Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/andrpa.zip ISBN: Copyright Helion 2013 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p... 5 Rozdzia 1. Instalowanie rodowiska programistycznego... 9 Instalowanie Android SDK, Javy i edytora Eclipse... 9 Konfiguracja rodowiska programistycznego Eclipse Pierwsza aplikacja Rozdzia 2. Wygl d pierwszej aplikacji Katalog res zasoby aplikacji Layouts, czyli wygl dy aplikacji LinearLayout obiekty u o one obok siebie TableLayout obiekty u o one w oczkach sieci AbsoluteLayout roz o enie swobodne Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji Struktura katalogów drawable Emulatory o ekranach ró nej jako ci Bitmap, czyli mapa bitowa Mapa bitowa opakowana w atrybuty XML Wiele map bitowych w jednym opakowaniu XML Rozdzia 4. Wi cej o wygl dzie aplikacji ScrollView ekran z gumy Kolory Shapes kszta ty Rozdzia 5. Programowanie czas zacz! Przycisk Koniec Zegarek dla ubogich Kó ko i krzy yk, a przy okazji definiowanie stylów Rozdzia 6. Efekty specjalne Przygotowanie animacji Przygotowanie interfejsu u ytkownika Uruchomienie animacji Animacja innych komponentów czenie animacji Animacja poklatkowa map bitowych

4 4 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rozdzia 7. W asne komponenty graficzne Komponenty rozszerzaj bazowy superkomponent View Przegl d mo liwo ci graficznych Rozdzia 8. Mapy bitowe Mapa bitowa zaczerpni ta z zasobów aplikacji Rysowanie na mapie bitowej zaczerpni tej z zasobów aplikacji Przekszta cenie mapy bitowej technik piksel po pikselu Uzyskanie nowej, czystej mapy bitowej Rozdzia 9. W tek w drugim planie Klasa AsyncTask i rysowanie w drugim planie ci ganie danych z internetu Rozdzia 10. Wi cej ekranów dla aplikacji Okno g ówne Ta sama aplikacja napisana lepiej, bo krócej S owniczek Skorowidz

5 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji W tym rozdziale omówi dok adniej, jakie zasoby mo na przechowywa w podfolderach res/drawable. Materia y do tego projektu znajduj si w pliku o nazwie Rozdzial_3. Struktura katalogów drawable Ju wiesz, e wygl du aplikacji w Androidzie raczej si nie programuje (chocia mo na), ale opisuje si go w specjalny sposób, umieszczaj c odpowiednie informacje w odpowiednich folderach i plikach. Folder o nazwie res (skrót od ang. wyrazu resources zasoby) jest tym miejscem, w którym umieszczasz swoje zasoby. Folder ten ma dalsz struktur podfolderów i teraz omówi podfoldery o nazwach drawable, co nale y przet umaczy jako elementy rysowalne. Podfoldery drawable zawieraj elementy graficzne aplikacji, a tak e pewne ich opisy, jakby opakowania, przygotowane w j zyku XML. Rozpocznij nowy projekt. Wybierz opcj File, a dalej New i Android Application Project. Okre l nazw aplikacji (nazwa ta b dzie widoczna w Twoim telefonie), nazw projektu w rodowisku Eclipse, wymy l nazw dla pakietu Javy, najlepiej stosuj c zasad odwracania kolejno ci wyrazów z nazwy domeny internetowej. Je li zainstalowa e kilka ró nych wersji Androida, wska jedn z nich jako zalecan dla Twojej aplikacji. Okre l te minimalne parametry platformy, rozwojowo najstarszej i najubo szej, dla których Twoja aplikacja powinna dzia a. rodowisko Eclipse utworzy rodzin folderów. W tym rozdziale najwa niejsze b d dla Ciebie foldery drawable, znajduj ce si w folderze res. Foldery drawable zawieraj elementy graficzne aplikacji, przygotowane do wy wietlania na ró nej klasy urz dzeniach. Jeszcze niedawno by y trzy foldery drawable, teraz jest ich wi cej, bo pojawiaj si coraz lepsze urz dzenia mobilne. Postfiks -ldpi nale- y rozwin jako low dot per inch, co w tym wypadku oznacza urz dzenie o ma ej

6 40 Android. Podstawy tworzenia aplikacji g sto ci pikseli. W folderze drawable-ldpi umie cisz wersje grafik dla kiepskich ekraników. Grafiki te powinny by mniejsze, ale tak e mog zawiera mniej detali. Katalogi z postfiksami -mdpi, -hdpi i -xhdpi zawieraj zasadniczo te same grafiki, ale coraz wi ksze, staranniejsze, z wi ksz ilo ci detali. Widzisz wi c, jak cie k poszli twórcy systemu. Zamiast zastosowa algorytm dopasowywania grafiki do rzeczywistego rozmiaru ekranu, dali programi cie szans, aby sam przygotowa kilka wersji rozwi za graficznych. Takie posuni cie umo liwia przygotowanie równie pi knych wersji aplikacji na malutki telefon i na olbrzymi tablet. Rodzina folderów drawable powinna zawiera zasoby o tych samych nazwach. System przeanalizuje dane o jako ci ekranu urz dzenia mobilnego i sam ustali, do którego folderu drawable skierowa program po zasób o konkretnej nazwie (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Rodzina folderów drawable Nie ma dok adnych wytycznych, jak sporz dza i dzieli zasoby na poszczególne foldery drawable. Przyjmuje si, e je li dla urz dzenia typowego, czyli redniego -mldpi, przygotuje si map bitow o boku np. 400 pikseli, to dla urz dzenia ma ego -ldpi trzeba b dzie j zmniejszy do 75 procent, dla urz dzenia du ego -hdpi powi kszy do 150 procent, a dla ekstradu ego -xhdpi do 200 procent. Oprócz samego zmieniania rozmiarów mo esz r cznie zadba o wi cej albo mniej szczegó ów. To jest ju praca artystyczna.

7 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 41 Emulatory o ekranach ró nej jako ci eby móc testowa zachowanie si programu na urz dzeniach ró nej klasy, nale y zdefiniowa kilka wirtualnych AVD (Android Virtual Device), ró ni cych si klas ekranów. Prawdopodobnie pierwsze urz dzenie zdefiniowa e jako default, czyli domy lne, teraz wi c postaraj si o wyra nie lepszy albo gorszy telefon (rysunek 3.2). W tym celu kliknij ikonk mened era urz dze i stwórz sobie wirtualne urz dzenie z ma ym i du ym ekranem. Podczas opisywania typu nowego urz dzenia zwró uwag na techniczne oznaczenia rodzajów wy wietlaczy. Oznaczenie najgorszego ekranu to QVGA, lepszego to HVGA i wreszcie najlepszego WVGA (rysunek 3.3). Na rysunku 3.4 wida ró nice mi dzy najgorszym a najlepszym ekranem. Rysunek 3.2. Tworzenie wirtualnego urz dzenia z ma ym i du ym ekranem

8 42 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rysunek 3.3. Nadanie nazwy nowemu urz dzeniu, wybór platformy i co najwa niejsze okre lenie jej ekranu Rysunek 3.4. Urz dzenie QVGA na tle urz dzenia WVGA800

9 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 43 Bitmap, czyli mapa bitowa Po tych czynno ciach technicznych spróbujesz wreszcie pracy z grafikami, których jako ci s dopasowane do mo liwo ci technicznych urz dzenia. Znajd jaki obrazek, którego wi kszy bok ma rozmiar ok. 400 pikseli. B dzie to podstawowa wersja grafiki, któr umie cisz w katalogu z postfiksem -mdpi. Za pomoc edytora grafiki np. IrfanView przygotuj wersj -ldpi tego obrazka o boku 300 pikseli i wersj -hdpi o boku 500 pikseli. Mo esz przygotowa jeszcze wersj ekstra -xhdpi dla superurz dze, ale zalecany tutaj, troch przestarza y, cho ci gle najpopularniejszy Android 2.2 nie obs u y takiego standardu. Wersje obrazka nale y jako oznaczy, np. nadrukowuj c na nie w programie graficznym napisy ldpi, mdpi, hdpi (rysunek 3.5). Dzi ki temu b dziesz móg ledzi, jak konkretne urz dzenie wybiera sobie grafik do wy wietlenia. Rysunek 3.5. Obrazki o identycznych nazwach, ale ró ni ce si rozmiarem (w proporcjach mniej wi cej 0,75:1:1,5) Przygotowane obrazy nale y zapisa pod t sam nazw, ale w ró nych folderach drawable, koniecznie zwracaj c uwag, aby obrazek o odpowiedniej jako ci znalaz si w odpowiednim folderze (rysunek 3.6). Po rozmieszczeniu plików w folderach rodowisko Eclipse mo e pocz tkowo ich nie dostrzec wybierz z menu File opcj Refresh (od wie widok). Zapami taj, bo jest to wa ne podczas przygotowywania zasobów aplikacji. Gdy teraz program przywo a obrazek o nazwie np. motor1.jpg, system Android sprawdzi, jakim ekranem dysponuje urz dzenie, skieruje si do odpowiedniego folderu drawable i wyci gnie stamt d odpowiedni wersj pliku motor.1. Sprawd to.

10 44 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rysunek 3.6. Rodzina folderów drawable zawiera pliki o takich samych nazwach, ale ró ni ce si jako ci i przeznaczone na ró ne typy wy wietlaczy urz dze mobilnych Zbuduj najprostsz aplikacj, która wy wietli jeden z obrazków. Tak jak poprzednio, zasadniczym polem bitwy jest g ówny plik wygl du, umieszczony w folderach res/layout. Je li nie zmienia e nazw w kreatorze nowego projektu, plik ten powinien si nazywa activity_main.xml. Kliknij go dwukrotnie, otwieraj c go do edycji. Na dole edytora wybierz edycj wizualn (nie za zwyk, tekstow ). Je li ju zaczyna Ci denerwowa napis Hello World, reprezentowany przez komponent TextView, kliknij go prawym klawiszem myszki i usu z aplikacji. W zak adce Images & Media znajd komponent ImageView i przeci gnij go w pole wy- wietlacza urz dzenia mobilnego. Je li umie cisz go dok adnie w rogu pola, system od razu ustawi w a ciwo ci alignparent... (wyrównaj w dost pnej przestrzeni tutaj: w przestrzeni ca ego ekranu). Mo esz umie ci ImageView w inny sposób wtedy system zaproponuje w a ciwo ci center... albo margin... (rysunek 3.7). Po umieszczeniu komponentu w polu ekranu prawdopodobnie automatycznie pojawi si Resource Chooser (wybieranie zasobu). Je li zaznaczono Project Resources (a nie System Resources przebogate zasoby w asne Androida), okienko Choosera zajrzy do Twoich katalogów drawable i zaproponuje wybór którego obrazka (rysunek 3.8). Je li post powa e tak, jak pokaza em to na kilku ostatnich rysunkach, plik wygl du aplikacji activity_main.xml powinien mie nast puj c, Zapewne ju Ci znan tre (widoczn po wybraniu odpowiedniej zak adki pod edytorkiem wizualnym):

11 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 45 Rysunek 3.7. Praca na zak adce Images & Media Rysunek 3.8. Wybieranie zasobu z katalogów drawable <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparenttop="true" /> </RelativeLayout>

12 46 Android. Podstawy tworzenia aplikacji W tej aplikacji obowi zuje nieomawiany tutaj rozk ad RelativeLayout (okre laj po o enia kolejnych komponentów przez odwo ania do innych, wcze niej rozlokowanych). Rozk ad ten ma jedn szczególn cech wszystkie komponenty powinny by nazwane, tak aby inne mog y si do nich odwo ywa, np. wskazuj c chc by wyrównany do lewej strony tamtego buttona. W nast pnym kroku dodasz wi cej komponentów i zobaczysz, jak pracuje przyjemny w edycji RelativeLayout. Nazwa naszego obrazka brzmi imageview1 i okre la j linia: Od tej pory b dziesz nazywa wszystkie komponenty, czego w zasadzie wymaga rozk ad RelativeLayout i czego bezwzgl dnie b d wymaga y techniki programowania w Javie, do których nieuchronnie si zbli asz. Rozmiary komponentu w omawianym przypadku s zdefiniowane frazami wrap_content, czyli otaczaj swoj zawarto albo b d tak du y, jak twoja zawarto w tym przypadku mapka bitowa z motocyklem. Z kolei po o enie komponentu definiuj linie: android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparenttop="true" które nale y czyta jako: b d w lewym górnym rogu swego rodzica, czyli komponentu RelativeLayout, który wype nia ca y dost pny dla aplikacji ekran. Najwa niejsz lini jest po czenie komponentu o nazwie imageview1 z map bitow motor1.jpg znajduj c si w folderach drawable: /> Zobacz, jak wygl da omawiana aplikacja na ekraniku AVD, czyli wirtualnej maszyny Androida. Pami taj jednak, e jest kilka maszyn AVD. Jak wybra konkretn? W menu Run znajdziesz polecenie Run Configurations i tam wska maszyn, na której uruchomisz program (rysunek 3.9). Na zak adce Target (na czym uruchomi ) powiniene znale swoje urz dzenia AVD i zaznaczy jedno z nich. Teraz pozosta o sprawdzi dzia anie programu (rysunek 3.10). Wszystko gra! Po uruchomieniu programu na dwóch ró nych urz dzeniach dostajesz t sam fotografi motocykla. Czy na pewno t sam? Napis w lewym górnym rogu odkrywa tajemnic mapy bitowe zosta y pobrane z ró nych folderów drawable! By mo e zauwa y e, e przy komponencie obrazka albo przy jego opisie w pliku XML znajduje si malutki ó ty trójk cik uwagi, któr chce Ci podpowiedzie kompilator: Missing contentdescription attribute.on image (zapomnia e o parametrze contentdescription) rysunek Ka dy element wizualny powinien by opisany, a opis ten jest przeznaczony do automatycznego odczytywania syntetycznym g osem dla kogo, kto nie mo e zobaczy motocykla, np. dla osoby niewidomej. W dalszej cz ci nie b dziesz dodawa atrybutu contentdescription.

13 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 47 Rysunek 3.9. Menu Run i dalej Run Configurations pozwala opisa szczegó y uruchamiania aplikacji Rysunek Dwa ró ne urz dzenia i taka sama fotografia? Napis w lewym górnym rogu wskazuje, e mapy bitowe zosta y pobrane z ró nych folderów drawable

14 48 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rysunek Trójk cik uwagi, któr podpowiada kompilator Mapa bitowa opakowana w atrybuty XML To, co zrobi e do tej pory z map bitow, mo na nazwa wy wietleniem surowego obrazka. By o to dobre i zazwyczaj jest wystarczaj ce. Jednak mo na pój o krok dalej, mianowicie: w folderach drawable, gdzie obok obrazków, umie ci informacj w rodzaju: zrób z tego kafelki, zastosuj antyaliasing, czyli wyg adzanie, zawsze rozci gaj, gdy jest miejsce albo przycinaj, gdy trzeba. Jest to jakby wst pna obróbka surowej mapy bitowej za pomoc samych opisów, czyli jeszcze bez programowania w Javie. eby zapoznoa si t technologi, sporz d bitmapowe t o ekranu. Przygotuj najpierw odpowiedni kafelek w wersjach -ldpi, -mdpi i -hdpi (tak naprawd mo e to by dowolny, ma y obrazek) i poszczególne wersje umie w katalogach drawable. Potem przygotuj plik XML, który dodatkowo opisze nasz map bitow. Plik taki powinien znale si w jednym, wspólnym dla wszystkich maszyn folderze drawable. Kreator tego pliku opakowania na map bitow automatycznie utworzy odpowiedni folder. Jak doda zasób XML do folderów drawable? Kliknij prawym klawiszem którykolwiek folder drawable, wybierz opcj New i dalej Android XML File (rysunek 3.12). W kreatorze pliku XML dokonaj kilku zaznacze (albo gdy zostanie ju utworzony zmie w pliku kilka rzeczy r cznie). Wpisz nazw nowego zasobu, którym b dzie teraz plik XML. Typem zasobu niech b dzie bitmap (rysunek 3.13).

15 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 49 Rysunek Dodawanie zasobu XML do folderów drawable Rysunek Tworzenie nazwy i wybór typu nowego zasobu XML Plik XML nie zosta wstawiony do znanej ju Ci rodziny folderów drawable-..., ale do nowego, wspólnego folderu o nazwie po prostu drawable. Jak si pewnie domy lasz, folder drawable zawiera zasoby graficzne wspólne dla wszystkich maszyn, niezale nie od kategorii ich wy wietlaczy. Nowy zasób b dzie wspólny dla wszystkich maszyn, ale nie do ko ca. Oka e si (jak znów nietrudno si domy li ), e ostateczna wersja obrazka nadal b dzie wyjmowana z odpowiedniego folderu. Wspólne jest opakowanie XML, ale prawdziwa fotografia nadal ma wiele wersji.

16 50 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Przyjrzyj si wi c plikowi XML opakowuj cemu mapk bitow. Najpierw, po zako czeniu pracy kreatora, plik ten wygl da tak: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > </bitmap> Do wn trza tagu <bitmap> wpisz najwa niejszy i bezwzgl dnie konieczny atrybut, którego warto ci jest nazwa opakowywanej mapki bitowej, tutaj kafelki: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" </bitmap> Zatem zdefiniowa e zasób nowego typu jest to plik XML opakowuj cy prawdziwy zasób graficzny. Teraz go wykorzystasz jako t o aplikacji (rysunek 3.14). Niech g ówny plik wygl du, o nazwie prawdopodobnie activity_main.xml (tak nazw nadaje mu na samym pocz tku kreator nowej aplikacji), ma nast puj c tre, napisan r cznie albo zbudowan w edytorze wizualnym: <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerhorizontal="true" android:layout_centervertical="true" /> </RelativeLayout> Jest to w zasadzie to samo, co by o poprzednio, zmieniono tylko sposób u o enia obrazka na ekranie teraz nie znajduje si on w lewym górnym rogu, ale na rodku. I co najwa niejsze, pojawi a si linia: Podobn fraz ju kiedy stosowa e, nadaj c kolor pod o u aplikacji: android:background="#000080"> Nie by oby sensu opakowywa w taki sposób plików graficznych, gdyby po drodze nie pojawi y si nowe mo liwo ci. Uzupe nij plik XML o atrybut gravity (czyli o informacj w któr stron obrazek ci y, gdy ma na ekranie miejsce): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:gravity="fill"> </bitmap>

17 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 51 Rysunek Mapa bitowa zosta a opakowana w plik XML, który z kolei zosta u yty do budowy t a aplikacji Atrybut gravity mo e przyjmowa do oczywiste warto ci: top, bottom, left, right, center_vertical, fill_vertical, center_horizontal, fill_horizontal, center, fill (jest to warto domy lna, ustawiana, gdy nie u yjesz atrybutu gravity), clip_vertical, clip_horizontal. Jeszcze ciekawszym atrybutem jest tilemode. Atrybut ten nie mo e by u yty razem z poprzednim gravity czyli stosujesz albo jeden, albo drugi: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:tilemode="repeat"> </bitmap> Atrybut tilemode oprócz warto ci repeat mo e przyjmowa stany clamp (nie kafelkuj, tylko rozci gaj kraw dzie) i mirror (kafelkuj, ale lustrzanie obracaj c co drugie rz dy i wiersze kafelków). Oprócz atrybutów gravity (jak u o y obrazek na ekranie) oraz tilemode (jak zbudowa kafelki z obrazka) masz do dyspozycji trzy atrybuty (rysunek 3.15) definiuj ce jako obrazu i przyjmuj ce warto ci true albo false: android:antialias (wyg adzanie), android:dither (poprawianie palety kolorów) i android:filter (poprawianie obrazu przy ciskaniu albo rozci ganiu mapy bitowej).

18 52 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rysunek Przy opakowywaniu pliku graficznegomo na zastosowa ró ne atrybuty (gravity, tilemode, android:antialias, android:dither, android:filter) Wiele map bitowych w jednym opakowaniu XML A je li chcia by mie przycisk, na którym znajduje si zmieniaj ca si mapa bitowa: inna, gdy myszka wisi nad przyciskiem, inna, gdy go klika, inna, gdy go opuszcza? Zagadnienie to da si zrealizowa bez programowania, za pomoc opisów w odpowiednich plikach XML. Gdyby chcia poczyta o tym wi cej, wpisz w Google frazy Android State List (lista stanów). Zacznij od przygotowania prawdziwych zasobów, czyli teraz serii mapek bitowych, przedstawiaj cych np. rybk w trzech ró nych kolorach. Potem przygotuj t seri rybek w ró nych rozmiarach i, by mo e, ró nych jako ciach, przeznaczonych na urz dzenia o ró nej jako ci wy wietlaczy (rysunek 3.16). Te pliki tak jak poprzednio umie w folderach drawable-ldpi, drawable-mdpi itd. W zale no ci od stanu przycisku (zaraz odpowiedni przycisk zostanie wprowadzony do gry) system Android umie ci na nim inn wersj mapki bitowej. Powiniene te przygotowa pomniejszone i powi kszone wersje obrazków i porozmieszcza je w folderach drawable-ldpi, drawable-mdpi i drawable-hdpi.

19 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 53 Rysunek Przygotowanie obrazka o boku d ugo ci kilkuset pikseli i ró nej kolorystyce albo ró nicy dotycz cej jakiego innego czytelnego szczegó u Maj c w folderach drawable-... seri rybek o ró nych kolorach, mo esz przyst pi do opisywania Listy stanów. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder drawable i z pojawiaj cego si menu wybierz New i dalej Android XML File, czyli plik XML (rysunek 3.17). Przed chwil w takim pliku opisywa e jedn mapk bitow, teraz opiszesz ca y ich stos. Rysunek Nowy plik XML, opisuj cy ca y stos mapek bitowych Wykorzystaj pojawiaj cy si kreator pliku XML, cho móg by przygotowa odpowiedni plik ca kowicie r cznie. Podaj nazw pliku, oznacz, e g ówny element ma by typu Selector i zako cz przyciskiem Finish (rysunek 3.18). W folderze drawable powinien pojawi si nowy zasób plik stos_rybek_xml.

20 54 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Rysunek Tworzenie nowego zasobu XML plik stos_rybek_xml Jak zwykle dwa razy kliknij nowy plik, aby otworzy go do edycji. Uzupe nij jego tre nast puj co: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > <item android:state_pressed="true" /> <item android:state_focused="true" /> <item /> </selector> Do wn trza tagu <selector> wpisz kilka tagów <item>, odpowiadaj cych ró nym stanom przycisku, który za chwil zaimplementujesz. Gdy przycisk jest w stanie pressed, czyli naci ni ty, powinna si wy wietla mapka o nazwie ryba_r (rybka o czerwonawym odcieniu). Gdy przycisk jest w stanie focused, czyli gotowy do naci ni cia ryba_b. Gdy z przyciskiem nic si nie dzieje albo co si dzieje, ale tego tutaj nie opisa- em, wy wietli si wersja zapisana jako ryba. Jest to tzw. normalny stan przycisku, który opisuje si zawsze za pomoc ostatniego tagu <item> w powy szym wyliczeniu stanów. Nale y jeszcze zaimplementowa sam przycisk oraz podpi do niego ten oryginalny sposób kolorowania jego powierzchni. G ówny plik wygl du z folderu layout powinien mie nast puj c zawarto :

21 Rozdzia 3. Graficzne zasoby aplikacji 55 Rysunek Do poprzedniej aplikacji nale y doda przycisk i opracowa jego w a ciwo background (t o). Niech t em b dzie nowy zasób XML zwany List stanów <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <ImageView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparenttop="true" android:layout_margintop="50dp" /> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerhorizontal="true" </RelativeLayout> Du a cz tego pliku jest Ci znana. Jest tu rozk ad relatywny, czyli kolejne komponenty s uk adane wzgl dem poprzednich, u o onych wcze niej. Rzeczywi cie, komponent Button le y pod komponentem ImageView: Natomiast stos obrazków zagadnienie opisane na kilku ostatnich stronach pojawia si w linii opisuj cej t o przycisku: Jest to odwo anie do w a nie stworzonego zasobu XML, umieszczonego w folderze drawable.

22 56 Android. Podstawy tworzenia aplikacji Pora na podsumowanie. Znów powtórzy si nast puj cy schemat: gdzie w pierwotnych folderach drawable-... znajduj si prawdziwe mapy bitowe, ró ni ce si rozmiarami, mo e tak e jako ci grafiki. Ró nice mi dzy nimi konieczne s z tego wzgl du, e na lepsze urz dzenia przygotowuje si inn grafik (grafika, która ma wi cej detali i szczegó ów) ni na gorsze. Jakby nad surowymi mapami bitowymi znajduj si pliki XML definiuj ce specjalne w a ciwo ci rysunku. Pliki te znajduj si we wspólnym dla wszystkich urz dze katalogu drawable. Dopiero te pliki wywo ywane s w g ównym pliku wygl du. Tak pojawi y si wcze niej kafelki, a teraz aktywny przycisk zmieniaj cy swój rysunek, gdy klikniesz go myszk (rysunek 3.20). Rysunek T em przycisku jest zasób XML, zwany State List (lista stanów). Ka dy stan to jaki inny obrazek klikni cie czy zatrzymanie si na obrazku zmienia jego wygl d

23 Skorowidz A AbsoluteLayout, 32, 34 ADT, Android Development Tools, 12 akcja, Patrz metoda aktywno ci ci gaj ce dane, 206 aktywno poboczna, 208 wtórna, 207 algorytm klasy publicznej, 81 rysowania, 135 Android SDK, 9, 211 Android SDK Manager, 13, 211 animacja, 98 czenie efektów, 110 poklatkowa, 113 przycisku, 108 antyaliasing, 130, 135 aparat graficzny, 188 aplikacja z ekranami, 191 atrybut angle, 68 contentdescription, 46 gravity, 50 tilemode, 51 atrybuty XML, 48 AVD, Android Virtual Device, 14, 41, 211 B bitmapy prywatne, 161 blokowanie komponentu, 163 przycisku, 165, 171 b d, 188 b d w logice interfejsu, 164 budowanie interfejsu, 169 C czas trwania animacji, 102 czyszczenie ekranu, 162 D Dalvik, 9, 211 definiowanie efektów animacyjnych, 101 egzemplarza aparatu graficznego, 188 klasy w klasie, 176 przycisku, 79, 84 stylów, 87 t a, 66 d ugotrwa y proces, 168 dodawanie identyfikatora, 148 zasobu XML, 49 dokumentacja online Androida, 119 dost p do internetu, 208 do zmiennych, 119 dp, device independent pixel, 64, 211 drzewo plików projektu, 98 dynamiczne tworzenie obrazów, 161 dzia anie aktywno ci, 147 dziedziczenie, 125 E Eclipse, 9 Eclipse Plugin, 211 edytor Eclipse, 9 edytowanie pliku, 30, 67, 201 efekt, 97 rozmycia obrazu, 157 zamiany sk adowej koloru, 155 zanikania, 102 efekty animacyjne, 98 specjalne, 100 egzemplarz procesu, 176 ekran, 191 HVGA, 41 QVGA, 41 WVGA, 41 element resource, 92 shape, 89 elementy interfejsu, 25 emulator aplikacji, 18 o ekranach ró nej jako ci, 41 F fabryka map bitowych, 150, 187 film, 113, 116 folder, Patrz katalog format fotograficzny, 188 funkcja, Patrz metoda funkcje prywatne, 109

24 214 Android. Podstawy tworzenia aplikacji G g bia koloru, 151 gra w kó ko i krzy yk, 87 graficzne zasoby aplikacji, 39 IDE, 11, 212 identyfikator, 148 implementacja klasy, 82 importowanie pakietu, 81, 130 informacja o rozmiarach komponentu, 150 inicjowanie bitmapy, 161 zmiennej, 120 instalator Android SDK, 10 instalowanie Android SDK, 9 IDE Eclipse, 9, 12 Javy, 9 interfejs do ogl dania filmu, 116 u ytkownika, 103, 146 I J Java, 9 JDK, 212 jednostka dp, 64 K katalog bin, 17 drawable, 39, 49 layout, 22, 63 res, 17 21, 39 src, 17 values, 20, 62 klasa Activity, 106, 147, 171 Animation, 106 AnimationDrawable, 118 AsyncTask, 167, 173 BitmapFactory, 150 Bundle, 208 Calendar, 85 Canvas, 127, 152 Figura, 133 ImageView, 161 Intent, 200 MainActivity, 81 OdczytObrazka, 186, 205 Paint, 127 Proces, 172 RectF, 136 View, 106, 122, 134 klasy bazowe, 127, 133 implementacja, implements, 82 konstruktor, 124 kreator, 122 nazwa, 124, 198 rozszerzanie, extends, 82, 132, 171, 174 tworzenie, 122 klatki filmu, 113 klawisze Ctrl+Spacja, 68, 92, 99, 198 kolejno budowania interfejsu, 169 rozmieszczania elementów, 192 kolor, 61, 65 kolor piksela, 156 komponent Button, 59, 145 ImageView, 35, 103, 145, 194 ProgressBar, 177 RelativeLayout, 91 TableRow, 63 TextView, 71, 145 View, 122 komponenty blokowanie, 163 graficzne, 121 informacja o rozmiarach, 150 nazywanie, 71 po o enie, 137, Patrz tak e rozk ad tworzenie, 121 wizualne, 121 w asne, 121 wybieranie, 31 konfigurowanie Eclipse, konstruktor klasy, 124 bazowej, 125 potomnej, 125 kó ka, 129 kó ko i krzy yk, 87 kreator klasy, 122 nowego projektu, 78, 194 nowej aplikacji, 50 zasobu XML, 48, 100, 115 kszta ty, 66 L layout, 22, 58 AbsoluteLayout, 32, 34 LinearLayout, 24, 26 RelativeLayout, 70, 90, 158 TableLayout, 27, 58 LinearLayout, 24, 26 linia, 68 lista stanów, 53 lokalizacja oprogramowania, 12 pliku graficznego, 37 losowanie jednokrotne, 142 liczb, 131 pikseli, 157 czenie animacji, 110 klatek, 115 M manifest, 200 mapy bitowe, 43, 48, 145 inicjalizowanie, 161 operacje graficzne, 154 podgl d, 145 przekszta cenie, 154 rysowanie, 152 maszyna losuj ca Random, 131 wirtualna Dalvik, 9 metoda data_i_godzina(), 84 decoderesource(), 150 doinbackground(), 180 drawline(), 162 drawrect(), 163 erasecolor(), 163 execute(), 185 findviewbyid(), 86, 106, 148, 161 finish(), 81 getcontentdescription(), 141

25 Skorowidz 215 getinstance(), 85 getpixel(), 156 getstring(), 208 kliknieto(), 79, 95 kliknieto_kreuj(), 161 kliknieto_start(), 169 kliknij(), 148 losuj_dane(), 143 obracaj(), 106 oncreate(), 120, 171, 199 ondraw(), 126, 130, 134 onpostexecute(), 188 onpreexecute(), 176, 188 onprogressupdate(), 179 putextra(), 207 rgb(), 156 rysuj(), 152, 155 setargb(), 162 settext(), 86 start(), 118 startanimation(), 107 stop(), 118 stosuj_wszystko(), 112 super(), 125 metody abstrakcyjne, 198 finalne, 132 nadpisane, 127 prywatne, 109 N nadawanie nazwy plikowi.xml, 92 warto ci wspólnej, 64 nadpisywanie metody, 125 narz dzia Android SDK, 10 nawigacja mi dzy ekranami, 202 nazwa klasy, 124, 198 metody, 124, 198 pliku, 124 nazywanie komponentów, 71 pliku XML, 99 O obiekty u o one obok siebie, 24 w oczkach sieci, 27 obraz klasy fotograficznej, 188 obrazek, 145 obrót, 101, 109 obrót ekranu, 96 obs uga klikni, 105, 147, 192 wyj tków, 188 zdarzenia onclick, 95 oczyszczanie pami ci, 171 odczytywanie obrazka, 186 pliku, 185 od miecacz Javy, 171 od wie anie obrazka, 171 okno emulatora aplikacji, 18 kreatora klasy, 123 okr g y wska nik post pu, 194 okre lanie warto ci atrybutu, 140 opisywanie efektów specjalnych, 100 zasobów, 114 oprogramowanie ekranów, 202 osadzanie elementów, 83 P pakiet Eclipse Classic, 11 Javy, 10 piksel, 155 plik activity_main.xml, 58 AndroidManifest.xml, 183, 200 Figura.java, 133 MainActivity.java, 79, 117, 153, 206 strings.xml, 20, 25, 34 pliki class, 17 wygl du, 28, 79, 91, 104, 117, 138, 146, 159, 182, 196 podgl d mapy bitowej, 145 podpowied, 68, 92, 99, 198 pole tekstowe, 69, 86 polecenie Refresh, 114, 145 polimorfizm, 96, 148 po o enie komponentu, 137 postfiks hdpi, 40, 43 ldpi, 39 mdpi, 40 xhdpi, 40, 43 pozyskiwanie mapy bitowej, 154 proces, 167 proces ci gania, 182 projekcja filmu, 118 prostok t, 68 prototyp metody, 148, 174 przechwytywanie parametru, 208 przekszta canie mapy bitowej, 154 przesuni cie, 102, 110 przesuwanie ekranu, przezroczysto, 101 przycisk, 64 Koniec, 77 Button, 32, 194 Obrót, 107 przyciski animowanie, 98 blokowanie, 165, 171 definiowanie, 79, 84 rozmieszczanie, 93 wstawianie, 59 przypisywanie kolorów, 65 R RelativeLayout, 70, 90, 158 rozk ad AbsoluteLayout, 32, 34 LinearLayout, 24, 26 RelativeLayout, 70, 90, 158 TableLayout, 27, 58 roz o enie swobodne, 32 rozmiar komponentu, 149 obrazka, 43 rozmieszczanie przycisków, 93 elementów, 192 rozmycie obrazu, 157 rozszerzanie funkcjonalno ci, 82 klasy, 82, 132, 171, 174 rysowanie na ekranie, 134 na mapie bitowej, 152, 153 ramki, 188 w drugim planie, 167 w tle, 178 rzutowanie, 95

26 216 Android. Podstawy tworzenia aplikacji S ScrollView, 57 SDK Location, 12 Shapes, 66 silnik animacji, 119 skalowanie, 102 sk adowe koloru, 155 s owo kluczowe extends, 82 final, 132 implements, 82 super, 125, 127 stan urz dzenia, 180 struktura katalogów drawable, 39 strumie danych, 187 sufler, 68, 92, 99, 198 suwak przewijania, 60, 137 ci ganie danych z internetu, 181 rodowisko programistyczne, 9 T TableLayout, 27, 58 tag animation-list, 115 bitmap, 113 LinearLayout, 136 ScrollView, 58, 136 t o aplikacji, 66, 89 gradientowe, 90 TrueColor, 162 tworzenie AVD, 15 efektów, 97 ekranów, 191 ikony, 17, 36 klasy, 122 komponentów, 121 mapy bitowej, 157 nazwy, 49 pierwszej aplikacji, 15, 19 pliku, 62, 195 pliku XML, 99 wirtualnego urz dzenia, 41 zasobu XML, 54 typ Void, 180 nieokre lony, 173 typy wy wietlaczy, 41 U uk adanie obiektów, 24, 27 uruchamianie animacji, 105 aplikacji, 47 procesu w tle, 176, 178 projekcji, 118 urz dzenia AVD, 46 urz dzenie QVGA, 42 WVGA800, 42 ustalanie atrybutów figur, 130 ustawienia kursora, 67 W w tek g ówny, 167 poboczny, 167 wersja systemu Android, 14 wiruj ce kó ko, 182 wklejanie adresu internetowego, 185 w a ciwo Background, 65, 66 contentdescription, 138 Enabled, 163 src, 103 Style, 92 Visibility, 176 Workspace, 19, 212 wska nik post pu, 177, 194 wstawianie fraz XML, 67 przycisku, 59 wierszy, 63 wybór komponentu, 31 nazwy rysunku, 36 zasobu, 45 wygl d aplikacji, 19, 22, 57 ekranu g ównego, 194 tabelaryczny, 58 wyg adzanie grafiki, 130, 135 wyj tek, 80, 188 wy wietlacze, 41 wy wietlanie daty, 82 grafiki, 194, 203 obrazka, 161 zmian, 153 Z zak adka Images & Media, 45 zamiana sk adowej koloru, 155 zanikanie, 102 zarz dca systemów Android, 13 zasoby graficzne, 39, 113, 145 XML, 55 zdarzenie onclick, 95, 147 zegar, 82 zezwolenie na dost p do internetu, 208 zmienne prywatne, 166 typu Bitmap, 150

27

28

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 01 - Temat 1 cz.1/3 Program PowerPoint jest stosunkowo najprostszym w obsłudze programem z rodziny Office. Służy do tworzenia prezentacji. Wobec w miarę powszechnego dostępu do projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1 Laboratorium Systemów Mobilnych 2015-02-27 Wykład 1 (Wstęp do programowania w systemie Android) Wojciech Wawrzyniak Zaliczenie wykładu i ćwiczeń Wykład omówienie zagadnień Ćwiczenie praktyczne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Juliusz Mikoda Instalacja środowiska 1 Wymagane składniki środowiska Eclipse wersja 3.4 (Ganymede) lub 3.5 (Galileo classic) http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/r

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej

Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Dokumentacja użytkownika aplikacji mobilna Aplikacja Uczestnika Gry Miejskiej Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart )

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart ) EDYCJA TEKSTU paski narzędzi zaznaczanie tekstu wstawiania i usuwanie znaków wstawianie i usuwanie akapitów nowa strona wdowy PASKI NARZĘDZI - WSTĘGI Wraz z Office 2007 zmieniła się filozofia pracy z programami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pano2QTVR

Instrukcja obsługi Pano2QTVR Instrukcja obsługi Pano2QTVR 1) Wybierz nakładkę językową : Pomoc/Wybierz język 2) Kliknij w Utwórz nowy projekt, wybierz repertuar i wpisz tam nazwę nowego pliku Pano2QTVR. Ja daję tą samą nazwę co panorama;

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła Praca z układem Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono narzędzia układu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Naszym celem jest stworzenie aplikacji, która wyświetla zdjęcie Alberta Einsteina. Jeden z przycisków

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Welcome to Skitch for Android! This document will guide you through the basics of using

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I agenda Środowisko do pracy + emulator Struktura projektu z omówieniem Po co nam AndroidManifest.xml? Cykl życia aplikacji Zadanie 1. Kod, symulacja,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo