Łódź, dnia 27 listopada 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 27 listopada 2009 r."

Transkrypt

1 2856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. Nr 346 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY GMINY: 2856 nr XXXIX/312/09 z dnia 8 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej nr XXXIX/313/09 z dnia 8 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego nr XL/321/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/313/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego nr XL/322/09 z dnia 30 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej UCHWAŁA NR XXXIX/312/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje: 1. Uchwala się regulamin targowisk miejskich: 1. Targowiska rolno-zwierzęcego przy ul. 15- go Grudnia, usytuowanego na działce nr 1288/1 i 1288/2 w Białej Rawskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Targowiska przemysłowego przy ul. 15- go Grudnia, usytuowanego na działce nr 1283 w Białej Rawskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Targowiska miejskiego (warzywa owoce, nabiał i inne art. spożywcze) przy ul. Brukowej usytuowanego na działkach nr 549/2, 557, 549/8, 550/2, 551/2 w Białej Rawskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biała Rawska. 3. Tracą moc: uchwała Nr VIII/39/90 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 października 1990 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk, uchwała Nr XLV/299/98 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zmiany regulaminu targowisk. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska: Adam Stępniewski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/312/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA ROLNO-ZWIERZĘCEGO USYTUOWANEGO PRZY UL. 15-GO GRUDNIA W BIAŁEJ RAWSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Urzędu Miasta Biała Rawska, służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska; 2) targowisko w rozumieniu niniejszego regulaminu, zwane dalej targowiskiem, znajduje się na działkach nr 1288/1 i 1288/2 położonych w obrębie nr 4 miasta Biała Rawska przy ul. 15-go Grudnia, przeznaczonych do handlu; 3) targowisko jest prowadzone i zarządzane w imieniu Urzędu Miasta Biała Rawska przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1; 4) targowiskiem kieruje Dyrektor ZGKiM, zwany dalej Dyrektorem; 5) nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów; 6) zalecenia służb weterynaryjnych będą przekazywane bezpośrednio Dyrektorowi. Rozdział II Organizacja targowiska 2. 1) targowisko czynne jest w każdą środę w godz ; 2) targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest: a) regulamin targowiska, b) cennik usług oraz stawki opłaty targowej; 3) targowisko podzielone jest na strefy sprzedaży. Rozdział III Warunki uczestniczenia w sprzedaży 3. 1) uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej; 2) wszyscy prowadzący działalność na targowisku, zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 4. 1) osoba prowadząca działalność na targowisku, obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawianych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacje o ich wysokości; 2) osoba sprzedająca zakwalifikowane przez grzyboznawcę grzyby świeże, obowiązana jest do posiadania aktualnego atestu. 5. 1) do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj.: metr, kilogram, litr i ich pochodne; 2) narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia; 3) za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. Rozdział IV Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska 6. 1) na targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa, określona uchwałą Rady Miejskiej Biała Rawska; 2) opłatę targową pobiera inkasent upoważniony przez Dyrektora; 3) dowodem uiszczenia opłaty targowej, jest bilet opłaty targowej. Odstępowanie dowodu opłaty targowej osobom trzecim jest niedozwolone; 4) dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na żądanie osoby kontrolującej, upoważnionej przez Dyrektora lub innych organów kontrolnych; 5) wysokość opłat targowych wymienionych w pkt 1, winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta; 6) brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w pkt 1, traktowane jest jako jej nie uiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia; 7) dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie. 7. 1) sprzedający mogą korzystać odpłatnie z urządzeń oraz usług świadczonych przez targowisko, w szczególności usługi rezerwacji, dzierżawy, odsprzedaży energii, wody; 2) odpłatność za usługi określone w pkt 1, jest nie-

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz zależna od opłaty targowej i pobierana jest zgodnie z cennikiem usług oraz regulaminem świadczenia usług dodatkowych ustalonym przez Dyrektora; 3) termin płatności rezerwacji na następny okres, upływa z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie targowiska przez okres powyżej 3 miesięcy lub odstępuje posiadaną rezerwację, traci prawo do wykupu danej rezerwacji. Rozdział V Przepisy porządkowe 8. 1) do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu, uprawnieni są inkasenci oraz inni pracownicy targowiska upoważnieni przez Dyrektora; 2) inkasenci zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów; 3) miejsce sprzedaży wyznacza Dyrektor targowiska lub osoba przez niego upoważniona; 4) dyrektor ma prawo wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła i powiadamia o tym odpowiednie organy kontroli lub ścigania; 5) wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych, wymaga uzyskania zgody Dyrektora. 9. 1) przy sprzedaży żywych zwierząt i mięsa z uboju, bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne; 2) osoby sprzedające mięso i jego przetwory, powinny posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny lub fakturę spełniającą wymogi HDI. Sprzedający jest odpowiedzialny za bezpieczne usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, powstających z prowadzenia działalności gospodarczej; 3) żywe zwierzęta sprzedawane na targowisku, mogą być tylko okazami zdrowymi: a) w przypadku wątpliwości, decyzje podejmuje obecny na targowisku lekarz weterynarii, b) sprzedający musi zapewnić warunki dobrostanu dla zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt; 4) jeżeli w trakcie sprzedaży żywych zwierząt nastąpią ich upadki, sprzedający zobowiązany jest do bezpiecznego ich usunięcia do zbiornicy sanitarnej padłych zwierząt ) sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży, utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest działalność; 2) zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, pawilonem, namiotem, stołem, itp.; 3) po zakończeniu sprzedaży, miejsce działalności handlowej i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym; 4) w przypadku nie uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu, zarząd targowiska obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska handlowego; 5) zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po godzinach działalności handlowej: wózków, skrzynek, stojaków i innych urządzeń handlowych; 6) zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe; 7) za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie, odpowiada właściciel; 8) za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska, Zakład Budżetowy ZGKiM nie odpowiada ) na targowisku zabrania się: a) wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska handlowe, b) prowadzenia wszelkich gier hazardowych, c) sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych, d) sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy, e) sprzedaży papierów wartościowych, f) sprzedaży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard oraz innych materiałów pirotechnicznych, g) sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych, z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży przez uprawnionego grzyboznawcę, h) sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa; 2) obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży oraz spożywania alkoholu na targowisku; 3) prowadzenie działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, jest zabronione; 4) osoby nie przestrzegające ww. zakazów będą usuwane z terenu targowiska. Rozdział VI Postanowienia końcowe 12. 1) wszyscy użytkownicy targowiska, obowiązani są do przestrzegania niniejszego Re-

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz gulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska, oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 2) przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu, Dyrektor i inne osoby przez niego upoważnione, mają prawo korzystać z pomocy Policji; 3) osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń oraz może zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej. 13. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy terenu na targowisku bez wypowiedzenia, a w przypadku rezerwacji miejsca handlowego do jej nie przedłużenia. 14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska, przyjmuje Urząd Miasta Biała Rawska w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 15. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Urzędu Miasta Biała Rawska. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/312/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA PRZEMYSŁOWEGO PRZY UL. 15-GO GRUDNIA W BIAŁEJ RAWSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Urzędu Miasta Biała Rawska, służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska; 2) targowisko, w rozumieniu niniejszego regulaminu zwane dalej targowiskiem, znajduje się na działce nr 1283 położonej w obrębie nr 4 miasta Biała Rawska przy ul. 15-go Grudnia, przeznaczonej do handlu; 3) targowisko jest prowadzone i zarządzane w imieniu Urzędu Miasta Biała Rawska przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1; 4) targowiskiem kieruje Dyrektor ZGKiM, zwany dalej Dyrektorem; 5) nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów; 6) zalecenia służb weterynaryjnych będą przekazywane bezpośrednio Dyrektorowi. Rozdział II Organizacja targowiska 2. 1) targowisko czynne jest w każdą środę w godz ; 2) targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest: a) regulamin targowiska, b) cennik usług oraz stawki opłaty targowej; 3) targowisko podzielone jest na strefy sprzedaży. Rozdział III Warunki uczestniczenia w sprzedaży 3. 1) uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej; 2) wszyscy prowadzący działalność na targowisku, zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. 4. 1) osoba prowadząca działalność na targowisku, obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawianych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacje o ich wysokości; 2) osoba sprzedająca zakwalifikowane przez grzyboznawcę grzyby świeże, obowiązana jest do posiadania aktualnego atestu. 5. 1) do ważenia lub mierzenia towarów, mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj.: metr, kilogram, litr i ich pochodne; 2) narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia; 3) za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz Rozdział IV Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska 6. 1) na targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa, określona uchwałą Rady Miejskiej Biała Rawska; 2) opłatę targową pobiera inkasent upoważniony przez Dyrektora; 3) dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej. Odstępowanie dowodu opłaty targowej osobom trzecim, jest niedozwolone; 4) dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na żądanie osoby kontrolującej, upoważnionej przez Dyrektora lub innych organów kontrolnych; 5) wysokość opłat targowych wymienionych w pkt 1, winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta; 6) brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w pkt 1, traktowane jest jako jej nie uiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia; 7) dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie. 7. 1) sprzedający mogą korzystać odpłatnie z urządzeń oraz usług świadczonych przez targowisko, w szczególności usługi rezerwacji, dzierżawy, odsprzedaży energii, wody; 2) odpłatność za usługi określone w pkt 1, jest niezależna od opłaty targowej i pobierana jest zgodnie z cennikiem usług oraz regulaminem świadczenia usług dodatkowych ustalonym przez Dyrektora; 3) termin płatności rezerwacji na następny okres, upływa z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie targowiska przez okres powyżej 3 miesięcy lub odstępuje posiadaną rezerwację, traci prawo do wykupu danej rezerwacji. Rozdział V Przepisy porządkowe 8. 1) do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu uprawnieni są inkasenci oraz inni pracownicy targowiska upoważnieni przez Dyrektora; 2) inkasenci zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów; 3) miejsce sprzedaży wyznacza Dyrektor targowiska lub osoba przez niego upoważniona; 4) dyrektor ma prawo wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła i powiadamia o tym odpowiednie organy kontroli lub ścigania; 5) wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych, wymaga uzyskania zgody Dyrektora. 9. 1) przy sprzedaży mięsa z uboju, bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne; 2) osoby sprzedające mięso i jego przetwory, powinny posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny lub fakturę spełniającą wymogi HDI. Sprzedający jest odpowiedzialny za bezpieczne usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, powstających z prowadzenia działalności gospodarczej ) sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest działalność; 2) zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, pawilonem, namiotem, stołem, itp.; 3) po zakończeniu sprzedaży, miejsce działalności handlowej i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym; 4) w przypadku nie uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu, zarząd targowiska obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska handlowego; 5) zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po godzinach działalności handlowej: wózków, skrzynek, stojaków i innych urządzeń handlowych; 6) zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe; 7) za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie, odpowiada właściciel; 8) za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska, Zakład Budżetowy ZGKiM nie odpowiada ) na targowisku zabrania się: a) wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska handlowe, b) prowadzenia wszelkich gier hazardowych, c) sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych, d) sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy, e) sprzedaży papierów wartościowych, f) sprzedaży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard oraz innych materiałów pirotechnicznych, g) sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży przez uprawnionego

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz grzyboznawcę, h) sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa; 2) obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży oraz spożywania alkoholu na targowisku; 3) prowadzenie działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, jest zabronione; 4) osoby nie przestrzegające ww. zakazów będą usuwane z terenu targowiska. Rozdział VI Postanowienia końcowe 12. 1) wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska, oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 2) przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu, Dyrektor i inne osoby przez niego upoważnione, mają prawo korzystać z pomocy Policji; 3) osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń oraz może zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej. 13. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy terenu na targowisku bez wypowiedzenia, a w przypadku rezerwacji miejsca handlowego do jej nie przedłużenia. 14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska, przyjmuje Urząd Miasta Biała Rawska w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 15. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Urzędu Miasta Biała Rawska. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIX/312/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO (WARZYWA OWOCE, NABIAŁ I INNE ART. SPOŻYWCZE) USYTUOWANEGO PRZY UL. BRUKOWEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Urzędu Miasta Biała Rawska, służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska; 2) targowisko, w rozumieniu niniejszego regulaminu zwane dalej targowiskiem, znajduje się na działkach nr 549/2, 557, 549/8, 550/2, 551/2 położonych w obrębie nr 3 miasta Biała Rawska przy ul. Brukowej, przeznaczonych do handlu; 3) targowisko jest prowadzone i zarządzane w imieniu Urzędu Miasta Biała Rawska przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1; 4) targowiskiem kieruje Dyrektor ZGKiM, zwany dalej Dyrektorem; 5) nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów; 6) zalecenia służb weterynaryjnych będą przekazywane bezpośrednio Dyrektorowi. Rozdział II Organizacja targowiska 2. 1) targowisko czynne od poniedziałku do soboty w godz ; 2) targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest: a) regulamin targowiska, b) cennik usług oraz stawki opłaty targowej; 3) targowisko podzielone jest na strefy sprzedaży. Rozdział III Warunki uczestniczenia w sprzedaży 3. 1) uprawnionymi do prowadzenia działalności na targowisku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miejskiej; 2) wszyscy prowadzący działalność na targowisku, zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz ) osoba prowadząca działalność na targowisku, obowiązana jest uwidocznić ceny na towarach wystawianych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacje o ich wysokości; 2) osoba sprzedająca zakwalifikowane przez grzyboznawcę grzyby świeże, obowiązana jest do posiadania aktualnego atestu. 5. 1) do ważenia lub mierzenia towarów, mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj.: metr, kilogram, litr i ich pochodne; 2) narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia; 3) za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający. Rozdział IV Zasady odpłatności za korzystanie z targowiska 6. 1) na targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa, określona uchwałą Rady Miejskiej Biała Rawska; 2) opłatę targową pobiera inkasent upoważniony przez Dyrektora; 3) dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej. Odstępowanie dowodu opłaty targowej osobom trzecim, jest niedozwolone; 4) dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na żądanie osoby kontrolującej, upoważnionej przez Dyrektora lub innych organów kontrolnych; 5) wysokość opłat targowych wymienionych w pkt 1, winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta; 6) brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w pkt 1, traktowane jest jako jej nie uiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia; 7) dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk handlowych, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie. 7. 1) sprzedający mogą korzystać odpłatnie z urządzeń oraz usług świadczonych przez targowisko, w szczególności usługi rezerwacji, dzierżawy, odsprzedaży energii, wody; 2) odpłatność za usługi określone w pkt 1, jest niezależna od opłaty targowej i pobierana jest zgodnie z cennikiem usług oraz regulaminem świadczenia usług dodatkowych ustalonym przez Dyrektora; 3) termin płatności rezerwacji na następny okres upływa z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie targowiska przez okres powyżej 3 miesięcy lub odstępuje posiadaną rezerwację, traci prawo do wykupu danej rezerwacji. Rozdział V Przepisy porządkowe 8. 1) do kontroli i egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu, uprawnieni są inkasenci oraz inni pracownicy targowiska upoważnieni przez Dyrektora; 2) inkasenci zobowiązani są do posiadania służbowych identyfikatorów; 3) miejsce sprzedaży wyznacza Dyrektor targowiska lub osoba przez niego upoważniona; 4) dyrektor ma prawo wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła i powiadamia o tym odpowiednie organy kontroli lub ścigania; 5) wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych, wymaga uzyskania zgody Dyrektora. 9. 1) przy sprzedaży mięsa z uboju, bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy weterynaryjne i sanitarno-epidemiologiczne; 2) osoby sprzedające mięso i jego przetwory, powinny posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny lub fakturę spełniającą wymogi HDI. Sprzedający jest odpowiedzialny za bezpieczne usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, powstających z prowadzenia działalności gospodarczej ) sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest działalność; 2) zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem, straganem, pawilonem, namiotem, stołem, itp.; 3) po zakończeniu sprzedaży, miejsce działalności handlowej i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym; 4) w przypadku nie uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu, zarząd targowiska obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska handlowego; 5) zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po godzinach działalności handlowej: wózków, skrzynek, stojaków i innych urządzeń handlowych; 6) zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych oraz wykorzystywania miejsc handlowych na miejsca parkingowe; 7) za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte skła-

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 2856,2857 dowanie i zabezpieczenie, odpowiada właściciel; 8) za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska, Zakład Budżetowy ZGKiM nie odpowiada ) na targowisku zabrania się: a) wystawiania sprzedawanych towarów poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska handlowe, b) prowadzenia wszelkich gier hazardowych, c) sprzedaży nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych, d) sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy, e) sprzedaży papierów wartościowych, f) sprzedaży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, oraz innych materiałów pirotechnicznych, g) sprzedaży grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych, z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży przez uprawnionego grzyboznawcę, h) sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa; 2) obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży oraz spożywania alkoholu na targowisku; 3) prowadzenie działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jest zabronione; 4) osoby nie przestrzegające ww. zakazów będą usuwane z terenu targowiska. Rozdział VI Postanowienia końcowe 12. 1) wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska, oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 2) przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu i ich egzekwowaniu, Dyrektor i inne osoby przez niego upoważnione, mają prawo korzystać z pomocy Policji; 3) osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń oraz może zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej. 13. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy terenu na targowisku bez wypowiedzenia, a w przypadku rezerwacji miejsca handlowego do jej nie przedłużenia. 14. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska, przyjmuje Urząd Miasta Biała Rawska w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 15. Wszelkie uwagi o pracy targowiska powinny być kierowane do Urzędu Miasta Biała Rawska UCHWAŁA NR XXXIX/313/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego 4 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 1 lit. g z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Regulamin Parku Miejskiego w Białej Rawskiej, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 2857, Regulamin podaje się do wiadomości publicznej, poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych w Parku. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biała Rawska. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska: Adam Stępniewski ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX/313/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 8 października 2009 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 Rada Miejska Biała Rawska, w trosce o ochronę i walory krajobrazowe miasta, wprowadza następujące zasady korzystania z Parku: 1) teren Parku, służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych; 2) na obszarze Parku, obowiązuje zakaz: a) zaśmiecania terenu, b) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, c) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych, d) palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów, e) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem imprez i ogródków piwnych oraz używania środków odurzających, f) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających, g) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku, h) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, i) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów, służb porządkowych i pojazdów uprzywilejowanych, j) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca, k) handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku, l) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń, m) organizowanie imprez bez zgody administratora; 3) na terenie Parku właściciel zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez jego zwierzęta; 4) korzystanie z Parku, odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka; 5) korzystający z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń Parku innym użytkownikom; 6) naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń; 7) obowiązki administratora terenu Parku, pełni Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1, tel.: UCHWAŁA NR XL/321/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/313/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego 4 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz. 2858,2859 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 158, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 1 lit. g z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Wojska Polskiego 4, wprowadza się następujące zmiany: 1. Podstawa prawna uchwały, otrzymuje brzmienie: Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 158, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 1 lit. g z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97). 2. W Regulaminie Parku Miejskiego w Białej Rawskiej przy ulicy Wojska Polskiego 4, stanowiącego załącznik do uchwały, skreśla się pkt Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biała Rawska. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska: Adam Stępniewski 2859 UCHWAŁA NR XL/322/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 158, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/312/2009 Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Białej Rawskiej, wprowadza się następujące zmiany: 1. Podstawa prawna uchwały, otrzymuje brzmienie: Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 158, z 2009 r. Nr 52, poz. 420). 2. W Regulaminach targowisk, stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w 1 pkt 1 skreśla się wyrazy: Urzędu Miasta Biała Rawska i w to miejsce wpisuje się wyrazy: Gminy Biała Rawska. 3. W Regulaminach targowisk, stanowiących

11 2859 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr Poz załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały, skreśla się w 12 ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biała Rawska. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska: Adam Stępniewski

12 21530 Prenumeratę zamawiać należy w Zakładzie Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Cena prenumeraty rocznej ze skorowidzem wynosi zł 1.796,30 (w tym 7% VAT), półrocznej ze skorowidzem zł 898,15 (w tym 7% VAT). Konto: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Bank BGŻ S.A. O/Łódź Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Zakładu Obsługi Administracji niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru. Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zakładzie Obsługi Administracji, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 001a, tel Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, we wtorki w godz oraz w piątki w godz Wydawca: Wojewoda Łódzki. Redakcja i skład komputerowy tekstu: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel , 321, 185, 065, Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel , Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Dziale Administracji i Obsługi Technicznej Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. ISSN Cena zł 0,77 (w tym 7% VAT)

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Targowisko miejskie w Milanówku czynne jest: 1) przy ul. Piłsudskiego 14 w: poniedziałek piątek w godzinach 5 00-18 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU Załącznik do uchwały Nr 99/XVII/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 6 kwietnia 2016 r. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu targowego w Zakrzówku zwanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4331 UCHWAŁA NR XLV/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie lokalizacji, zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5144 UCHWAŁA NR 0007.XXV.185.2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska.

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich.

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.batorego w Busku-Zdroju. Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art.7

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r. Projekt z dnia 14 marca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach. 1 Załącznik do uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/384/94 Rady Miasta Opola z dnia 5 maja 1994 r. REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO 1 1. Targowisko towarowe przy ul. ul. Luboszyckiej - Kępskiej w Opolu czynne jest we wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu Na podstwie art. 7ust.1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PLACU TARGOWEGO ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia 04-07-2017 r. 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Plac targowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Uchwała nr 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia projekt w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Zielony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK UCHWAŁA Nr XXXVI/ 285 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego Mój Rynek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Załącznik nr 1 I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN TARGOWISKA Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku. 1.Uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Załącznik do zarządzenia nr 9/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. LOTNIKÓW W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Targowiska

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE 1 1. Targowiskami miejskimi w Pile są: - Targowisko det. Nr 1 przy ul. Rynkowej, - Targowisko det. Nr 2 przy ul. Ludowej 2. Targowiska czynne są od godz. 6.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r.

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK w sprawie zmiany ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9963 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek w Czernikowie UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów targowisk: w Krakowie - Rybitwach przy ul. Półłanki, w Krakowie przy ul. Balickiej nr 56 w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej

Bardziej szczegółowo

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W Mosinie zdnia 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ii i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 201/2016 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 201/2016 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 4923 UCHWAŁA NR 201/2016 RADY MIASTA ZGORZELEC w sprawie zmiany do uchwały uchwalającej "Regulamin korzystania z Parku

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Gdańskim. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r.

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r. RADA EJSKA W MOSNIE UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 4880 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane Projekt z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3618 UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA

REGULAMIN TARGOWISKA Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. REGULAMIN TARGOWISKA ZARZĄDZANEGO PRZEZ DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. W DZIAŁDOWIE 1 Regulamin określa zasady administrowania Targowiskiem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 3843 UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 2988 UCHWAŁA NR RG.0007.193.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie 1. Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ z dnia... 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29.05.2014r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE 1 1. Targowisko miejskie nr 1 w Wołominie, położone przy ul. 1 Maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku.

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej w Elizówce k/lublina Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rozdział 5 i 6, 2. Zarządzenie Prezesa Zarządu PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A.

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. Bielsko Biała, 11 czerwiec 2010 REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. 1 Regulamin dotycz zasad handlu w dni powszednie i niedzielę na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminymiasto Grudziądz Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska

Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska Załącznik do Uchwały Nr 1108/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 Obowiązuje od 2010.08.01. Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2614 UCHWAŁA NR 249.XXVI.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 12 czerwca 2012 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2614 UCHWAŁA NR 249.XXVI.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 12 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2614 UCHWAŁA NR 249.XXVI.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/316/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia... 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1652 UCHWAŁA NR XXXVI/296/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z placów zabaw i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Ryki Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego oraz w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sadkowice Na podstawie art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Targowisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/278/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 14 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/278/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 14 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/278/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 14 września 2012 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE. z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz. 2677 UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Vk/IV/40/2007. Rada Miasta Wejherowa

Uchwała Nr Vk/IV/40/2007. Rada Miasta Wejherowa Uchwała Nr Vk/IV/40/2007 Rady w sprawie przyjęcia wzorów regulaminów korzystania z gminnych obiektów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Na podstawie art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA z dnia 22 grudnia 2016 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLII/512/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r. Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Przygranicznego przy ul.sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Na podstawie art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2520 UCHWAŁA NR L/387/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2520 UCHWAŁA NR L/387/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2520 UCHWAŁA NR L/387/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku Na podstawie art.7,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2991 UCHWAŁA NR 45.366.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60316. Targowisko Jednodniowe WZ Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego położonego na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXX/694/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r.

UCHWAŁA NR LXX/694/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. UCHWAŁA NR LXX/694/97 w sprawie regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich. Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4217 UCHWAŁA NR 332/XXXIV/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 1661 UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty

Bardziej szczegółowo