WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA"

Transkrypt

1 WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

2

3 Warunki życia mieszkańców Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Oddział Statystyki, Analiz i Sprawzodawczości

4 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji bytowej poznańskich gospodarstw domowych na podstawie danych o poziomie dochodów, wydatków, oszczędności, zadłużenia oraz wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania i posiadane nieruchomości. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z badania przeprowadzonego po raz pierwszy 1 na zlecenie Urzędu Miasta Poznania) w czerwcu 2006 roku przez Urząd Statystyczny w Poznaniu. Badanie warunków życia jest badaniem reprezentacyjnym obejmującym wszystkie gospodarstwa domowe mieszkające w wylosowanym mieszkaniu. Informacje o gospodarstwach domowych przedstawiono w podziale na grupy społeczno ekonomiczne 2 i poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego 3. W badaniu poziomu dochodów zastosowano 6 przedziałów dochodu: do zł, zł, zł, zł, zł i powyżej zł. Do dochodu zaliczono: wynagrodzenia za pracę, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej (praca na własny rachunek oraz prowadzenie gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie), przychody z majątku trwałego (czynsze uzyskiwane z wynajmu lokali, dzierżawy posiadanych gruntów itp.), dochody kapitałowe (odsetki, przychody z operacji finansowych), transfery pieniężne zasilające budżety gospodarstw (m.in.: emerytury i renty, świadczenia społeczne, stypendia itp.). Wydatki natomiast dotyczyły 10 najważniejszych grup wydatków na towary i usługi konsumpcyjne, tj.: żywność, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, zdrowie, transport, łączność, turystykę i rekreację, kulturę, edukację i higienę osobistą. Dodatkowo w informacji zostały wykorzystane materiały z opracowań Wydziału Rozwoju Miasta dotyczących wysokości i struktury wynagrodzeń sporządzonego na podstawie badania przeprowadzonego przez GUS oraz zasięgu ubóstwa w Poznaniu opracowanego na podstawie materiałów źródłowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Materiał poszerzono również o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku. Ogólna charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw domowych Według Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2002 roku Poznań zamieszkuje 233,9 tys. gospodarstw domowych. Blisko 60% stanowią gospodarstwa domowe jedno- i dwuosobowe. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,41. Około 65% to gospodarstwa domowe rodzinne, pozostałe 35% stanowią gospodarstwa domowe nierodzinne. Trzy czwarte rodzin tworzą małżeństwa (w tym z dziećmi 67%). Gospodarstwa domowe nierodzinne to głównie gospodarstwa jednoosobowe (94%). Przeciętna poznańska rodzina ma na utrzymaniu 1,55 dzieci do lat 24. W czerwcu 2006 roku Urząd Statystyczny w Poznaniu na zlecenie Urzędu Miasta Poznania przeprowadził badanie warunków życia ludności Poznania, na próbie gospodarstw domowych. W badanej populacji 4 przeciętne poznańskie gospodarstwo domowe utrzymuje się głównie z pracy: najemnej (co drugie gospodarstwo domowe) oraz pracując na własny rachunek (co dziewiąte gospodarstwo domowe). Co piąte gospodarstwo domowe składa się z emerytów, co dwudzieste - rencistów. Ponad 60% spośród badanych to osoby pracujące, a blisko 40% to bierni zawodowo. Osoby bezrobotne stanowiły 2% badanych (na 100 osób aktywnych zawodowo przypadały 3 osoby bezrobotne). 1 Publikowane przez GUS dane dotyczą kraju 2 Badaniem objęto: 689 gospodarstw domowych pracowników, 125 gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek, 218 gospodarstw emerytów, 50 gospodarstw rencistów i 33 utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 3 wykształcenie wyższe 335 gospodarstw domowych, średnie i policealne 467 gospodarstw domowych, zasadnicze zawodowe 250 gospodarstw domowych, podstawowe 63 gospodarstwa domowe 4 Ocena sytuacji bytowej gospodarstwa domowego charakteryzowana jest cechami społeczno ekonomicznymi, głównie cechami głowy gospodarstwa domowego.

5 Ponad połowa gospodarstw domowych osiąga przeciętny miesięczny dochód zawierający się w przedziale zł 5. W najlepszej sytuacji dochodowej są gospodarstwa domowe pracujące na własny rachunek, a w najgorszej utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 461 zł w gospodarstwach domowych jednoosobowych i 316 zł w gospodarstwach domowych wieloosobowych mogą ubiegać się o pomoc przyznawaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2005 roku z pomocy tej skorzystało blisko 21 tys. gospodarstw domowych, głównie 1 i 2 osobowych. Pomoc dotarła do co szóstej rodziny (liczba rodzin w Poznaniu wg NSP wynosi 157,7 tys.) i przyznawana była m.in. z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu. Ponad 60% świadczeniobiorców korzystała ze świadczeń z powodu ubóstwa. Przeciętnie każde badane gospodarstwo domowe zadeklarowało posiadanie jakichkolwiek oszczędności, które przeznaczają głównie na remont domu lub mieszkania oraz zabezpieczenie na starość. Zadłużenie posiadało co drugie gospodarstwo domowe, które było wynikiem braku środków na bieżące wydatki (w rodzinach o najniższych dochodach) oraz chęci poprawy standardu życia (w gospodarstwach o najwyższych dochodach). Przeciętne wydatki gospodarstw domowych wyniosły w miesiącu zł (888 zł na osobę), które w większości przeznaczone były na żywność i użytkowanie mieszkania. 5 Według szacunku Wydziału Rozwoju Miasta przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi ok. 860 zł, tj. 13% więcej niż w kraju (w kraju według danych GUS 761 zł) 3

6 Dochody gospodarstw domowych Dochód gospodarstwa domowego stanowi maksymalna kwota, jaką może ono wydać na konsumpcję (zakup dóbr i usług) w trakcie jednego okresu rozliczeniowego, bez konieczności finansowania tych wydatków z oszczędności, sprzedaży majątku rzeczowego lub finansowego oraz zaciągania pożyczek. Składnikami dochodu są: wynagrodzenia za pracę, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej (praca na własny rachunek oraz prowadzenie gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie), przychody z majątku trwałego (czynsze uzyskiwane z wynajmu lokali, dzierżawy posiadanych gruntów itp.), dochody kapitałowe (odsetki, przychody z operacji finansowych), transfery pieniężne zasilające budżety gospodarstw (takie jak emerytury i renty, świadczenia społeczne, stypendia itp.). Głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych jest praca najemna, z której utrzymuje się blisko 70% rodzin. Praca na własny rachunek jest głównym źródłem utrzymania dla ok. 13% gospodarstw domowych. Świadczenia emerytalno rentowe oraz inne niezarobkowe źródła utrzymania (np. świadczenia społeczne, stypendia) stanowią podstawę utrzymania dla ponad 19% rodzin. 4

7 Gospodarstwa domowe według grup społeczno ekonomicznych Pracowników Gospodarstwa domowe Udział w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w % 68,7 Pracujących na własny rachunek Emerytów i rencistów 13,0 16,3 emerytów 13,2 rencistów 3,1 Utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 2,0 Najliczniejszą grupę (ok. 31%) stanowią gospodarstwa domowe, osiągające dochód mieszczący się w przedziale zł, a ponad ¼ gospodarstw - dochód z przedziału zł. W najlepszej sytuacji dochodowej znajdowało się ponad 8% gospodarstw domowych (tj. osiągające dochód powyżej 4,7 tys. zł), głównie gospodarstwa domowe osiągające dochód z pracy na własny rachunek, a ponad 6% gospodarstw domowych znajdowała się w najgorszej sytuacji (tj. osiągające dochód do zł), głównie gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Wyniki badania warunków życia ludności wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu dochodów poznańskich rodzin. Najwyższą pozycję pod względem poziomu dochodu zajmują gospodarstwa pracujących na własny rachunek (dochód powyżej zł osiąga co czwarte gospodarstwo tej grupy społeczno ekonomicznej i 3% całej badanej zbiorowości), najniższą gospodarstwa utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych głównie z zasiłków dla bezrobotnych i różnego rodzaju świadczeń społecznych. Czynnikiem, który w dużym stopniu wpływa na zróżnicowanie poziomu dochodów jest liczba osób w rodzinie. W gospodarstwach domowych: 5

8 jednoosobowych dominują dochody z przedziału zł (40% gospodarstw domowych), głównie gospodarstwa domowe emerytów dwuosobowych - przeważają dochody z przedziału zł (ponad 46% gospodarstw domowych). Są to głównie gospodarstwa domowe pracowników i emerytów trzy i więcej osób dominują dochody z przedziału zł (ponad 35% gospodarstw domowych), głównie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek i pracowników Na wysokość dochodu w istotny sposób wpływa poziom wykształcenia osób pełniących rolę głowy gospodarstwa domowego. Ponad 60% gospodarstw, w których głowa gospodarstwa domowego legitymuje się wyższym wykształceniem osiągało dochód powyżej zł. Podobny odsetek gospodarstw osób z wykształceniem średnim, policealnym i zasadniczym osiągało natomiast dochód do zł. Z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania dotyczącego wysokości przeciętnych wynagrodzeń oraz ich struktury wynika, iż w Poznaniu poziom wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym, przewyższał 37,3% poziom wynagrodzenia przeciętnego. W pozostałych grupach wynagrodzenie ogółem było niższe od przeciętnego, tj. wśród osób z wykształceniem: policealnym o 17% średnim zawodowym o 12% średnim ogólnokształcącym o 15% zasadniczym zawodowym o 27,5% podstawowym o 31,5% Występuje również duże zróżnicowanie wynagrodzeń według wykonywanych zawodów. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywane przez dyrektorów generalnych przewyższało ponad 3,5 razy przeciętne, a wynagrodzenie najniższe osiągane przez pracowników zatrudnionych przy pracach prostych stanowiło 53% przeciętnego wynagrodzenia. Na koniec czerwca 2006 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Poznaniu wyniosło zł czyli zawierało się w przedziale zł. Dochód mieszczący się w tym przedziale osiągnęło co czwarte gospodarstwo domowe. Natomiast przeciętna emerytura i renta (na koniec 2005 roku) ukształtowała się na poziomie zł. i mieściła się w przedziale zł. Dochód z tego przedziału osiągało co trzecie gospodarstwo domowe emerytów i rencistów. Według szacunku Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na osobę w czerwcu 2006 roku wyniósł 860 zł i był o 13% wyższy od dochodu w kraju. 6

9 Oszczędności i zadłużenie Oszczędności O sytuacji finansowej rodziny decydują nie tylko dochody bieżące, ale również posiadane przez gospodarstwa domowe oszczędności. Z przeprowadzonego badania wynika, że przeciętnie każde gospodarstwo deklarowało posiadanie jakichkolwiek oszczędności, które w większości pragną przeznaczyć na remont mieszkania i zabezpieczenie na starość. Gospodarstwa domowe według grup społeczno ekonomicznych wykazują jednak duże zróżnicowanie. Oszczędności posiadają głównie te gospodarstwa, których sytuacja dochodowa jest najlepsza, tj. gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek oraz pracowników. Najmniejszy odsetek natomiast stanowią renciści. Co piąte gospodarstwo domowe oszczędności przeznacza na zabezpieczenie na starość i remont domu lub mieszkania, co szóste na pokrycie wydatków konsumpcyjnych, a co dziesiąte na zakup domu lub mieszkania, zakup samochodu oraz kształcenie. Wśród grup społeczno ekonomicznych występuje wyraźne zróżnicowanie w celu oszczędzania. Z przeprowadzonego badania wynika, że remont domu lub mieszkania stanowi główny cel oszczędzania dla gospodarstw domowych pracowników i rencistów, zabezpieczenie na starość jest celem dla pracujących na własny rachunek oraz rencistów. Zadłużenie Głównym żródłem realizacji potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych są dochody bieżące oraz posiadane oszczędności, natomiast dodatkowym źródłem przychodów są różnego rodzaju pożyczki i kredyty. 7

10 Wyniki badania wykazały, że w czerwcu 2006 roku zadłużenie posiadało co drugie poznańskie gospodarstwo domowe. Rodziny o najniższych dochodach posiadały zadłużenia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czyli głównie na bieżące wydatki, natomiast zadłużenie gospodarstw o najwyższych dochodach było wynikiem chęci poprawy standardu życia. Co trzecie posiada zadłużenie wynikające z posiadania niedostatecznych środków na pokrycie wydatków konsumpcyjnych, co szóste - z kupna lub remontu domu, czy mieszkania, a co siódme - z powodu zakupu samochodu. Zadłużonych z tytułu leczenia i kształcenia było odpowiednio: 6% i 5% gospodarstw domowych. Około 2% gospodarstw domowych zadłużyło się urządzając imprezy okolicznościowe, głównie wesela. Spośród grup społeczno ekonomicznych najczęściej z pożyczek i kredytów korzystały gospodarstwa domowe pracowników (ponad 60% gospodarstw), najrzadziej emerytów i utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (ok. 30%). Powodem zadłużenia u większości gospodarstw domowych, tj. pracowników, emerytów, rencistów i utrzymujących się z niezarobkowych źródeł było pokrycie wydatków konsumpcyjnych. Zadłużenie pracujących na własny rachunek było wynikiem kupna mieszkania, domu lub samochodu. Wydatki gospodarstw domowych Przeciętne wydatki miesięczne gospodarstwa domowego w Poznaniu w czerwcu 2006 roku wyniosły zł, w tym w gospodarstwach: pracowników zł (tj. o 5,6% wyższe od przeciętnych) pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym zł (tj. o 46,3% wyższe od przeciętnych) emerytów (tj. o 29,5% niższe od przeciętnych) rencistów (tj. o 36,1% niższe od przeciętnych) utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł zł (tj. o 41,7% niższe od przeciętnych). 8

11 Na poziom i strukturę wydatków zasadniczy wpływ ma sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. Ma to odzwierciedlenie w większym obciążeniu budżetu rodzin najuboższych wydatkami na zaspokojenie kluczowych potrzeb, tj. wydatkami na żywność użytkowanie mieszkania. W gospodarstwach domowych o najniższych dochodach tj. utrzymujących się z niezarobkowych źródeł wydatki podstawowe stanowiły blisko 70% podczas gdy w gospodarstwach o najwyższych dochodach tj. pracujących na własny rachunek zajmowały niewiele ponad połowę ogólnej kwoty wydatków. Przeciętne wydatki na żywność oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii stanowią blisko 60% ogólnej kwoty wydatków wszystkich gospodarstw domowych (odpowiednio: 35% i 24% wydatków ogółem). Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków gospodarstw o najwyższych dochodach był prawie dwukrotnie wyższy od poziomu wydatków gospodarstw o najniższych dochodach. W wydatkach gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy (najemnej lub na własny rachunek) przeważały wydatki na odzież i obuwie, transport, łączność, turystykę i rekreację, kulturę i edukację. Mniej natomiast na: żywność, zdrowie oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii. Emeryci i utrzymujący się z innych niezarobkowych źródeł więcej wydawali na: żywność, użytkowanie mieszkania i nośniki energii, zdrowie, łączność, edukację; mniej na: odzież i obuwie, transport, turystykę i rekreację, kulturę. Wśród rencistów największy udział stanowiły wydatki na: użytkowanie mieszkania i nośniki 9

12 energii, zdrowie, łączność, kulturę, higienę osobistą; mniejszy na: żywność, odzież i obuwie, transport, turystykę i rekreację, edukację. Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych ogółem w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 888 zł i był o 34% wyższy od poziomu przeciętnych wydatków w kraju. Kształtował się on - podobnie jak miało to miejsce w przypadku dochodów - relatywnie do grupy społeczno ekonomicznej i wykształcenia. Powyżej przeciętnej na osobę wydawały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek (o 26,4%), w tym posiadający wykształcenie wyższe (o 42,5%) i średnie i policealne (o 20%) oraz emeryci (o 4,7%), głównie z wyższym wykształceniem (o 22,9%). Spośród wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych najwięcej wydawali na: leki - emeryci i renciści (o 64% więcej niż przeciętna wynosząca 81 zł na osobę) specjalistyczną opiekę lekarską - pracujący na własny rachunek (o 46% więcej niż przeciętna wynosząca 21 zł na osobę) bilety komunikacji miejskiej pracownicy (o 26% więcej niż przeciętna wynosząca 39 zł na osobę) benzynę, gaz i olej napędowy pracujący na własny rachunek (o 124% więcej niż przeciętna wynosząca 138 zł na osobę) opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz z Internetu pracujący na własny rachunek (o 64% więcej niż przeciętna wynosząca 169 zł na osobę) kształcenie dzieci i młodzieży pracujący na własny rachunek (o 164% więcej niż przeciętna wynosząca 34 zł na osobę) dokształcanie się przez osoby dorosłe pracownicy (o 30% więcej niż przeciętna wynosząca 27 zł na osobę). Przeciętny poznaniak wydawał miesięcznie na żywność ponad 300 zł (najwięcej - pracujący na własny rachunek 357 zł, najmniej renciści 276 zł), a na użytkowanie mieszkania i nośniki energii ponad 200 zł (najwięcej emeryci 277 zł; najmniej pracownicy 199 zł), w tym: najwięcej ok. 245 zł, w mieszkaniach najmowanych lub podnajmowanych; najmniej 199 zł posiadający mieszkania własnościowe, nieobciążone pożyczką. Wydatki poznańskich gospodarstw domowych były przeciętnie o ok. 200 zł, tj. o 34% wyższe od przeciętnych wydatków gospodarstw domowych w kraju. Poznaniacy więcej wydają na żywność (o 7%), użytkowanie mieszkania i nośniki energii (o 3%), edukację (o 2%) oraz higienę osobista (o 1,7%), mniej - na zdrowie (o 0,4%), transport (o 1%), łączność (o 1,3%), rekreację i kulturę (o 2,8%). Natomiast podobnie przedstawia się struktura wydatków. Zarówno w kraju jak i w Poznaniu w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca, dominują wydatki na towary nieżywnościowe (z wyłączeniem wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii). W gospodarstwach domowych emerytów i rencistów większy udział (w ogólnej liczbie wydatków) mają wydatki na żywność i użytkowanie mieszkania oraz nośniki energii. 10

13 Wyposażenie gospodarstw domowych Przeprowadzone badanie wykazało, że powszechnie występującymi dobrami w przeciętnym poznańskim gospodarstwie domowym jest odbiornik telewizyjny, telefon komórkowy, chłodziarka z zamrażarką oraz pralka automatyczna. W każdym gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jeden odbiornik telewizyjny i telefon komórkowy (na 100 gospodarstw domowych odpowiednio: 146 i 166), a ponad 80% gospodarstw domowych posiada telefon stacjonarny. W co drugim gospodarstwie znajduje się komputer z dostępem do Internetu oraz odtwarzacz DVD. Prawie w każdym jest pralka automatyczna (94%) i chłodziarka z zamrażarką (96%). ¾ gospodarstw posiada samochód osobowy. Garażem dysponuje co piąte gospodarstwo. Na 100 gospodarstw domowych jedynie 14 posiada zmywarkę. Najlepiej wyposażone we wszystkie analizowane przedmioty trwałego użytku są gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek. Prawie wszystkie posiadały więcej niż jeden odbiornik telewizyjny i telefon komórkowy. Przeciętnie każde gospodarstwo domowe posiadało samochód osobowy, komputer osobisty, chłodziarkę z zamrażarką oraz pralkę automatyczną. Na 100 gospodarstw domowych ponad 80 posiadało urządzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej, odtwarzacz DVD, komputer osobisty z dostępem do Internetu. Stosunkowo wysoki poziom wyposażenia, zarówno w nowoczesne technologicznie odpowiedniki urządzeń gospodarstwa domowego (m.in.: pralka automatyczna, telefon komórkowy, pralka automatyczna), jak i sprzęt RTV oraz komputerowy cechował gospodarstwa domowe pracowników. Na 100 gospodarstw domowych z tej subpopulacji - 80 posiadało samochód. Stosunkowo najgorzej zaopatrzone w dobra trwałego użytkowania i nieruchomości są gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Jednakże wszystkie posiadają odbiornik telewizyjny i telefon komórkowy, a co drugie pralkę automatyczną, urządzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej i komputer osobisty. Na 100 badanych gospodarstw domowych w 70 znajdowała się chłodziarka z zamrażarką, a w 15 samochód osobowy. Nie zadeklarowały natomiast posiadanie żadnej nieruchomości typu domek letniskowy czy działka rekreacyjna. 11

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 12 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności (również na poziomie województwa); jest jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym

Bardziej szczegółowo

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R.

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. Bydgoszcz, paÿdziernik 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. www.stat.gov.pl/bydgosz OPRACOWANIA SYGNALNE Badanie budżetów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r.

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Uwagi wstępne 93% obszaru na wsi 2/5 ludności na wsi Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM J. m. 2002 RODZAJE GOSPODARSTW Gospodarstwa domowe gosp.dom. 3 190 jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 26.05.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników

Bardziej szczegółowo

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013 Nastroje konsumenckie w powiatach województwa mazowieckiego Trendy konsumenckie w okresie I.213 Metodologia Niniejsze opracowanie powstało na podstawie analizy źródeł danych zastanych (głównie danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 26.5.215 r. Wstęp Notatka informacyjna Sytuacja gospodarstw domowych w 214 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych W 214 r. sytuacja materialna gospodarstw

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001. w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim

GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001. w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ODDZIAŁ W TARNOWIE GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001 w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim na podstawie Zbioru Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi. Marlena Piekut

Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi. Marlena Piekut Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi Marlena Piekut Cel Przedstawienie oraz ocena różnic w wydatkach na rekreację i kulturę oraz gastronomię i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU

WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU Miesięcznik Polityka Społeczna 7/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji PS zabronione. Marlena

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 ZMIANY STRUKTUR WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

ROZDZIAŁ 16 ZMIANY STRUKTUR WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Katarzyna Włodarczyk Śpiewak ROZDZIAŁ 16 ZMIANY STRUKTUR WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Wprowadzenie Polska gospodarka od kilkunastu lat poddawana jest ciągłym przeobrażeniom. Ma to ścisły związek

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych 180 % 165 % 150 % 135 % 120 % 105 % 90% 75% 60% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 02.06.2017 r. Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2006 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie Dochodów i Warunków Życia 2005 1) W 2005

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2013 r.

Wydatki na kulturę w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 1 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wydatki na kulturę w 2013 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1

Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1 Renata Gromadzka, Krzysztof Dobek, Daniel Soboń Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Charakterystyka społeczno-gospodarcza gospodarstw domowych niefinansowe determinanty poziomu dochodów 4

Spis treści. Charakterystyka społeczno-gospodarcza gospodarstw domowych niefinansowe determinanty poziomu dochodów 4 Spis treści Wstęp 3 Charakterystyka społeczno-gospodarcza gospodarstw domowych niefinansowe determinanty poziomu dochodów 4 Demografia 4 Wykształcenie i sytuacja na rynku pracy 5 Warunki mieszkaniowe 8

Bardziej szczegółowo

Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych

Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych E. Jarocińska 2, A. Ruzik-Sierdzińska 1,2, I. Topińska 2 1 - SGH, 2 FN CASE Konferencja Naukowa DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sosnowcu 41-200 Sosnowic, ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 2 201 e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl DMO.0711.21/13 Sosnowiec, 9.07.2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym

Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

ROZDZIAŁ 16 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 6 UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE. Wprowadzenie W rozważaniach na temat makroekonomicznych celów działalności

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości życia na obszarach wiejskich

Zmiany jakości życia na obszarach wiejskich INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej 22 24 czerwca 2016 r., Jachranka Zmiany jakości życia na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/15 KM OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku z dnia 9 marca 2015r. Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

W kierunku konwergencji gospodarstwa domowe

W kierunku konwergencji gospodarstwa domowe W kierunku konwergencji gospodarstwa domowe z Unii Europejskiej Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska Cel Porównanie wydatków ponoszonych na dobra podstawowe

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Nr 918. Informacja. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 918. Informacja. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce Wrzesień 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 918 Celem

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie gospodarstw domowych

Wyposażenie gospodarstw domowych KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 125/201 Wyposażenie gospodarstw domowych Wrzesień 201 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA

ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA Wprowadzenie W Polsce po 1989 r. miały miejsce dynamiczne i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych

Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW, WSPiZ im. L. Koźmińskiego skrzypczak@mail.wz.uw.edu.pl Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych Dzięki regularnie (od 50

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa V Społeczne aspekty mieszkalnictwa 1 Wydatki gospodarstw domowych związane z użytkowaniem mieszkania Szacuje się, że wydatki gospodarstw domowych w 2007 r w przeliczeniu na 1 osobę w stosunku do 2006 r

Bardziej szczegółowo

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych 6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych Możliwości bieżącej analizy zmian nierówności społecznych w Polsce na podstawie dochodów i wydatków są niestety ograniczone. Prezentacja odpowiednich danych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Pana/Pani... ( imię i nazwisko, PESEL) zam.... sporządzone dnia... w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie...... A. 1. Ilość osób pozostających we wspólnym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu. ROPS.VII/4600/./../... OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...... PESEL Nr telefonu. Dotyczy Pani/Pana wniosku z dnia. w sprawie. W CELU UDOKUMENTOWANIA

Bardziej szczegółowo