ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE I MONITOROWANIE PRODUKCJI W ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI

2 Enerbit Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 28 B Warszawa Tel: Fax:

3 spis treści 1. Sprawność i bilans cieplny kotła Moduł laboratoryjny Przygotowywanie paliwa Monitorowanie strat ciepła w kotle Monitorowanie eksploatacji młynów węglowych Sprawność turbiny i bilans cieplny Układ regeneracji Człon ciepłowniczy Sprawność urządzeń pomocniczych Monitorowanie skraplacza turbiny i chłodni Generator Wskaźniki techniczno-ekonomiczne Kontrola uruchamiania kotła BOT-K Kontrola uruchamiania turbiny BOT-T Kontrola procedur w trybie on-line Kontrola strat rozruchowych Monitorowanie naprężeń Monitorowanie zużycia materiałowego Programowe liczniki energii Charakterystyki urządzeń Rozliczanie produkcji Koszty produkcji i przychody Model elektrociepłowni Prognozowanie obciążenia cieplnego elektrociepłowni Prognozowanie obciążenia elektrycznego Optymalizacja zysku moduł Cogenopt Optymalizacja eksploatacji z akumulatorem ciepła moduł CogenoptA...28 Platforma aplikacji Lista referencyjna

4 1. Sprawność i bilans cieplny kotła Grafika ekranowa sprawności kotła fluidalnego. Moduł programowy sprawności kotła ma zastosowanie do kotłów opalanych pyłem węglowym, olejowych, gazowych, na biomasę, fluidalnych i odzyskowych. Oprogramowanie modułu umożliwia obliczenia również dla przypadku równoczesnego spalania kilku rodzajów paliw. W module dokonywane są obliczenia bilansu, strat cieplnych i sprawności. Obliczenia wykonywane są na podstawie bieżących pomiarów pobieranych z bazy danych lub z systemu sterowania. Wyniki obliczeń w każdym cyklu obliczeniowym udostępniane są obsłudze w formie grafiki ekranowej. Dane uzyskiwane z obliczeń są również zapisywane do bazy danych z możliwością ich późniejszej analizy. W zależności od wielkości kotła i rodzaju paliwa obliczenia są prowadzone metodą bezpośrednią lub metodą strat. Dla kotłów opalanych węglem sprawność obliczana jest przez wyznaczenie głównych strat ciepła, przy czym konieczny do obliczeń skład spalin jest określany przy użyciu procedur iteracyjnych. Zastosowana metodyka obliczeń oparta została na zależnościach opisanych w normie PN-EN z 2006 roku Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 15: badania odbiorcze. Możliwe jest również zastosowanie innych metod obliczeń sprawności w tym metody opisanej w normie ASME. Sprawność kotłów, w których równocześnie spala się kilka różnych rodzajów paliw jest obliczana na podstawie składu powstającego kompozytu paliwowego, będącego kombinacją składu paliw składowych. Obsługa jest informowana o aktualnej wartości strat cieplnych, o składnikach bilansu cieplnego, energii chemicznej paliwa, zużywanej na produkcję pary oraz szeregu wielkości, z których niektóre wymieniono niżej. Skład spalanego paliwa na podstawie analizy chemicznej poszczególnych gatunków paliw (przy równoczesnym spalaniu paliwa podstawowego i paliw dodatkowych) oraz na podstawie pomiarów składu spalin wylotowych określany jest aktualny skład spalanego kompozytu paliwowego. Zależność straty wylotowej od nadmiaru powietrza do spalania i temperatury spalin. Zależność ta jest liczona dla warunków aktualnych tj. dla istniejącego w tym momencie składu spalin, średniej wartości tlenu w spalinach i temperatury spalin na wylocie kotła. Zależność straty niecałkowitego spalania od warunków spalania. Zawartość części palnych w popiele i żużlu są estymowane na bieżąco przy użyciu modeli neuronowych. Wyznaczana jest aktualna wartość straty oraz jej zależność od czynnika mającego na nią w danej chwili największy wpływ. W prostszym rozwiązaniu zamiast modelu neuronowego ma zastosowanie wynik analizy laboratoryjnej składu paliwa. Obsługa, mając ilościowe informacje o wpływie poszczególnych wielkości na sprawność kotła, ma możliwość samodzielnego podejmowania działań pro-ekonomicznych podczas jego eksploatacji. 4

5 2. Moduł laboratoryjny Przykładowy interfejs użytkownika modułu laboratoryjnego. Moduł laboratoryjny jest bazą danych laboratoryjnych, w której gromadzone są wpisy po dokonaniu analiz. Baza wraz z interfejsem użytkownika umożliwia korzystanie z tych danych zarówno przez personel jak i aplikacje, które mogą automatycznie pobierać te dane i wykorzystywać je w obliczeniach. W obliczeniach sprawności kotła potrzebne są wyniki analizy spalanego paliwa, popiołu i żużla. Dane te są przez aplikację pobierane z bazy danych wraz z ich stopkami czasowymi. W bazie danych mogą być archiwizowane następujące przykładowe wielkości: Woda zdemineralizowana: twardość, kwasowość, przewodność, krzemionka, żelazo, miedź. Woda zasilająca: twardość, kwasowość, przewodność, krzemionka, eliminox. Woda kotłowa: kwasowość, przewodność, fosforany, parametr p, parametr m. Para nasycona: przewodność, krzemionka. Para przegrzana: przewodność, krzemionka. Kondensat: twardość, kwasowość, przewodność, krzemionka, amoniak. Węgiel, analiza techniczna: wartość opałowa, zawartość C, zawartość S, zawartość popiołu, zawartość wilgoci. Węgiel, analiza pierwiastkowa: wartość opałowa, zawartość C, zawartość S, zawartość N, zawartość H, zawartość O, zawartość H2O. Spaliny, zawartość części palnych: w popiele, w żużlu. rurociąg pyłowy 2: R200, R125, R90. Przemiał, młyn 1, rurociąg pyłowy 1: R200, R125, R90; Przemiał, młyn 2, rurociąg pyłowy 1: R200, R125, R90; rurociąg pyłowy 2: R200, R125, R90. Oprócz bazy danych laboratoryjnych moduł zawiera dwa interfejsy: Interfejs użytkownika korzystającego z zapisanych danych. Interfejs laboratoryjny służący do dokonywania wpisów do bazy danych przez upoważnione osoby. Autoryzacja osoby dokonującej wpisów jest dokonywana za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Users Id Name Initials Password 1 Alexis Galwarys AG *** 5 Alicja Kubicki AK ****** 12 Ann Neugebauer AN ******** 4 Barbara Zeeman BZ *** 16 Dafne Coperer DK **** 2 Hana Lexwind HL ******** 5

6 3. Przygotowywanie paliwa Grafika ekranowa przedstawiająca bieżący skład kompozytu paliwowego przy równoczesnym spalaniu węgla, biomasy (2 rodzaje) oraz biogazu. Obecnie w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach stosuje się współspalanie dwóch lub większej liczby gatunków paliw. Jeżeli proporcja ilości spalanych paliw nie jest wymuszona to zawsze powstaje pytanie o najlepszy ich stosunek. Odpowiedź następuje poprzez ocenę sprawności w obu przypadkach. Do obliczeń sprawności konieczna jest znajomość składu chemicznego kompozytu paliwowego, który powstaje w procesie spalania różnych paliw. Dlatego aplikacja określa na bieżąco udział składników elementarnych, które są doprowadzane wraz z paliwem do kotła. Na grafice ekranowej są przedstawione, jako skład kompozytu paliwowego. W przypadku spalania dwóch znanych paliw jest możliwe dokonanie analizy regresyjnej wyników ww. obliczeń ekonomicznych i uzyskanie prostej zależności sprawności kotła od stosunku tych paliw. Na wykresie po lewej, przedstawiono taką zależność dla kotła fluidalnego spalającego węgiel i podawany hydraulicznie muł węglowy o pogorszonych własnościach, ale znacznie tańszy od paliwa podstawowego. Optymalny udział w spalaniu paliwa dodatkowego. Sprawność kotła przy różnym udziale paliwa dodatkowego. Wykres ten uzupełniony cenami paliw umożliwia znalezienie optymalnych ich proporcji. Powyżej przedstawiono wykres, który w formie jawnej określa ile należy spalać paliwa dodatkowego, aby zapewnić najwyższy przychód ze sprzedaży energii w stosunku do kosztów paliwa. Oddzielny aspekt stanowi przygotowywanie paliwa pyłowego w celu przystosowania go do spalania w kotle. Odpowiednią jakość pyłu węglowego można uzyskać przez monitorowanie młynów węglowych. Opis tego modułu przedstawiono w rozdz. Monitorowanie eksploatacji młynów węglowych. 6

7 4. Monitorowanie strat ciepła w kotle Na główne straty ciepła w kotle składają się: strata wylotowa, strata niecałkowitego spalania, strata niezupełnego spalania i strata konwekcji i promieniowania. Ta ostatnia nie zależy od warunków prowadzenia eksploatacji, a strata niezupełnego spalania w nowoczesnych kotłach jest pomijalnie mała. Monitorowanie straty wylotowej odbywa się przez śledzenie punktu pracy na wykresie ze współrzędnymi niezależnymi (tlen w spalinach i temperatura wylotowa spalin). Linie wykresu są obliczane stosownie do aktualnego składu chemicznego spalin i zawartości wilgoci. Kontrolowanie tej największej straty ciepła umożliwia bieżącą kontrolę sprawności kotła. Obsługa może dokonywać zmian ustawień wartości zadanej tlenu w przypadku, gdy to jest celowe i możliwe. Drugą, co do wielkości stratą ciepła w kotle jest strata niecałkowitego spalania wynikająca z pozostałości niespalonych części palnych w popiele lotnym i dennym (żużlu). Zawartość części palnych w popiele lotnym nie jest mierzona metodami bezpośrednimi i dlatego jej wielkość określa się laboratoryjnie, co jest poważną wadą, ponieważ opóźnienie uniemożliwia jej kontrolę w trybie on-line. W celu usunięcia tej wady zastosowano model, którego własności określane są przy użyciu sztucznej sieci neuronowej. W wyniku działania tego modelu otrzymujemy przebieg zawartości części palnych w popiele lotnym z rozdzielczością czasową wynoszącą 10 sekund. Przykładowy przebieg przedstawiony jest na rysunku. Zmiany własności obiektu (zużywanie się elementów mielących młynów, okresowe zmiany paliwa itp.) powodują, że cenna staje się druga cecha modelu neuronowego polegająca na ciągłym douczaniu się modelu. Wykorzystuje się tu możliwość weryfikacji własności modelu poprzez ciągłą konfrontację z prowadzonymi badaniami laboratoryjnymi, które w tym przypadku nie muszą być wykonywane codziennie. Porównanie wyników działania nauczonego modelu neuronowego wyznaczającego zawartość części palnych w popiele lotnym przedstawia rysunek, na którym dla porównania zestawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych i pomiarów estymowanych dla tych momentów, w których pobierano próbki popiołu. Monitorowanie na bieżąco straty wylotowej kotła pyłowego. Monitorowanie na bieżąco części palnych w popiele lotnym. Części palne w popiele lotnym porównanie wyników laboratoryjnych i wartości estymowanych za pomocą modelu neuronowego. 7

8 5. Monitorowanie eksploatacji młynów węglowych Grafika ekranowa modułu monitorowania młynów węglowych. Jednostkowe zużycie energii na mielenie węgla. Zawartość części palnych w popiele lotnym. Moduł młynowy monitoruje warunki pracy samego młyna i wpływ działania zespołu młynowego na stratę niecałkowitego spalania w kotle. Obsługa ma możliwość śledzenia następujących wielkości: Punkt pracy w zakresie jednostkowego zużycia energii elektrycznej na mielenie węgla na wykresie o współrzędnych: jednostkowa wentylacja i pozycja separatora pyłowego. Operator widzi rzeczywisty punkt pracy w formie bieżącej wartości jednostkowego zużycia energii i rodziny uśrednionych statystycznie charakterystyk wentylacji młyna (punkt pracy dla warunków odniesienia). Z tego wynika odchylenie od warunków standardowych, co może być wywołane pogorszeniem stanu elementów mielących lub jakości paliwa. Punkt pracy w zakresie zawartości części palnych w popiele lotnym przedstawiany na wykresie o współrzędnych: jednostkowa wentylacja i położenie separatora młynowego. W tym przypadku współrzędne te oznaczają średnie ważone wartości dla zespołu aktualnie pracujących młynów. Podobnie jak w pierwszym przypadku punkty pracy są dwa. Rzeczywisty punkt pracy (laboratoryjny pomiar Cp) i punkt pracy dla warunków uśrednionych (standardowych). Przedstawione wykresy umożliwiają ocenę działania młynów i wpływu ich pracy na sprawność kotła. Umożliwiają działania korygujące w zakresie ustawień separatorów i układu regulacji powietrza zarówno pierwotnego jak i wtórnego. 8

9 6. Sprawność turbiny i bilans cieplny Grafika turbiny kondensacyjno- upustowej. Wykres temperatura entropia. Wmodule programowym sprawności turbiny liczony jest jej bilans cieplny wraz z układem regeneracji. Dla turbin kondensacyjnych bilans obejmuje kondensator z układem wody chłodzącej, a dla turbin ciepłowniczych bilans wymienników ciepła i układu eksportu ciepła. Moduł realizuje obliczenia dla: Turbin parowych Turbin przeciwprężno-upustowych Turbin kondensacyjnych Turbin gazowych Układów parowo gazowych 9

10 Program obliczający sprawność opiera się na znajomości entalpii i entropii na wlocie i wylocie każdego stopnia turbiny. W turbinach, w których w pewnej części upustów jest para mokra o nieznanym stopniu suchości program, na podstawie dostępnych wielkości mierzonych, wyznacza na bieżąco krzywą rozprężania pary i określa wszystkie potrzebne parametry dla całego układu przepływowego turbiny. Wielkościami wyjściowymi, które są eksportowane do bazy danych, jako wynik obliczeń turbozespołu są: sprawność wewnętrzna części WP, SP i NP, moc cieplna w charakterystycznych punktach układu przepływowego i moc mechaniczna na wale części WP, SP i NP, moc cieplna w parze z każdego upustu turbiny, moc elektryczna generowana w skojarzeniu i w kondensacji, moc potrzeb własnych elektrycznych i cieplnych przeznaczanych na produkcję energii elektrycznej, ciepła i potrzeby ogólne, sprawność wytwarzania energii netto i brutto, współczynnik skojarzenia produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wykres entalpia entropia. Moduł programowy obliczeń sprawności turbiny przedstawia następujące dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie dla personelu ruchowego elektrowni: Krzywa rozprężania pary w części przepływowej turbiny dzięki której jest możliwa ocena aktualnych warunków jej eksploatacji, stopnia dławienia w zaworach regulacyjnych, w zaworach średnioprężnych (SP), efektu wentylacyjnego ostatnich stopni itp. Historia zmian sprawności przebieg sprawności w ostatnich 8 godzinach wizualizowany w celu uwidocznienia korelacji między inicjowanymi zmianami warunków eksploatacji i sprawnością. Odchyleniach sprawności od jej wartości projektowej, które nastąpiły na skutek odchyleń warunków pracy w stosunku do warunków określonych w projekcie. Wrażliwość sprawności na zmiany parametrów eksploatacyjnych to wielkość zmiany sprawności spowodowana zmianą określonej wielkości fizycznej. Obsługa wie jak w danym momencie wpływa na sprawność np. temperatura i ciśnienie pary dolotowej, próżnia w kondensatorze, zanieczyszczenie powierzchni kondensatora wymiana ciepła w podgrzewaczach regeneracyjnych, czy spadek ciśnienia na zaworach SP (w elektrociepłowniach). Określone w wyniku obliczeń parametry pary i strumienia pary, wody, kondensatu i skroplin umożliwiają obliczenia wszystkich wielkości potrzebnych do tworzenia raportów, wykorzystywanych w statystyce energetycznej i w planowaniu produkcji. Przedstawienie w formie jawnej zależności sprawności od najważniejszych czynników pozwala obsłudze podejmować samodzielnie optymalizację eksploatacji. 10

11 7. układ regeneracji Moduł regeneracji oblicza bilans ciepła i wielkości związane z wymiennikami regeneracyjnymi. Są to następujące grupy danych: Bilans ciepła wymienników. ciepła. Strumień ciepła do powierzchni wymiany Strumień pary z upustów do wymienników. Spiętrzenie temperatury w wymienniku. Grafika ekranowa układu regeneracji. 8. Człon ciepłowniczy Moduł programowy monitorujący działanie członu ciepłowniczego wyznacza bilans i charakterystyczne wielkości związane z produkcją i przesyłem ciepła na zewnątrz. Oprócz bilansu energetycznego wyznaczane są spiętrzenia temperatury w wymiennikach ciepłowniczych, które są miernikiem sprawności wymiany ciepła. W tym module są obliczane strumienie pary z upustów turbiny zasilających wymienniki podturbinowe. Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do obliczeń sprawności turbiny. Grafika przykładowego członu ciepłowniczego. 11

12 9. Sprawność urządzeń pomocniczych Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne stanowi znaczącą część produkcji elektrociepłowni. Z tego względu zaleca się monitorowanie punktów pracy dużych odbiorników energii i ich bieżącej sprawności. Przeznaczony do tego celu moduł programowy kontroluje wentylatory powietrza do kotła, młynowe, spalin (wentylatory ciągu i recyrkulacyjne), pompy zasilające i pompy sieciowe. Sprawność urządzeń wyznacza się na podstawie prowadzonych na bieżąco obliczeń mocy hydraulicznej czynnika i pobieranej mocy elektrycznej. W innym wariancie grafiki ekranowej punkt pracy urządzenia jest widoczny na tle krzywych równej sprawności. Tę rodzinę krzywych uzyskuje się z bazy danych zawierających dane historyczne. Monitorowanie pomp wody zasilającej. Grafika ekranowa wentylatorów spalin punkt pracy i wykres aktualnych oporów przepływu. 12

13 10. Monitorowanie skraplacza turbiny i chłodni Interfejs graficzny skraplacza turbiny i chłodni. Całość ma zadanie informować obsługę o najlepszych warunkach pracy skraplacza wraz z informacją jak te warunki osiągnąć za pomocą chłodni. Punkt pracy skraplacza ma istotne znaczenie dla sprawności turbiny. Jest on funkcją pracy układu chłodzenia. Monitoring układu chłodzenia np. z chłodniami wentylatorowymi jest ukierunkowany na wskazywanie poprawnej relacji pomiędzy temperaturą wody chłodzącej a liczbą załączonych celek chłodni i prędkością obrotową wentylatorów. Wynik jest następnie wykorzystywany do ustalenia punktu pracy skraplacza we współrzędnych: temperatura w skraplaczu w funkcji strumienia skraplanej pary, gdzie temperatura wody chłodzącej jest monitorowanym parametrem. 13

14 11. Generator Interfejs graficzny programowego modułu generatora. Zadaniem programowego modułu generatora jest monitorowanie jego punktu pracy na wykresie kołowym, który jest uzupełniony o przedziały ograniczeń. Zazwyczaj oblicza się następujące wielkości: Moc czynna i moc bierna na wykresie kołowym. Cosinus kąta fazowego i kąt fazowy. Kąt mocy i trójkąt mocy. Ograniczenia mocy przy przewzbudzeniu i niedowzbudzeniu. Zmiany sprawności generatora z mocą wytwarzana i katem fazowym. Zmiany sprawności generatora są obliczane w stosunku do danych producenta dla warunków znamionowych. W tym celu moduł koryguje straty w miedzi i w żelazie w zależności od wytwarzanej mocy czynnej i biernej. 12. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne Grafika wskaźników techniczno-ekonomicznych. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne są obliczane dla potrzeb Pionu Analiz Ekonomicznych Elektrociepłowni, Pionu Rozliczeń Produkcji i operatorów bloku. Wielkości te są wykorzystywane, jako zagregowane w różnym horyzoncie czasowym. W celu umożliwienia obliczeń dla dowolnego zastosowania obliczenia prowadzi się z rozdzielczością czasową wynoszącą 10 sekund. Przykładowy zestaw wskaźników obliczanych oddzielnie dla obiegu kondensacyjnego i w układzie skojarzonym: Moc elektryczna brutto, netto. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej. Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Moc potrzeb własnych elektrycznych; związanych z produkcją en. elektrycznej; związanych z produkcją ciepła. Moc cieplna wysyłana na zewnątrz na cele grzewcze i technologiczne. Moc cieplna wysyłana na zewnątrz wytworzona w skojarzeniu. Sprawność wytwarzania ciepła. Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw do wytwarzania ciepła. Moc potrzeb własnych cieplnych. Moc potrzeb własnych cieplnych związanych z produkcją energii elektrycznej; z produkcją ciepła wysyłanego na zewnątrz. 14

15 13. Kontrola uruchamiania kotła BOT-K Interfejs operatorski uruchamiania kotła. Wczasie uruchomienia, wyłączania z ruchu i podczas głębokich zmian obciążenia w elementach grubościennych kotła powstają naprężenia mechaniczne i termiczne. W celu unikania przekroczeń wartości dopuszczalnych główne elementy grubościenne są objęte kontrolą. Różnica między wartością dopuszczalną naprężeń a ich wartością rzeczywistą jest marginesem naprężeń. Margines ten jest kontrolowany w trybie on-line dla każdego elementu grubościennego, który może ograniczać szybkość uruchamiania lub wyłączania kotła z ruchu. Wielkość ta informuje operatora o możliwości zwiększenia szybkości uruchomienia kotła w danym momencie. Moduł kontroli eksploatacji zawiera narzędzia umożliwiające koordynację uruchamiania. Podstawą obliczeń jest model, który odwzorowuje proces akumulacji ciepła w objętości parownika i w podgrzewaczu wody. Na ilustracji (powyżej) przedstawiono fragment interfejsu graficznego użytkownika dla operatora kotła. Zaznaczona jest aktualna linia akumulacji ciepła oraz aktualny i optymalny strumień pary z kotła. Po dokonaniu koordynacji procesu akumulacji ciepła w parowniku staje się możliwe wyznaczenie dopuszczalnego wzrostu strumienia paliwa do kotła i strumienia odbieranej pary. Oba rodzaje marginesów obciążenia umożliwiają prowadzenie uruchomienia z maksymalną szybkością. Moduł kontroli uruchamiania kotła jest wyposażony w funkcję podpowiedzi kontekstowych dla operatora. Jej celem jest przypominanie operatorowi o koniecznych do wykonania w danej chwili czynnościach lub wyświetlenie ostrzeżeń o stanach, które nie są dopuszczalne. Moduł kontroli uruchomień umożliwia takie prowadzenie uruchomienia kotła, przy którym straty rozruchowe są najmniejsze. Zapewnione są przy tym warunki bezpieczeństwa eksploatacji. 15

16 14. Kontrola uruchamiania turbiny BOT-T Dla operatora turbiny dostępne są następujące elementy: Ograniczenia termiczne turbiny zawierające kryteria rozruchowe. Ograniczenia związane z zaworem odcinającym. Ograniczenia korpusu wew. WP. Ograniczenia korpusu zew. WP. Ograniczenia korpusu SP. Pomiary specjalne (wyciąg syntetyczny). Pomiary ogólne. Warunki uruchomienia turbiny. Interfejs operatorski uruchamiania turbiny. Monitorowana jest mimośrodowość, przesuw osiowy, wydłużenia, temperatura metalu i drgania łożysk. Wizualizacja drgań łożysk turbozespołu w płaszczyźnie X i Y przedstawia graf w formie elips. Barwne powierzchnie umożliwiają szybką ocenę poziomu drgań i dynamiki zmian ich amplitudy w stosunku do obowiązujących w danym momencie wartości. Interfejs operatorski uruchamiania turbiny drgania, wydłużenia i przesuw osiowy. 16

17 15. Kontrola procedur w trybie on-line Zalecenia: Do zaworu odcinającego podać parę o temperaturze = C. Temperaturę pary podnosić do C z szybkością = 2 0 C/min. Wygrzać zawór odcinający do temperatury minimum = C. Dopuszczalny gradient temperatury metalu Z0 = 2 0 C/min. Przykładowe komunikaty doradcy kontekstowego. Kontrola procedur uruchamiania zarówno kotła jak i turbiny jest dedykowana operatorowi w formie doradcy kontekstowego. Celem jest zapewnienie operatorowi ścisłego kontaktu z procesem uruchamiania. Komunikaty są podzielone na dwie grupy. Do pierwszej należą informacje o mającym nastąpić zdarzeniu z procedury uruchamiania, a druga należy do grupy ostrzeżeń. Powyżej przedstawiono kilka przykładowych komunikatów. Komunikaty dotyczące kotła: o 6,0 C niższa od temp. wrzenia. Temperatura wody w podgrzewaczu wody jest tylko W podgrzewaczu woda jest w stanie wrzenia. Przegrzewacz pary IV stopień temp. metalu rur przekracza o 7 C wartość dopuszczalną. Zwiększyć wtrysk! Za duża akumulacja ciepła w parowniku! Podnoś temp. nasycenia z szybkością 1.52 C/min. Komunikaty dotyczące turbiny: poniżej 186 C. Temp. pary przed zaworem odcinającym nie może być Dopuszczalny gradient temp. pary przed zaworem odcinającym nie może przekraczać 1.36 C/min. Przewidywany czas synchronizacji: 19:03: Kontrola strat rozruchowych Moduł Strat Rozruchowych jest narzędziem przeznaczonym do bieżącego określania wielkości strat energii i kosztów rozruchowych, powstałych podczas cyklu rozruchowego, obejmującego wyłączanie, postój i uruchomienie bloków energetycznych. Dodatkowo moduł ten na podstawie zgromadzonych danych historycznych o dotychczasowych uruchomieniach tworzy szablon uruchomień służący do prognozowania wielkości strat rozruchowych oraz kosztów dla planowanego w przyszłości wyłączenia i ponownego uruchomienia jednostki. W module zastosowano metodę bezpośrednią wyznaczania strat energii. Moduł archiwizuje w lokalnej bazie danych parametry związane z rozruchami dla bloków energetycznych dla różnych typów uruchomień: Dla uruchomienia ze stanu zimnego, ciepłego i gorącego (czynnikiem warunkującym jest temp. korpusu turbiny). Program na podstawie określonych algorytmów oznacza także przypadki, dla których proces uruchamiania odbiega od warunków optymalnych (stany awaryjne). Obliczenia w programie odbywają się w trybie on-line. Program na bieżąco kontroluje stan pracy urządzeń energetycznych, poszukując charakterystycznych etapów cyklu rozruchowego (wyłączenie, postój, uruchomienie). Po zakończeniu każdego uruchomienia następują obliczenia związane z danym uruchomieniem oraz aktualizacja szablonu prognozowanych strat rozruchowych. Dla określonego stanu początku i końca danego uruchomienia bloku aplikacja wykonuje szczegółowe obliczenia dla każdego etapu rozruchowego jednostki. 17

18 17. Monitorowanie naprężeń Interfejs naprężeń termicznych kotła.. Naprężenia w elementach grubościennych kotła powstają głównie na skutek działania ciśnienia wewnętrznego. Różnica pomiędzy wartością dopuszczalną naprężeń termicznych, a ich wartością chwilową jest marginesem naprężeń termicznych. Ze względów bezpieczeństwa margines ten jest monitorowany w sposób ciągły. Moduł ten spełnia następujące podstawowe funkcje: Wyznacza w trybie on-line marginesy naprężeń termicznych w głównych elementach ciśnieniowych kotła. Określa zapas bezpieczeństwa dla powierzchni ogrzewalnych przez kontrolę obciążenia cieplnego jej elementów ogrzewanych głównie elementów przegrzewacza pary. Elementami ograniczającymi szybkość uruchamiania kotła są jego ciśnieniowe elementy grubościenne. Podstawową funkcją modułu programowego uruchamiania kotła jest bieżąca identyfikacja naprężeń termicznych i na tej podstawie wyznaczanie marginesów naprężeń, które mogą powstawać w wyniku prowadzenia jego uruchamiania. Naprężenia mechaniczne są obliczane z wykorzystaniem stosownych norm. Naprężenia termiczne w elementach grubościennych są obliczane w trybie on-line, a metoda obliczeń jest uzależniona od stopnia złożoności kształtu elementu grubościennego i zastosowanej metody pomiarowej temperatury metalu. Wynik obliczeń jest przetwarzany na informację, która ma dwa zastosowania: Informacja wyświetlana na monitorze ekranowym operatora bloku. Informacja dla układu regulacji reprezentująca ograniczenia termiczne kotła. W pierwszym zastosowaniu operator wykorzystuje otrzymaną informację do ręcznego prowadzenia uruchamiania. Moduł naprężeń termicznych jest uzupełnieniem systemu diagnostycznego elektrowni. Okresowe badania materiału elementów grubościennych bloku przy użyciu metod nieniszczących NDE umożliwiają ocenę stopnia zniszczenia każdego elementu. Jednakże poprawność eksploatowania urządzeń w okresie pomiędzy kolejnymi badaniami NDE jest kontrolowana przez przedstawiony moduł programowy naprężeń termicznych. 18

19 18. Monitorowanie zużycia materiałowego Grafika ekranowa modułu zużycia materiałowego. Historia eksploatacji elementów urządzeń bloku energetycznego zapisuje się w strukturze materiału, a jej skutkiem jest sukcesywna utrata jego własności wytrzymałościowych. Mechanizm wyczerpywania się resursu materiału został zidentyfikowany a opis matematyczny tego procesu umożliwia z określoną dokładnością ocenę aktualnego stanu na podstawie przebiegu historii eksploatacji. Miarą destrukcyjnych skutków eksploatacji są dwie wielkości: Suma uszkodzeń materiału na skutek działania naprężeń i wysokiej temperatury zużycie pełzaniowe. Suma uszkodzeń na skutek cyklicznych zmian naprężeń w wysokiej temperaturze zużycie zmęczeniowe. Oba rodzaje destrukcji działają łącznie a ich liczbowa wartość jest miarą zużycia materiału (Usage Factor). W module kontroli uruchamiania kotła następuje ciągła identyfikacja naprężeń mechanicznych i termicznych w wybranych elementach uznanych, jako elementy kryterialne. Wielkości te są podstawą do obliczenia naprężeń łącznych. Te sumaryczne naprężenia powodują degradację materiału, której skutek można oszacować na podstawie badania historii ich zmian w czasie eksploatacji. Moduł programowy oblicza następujące wielkości: Sumaryczne naprężenia w ciśnieniowych elementach kryterialnych. Estymowane zużycie materiału na skutek jego pełzania wysokotemperaturowego. Estymowane zużycie materiału na skutek niskocyklicznego zmęczenia. Łączne zużycie materiału kontrolowanych elementów (Usage Factor). Prowadzone w sposób ciągły obliczenia umożliwiają dokonywanie na bieżąco oceny miejsc występowania zagrożeń i korygowanie sposobu eksploatacji bloku w celu ograniczenia tych zagrożeń w przyszłości. Na rysunku przedstawiono przykładową grafikę ekranową, na której zostały zamieszczone wartości względnego zużycia materiału na skutek zmęczenia (Fatigue) i pełzania (Creep). Wykres słupkowy pokazuje łączne zużycie materiału dla każdego elementu w formie względnej. 19

20 19. Programowe liczniki energii Programowe liczniki to aplikacja służąca do rejestrowania wielkości rozliczeniowych produkcji, dla których brak jest zainstalowanych fizycznych punktów pomiarowych. W wielu przypadkach konieczne jest monitorowanie poszczególnych danych produkcyjnych na potrzeby rozliczeniowe lub kontrolingu. Jednocześnie ze względów technicznych instalacja liczników na obiekcie może być niemożliwa. W takich sytuacjach mają zastosowanie programowe liczniki. Aplikacja wyznacza żądane wielkości na podstawie dostępnych pomiarów, korzystając z bilansów masy i energii lub obliczeniowych metod pośrednich. Aby zapewnić ciągłość pomiarów w razie ewentualnych awarii program jest instalowany na niezależnych serwerach. Aplikacja posiada zabezpieczenia uniemożliwiające ingerencję w algorytmy programu lub samych wyników zapewniając bezpieczeństwo obliczeń. System może korzystać także z pomiarów rezerwowych automatycznie zmieniając metodologię obliczeń w przypadku awarii pomiarów podstawowych. Wszystkie informacje o działaniu aplikacji są raportowane i zapisywane a informacje o błędnych pomiarach są wysyłane pocztą elektroniczną do administratora aplikacji. Przykładowe wielkości monitorowane przez programowe liczniki: Podział węgla na poszczególne kotły na podstawie wskazań wagi na wspólnym taśmociągu. Podział produkcji ciepła w wodzie grzewczej na poszczególne bloki na podstawie pomiaru na wspólnej magistrali ciepłowniczej. Produkcja ciepła w parze technologicznej przez poszczególne bloki. Produkcja ciepła w wymiennikach szczytowych z rozróżnieniem na ciepło produkowane w kogeneracji i poza kogeneracją. Produkcja ciepła z kotłów parowych. Programowe liczniki tabela z danymi. Programowe liczniki graficzne przedstawienie monitorowanych wielkości. 20

21 20. Charakterystyki urządzeń Interfejs programu do identyfikacji charakterystyk urządzeń. Przykład charakterystyki części SP turbiny. Wpraktyce eksploatacyjnej elektrowni często występuje potrzeba analizy pracy urządzeń w nietypowych warunkach. W takim przypadku prowadzi się obliczenia ekonomiczne na podstawie modelu elektrowni (elektrociepłowni). Podstawą modelu są charakterystyki poszczególnych urządzeń. Charakterystyki takie może wykonać wyspecjalizowana firma. Obecnie zdecydowana większość elektrowni ma system akwizycji danych pomiarowych, w których zapisane są dane procesowe. Można je wykorzystać do samodzielnej identyfikacji statystycznych charakterystyk urządzeń, co daje możliwość ciągłej analizy ekonomicznej pracy obiektu. Do identyfikacji charakterystyk zastosowano narzędzia oparte m.in. na sztucznej sieci neuronowej. Ta zaawansowana technika identyfikacji umożliwia późniejszą szczegółową analizę danych, ich weryfikację, ale przede wszystkim umożliwia bezpośrednie zastosowanie wyniku w innych aplikacjach wykorzystujących opracowane charakterystyki urządzeń. Funkcje aproksymujące mogą być bezpośrednio stosowane np. w arkuszach Excel. 21

22 21. Rozliczanie produkcji Przykładowy interfejs graficzny programu rozliczeń. Aplikacja jest przeznaczona do wspomagania bilansowania i rozliczania produkcji ciepła i energii elektrycznej. Służy do generowania gotowych raportów dla Służb rozliczeniowych w elektrociepłowni. Raporty generowane w systemie umożliwiają rozliczanie energii na potrzeby wewnętrzne elektrociepłowni oraz służą do rozliczeń z kontrahentami. Program umożliwia wystawianie raportów wymaganych np. do rozliczeń z Urzędem Regulacji Energetyki. Dodatkowo Użytkownicy mogą generować własne zestawy danych za pomocą prostego formularza. Narzędzie to zapewnia wygodną pracę w zakresie rozliczeń i kontrolingu produkcji. Wykonywane obliczenia realizowane przez system spełniają wymagania zawarte w normach i zaleceniach określonych przez klienta. Podstawą obliczeń są procedury odpowiadające konstrukcji i przyjętej granicy bilansowania urządzeń, które są każdorazowo dostosowywane do konkretnego układu i wymagań klienta. Program umożliwia pełną dowolność w generowaniu raportów, możliwe jest wykonywanie raportów dla dowolnego okresu czasu. Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w danych, dodawać komentarze do raportów, drukować raporty bezpośrednio z poziomu aplikacji lub kopiować całe zestawy danych do innych programów (np. Microsoft Excel). Każdemu raportowi można nadać status zatwierdzony, powoduje to archiwizację danego raportu oraz blokadę możliwości zmian ręcznych na raporcie. Program posiada wbudowaną walidację danych wejściowych. W przypadku awarii liczników rozliczeniowych aplikacja wykonuje obliczenia z użyciem zastępczych metod obliczeniowych, umożliwiając ciągłość w raportowaniu. Dane wejściowe o niskim wskaźniku wiarygodności są odpowiednio oznaczane a Użytkownik otrzymuje informację o zaistniałej sytuacji. Wybór kategorii raportu (przyciski po lewej stronie) oraz lista odpowiadających gotowych raportów z danej grupy (po prawej). Aplikacja prowadzi obliczenia dla całej elektrociepłowni oraz dla poszczególnych urządzeń wytwórczych w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła, zużycia paliw i kluczowych wskaźników techniczno-ekonomicznych. Interfejs graficzny umożliwia w łatwy sposób zlokalizowanie odpowiedniego raportu. Dane w programie zostały pogrupowane według kategorii tematycznych. 22

23 22. Koszty produkcji i przychody Optymalizacja produkcji elektrociepłowni ma na celu osiągnięcie najlepszego stosunku przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła do wydatków na paliwo z uwzględnieniem pozostałych kosztów zmiennych związanych z produkcją energii. Różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży i kosztami zmiennymi stanowi zysk umowny (umowny, bo nie zawiera kosztów stałych), który jest jedynym kryterium optymalizacji. Moduł programowy kosztów umożliwia identyfikację zysku umownego. Jest on wykorzystywany w optymalizacji, symulacji uruchamianej w trybie off-line do badań porównawczych produkcji w różnych wariantach oraz jest stosowany do bieżącej optymalizacji produkcji w trybie on-line. Wielkościami wejściowymi do modułu kosztów są: Strumień kosztów paliwa (węgiel, biomasa, olej, gaz). Aktualne parametry paliw. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery (CO w formie 2 opłaty za korzystanie ze środowiska + CO 2 w formie udziału w handlu emisją, emisja NO x, emisja SO 2 ). Strumień kosztów energii elektrycznej potrzeb własnych. Strumień kosztów ciepła zużywanego na potrzeby własne. Sprzedaż ciepła (w wodzie grzewczej, w parze tech. Sprzedaż energii elektrycznej (zakontraktowanej, zamówionej przez odbiorców linii średnich napięć, sprzedawanej na Towarowej Giełdzie Energii). Informacje o prawach majątkowych dotyczących energii czerwonej i zielonej. Informacje o cenach energii zakontraktowanej, i z rynku RDN. Standardowo moduł kosztów oblicza wartość zysku umownego za okres jednej godziny. Okresy dobowe, miesięczne i inne stanowią sumę wyników godzinowych i mogą być policzone z użyciem narzędzi bazodanowych. Mogą występować trzy przypadki użycia modułu kosztów: Do oceny okresu minionego dane wejściowe pobierane są z bazy danych archiwalnych. Do optymalizacji bieżącej dane wejściowe pobierane są z bazy danych procesowych. Do optymalizacji produkcji z wyprzedzeniem czasowym konieczny jest model elektrociepłowni i prognozowane obciążenie cieplne oraz prognozowane ceny RDN. 23

24 23. Model elektrociepłowni Analiza wielowariantowa pracy elektrociepłowni przy zadanych warunkach zewnętrznych jest możliwa jedynie przy użyciu jej matematycznego modelu. To samo odnosi się do analizy warunków eksploatacji, które mają dopiero wystąpić w przyszłości. Dla tych celów stosuje się matematyczny model poszczególnych urządzeń elektrociepłowni. Model poddany jest weryfikacji na podstawie innego modułu programowego, który identyfikuje własności statyczne tych urządzeń. Ten pomocniczy moduł ma nazwę Moduł charakterystyk i został opisany wyżej. W ten sposób powstają modele kotłów, turbin, generatorów, wymienników regeneracyjnych, członu ciepłowniczego, układów chłodzących. Powiązane ze sobą stanowią modele bloków ciepłowniczych i elektrociepłowni w całości. Model jest przeznaczony głównie do badania warunków eksploatacji elektrociepłowni w nietypowych sytuacjach oraz do optymalizacji jej pracy w celu wytworzenia maksymalnego zysku ze sprzedaży energii. W formie przykładu przedstawiono niżej zarys modeli niektórych urządzeń. Kocioł Wielkości wejściowe: Strumienie węgla, biomasy, oleju, biogazu, temperatura wody zasilającej. Wielkości wyjściowe: Energia chemiczna dostarczana z paliwem, strumień pary. Parametry: Konfiguracja układu młynowego. Turbina Wielkości wejściowe: Strumień pary do części WP turbiny, strumień pary do części SP turbiny. Wielkości wyjściowe: Entalpia pary upustowej w upuście nr 1 i w pozostałych upustach. Moc przekazywana do wału wirnika w cz. WP turbiny, moc do wału w cz. SP. Układ próżniowy Wielkości wejściowe: Strumienie ciepła ze smoczków parowych, chłodnicy oparów i strumień wody grzewczej w kanale obejściowym. Wielkości wyjściowe: Temperatura wody za smoczkami i CT, strumienie skroplin, ciepło z układu do wody. Parametry: Parametry pary do CT. Wymiennik ciepłowniczy Wielkości wejściowe: Strumień ciepła przekazywany do wody grzewczej, jej przepływ, temp. na wlocie, strumienie i temp. skroplin do wymiennika, strumień wody dodatkowej do układu. Wielkości wyjściowe: Temperatura, strumienie wody i skroplin na wylocie. Parametry: Entalpia pary do wymiennika. 24

25 24. Prognozowanie obciążenia cieplnego elektrociepłowni Do planowania produkcji energii elektrycznej wymaga się znajomości przewidywanego obciążenia cieplnego elektrociepłowni. Konieczny jest wynik prognozowania zapotrzebowania na ciepło w wodzie grzewczej i w parze technologicznej na cały okres obliczeniowy. Moduł oblicza zapotrzebowanie na ciepło w wodzie grzewczej i w parze technologicznej dla dnia następnego oraz dla sześciu kolejnych dni (n+6). Wielkościami wyjściowymi są: prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w wodzie grzewczej, ciepło w parze technologicznej i zapotrzebowanie na energię elektryczną przez odbiorców średnich napięć. Podstawowymi wejściami do modeli obciążenia cieplnego są dane z tygodniowych prognoz pogody przesłanych przez dostawcę prognoz pogody. Pozostałe wejścia modelu opisują bieżące warunki pogodowe oraz bieżący stan pracy poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni. Pomocnicze wielkości wejściowe: Godzina dnia. Tydzień roku. Liczba dni od przesilenia zimowego w danym sezonie grzewczym. Temperatura otoczenia. Nasłonecznienie. Prędkość wiatru. Wilgotność. Ciśnienie atmosferyczne. Prognoza ciepła przekazywanego do wody grzewczej. Kolory: zielony wartość zmierzona, niebieski wyście modelu, czerwony różnica wartości (wartość bezwzględna). Prognoza ciepła w parze technologicznej do jednego z odbiorców. Kolory: zielony wartość zmierzona, niebieski wyście modelu, czerwony różnica wartości (wartość bezwzględna). Prognoza mocy przesyłanej do odbiorców sieci średnich napięć. Kolory: zielony wartość zmierzona, niebieski wyście modelu, czerwony różnica wartości (wartość bezwzględna). 25

26 25. Prognozowanie obciążenia elektrycznego Moduł programowy odpowiedzialny za określenie przewidywanej produkcji energii elektrycznej działa na podstawie dostarczonych informacji o przewidywanym obciążeniu cieplnym w wodzie grzewczej i w parze technologicznej. Podstawą działania tego modułu jest model urządzeń wytwórczych, konfiguracja ich pracy i sposób ich wykorzystania przez obsługę. Uzupełnieniem tych danych jest lista aktualnych dla wybranych warunków eksploatacji ograniczeń technologicznych (minima techniczne, maksymalne obciążenia). W module programowym występują urządzenia w formie charakterystyk. Są to kotły, turbiny, generatory, stacje rozruchowo-zabezpieczające, wymienniki ciepłownicze, układy zrzutowe (ciepła) i akumulator ciepła. Przyjęto założenie, że horyzont czasowy obliczeń wynosi siedem dni, co oznacza, że wyniki dotyczą dnia bieżącego i następnych sześciu dni. Program posiada repozytorium wielkości prognozy pogody, z której czerpie informację do wyznaczenia prognozy obciążenia elektrociepłowni. Dane do repozytorium są pobierane z serwisu internetowego dostawcy prognozy pogody z rozdzielczością godzinową. Wielkości przechowywane są w tablicach: Forecasts, prognoza pogody Weather, wykonanie prognozy pogody Konfiguracje pracy bloków dla pierwszego dnia planu określona jest przez Dyżurnego Inżyniera Ruchu. Domyślnie jest przyjęta konfiguracja zastana w chwili przeprowadzania obliczeń. Jeśli w czasie obliczeń planu w przyjętej konfiguracji okaże się niemożliwe spełnienie wymagań dot. produkcji (minimum, maksimum techniczne), program zmienia konfigurację na poprawną. Akwizycja prognozy ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego odbywa się z wykorzystaniem danych pozyskiwanych przez Internet z Towarowej Giełdy Energii S.A. Wartości cen są przechowywane w tablicach. Wyznaczenie ograniczeń technologicznych dla produkcji ciepła. Program zawiera tablice optymalnych punktów pracy bloków w funkcji konfiguracji, produkcji ciepła w wodzie grzewczej i przepływu pary technologicznej. Na podstawie tablic wyznaczana jest dla danej konfiguracji i produkcji pary technologicznej minimalna i maksymalna produkcja ciepła w wodzie. Produkcja ciepła w wodzie grzewczej jest ograniczeniem dla możliwości ewentualnego ładowania i rozładowywania akumulatora. Wyliczenie maksymalnych i minimalnych strumień ciepła ładowania i rozładowania akumulatora. Na podstawie prognozowanej produkcji ciepła oraz obliczonych z bilansu przepływów i temperatury wody grzewczej są obliczane maksymalne i minimalne strumienie ładowania i rozładowywania akumulatora. DIR może zmienić domyślne maksima i minima ustanawiając inne za pomocą formularza w interfejsie Użytkownika. Wyznaczenie produkcji ciepła do akumulatora i sieci ciepłowniczej wg. kryterium ceny energii elektrycznej na RDN. Program wyznacza strumienie ładowania lub rozładowywania akumulatora tak, żeby największy strumień ładowania przypadał na godziny o najwyższej cenie na RDN. Obliczenia są iteracyjne. Kryterium oceny efektu ekonomicznego wg. ceny energii elektrycznej jest wykorzystywane tylko w pierwszym kroku iteracji, gdy jeszcze nie jest znana wartość zysku umownego. W następnych krokach obliczeń następuje zmiana kryterium na zysk umowny. W wyniku obliczeń iteracyjnych jest wyznaczany optymalny punkt pracy bloków ciepłowniczych i akumulatora z uwzględnieniem ograniczeń zarówno technologicznych jak i nastawień DIRa. Obliczenie zysku umownego i produkcji energii elektrycznej. Program oblicza zysk umowny oraz punkty pracy bloków korzystając z tablicy optymalnych punktów pracy dla określonej konfiguracji bloków, produkcji ciepła w wodzie grzewczej, produkcji pary technologicznej, strumienia ciepła do lub z akumulatora. Punkt pracy określają: moc czynną brutto turbozespołów, produkcję ciepła w wodzie grzewczej i parze technologicznej, moc elektryczną potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. Zysk umowny na potrzeby optymalizacji wyznaczany jest w module kosztów. Program wyznacza optymalne ze względu na zysk umowny ciepło zakumulowane i produkcję ciepła przez bloki zmieniając przyrosty dobowe ciepła w akumulatorze. 26

27 26. Optymalizacja zysku moduł Cogenopt Grafika ekranowa wyboru wariantu konfiguracji urządzeń. Tabela danych wejściowych: pogoda, ceny sprzedaży, ceny paliwa. Moc czynna z generatorów. Paliwo do spalania. Produkcja ciepła do wody grzewczej. Paliwo do spalania. Moduł symulacyjny umożliwia badanie zachowania bloku i całej elektrociepłowni w różnych warunkach jej pracy. Podstawą tego modułu jest model oparty na bilansie masowym i bilansie cieplnym oraz na charakterystykach określonych na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych procesowych. Model jest statyczny, a moduł działa w trybie off-line. Symulacja umożliwia określenie m.in. następujących zależności: Porównanie różnych wariantów eksploatacji i osiągalne efekty ekonomiczne. Wybór wariantu pracy zapewniającego największy zysk. Wpływ zmienionych parametrów paliwa na wskaźniki techniczno-ekonomiczne. Zachowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych przy różnych obciążeniach. Określenie wpływu zmian parametrów pary na produkcję energii elektrycznej i ciepła. Wpływ parametrów wody grzewczej na pracę bloku. 27

28 27. Optymalizacja eksploatacji z akumulatorem ciepła moduł Cogenopt-A Interfejs graficzny modułu CogenoptA. Aplikacja jest przeznaczona do zarządzania pracą elektrociepłowni w celu zapewnienia: Ekonomicznego rozdziału obciążenia na bloki ciepłownicze i turbozespół kondensacyjny. Akumulacji ciepła w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliwa. Aplikacja ma wbudowane następujące mechanizmy: Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w wodzie grzewczej. Prognozowanie zapotrzebowania na parę technologiczną. Prognozowanie ceny energii elektrycznej sprzedawanej na Rynku Dnia Następnego. Model matematyczny urządzeń elektrociepłowni zawierające aktualne ich charakterystyki. Matematyczny opis kosztów związanych z produkcją energii i przychodów ze sprzedaży. Program optymalizujący rozdział obciążenia wg kryterium ekonomicznego. Prognozowanie produkcji energii elektrycznej na następną dobę. Określanie chwilowych wartości zadanych mocy jednostek wytwórczych. Zapewnienie koordynacji działów elektrociepłowni w celu kontraktacji sprzedaży. Archiwizacja wyników obliczeń Produkcja ciepła do wody grzewczej w każdej godzinie wybranej doby z sześciodniowego horyzontu czasowego. 28

29 Prognoza produkcji energii elektrycznej w jednym z wybranych przyszłych dni. Prognoza wykorzystania akumulatora ciepła. Prognoza produkcji energii elektrycznej. Wynikająca z ekonomicznego rozdziału obciążenia minutowa wartość zadana produkcji energii elektrycznej brutto dla jednego z turbozespołów. Planowana na dobę n+1produkcja energii elektrycznej brutto przez poszczególne jednostki wytwórcze. 29

30 Interfejs graficzny przeznaczony do konfigurowania elektrociepłowni w następnych dniach. Interfejs graficzny dane sprzedażowe dla Wydziału Handlu. 30

31 Platforma aplikacji Lokalizacja serwera aplikacyjnego z oprogramowaniem monitorującym eksploatację elektrociepłowni. 31

32 Lista referencyjna A. Monitorowanie sprawności bloku: LP Opis Wdrożenie Data 1 Blok ciepłowniczy o mocy 125 MEe i 180 MWt, Kocioł dwupaliwowy (węgiel, muł węglowy). Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego. EC KATOWICE ul. Siemianowicka Katowice Blok ciepłowniczy 50 MWe i 104 MWt. Kocioł na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego. 3 Blok nr 4 złożony z turbozespołu kondensacyjnego i urządzeń pomocniczych. Zastosowano monitoring sprawności turbiny i generatora. Zastosowano monitoring warunków pracy chłodni wentylatorowych i skraplacza turbiny. 4 Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i inne rodzaje biomasy. Zastosowano moduł sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego. 5 Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych. EC Białystok II, Blok nr 2 ul. W. Andersa 3, Białystok EC Białystok II, Blok nr 4 ul. W. Andersa 3, Białystok CFB Saturn IPP Frantschach Świecie, ul. Bydgoska, Świecie Kocioł nr 5 (OP140), Saturn Power Plant ul. Bydgoska 1, Świecie 6 Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny. Elektrociepłownia ELCHO Chorzów Blok nr 1 7 Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny. Elektrociepłownia ELCHO Chorzów Blok nr 2 8 Turbozespół zasilany parą upustową w Elektrociepłowni Saturn. Saturn Power Plant ul. Bydgoska 1, Świecie 9 Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych. 10 Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych. 11 Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i inne rodzaje biomasy z dodatkową opcją paliwową na biogaz. Zastosowano upgrade modułu sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego z dodatkowym paliwem (biogaz). 12 Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych. Moduł sprawności wyposażono w opcję obejmującą spalanie biogazu. 13 Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego. 14 Blok ciepłowniczy 50 MWe. Kocioł nr 8 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego. 15 Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy w układzie technologicznym z dwiema turbinami. Hybrydowe wytwarzanie energii elektrycznej zielonej. Zastosowano upgrade monitoringu sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego. ZCH Police, Elektrociepłownia II Blok nr 1 ZCH Police, Elektrociepłownia II Blok nr 2 CFB Saturn IPP Frantschach Świecie ul. Bydgoska 1, Świecie Kocioł nr 5 (OP140), Saturn Power Plant ul. Bydgoska 1, Świecie EC Białystok II, Blok nr 1 ul. W. Andersa 3, Białystok EC Białystok II, Blok nr 3 ul. W. Andersa 3, Białystok EC Białystok II, Blok nr 1 ul. W. Andersa 3, Białystok 16 Programowy licznik ciepła z kotła nr 6. EC Białystok II, Blok nr 1 ul. W. Andersa 3, Białystok 17 Programowy licznik ciepła z kotła nr 7. EC Białystok II, Blok nr 2 ul. W. Andersa 3, Białystok 18 Programowy licznik ciepła z kotła nr 8. EC Białystok II, Blok nr 3, ul. W. Andersa Białystok 19 Opracowanie i wdrożenie do praktyki infrastruktury informatycznej do kontroli produkcji i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla dziesięciu elektrowni należących do firmy NUON (Holandia). 20 Zastosowanie systemu informatycznego do kontroli eksploatacji elektrowni Lage Waide (współpraca z NUON w ramach przedsięwzięcia INSYP). NUON Holadnia, Keulsekade Utrecht NL NUON Holadnia, Keulsekade Utrecht NL

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych Nadzór online i optymalizacja procesów wytwarzania energii System Meskan to nowoczesne narzędzie kontroli eksploatacji bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych Rozwiązania IT dla energetyki Kontrola strat rozruchowych Dlaczego należy analizować straty rozruchowe? 2 Konkurencyjność na rynkach energii elektrycznej i ciepła Optymalizacja kosztów Limity emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI Autor: Andrzej Grzesiek Dorago Energetyka ( Energetyka Cieplna i Zawodowa - nr 5/2010) Obserwując zmiany zachodzące na światowych rynkach

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy

Bardziej szczegółowo

Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Prof. nzw. dr hab. inż.

Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Prof. nzw. dr hab. inż. Akademia Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Bartnik Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Autor: Jacek Marecki Politechnika Gdańska ( Wokół Energetyki luty 2005) Ciepło skojarzone powstaje w procesie technologicznym, który polega na jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator S.A. i PSE SA WARUNKI TECHNICZNO-RUCHOWE zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec Miejsce wdrożenia Oprogramowanie z rodziny Proficy zostało wdrożone w Elektrociepłowni Mielec, która znajduje się na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły

Spis treści Wiadomości wstępne Paliwa energetyczne i spalanie Straty ciepła pomieszczeń Systemy ogrzewania Kotły Spis treści 1. Wiadomości wstępne....................................................... 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie............................................... 11 2.1. Co to są paliwa?.......................................................

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Gumkowski

Recenzent prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Gumkowski Recenzent prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Gumkowski Redaktor techniczny Tomasz Mikołajczewski Wydanie pierwsze Objętość 3,2 ark. wyd. Gdańsk, 2009 Druk i oprawa: Sowa-Druk na Życzenie www.sowadruk.pl,

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Trawienia i Oczyszczania DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia "KRAKÓW" S. A. 6.12.2010 Kraków

Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia KRAKÓW S. A. 6.12.2010 Kraków Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia "KRAKÓW" S. A. 6.12.2010 Kraków Działanie: 4.2 Pozycja na liście rankingowej: 20 Budowa instalacji akumulatora ciepła w Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X.

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Energia ze słomy BFS Energo, Praga, Republika Czeska BFS Energo, a.s. Łańcuch paliwowy Wsparcie w procesie produkcji paliwa z pola wprost do kotła Łańcuch technologiczny Elektrownie/ciepłownie Kotłownie

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu

Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu 31 Paweł Lachman Pompy ciepła i kotły gazowe razem czy osobno? Pompy ciepła do c.w.u. wschodząca gwiazda rynku techniki podgrzewu Coraz częściej słyszy się pozytywne opinie wśród instalatorów i klientów

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo