Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska"

Transkrypt

1 Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego wiczenia jest zbadanie wpływu właciwoci modelu elementu przełczajcego ma charakterystyki dławikowej przetwornicy Buck. Obliczenia bd zrealizowane przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych w programie SPICE. Aby zrealizowa tak postawiony cel, naley wykona nastpujce zadania czstkowe. 1. Uruchomi program Schematics. 2. Narysowa, pokazany na rys.1, schemat symulacyjny przetwornicy Buck, zawierajcy przełcznik sterowany napiciem S1. ródło napiciowe V1 typu VPULSE ma nastpujce wartoci parametrów: V1 = 0, V2 = 10 V, TD = 0, TR = 30 ns, TF = 30 ns, PW = d*10 µs, PER = 10 µs. Z kolei, przełcznik sterowany napiciem S1 ma nastpujce parametry: VOFF = 0,5 V, VON = 7 V, RON = 1 mω, ROFF = 1 MΩ. Rys..1. Schemat symulacyjny przetwornicy buck z przełcznikiem sterowanym napiciem 3. Przeprowadzi cykl analiz stanów przejciowych badanego układu przyjmujc warto parametru Final time = 4 ms oraz No-print delay = 3 ms. Zakres ten gwarantuje uzyskanie stanu ustalonego w rozwaanym układzie. Wykorzystujc analiz parametryczn naley zmienia warto parametru d w zakresie od 0,05 do 0,95 z krokiem 0,1. 4. W oparciu o uzyskane wyniki w stanie ustalonym wyznaczy zaleno napicia wyjciowego U wy oraz sprawnoci energetycznej η badanej przetwornicy od współczynnika wypełnienia sygnału sterujcego d. Warto napicia wyjciowego naley odczyta bezporednio z programu PROBE, natomiast warto sprawnoci naley odczyta z tego programu wprowadzajc w oknie dialogowym Add Trace formuł avg(v(wy)*i(r1))/avg(v(we)*i(v2)). Odczytane wartoci napicia wyjciowego i sprawnoci naley wprowadzi do programu EXCEL i wykreli zaleznoci wymienionych wielkoci od współczynnika wypełnienia d. 5. Narysowa, pokazany na rys.2, schemat symulacyjny przetwornicy Buck, zawierajcy tranzystor MOS typu IRF150. ródło napiciowe V1 typu VPULSE ma identyczne wartoci parametrów jak podane w punkcie Przeprowadzi cykl analiz stanów przejciowych badanego układu przyjmujc warto parametru Final time = 4 ms oraz No-print delay = 3 ms. Wykorzystujc analiz parametryczn naley zmienia warto parametru d w zakresie od 0,05 do 0,95 z krokiem 0,1. 7. W oparciu o uzyskane wyniki w stanie ustalonym wyznaczy zaleno napicia wyjciowego U wy oraz sprawnoci energetycznej η badanej przetwornicy od współczynnika wypełnienia sygnału sterujcego d. Odczytane wartoci napicia wyjciowego i sprawnoci naley wprowadzi do programu EXCEL i wykreli zalenoci wymienionych wielkoci od współczynnika wypełnienia d. Porówna uzyskane charakterystyki z wynikami wyznaczonymi w punkcie 4 oraz z charakterystykami odpowiadajcymi elementom idealnym, tzn. U = d U. wy we 1

2 Rys.2. Schemat symulacyjny przetwornicy buck z tranzystorem MOS 8. Zaobserwowa i skomentowa czasowe przebiegi prdów cewki, tranzystora i diody. 9. Dla układu z rys.11.2 wyznaczy zaleno napicia wyjciowego oraz sprawnoci energetycznej rozwaanej przetwornicy od rezystancji obcienia przy współczynniku wypełnienia sygnału sterujcego d = 0,5. Przyj zakres zmian rezystancji R1 od 1 Ω do 1 kω i logarytmiczny sposób przemiatania wartoci tej rezystancji wybierajc po 4 wartoci w kadej dekadzie. 10. W układzie z rys.11.2 zmieni wartoci parametrów ródła napiciowego V1 typu VPULSE na nastpujce: V1 = 0, V2 = 10 V, TD = 0, TR = 30 ns, TF = 30 ns, PW = d*1 µs, PER = 1 µs. Powtórzy obliczenia z punktu 6 i porówna uzyskane wyniki z wynikami uzyskanymi w punkcie 7. Jak wpływa wzrost czstotliwoci kluczowania na czas trwania oblicze oraz na warto napicia wyjciowego i sprawnoci energetycznej? wiczenie 2. Wyznaczanie charakterystyk transformatorowych przetwornic dc-dc przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk transformatorowej obcowzbudnej przetwornicy półmostkowej oraz samowzbudnej przewornicy jednotranzystorowej. Obliczenia bd zrealizowane przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych w programie SPICE. Aby zrealizowa tak postawiony cel, naley wykona nastpujce zadania czstkowe. 1. Uruchomi program Schematics. 2. Narysowa, pokazany na rys.1, schemat symulacyjny przetwornicy półmostkowej. ródła napiciowe V1 oraz V4 typu VPULSE ma nastpujce wartoci parametrów: V1 = 0, V2 = 10 V, TD = 0, TR = 30 ns, TF = 30 ns, PW = d*10 µs, PER = 10 µs. Z kolei, ródła napiciowe V2 i V5 maj identyczne parametry jak ródła V1 i V2 z wyjtkiej parametru TD = 5 µs. Rys.1. Schemat symulacyjny przetwornicy półmostkowej 2

3 3. Przeprowadzi cykl analiz stanów przejciowych badanego układu przyjmujc warto parametru Final time = 10 ms oraz No-print delay = 9 ms. Zakres ten gwarantuje uzyskanie stanu ustalonego w układzie. Wykorzystujc analiz parametryczn naley zmienia warto parametru d w zakresie od 0,05 do 0,95 z krokiem 0,1. 4. W oparciu o uzyskane wyniki w stanie ustalonym wyznaczy zaleno napicia wyjciowego U wy, wartoci midzyszczytowej napicia ttnie na wyjciu oraz sprawnoci energetycznej η badanej przetwornicy od współczynnika wypełnienia sygnału sterujcego d. Warto napicia wyjciowego naley odczyta bezporednio z programu PROBE. Warto midzyszczytow napicia ttnie naley odczyta z czasowych przebiegów napicia wyjciowego, posługujc si kursorami. Ze wzgldu na mała warto rozwaanego parametru naley powiksza uzyskane przebiegi czasowe napicia wyjciowego tak długo, a wyranie bd widoczne oscylacje na tym przebiegu. Warto sprawnoci naley odczyta z tego programu PROBE wprowadzajc w oknie dialogowym Add Trace formuł avg(v(wyjscie)*i(r3))/avg(v(wejscie)*i(v3)). Odczytane wartoci napicia wyjciowego, wartoci midzyszczytowej napicia ttnie i sprawnoci naley wprowadzi do programu EXCEL i wykreli zalenoci wymienionych wielkoci od współczynnika wypełnienia d. 5. Skomentowa kształt wykresów uzyskanych w punkcie 4. W szczególnoci zwróci uwag na zakres d > 0,5. 6. Dla wybranej wartoci współczynnika d porówna na wspólnym wykresie czasowe przebiegi prdów drenu wszystkich tranzystorów MOS. Skomentowa uzyskane przebiegi. 7. Sparametryzowa warto indukcyjnoci L1 uzwojenia pierwotnego transformatora i wykonujc odpowiednie analizy stanów przejciowych wyznaczy zaleno napicia wyjciowego rozwaanej przetwornicy od indukcyjnoci L1 przy d=0,4. Przyj zakres zmian L1 od 10 µh do 1 mh oraz logarytmiczny sposób przemiatania wartoci tej indukcyjnoci i uwzgldni po 3 wartoci w kadej dekadzie. Wykona wykres uzyskanej zalenoci w programie EXCEL. 8. Narysowa schemat układu jednotranzystorowej przetwornicy samowzbudnej przedstawionej na rys.2. Rys.2. Schemat symulacyjny jednotranzystorowej przetwornicy samowzbudnej 9. Przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu a do uzyskania stanu ustalonego. Wydajno ródła napiciowego V2 jest opisana uskokiem napicia o wysokoci 12V. Zaobserwowa czasowe przebiegi napicia wyjciowego, napicia na bazie tranzystora oraz prdów poszczególnych uzwoje transformatora. Okreli czstotliwo oscylacji w układzie i czas ustalania si napicia wyjciowego. 10. Sparametryzowa rezystancj rezystora R1, wykona cykl analiz stanów przejciowych i wyznaczy zaleno napicia wyjciowego przetwornicy oraz czstotliwoci pracy przetwornicy od rezystancji obcienia. Przyj logarytmiczne przemiatanie wartoci rozwaanej rezystancji w zakresie od 100 Ω do 10 kω przy 3 wartociach rezystancji w kadej dekadzie. Wykreli uzyskane zalenoci w programie EXCEL. Skomentowa uzyskane wyniki oblicze. 11. Poprzez odwracanie symboli cewek reprezentujcych poszczególne uzwojenia transformatora (przy 3

4 wykorzystaniu komendy Ctrl-R) zbada znaczenie kierunku nawijania cewek na poprawno działania analizowanej przetwornicy. Skomentowa uzyskane wyniki. wiczenie 3. Wyznaczanie charakterystyk stałoprdowych i czstotliwociowych przetwornicy dławikowej przy wykorzystaniu modeli urednionych Celem niniejszego wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk stałoprdowych i czstotliwociowych dławikowej przetwornicy boost. Obliczenia bd zrealizowane przy wykorzystaniu analizy stałoprdowej (DC) oraz analizy czstotliwociowej (AC) w programie SPICE. Aby zrealizowa tak postawiony cel, naley wykona nastpujce zadania czstkowe. 1. Uruchomi program Schematics. 2. Narysowa, pokazany na rys.1, schemat symulacyjny urednionego modelu przetwornicy boost. Rys.1. Schemat symulacyjny urednionego modelu przetwornicy boost 3. Przeprowadzi analiz stałoprdow badanej przetwornicy wykorzystujc w charakterze zmiennej przemiatanej parametr d_dc majcy sens współczynnika wypełnienia sygnału sterujcego. Przyj zakres zmian parametru d_dc od 0,01 do 0,99 z krokiem oblicze równym 0,01. W oparciu o uzyskane wyniki oblicze wyznaczy zalenoci napicia wyjciowego oraz sprawnoci energetycznej przetwornicy boost od współczynnika wypełnienia sygnału sterujcego d_dc przy rónych rezystancjach obcienia Robc. Przyj logarytmiczne zmiany parametru Robc w zakresie od 1 do 100 Ω wybierajc po 3 wartoci w kadej dekadzie. Porówna uzyskane wartoci napicia wyjciowego z wartociami tego napicia uzyskiwanymi dla idealnej przetwornicy boost ze wzoru U = U 1 d _ dc. wy we ( ) 4. Wyznaczy zaleno napicia wyjciowego i sprawnoci energetycznej przetwornicy boost od rezystancji włczenia tranzystora RON przyjmujcej wartoci tego parametru z przedziału od 1 mω do 1 Ω (przyj po 5 wartoci w kadej dekadzie) przy 3 wartociach rezystancji obcienia równych kolejno 1 Ω, 10 Ω oraz 1 kω. W jakim zakresie uzyskane wyniki oblicze s niefizyczne? Dlaczego? 5. Przeprowadzi analize czstotliwociow (AC) rozwaanego układu. W oparciu o wyniki tej analizy wyznaczy charakterystyki amplitudowe i fazowe rozwaanej przetwornicy przy 3 wartociach rezystancji obcienia równych kolejno 1 Ω, 10 Ω oraz 1 kω. Rozway zakres zmian czstotliwoci od 1 Hz do 1 MHz (logarytmiczne przemiatanie czstotliwoci). W celu wyznaczenia rozwaanych charakterystyk naley najpierw ustali warto parametru Uwe_ac = 1V i wykona analiz AC. Wówczas uzyskane przebiegi bd odpowiadały transmitancji K vg. Nastpnie naley powróci do wartoci parametru Uwe_ac = 0 oraz ustawi warto parametru d_ac = 1, a nastpnie wykona analiz AC. Wówczas uzyskane przebiegi bd odpowiadały transmitancji K vd. Skomentowa uzyskane charakterystyki czstotliwociowe. 6. Zbada wpływ rezystancji RON na przebieg charakterystyk czstotliwociowych rozwaanych w punkcie 5 dla rezystancji obcienia Robc = 10 Ω. 4

5 wiczenie 4. Wyznaczanie charakterystyk stabilizatorów impulsowych Celem niniejszego wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk stabilizatorów impulsowych zawierajcych sterownik PWM oraz dławikow przetwornic dc-dc. Obliczenia bd zrealizowane przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych w programie SPICE. Aby zrealizowa tak postawiony cel, naley wykona nastpujce zadania czstkowe. 1. Skopiowa do katalogu C:\MSIMEV_8\UserLib nastpujce pliki: PWMVM.slb, PWMCM.slb oraz POWER456.lib. 2. Uruchomi program Schematics. 3. Uywajc polecenia Analisis\Library and included files dołczy bibliotek POWER456.LIB do programu Schematics. 4. Uywajc polecenia Options\Editor configuration dołczy biblioteki PWMVM.slb oraz PWMCM.slb do listy bibliotek symboli programu Schematics. 5. Narysowa układ testowy modelu sterownika PWM o sprzeniu napiciowym, pokazany na rys.1. Rys.1. Schemat układu testowego sterownika PWMVM 6. W celu wyznaczenia charakterystyki regulacji rozwaanego sterownika, przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu dla napicia V1 zmienianego w zakresie od 0,5 V do 4 V z krokiem 0,5 V. Zakres analizy stanów przejciowych powinien by równy podwojonej wartoci okresu sygnału wyjciowego sterownika, ustalonej za pomoc wartoci parametru PERIOD jego modelu. Warto tego parametru mona odczyta edytujc model sterownika poleceniem Edit/Model. 7. Na podstawie przeprowadzonych oblicze wyznaczy i wykreli w programie EXCEL zaleno współczynnika wypełnienia sygnału wyjciowego sterownika (na wyjciu OUT) od napicia V1. Niezbdn do wykonania wykresu warto czasu trwania impulsu naley odczyta przy napiciu wyjciowym odpowiadajcym połowie jego wartoci maksymalnej. Na podstawie uzyskanego wykresu okreli zakres moliwych do uzyskania wartoci współczynnika wypełnienia sygnału wyjciowego sterownika. 8. Narysowa, pokazany na rys.2, schemat symulacyjny stabilizatora impulsowego zawierajcego sterownik PWM o sprzeniu napiciowym i przetwornic buck. Rys.2. Schemat symulacyjny stabilizatora impulsowego ze sterownikiem PWM o sprzeniu napiciowym i przetwornic buck 9. Przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu a do osignicia stanu 5

6 ustalonego przy wartociach napicia wejciowego wybieranych z zakresu od 5 do 65 V z krokiem 10 V. W oparciu o uzyskane wyniki oblicze sporzdzi w programie EXCEL wykresy zalenoci napicia wyjciowego i sprawnoci energetycznej badanego układu od napicia wejciowego. Skomentowa uzyskane wyniki. Dlaczego układ stabilizuje napicie wyjciowe tylko w ograniczonym zakresie zmian napicia wejciowego? 10. Narysowa układ testowy modelu sterownika PWM o sprzeniu prdowym, pokazany na rys.3. Przyj nastpujce wartoci parametrów ródła napiciowego V5 typu VPULSE: V1 = 0, V2 = ISMAX, TD = 0, TR = 4,9 µs, TF = 0,1 µs, PW = 1 ns, PER = 5 µs. Podane wartoci parametrów zapewniaj uzyskanie przebiegu piłokształtnego na wejciu SENSE sterownika. Rys.3. Schemat układu testowego sterownika PWMCM 11. Przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu dla napicia V1 zmienianego w zakresie od 0,1 V do 3,6 V przy wartoci parametru ISMAX = 0,5. Zakres analizy stanów przejciowych powinien by równy podwojonej wartoci okresu sygnału wyjciowego sterownika, ustalonej za pomoc wartoci parametru PERIOD jego modelu. 12. W programie EXCEL sporzdzi wykres zalenoci współczynnika wypełnienia sygnału wyjciowego sterownika od napicia V1. Niezbdn do wykonania wykresu warto czasu trwania impulsu naley odczyta przy napiciu wyjciowym odpowiadajcym połowie jego wartoci maksymalnej. 13. Przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu dla parametru ISMAX zmienianego w zakresie od 0,1 V do 1.2 V przy napiciu V1 = 2 V. Zakres analizy stanów przejciowych powinien by równy podwojonej wartoci okresu sygnału wyjciowego sterownika, ustalonej za pomoc wartoci parametru PERIOD jego modelu. 14. W programie EXCEL sporzdzi wykres zalenoci współczynnika wypełnienia sygnału wyjciowego sterownika od parametru IMAX. Niezbdn do wykonania wykresu warto czasu trwania impulsu naley odczyta przy napiciu wyjciowym odpowiadajcym połowie jego wartoci maksymalnej. 15. Narysowa, przedstawiony na rys.4, układ stabilizatora napicia z przetwornic buck i sterownikiem PWMCM. Rys.4. Schemat symulacyjny stabilizatora impulsowego ze sterownikiem PWM o sprzeniu prdowym i przetwornic buck 6

7 16. Przeprowadzi analiz stanów przejciowych rozwaanego układu a do osignicia stanu ustalonego przy wartoci parametru rez równych kolejno 1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 10 Ω. 17. Wykona w programie EXCEL wykresy zalenoci napicia wyjciowego Uwy oraz sprawnoci energetycznej przetwornicy od rezystancji obcienia. Skomentowa uzyskane wyniki. 7

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium VII semestr Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium VII semestr Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium VII semestr Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1. Przetwornice dławikowe

wiczenie 1. Przetwornice dławikowe Laboratorium z przedmiotu Półprzewodnikowe przyrzdy mocy dla VI semestru studiów inynierskich Elektronika i Telekomunikacja o specjalnoci Elektronika Morska wiczenie 1. Przetwornice dławikowe Zadania do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z przedmiotu Modelowanie dla I roku MSU kierunek Elektronika i telekomunikacja

Laboratorium z przedmiotu Modelowanie dla I roku MSU kierunek Elektronika i telekomunikacja Laboratorium z przedmiotu Modelowanie dla I roku MSU kierunek Elektronika i telekomunikacja wiczenie1. Model diody półprzewodnikowej wbudowany w programie SPICE W programie SPICE wbudowane s modele wielu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1. Diody LED mocy Celem niniejszego wiczenia jest zbadanie wpływu warunków chłodzenia diody LED mocy na jej charakterystyki statyczne.

wiczenie 1. Diody LED mocy Celem niniejszego wiczenia jest zbadanie wpływu warunków chłodzenia diody LED mocy na jej charakterystyki statyczne. Laboratorium z przedmiotu Półprzewodnikowe przyrzdy mocy dla semestru studiów inynierskich Elektronika i Telekomunikacja o specjalnoci Elektronika Morska wiczenie 1. Diody LED mocy Celem niniejszego wiczenia

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

Symulacje komputerowe. Laboratorium III semestr EiT

Symulacje komputerowe. Laboratorium III semestr EiT Symulacje komputerowe Laboratorium III semestr EiT SPIS TRECI 1. Wprowadzenie 2. Edytor schematów formułowanie prostych układów elektronicznych i wyznaczanie ich charakterystyk statycznych, czstotliwociowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diod półprzewodnikowych

Modelowanie diod półprzewodnikowych Modelowanie diod półprzewodnikowych Programie PSPICE wbudowane są modele wielu elementów półprzewodnikowych takich jak diody, tranzystory bipolarne, tranzystory dipolowe złączowe, tranzystory MOSFET, tranzystory

Bardziej szczegółowo

Symulacje komputerowe. Laboratorium III rok EiT

Symulacje komputerowe. Laboratorium III rok EiT Symulacje komputerowe Laboratorium III rok EiT SPIS TRECI 1. Wprowadzenie 2. Edytor schematów formułowanie prostych układów elektronicznych i wyznaczanie ich charakterystyk statycznych, czstotliwociowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH. (komputerowe metody symulacji)

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH. (komputerowe metody symulacji) WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH (komputerowe metody symulacji) Zagadnienia: Filtr bierny, filtry selektywne LC, charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa, fazowo-częstotliwościowa, przebiegi

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory impulsowe

Stabilizatory impulsowe POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW SYMULACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU SPICE Opracował dr inż. Michał Szermer Łódź, dn. 03.01.2017 r. ~ 2 ~ Spis treści Spis treści 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO OPISYWICZENIE 3 BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. 2. Prdnice prdu stałego. 2.1. Prdnice samowzbudne. 2.1.1. Prdnica samowzbudna bocznikowa. 3. Silniki prdu

Bardziej szczegółowo

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie diody półprzewodnikowej Badanie diody półprzewodnikowej Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 www.pspice.com 1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia Rysunek nr 1. Układ do wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM TECHNIK INFORMACYJNYCH

INSTRUKCJA LABORATORIUM TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTRUKCJA LABORATORIUM TECHNIK INFORMACYJNYCH WPROWADZENIE DO PROGRAMU PSPICE Autor: Tomasz Niedziela, Strona /9 . Uruchomienie programu Pspice. Z menu Start wybrać Wszystkie Programy Pspice Student Schematics.

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego. Zadanie 1 Na rysunku 1 przedstawiono schemat sterownika dwukolorowej diody LED. Należy obliczyć wartość natężenia prądu płynącego przez diody D 2 i D 3

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory ciągłe

Stabilizatory ciągłe POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory ciągłe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Stabilizatory parametryczne 4. Stabilizatory

Bardziej szczegółowo

Badanie tranzystora bipolarnego

Badanie tranzystora bipolarnego Spis ćwiczeń: Badanie tranzystora bipolarnego Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 www.pspice.com 1. Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego 2. Wyznaczanie rezystancji wejściowej 3. Rysowanie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 2. Układy zasilania tranzystorów. Źródła prądowe. Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING PIOTR HABEL, JACEK SNAMINA * REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING Streszczenie Abstract Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

Symulacje inwertera CMOS

Symulacje inwertera CMOS Rozdział: Przygotowanie środowiska Symulacje inwertera CMOS * punktu opcjonalne 1 Przygotowanie środowiska 1. Uruchom komputer w systemie Linux (opensuse)*. 2. Otwórz konsole wykonując następujące kroki*

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 22 Poznanie zasady działania układu przerzutnika monostabilnego. Pomiar przebiegów napięć wejściowego wyjściowego w przerzutniku monostabilny. Czytanie

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z PODSTAW MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z PODSTAW MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z PODSTAW MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz Gdynia 2005 wiczenie 1. Mierniki magnetoelektryczne Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z zasad

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe i standaryzujce.

Przetworniki pomiarowe i standaryzujce. POLITECHNIK LSK WYDZIŁ INYNIERII RODOWISK I ENERGETYKI INSTYTUT MSZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIUM METROLOGII i pomiarowe i standaryzujce. (M 14) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV: Czwórniki. Temat 14 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe.

ROZDZIAŁ IV: Czwórniki. Temat 14 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe. RODAŁ V: zwórniki Temat 4 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe. zwórnikiem (dwuwrotnikiem) nazywamy układ majcy cztery zaciski, a cile dwie pary uporzdkowanych zacisków. Dla czwórnika musi by spełniony

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 1. Wybrane zastosowania diod półprzewodnikowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

Łukasz Januszkiewicz Technika antenowa

Łukasz Januszkiewicz Technika antenowa Instrukcja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz Gdynia 2015 wiczenie 1. Mierniki magnetoelektryczne Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z zasad działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz

INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz INSTRUKCJE LABORATORYJNE Z MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz Gdynia 05 wiczenie. Mierniki magnetoelektryczne Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z zasad działania miernika

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

Analiza komputerowa pracy wzmacniacza tranzystorowego jednostopniowego za pomocą programu PSpice wersja EDU.

Analiza komputerowa pracy wzmacniacza tranzystorowego jednostopniowego za pomocą programu PSpice wersja EDU. Analiza komputerowa pracy wzmacniacza tranzystorowego jednostopniowego za pomocą programu PSpice wersja EDU. ZADANIA DO WYKONANIA: I. Przeprowadzić analizę czasową wzmacniacza klasy A w układzie OE z tranzystorem

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Ćwiczenie nr Temat ćwiczenia:. 2. 3. Imię i Nazwisko Badanie filtrów RC 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 3. Podstawowe układy wzmacniaczy tranzystorowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) Jacek Grela, Radosław Strzałka 17 maja 9 1 Wstęp Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasilacz stabilizowany 12V

Zasilacz stabilizowany 12V Zasilacz stabilizowany 12V Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 3 grudnia 2007 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 2 2 Wykonane pomiary 2 2.1 Charakterystyka napi ciowa....................................... 2

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej Opracowali: mgr in. Rafał Sokół dr in. Krystyna Maria Noga Akademia Morska Wydział Elektryczny Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych

Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych Politechnika Warszawska - Instytut IM w Płocku, Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Badanie układów sterowania napdem elektrycznym - rozruch silników indukcyjnych 1. Cel wiczenia Celem wiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12)

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12) POLTECHNKA LSKA WYDZAŁ NYNER RODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTROTECHNK SLNK ASYNCHRONCZNY (E-) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

T W [ns]=0,32 R[k Ω] C [ pf ]

T W [ns]=0,32 R[k Ω] C [ pf ] ZASILACZE IMPULSOWE impulsów sterujących δ, oblicz pojemność CEXT kondensatora, który należy dołączyć do układu 74123, aby wytwarzał on impulsy włączające klucz o czasie trwania TW. 1 W tym celu możesz

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik nadmiarowo - prdowy typu, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia, przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO LABORATORIUM Z ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz, Janusz Zarbski

INSTRUKCJE DO LABORATORIUM Z ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH. Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz, Janusz Zarbski INSTRUKCJ DO LABORATORIUM Z LMNTÓW PÓŁPRZWODNIKOWYCH Krzysztof Górecki, Witold J. Stepowicz, Janusz Zarbski Gdynia 2002 RGULAMIN Przed przystpieniem do wykonania wiczenia naley przygotowa si do niego w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM słuŝącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15 Spis treci 1. PODSTAWOWE WIADOMOCI O POMIARACH... 9 UKŁAD JEDNOSTEK MIAR... 11 2. WZORCE...15 2.1. Wzorce siły elektromotorycznej...15 RÓDŁA WZORCOWE WYKORZYSTUJCE EFEKT JOSEPHSONA...18 ELEKTRONICZNE WZORCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. 4.1.1 Materia nauczania

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. 4.1.1 Materia nauczania 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy 4.1.1 Materia nauczania Zasilaczem sieciowym prdu staego (lub krótko zasilaczem) nazywamy urzdzenie, które przetwarza energi elektryczn prdu

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ZASILACZE. L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2. Zakład EMiP I M i I B

ĆWICZENIE ZASILACZE. L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2. Zakład EMiP I M i I B Zakład EMiP I M i I B L a b o r a t o r i u m Elektroniki 2 ĆWICZENIE ZASILACZE TEMATYKA ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości źródeł zasilających: zasilacza niestabilizowanego,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo