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO w imieniu Klienta MAKRO, zarejestrowanego w bazie klientów CFM prowadzonej przez MAKRO, której dane osobowe umieszczone są na Karcie Klienta MAKRO. Poprzez określenie Klient MAKRO rozumie się podmiot uprawniony do dokonywana zakupów na terenie hal MAKRO na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów CFM prowadzonej przez MAKRO Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełniają wymogi regulaminu zwane są dalej Uczestnikiem. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest czytelne wypełnienie przez Uczestnika Załącznika nr 1 (wszystkie obligatoryjne pola są wymagane) do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie do pracy czytelnego skanu oryginału wypełnionego załącznika nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełnionego przez Uczestnika Załącznika nr 1 do Regulaminu. Osoby które nie mogą brać udziału w Konkursie zostały wymienione w pkt Regulaminu W Konkursie udział wezmą tylko i wyłącznie prace, do których zostanie dołączony skan lub zdjęcie dowodu zakupy oraz podpisany Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu wypełniony czytelnie, wielkimi literami Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.4. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 3. Zasady Konkursu 3.1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa poniżej, na warunkach określonych w Regulaminie Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: W okresie od dnia roku do zakupić w dowolnej hali MAKRO dowolny produkt na licencji DISNEY lub STAR WARS - odebrać i zachować paragon fiskalny lub Fakturę Vat - potwierdzające ten zakup Wykonać pracę polegającą na napisaniu w ciekawy sposób Z którym bohaterem Disneya chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?. 1

2 Swoją pracę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: tytułując wiadomość: Konkurs MAKRO - Wakacje wraz ze skanem lub zdjęciem dowodu potwierdzającego zakup, o którym mowa jest w pkt niniejszego Regulaminu oraz skanem wypełnionego czytelnie, wielkimi literami Załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu, podpisanego przez wszystkich przedstawicieli ustawowych autora pracy Uczestnikowi przysługuje prawo do przesłania 1 pracy za każdy udokumentowany zakup produktu, o którym mowa jest w pkt niniejszego Regulaminu Pracę należy przesłać do dnia roku do godz. 23:59 (decyduje data wejścia do skrzynki ) na adres: 3.4. Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu roku Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej Komisja dokona według swojego uznania wyboru: - 10 prac: nagroda główna - 50 prac: nagroda II stopnia Kryterium wyboru zwycięskich prac to oryginalność pomysłu, staranność wykonania pracy, trud włożony w wykonanie pracy oraz walory artystyczne i kulturalne jej wykonania w odniesieniu do wieku autora Każdy z autorów zwycięskich prac, otrzyma nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania określone niniejszym Regulaminem. Praca konkursowa może być nagrodzona tylko jedną nagrodą Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne Nagrodami w Konkursie są : - nagroda główna tablet Samsung o wartości rynkowej brutto 400,00 złotych każdy 10 szt. - nagroda II stopnia film Disneya o wartości rynkowej brutto 20,00 złotych każdy 50 szt Do każdej nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody Uczestnik może być zwycięzcą Konkursu tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych prac Opiekunowi prawni Uczestników, składając oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: a) imienia i nazwiska Uczestnika b) imienia i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów Uczestnika c) daty urodzenia Uczestnika d) numeru ewidencyjnego PESEL Uczestnika e) adresu zameldowania oraz zamieszkania f) adresu , g) numeru telefonu kontaktowego uzyskanych w związku z organizacją Konkursu wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wysłania nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi. Opiekunowie prawni Uczestnika oraz Uczestnik mają prawo wglądu do swoich i Uczestnika danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagrody. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu. Wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, o których mowa powyżej, niezbędne jest do weryfikacji prac, powiadomienia o przyznanej nagrodzie, wysłania nagród, dopełnienia obowiązków podatkowych i przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 4. Opodatkowanie nagród 4.1. Do każdej nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody Przed wydaniem nagród Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361). 2

3 5. Odpowiedzialność Organizatora 5.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 6. Odbiór nagrody 6.1. Organizator zawiadomi zwycięzców Konkursu o wygranej najpóźniej do dnia roku. Zawiadomienie ze strony Organizatora nastąpi drogą telefoniczną, listem poleconym lub listem elektronicznym Nagrody zostaną wysłane lub wydane Laureatom do dnia roku przez Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcą formy przekazania. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody w przypadku odbioru osobistego z siedziby organizatora to r Nagrody nieodebrane po dniu roku przepadają na rzecz Organizatora Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 7. Reklamacje 7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji do dnia roku dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, zakresu żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu. Reklamacja musi zostać wysłana listem poleconym na adres Agencja Promocyjno Reklamowa KIORA, Warszawa, ul. Majdańska 24/ Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. 8. Prawa autorskie i prawo korzystania 8.1. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Uczestnicy oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich W razie przyznania nagrody Uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b, d. wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b, e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych prac. Prace nie będą odsyłane. 3

4 8.5. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań Uczestnik upoważnia Organizatora do: a. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, b. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, c. rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz ze zm.) Makro Cash And Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg konkursu. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje. Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. 4

5 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE o danych osobowych i przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu w konkursie MAKRO Twój bohater Disneya (CZYTELNIE WYPEŁNIA AUTOR PRACY) Dane autora pracy (Uczestnika): Imię i Nazwisko: Wiek:.. Adres zameldowania: Adres zamieszkania: (jeżeli jest inny niż zameldowania). adres kontaktowego:. nr telefonu kontaktowego:.. PESEL: NR Karty MACRO:. Mając na uwadze, że: - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora ( Organizator ) przeprowadziła konkurs pt.: Twój bohater Disneya ( Konkurs ); -..jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej pracy konkursowej; Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że 1. przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Nagrodzonego Utworu na wszystkich terytoriach i na cały okres trwania praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 5

6 a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b, d. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b, e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 2. Nagrodzony Utwór jest utworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Nagrodzony Utwór może być wykorzystywany zarówno w całości, jak i w części. 3. Upoważniam Organizatora do: a. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, b. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, c. rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo. 4. Zezwalam na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Nagrodzonego Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji Nagrodzonego Utworu. 5. Przeniesienie praw autorskich do Nagrodzonego Utworu następuje w zamian za przyznaną nagrodę. Organizator nabywa własność nadesłanego egzemplarza Nagrodzonego Utworu. Potwierdzam również, iż zgadzam się, aby doszło do cesji praw i udzielenia upoważnień określonych w niniejszym dokumencie 6

7 Będąc autorem pracy jako miejsce wysłania ewentualnej nagrody w Konkursie Imię i Nazwisko:.. Adres: ul., nr domu, nr mieszania. Kod pocztowy:., miasto: Imię i nazwisko Autora Podpis Autora data Niniejszy regulamin podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. 7

8 Lista art. objętych akcją: numer MAKRO ArtVarTUnit Nazwa produktu licencja Blok rysunkowy A4 20 Frozen DISNEY FROZEN Naklejki szkolne Frozen DISNEY FROZEN Teczka A4 z gumką Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/16 kratka Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/16 linia Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/32 kratka Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/32 linia Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/60 kratka Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt A5/60 linia Frozen DISNEY FROZEN Zeszyt do słówek A6 Frozen DISNEY FROZEN NOTES KOSTKA FROZEN DISNEY FROZEN Piórnik - saszetka podwójna FROZEN DISNEY FROZEN Piórnik podwójny z wyposażeniem FROZEN DISNEY FROZEN Plecak szkolny 15" FROZEN DISNEY FROZEN Tornister szkolny FROZEN DISNEY FROZEN Worek na obuwie FROZEN DISNEY FROZEN Kredki BAMBINO w opr. drew. 12 kol.15 cm + temperówka Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., krata Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., linia dwukolorowa Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., krata Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., linia Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 60k., krata Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Zeszyt okładka laminowana A5, 60k., linia Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Piórnik - saszetka Disney Violetta DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA DLUGOPIS VIOLETTA 2 DISNEY VIOLETTA Blok rysunkowy A4, 20 k. Disney Violetta DISNEY VIOLETTA 8

9 Piórnik podwójny z wyposażeniem VIOLETTA DISNEY VIOLETTA Plecak szkolny 15" Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Worek na obuwie Disney Violetta DISNEY VIOLETTA Blok rysunkowy A4, 20 k. WRÓŻKI DISNEY Wróżki Farby plakatowe 12 kol. 20 ml WRÓŻKI DISNEY Wróżki Flamastry 12 kol. WRÓŻKI DISNEY Wróżki Kredki BAMBINO w opr. drew. 12 kol.15 cm + temperówka WRÓŻKI DISNEY Wróżki Piórnik - saszetka DISNEY WRÓŻKI DISNEY Wróżki Piórnik podwójny z wyposażeniem DISNEY WRÓŻKI DISNEY Wróżki Plastelina 12 kol. WRÓŻKI DISNEY Wróżki Plecak szkolny 15" DISNEY WRÓŻKI DISNEY Wróżki Teczka z gumką A4 WRÓŻKI DISNEY Wróżki Tornister szkolny DISNEY WRÓŻKI DISNEY Wróżki Worek na obuwie DISNEY WRÓŻKI DISNEY Wróżki Zestaw - 4 ołówki grafitowe z gumką, z nadrukiem + temperówka (blister) WRÓŻKI DISNEY Wróżki Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., krata WRÓŻKI DISNEY Wróżki Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., linia dwukolorowa WRÓŻKI DISNEY Wróżki DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS DŁUGOPIS STARS WARS STAR WARS PLECAK STW-115 STAR WARS STAR WARS Kredki BAMBINO w opr. drew. 12 kol.15 cm + temperówka ANGRY BIRDS STAR WARS Zestaw - 4 ołówki grafitowe z gumką, z nadrukiem + temperówka (blister) ANGRY BIRDS STAR WARS Plastelina 12 kol. ANGRY BIRDS STAR WARS Flamastry 12 kol. ANGRY BIRDS STAR WARS Farby plakatowe 12 kol. 20 ml ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., linia dwukolorowa ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., krata ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., linia ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., krata ANGRY BIRDS STAR WARS

10 Blok rysunkowy A4, 20k. ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 60k., linia, ANGRY BIRDS STAR WARS Zeszyt okładka laminowana A5, 60k., krata, ANGRY BIRDS STAR WARS Teczka z gumką A4 ANGRY BIRDS STAR WARS Piórnik podwójny z wyposażeniem ANGRY BIRDS STAR WARS Piórnik - saszetka dwukomorowa ANGRY BIRDS STAR WARS Plecak szkolny 15" ANGRY BIRDS STAR WARS Worek na obuwie ANGRY BIRDS STAR WARS Tornister szkolny ANGRY BIRDS STAR WARS Blok rysunkowy A4, 20 k. STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Farby plakatowe 12 kol. 20 ml STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Flamastry 12 kol. STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Kredki BAMBINO w opr. drew. 12 kol.15 cm + temperówka STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Piórnik - saszetka STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Piórnik podwójny z wyposażeniem STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Plastelina 12 kol. STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Plecak szkolny 15" STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Teczka z gumką A4 STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Tornister szkolny STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Worek na obuwie STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Zestaw - 4 ołówki grafitowe z gumką, z nadrukiem + temperówka (blister) STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., krata STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Zeszyt okładka laminowana A5, 16k., linia dwukolorowa STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., krata STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels Zeszyt okładka laminowana A5, 32k., linia STAR WARS REBELS STAR WARS Rebels 10

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo