REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., Warszawa, Al. Armii Ludowej 26, jest Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa, zwana dalej Organizatorem. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedaż promocyjna produktów (zwana dalej Sprzedażą Promocyjną ) oferowanych w ramach Konkursu rozpoczyna się w dniu roku i trwa do dnia roku Wiadomości SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe są rejestrowane wyłącznie w okresie od roku do dnia roku (liczony jest czas rejestracji odpowiedzi w systemie Koordynatora), okres ten jest dalej zwany Okresem Rejestracji. Wiadomości SMS nadesłane w terminie późniejszym, tj. po dniu roku nie biorą udziału w Konkursie Konkurs organizowany jest w okresie od roku do roku, tj. ostatniego dnia rozpatrywania reklamacji Konkurs odbywa się wyłącznie w sieci sklepów Leclerc, zwanych dalej Sklepami Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób niepełnoletnich, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej Uczestnikiem. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (zgoda stanowi część Załącznika nr 1 do Regulaminu). Laureat Konkursu zobowiązany jest posiadać wypełniony (wszystkie obligatoryjne pola są wymagane) czytelnie Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełnionego przez Laureata Załącznika nr 1 do Regulaminu W Konkursie rozpatrywane są jedynie odpowiedzi przesłane za pomocą wiadomości SMS z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej. W Konkursie w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wysłane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego innego niż mobilny telefon komórkowy. 1/11

2 1.10.Informacja na temat Konkursu została zamieszczona na stronie na której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego. Zgłaszając swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 2. PRODUKTY OBJĘTE KONKURSEM 2.1. Konkursem objęte są produkty na licencjach The Walt Disney Company, Marvel oraz Star Wars, które zostały zakupione w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, w Sklepach - zwane dalej Produktem lub Produktami. 3. NAGRODY 3.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Konkursie, dalej zwanych Nagrodami : Nagrodami w konkursie są 86 zestawy startowe gry Disney Infinity o wartości 259 zł brutto każdy zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 28,77 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 77/100). 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań: Zakup w Sklepie Produktu lub Produktów dokonany przez Uczestnika w okresie Sprzedaży Promocyjnej Zachowanie czytelnego dowodu zakupu Produktu lub Produktów, zakupionego w okresie Sprzedaży Promocyjnej Wykonanie w artystyczny sposób pracy twórczej polegającej na dokończeniu w ciekawy sposób zdania Święta z Disney em to, zwanej dalej Pracą Po spełnieniu wymagań określonych w pkt Regulaminu, wysłanie wiadomości SMS pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto) w Okresie Rejestracji. W treści wysyłanej wiadomości należy wpisać w pierwszej kolejności litery DIS. oraz treść Pracy łącznie treści te stanowią zadanie konkursowe (zwane Zadaniem Konkursowym lub Treścią Zadania Konkursowego ). Treść Zadania Konkursowego może zawierać maksymalnie 160 znaków podstawowych lub (w przypadku zastosowania którejś z liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź lub ż) maksymalnie 2/11

3 70 znaków. Uczestnikowi przysługuje możliwość wysłania jednego SMS-a za każdy udokumentowany zakup Produktu dokonany w okresie Sprzedaży Promocyjnej. Każda pojedyncza odpowiedź na Zadanie Konkursowe jest ograniczona do jednego SMS-a. Koszt w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) jest naliczany dla każdej wiadomości SMS zawierającej maksymalnie 160 znaków podstawowych lub (w przypadku zastosowania którejś z liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź lub ż) maksymalnie 70 znaków Uczestnik po wysłaniu SMS-a (w okresie Sprzedaży Promocyjnej) pod numer 7043 otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktów do dnia zakończenia Konkursu) czytelnych, oryginalnych paragonów fiskalnych lub faktur potwierdzających dokonanie zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu Produktów według procedury przedstawionej w rozmowie opisanej w pkt niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 1.7., 1.8., oraz 4.3., a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku, kiedy Laureat zostanie wykluczony, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej, a po wyczerpaniu możliwości wydania Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 5.1. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest: oryginalność pomysłu, staranność wykonania Pracy, trud włożony w wykonanie Pracy oraz walory artystyczne i kulturalne jej wykonania w odniesieniu do wieku autora. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie treści wiadomości SMS nadesłane zgodnie z zapisami Regulaminu Autorska wersja tekstu Pracy: powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści obraźliwych, nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do wysłanych przez niego treści stanowiących odpowiedź na Zadanie Konkursowe i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. 3/11

4 5.3. Obrady Komisji odbędą się w dniu Obrady Komisji będą niejawne Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Komisja dokona, według swojego uznania, wyboru 86 (słownie: osiemdziesięciu sześciu) jej zdaniem najciekawszych zwycięskich Pracy Każdy z autorów zwycięskich Prac (Laureatów Konkursu), otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac o tej samej lub podobnej treści oraz nieprzyznania nagrody Uczestnikowi, który przysłał Pracę o tej samej lub podobnej treści, co Praca nagrodzona, w takim przypadku o wyborze Laureata decyduje Komisja według swojego wyłącznego uznania Komisja wybierze 86 Prac rezerwowych do Nagród. Autorzy Prac rezerwowych tworzą listę rezerwową, gdzie w przypadku braku możliwości wydania Nagrody Laureatowi, Nagroda ta przypada autorowi Pracy z listy rezerwowej. O wyborze osoby (autora) z listy rezerwowej decyduje kolejność na liście, zaczynając od pierwszej osoby Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę Laureatem Konkursu nie może zostać osoba, która była Laureatem konkursu organizowanego przez Organizatora na zlecenie The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy od daty rozpoczęcia Konkursu. Niniejszy okres czasu jest rozumiany, jako okres pomiędzy datą rozpoczęcia niniejszego Konkursu, a datą rozpoczęcia Konkursu organizowanego przez lub na zlecenie The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., w którym uczestnik został po raz ostatni laureatem Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z konkursu. 6. WYDANIE NAGRÓD 6.1. Organizator w terminie do roku wyśle wiadomość SMS na numer z którego zostało wysłana praca w celu poinformowania Uczestnika o wytypowaniu jego pracy do wygranej w konkursie wraz z prośba o przesłanie na adres danych identyfikacyjnych Uczestnika tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na który uczestnik chciałby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien nie później niż w terminie 48 godzin od chwili otrzymania od Organizatora informacji o wytypowaniu jego pracy do otrzymania nagrody przesłać do Organizatora na adres e- mail dane identyfikacyjne o którym mowa jest w pkt. 6.1 niniejszego 4/11

5 regulaminu jednocześnie w temacie podając : Leclerc oraz numer telefonu z którego wysłano sms'a z Pracą W przypadku gdy Uczestnik nie prześle do Organizatora w terminie danych, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 niniejszego regulaminu, pierwsza osoba z listy rezerwowej wytypowana jest do otrzymania nagrody. Osoba z listy rezerwowej w celu odbioru nagrody powinna spełnić wymagania wskazane w pkt 6.1 i 6.2 niniejszego regulaminu Informacja o wygranej zostanie przekazana Uczestnikowi drogą po otrzymaniu danych identyfikacyjnych W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika nr 1 lub/i dowodu zakupu Produktu, Uczestnik zostanie poinformowany o zobowiązaniu do przesłania na adres Organizatora (określony w pkt.1.2. Regulaminu) listem poleconym lub pocztą kurierską wszystkich wymaganych dokumentów tj. oryginału poprawnie wypełnionego Załącznika nr 1 lub/i kopii oryginałów dowodów zakupu Produktów, jakie Laureat powinien posiadać. W przypadku dowodów zakupu są to czytelne kopie paragonów fiskalnych lub faktur dokumentujących zakupy w okresie Sprzedaży Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji kopii z oryginałem dowodu zakupu Produktów. Kopie dowodu zakupu nieczytelne, uszkodzone, nie będą akceptowane i nie będą stanowiły podstawy do wydania Nagrody W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika nr 1 oraz dowodu zakupu Produktu, wymagane dokumenty, o jakich mowa w pkt.6.1., powinny zostać przesłane (na adres Organizatora) przez Uczestnika w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego Organizator zastrzega sobie inne formy i terminy weryfikacji omawianych dokumentów o ile Uczestnik wyrazi na nie zgodę W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika lub/i dowodu zakupu Produktu, a Uczestnik nie dopełni obowiązku przesłania wszystkich wymaganych dokumentów w regulaminowym terminie, bądź prześle dokumenty niezgodne z wymaganiami Regulaminu lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej W przypadku braku odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS do Uczestnika w ciągu 48 godzin, zgodnie z pkt niniejszego Regulaminu, odmowy przez Laureata odebrania Nagrody lub w przypadku weryfikacji przez Organizator Załącznika nr 1 oraz dokumentu zakupu - niedostarczenia odpowiednich dokumentów Laureat traci prawo do Nagrody i Nagroda ta przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej. Do Uczestników z listy rezerwowej postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli ostatni Uczestnik z listy rezerwowej utraci prawo do Nagrody, wówczas Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 5/11

6 6.10. Nagrody zostaną wysłane lub wydane Laureatom do dnia roku przez Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcą w przypadku ustalenia odbioru osobistego. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to r Nagrody nieodebrane po r. pozostają w dyspozycji Organizatora Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 7. OPODATKOWANIE NAGRÓD 7.1 Do każdej nagrody głównej zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody. 7.2 Przed wydaniem nagród, Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od nagród i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361). 8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA 8.1. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Uczestnicy oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich W razie przyznania nagrody Uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, Wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, Wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w pkt Regulaminu, 6/11

7 Wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt Regulaminu, Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych prac Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań Uczestnik upoważnia Organizatora do: decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7/11

8 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w czasie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia wydawania nagród tj. do dnia r. roku na adres Organizatora: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Reklamacja Konkursu Święta z Disney em to. Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem r., reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego, numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z Zadaniem Konkursowym, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt 1.11 Regulaminu, w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). Ostatecznym terminem rozpatrywania reklamacji jest r. O decyzji Komisji Reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłany na adres wskazany w reklamacji Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora (w dni robocze, od godziny 9.00 do 16.00), oraz na stronie internetowej Na żądanie Uczestnika Regulamin Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora, Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem pocztowym Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.), w zakresie wyłącznie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagród w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią informację na adres Administratora danych: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa. 8/11

9 10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę innych danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz ze zm.) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygane są przez sądy powszechne. 9/11

10 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE o danych osobowych i przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu w konkursie Święta z Disney em". Dane autora pracy: (CZYTELNIE WYPEŁNIA USTAWOWY OPIEKUN AUTORA PRACY) Imię i Nazwisko: Wiek:.. Adres zameldowania: Adres zamieszkania // jeżeli jest inny niż zameldowania// Dane opiekuna ustawowego autora pracy: Imię i Nazwisko: Adres zameldowania:. Adres zamieszkania // jeżeli jest inny niż zameldowania // Mając na uwadze, że: - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora ( Organizator ) przeprowadziła konkurs pt.: Święta z Disney em" ( Konkurs ); -..jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej pracy konkursowej; Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że 1. przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Nagrodzonego Utworu na wszystkich terytoriach i na cały okres trwania praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b, wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 10/11

11 2. Nagrodzony Utwór jest utworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Nagrodzony Utwór może być wykorzystywany zarówno w całości, jak i w części. 3. Upoważniam Organizatora do: - decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, - przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, - rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo. 4. Zezwalam na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Nagrodzonego Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji Nagrodzonego Utworu. 5. Przeniesienie praw autorskich do Nagrodzonego Utworu następuje nieodpłatnie. Organizator nabywa własność nadesłanego egzemplarza Nagrodzonego Utworu. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun Autora pracy wyrażam zgodę na udział mego podopiecznego w niniejszym konkursie oraz akceptuję warunki niniejszego regulaminu. Potwierdzam również, iż zgadzam się, aby doszło do cesji praw i udzielenia upoważnień określonych w niniejszym dokumencie Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna Podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna Podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna data data Niniejszy regulamin podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. 11/11

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012.

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Napisz w ciekawy sposób czym imponuje Ci Spider-Man. 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Na długiej przerwie z Biedronką i Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Na długiej przerwie z Biedronką i Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Na długiej przerwie z Biedronką i Disneyem 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz w ciekawy sposób dlaczego chciałbyś obejrzeć w kinie film Iron Man 3

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz w ciekawy sposób dlaczego chciałbyś obejrzeć w kinie film Iron Man 3 REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz w ciekawy sposób dlaczego chciałbyś obejrzeć w kinie film Iron Man 3 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Bajkowy powrót do szkoły z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Bajkowy powrót do szkoły z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Bajkowy powrót do szkoły z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Dlaczego lubię Gwiezdne Wojny

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Dlaczego lubię Gwiezdne Wojny REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Dlaczego lubię Gwiezdne Wojny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz wierszyk opisujący Twoją wymarzoną szkołę

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz wierszyk opisujący Twoją wymarzoną szkołę REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Napisz wierszyk opisujący Twoją wymarzoną szkołę 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony bohater

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony bohater REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony bohater 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę 1. Organizator i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Namaluj swoją najwspanialszą wakacyjną przygodę 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars. 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowy konkurs narciarski w Go-Sport

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowy konkurs narciarski w Go-Sport REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowy konkurs narciarski w Go-Sport 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Opisz w ciekawy sposób Z kim najchętniej zagrałbyś w Fifę 15 i dlaczego?

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Opisz w ciekawy sposób Z kim najchętniej zagrałbyś w Fifę 15 i dlaczego? REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Opisz w ciekawy sposób Z kim najchętniej zagrałbyś w Fifę 15 i dlaczego? 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Do szkoły z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Do szkoły z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Do szkoły z Disneyem 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Którego bohatera Avengers lubisz najbardziej i dlaczego

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Którego bohatera Avengers lubisz najbardziej i dlaczego REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Którego bohatera Avengers lubisz najbardziej i dlaczego 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wakacyjna przygoda

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wakacyjna przygoda REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wakacyjna przygoda 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zdjęcie zabawy z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zdjęcie zabawy z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zdjęcie zabawy z Disneyem 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Rymowanka o bohaterze Gwiezdnych Wojen

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Rymowanka o bohaterze Gwiezdnych Wojen REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Rymowanka o bohaterze Gwiezdnych Wojen 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Auta 3 w EMPiKU

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Auta 3 w EMPiKU REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Auta 3 w EMPiKU 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI

REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest firma COBI SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa - zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony zestaw kosmetyczny Disney

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony zestaw kosmetyczny Disney REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Mój ulubiony zestaw kosmetyczny Disney 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Bajkowy konkurs

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Bajkowy konkurs REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury:,,bajkowy konkurs 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Bajkowy konkurs zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twoja ulubiona postać Disneya

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twoja ulubiona postać Disneya REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twoja ulubiona postać Disneya 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Twoja ulubiona postać Disneya zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Wymarzone Wakacje

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Wymarzone Wakacje REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury:,,wymarzone Wakacje 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wymarzone Wakacje zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Czemu mycie zębów jest bardzo ważne?

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Czemu mycie zębów jest bardzo ważne? REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Czemu mycie zębów jest bardzo ważne? 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Czemu mycie zębów jest bardzo ważne? zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przebierz się za Violettę

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przebierz się za Violettę REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przebierz się za Violettę 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Przebierz się za Violettę zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowe Zabawy

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowe Zabawy REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Zimowe Zabawy 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą,,zimowe Zabawy zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney Company

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Star Wars Battlefront 2 w RTVeuroAGD.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Star Wars Battlefront 2 w RTVeuroAGD. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Star Wars Battlefront 2 w RTVeuroAGD. 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Star Wars Battlefront 2 w RTVeuroAGD, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Ulubiona Dyscyplina Sportowa

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ,,Ulubiona Dyscyplina Sportowa REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury:,,ulubiona Dyscyplina Sportowa 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą,,ulubiona Dyscyplina Sportowa zwanego dalej Konkursem na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AMEET THE LEGO NINJAGO MOVIE

REGULAMIN KONKURSU AMEET THE LEGO NINJAGO MOVIE REGULAMIN KONKURSU AMEET THE LEGO NINJAGO MOVIE 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą THE LEGO NINJAGO MOVIE zwanego dalej Konkursem jest AMEET Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: 3x5 - ciekawy świata z Edukatisem 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą 3x5 - ciekawy świata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AMEET LEGO

REGULAMIN KONKURSU AMEET LEGO REGULAMIN KONKURSU AMEET LEGO Star Wars 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą AMEET LEGO Star Wars zwanego dalej Konkursem jest Ameet Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-102),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narysuj domek jak marzenie"

REGULAMIN KONKURSU Narysuj domek jak marzenie REGULAMIN KONKURSU "Narysuj domek jak marzenie" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Narysuj domek jak marzenie", zwanego dalej Konkursem, są: Wojciech Koprowski i Przemysław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Razem Idziemy Do Szkoły

REGULAMIN KONKURSU Razem Idziemy Do Szkoły REGULAMIN KONKURSU Razem Idziemy Do Szkoły 1. Organizator i czas trwania konkursu. 1.1. Organizatorem konkursu plastycznego z dziedziny kultury i sztuki, prowadzonego pod nazwą Razem Idziemy Do Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zagraj z Treflem"

REGULAMIN KONKURSU. Zagraj z Treflem REGULAMIN KONKURSU Zagraj z Treflem" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zagraj z Treflem" zwanego dalej Konkursem jest G3 s.c., Wojciech Koprowski, Przemysław Kamola, ul. Gilarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj udział w dubbingu zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ŁOTR1

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ŁOTR1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: ŁOTR1 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą ŁOTR1 zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Wygraj udział w dubbingu 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pocztówka z Polski

REGULAMIN KONKURSU Pocztówka z Polski REGULAMIN KONKURSU Pocztówka z Polski 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu plastycznego z dziedziny kultury i sztuki, prowadzonego pod nazwą Pocztówka z Polski zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury Konkurs dla Zoi. Życzenia z nagrodami

REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury Konkurs dla Zoi. Życzenia z nagrodami REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury Konkurs dla Zoi. Życzenia z nagrodami 1 Organizator 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rycerze i Księżniczki z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się!

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu Merdamy się, zwanego dalej Konkursem, jest BONNOTE. Marzena Polańska, ul. 3 maja 6B/7, 83-425 Dziemiany, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury:

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Narysuj Swojego ulubionego TROLLA 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI

REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI REGULAMIN KONKURSU Konkurs kreatywny: Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest firma COBI SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa - zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu artystycznego z dziedziny kultury: RECEPTURA NA MAGICZNY NAPÓJ

REGULAMIN konkursu artystycznego z dziedziny kultury: RECEPTURA NA MAGICZNY NAPÓJ 1. Postanowienia wstępne. REGULAMIN konkursu artystycznego z dziedziny kultury: RECEPTURA NA MAGICZNY NAPÓJ 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest spółka BEST FILM CO Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Przygotuj auto do zimy 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs Przygotuj auto do zimy prowadzony na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu,,Momenty z kawą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród pod nazwą Momenty z kawą (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KIBICUJ BIAŁO-CZERWONYM. 1. [Organizator i czas trwania konkursu]

REGULAMIN KONKURSU KIBICUJ BIAŁO-CZERWONYM. 1. [Organizator i czas trwania konkursu] REGULAMIN KONKURSU KIBICUJ BIAŁO-CZERWONYM 1. [Organizator i czas trwania konkursu] 1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą Kibicuj Biało-Czerwonym (zwanego dalej Konkursem ), jest Polski Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color REGULAMIN TESTU Matowa Szminka AVON True Color 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Matowa Szminka AVON True Color (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Sundance Sweepstakes

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka Regulamin Konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza Regulamin Konkursu Znajdź współpracza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Znajdź współpracza (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tyskiego najlepszego (dalej Konkurs ) jest Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), ul.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Twój bohater Disneya 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Hatchimals, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL

Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL REGULAMIN 1. Organizator Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Palmolive w Carrefour jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Urodziny w Klubie Organique (dalej zwanego Konkursem ) jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Pokaż nam swoją kolekcję (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Narysuj Swojego ulubionego TROLLA

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Narysuj Swojego ulubionego TROLLA REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Narysuj Swojego ulubionego TROLLA 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Narysuj Swojego ulubionego Trolla zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo