Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 24 listopada 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 203/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk: "Zielony Rynek przy ul. Sportowej 2 Hala Targowa przy ul. Sportowej 1,5,7 oraz targowiska przy ul. Wilsona 3 w Przemyślu Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, ust.3 i ust. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 446, z późn. zm.), a także art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu postanawia uchwalić co następuje: 1. Uchwala się regulamin dla targowisk: Zielony Rynek", Hala Targowa oraz targowiska przy ul. Wilsona 3 w Przemyślu o treści jak w załączniku nr. 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 3. Traci moc uchwała Nr 76/2014 z 29 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Zielony Rynek przy ul. Sportowej 2 w Przemyślu. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2016 r. Regulamin Targowisk Miejskich Targowiskiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest: 1) targowisko Zielony Rynek zlokalizowane na działce Nr 605 obr. 207 w Przemyślu przy ul. Sportowej 2, podzielone na trzy sektory: I, II i III, przeznaczone do handlu w pawilonach, na straganach i ławkach, 2) targowisko Hala Targowa zlokalizowane na działce Nr 602, 273, 304/3, 319, obr. 207 w Przemyślu przy ul. Sportowej 1,5,7, przeznaczone do handlu w pawilonach handlowych, ławkach handlowych i lokalach, 3) targowisko zlokalizowane na działce Nr 176 obr. 207 w Przemyślu przy ul. Wilsona 3, przeznaczone do handlu w pawilonach handlowych, straganach, lokalach, stołach handlowych i ławkach handlowych. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Przemyśla, 2) administratorze targowiska - rozumie się przez to podmiot administrujący targowiskiem na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Przemyśl, 3) pawilonie handlowym - rozumie się przez to obiekt handlowy nietrwale związany z gruntem, posiadający ściany boczne i zadaszenie, 4) straganie - rozumie się przez to obiekt handlowy nietrwale związany z gruntem, posiadający zadaszenie. 5) stole handlowym - rozumie się przez to obiekt handlowy nietrwale związany z gruntem, usytuowany w budynku hali targowej, 6) ławce handlowej - rozumie się przez to obiekt handlowy nietrwale związany z gruntem, usytuowany w części zadaszonej Hali Targowej, targowisku przy ul. Wilsona oraz w części targowiska Zielony Rynek bez zadaszenia, 7) lokalu handlowym - rozumie się przez to obiekt handlowy, trwale związany z gruntem. 3. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania targowisk i dotyczy wszystkich użytkowników prowadzących działalność handlową na tych targowiskach oraz dokonujących zakupów. 4. Targowisko Zielony Rynek podzielone jest na trzy sektory: I, II i III, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego regulaminu. W sektorze: 1) I i II targowiska, dopuszcza się handel z istniejących w tych sektorach: pawilonów i kiosków, samochodów, przyczep samochodowych, ław handlowych, koszy i z ręki, 2) III dopuszcza się handel z pawilonów i straganów, 3) III wprowadza się sprzedaż okazjonalną z ławek handlowych w okresie: a) od 1 marca do 31 października, b) od 1 grudnia do 15 stycznia w zakresie sprzedaży choinek i żywych ryb. 5. Na targowisku Hala Targowa dopuszcza się handel z pawilonów, lokali, ław handlowych zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego regulaminu. 6. Na targowisku przy ul. Wilsona 3 dopuszcza się handel z pawilonów, straganów, stołów handlowych, ławek handlowych i lokali - zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego regulaminu.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz Targowiska są czynne w dni powszednie, w godzinach Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Targowiska sprawuje Prezydent. 2. Do prowadzenia działalności gospodarczej na targowisku uprawnieni są: 1) przedsiębiorcy posiadający stosowny wpis do właściwego rejestru działalności gospodarczej, 2) producenci rolni produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, działkowicze oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego spełniającego wymagania w zakresie sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. nr 5 poz. 38) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. nr 112 poz. 774), 3) twórcy ludowi i artystyczni - w zakresie sprzedaży własnych wyrobów; Przedsiębiorcy wymienieni w 2 pkt l zobowiązani są do oznaczenia swoich stanowisk szyldem zawierającym określenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, przedmiotu tej działalności oraz numeru ewidencyjnego nadanego przez administratora targowiska. 2. Osoby wymienione w 2 pkt 2 i 3 zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości Osoby prowadzące handel na targowiskach, wymienione w 2 zobowiązane są do: uiszczania upoważnionym inkasentom dziennej opłaty targowej, w wysokości i według zasad wynikających z obowiązującej w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu. 2. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie /bilet opłaty/, które należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazać do kontroli na żądanie przedstawicieli zarządcy targowiska lub uprawnionych organów. 3. Podmioty wykonujące handel na targowiskach mogą korzystać odpłatnie z urządzeń targowiska i usług świadczonych przez administratora targowiska w szczególności: 1) dzierżawy terenu pod pawilony handlowe i sprzedaż z samochodów, 2) dzierżawy straganów, 3) dzierżawy ławek handlowych, 4) dzierżawy stołów handlowych, 5) dzierżawy lokali, 6) szaletu. 4. Brak dowodu uiszczenia opłat, o których mowa w ust. l pociąga za sobą obowiązek ich uiszczenia. 5. Osoby uchylające się od uiszczenia opłaty targowej lub opłaty za urządzenia i usługi zostaną usunięte z targowiska. 5. Osoby prowadzące handel na targowiskach, wymienione w 2 zobowiązane są do: 1) zachowania czystości i porządku w obrębie zajmowanego stanowiska i wokół niego podczas prowadzenia działalności i po jej zakończeniu, 2) uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży cen, w sposób zapewniający jednoznaczną i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości, 3) selektywnego gromadzenia wszelkich odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością i umieszczania ich w odpowiednich pojemnikach udostępnionych przez administratora targowiska, 4) sprzedający grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży, winien posiadać ważny atest wystawiony przez klasyfikatora Na targowiskach obowiązuje zakaz sprzedaży następujących towarów: 1) napojów alkoholowych,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz ) nafty, benzyny, oraz innych materiałów łatwopalnych, trumien, środków leczniczych, spirytusu skażonego, trucizn itp. 3) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych, przedmiotów ekwipunku wojskowego, 4) mięsa wołowego i wieprzowego, 5) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów, 6) rzeczy używanych ( odzież, buty, galanteria itp.), 7) towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła. 2. Zabrania się prowadzenia na targowiskach sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, lub przetargów, za wyjątkiem losów loterii państwowego monopolu loteryjnego. 3. Zabrania się prowadzenia gier hazardowych. 4. Zabrania się wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie targowisk a także prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Osoby nie przestrzegające tego zakazu będą usuwane z terenu targowiska. 5. Zabrania się handlu w ciągach pieszych i komunikacyjnych targowisk. 6. Zabrania się pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiłyby utrzymanie porządku. 7. Zabrania się rozbudowy, dobudowy pawilonów handlowych i straganów, bez pisemnej zgody właściciela targowiska i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń. 8. Zabrania się umieszczania reklam i plakatów bez zgody właściciela targowiska. 9. Zabrania się podnajmowania dzierżawionych straganów, ław, stołów, lokali i terenu pod ustawienie pawilonów. 10. Zakaz, o którym mowa w ust. l pkt 6) nie dotyczy sektorów I i II targowiska Zielony Rynek, targowiska Hali Targowej oraz targowiska przy ul. Wilsona Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane. wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne. 2. Wagi i inne przyrządy miernicze używane na targowiskach powinny mieć cechę legalizacyjną i spełniać wymogi ustalone określonymi przepisami, ponadto powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 3. Za legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający Pawilon handlowy i stragan, zlokalizowany na terenie targowisk, powinien być z zewnątrz oznaczony numerem podanym przez administratora targowiska pozwalającym na identyfikację podmiotu prowadzącego sprzedaż w rejestrze prowadzonym przez administratora targowiska, wewnątrz zaś szyldem zawierającym nazwę firmy lub nazwisko i imię podmiotu gospodarczego. 2. Osoba, która posiada umowę dzierżawy urządzenia targowiskowego na targowisku Zielony Rynek jest zobowiązana do jego zajęcia do godz latem (8 00 zimą). W przypadku nie zajęcia stanowiska do w/w godziny miejsce może być udostępnione przez administratora targowiska innej osobie za pobraniem opłaty targowej. 3. Przyznane miejsce sprzedaży nie może być odstępowane innej osobie przez osobę, która uiściła opłatę targową na dane miejsce w dniu targowym. 4. Prowadzący na targowisku działalność handlową, korzystający z urządzeń targowiska, mają obowiązek: 1) informowania administratora targowiska o przerwach ewentualnych w prowadzeniu działalności (choroby, urlopu) i uzyskania jego zgody na pozostawienie na terenie targowiska pawilonu handlowego będącego własnością osoby prowadzącej działalność handlową, 2) usunięcia na wezwanie administratora targowiska swojego pawilonu handlowego, w przypadku zaprzestania działalności.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz Obowiązki administratora targowiska określa umowa. 2. Administrator targowiska zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy ogłoszeń zawierającej w szczególności: 1) adres targowiska, godziny jego otwarcia oraz nazwę i adres administratora targowiska, 2) plan sytuacyjny targowiska: Zielony Rynek z podziałem na sektory I, II i III, targowiska Hala Targowa, targowiska przy ul. Wilsona 3, określający lokalizację poszczególnych punktów handlowych wraz z ich numeracją nadaną przez zarządcę targowiska, 3) obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu, w sprawie stawek opłat targowych i regulaminu targowiska, 4) aktualne stawki opłat za usługi świadczone przez administratora targowiska, 5) obowiązujące w handlu artykułami spożywczymi podstawowe przepisy sanitarne i weterynaryjne oraz inne obowiązujące przepisy związane z działalnością prowadzoną na targowisku, 6) miejsce i terminy przyjmowania skarg i wniosków Targowiska miejskie podlegać będą kontroli w zakresie prawidłowego funkcjonowania. 2. Kontrola obejmować będzie: 1) sprawdzanie prawidłowości pobierania opłat targowych i wydawania przez inkasenta pokwitowań o odpowiednich nominałach, 2) sprawdzanie poszczególnych pawilonów handlowych i straganów pod względem posiadania tabliczek z imieniem i nazwiskiem właściciela/dzierżawcy lub nazwą firmy i jej siedzibą, 3) sprawdzanie pawilonów handlowych i straganów pod kątem nielegalnych podnajemców, 4) sprawdzanie czystości i porządku na targowiskach. 3. Kontrola prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników administratora targowiska w obecności kontrolowanego inkasenta, osoby handlującej lub przez komisję powołaną przez Prezydenta. 4. Wyniki kontroli zapisane zostają w formie protokołu podpisanego przez komisję kontrolującą, odczytanego kontrolowanemu, poddanym jego pisemnej akceptacji Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są przestrzegać przepisów Regulaminu oraz przepisów higieniczno sanitarnych i porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami. 2. W razie nie przestrzegania przez osobę handlującą na targowisku niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów regulujących prowadzenie handlu, administrator targowiska ma prawo wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, rozwiązać umowę dzierżawy lub usunąć z terenu targowiska. 12. Przyznawanie miejsc pod ustawienie pawilonów handlowych, ław handlowych, stołów, lokali i prawo dzierżawy straganów przyznawane jest w drodze przetargu, w przypadku braku chętnych możliwe jest uzyskanie prawa z tzw. wolnej ręki". 13. Wnioski i skargi dotyczące działalności zarządcy targowiska i funkcjonowania targowisk należy składać w Urzędzie Miasta, Rynek 1, Przemyśl. 14. Zmiany regulaminu następują wyłącznie w trybie właściwym dla jego ustalenia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 3843

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 3843

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 203/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2016 r.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 203/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR 76/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Zielony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2008 RADY GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Lesznie.

UCHWAŁA NR.../2008 RADY GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Lesznie. projekt UCHWAŁA NR.../2008 RADY GMINY LESZNO z dnia...2008r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Lesznie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/297/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/381/2009 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r.

Uchwała Nr L/381/2009 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. Uchwała Nr L/381/2009 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk

UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk UCHWAŁA NR XXVI/178/2013 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/165/2011 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku

Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Regulamin Targowiska Miejskiego w Milanówku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Targowisko miejskie w Milanówku czynne jest: 1) przy ul. Piłsudskiego 14 w: poniedziałek piątek w godzinach 5 00-18 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/555/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU Załącznik do uchwały Nr 99/XVII/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 6 kwietnia 2016 r. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu targowego w Zakrzówku zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO

REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/384/94 Rady Miasta Opola z dnia 5 maja 1994 r. REGULAMIN TARGOWISKA TOWAROWEGO 1 1. Targowisko towarowe przy ul. ul. Luboszyckiej - Kępskiej w Opolu czynne jest we wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej.

UCHWAŁA NR VII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej. UCHWAŁA NR VII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 lutego 2012 r. Projekt z dnia 14 marca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/224/14 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU. z dnia 30 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/224/14 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 3801 UCHWAŁA NR XXXIV/224/14 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.batorego w Busku-Zdroju. Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art.7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4331 UCHWAŁA NR XLV/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie lokalizacji, zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich.

U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. U C H W A Ł A Nr XLVII/610/2002 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu detalicznych targowisk miejskich. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 121/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach

REGULAMIN TARGOWISKA. Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Załącznik nr 1 I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN TARGOWISKA Niniejszy regulamin dotyczy targowiska zlokalizowanego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach Warunki uczestniczenia w handlu na targowisku. 1.Uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

UCHWAŁA NR XX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych UCHWAŁA NR XX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/315/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PLACU TARGOWEGO ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 31/2017 RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE z dnia 04-07-2017 r. 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Plac targowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W KONINIE

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W KONINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miasta Konina z dnia... REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W KONINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Targowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach. 1 Załącznik do uchwały nr XXXVI/233/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PNIEWACH Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Pniewach.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu

UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu UCHWAŁA NR LIX/448/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie targowiska miejskiego i jego regulaminu Na podstwie art. 7ust.1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach.

UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. UCHWAŁA NR XXXV/378/10 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach. Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 595 UCHWAŁA NR XXXIX/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 86/XV/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 86/XV/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7579 UCHWAŁA NR 86/XV/2015 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Targowiska Mój

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk

Uchwała nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Uchwała nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie

UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek w Czernikowie UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego Mój Rynek" w Czernikowie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie 1. Regulamin Targowiska Miejskiego w Nysie, zwany dalej regulaminem, określa sposób i formę oraz zasady prowadzenia handlu, usług i gastronomii na Targowisku Miejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO MÓJ RYNEK UCHWAŁA Nr XXXVI/ 285 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego Mój Rynek Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku UCHWAŁA Nr XXX/193/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXV RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5144 UCHWAŁA NR 0007.XXV.185.2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska.

UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. UCHWAŁA NR CX/725/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminu targowiska. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie

U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie U c h w a ł a Nr XXXVII/366/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Gdańskim. regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Uchwała Nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Mój Rynek w Mrozach Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach

UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach UCHWAŁA NR XXIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 230/XIX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH. z dnia 26 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 18 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 3797 UCHWAŁA NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XXXVIII RADY GMINY BARUCHOWO. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XXXVIII RADY GMINY BARUCHOWO. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 564 UCHWAŁA NR XXXVIII.235.2014 RADY GMINY BARUCHOWO z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich UCHWAŁA NR XXXI/249/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ z dnia... 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r.

Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XL/249/2013 RADY MIASTA KRAŚNIK w sprawie zmiany ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Załącznik do zarządzenia nr 9/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. LOTNIKÓW W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Targowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 8030 Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA

REGULAMIN TARGOWISKA Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. REGULAMIN TARGOWISKA ZARZĄDZANEGO PRZEZ DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. W DZIAŁDOWIE 1 Regulamin określa zasady administrowania Targowiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubsku

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubsku UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubsku Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 11, art.40 ust.2 pkt.4 oraz art.41 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH W PILE 1 1. Targowiskami miejskimi w Pile są: - Targowisko det. Nr 1 przy ul. Rynkowej, - Targowisko det. Nr 2 przy ul. Ludowej 2. Targowiska czynne są od godz. 6.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3618 UCHWAŁA NR XLII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 2988 UCHWAŁA NR RG.0007.193.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2991 UCHWAŁA NR 45.366.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach Na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 95 OBWIESZCZENIE NR 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r.

RADA EJSKA W MOSNIE RADY UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 13 czerwca 2014 r. RADA EJSKA W MOSNIE UCHWAŁA NR LXIII!442/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. U C H W A Ł A Nr XLVI(330)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska na Placu Targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku Na podstawie art.7,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856

Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1856 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1652 UCHWAŁA NR XXXVI/296/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 2155 UCHWAŁA NR 269/XXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/43/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminymiasto Grudziądz Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 4880 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu.

UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. UCHWAŁA NR LXXII/780/10 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowisk miejskich w Opolu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4217 UCHWAŁA NR 332/XXXIV/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 251/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulejówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 1. Uchwała się Regulamin targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie, * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W Mosinie zdnia 2014r. w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) w Mosinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ii i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 12/18 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 29 listopada 2018 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 12/18 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 29 listopada 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 11987 UCHWAŁA NR 12/18 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Mój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 9963 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r.

Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. 2856 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2009 r. Nr 346 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY GMINY: 2856 nr XXXIX/312/09 z dnia 8 października 2009 r. Rady Miejskiej Biała Rawska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 829 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. UCHWAŁA Nr XXXII/268/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. UCHWAŁA NR XL/277/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie regulaminów targowisk: w Krakowie - Rybitwach przy ul. Półłanki, w Krakowie przy ul. Balickiej nr 56 w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 12 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 12 czerwca 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH. z dnia 4 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR 256/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316.

Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. Załącznik nr 1 - Regulamin targowiska jednodniowego znajdującego się na działce 53/6 z obrębu 60-316. targowisko jednodniowe W-Z Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie targowiska jednodniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII-58/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29.05.2014r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO NR 1 W WOŁOMINIE 1 1. Targowisko miejskie nr 1 w Wołominie, położone przy ul. 1 Maja

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie

w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Uchwała nr 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia projekt w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku.

UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. UCHWAŁA Nr L/291/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 203/XXIII/2014 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Targowisk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku

Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia roku Uchwała Nr.../... /2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia... 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 42/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 42/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 4695 OBWIESZCZENIE NR 42/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/247/06 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu targowego w Sułkowicach i ustalenia jego regulaminu. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Przygranicznego przy ul.sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Na podstawie art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie Regulaminów targowisk miejskich

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie Regulaminów targowisk miejskich UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. w sprawie Regulaminów targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 17 marca 2014 r. REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KĄPIELOWEJ W ŻARACH Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXII/782/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r.

UCHWAŁA NR LXXXII/782/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. UCHWAŁA NR LXXXII/782/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie regulaminów targowisk. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich

UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich UCHWAŁA NR XLIX/349/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu targowisk miejskich Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej

Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej Regulamin Lubelskiej Giełdy Samochodowej w Elizówce k/lublina Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rozdział 5 i 6, 2. Zarządzenie Prezesa Zarządu PZM

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 970 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XC/864/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie regulaminów targowisk.

UCHWAŁA NR XC/864/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie regulaminów targowisk. UCHWAŁA NR XC/864/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie regulaminów targowisk. Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XVI/ 120/ 08 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Suchym Dębie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo