STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL (1980 1983)"

Transkrypt

1 STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL ( )

2 D O K U M E N T Y TOM 6

3 I N S T Y T U T P A M I Ę C I N A R O D O W E J KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU STAN WOJENNY W DOKUMENTACH WŁADZ PRL ( ) Wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak WARSZAWA 2001

4 Opracowanie graficzne Krzysztof indziñski Korekta Anna Kaniewska Sk³ad i opracowanie cyfrowe obrazu Wojciech Czaplicki Druk OMIKRON Na ok³adce: 16 XII 1981 przed bram¹ Stoczni Gdañskiej fot. Janusz Rydzewski Copyright by Instytut Pamiêci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Seria Dokumenty : tom 6 ISBN

5 SPIS TREŚCI Przedmowa Wstêp Nota edytorska Wykaz skrótów Dokumenty Nr grudzieñ 22, Warszawa Ocena sytuacji wewnêtrznej w kraju i propozycje dzia³añ resortu spraw wewnêtrznych, przygotowane przez Sztab Operacji Lato Nr sierpieñ 2, Warszawa Notatka s³u bowa zastêpcy dyrektora Biura Prewencji Komendy G³ównej MO mjr. Ryszarda Podziarka w sprawie samoobrony i ochrony rodzin funkcjonariuszy, emerytów i rencistów MO i SB w miejscu zamieszkania Nr wrzesieñ 10, Warszawa Szyfrogram kierownika Sztabu Operacji Lato 80 wiceministra spraw wewnêtrznych gen. Bogus³awa Stachury do komendantów wojewódzkich MO dotycz¹cy wydawania broni palnej wytypowanym osobom z aparatu partyjnego, pañstwowego i stronnictw sojuszniczych Nr 4. [1981 jesieñ, Warszawa] Komunikat o badaniach sonda owych Oœrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja na temat napiêæ spo³ecznych i stosunków w³adza Solidarnoœæ, przeprowadzonych we wrzeœniu, w paÿdzierniku i listopadzie 1981 r.... Nr grudzieñ 8, Warszawa Notatka s³u bowa dotycz¹ca ustaleñ w miejscu zamieszkania Zbigniewa Janasa Nr [grudzieñ 10?], Warszawa Plan dzia³ania Sekcji V Wydzia³u III A-1 Komendy Sto³ecznej MO w czasie akcji Wrzos (internowanie dzia³aczy opozycji politycznej w Instytucie Badañ J¹drowych)

6 Nr 7. [1981 grudzieñ 13, Warszawa] Zarz¹dzenie nr 50/81/CZZK ministra sprawiedliwoœci z 13 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia oœrodków odosobnienia Nr 8. [1981 grudzieñ 14, Warszawa] Za³¹cznik do Informacji Dziennej MSW z 14 grudnia 1981 r. dotycz¹cy wyników dzia³añ podjêtych przez resort spraw wewnêtrznych w zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego Nr grudzieñ 15, Rzeszów Informacja nr 2 sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Mariana Skubisza dla Sektora Bie ¹cej Informacji Partyjnej Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji spo- ³eczno-politycznej na terenie województwa rzeszowskiego 15 grudnia 1981 r., wed³ug stanu na godzinê Nr 10. [1981 grudzieñ 15, Gdañsk] Protokó³ posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdañsku w dniu 15 grudnia 1981 r Nr grudzieñ 16, Kielce Informacja sekretarza KW PZPR Mariana Surmy dla Sektora Bie ¹cej Informacji Partyjnej Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji spo³eczno-politycznej na terenie województwa kieleckiego Nr 12. [1981 grudzieñ 16, Katowice] Zapis rozmów prowadzonych przez dowódców jednostek wojskowych szturmuj¹cych kopalniê Wujek 16 grudnia 1981 r. (fragment) Nr grudzieñ 16, [Warszawa] Zapis telekonferencji I sekretarza KC PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego i cz³onka Biura Politycznego KC PZPR Kazimierza Barcikowskiego z I sekretarzami KW PZPR Nr grudzieñ 18, Warszawa Notatka dla Sztabu MSW dotycz¹ca opinii st. sier. Kasprzyka z Komendy Miejskiej MO w Piñczowie na temat odczytywanych w Dzienniku Telewizyjnym komentarzy wydarzeñ w kopalni Wujek Nr grudzieñ 19, Lublin Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej (po 13 grudnia 1981 r.) w województwie lubelskim, przygotowana przez I sekretarza KW PZPR W³adys³awa Kruka dla Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR

7 Nr grudzieñ 21, Warszawa Wytyczne dyrektora Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego MSW p³k. E. Grabowskiego do pracy polityczno-wychowawczej na najbli szy okres Nr grudzieñ 30, Warszawa Notatka dotycz¹ca zadañ Wydzia³u Administracyjnego KC PZPR wynikaj¹cych z wniosków Biura Politycznego KC PZPR z 22 grudnia 1981 r.... Nr 18. [1981 grudzieñ 31] Kielce Pismo przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kielcach Stanis³awa Ga³¹zki do przewodnicz¹cego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR Jerzego Urbañskiego w sprawie decyzji partyjnych wobec cz³onków PZPR uczestnicz¹cych w strajku w Hucie im. Marcelego Nowotki Nr styczeñ 4, Warszawa Notatka na temat g³ównych kierunków dzia³ania Wydzia³u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR zwi¹zanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r Nr 20. [1982 styczeñ 8, Warszawa] Protokó³ posiedzenia Sztabu Operacji Lato 80 w dniu 8 stycznia 1982 r Nr styczeñ 9, Warszawa Notatka Wydzia³u Administracyjnego KC PZPR na temat zadañ do wykonania w okresie stanu wojennego Nr 22. [1982 styczeñ 15, Warszawa] Notatka ze wspólnego posiedzenia przedstawicieli Sztabu Generalnego WP i Sztabu Operacji Lato Nr 23. [1982 styczeñ 15, ódÿ] Informacja komisji weryfikacyjnej ds. oceny pracowników zatrudnionych w ódzkim Oœrodku Telewizyjnym i Rozg³oœni Polskiego Radia w odzi Nr 24. [1982 styczeñ 24, Warszawa] Za³¹cznik do Informacji Dziennej MSW z 24 stycznia 1982 r. dotycz¹cy przeciwdzia³ania wrogiej propagandzie i innym szkodliwym aktom oraz wyroków Nr styczeñ, Warszawa Projekt notatki o stosunkach pañstwo Koœció³ w okresie stanu wojennego, sporz¹dzony przez Urz¹d ds. Wyznañ i Wydzia³ Administracyjny KC PZPR

8 Nr 26. [1982 styczeñ, Warszawa] Komunikat o badaniach sonda- owych Oœrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja na temat stanu wojennego i podwy ek cen Nr luty 15, Poznañ Informacja nr 21/82 sekretarza KW PZPR w Poznaniu Jana Mielcarka dla Wydzia³u Informacji KC PZPR dotycz¹ca wydarzeñ w Poznaniu 13 lutego 1982 r Nr 28. [1982 luty 17, Warszawa] Notatka z posiedzenia Sztabu Operacji Lato Nr marzec 19, Warszawa Notatka pracownika Gabinetu Ministra Sprawiedliwoœci Romana Zió³kowskiego na temat odwo- ³añ i zwolnieñ sêdziów i asesorów s¹dowych w ramach akcji weryfikacyjnej pracowników wymiaru sprawiedliwoœci Nr marzec 23, Warszawa Decyzja nr 010/82 ministra spraw wewnêtrznych w sprawie powo³ania grupy operacyjnej ds. koordynacji dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalenia miejsca pobytu Zbigniewa Bujaka Nr maj 4, Warszawa Informacja Dzienna MSW nr 122/224 (fragment) Nr maj 12, Warszawa Informacja na temat dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wy szego i Techniki w szko³ach wy szych w zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego Nr 33. [1982 czerwiec 11, Warszawa] Zapis dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 11 czerwca 1982 r Nr czerwiec, Warszawa Informacja Wydzia³u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR o wynikach weryfikacji kadr dziennikarskich Nr lipiec 9, Gdañsk List biskupa gdañskiego Lecha Kaczmarka do przewodnicz¹cego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zwolnienia z internowania Lecha Wa³êsy Nr lipiec 26, Warszawa Notatka Biura Ochrony Rz¹du i Biura Œledczego MSW dotycz¹ca listu biskupa gdañskiego Lecha 8

9 Kaczmarka (z 9 lipca 1982 r.) do przewodnicz¹cego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zwolnienia z internowania Lecha Wa³êsy Nr 37. [1982 sierpieñ 17, Warszawa] Za³¹cznik do Informacji Dziennej MSW z 17 sierpnia 1982 r. dotycz¹cy przestrzegania godziny milicyjnej w I pó³roczu 1982 r Nr sierpieñ 29, Warszawa Opracowanie Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR na temat wrogich akcji przewidywanych na 30 i 31 sierpnia 1982 r., przygotowane na podstawie informacji komitetów wojewódzkich PZPR Nr 39. [1982 sierpieñ 30, Warszawa] Informacja Wydzia³u Ideologicznego KC PZPR o oddzia³ywaniach ideologicznych podjêtych wobec osób internowanych w oœrodkach odosobnienia.... Nr wrzesieñ 1, Warszawa Informacja Dzienna MSW nr 242/344 dotycz¹ca ogólnej sytuacji w kraju (fragment) Nr wrzesieñ 6, Wa³brzych Informacja Wydzia³u Polityczno-Wychowawczego KW PZPR w Wa³brzychu na temat sytuacji spo³eczno-politycznej w województwie wa³brzyskim Nr wrzesieñ 13, Warszawa Notatka s³u bowa z wizytacji w oœrodkach odosobnienia w Uhercach, upkowie i Za³ê u-rzeszowie, przeprowadzonej przez mjr. W. Adamczaka i pp³k. B. Ro nowskiego, funkcjonariuszy Centralnego Zarz¹du Zak³adów Karnych.. Nr paÿdziernik 11, Wroc³aw Notatka informacyjna zastêpcy naczelnika Wydzia³u Ogólnego Komendy Wojewódzkiej MO we Wroc³awiu mjr. S. Szymañskiego dotycz¹ca niektórych aspektów dzia³alnoœci W³adys³awa rasyniuka Nr paÿdziernik 20, Warszawa Opracowanie na temat proponowanych dzia³añ organów ochrony porz¹dku prawnego na rzecz ograniczenia zamiarów podziemia politycznego w dniach XI 1982 r. wraz z pismem przewodnim Micha³a At³asa z Wydzia³u Administracyjnego KC PZPR z 21 paÿdziernika 1982 r Nr 45. [1982 listopad 16, Warszawa] Za³¹cznik do Informacji Dziennej MSW z 16 listopada 1982 r. dotycz¹cy wyst¹pienia Le

10 cha Wa³êsy z okna jego mieszkania w Gdañsku w dniu 14 listopada 1982 r. o godzinie Nr listopad 19, Warszawa Opracowanie Wydzia³u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR na temat walki z przeciwnikiem politycznym i ideologicznym w prasie, radiu i telewizji po wprowadzeniu stanu wojennego Nr styczeñ 22, Wroc³aw Notatka zastêpcy naczelnika Wydzia³u Ogólnego Komendy Wojewódzkiej MO we Wroc³awiu mjr. S. Szymañskiego dotycz¹ca ugrupowania podziemnego Solidarnoœæ Walcz¹ca Nr 48. [1983 luty 8, Warszawa] Za³¹cznik do Informacji Dziennej MSW z 8 lutego 1983 r. dotycz¹cy obywateli polskich, którzy odmówili powrotu do kraju Nr maj 4, Rzeszów Informacja sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Mariana Skubisza dla Sektora Bie ¹cej Informacji Partyjnej Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji spo³eczno- -politycznej w województwie rzeszowskim Nr maj 14, Œwidnica Analiza wydarzeñ w Œwidnicy z 1 maja 1983 r., opracowana przez prezydenta miasta Œwidnicy Adama Markiewicza Nr czerwiec 19, Czêstochowa Oœwiadczenie rz¹du PRL w sprawie przemówieñ papie a Jana Paw³a II wyg³oszonych 18 czerwca 1983 r. w Czêstochowie Nr czerwiec 19, Czêstochowa OdpowiedŸ Episkopatu Polski na oœwiadczenie rz¹du PRL w sprawie przemówieñ papie a Jana Paw³a II wyg³oszonych 18 czerwca 1983 r. w Czêstochowie 369 Nr lipiec 30, G³ogów Protokó³ przyjêcia ustnego zawiadomienia o przestêpstwie Zenona T Nr sierpieñ, Warszawa Dane dotycz¹ce stosowania ustawodawstwa zwi¹zanego z wprowadzeniem, zawieszeniem i zniesieniem stanu wojennego, przygotowane przez zastêpcê kierownika Wydzia³u Administracyjnego KC PZPR Wiktora Grzelca Indeks osobowy

11 PRZEDMOWA W dwudziest¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Instytut Pamiêci Narodowej prezentuje wybór dokumentów poœwiêcony dramatycznym wydarzeniom lat Powstanie dziesiêciomilionowego ruchu spo³ecznego, jakim by³a Solidarnoœæ, stanowi³o zdarzenie bez precedensu zarówno w dziejach Polski, jak i tej czêœci Europy, która w konsekwencji drugiej wojny œwiatowej znalaz³a siê w imperium radzieckim. Stan wojenny opóÿni³ o osiem d³ugich lat proces wybijania siê Polski na niepodleg³oœæ. Nie by³ jednak w stanie powstrzymaæ wolnoœciowych aspiracji Polaków. Autorzy niniejszego tomu objêli kwerend¹ zarówno niektóre zespo³y archiwalne znajduj¹ce siê w gestii Instytutu (praca nad ksi¹ k¹ przypad³a na okres przejmowania akt przez IPN), jak i inne archiwa pañstwowe, przede wszystkim Archiwum Akt Nowych. Zasiêg i znaczenie, jakie operacji wprowadzenia stanu wojennego przypisywa³y najwy sze w³adze PRL, obrazuje pochodzenie zebranych Ÿróde³. S¹ to dokumenty Biura Politycznego KC PZPR, Wydzia³u Administracyjnego KC, specjalnego Sztabu MSW Lato 80, Oœrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji i wielu innych. Dokumenty maj¹ zró nicowany charakter pocz¹wszy od aktów normatywnych, stenogramów narad w najwy szych gremiach w³adzy, skoñczywszy na zapisach kontaktów z przedstawicielami Koœcio³a katolickiego i analizach wypowiedzi czo³owych przywódców Solidarnoœci. Jest to zbiór obszerny, ukazuj¹cy przygotowania do operacji stanu wojennego, jego wprowadzenie i przebieg. Nie jest to zbiór wyczerpuj¹cy, lecz na wiele pytañ, dotycz¹cych historii Polski z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, nie ma do dziœ jednoznacznych odpowiedzi. Skalê trudnoœci ukazuj¹ trwaj¹ce do dziœ procesy s¹dowe, eby wymieniæ choæby ten dotycz¹cy masakry górników w kopalni Wujek. Wci¹ nie znamy wielu wa nych dokumentów. Nie wszystkie zreszt¹ sprawy znalaz³y odbicie w Ÿród³ach pisanych. Niezale nie od wszelkich niedoskona³oœci dokumentacji archiwalnej, nie ma lepszej me- 11

12 tody poznawczej ni poszukiwanie i konfrontowanie dokumentów rozmaitej proweniencji. Istotnym Ÿród³em dla poznania miêdzynarodowego, a przede wszystkim sojuszniczego kontekstu stanu wojennego s¹ archiwa s³u b bezpieczeñstwa by³ej NRD i Czechos³owacji. Niedostêpne s¹ niestety archiwa w krajach by³ego ZSRR, znamy tylko nieliczne dokumenty wytworzone przez radzieckie organa pañstwowe i partyjne. Zbiory zagraniczne s¹ niezwykle wa ne dla zrozumienia geopolitycznych uwarunkowañ sytuacji w Polsce lat osiemdziesi¹tych oraz zale noœci miêdzy w³adzami PRL (PZPR, armi¹, aparatem bezpieczeñstwa) a strukturami w³adzy ówczesnych krajów oœciennych, przede wszystkim ZSRR i jego ekspozytur w naszym kraju (wywiad i kontrwywiad, przedstawicielstwa dyplomatyczne, stacjonuj¹ca w Polsce Pó³nocna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej). Potrzeba wiêc tym bardziej wiarygodnych Ÿróde³ historycznych. Nie bêdzie dog³êbnej, prawdziwej historii najnowszej Polski bez znajomoœci Ÿróde³ wytworzonych przez organa PZPR, a tak e resorty pañstwowe, a szczególnie MSW, MON, MSZ, bez znajomoœci Ÿróde³ radzieckich. Inaczej bêdziemy skazani na wspomnienia, najczêœciej bardzo ciekawe, jednak jednostronne z natury rzeczy i czy zawsze wiarygodne? Sumienni badacze opatrywaæ bêd¹ wyniki swych prac kolejnymi znakami zapytania, politycy przedstawiaæ uproszczon¹ wizjê dziejów, w której historycy dzieleni s¹ na dobrych i z³ych, zale nie od preferowanej przez Czytelnika oceny moralnej, œwiatopogl¹du, przekonañ politycznych. Oczywiœcie, historii nie mo na traktowaæ tak jak dyscypliny nale ¹cej do nauk œcis³ych, w których ostatnie s³owo ma zawsze eksperyment. Ka dy historyk uwarunkowany jest w³asnym wychowaniem, œrodowiskiem, w którym wzrasta³, wpojonymi i nabytymi zasadami, przekonaniami, osobistym doœwiadczeniem. Jednak materi¹ historyka pozostaj¹ Ÿród³a pisane, bez tych Ÿróde³ nie istnieje nauka historyczna, pozostaj¹ jej istotne, lecz niewystarczaj¹ce sk³adniki i pierwowzory tradycja, legenda, mit. St¹d te niniejsza edycja Ÿróde³. Prof. dr hab. Leon Kieres Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej 12

13 WSTĘP Dwadzieœcia lat temu, 13 grudnia 1981 r., zniweczono kontrrewolucyjny zamach na socjalistyczne pañstwo 1. Wprowadzony tego dnia stan wojenny by³ ukoronowaniem kilkunastomiesiêcznych przygotowañ. Jeszcze w sierpniu 1980 r. Komitet Obrony Kraju wyda³ szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. lorianowi Siwickiemu polecenie rozpoczêcia prac studyjnych nad wprowadzeniem stanu wojennego ze wzglêdu na zagro enie zewnêtrzne pañstwa (w pañstwach socjalistycznych nie zak³adano oczywiœcie zagro enia wewnêtrznego). Wprowadzenie stanu wojennego rozwa ano 29 sierpnia 1980 r. na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zrezygnowano jednak wówczas z tego pomys³u, nie widz¹c mo liwoœci jego realizacji 2. Porozumienia sierpniowe i utworzenie niezale nych zwi¹zków zawodowych kierownictwo PZPR od pocz¹tku traktowa³o jako przejœciowe ustêpstwo, niezale na Solidarnoœæ by³a bowiem nie do pogodzenia z logik¹ ustrojow¹ PRL. Przywódcy PZPR zak³adali, i zwi¹zek zostanie rozbrojony i poddany kontroli partii. Mia³y temu s³u yæ œrodki polityczne, a gdyby te zawiod³y, pozostawa³o jeszcze rozwi¹zanie si³owe. G³ówny ciê ar przygotowañ do wprowadzenia stanu wojennego spocz¹³ na Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. W paÿdzierniku 1980 r. w MSW i Sztabie Generalnym WP przyst¹piono do prac na wypadek W (stanu wojny). Najstarsza z zachowanych list osób przewidzianych do internowania jest datowana 28 paÿdziernika 1980 r. Na posiedzeniu KOK, 4 listopada, gen. Wojciech Jaruzelski poinformowa³, 1 Zasadnicze kierunki dzia³ania oraz zadania realizowane przez Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodowego (si³y zbrojne, organa MSW) w okresie zawieszenia stanu wojennego (materia³ na posiedzenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w dniu 29 XII 1982 r.), s Gen. Wojciech Jaruzelski stwierdzi³ wówczas: Mówiono tu o og³oszeniu stanu wyj¹tkowego tego nie przewiduje nasza konstytucja. Jest to tylko stan wojenny, ale te wprowadziæ go nie mo na, bo jak wyegzekwowaæ rygory, kiedy stanie ca³y kraj. To nierealne. Trzeba unikaæ wydawania zarz¹dzeñ, które nie mog¹ byæ wyegzekwowane. Cyt. za: Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarnoœæ , oprac. Z. W³odek, Londyn 1992, s

14 e zosta³ przygotowany zestaw niezbêdnych aktów prawnych dotycz¹cych stanu wojennego 3. Plany opracowane przez MON i MSW udoskonalano w nastêpnych miesi¹cach. 16 lutego 1981 r. przeprowadzono wspóln¹ grê sztabow¹ MON i MSW, podczas której testowano plany operacyjne Sztabu Generalnego WP i MSW. Jedn¹ z wa niejszych kwestii wymagaj¹cych rozstrzygniêcia by³ zasiêg terytorialny stanu wojennego. Jak wynika z zachowanych dokumentów, pocz¹tkowo rozwa ano mo liwoœæ wprowadzenia stanu wojennego tylko na obszarze jednego lub kilku województw. Ostatecznie, spodziewaj¹c siê strajków solidarnoœciowych, zrezygnowano z tej koncepcji. Kierownictwo PZPR powstrzymywa³o siê przed wprowadzeniem stanu wojennego w obawie przed reakcj¹ spo³eczeñstwa. Od marca 1981 r. g³ówny akcent k³adziono na propagandê i dzia³ania o charakterze socjotechnicznym, nie zaniedbywano jednak spraw organizacyjnych. W Wojsku Polskim prace planistyczno-sztabowe by³y kontynuowane do koñca paÿdziernika 1981 r., a w MSW jeszcze na pocz¹tku grudnia 1981 r. Istotn¹ rolê w przygotowaniach prowadzonych w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych odegra³ Sztab Operacji Lato 80, utworzony na mocy zarz¹dzenia nr 031/80 ministra spraw wewnêtrznych z 16 sierpnia 1980 r. Mia³ on koordynowaæ dzia³ania wszystkich s³u b podleg³ych resortowi spraw wewnêtrznych w celu zapewnienia bezpieczeñstwa, ³adu i porz¹dku publicznego w kraju. W³aœnie na posiedzeniu tego sztabu 22 grudnia 1980 r. podjêto decyzjê o przyst¹pieniu do realizacji taktyki odcinkowych konfrontacji 4. Mia³y temu s³u yæ odpowiednie dzia³ania polityczne i propagandowe oraz praca operacyjna MSW. Zamierzano przeci¹gn¹æ na stronê w³adz umiarkowanych i niezdecydowanych liderów opozycji oraz przedstawicieli hierarchii Koœcio³a katolickiego. Planuj¹c stan wojenny, w³adze komunistyczne przywi¹zywa³y du ¹ wagê do nastrojów spo³ecznych, a szczególnie do opinii spo³eczeñstwa na temat dzia³alnoœci w³adz pañstwowych i Solidarnoœci. Do najwa niejszych zadañ resortu spraw wewnêtrznych w przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego sformu³owanych miêdzy innymi na posiedzeniu kierownictwa MSW z 4 paÿdziernika 1981 r. zaliczono wpuszczanie przeciwnika w maliny, stawianie wroga w kompromituj¹cym po³o eniu, utrzymywanie atmosfery napiêcia i podgrzewanie nastrojów, gdy kolejne strajki 3 L. Kowalski, Narodziny stanu wojennego, Arka 1993, nr 48, s Zob. dok. nr 1. 14

15 mog¹ daæ pretekst do wprowadzenia stanu wojennego. Realizuj¹c te zadania, na przyk³ad nagrano i upowszechniono radomskie obrady kierownictwa Solidarnoœci z pocz¹tku grudnia 1981 r. Trzeba przyznaæ, e dzia³ania te przynios³y oczekiwane rezultaty, czego dowodzi³ odnotowany przez socjologów spadek poparcia dla Solidarnoœci z 74 proc. w drugiej dekadzie wrzeœnia do 58 proc. w drugiej po³owie listopada, przy jednoczesnym wzroœcie zaufania do rz¹du z 30 do 51 proc. 5 Jak siê wydaje, wyniki badania opinii publicznej z jesieni 1981 r. odegra³y istotn¹ rolê przy podejmowaniu decyzji o stanie wojennym. Przygotowuj¹c siê do wprowadzenia stanu wojennego, resort spraw wewnêtrznych nie zapomnia³ o zabezpieczeniu ty³ów, czyli zapewnieniu ochrony rodzinom funkcjonariuszy oraz emerytom i rencistom Milicji Obywatelskiej i S³u by Bezpieczeñstwa 6. Zorganizowano dla nich system samoobrony w miejscu zamieszkania, osoby zwi¹zane z resortem spraw wewnêtrznych chroniæ mia³o równie wojsko (wspólne patrole). Przewidywano te mo liwoœæ rozœrodkowania rodzin funkcjonariuszy oraz resortowych emerytów i rencistów. Przygotowania te œwiadcz¹ o tym, e w³adze komunistyczne i zwi¹zany z ni¹ establishment panicznie ba³y siê reakcji spo³eczeñstwa. Potwierdza to tak e inicjatywa tworzenia oddzia³ów samoobrony, z³o onych z cz³onków aparatu partyjnego i pañstwowego oraz stronnictw sojuszniczych, których ycie lub zdrowie przy niekorzystnym rozwoju wydarzeñ mo e byæ zagro one ze strony elementów wrogich 7. Jednak e wbrew lansowanym przez komunistyczn¹ propagandê stereotypom Solidarnoœæ by³a i pozostaje ruchem pokojowym 8. Decyzja o tworzeniu grup samoobrony zosta³a podjêta jeszcze w 1980 r., a ostateczne decyzje wykonawcze zapad³y we wrzeœniu 1981 r. Wed³ug informacji z³o onej na posiedzeniu Sztabu MSW 8 stycznia 1982 r. zabezpieczono 49 tys. jednostek broni i 7 mln sztuk amunicji, z przeznaczeniem dla aktywu 9. 5 A. Mokrzyszewski, Spo³eczna ocena w³adzy i Solidarnoœci [w:] Polacy 81. Postrzeganie kryzysu i konfliktu, pod red. W. Adamskiego, Warszawa Zob. te dok. nr 4 i Zob. dok. nr 2. 7 Zob. dok. nr 3. 8 Nie znaczy to jednak, e w stanie wojennym nie dochodzi³o do wyst¹pieñ przeciwko ludziom zwi¹zanym z obozem w³adzy. By³y one jednak skierowane najczêœciej przeciwko mieniu (np. samochody, drzwi mieszkañ), a nie jego w³aœcicielom. Nic nie wiadomo o ewentualnych ofiarach œmiertelnych tych dzia³añ. Zob. Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeñ 13 XII XII 1982, Warszawa A. Paczkowski, Od sfa³szowanego zwyciêstwa do prawdziwej klêski, Kraków 1999, s

16 Niezale nie od przygotowañ do wprowadzenia stanu wojennego, w tym internowania czo³owych dzia³aczy opozycji 10, z myœl¹ o przysz³oœci przygotowywano kadry dla nowej, w pe³ni kontrolowanej przez w³adze Solidarnoœci. Nowy zwi¹zek mieli organizowaæ wytypowani przez odpowiednie s³u by MSW umiarkowani dzia³acze NSZZ Solidarnoœæ, w tym oczywiœcie przedstawiciele resortowej agentury 11. Prace nad tym scenariuszem rozpoczêto jesieni¹ 1981 r. W stanie wojennym przeprowadzono nawet rozmowy z wytypowanymi osobami, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomys³u. Zapewne temu celowi by³o równie podporz¹dkowane postêpowanie w³adz wobec Lecha Wa³êsy w stanie wojennym 12 : przywódca Solidarnoœci, uwa any przez w³adze za umiarkowanego, by³ przetrzymywany w odosobnieniu, ale w lepszych warunkach ni pozostali cz³onkowie kierownictwa NSZZ Solidarnoœæ. Poniewa Wa³êsa zdecydowanie odrzuci³ propozycje wspó³pracy z w³adzami 13, sta³ siê obiektem oszczerczej kampanii propagandowej. Posiedzenie Rady Pañstwa, na którym zatwierdzono przepisy prawne dotycz¹ce wprowadzenia stanu wojennego, rozpoczê³o siê po pó³nocy 13 grudnia 1981 r., ale ca³a machina stanu wojennego zosta³a uruchomiona ju wczeœniej. Szyfrogram z has³em Synchronizacja rozpoczêcie dzia- ³añ resortu spraw wewnêtrznych w ramach operacji wprowadzenia stanu wojennego wiceminister spraw wewnêtrznych gen. Bogus³aw Stachura przekaza³ telefonicznie komendantom wojewódzkim MO kilka godzin wczeœniej. 12 grudnia 1981 r. o godzinie rozpoczê³a siê operacja Azalia, polegaj¹ca na zajêciu (wspólnie z o³nierzami WP) obiektów Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowaniu œrodków ³¹cznoœci. Z kolei na godz wyznaczono rozpoczêcie operacji Jod³a, czyli internowañ, które faktycznie rozpoczê³y siê jeszcze przed pó³noc¹. Szyfrogram ten dotyczy³ te rozpoczêcia operacji: Klon przeprowadzenie przez funkcjonariuszy resortu rozmów ostrzegawczych z osobami, które podejrzewano o to, i mog¹ podj¹æ wrog¹ dzia³alnoœæ; Agora rozpoznawanie miejsc pobytu osób przewidzianych do internowania i Troska gotowoœæ do realizacji planu ochrony i obrony rodzin funkcjonariuszy. 10 Zob. dok. nr 5 i Zob. dok. nr Zob. dok nr Zob. dok. nr

17 13 grudnia 1981 r. o godzinie 0.30 do komendantów wojewódzkich MO i komendantów szkó³ resortowych w Szczytnie, Pile i S³upsku zosta³ przes³any szyfrogram ministra spraw wewnêtrznych z rozkazem przyst¹pienia o godzinie 6.00 do realizacji kolejnych etapów operacji wprowadzenia stanu wojennego. Chodzi³o miêdzy innymi o operacje oznaczone kryptonimami: Bryza wzmocnienie gminnych posterunków MO cz³onkami ORMO; Gwarek wstrzymanie wyjazdów prywatnych za granicê i ograniczenie wyjazdów s³u bowych; Hajduk ograniczenie swobody dzia³ania personelu placówek dyplomatycznych i konsularnych pañstw kapitalistycznych w PRL; Hala uniemo liwienie obywatelom polskim wejœcia do tych placówek; Enigma zaostrzenie kontroli wykorzystania urz¹dzeñ poligraficznych i œrodków ³¹cznoœci w instytucjach; Hamulec ograniczenie dzia- ³alnoœci korespondentów z krajów kapitalistycznych; Lokata wycofanie broni palnej od osób, w stosunku do których s¹ zastrze enia, oraz wydanie broni wyselekcjonowanym aktywistom partyjnym; Kadet ograniczenie automatycznego ruchu telefonicznego, teleksowego i telegraficznego. Operacja wprowadzenia stanu wojennego, pomimo obaw jej autorów, zakoñczy³a siê sukcesem 14, chocia co najmniej od po³owy marca 1981 r. rozwa ano inny wariant rozwoju wydarzeñ: Solidarnoœæ organizuje strajk generalny, czêœæ protestuj¹cych wychodzi na ulice, demonstranci atakuj¹ gmachy komitetów partii i w³adz administracyjnych, oraz nie wykluczano pomocy wojsk Uk³adu Warszawskiego 15. Ju pierwszej nocy internowano ponad 3 tys. osób, w tym niemal wszystkich cz³onków Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœæ. Internowania uda³o siê unikn¹æ jedynie nielicznym cz³onkom kierownictwa Zwi¹zku, miêdzy innymi Zbigniewowi Bujakowi, W³adys³awowi rasyniukowi, Bogdanowi Lisowi. Utworzono 52 oœrodki internowania/odosobnienia 16, wydano decyzje o internowaniu w stosunku do 9736 osób 17. W tak zwanych oœrodkach odosobnienia przebywa³o równoczeœnie maksymalnie wed³ug danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci 5128 internowanych, w tym 313 ko- 14 Zob. dok. nr 8, 20 i Taki wariant rozwoju wydarzeñ po raz pierwszy zosta³ opisany w: Notatka s³u bowa dot. gotowoœci wprowadzenia stanu wojennego w kraju ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa z dnia 16 marca 1981 r., zob. Przeciw Solidarnoœci Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000, s Zob. dok. nr Zob. dok. nr

18 biet (stan z 21 grudnia 1981 r.) 18. Internowania objê³y nie tylko kierownictwo i doradców NSZZ Solidarnoœæ, ale równie dzia³aczy innych niezale nych organizacji spo³eczno-politycznych (miêdzy innymi NZS, NSZZ RI, KIK, KPN, ROPCiO) oraz niektórych cz³onków PZPR zaanga owanych w struktury poziome. Internowano te by³ych przywódców partii i pañstwa z Edwardem Gierkiem na czele. Wraz z ³agodzeniem rygorów stanu wojennego zmniejsza³a siê liczba oœrodków odosobnienia 19. Zwalniano te internowanych, co wykorzystywano skwapliwie zarówno w celach propagandowych, jak i w celu sk³ócenia opozycji 20. Internowanych próbowano reedukowaæ 21. Najbardziej opornych trzymano w izolacji do grudnia 1982 r. 22 Równoczeœnie z internowaniami prowadzono rozmowy ostrzegawcze z osobami podejrzanymi o to, e mog¹ podj¹æ wrog¹ dzia³alnoœæ. Osoby, które odmawia³y podpisania deklaracji lojalnoœci, by³y internowane lub inaczej represjonowane. Na ulicach miast pojawi³y siê wspólne patrole milicji i wojska, czo³gi, transportery opancerzone i wozy bojowe. Wprowadzono te oficjaln¹ cenzurê korespondencji (w rzeczywistoœci cenzura funkcjonowa³a z ró nym nasileniem przez ca³y okres PRL) i ³¹cznoœci telefonicznej najbardziej znanym jej przejawem by³ ostrzegawczy komunikat w s³uchawce telefonicznej: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana.... W³adze zmilitaryzowa³y najwa niejsze instytucje i zak³ady pracy, kieruj¹c do nich komisarzy wojskowych. Ograniczono te dzia³alnoœæ zmilitaryzowanego Polskiego Radia i Telewizji Polskiej: zawieszono emisjê II programu TVP i II, III oraz IV programów PR. Zawieszone zosta³o równie wydawanie prasy, z wyj¹tkiem dwóch gazet ogólnokrajowych ( Trybuny Ludu i o³nierza Wolnoœci ) oraz 16 terenowych dzienników partyjnych. Chocia jeszcze w stanie wojennym wznowiono wydawanie niektórych zawieszonych tytu³ów, dla znacznej czêœci zatrudnionych w nich dziennikarzy nie by³o jednak miejsca w nowych redakcjach 23. W rezultacie weryfikacji przeprowadzonej w œrodowisku dziennikarskim 24 straci³o pracê oko³o 1200 dziennikarzy, a dalszych 18 G³ówne kierunki dzia³ania resortu sprawiedliwoœci w 1982 roku, Warszawa 1983, s O warunkach bytowych panuj¹cych w oœrodkach internowania zob. w raporcie Prawa cz³owieka i obywatela w PRL. 13 XII XII 1982, Pary Zob. dok. nr Zob. dok. nr Zob. dok. nr Zob. dok. nr Zob. dok. nr 19, 23 i

19 1000 zdegradowano lub ukarano w inny sposób 25. Zawieszono, a nastêpnie rozwi¹zano Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i wiele innych stowarzyszeñ 26. Podobne czystki, choæ na mniejsz¹ skalê, przeprowadzono w wielu innych œrodowiskach, w tym w administracji pañstwowej i szkolnictwie, zw³aszcza wy szym 27. Akcja weryfikacyjna mia³a ró ne natê enie, na ogó³ w najmniejszym stopniu ucierpia³y kadry uczelni renomowanych. Do koñca 1982 r. odwo³ano 20 rektorów 28. W styczniu 1982 r., po krótkim okresie zawieszenia, rozwi¹zano Niezale ne Zrzeszenie Studentów. Po manifestacjach sierpniowych, we wrzeœniu 1982 r., usankcjonowano skreœlanie z listy studentów osób skazanych wyrokiem s¹du lub kolegium do spraw wykroczeñ. Relegowani bywali tak e uczniowie szkó³ œrednich. Zdarza³y siê przypadki zawieszania lub zamykania wydzia³ów uczelni lub ca³ych szkó³ œrednich 29. Jednoczeœnie wzmog³a siê kampania propagandowa skierowana przeciwko opozycji, a szczególnie Solidarnoœci 30, maj¹ca na celu przekonanie spo³eczeñstwa o koniecznoœci wprowadzenia stanu wojennego, pozyskanie opinii publicznej dla dzia³añ w³adz oraz demaskowanie prawdziwego oblicza i celów przywódców opozycji. W pierwszym okresie oficjalne œrodki masowego przekazu skupi³y siê na uzasadnianiu koniecznoœci wprowadzenia stanu wojennego. Twierdzono, e kraj znalaz³ siê na skraju przepaœci. G³oszono tezê o anarchii i rozk³adzie, a nawet ruinie gospodarki w wyniku strajków. Jak dalece skuteczne okaza³y siê te dzia³ania propagandowe (choæ nale y pamiêtaæ, e by³y one te prowadzone przed 13 grudnia 1981 r.), œwiadczy poziom akceptacji stanu wojennego w badaniach opinii publicznej 31. W styczniu 1982 r., wed³ug danych Oœrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji, opartych na sonda u przeprowadzonym wœród losowo wybranych mieszkañców Warszawy, 29 proc. ankietowanych uzna³o decyzjê Rady Pañstwa za usprawiedliwion¹, a dalsze 22 proc. za raczej usprawiedliwion¹. Kolejnym zadaniem propagandy w³adz PRL by³o wspieranie procesów stabilizacji, w tym tworzenia nowych zwi¹zków zawodowych. W prasie 25 Prawa cz³owieka i obywatela w PRL..., s Zob. dok. nr Zob. dok. nr 29 i Prawa cz³owieka i obywatela w PRL..., s Ibidem, s Zob. dok. nr 19 i Zob. dok. nr 26 i

20 lub w telewizji bardzo czêsto, zw³aszcza przed zapowiadanymi przez Solidarnoœæ demonstracjami, przekazywano ca³¹ prawdê o przywódcach opozycji. G³ównym oœrodkiem decyzyjnym nie by³a jednak ani Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, któr¹ w oficjalnej propagandzie nazywano administratorem stanu wojennego, ani Biuro Polityczne KC PZPR. Podobnie jak w grudniu 1970 r. najwa niejsze decyzje zapada³y w nieformalnym gronie, w stanie wojennym by³o to najbli sze otoczenie gen. Jaruzelskiego. To nie oznacza, e z KC PZPR nie p³ynê³y odpowiednie wytyczne i dyrektywy 32, dotycz¹ce chocia by dzia³añ wobec Koœcio³a katolickiego. Z jednej strony w³adze traktowa³y Koœció³ jako sojusznika w stabilizowaniu sytuacji w kraju, z drugiej zaœ stara³y siê neutralizowaæ w hierarchii wrogie si³y. Generalnie, im silniejsza by³a opozycja, tym ³agodniejszy kurs przyjmowali komuniœci wobec Koœcio³a. Jednym z powa niejszych problemów w stosunkach pañstwo Koœció³ po wprowadzeniu stanu wojennego sta³a siê postulowana przez Episkopat Polski druga wizyta papie a Jana Paw³a II w Polsce 33, pocz¹tkowo planowana na 1982 r., ale z powodu oporu w³adz PRL zrealizowana dopiero w roku nastêpnym. Inna sprawa, e w³adze najchêtniej od³o y³yby j¹ na póÿniej, byæ mo e, e gdyby nie obawy przed reakcj¹ spo³eczn¹, nawet ad calendas Graecas. Ekipa rz¹dz¹ca mia³a ró ne pomys³y zneutralizowania szkodliwego wp³ywu papie a, chocia by skrócenie planowanej wizyty Ojca Œwiêtego do jednodniowego pobytu w Czêstochowie czy podjêcie Jana Paw³a II na jesieni w paÿdzierniku przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych. Notabene w czasie drugiej pielgrzymki papie a do kraju w czerwcu 1983 r. w³adze oskar y³y go o nawo³ywanie do buntu przeciwko w³adzy i rozpoczêcia wojny religijnej 34. Najbardziej powszechn¹ form¹ oporu w grudniu 1981 r. by³y strajki okupacyjne. W³adze skoncentrowa³y siê na ich likwidacji i odblokowaniu du ych zak³adów pracy. Z regu³y najpierw do strajkuj¹cych wysy³ano przedstawicieli prokuratury, MO i WP, którzy grozili konsekwencjami prawnymi strajku. W wielu przypadkach uda³o im siê nak³oniæ ludzi do przerwania lub niepodejmowania strajku. Tam, gdzie argumenty s³owne okazywa³y siê nieskuteczne, stosowano inne œrodki: demonstracjê si³y oraz blokowanie zak³adu, jednoczeœnie apeluj¹c (przy u yciu urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych) do za- 32 Zob. dok. nr 13, 17, 21, 25 i Zob. dok. nr Zob. dok. nr 51 i

21 ³óg o przerwanie strajku. W rezultacie tych dzia³añ strajkuj¹cy nieraz sami opuszczali zak³ady pracy, zanim dosz³o do bezpoœredniej interwencji MO i WP. Rozwi¹zaniem ostatecznym by³a pacyfikacja strajkuj¹cych zak³adów. Ten wariant zastosowano w 40 spoœród 199 strajkuj¹cych w grudniu 1981 r. zak³adów 35. Najwiêksze akcje pacyfikacyjne przeprowadzono w: Hucie im. Lenina, stoczniach Gdañskiej i Szczeciñskiej, Hucie Warszawa, Ursusie, WSK Œwidnik, kopalniach Manifest Lipcowy, Wujek, Borynia i Staszic. Najbardziej tragiczny przebieg mia³a akcja w kopalni Wujek, gdzie interweniuj¹cy funkcjonariusze ZOMO u yli broni, w wyniku czego zginê³o dziewiêciu górników, a kilkudziesiêciu innych zosta³o rannych 36. Po pierwszym szoku zwi¹zanym z wprowadzeniem stanu wojennego zaczê³a odradzaæ siê opozycja 37. Na czele lokalnych i krajowych struktur podziemnych w wiêkszoœci wypadków stanêli ukrywaj¹cy siê od 13 grudnia liderzy Solidarnoœci, na przyk³ad W³adys³aw rasyniuk zosta³ przewodnicz¹cym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Œl¹sk, a Zbigniew Bujak przewodnicz¹cym Regionalnego Komitetu Wykonawczego Mazowsze NSZZ Solidarnoœæ. W kwietniu 1982 r. obaj zostali cz³onkami utworzonej wówczas Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarnoœæ. Rozwin¹³ siê te drugi obieg wydawniczy. O ile w pierwszych dniach stanu wojennego nielegalne druki by³y rzadkoœci¹, o tyle ju w pierwszej po³owie lutego 1982 r. organa MSW wykry³y trzykrotnie wiêcej (w stosunku do pierwszej po³owy stycznia) kolportowanych wydawnictw. Najbardziej widocznym przejawem oporu spo³ecznego w 1982 r. sta³y siê jednak demonstracje uliczne 38. Najwiêkszy zasiêg mia³ protest z 31 sierpnia 1982 r., z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumieñ sierpniowych, najkrwawszy wyst¹pienia w Lubinie (trzy ofiary œmiertelne), Wroc³awiu i Gdañsku (po jednej ofierze œmiertelnej). Warto pamiêtaæ, e przebieg demonstracji zale a³ nie tylko od zachowania samych demonstrantów, ale w g³ównej mierze od reakcji s³u b porz¹dkowych, czego przyk³adem by³y chocia by demonstracje 1 i 3 maja 1982 r. Du o spokojniej przebieg³y obchody 1 maja, co wynika³o z przyjêtej przez w³adze (ze wzglêdów propagandowych) zasady ograniczonego reagowania. Dwa dni póÿniej, gdy 35 Ocena wyników dzia³añ podjêtych przez Resort Spraw Wewnêtrznych w zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego i wynikaj¹ce st¹d wnioski, 24 grudnia 1981 r., mps, s Zob. dok. nr Zob. dok. nr 28, 43, 47 i Zob. dok. 27, 31, 38, 40 i

22 w MSW podjêto decyzjê o stosowaniu szybkich i skutecznych dzia³añ rozpraszaj¹cych, dosz³o ju do gwa³townych staræ (odnotowano trzy ofiary œmiertelne: po jednej w Warszawie, Szczecinie i Krakowie). Oczywiœcie, w³adze próbowa³y przeciwdzia³aæ planowanym manifestacjom 39. Szykanowano uczestników demonstracji, zatrzymywano i internowano osoby podejrzewane o ich organizowanie. Najwiêkszym sukcesem w³adz sta³o siê niepowodzenie apelu TKK o strajki i demonstracje z okazji drugiej rocznicy rejestracji Solidarnoœci 10 listopada 1982 r. Do ustabilizowania siê sytuacji przyczyni³y siê nie tylko resorty si³owe (MON i MSW) oraz odrodzona w stanie wojennym PZPR, ale te w znacznej mierze oczyszczony wymiar sprawiedliwoœci 40. Na wniosek ministra sprawiedliwoœci Sylwestra Zawadzkiego Rada Pañstwa odwo³a³a 25 sêdziów z powodu ich zaanga owania w dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹. Ponadto minister sprawiedliwoœci zwolni³ 5 asesorów s¹dowych i przyj¹³ rezygnacjê 13 sêdziów. W tym samym czasie odwo³ano z powodu z³ego wywi¹zywania siê z obowi¹zków czterech prezesów i piêciu wiceprezesów s¹dów wojewódzkich i rejonowych 41. Weryfikacjê kadr przeprowadzono w prokuraturze, funkcjonuj¹cej poza strukturami Ministerstwa Sprawiedliwoœci; jej naczelnym organem zarz¹dzaj¹cym by³ prokurator generalny PRL. W ycie wesz³y dekrety Rady Pañstwa z 12 grudnia 1981 r.: o postêpowaniach szczególnych w sprawach o przestêpstwa i wykroczenia w czasie obowi¹zywania stanu wojennego, o przekazaniu do w³aœciwoœci s¹dów wojskowych spraw o niektóre przestêpstwa oraz o zmianie ustroju s¹dów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowi¹zywania stanu wojennego 42. Wprowadzono te tryb doraÿny i przyspieszony. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 lipca 1983 r. za przestêpstwa pope³nione z powodów politycznych s¹dy powszechne skaza³y 1685 osób, w tym 979 osób na podstawie ustawodawstwa stanu wojennego. W tym samym okresie s¹dy wojskowe skaza³y osób, w tym 5681 na podstawie dekretu o stanie wojennym 43. Najwiêcej orzeczeñ w trybie doraÿnym zapad³o w s¹dach wojewódzkich w odzi, Warszawie i Katowicach, naj- 39 Zob. dok. nr Zob. dok. nr 24, 29 i G³ówne kierunki dzia³ania..., s DzU 1981, nr 29, poz Zob. dok. nr

23 mniej zaœ w P³ocku, Koninie i Przemyœlu. Najsurowiej karano osoby, które po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowa³y dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, organizowa³y strajki i akcje protestacyjne w wielkich zak³adach pracy. Takie wyroki, jak: 6 lat pozbawienia wolnoœci i utrata na 5 lat praw publicznych za sporz¹dzanie i rozpowszechnianie ulotek; 5 lat pozbawienia wolnoœci i utrata na 3 lata praw publicznych za organizacjê strajku lub 3 lata pozbawienia wolnoœci i utrata na 2 lata praw publicznych za sporz¹dzenie i wywieszenie plakatu nawo³uj¹cego do kontynuowania dzia³alnoœci zwi¹zkowej nie by³y w stanie wojennym rzadkoœci¹. Niektórzy sêdziowie odmawiali s¹dzenia w sprawach politycznych, a prokuratorzy oskar ania na podstawie ustawodawstwa stanu wojennego. Kilkunastu prokuratorów odmówi³o uczestnictwa w rozprawach prowadzonych w trybie doraÿnym. Nadmierny liberalizm by³ przyczyn¹ wszczynania postêpowañ dyscyplinarnych wobec sêdziów. Chocia w szeregach milicji dokonano czystek, zdarza³y siê przypadki dezercji i ucieczek funkcjonariuszy na Zachód (niestety, brak bli szych danych o skali tego zjawiska). Buntowali siê te cz³onkowie partii, i to nie tylko szeregowi. Coraz bardziej przerzedza³y siê szeregi partii (proces ten rozpocz¹³ siê po sierpniu 1980 r.). Z jednej strony z PZPR odchodzili cz³onkowie rozczarowani wybranym przez w³adzê rozwi¹zaniem si³owym, z drugiej zaœ usuwano z partii osoby podejrzane o nadmierny liberalizm lub, co gorsza, sympatie do Solidarnoœci. W okresie stanu wojennego zosta³a wzmo ona praca ideowo-wychowawcza w partii, w wymiarze sprawiedliwoœci, wojsku oraz organach MSW 44. By³o to konieczne, poniewa oprócz wczeœniej wymienionych negatywnych z punktu widzenia w³adz zachowañ, funkcjonariusze resortu spraw wewnêtrznych dopuszczali siê pospolitych przestêpstw. Chodzi tu nie tylko o pobicia zatrzymanych (powszechnie stosowane w komisariatach milicji) czy wszczynanie po pijanemu burd i awantur, ale te o gwa³ty, w tym na osobach niepe³noletnich i upoœledzonych umys³owo 45. Wœród funkcjonariuszy MSW odnotowano liczne wypadki z broni¹ czy przypadki samobójstw. W ci¹gu pierwszych szeœciu miesiêcy 1982 r. w resorcie spraw wewnêtrznych odnotowano 19 samobójstw, podczas gdy w ca³ym 1981 r Oczywiœcie fakty te skrzêtnie ukrywano przed spo³eczeñstwem. 44 Zob. dok. nr 16 i Wyst¹pienie Szefa S³u by Polityczno-Wychowawczej gen. bryg. Edwarda Tara³y na krajowej odprawie aktywu resortu spraw wewnêtrznych w dniu 19 lipca 1982 r., s Ibidem. 23

24 Spotyka siê czêsto opiniê, e stan wojenny w Polsce mia³ ³agodny przebieg. Bior¹c pod uwagê liczbê ofiar œmiertelnych, opinia ta wydaje siê prawdziwa, do tej pory jednak nie zosta³a sporz¹dzona kompletna lista ofiar. Znana jest jedynie liczba ofiar pacyfikacji strajkuj¹cych zak³adów pracy czy manifestacji ulicznych. Niektóre ofiary stanu wojennego prawdopodobnie na zawsze pozostan¹ anonimowe. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. zosta³y wy³¹czone wszystkie telefony, nie tylko zwyk³ych obywateli, ale te s³u b ratunkowych: placówek s³u by zdrowia, w tym pogotowia ratunkowego, i stra y po arnej. Zd³awienie kontrrewolucji okaza³o siê wa - niejsze od ycia ludzkiego, telefonów nie w³¹czono na przyk³ad podczas powodzi na u³awach. Wa nym dokumentem oceniaj¹cym przestrzeganie praw cz³owieka i obywatela w Polsce w stanie wojennym (obejmuje jednak tylko pierwszy rok) jest raport Komitetu Helsiñskiego 47 zaiste pouczaj¹ca lektura. I choæ nie uwzglêdniono w nim wszystkich skutków stanu wojennego, na przyk³ad fali emigracji i ucieczek z kraju 48, z raportu wynika, e stan wojenny by³ jednym z najbardziej ponurych okresów w historii PRL. Nie wdaj¹c siê w rozwa ania, czy stanu wojennego mo na by³o unikn¹æ, czy nie, mo na stwierdziæ, e na pewno by³ to dla Polski czas stracony. Nieœmia³e próby reform gospodarczych podjête w czasie stanu wojennego zakoñczy³y siê fiaskiem. Wed³ug oficjalnych danych, dochód narodowy w 1982 r. spad³ o 5,5 proc., a inflacja wzros³a o 100,8 proc. 49 mimo e nie by³o niszcz¹cych kraj strajków. NOTA EDYTORSKA Na tom Stan wojenny w dokumentach w³adz PRL ( ) sk³adaj¹ siê 54 nie publikowane dotychczas dokumenty pochodz¹ce z: Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Centralnego Zarz¹du Zak³adów Karnych, Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Archiwów Pañstwowych w: Gdañsku, Kielcach, Lublinie, odzi, Radomiu, Rzeszowie i we Wroc³awiu, Archiwum S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu, Archiwum Zak³adowego Wielkopolskiego Urzê- 47 Prawa cz³owieka i obywatela w PRL Zob. dok. nr Rocznik Statystyczny 1983, Warszawa 1983, s. 69,

25 du Wojewódzkiego w Poznaniu, archiwum Stowarzyszenia Archiwum Solidarnoœci oraz Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej. Celem tomu jest jak najszersze zaprezentowanie Ÿróde³ pisanych, wytworzonych przez aparat w³adzy PRL, a dotycz¹cych genezy, przebiegu i skutków wprowadzenia w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. W publikacji zamieszczono miêdzy innymi materia³y operacyjne s³u b podleg³ych MSW, sprawozdania ze wspólnych posiedzeñ kierownictw MSW i MON, zapisy telekonferencji gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Kazimierza Barcikowskiego z aktywem partyjnym (grudzieñ 1981 r.) i dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego (czerwiec 1982 r.) oraz rozmów prowadzonych przez dowódców jednostek wojskowych szturmuj¹cych kopalniê Wujek, a tak e protoko³y posiedzeñ komitetów wojewódzkich PZPR, Sztabu Operacji Lato 80 i wyniki badañ sonda owych Oœrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji jak równie oficjaln¹ korespondencjê. Ze wzglêdu na specyfikê prezentowanych Ÿróde³, trzeba je potraktowaæ krytycznie, weryfikuj¹c zawarte w nich informacje na podstawie innych Ÿróde³. Uk³ad Ÿróde³ jest chronologiczny. Ingerencje redakcyjne ograniczaj¹ siê do uzupe³nienia interpunkcji, uwspó³czeœnienia ortografii oraz ujednolicenia zapisu dat i skrótów. Wszelkie wyró nienia w oryginalnym tekœcie dokumentu, dokonane przez jego twórcê (rozspacjowanie, wersaliki, podkreœlenia) oddano za pomoc¹ czcionki wyt³uszczonej, z wyj¹tkiem nazwisk i pseudonimów. Informacje biograficzne zosta³y umieszczone w Indeksie osobowym. Przy opracowywaniu przypisów korzystano g³ównie z publikacji dokumentacyjno-ÿród³owych 50. W kwerendzie archiwalnej uczestniczyli pracownicy oddzia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej: Ma³gorzata Choma (Lublin), S³awomir Cenckiewicz (Gdañsk), Tomasz Danilecki (Bia³ystok), ukasz Kamiñski (Wroc³aw), Marek 50 D. Cecuda, Leksykon opozycji politycznej , Warszawa 1989; W. Janowski, A. Kochañski, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR , pod red. K. Persaka, Warszawa 2000; T. Mo³dawa, Ludzie w³adzy W³adze pañstwowe i polityczne Polski wed³ug stanu na dzieñ 28 II 1991, Warszawa 1991; Opozycja w PRL. S³ownik biograficzny , t. 1, pod red. J. Skórzyñskiego, Warszawa 2000; M. Pernal, J. Skórzyñski, Kalendarium Solidarnoœci , Warszawa 1990; Przeciw Solidarnoœci ; Solidarnoœæ XX lat historii, Warszawa 2000; Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia³y archiwalne , pod red. T. Walichnowskiego, Warszawa 2001; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria... 25

26 Lasota (Kraków), Jaros³aw Neja (Katowice), Pawe³ Piotrowski (Wroc³aw), Jan Pisuliñski (Rzeszów), Leszek Próchniak ( ódÿ), Tadeusz Ruzikowski (Warszawa), Zbigniew Solak (Kraków), Robert Spa³ek (Warszawa), Przemys³aw Zwiernik (Poznañ). Autorzy opracowania poczuwaj¹ siê do obowi¹zku podziêkowania im za wspó³pracê. Odrêbne s³owa podziêkowania nale ¹ siê kierownictwu Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dr. Tadeuszowi Krawczakowi i W³odzimierzowi Janowskiemu, którzy udzielili daleko id¹cej pomocy w prowadzeniu kwerendy. Warszawa, grudzieñ 2001 r. Bogus³aw Kopka, Grzegorz Majchrzak 26

27 WYKAZ SKRÓTÓW AAJ KPRM Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów AAN Archiwum Akt Nowych AM Akademia Medyczna AMS Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwoœci AP Archiwum Pañstwowe ASG Akademia Sztabu Generalnego ASO Archiwum S¹du Okrêgowego bhp bezpieczeñstwo i higiena pracy BP Biuro Polityczne BUiAD IPN Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej BWP (BeWuPe) bojowy wóz piechoty ChSS Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Spo³eczne CIA (z ang. Central Intelligence Agency) Centralna Agencja Wywiadowcza (w USA) CK SD Centralny Komitet Stronnictwa Demokratycznego CW centrala wojewódzka CZZK Centralny Zarz¹d Zak³adów Karnych DTV Dziennik Telewizyjny DYSOR Dy urny Sztab Operacyjny Rz¹du DzU Dziennik Ustaw DZBR Dolnoœl¹skie Zak³ady Bia³oskórniczo-Rêkawicznicze EKG elektrokardiogram JN ront Jednoœci Narodu T abryka o ysk Tocznych SC abryka Samochodów Ciê arowych SO abryka Samochodów Osobowych WŒ abryka Wagonów Œwidnica GSR Gdyñska Stocznia Remontowa GUC G³ówny Urz¹d Ce³ 27

28 GZP WP G³ówny Zarz¹d Polityczny Wojska Polskiego HCP Hipolit Cegielski, Zak³ady Przemys³u Metalowego w Poznaniu HiL Huta im. Lenina IBJ Instytut Badañ J¹drowych IPN Instytut Pamiêci Narodowej KBW Kombinat Budownictwa Wêglowego KC BPK Komitet Centralny Bu³garskiej Partii Komunistycznej KC KPZR Komitet Centralny Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego KC [PZPR] Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej KD Komitet Dzielnicowy KG MO Komenda G³ówna Milicji Obywatelskiej KIK Klub Inteligencji Katolickiej kk kodeks karny KK Komitet Krakowski KK NSZZ Solidarnoœæ Komisja Krajowa Niezale nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ K PZPR Komitet ódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej KM [PZPR] Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej KOK Komitet Obrony Kraju KOR Komitet Obrony Robotników KOWzP Komitet Obrony Wiêzionych za Przekonania kpk kodeks postêpowania karnego KPN Konfederacja Polski Niepodleg³ej KS MO Komenda Sto³eczna Milicji Obywatelskiej KSS-KOR Komitet Samoobrony Spo³ecznej KOR KU Komitet Uczelniany KW MO Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej KW [PZPR] Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 28

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo