Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:"

Transkrypt

1 Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia Wirnik może być wykonany jako cylindryczny lub jawno biegunowy. Maszynę z wirnikiem cylindrycznym, która ma równomierną szczelinę powietrzną na całym obwodzie można uważać za symetryczną pod względem magnetycznym dla każdej osi prostopadłej do osi wirnika. W maszynie jawno biegunowej, charakteryzującej się dwiema osiami symetrii, strumień wytworzony w stojanie zależy nie tylko od wartości przepływu i stanu nasycenia obwodu magnetycznego, ale również od usytuowania osi przepływu stojana względem głównych osi magnetycznych wirnika. Reluktancja maszyny dla strumienia wzbudzenia jest niezależna od stanu nasycenia obwodu magnetycznego, natomiast reluktancja dla strumienia wytworzonego w stojanie zależy zarówno od stanu nasycenia, jak też od wzajemnego położenia osi przepływu stojana względem osi magnetycznych wirnika, czyli zależy od budowy wirnika. Metody analizy maszyn synchronicznych są różne w zależności od tego, czy jest to maszyna: cylindryczna nienasycona cylindryczna nasycona jawno biegunowa nienasycona jawno biegunowa nasycona 1. Bieg jałowy prądnicy synchronicznej. a) Bieg jałowy prądnicy synchronicznej to taki stan, w którym uzwojenie stojana (twornika) jest rozwarte, a uzwojenie wirnika jest zasilane prądem wzbudzenia I f. b) Pole magnetyczne występujące w maszynie przy biegu jałowym jest wytworzone wyłącznie przez prąd wzbudzenia. c) Większość linii pola przechodzi z wirnika poprzez szczelinę powietrzną do stojana i sprzęga się z uzwojeniem stojana. Tę część, która sprzęga się z uzwojeniem stojana nazywa się strumieniem głównym (Φ f ), natomiast pozostała część strumienia, która sprzęga się tylko z uzwojeniem wirnika nazywa się strumieniem rozproszonym. d) Napięcie U 0 na zaciskach prądnicy biegnącej jałowo jest równe napięciu indukowanemu w uzwojeniu twornika E f (U 0 = E f ). e) Zależność między prądem wzbudzenia, przepływem wzbudzenia i napięciem wygląda następująco: Φ fr (strumień rozproszony wirnika I f θ f Φ f E f = U 0 f) przy stałej prędkości obrotowej wartość tego napięcia zależy od prądu wzbudzenia, ponieważ wartość strumienia Φ f zależy od wartości prądu I f. str. 1

2 g) Zależność U 0 = f(i f ) przy n = const nazywa się charakterystyką biegu jałowego prądnicy. Przy n = const indukowane napięcie jest proporcjonalne do strumienia głównego (E f = cφ f ), więc charakterystyka biegu jałowego ma taki sam przebieg, jak charakterystyka magnesowania maszyny Φ f = f(i f ) (rys. 7.15). h) Prądnice synchroniczne najczęściej pracują słabo nasycone i dlatego napięcie znamionowe na charakterystyce biegu jałowego nieznacznie wykracza poza prostoliniowy zakres charakterystyki. 2. Schemat zastępczy i wykres wektorowy maszyny synchronicznej z wirnikiem cylindrycznym. a) Po przyłączeniu odbiornika do sieci w uzwojeniach twornika płyną prądy. Obraz pola magnetycznego w maszynie ulega zmianie (w stosunku do biegu jałowego). Zaczynają działać dwa przepływy: przepływ wzbudzenia (wywołany prądem wzbudzenia I f ) oraz przepływ twornika (wywołany prądem twornika I a ). b) Prąd płynący w uzwojeniu twornika wytwarza strumień, którego linie w większości przechodzą ze stojana przez szczelinę powietrzną do wirnika, zniekształcając strumień główny. Zjawisko to nazywa się oddziaływaniem twornika, a strumień, który przenika ze stojana do wirnika, nazywa się strumieniem oddziaływania twornika. c) Na rys przedstawiono obraz składowych pól magnetycznych. Prąd płynący w uzwojeniu wzbudzającym wytwarza strumień składowy Φ f, który indukuje w uzwojeniu twornika napięcie E f. Prąd płynący w uzwojeniu twornika wytwarza strumień, którego część linii przechodzi ze stojana do wirnika tworząc tzw. strumień oddziaływania twornika Φ a, a pozostała część strumienia sprzęga się tylko z uzwojeniem twornika. Jest to strumień rozproszenia twornika Φ r. str. 2

3 d) Podziałowi strumienia na strumienie składowe w maszynie cylindrycznej nienasyconej odpowiadają schemat i wykres wektorowy przedstawione na rys. 7.17, na którym oznaczono: E f napięcie indukowane w uzwojeniu twornika przez strumień Φ f ; X ad reaktancja oddziaływania twornika, odpowiadająca strumieniowi Φ a, który indukuje w uzwojeniu twornika napięcie E a ; X r reaktancja rozproszenia twornika, odpowiadająca strumieniowi Φ r, który indukuje w uzwojeniu twornika napięcie E r ; R rezystancja uzwojenia twornika e) Wartość napięcia E f w maszynie nienasyconej jest proporcjonalna do prądu wzbudzenia f) Schemat zastępczy i wykres wektorowy na rys odnoszą do się obwodu jednej fazy, co jest wystarczające, gdyż trójfazowa maszyna jest symetryczna i pracuje przy obciążeniu symetrycznym. Na podstawie schematu zastępczego można napisać zależność między napięciami: przy czym X d jest to reaktancja synchroniczna która w maszynie cylindrycznej nienasyconej (w stanach ustalonych) ma wartość praktycznie stałą. str. 3

4 g) Zależność między prądami twornika i wzbudzenia, odpowiadającymi im przepływami i indukowanymi siłami elektromotorycznymi w maszynie cylindrycznej nienasyconej jest następująca: Φ E I Θ Φ E Φ E Φ E I Θ Φ h) Rezystancja R uzwojenia twornika jest najczęściej pomijalnie mała w porównaniu z X d, dlatego schemat zastępczy i wykres wektorowy można uprościć do postaci jak na rys i) Każda maszyna, której obwód magnetyczny pracuje w obszarze wykraczającym poza prostoliniową część charakterystyki magnesowania, to maszyna nasycona (rys charakterystyka 2). Dla maszyn nasyconych, aby wyznaczyć wypadkowy strumień magnetyczny Φ i indukowane napięcie E, należy składać przepływ wirnika z przepływem stojana, czyli przepływ wzbudzenia Θ z przepływem twornika Θ. Otrzymujemy przepływ wypadkowy Θ, który określa strumień wypadkowy w maszynie. str. 4

5 j) Strumień główny indukuje w uzwojeniu twornika napięcie E, a strumień rozproszenia napięcie E r. k) Dla maszyn nasyconych zależności między prądami twornika i wzbudzenia, odpowiadającymi im przepływami i indukowanymi siłami elektromagnetycznymi wyznacza się następująco: I Θ Φ E Φ I Θ Φ E str. 5

6 l) Aby sporządzić wykres wektorowy dla prądnicy synchronicznej cylindrycznej nasyconej, należy: znać napięcie na zaciskach maszyny, wartość prądu I i cosφ (które zależą od odbiorców) dodać do napięcia spadki napięcia na rezystancji i reaktancji indukcyjnej rozproszenia E jx I, aby otrzymać napięcie E indukowane przez strumień główny z charakterystyki biegu jałowego dla otrzymanej wartości napięcia E odczytać wartość przepływu wypadkowego Θ znając wartości i położenie przepływów Θ i Θ, wyznaczyć potrzebny w tym stanie pracy przepływ wzbudzenia z równania Θ Θ Θ (przepływ Θ jest w fazie z prądem I, a przepływ Θ wyprzedza napięcie E o kąt 2 ) m) Metoda analizy maszyn nienasyconych jest znacznie prostsza niż nasyconych. Do wyznaczenia prądu wzbudzenia wystarcza wykres z rys zawierający wskaz E f = ci f, natomiast wyznaczenie prądu wzbudzenia w maszynie nasyconej wymaga posłużenia się charakterystyką biegu jałowego i składania wektorów przepływów jak na rys Zwarcie maszyny synchronicznej. a) Jeżeli zaciski napędzanej maszyny synchronicznej są zwarte, a obwód wzbudzenia jest zasilany, to maszyna taka pracuje w stanie zwarcia. b) Wartość napięcia E w stanie zwarcia przy prądzie znamionowym (I z = I N ) wynosi % napięcia znamionowego c) Przy prądach zwarciowych nie przekraczających znacznie prądu znamionowego, stan nasycenia obwodu magnetycznego nie wykracza poza prostoliniową część charakterystyki magnesowania i można stosować schemat obowiązujący dla maszyn nienasyconych. str. 6

7 d) Na rys przedstawiono uproszczony (R = 0) schemat zastępczy oraz odpowiadający mu wykres wektorowy w stanie zwarcia. Zależność prądu twornika I z od prądu wzbudzenia I f przy zwartym uzwojeniu twornika nazywa się charakterystyką zwarcia (rys. 7.22). e) Z charakterystyki stanu jałowego i charakterystyki zwarcia można wyznaczyć tzw. stosunek zwarcia, czyli stosunek znamionowego prądu wzbudzenia w stanie jałowym I f0 (prąd potrzebny do uzyskania napięcia znamionowego przy biegu jałowym) do znamionowego prądu wzbudzenia przy zwarciu I fz (prąd wzbudzenia, przy którym w stanie zwarcia płynie prąd znamionowy) Jeżeli I z0 oznacza prąd zwarciowy, występujący przy prądzie wzbudzenia I f0 (rys. 7.23), to słuszna jest zależność: Stosunek zwarcia k z przybiera wartość od 0,5 do 1,5. Charakteryzuje on podstawowe właściwości maszyny synchronicznej. str. 7

8 4. Praca indywidualna prądnicy charakterystyki: zewnętrzna i regulacyjna. Jeżeli prądnica synchroniczna jest bezpośrednio obciążona odbiornikiem pobierającym prąd, to pracę taką nazywamy pracą indywidualną lub samotną. Przy określonym prądzie obciążenia, o częstotliwości decyduje prędkość obrotowa, z jaką prądnica jest napędzana, natomiast napięcie prądnicy zależy od prędkości obrotowej i prądu wzbudzenia. a) Charakterystyka zewnętrzna. Charakterystyką zewnętrzną prądnicy nazywa się zależność U = f(i) dla I f = const i cosφ = const oraz n = const. Charakterystyka ta określa zmiany napięcia na zaciskach uzwojenia twornika w zależności od zmian wartości prądu obciążenia. Charakterystyki zewnętrzne można ustalić teoretycznie (na podstawie wykresu wektorowego maszyny) lub pomiarowo. Na rys przedstawiono charakterystyki zewnętrzne prądnicy nienasyconej dla różnych współczynników mocy (linią kreskową narysowano niestabilne części charakterystyk dla obciążenia pojemnościowego i czynnopojemnościowego). Z analizy charakterystyk zewnętrznych wynikają następujące wnioski praktyczne: wzrostowi prądu obciążenia o charakterze indukcyjnym odpowiada zmniejszenie się napięcia na zaciskach prądnicy (wynika to z rozmagnesowującego oddziaływania twornika); wzrostowi prądu obciążenia o charakterze pojemnościowym odpowiada w zakresie od biegu jałowego do obciążenia znamionowego wzrost napięcia na zaciskach prądnicy (wynika to z domagnesowującego oddziaływania twornika); przy obciążeniach pojemnościowych wartości prądów mogą być większe niż wartość ustalonego prądu zwarciowego I z. Na rys przedstawiono dwie charakterystyki zewnętrzne tej samej maszyny przy takiej samej prędkości obrotowej i takim samym współczynniku mocy, ale przy różnych wartościach prądu wzbudzenia. str. 8

9 Z ich porównania wynika, że napięcie biegu jałowego U 0, jak i wartość prądu zwarciowego zależą od wartości prądu wzbudzenia, przy czym zwarcie jest tym bardziej niebezpieczne, im większa jest wartość prądu wzbudzenia. Zmienność napięcia prądnic synchronicznych jest to wzrost napięcia odniesiony do napięcia znamionowego, występujący przy zmianie obciążenia maszyny od pracy znamionowej do biegu jałowego. Zmienność napięcia wyrażą się zależnością: 100 Prądnice synchroniczne najczęściej są budowane, aby znamionowa zmienność napięcia nie przekraczała %. b) Charakterystyka regulacyjna Zależność I f = f(i) przy U = const, n = const, cosφ = const nazywa się charakterystyką regulacyjną. Charakterystyka ta pokazuje, jak należy regulować prąd wzbudzenia, aby przy zmianie obciążenia i stałych parametrach n, cosφ utrzymać stałe napięcie na zaciskach prądnicy. Z charakterystyki regulacyjnej można również korzystać przy pracy silnikowej. Wskazuje ona wtedy, jak należy regulować prąd wzbudzenia silnika synchronicznego, aby przy zmianach prądu obciążenia, zasilaniu stałym napięciem (U = const) o stałej częstotliwości (f = const, n = const) utrzymać stały współczynnik mocy. Charakterystykę regulacyjną można wyznaczyć pomiarowo lub konstrukcyjnie. str. 9

10 Z analizy charakterystyk regulacyjnych (rys. 7.27) można wyciągnąć następujące wnioski praktyczne dla pracy prądnicowej: przy wzrastającym prądzie obciążenia o charakterze indukcyjnym należy powiększać prąd wzbudzenia przy takiej samej wartości prądu obciążenia, lecz przy malejącej wartości cos φ indukcyjnego potrzebny jest coraz większy prąd wzbudzenia, natomiast przy malejącej wartości cos φ pojemnościowego prąd wzbudzenia należy zmniejszać. Najczęściej prądnice pracują przy cos φ = 0,8. Oznacza to, że praca prądnicy przy U N, I N oraz cos φ 0,8 (lub dowolnym pojemnościowym) jest możliwa, gdyż odbywa się przy prądzie wzbudzenia mniejszym od znamionowego. 5. Moc i moment obrotowy. Przeciążalność. Moc czynna wydawana przez prądnicę (lub pobierana przez silnik) jest określona zależnością: gdzie: m liczba faz; U napięcie fazowe; I prąd fazowy a moment elektromagnetyczny (w Nm) zależnością: (*) 9,55 gdzie: P moc elektryczna (w W); n prędkość obrotowa (w obr/min) Na podstawie uproszczonego wykresu wektorowego maszyny nienasyconej z wirnikiem cylindrycznym, przedstawionego na rys. 7.28, można zapisać: zatem, a wzór (*) można przedstawić w postaci: str. 10

11 Pomijając straty w stajanie (w rdzeniu i w uzwojeniach), można przyjąć, że oddawana moc elektryczna jest równa mocy mechanicznej pobieranej na wale, a zatem moment obrotowy, jakim trzeba napędzać maszynę, wynosi: 9,55 Zależność ta jest słuszna dla maszyny cylindrycznej (z biegunami utajonymi i równomierną szczeliną powietrzną), gdzie rdzeń wirnika jest symetryczny względem dowolnej osi. Reaktancja oddziaływania twornika X ad jest praktycznie stała, niezależna od wzajemnego położenia osi wirującego przepływu twornika (stojana) względem osi wirnika. Oprócz reaktancji oddziaływania twornika występuje reaktancja rozproszenia twornika X r związana ze strumieniem rozproszenia Θ. Droga strumienia rozproszenia twornika nie zależy od położenia wirnika, dlatego też reaktancja rozproszenia twornika X r ma wartość stałą i taką samą w osi podłużnej i poprzecznej. Podobnie jak w maszynach cylindrycznych, istnieje także pojęcie reaktancji synchronicznej o różnych wartościach w osi podłużnej i osi poprzecznej: reaktancja synchroniczna w osi podłużnej reaktancja synchroniczna w osi poprzecznej Dla maszyn jawno biegunowych, gdzie szczelina powietrzna jest nierównomierna i, zależność określająca moment przyjmuje postać bardziej złożoną: W powyższym równaniu występują dwie składowe: 2 2 moment synchroniczny moment reluktancyjny (reakcyjny) 2 2 Moment synchroniczny zależy od prądu wzbudzenia, ponieważ E f jest funkcją prądu wzbudzenia. Wartość momentu synchronicznego przy kącie 2 nazywa się momentem maksymalnym. Wartość maksymalna momentu synchronicznego zależy od prądu wzbudzenia. Moment reluktancyjny zależy od różnicy reaktancji synchronicznej podłużnej i poprzecznej. Aby uzyskać dużą wartość momentu reluktancyjnego, reaktancja podłużna i poprzeczna powinny się znacznie różnić. W maszynie o równomiernej szczelinie powietrznej (z wirnikiem cylindrycznym), w której X d = X q, moment reluktancyjny nie występuje. Moment ten powstaje niezależnie od tego, czy maszyna ma uzwojenie wzbudzające czy nie (brak E f ). str. 11

12 Zjawisko powstawania momentu reluktancyjnego, a więc momentu obrotowego przy braku wzbudzenia wykorzystano w tzw. silnikach reluktancyjnych. Stosunek momentu maksymalnego M kn (krytycznego) przy znamionowym napięciu U N i znamionowym prądzie wzbudzenia I fn do momentu znamionowego M N nazywa się przeciążalnością maszyny synchronicznej. Znajomość mocy (momentu)znamionowego i przeciążalności pozwala na określenie mocy maksymalnej, jaką może wydać maszyna przy znamionowym napięciu U N i znamionowym prądzie wzbudzenia I fn. Zarówno napędzanie prądnicy, jak i obciążanie silnika mocą większą niż moc maksymalna powoduje wypadanie maszyny z synchronizmu. 6. Stabilność pracy. Pracę maszyny uważa się za stabilną, jeżeli: przy przemijających zmianach momentu elektromagnetycznego lub momentu napędowego (momentu obciążenia przy pracy silnikowej) maszyna powraca do wyjściowego stanu pracy przy trwałych zmianach momentu elektromagnetycznego lub momentu napędowego (momentu obciążenia w przypadku pracy silnikowej) ustala się praca maszyny w nowych warunkach Zagadnienie stabilności jest ściśle związane z charakterystyką kątową momentu elektromagnetycznego maszyny synchronicznej. Maszynę pracującą w stabilnej części charakterystyki kątowej momentu można zawsze doprowadzić do wypadnięcia z synchronizmu przez odpowiednio duże zmiany momentu napędowego (lub momentu obciążenia) lub momentu elektromagnetycznego (prądu wzbudzenia). Wypadnięcie z synchronizmu nastąpi wówczas, gdy moment napędowy (lub obciążenia) będzie większy od momentu elektromagnetycznego krytycznego maszyny. Miarą zdolności maszyny do utrzymywania się w synchronizmie jest tzw. współczynnik synchronizujący. Charakterystyka kątowa współczynnika synchronizującego zależy od prądu wzbudzenia. Na rys przedstawiono charakterystyki kątowe współczynnika synchronizującego i momentu elektromagnetycznego dla trzech prądów wzbudzenia. Z analizy charakterystyk kątowych współczynnika synchronizującego wynika, że: ze wzrostem prądu wzbudzenia zwiększa się współczynnik synchronizujący, warunkiem pracy stabilnej jest k s >0 (dla stabilnej części charakterystyki kątowej momentu k s >0), współczynnik synchronizujący jest równy zeru (k s = 0) przy kącie mocy. Maszyny synchroniczne, niezależnie od momentu napędowego (obciążenia), pracują najczęściej przy prądach wzbudzenia zbliżonych do prądu znamionowego, aby wykazywały dużą zdolność utrzymywania się w synchronizmie i umożliwiały generowanie do sieci mocy biernej indukcyjnej. str. 12

13 str. 13

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej

Bardziej szczegółowo

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"

Ćwiczenie: Prądnica prądu przemiennego Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy prądu stałego

Badanie prądnicy prądu stałego POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony;

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony; Temat: Maszyny synchroniczne specjalne (kompensator synchroniczny, prądnica tachometryczna synchroniczna, silniki reluktancyjne, histerezowe, z magnesami trwałymi. 1. Kompensator synchroniczny. - kompensator

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

MASZYNA SYNCHRONICZNA

MASZYNA SYNCHRONICZNA MASZYNA SYNCHRONICZNA Wytwarzanie prądów przemiennych d l w a Prądnica prądu przemiennego jej najprostszym modelem jest zwój wirujący w równomiernym polu magnetycznym ze stałą prędkością kątową w. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Przykład ułożenia uzwojeń

Przykład ułożenia uzwojeń Maszyny elektryczne Transformator Przykład ułożenia uzwojeń Transformator idealny - transformator, który spełnia następujące warunki:. Nie występują w nim straty mocy, a mianowicie straty w rdzeniu ( P

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 5 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Prądnica prądu stałego zasada działania e Blv sinαα Prądnica prądu stałego zasada działania Prądnica prądu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

Ćwiczenie 6 BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH Ćwiczenie 6 BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i zasady działania oraz podstawowych charakterystyk prądnic tachometrycznych. Zbadanie wpływu obciążenia na ich kształt charakterystyki

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI

Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI Temat: ILIKI YCHROICZE W UKŁADACH AUTOMATYKI Zagadnienia: praca silnikowa prądnicy synchronicznej silnik o magnesach trwałych (permasyn) silnik reluktancyjny silnik histerezowy 1 Co to jest silnik synchroniczny?

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2). Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 20/202 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody II stopnia Zadanie Na rysunku przedstawiono schemat obwodu

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013 Kolokwium główne Wariant A Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013 Maszyny Prądu Stałego Prądnica bocznikowa prądu stałego ma następujące dane znamionowe: P 7,5 kw U 230 V n 23,7

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE Maszyny indukcyjne pierścieniowe, dzięki wyprowadzeniu na zewnątrz końców uzwojenia wirnika, możemy wykorzystać jako maszyny specjalne. W momencie potrzeby regulacji przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy:

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy: Temat: Urządzenia rozruchowe i regulacyjne. I. Rozruch silników indukcyjnych. Rozruchem nazywamy taki stan pracy od chwili załączenia napięcia do osiągnięcia przez maszynę ustalonej prędkości określonej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Program ćwiczenia: A Silnik wykonawczy elektromagnetyczny 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ (opracował: Jan Sienkiewicz) Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i charakterystyk oraz metod synchronizacji i współpracy prądnicy synchronicznej z siecią. 1.1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

ĆWICZENIE 1 BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ ĆWICZENIE 1 BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i charakterystyk oraz metod synchronizacji i współpracy prądnicy synchronicznej z siecią. 1.1. Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (MS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia: W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P

w10 Silnik AC y elektrotechniki odstaw P 40 Wirujące pole magnetyczne Moment synchroniczny Moment asynchroniczny Charakterystyka silnika synchronicznego Charakterystyka silnika asynchronicznego Silnik klatkowy Silnik indukcyjny jednofazowy Moment

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment Ćwiczenie 15 Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment 15.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się z budową i działaniem układu napędowego kaskady zaworowej stałego momentu. 2.

Bardziej szczegółowo

Maszyny synchroniczne - budowa

Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Selsyny Budowa: uzwojenie pierwotne (wzbudzenia) zasilane jednofazowo; uzwojenia wtórne (synchronizacji) trzy uzwojenia przesunięte względem siebie o

Selsyny Budowa: uzwojenie pierwotne (wzbudzenia) zasilane jednofazowo; uzwojenia wtórne (synchronizacji) trzy uzwojenia przesunięte względem siebie o Selsyny Budowa: uzwojenie pierwotne (wzbudzenia) zasilane jednoazowo; uzwojenia wtórne (synchronizacji) trzy uzwojenia przesunięte względem siebie o kąt 10 Oprócz uzwojenia wzbudzenia mogą występować uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badane silniki BLCD są silnikami bezszczotkowymi prądu stałego (odpowiednikami odwróconego konwencjonalnego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zakresu regulacji mocy biernej silnika z biegunami jawnymi na podstawie pomiarów stanu pracy synchronicznej

Wyznaczanie zakresu regulacji mocy biernej silnika z biegunami jawnymi na podstawie pomiarów stanu pracy synchronicznej MARIAN HYLA Wyznaczanie zakresu regulacji mocy biernej silnika z biegunami jawnymi na podstawie pomiarów stanu pracy synchronicznej W artykule przedstawiono metodę wyznaczania reaktancji synchronicznych

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

6. Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŝeniu (podany będzie charakter obciąŝenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŝenia RL

6. Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŝeniu (podany będzie charakter obciąŝenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŝenia RL TRANSFORMATORY 1. Podać wyraŝenie opisujące wartość skuteczną siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu transformatora przy sinusoidalnym przebiegu strumienia magnetycznego. (Pomijając rezystancję

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRĄDNICY PRĄDU STAŁEGO

BADANIE PRĄDNICY PRĄDU STAŁEGO BADANIE PRĄDNICY PRĄDU STAŁEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i podstawowych charakterystyk prądnicy prądu stałego w układzie pracy samowzbudnym i bocznikowym. 4.1. Pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Układ LEONARDA.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Układ LEONARDA. POLITECHNIK ŚLĄK YDZIŁ INŻYNIERII ŚRODOIK I ENERETYKI INTYTUT ZYN I URZĄDZEŃ ENERETYCZNYCH LBORTORIU ELEKTRYCZNE Układ LEONRD. (E 20) Opracował: Dr inż. łodzimierz OULEICZ Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N4 - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego Warszawa 03r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego 0 V L L+ + Łącznik tablicowy V A A m R r R md Autotransformator E 0 V~ E A M B 0 0 V Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania, metod rozruchu, źródeł strat mocy i podstawowych charakterystyk silnika indukcyjnego trójfazowego. 4.. Budowa i zasada działania

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Warszawa 03r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 1 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady działania siłowników elektrycznych (Heimann,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. IV (letni) 2015/2016

Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. IV (letni) 2015/2016 Kolokwim Główne Wariant A Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. V (letni 015/016 Transormatory Transormator trójazowy ma następjące dane znamionowe: 5 kva 50 Hz HV / LV 15 ± x,5% / 0,4 kv poł. Dyn

Bardziej szczegółowo

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście.

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście. Temat: Typowe uzwojenia maszyn indukcyjnych. Budowa maszyn indukcyjnych Zasadę budowy maszyny indukcyjnej przedstawiono na rys. 6.1. Część nieruchoma stojan ma kształt wydrążonego wewnątrz walca. W wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 4 - Model silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem trwałym Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstęp Silniki elektryczne prądu stałego są bardzo często stosowanymi elementami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo