Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach działania 8.1 Programu zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy realizującego usługi w ramach w/w projektu. Warszawa, dnia 27 października 2014r.

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: CONSUNEO KATARZYNA URBANIAKz siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: Zamawiającym lub SOCIALON) zaprasza do składania ofert na wykonanie/realizację następujących zadań: ETAP V ( r r.) 1. Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim; 2. Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku angielskim; 3. Zakup usługi pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach polskich i angielskich; 4. Zakup usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i angielskich (AdWords lub linki sponsorowane); ETAP VI ( r r.) 1. Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim; 2. Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku angielskim; 3. Zakup usługi pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach polskich i angielskich; 4. Zakup usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i angielskich (AdWords lub linki sponsorowane); Dane Zamawiającego: CONSUNEO KATARZYNA URBANIAK tel.: ul. Mokotowska 1, Warszawa REGON: NIP: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zdefiniowanych powyżej w Dziale I.

3 Wskazane działania będą realizowane w dwóch etapach, w okresie od 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu na rynek polski oraz brytyjski innowacyjnej aplikacji do zarządzania promocją i sprzedażą usług za pośrednictwem Internetu. Planowany do wdrożenia projekt udostępni odbiorcom aplikacje, która w automatyczny sposób umożliwi zarządzanie kampaniami marketingowymi online. W ramach projektu wdrożona zostanie jedna e- usługa w postaci aplikacji internetowej pod nazwą Socialon. Aplikacja stanowiła będzie dedykowane narzędzie do organizowania oraz przeprowadzanie kampanii promocyjnych online skierowanych do firm z sektora MSP przedsiębiorstw oraz agencji interaktywnych. E-usługi umożliwiaćbędąrównieżobsługę obecnych klientów, przeprowadzanie sprzedaży oraz działańposprzedażnych. W ramach oferowanych usług dostępnebędą 3 rodzaje kampanii marketingowych: promocyjna, kuponowa i eventowa: 1. Kampania promocyjna stanowiąca podstawowy rodzaj kampanii marketingowej. Realizowana będzie poprzez wykorzystywanie 3 kanałów kontaktów z klientami e- mail, sms oraz Facebook. Cechą innowacyjną tej kampanii promocyjnej będzie zastosowanie tzw. targetowania behawioralnego oraz generatora wiadomości typu Drag & Drop. 2. W ramach kampanii kuponowych możliwabędziebezpośrednia promocja i sprzedaż kuponów i voucherów z pozycji przedsiębiorcy bez konieczności korzystania zcoraz bardziej kosztownych usług portali zakupów grupowych. Dzięki funkcjonalności możliwe będzie automatyczne generowanie kuponów i voucherów i wysłanie ich na adres lub na smartphone zaraz po dokonaniu przez klienta transakcji. Będąone udostępniane w postaci ciągu liter i cyfr lub kodów odczytywanych również przez urządzenia mobilne. 3. Kampania eventowa będzie miała za zadanie promowanie wydarzenia przed jak również po jego zakończeniu. Ponadto za jej pomocąużytkownikbędzie mógł przeprowadzićsprzedaż biletów wykorzystując do tego generator landingpage dostępny z możliwością transakcji, jak równieżwysłać bilety w formie elektronicznej na . Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących działań projektu: ETAP V ( r r.) i ETAP VI ( r r.)

4 Zadanie nr 1: Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim Opis zadania: Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Przy pomocy tego kanału promocji Zamawiający zamierza pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać już tych pozyskanych. Serwisy społecznościowe umożliwiają promowanie fanpageów dzięki zaawansowanej wyszukiwarce potencjalnych odbiorców witryn. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie ruchu na fanpageach, dzięki któremu Zamawiający w bardzo łatwy i szybki sposób będzie mógł informować swoich klientów o zachodzących zmianach w aplikacji, prowadzić akcje promocyjne oraz pozyskiwać nowych klientów aplikacji. Profil będzie prowadzony w języku polskim. Zadanie nr 2:Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku angielskim Opis zadania: Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Przy pomocy tego kanału promocji Zamawiający zamierza pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać już tych pozyskanych. Serwisy społecznościowe umożliwiają promowanie fanpageów dzięki zaawansowanej wyszukiwarce potencjalnych odbiorców witryn. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie ruchu na fanpageach, dzięki któremu Zamawiający w bardzo łatwy i szybki sposób będzie mógł informować swoich klientów o zachodzących zmianach w aplikacji, prowadzić akcje promocyjne oraz pozyskiwać nowych klientów aplikacji.profil będzie prowadzony w języku angielskim. Zadanie nr 3: Zakup usługi pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach polskich i angielskich Opis zadania: Pozycjonowanie strony internetowej będzie wymagało od Wykonawcy stworzenia stosownej listy słów kluczowych opisujących serwis Socialon, które będą skutecznie zachęcały potencjalną grupę odbiorców do jego odwiedzenia. Działania z zakresu pozycjonowania

5 powinny zmierzać do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów np. platforma marketingowa online, reklama online, narzędzia usprawniające prowadzenie kampanii marketingowej, e-marketing oraz ich odpowiedników w języku angielskim. Dzięki pozycjonowaniu zamawiający chce: dostarczyć informacji na temat oferowanych przez siebie usług potencjalnym użytkownikom, zwiększyć sprzedaż przez Internet, wykreować pozytywny wizerunek firmy, sprawić by marka stała się bardziej widoczna w sieci. Pozycjonowanie będzie przeprowadzone w wyszukiwarkach polskich i angielskich. Zadanie nr 4:Zakup usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i angielskich (AdWords lub linki sponsorowane) Opis zadania: Kampania Google AdWords jest jednym z kluczowych działań promocyjnych dla wdrażanej e- usługi, które ma na celu pozyskiwanie odbiorców platformy. Dzięki niej można, bowiem pozyskać wartościowy ruch na stronie oraz wysoki współczynnik konwersji, tj. zakupu, rejestracji, wypełniania formularza, zapisania się na listę mailingową, itp. Głównym celem kampanii będzie utrzymywanie reklam na jak najwyższych pozycjach. Wg. statystyk udostępnianych przez Google pozycje te są najczęściej klikane przy wyborze pojawiających się reklam. Wykonawca w ramach realizacji tego zadania winien przeprowadzić następujące czynności w kampanii Google AdWords: Wybór słów kluczowych; Przygotowywanie raportów; Kampania AdWords powinna być prowadzona zarówno pod kątem klientów polskich, jak i klientów z Wielkiej Brytanii.

6 III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOTARCZYĆ WYKONAWCA Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w dziale II musi zawierać następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań, skrócony opis posiadanych doświadczeń w zakresie działań opisanych w dziale II, oświadczeniewykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie. Wymogi formalne oferty: oferta musi być przygotowana w języku polskim; oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od daty zakończenia składania ofert; cena usługi musi być podana w złotych polskich (netto i brutto); dopuszcza się składanie ofert częściowych; do oferty musi być dołączone oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Consuneo Katarzyna Urbaniak; *Oferenci mogą składać oferty na niniejsze zapytanie za pośrednictwem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTYI WYBÓR WYKONAWCY

7 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego (Warszawa /00-640/ ul. Mokotowska 1). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2014 roku o godzinie Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w kopercie zaadresowanej do siedziby zamawiającego wraz z dopiskiem wskazującym nazwę projektu wskazaną w zapytaniu ofertowym. 4. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2014 roku o godzinie Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w dniu 17 listopada 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca. V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny. L.p. Parametr Waga procentowa 1. Cena za wykonanie usługi 100% Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej oferty przedstawiającej ceny za wykonanie poszczególnych modułów wg. poniższego wzoru: Ceny zadania Cena PLN [Netto] Cena PLN [Brutto] - nazwa zadania Razem Cena - waga 100 % za całość usługi obliczana będzie wg. wzoru:

8 PK1= [CN/CR] x 100 PK1 ilość punktów przy proponowanej cenie, CN cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej, CR cena oferty rozpatrywanej. VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi.przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług informatycznych określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalnoprawnych warunków Umowy, Zamawiający- z uwagi na niespełnienie się warunku o

9 podpisaniu Umowy- zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Warszawa, dnia 27 października 2014r.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 Miejscowość dn. dd.mm.rrr. FORMULARZ OFERTOWY NR 4/POIG 8.1/2014 Dotyczący: Wykonania prac składających się na budowę i utrzymanie platformy do obsługi kampanii promocyjnych MŚP w ramach projektu: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP I. Dane oferenta: Nazwa firmy: Adres: Miejscowość: NIP: Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy: Fax: II. Oferta: W imieniu <nazwa firmy>składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.1/2014 firmy Consuneo Katarzyna Urbaniak na następujących warunkach 1 : Nazwa zadania ETAP V ( r r.) Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) 1 Oferent proponuje cenę dla danego elementu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocenione zostaną wyłącznie kompletne oferty tj. zawierające wyceny, dane teleadresowe Oferenta itp.

11 Zakup usługi pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach polskich i angielskich Zakup usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i angielskich (AdWords lub linki sponsorowane) Nazwa zadania ETAP VI ( r r.).2015r.) Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim Zakup usługi prowadzenia profilu Fan Page na Facebook u na rynku polskim Zakup usługi pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarkach polskich i angielskich Zakup usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i angielskich (AdWords lub linki sponsorowane) Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) III. Skrócony opis posiadanych doświadczeń: < > IV. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego 4/POIG 8.1/2014; 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia; 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym; 4. Będę ściśle współpracował z innymi wykonawcami realizującymi prace na rzecz firmy Consuneo Katarzyna Urbaniak. 5. W związku z ubieganiem się o realizację usług zawartych w zapytaniu ofertowym nr: 4/POIG 8.1/2014w ramach Programu, Działanie 8.1 Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP pragnę oświadczyć, iż firma <..>nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, tj. z Consuneo Katarzyna Urbaniak. 6. Niniejsza oferta jest ważna do dnia <dd.mm.rrrr.>

12 7. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia również w sytuacji, złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia. Z poważaniem,

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo