DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/296/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) uchwala się, co następuje: 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) targowisku miejskim rozumie się przez to stanowiące własność Miasta Zduńska Wola tereny, na których dokonywana jest sprzedaż; 2) zajmowanej powierzchni rozumie się przez to obszar służący podmiotowi do prowadzenia sprzedaży, w formie stoisk, straganów, samochodów, sprzedaży z ręki, itp. 2. Położenie targowisk miejskich określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Ustala się regulaminy targowisk miejskich: 1) Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 B w Zduńskiej Woli w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały; 2) przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały; 3) przy zbiegu ulic Stefana Okrzei i Bolesława Leśmiana w Zduńskiej Woli w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały; 4) przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały; 5) przy ul. Ukośnej w Zduńskiej Woli w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały. 4. Miasto Zduńska Wola może powierzyć zarządzanie targowiskiem podmiotowi wyłonionemu w trybie właściwych przepisów. 5. Prezydent Miasta na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260), może ustalić ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na targowisku albo określić sposób wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowiskach. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Traci moc uchwała nr XLI/509/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 5483) zmieniona uchwałą nr IX/72/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 2903) oraz zmieniona uchwałą nr XVIII/158/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 stycznia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 948) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Józef Matusiak Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. POŁOŻENIE TARGOWISK MIEJSKICH W ZDUŃSKIEJ WOLI Lp. Adres Opis 1. Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 B Miejsce sprzedaży w granicach ogrodzenia. obręb 11, działka nr 85/14 2. ul. Szadkowska 20a Miejsce sprzedaży na utwardzonym placu w szczycie bloku od strony obręb 4, działka nr 174/6 ul. Szadkowskiej zbieg ulic Stefana Okrzei i Bolesława Leśmiana Miejsce sprzedaży położone przy zbiegu ulic Stefana Okrzei i Bolesława Leśmiana w kierunku budynku szkoły. 4. ul. Łaska 40 (część działki) Miejsce sprzedaży kwiatów, wiązanek i zniczy przy ul. Łaskiej 40 obręb 14, działka nr 8 (frontowa część działki w pasie szerokości do 7 m). 5. ul. Ukośna (część działki) obręb 8, działka nr 234/2 Miejsce sprzedaży zgodnie z mapą złączoną do regulaminu targowiska miejskiego z wyłączeniem ciągu pieszo jezdnego w celu zapewnienia przejazdu pojazdów do posesji przy ul. Ukośnej.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 B w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim Mój Rynek położonym przy ulicy Adama Mickiewicza 11 B w Zduńskiej Woli, zwanym dalej targowiskiem Mój Rynek. 2. W skład targowiska Mój Rynek wchodzi: 1) miejsce sprzedaży, obręb 11, działka nr 85/14 o pow m² (w granicach ogrodzenia); 2) parking, obręb 11, działka nr 81 o pow m²; 3) droga dojazdowa, obręb 11, działki nr 85/2, 85/5, 85/15 i 85/16 o łącznej pow m²; 4) działki położone wokół miejsca sprzedaży, obręb 11, działka nr 82 o pow m², oraz działki nr 85/4, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/13 o łącznej pow. 202 m². 3. Targowisko Mój Rynek przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży płodów rolnych i leśnych, artykułów spożywczych i przemysłowych. 4. Na targowisku Mój Rynek może być prowadzona sprzedaż w formie stacjonarnej (w budkach, itp.), obwoźnej (z samochodów, straganów, itp.), a także obnośnej (ze skrzynek, koszy, z ręki, itp.) Targowisko Mój Rynek czynne jest we wtorki, piątki i soboty w godzinach od 5:00 do 14: W przypadku, gdy dzień targowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, handel może być przeniesiony na inny dzień tygodnia Targowisko Mój Rynek jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, posiada miejsca parkingowe, budynki: administracyjny i sanitarny, punkty gromadzenia odpadów, tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest regulamin targowiska Mój Rynek, stawki opłaty targowej oraz inne informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska Mój Rynek. 2. Powierzchnia handlowa targowiska Mój Rynek podzielona jest na dwie części: 1) zadaszoną, która podzielona jest na 9 sektorów oznaczonych literami od A do I, przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży produktów rolno-spożywczych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 2) niezadaszoną, która przeznaczona jest do sprzedaży towarów niewymienionych w pkt W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych do godziny 7:00, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sektorach od A do I dla celów związanych ze sprzedażą towarów niewymienionych w ust. 2 pkt W każdą sobotę miesiąca, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, na targowisku Mój Rynek organizowana jest giełda zoologiczna w sektorze G i H. II. Zasady korzystania z targowiska Mój Rynek Do dokonywania sprzedaży na targowisku Mój Rynek uprawnieni są: 1) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych; 2) użytkownicy ogródków działkowych i przydomowych; 3) producenci rolni, którzy sprzedają własne, nieprzetworzone produkty oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej; 5) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 6) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów; 7) posiadacze rzeczy używanych, nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu. 2. Dokonujący sprzedaży na targowisku Mój Rynek zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru. 5. Na targowisku Mój Rynek dopuszcza się handel: 1) małymi zwierzętami gospodarskimi (króliki i ptactwo) w piątki i soboty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) małymi zwierzętami (gryzonie, gady, płazy, ryby akwariowe, owady, itp.) podczas sobotniej giełdy zoologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Na targowisku Mój Rynek zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych; 2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych, toksycznych lub żrących, trucizn, środków leczniczych; 3) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych; 4) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami; 5) towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła. 2. Na targowisku Mój Rynek i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się: 1) spożywania napojów alkoholowych; 2) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 3) wnoszenia i używania narzędzi niebezpiecznych dla zdrowia i życia; 4) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych i ewakuacyjnych lub w inny sposób utrudniający ruch na targowisku Mój Rynek ; 5) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska Mój Rynek ; 6) zakłócania spokoju; 7) wystawiania towarów poza granicami wyznaczonego miejsca; 8) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży; 9) pozostawiania na targowisku wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Miasta Zduńska Wola, służb miejskich i porządkowych poza ustalonymi godzinami otwarcia. 3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub zarządzający targowiskiem Mój Rynek jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy: 1) Policję; 2) Straż Miejską; 3) Państwowego Inspektora Sanitarnego; 4) Państwową Inspekcję Handlową. 7. Miejsca dokonywania sprzedaży powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest uwidocznić ceny towarów w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości Narzędzia pomiarowe używane na targowisku Mój Rynek powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne) Sprzedaż artykułów spożywczych, drobiu i mięsa z uboju może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych. 2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku Mój Rynek, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach Dopuszcza się rezerwację miejsc w celu dokonywania sprzedaży na targowisku Mój Rynek. 2. Regulamin świadczenia usług rezerwacyjnych określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest do uiszczania: 1) dziennej opłaty targowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola; 2) należności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowisku Mój Rynek, pobieranych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260); 3) opłaty za dzierżawę gruntu, zgodnie z zawartą umową. 2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie. Dowód uiszczenia opłaty należy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska Mój Rynek i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 3. Inkasent podczas poboru opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania wykazu obowiązujących stawek opłat targowych Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na zajmowanej powierzchni oraz do jej uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności do niepozostawiania zanieczyszczeń. 2. Dokonujący sprzedaży żywych zwierząt zobowiązani są sprawować nad nimi pełną kontrolę oraz sprzątać pozostawione po nich nieczystości. 14. Prowadzący lub zarządzający targowiskiem Mój Rynek nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku Mój Rynek Nadzór nad targowiskiem Mój Rynek w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku publicznego sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 2. Uprawnionymi, ze strony Urzędu Miasta, do prowadzenia kontroli przestrzegania regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta pracownicy. III. Postanowienia końcowe 16. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola. 17. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Szadkowskiej 20a w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim położonym przy ulicy Szadkowskiej 20 w Zduńskiej Woli, zwanym dalej targowiskiem. 2. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży płodów rolnych i leśnych, artykułów spożywczych i przemysłowych. Sprzedaż na targowisku jest dozwolona na zasadach określonych prawem i regulaminem. 3. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż w formie stacjonarnej (w budkach itp.), obwoźnej (z samochodów, straganów itp.), a także w formie obnośnej (ze skrzynek, koszy, z ręki itp.) Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 18: Targowisko wyposażone jest w tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest regulamin targowiska, stawki opłaty targowej oraz inne informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska. II. Zasady korzystania z targowiska Do dokonywania sprzedaży na targowisku uprawnieni są: 1) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych; 2) użytkownicy ogródków działkowych i przydomowych; 3) producenci rolni, którzy sprzedają własne, nieprzetworzone produkty oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego; 4) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej; 5) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 6) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów; 7) posiadacze rzeczy używanych, nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu. 2. Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru Na targowisku zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych, nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych, toksycznych lub żrących, trucizn, środków leczniczych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, zagranicznych banknotów i monet, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, towarów szkodliwych dla zdrowia, innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami, towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła; 2) zwierząt domowych. 2. Na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się: 1) spożywania napojów alkoholowych; 2) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 3) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz ) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i pojazdów na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych dla ruchu i przejazdu pojazdów) lub w inny sposób utrudniający lub hamujący ruch w obrębie targowiska; 5) zakłócania spokoju; 6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska; 7) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży. 3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub zarządzający targowiskiem jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy: 1) Policję; 2) Straż Miejską; 3) Państwowego Inspektora Sanitarnego; 4) Państwową Inspekcję Handlową. 5. Miejsca dokonywania sprzedaży powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy. 6. Osoba dokonująca sprzedaży zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości Narzędzia pomiarowe używane na placu do targowania powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne) Sprzedaż artykułów spożywczych, drobiu i mięsa z uboju może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych. 2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach Dopuszcza się rezerwację miejsc w celu dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Regulamin świadczenia usług rezerwacyjnych określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest do uiszczania: 1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola; 2) opłaty za dzierżawę gruntu, zgodnie z zawartą umową; 3) innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na targowiskach oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowiskach. 2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie. Dowód uiszczenia opłaty należy zachować i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 3. Inkasent podczas poboru opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania wykazu obowiązujących stawek opłat targowych Dokonujący sprzedaży i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w dokonywaniu sprzedaży i zakupie. 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie dźwięku za pomocą urządzeń. 3. Wszystkie towary wystawiane są tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska zobowiązane są do zabrania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i wszelkich odpadów powstałych w związku z dokonywaniem sprzedaży. 12. Prowadzący lub zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na placu targowym Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku publicznego, sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola. III. Postanowienia końcowe 14. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola. 15. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Bolesława Leśmiana - Stefana Okrzei w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim położonym przy zbiegu ulic Bolesława Leśmiana i Stefana Okrzei w Zduńskiej Woli, zwanym dalej targowiskiem. 2. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży płodów rolnych i leśnych, artykułów spożywczych i przemysłowych. Sprzedaż na targowisku jest dozwolona na zasadach określonych prawem i regulaminem. 3. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż w formie obwoźnej (z samochodów, straganów itp.), a także w formie obnośnej (ze skrzynek, koszy, z ręki itp.) Targowisko czynne jest w soboty w godzinach od 6:00 do 15: W przypadku, gdy dzień targowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, handel może być przeniesiony na inny dzień tygodnia. 3. Targowisko wyposażone jest w tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest regulamin targowiska, stawki opłaty targowej oraz inne informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska. II. Zasady korzystania z targowiska Do dokonywania sprzedaży na targowisku uprawnieni są: 1) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych; 2) użytkownicy ogródków działkowych i przydomowych; 3) producenci rolni, którzy sprzedają własne, nieprzetworzone produkty oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz ) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej; 5) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 6) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów; 7) posiadacze rzeczy używanych, nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu. 2. Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru Na targowisku zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych, nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych, toksycznych lub żrących, trucizn, środków leczniczych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, zagranicznych banknotów i monet, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, towarów szkodliwych dla zdrowia, innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami, towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła; 2) zwierząt domowych. 2. Na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się: 1) spożywania napojów alkoholowych; 2) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 3) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia; 4) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i pojazdów na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych dla ruchu i przejazdu pojazdów) lub w inny sposób utrudniający lub hamujący ruch w obrębie targowiska; 5) zakłócania spokoju; 6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska; 7) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży. 3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub zarządzający targowiskiem jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy: 1) Policję; 2) Straż Miejską; 3) Państwowego Inspektora Sanitarnego; 4) Państwową Inspekcję Handlową. 5. Miejsca dokonywania sprzedaży powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy. 6. Osoba dokonująca sprzedaży zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości Narzędzia pomiarowe używane na placu do targowania powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne) Sprzedaż artykułów spożywczych, drobiu i mięsa z uboju może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach Dopuszcza się rezerwację miejsc w celu dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Regulamin świadczenia usług rezerwacyjnych określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest do uiszczania: 1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola; 2) opłaty za dzierżawę gruntu, zgodnie z zawartą umową; 3) innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na targowiskach oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowiskach. 2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie. Dowód uiszczenia opłaty należy zachować i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 3. Inkasent podczas poboru opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania wykazu obowiązujących stawek opłat targowych Dokonujący sprzedaży i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w dokonywaniu sprzedaży i zakupie. 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie dźwięku za pomocą urządzeń. 3. Wszystkie towary wystawiane są tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 4. Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska zobowiązane są do zabrania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i wszelkich odpadów powstałych w związku z dokonywaniem sprzedaży. 12. Prowadzący lub zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na placu targowym Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku publicznego, sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola. III. Postanowienia końcowe 14. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola. 15. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim położonym przy ulicy Łaskiej 40 (frontowa część działki w pasie szerokości do 7 m) w Zduńskiej Woli, zwanym dalej targowiskiem. 2. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży kwiatów, wiązanek i zniczy. Sprzedaż na targowisku jest dozwolona na zasadach określonych prawem i regulaminem Targowisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 18:00 z wyłączeniem okresu Święta Zmarłych. 2. Targowisko wyposażone jest w tablicę informacyjną, na której zamieszczony jest regulamin targowiska, stawki opłaty targowej oraz inne informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska. II. Zasady korzystania z targowiska Do dokonywania sprzedaży na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. 2. Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru Na targowisku zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych, nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych, toksycznych lub żrących, trucizn, środków leczniczych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, zagranicznych banknotów i monet, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, towarów szkodliwych dla zdrowia, innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami, towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła; 2) zwierząt domowych. 2. Na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się: 1) spożywania napojów alkoholowych; 2) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 3) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia; 4) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i pojazdów na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych dla ruchu i przejazdu pojazdów) lub w inny sposób utrudniający lub hamujący ruch w obrębie targowiska; 5) zakłócania spokoju; 6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska; 7) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży. 3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub zarządzający targowiskiem jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy: 1) Policję; 2) Straż Miejską;

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ) Państwową Inspekcję Handlową. 5. Miejsca dokonywania sprzedaży powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy. 6. Osoba dokonująca sprzedaży zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości Dopuszcza się rezerwację miejsc w celu dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Regulamin świadczenia usług rezerwacyjnych określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest do uiszczania: 1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta; 2) opłaty za dzierżawę gruntu, zgodnie z zawartą umową; 3) innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na targowiskach oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowiskach. 2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie. Dowód uiszczenia opłaty należy zachować i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 3. Inkasent podczas poboru opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania wykazu obowiązujących stawek opłat targowych Dokonujący sprzedaży i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w dokonywaniu sprzedaży i zakupie. 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie dźwięku za pomocą urządzeń. 3. Wszystkie towary wystawiane są tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 4. Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące sprzedaż na terenie targowiska zobowiązane są do zabrania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i wszelkich odpadów powstałych w związku z dokonywaniem sprzedaży. 10. Prowadzący lub zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na placu targowym Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku publicznego, sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola. III. Postanowienia końcowe 12. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola. 13. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Ukośnej w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim położonym przy ulicy Ukośnej w Zduńskiej Woli, zwanym dalej targowiskiem. 2. Miejsce sprzedaży zgodnie z mapą załączoną do regulaminu targowiska. 3. Targowisko przeznaczone jest do prowadzenia sprzedaży płodów rolnych i leśnych, artykułów spożywczych i przemysłowych. Sprzedaż na targowisku jest dozwolona na zasadach określonych prawem i regulaminem. 3. Na targowisku może być prowadzona sprzedaż w formie obwoźnej (z samochodów, straganów itp.), a także w formie obnośnej (ze skrzynek, koszy, z ręki, itp.) Targowisko czynne jest w soboty w godzinach od 6:00 do 15:00. II. Zasady korzystania z targowiska Do dokonywania sprzedaży na targowisku uprawnieni są: 1) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych; 2) użytkownicy ogródków działkowych i przydomowych; 3) producenci rolni, którzy sprzedają własne, nieprzetworzone produkty oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego; 4) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej; 5) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 6) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie sprzedaży własnych wyrobów. 2. Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru Na targowisku zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych, nafty, benzyny, spirytusu skażonego, gazów technicznych, innych substancji lub płynów łatwopalnych, toksycznych lub żrących, trucizn, środków leczniczych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów, zagranicznych banknotów i monet, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, towarów szkodliwych dla zdrowia, innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona odrębnymi przepisami, towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła; 2) zwierząt domowych. 2. Na targowisku i terenie bezpośrednio przyległym do niego zabrania się: 1) spożywania napojów alkoholowych; 2) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów; 3) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia; 4) prowadzenia sprzedaży oraz wystawiania wszelkich przedmiotów i pojazdów na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych dla ruchu i przejazdu pojazdów) lub w inny sposób utrudniający lub hamujący ruch w obrębie targowiska;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) zakłócania spokoju; 6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska; 7) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży. 3. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła nabycia, prowadzący lub zarządzający targowiskiem jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie właściwe organy: 1) Policję; 2) Straż Miejską; 3) Państwowego Inspektora Sanitarnego; 4) Państwową Inspekcję Handlową. 5. Miejsca dokonywania sprzedaży powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby sprzedającej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwą i adresem firmy. 6. Osoba dokonująca sprzedaży zobowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości Narzędzia pomiarowe używane na placu do targowania powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram i ich pochodne) Sprzedaż artykułów spożywczych, drobiu i mięsa z uboju może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych. 2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach Dopuszcza się rezerwację miejsc w celu dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Regulamin świadczenia usług rezerwacyjnych określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia Prowadzący sprzedaż zobowiązany jest do uiszczania: 1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola; 2) opłaty za dzierżawę gruntu, zgodnie z zawartą umową; 3) innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach, w tym opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na targowiskach oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na targowiskach. 2. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie. Dowód uiszczenia opłaty należy zachować i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. 3. Inkasent podczas poboru opłaty targowej zobowiązany jest do posiadania wykazu obowiązujących stawek opłat targowych Dokonujący sprzedaży i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w dokonywaniu sprzedaży i zakupie. 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie dźwięku za pomocą urządzeń. 3. Wszystkie towary wystawiane są tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż. 4. Dokonujący sprzedaży są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące sprze-

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz daż na terenie targowiska zobowiązane są do zabrania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i wszelkich odpadów powstałych w związku z dokonywaniem sprzedaży. 12. Prowadzący lub zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na placu targowym Nadzór nad targowiskiem w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów porządku publicznego, sprawują właściwe organy i służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Prezydenta Miasta pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola. III. Postanowienia końcowe 14. Sprzedający zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów obowiązujących w obrocie towarów, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola. 15. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Mapa do Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Ukośnej w Zduńskiej Woli

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich.

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4331 UCHWAŁA NR XLV/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie lokalizacji, zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r. Projekt z dnia 14 marca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach. 1 Załącznik do uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Załącznik nr 1 I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN TARGOWISKA Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku. 1.Uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Targowisko miejskie w Milanówku czynne jest: 1) przy ul. Piłsudskiego 14 w: poniedziałek piątek w godzinach 5 00-18 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU Załącznik do uchwały Nr 99/XVII/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 6 kwietnia 2016 r. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu targowego w Zakrzówku zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r.

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK w sprawie zmiany ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5144 UCHWAŁA NR 0007.XXV.185.2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PLACU TARGOWEGO ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia 04-07-2017 r. 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Plac targowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska.

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 4880 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu Na podstwie art. 7ust.1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Gdańskim. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK UCHWAŁA Nr XXXVI/ 285 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego Mój Rynek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie 1. Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.batorego w Busku-Zdroju. Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art.7

Bardziej szczegółowo

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r.

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r. RADA EJSKA W MOSNIE UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów targowisk: w Krakowie - Rybitwach przy ul. Półłanki, w Krakowie przy ul. Balickiej nr 56 w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek w Czernikowie UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/384/94 Rady Miasta Opola z dnia 5 maja 1994 r. REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO 1 1. Targowisko towarowe przy ul. ul. Luboszyckiej - Kępskiej w Opolu czynne jest we wszystkie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2991 UCHWAŁA NR 45.366.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA

REGULAMIN TARGOWISKA Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. REGULAMIN TARGOWISKA ZARZĄDZANEGO PRZEZ DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. W DZIAŁDOWIE 1 Regulamin określa zasady administrowania Targowiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 2988 UCHWAŁA NR RG.0007.193.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4217 UCHWAŁA NR 332/XXXIV/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W Mosinie zdnia 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ii i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9963 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Zielony

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Uchwała nr 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia projekt w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku Na podstawie art.7,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 1661 UCHWAŁA NR XLV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ z dnia... 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Załącznik do zarządzenia nr 9/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. LOTNIKÓW W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Targowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29.05.2014r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE 1 1. Targowisko miejskie nr 1 w Wołominie, położone przy ul. 1 Maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3618 UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE 1 1. Targowiskami miejskimi w Pile są: - Targowisko det. Nr 1 przy ul. Rynkowej, - Targowisko det. Nr 2 przy ul. Ludowej 2. Targowiska czynne są od godz. 6.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminymiasto Grudziądz Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 3843 UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia... 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 12 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 12 czerwca 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie Na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE. z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 września 2013 r. Poz. 2677 UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 3328 UCHWAŁA NR XLVIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE. z dnia 29 października 2013 r.

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 3328 UCHWAŁA NR XLVIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 3328 UCHWAŁA NR XLVIII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej w Elizówce k/lublina Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rozdział 5 i 6, 2. Zarządzenie Prezesa Zarządu PZM

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu

Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu Załącznik nr 1 Targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60316. Targowisko Jednodniowe WZ Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego położonego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Przygranicznego przy ul.sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Na podstawie art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/219/05 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego oraz w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 276/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jerzy Skrzypczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jerzy Skrzypczyński w sprawie : targowisk gminnych Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 roku Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Targowisk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach.

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r.

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. 2856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. Nr 346 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY GMINY: 2856 nr XXXIX/312/09 z dnia 8 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Suchym Dębie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/247/06 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego w Sułkowicach i ustalenia jego regulaminu. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 6123 UCHWAŁA NR XXIV/239/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 231/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 231/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku.

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Prowadzenie handlu targowiskowego w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest zakazane.

2 Prowadzenie handlu targowiskowego w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest zakazane. w sprawie: targowisk gminnych. UCHWAŁA Nr XVI/153/08 z dnia 27 maja 2008 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A.

REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. Bielsko Biała, 11 czerwiec 2010 REGULAMIN HANDLU NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. 1 Regulamin dotycz zasad handlu w dni powszednie i niedzielę na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 204/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 30 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 204/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 30 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr 204/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej. Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo