REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., Warszawa, Al. Armii Ludowej 26, jest Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa, zwana dalej Organizatorem. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedaż promocyjna produktów (zwana dalej Sprzedażą Promocyjną ) oferowanych w ramach Konkursu rozpoczyna się w dniu roku i trwa do dnia roku Wiadomości SMS z odpowiedzią na zadanie konkursowe są rejestrowane wyłącznie w okresie od roku do dnia roku (liczony jest czas rejestracji odpowiedzi w systemie Koordynatora), okres ten jest dalej zwany Okresem Rejestracji. Wiadomości SMS nadesłane w terminie późniejszym, tj. po dniu roku nie biorą udziału w Konkursie Konkurs organizowany jest w okresie od roku do roku, tj. ostatniego dnia rozpatrywania reklamacji Konkurs odbywa się wyłącznie w sieci sklepów Leclerc, zwanych dalej Sklepami Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób niepełnoletnich, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej Uczestnikiem. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (zgoda stanowi część Załącznika nr 1 do Regulaminu). Laureat Konkursu zobowiązany jest posiadać wypełniony (wszystkie obligatoryjne pola są wymagane) czytelnie Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełnionego przez Laureata Załącznika nr 1 do Regulaminu W Konkursie rozpatrywane są jedynie odpowiedzi przesłane za pomocą wiadomości SMS z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej. W Konkursie w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wysłane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego innego niż mobilny telefon komórkowy. 1/11

2 1.10.Informacja na temat Konkursu została zamieszczona na stronie na której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego. Zgłaszając swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 2. PRODUKTY OBJĘTE KONKURSEM 2.1. Konkursem objęte są produkty na licencjach The Walt Disney Company, Marvel oraz Star Wars, które zostały zakupione w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej, w Sklepach - zwane dalej Produktem lub Produktami. 3. NAGRODY 3.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Konkursie, dalej zwanych Nagrodami : Nagrodami w konkursie są 86 zestawy startowe gry Disney Infinity o wartości 259 zł brutto każdy zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 28,77 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 77/100). 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań: Zakup w Sklepie Produktu lub Produktów dokonany przez Uczestnika w okresie Sprzedaży Promocyjnej Zachowanie czytelnego dowodu zakupu Produktu lub Produktów, zakupionego w okresie Sprzedaży Promocyjnej Wykonanie w artystyczny sposób pracy twórczej polegającej na dokończeniu w ciekawy sposób zdania Święta z Disney em to, zwanej dalej Pracą Po spełnieniu wymagań określonych w pkt Regulaminu, wysłanie wiadomości SMS pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto) w Okresie Rejestracji. W treści wysyłanej wiadomości należy wpisać w pierwszej kolejności litery DIS. oraz treść Pracy łącznie treści te stanowią zadanie konkursowe (zwane Zadaniem Konkursowym lub Treścią Zadania Konkursowego ). Treść Zadania Konkursowego może zawierać maksymalnie 160 znaków podstawowych lub (w przypadku zastosowania którejś z liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź lub ż) maksymalnie 2/11

3 70 znaków. Uczestnikowi przysługuje możliwość wysłania jednego SMS-a za każdy udokumentowany zakup Produktu dokonany w okresie Sprzedaży Promocyjnej. Każda pojedyncza odpowiedź na Zadanie Konkursowe jest ograniczona do jednego SMS-a. Koszt w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) jest naliczany dla każdej wiadomości SMS zawierającej maksymalnie 160 znaków podstawowych lub (w przypadku zastosowania którejś z liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź lub ż) maksymalnie 70 znaków Uczestnik po wysłaniu SMS-a (w okresie Sprzedaży Promocyjnej) pod numer 7043 otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktów do dnia zakończenia Konkursu) czytelnych, oryginalnych paragonów fiskalnych lub faktur potwierdzających dokonanie zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu Produktów według procedury przedstawionej w rozmowie opisanej w pkt niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 1.7., 1.8., oraz 4.3., a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku, kiedy Laureat zostanie wykluczony, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej, a po wyczerpaniu możliwości wydania Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 5.1. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest: oryginalność pomysłu, staranność wykonania Pracy, trud włożony w wykonanie Pracy oraz walory artystyczne i kulturalne jej wykonania w odniesieniu do wieku autora. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie treści wiadomości SMS nadesłane zgodnie z zapisami Regulaminu Autorska wersja tekstu Pracy: powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści obraźliwych, nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do wysłanych przez niego treści stanowiących odpowiedź na Zadanie Konkursowe i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. 3/11

4 5.3. Obrady Komisji odbędą się w dniu Obrady Komisji będą niejawne Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Komisja dokona, według swojego uznania, wyboru 86 (słownie: osiemdziesięciu sześciu) jej zdaniem najciekawszych zwycięskich Pracy Każdy z autorów zwycięskich Prac (Laureatów Konkursu), otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac o tej samej lub podobnej treści oraz nieprzyznania nagrody Uczestnikowi, który przysłał Pracę o tej samej lub podobnej treści, co Praca nagrodzona, w takim przypadku o wyborze Laureata decyduje Komisja według swojego wyłącznego uznania Komisja wybierze 86 Prac rezerwowych do Nagród. Autorzy Prac rezerwowych tworzą listę rezerwową, gdzie w przypadku braku możliwości wydania Nagrody Laureatowi, Nagroda ta przypada autorowi Pracy z listy rezerwowej. O wyborze osoby (autora) z listy rezerwowej decyduje kolejność na liście, zaczynając od pierwszej osoby Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę Laureatem Konkursu nie może zostać osoba, która była Laureatem konkursu organizowanego przez Organizatora na zlecenie The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy od daty rozpoczęcia Konkursu. Niniejszy okres czasu jest rozumiany, jako okres pomiędzy datą rozpoczęcia niniejszego Konkursu, a datą rozpoczęcia Konkursu organizowanego przez lub na zlecenie The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o., w którym uczestnik został po raz ostatni laureatem Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem pracy z konkursu. 6. WYDANIE NAGRÓD 6.1. Organizator w terminie do roku wyśle wiadomość SMS na numer z którego zostało wysłana praca w celu poinformowania Uczestnika o wytypowaniu jego pracy do wygranej w konkursie wraz z prośba o przesłanie na adres danych identyfikacyjnych Uczestnika tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na który uczestnik chciałby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien nie później niż w terminie 48 godzin od chwili otrzymania od Organizatora informacji o wytypowaniu jego pracy do otrzymania nagrody przesłać do Organizatora na adres e- mail dane identyfikacyjne o którym mowa jest w pkt. 6.1 niniejszego 4/11

5 regulaminu jednocześnie w temacie podając : Leclerc oraz numer telefonu z którego wysłano sms'a z Pracą W przypadku gdy Uczestnik nie prześle do Organizatora w terminie danych, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 niniejszego regulaminu, pierwsza osoba z listy rezerwowej wytypowana jest do otrzymania nagrody. Osoba z listy rezerwowej w celu odbioru nagrody powinna spełnić wymagania wskazane w pkt 6.1 i 6.2 niniejszego regulaminu Informacja o wygranej zostanie przekazana Uczestnikowi drogą po otrzymaniu danych identyfikacyjnych W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika nr 1 lub/i dowodu zakupu Produktu, Uczestnik zostanie poinformowany o zobowiązaniu do przesłania na adres Organizatora (określony w pkt.1.2. Regulaminu) listem poleconym lub pocztą kurierską wszystkich wymaganych dokumentów tj. oryginału poprawnie wypełnionego Załącznika nr 1 lub/i kopii oryginałów dowodów zakupu Produktów, jakie Laureat powinien posiadać. W przypadku dowodów zakupu są to czytelne kopie paragonów fiskalnych lub faktur dokumentujących zakupy w okresie Sprzedaży Promocyjnej. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji kopii z oryginałem dowodu zakupu Produktów. Kopie dowodu zakupu nieczytelne, uszkodzone, nie będą akceptowane i nie będą stanowiły podstawy do wydania Nagrody W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika nr 1 oraz dowodu zakupu Produktu, wymagane dokumenty, o jakich mowa w pkt.6.1., powinny zostać przesłane (na adres Organizatora) przez Uczestnika w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego Organizator zastrzega sobie inne formy i terminy weryfikacji omawianych dokumentów o ile Uczestnik wyrazi na nie zgodę W przypadku, kiedy Organizator skorzysta z przysługującego prawa do weryfikacji Załącznika lub/i dowodu zakupu Produktu, a Uczestnik nie dopełni obowiązku przesłania wszystkich wymaganych dokumentów w regulaminowym terminie, bądź prześle dokumenty niezgodne z wymaganiami Regulaminu lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej W przypadku braku odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS do Uczestnika w ciągu 48 godzin, zgodnie z pkt niniejszego Regulaminu, odmowy przez Laureata odebrania Nagrody lub w przypadku weryfikacji przez Organizator Załącznika nr 1 oraz dokumentu zakupu - niedostarczenia odpowiednich dokumentów Laureat traci prawo do Nagrody i Nagroda ta przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej. Do Uczestników z listy rezerwowej postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli ostatni Uczestnik z listy rezerwowej utraci prawo do Nagrody, wówczas Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 5/11

6 6.10. Nagrody zostaną wysłane lub wydane Laureatom do dnia roku przez Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcą w przypadku ustalenia odbioru osobistego. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody to r Nagrody nieodebrane po r. pozostają w dyspozycji Organizatora Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 7. OPODATKOWANIE NAGRÓD 7.1 Do każdej nagrody głównej zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody. 7.2 Przed wydaniem nagród, Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od nagród i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361). 8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA 8.1. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Uczestnicy oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich W razie przyznania nagrody Uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, Wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, Wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w pkt Regulaminu, 6/11

7 Wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt Regulaminu, Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonego utworu na takich samych polach eksploatacji, jak określono powyżej Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych prac Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań Uczestnik upoważnia Organizatora do: decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7/11

8 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w czasie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia wydawania nagród tj. do dnia r. roku na adres Organizatora: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Reklamacja Konkursu Święta z Disney em to. Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem r., reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego, numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z Zadaniem Konkursowym, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Reklamującego. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt 1.11 Regulaminu, w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). Ostatecznym terminem rozpatrywania reklamacji jest r. O decyzji Komisji Reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłany na adres wskazany w reklamacji Komisja rozpatrywać będzie zgłoszone reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora (w dni robocze, od godziny 9.00 do 16.00), oraz na stronie internetowej Na żądanie Uczestnika Regulamin Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora, Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem pocztowym Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.), w zakresie wyłącznie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagród w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią informację na adres Administratora danych: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, Warszawa. 8/11

9 10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika lub zmianę innych danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz ze zm.) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, rozstrzygane są przez sądy powszechne. 9/11

10 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE o danych osobowych i przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego utworu w konkursie Święta z Disney em". Dane autora pracy: (CZYTELNIE WYPEŁNIA USTAWOWY OPIEKUN AUTORA PRACY) Imię i Nazwisko: Wiek:.. Adres zameldowania: Adres zamieszkania // jeżeli jest inny niż zameldowania// Dane opiekuna ustawowego autora pracy: Imię i Nazwisko: Adres zameldowania:. Adres zamieszkania // jeżeli jest inny niż zameldowania // Mając na uwadze, że: - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora ( Organizator ) przeprowadziła konkurs pt.: Święta z Disney em" ( Konkurs ); -..jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej pracy konkursowej; Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że 1. przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Nagrodzonego Utworu na wszystkich terytoriach i na cały okres trwania praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b, wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 10/11

11 2. Nagrodzony Utwór jest utworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Nagrodzony Utwór może być wykorzystywany zarówno w całości, jak i w części. 3. Upoważniam Organizatora do: - decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy, - przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego pracy, - rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo. 4. Zezwalam na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Nagrodzonego Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji Nagrodzonego Utworu. 5. Przeniesienie praw autorskich do Nagrodzonego Utworu następuje nieodpłatnie. Organizator nabywa własność nadesłanego egzemplarza Nagrodzonego Utworu. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun Autora pracy wyrażam zgodę na udział mego podopiecznego w niniejszym konkursie oraz akceptuję warunki niniejszego regulaminu. Potwierdzam również, iż zgadzam się, aby doszło do cesji praw i udzielenia upoważnień określonych w niniejszym dokumencie Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna Podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna Podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna data data Niniejszy regulamin podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora. 11/11

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wielkanoc jak malowana od Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo