SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU"

Transkrypt

1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 14 maja 2015 roku 1

2 SPIS TREŚCI Strona SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 9 SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY BORYSZEW S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEj SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SEGMENTY OPERACYJNE

3 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego w tys. EURO Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Zysk na działalności operacyjnej Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto, razem Liczba akcji zwykłych *) Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/eur) 0,12 0,05 0,03 0,01 Zanualizowana EBITDA Dług odsetkowy netto Dług odsetkowy netto/ EBITDA 2,7 4,1 2,7 4,1 Zanualizowany zysk netto / 1 akcję 0,55 0,06 0,13 0,01 w tys. PLN w tys. EUR Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał akcyjny Liczba akcji zwykłych *) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 3,81 4,18 0,93 0,98 *) Powyższa liczba akcji nie obejmuje akcji skupionych przez Grupę w ramach Programu skupu akcji własnych 3

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej (4 541) (10 655) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Zysk/strata netto na działalności zaniechanej 596 (1 493) Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadający: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli Zysk/strata na akcję Zysk netto przypadający jednostce dominującej(tys. zł) Liczba akcji zwykłych *) Zysk na jedną akcję (zł) 0,12 0,05 Zanualizowany zysk netto przypadający jednostce dominującej Zanualizowany zysk netto / 1 akcję 0,55 0,06 *) Powyższa liczba akcji nie obejmuje akcji skupionych przez Grupę w ramach Programu skupu akcji własnych 4

5 Zysk netto Dochody ujęte w kapitałach Dochody ujęte w kapitałach, które mogą być przeniesione do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej (8 168) (4 801) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (8 919) (785) Rachunkowość zabezpieczeń Podatek dochodowy 589 (148) Dochody ujęte w kapitale, które nie zostaną przeklasyfikowane na wynik finansowy Kapitał z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze - - Podatek dochodowy - - Dochody ujęte w kapitałach razem (6 396) (5 431) akcjonariuszom jednostki dominującej (9 014) (5 363) udziałom niedającym kontroli (68) Całkowite dochody ogółem, w tym przypadające: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży - - Koszty sprzedaży - - Koszty ogólnego zarządu - - Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe 50 - Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej (191) (444) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (419) (313) Zysk (strata) netto, w tym przypadający: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli Liczba akcji zwykłych *) Zysk/ strata na jedną akcję (zł) 0 0 *) Powyższa liczba akcji nie obejmuje akcji skupionych przez Grupę w ramach Programu skupu akcji własnych 5

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na Stan na Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Udziały i akcje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności handlowe oraz pozostałe Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe Pochodne instrumenty finansowe Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem

7 PASYWA Stan na Stan na Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały/akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z przeliczenia zobowiązań pracowniczych Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania gruntów inwestycyjnych Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Pozostałe pasywa Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Pochodne instrumenty finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Pozostałe pasywa Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczane do sprzedaży Zobowiązania razem Pasywa razem

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje (54 069) Amortyzacja Odsetki od zobowiązań finansowych Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach - (1 164) Zysk /strata z działalności inwestycyjnej (1 939) (2 903) Zmiana stanu należności ( ) ( ) Zmiana stanu zapasów (21 065) (20 313) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (3 915) Pozostałe pozycje (1 326) Podatek dochodowy zapłacony(zwrócony) (5 750) (961) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 527) Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze zbycia udziałów i akcji w podmiotach z GK - - Wpływy z dywidendy Wydatki na nabycie aktywów trwałych (13 552) (28 923) Nabycie udziałów i akcji w pomiotach z GK - (921) Nabycie aktywów finansowych (30 950) (8 484) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 295) (35 581) Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji - - Wpływy z kredytów Wpływy z pożyczek Inne wpływy Wydatki na nabycie akcji własnych (9 030) - Spłata kredytów (94 799) (82 131) Spłata pożyczek - - Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji.. (6 643) (8 017) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (5 325) (3 968) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto (34 998) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (34 998) Różnice kursowe Środki pieniężne na początek roku obrotowego Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Rachunkowość zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski/Straty z przeszacowania świadczeń pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostce dominującej Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli Stan na r ( ) (4 713) (371) Wycena instrumentów zabezpieczających Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży (3 920) (3 920) (3 304) (7 224) Wycena świadczeń pracowniczych Różnice kursowe (9 327) (9 327) (8 309) Zysk za 1 kwartał 2015r Całkowite dochody ogółem za 1 kwartał 2015 r (3 920) - (9 327) Nabycie akcji własnych Boryszew SA (9 030) (9 030) (9 030) Zmiana struktury Grupy (6 360) Stan na r ( ) (8 633) (371) (5 619) Kapitały razem Kapitał akcyjny akcje własne Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Rachunkowość zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski/Straty z przeszacowania świadczeń pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostce dominującej Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli Stan na r (89 978) (1 445) Kapitały razem Wycena instrumentów zabezpieczających (61) (61) 67 6 Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży (213) (213) (423) (636) Różnice kursowe (5 089) (5 089) 288 (4 801) Zysk za 1 kwartał 2014 r Całkowite dochody ogółem za 1 kwartał 2014 r (61) (213) - (5 089) Stan na (89 978) (1 506)

10 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU Strona 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWOŚCI OPIS DOKONAŃ GRUPY BORYSZEW W I KWARTALE 2014 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W PREZENTOWANYM OKRESIE PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ W OKRESIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIETYPOWE, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH ORAZ DANYCH SZACUNKOWYCH OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY OD POCZĄTKU ROKU, ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM LUB SPRZEDAŻA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKU FINANSOWEGO NA BIEŻĄCY ROK AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI SPÓŁKI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ ZMIANY STANU POSIADANYCH AKCJI LUB OPCJI NA AKCJE W BIEŻĄCYM OKRESIE OD DNIA PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIĘCEJ ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

11 RADA NADZORCZA BORYSZEW S.A. Na dzień 1 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie: Pan Janusz Siemieniec Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zygmunt Urbaniak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mirosław Kutnik Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Jan Bogolubow Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Krężel Członek Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Pietka Członek Rady Nadzorczej W dniu 28 kwietnia 2015 roku Pana Tadeusza Pietka złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto w dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Urbaniaka oraz powołało Panią Małgorzatę Krauze. Na dzień publikacji raportu Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie: Pan Janusz Siemieniec Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Krężel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mirosław Kutnik Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Jan Bogolubow Członek Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Krauze Członek Rady Nadzorczej. ZARZĄD BORYSZEW S.A. Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie: Pan Piotr Szeliga Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Pan Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Pan Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Pan Cezary Pyszkowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Fuzji i Rozwoju Sektora Automotive. W dniu 30 stycznia 2015 roku Pan Miłosz Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2015 roku. Pan Miłosz Wiśniewski był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego Spółki. Na dzień publikacji raportu Zarządu Boryszew S.A. funkcjonuje w składzie: Pan Piotr Szeliga Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Pan Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju. Pan Cezary Pyszkowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Fuzji i Rozwoju Sektora Automotive. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Informacje zawarte w Raporcie kwartalnym za I kwartał 2015 roku zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r.) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe stosowane przez Grupę szczegółowo przedstawione zostały w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2014 rok, opublikowanym w dniu 20 marca 2015 roku. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (lub jednostki zależne od jednostki dominującej) sporządzone na dzień bilansowy. Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wybrane dane finansowe w początkowej części raportu zostały przedstawione w EUR zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r.). 11

12 ZASADY PRZELICZANIA DANYCH FINANSOWYCH NA EUR Przy przeliczaniu wartości wyrażonych w złotych polskich na EUR przyjęto następujące kursy: średni kurs EUR w okresie kurs EUR na ostatni dzień okresu r. 4,1894 4, r. 4,1893 4, r. 4,1489 4, OPIS DOKONAŃ GRUPY BORYSZEW W I KWARTALE 2014 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY A. OSIĄGNIĘTE WYNIKI Czynniki mające wpływ na wyniki uzyskane w I kwartale 2015 roku. Ogólna sytuacja makroekonomiczna Ogólna sytuacja makroekonomiczna w I kwartale 2015 roku była mniej korzystna w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Średnie wartości wskaźników PMI, określających poziom aktywności w przemyśle najważniejszych gospodarek dla Grupy Kapitałowej, czyli strefy Euro (w tym Niemiec) oraz Polski nieznacznie przekraczały poziom 50 pkt uważany za granicę kryzysu i wynosiły odpowiednio 52 pkt w przypadku średniej dla gospodarek UE oraz dla samych Niemiec, oraz 54 pkt dla Polski (w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one średnio ok. 55 pkt.). Pomimo gorszych odczytów wskaźników PMI, Komisja Europejska opublikowała w maju br. korzystne prognozy dot. wzrostu PKB w 2015 roku wynoszące +3,3% dla Polski oraz +1,8% dla Unii Europejskiej. W porównaniu do poprzedniej prognozy, bieżąca prognoza jest wyższa dla Polski 0,5 pp i o 0,5 pp dla Unii Europejskiej. Sprzedaż samochodów Pomimo gorszej sytuacji makroekonomicznej sprzedaż samochodów w Europie wzrosła. Wg. danych ACEA, rynek samochodów osobowych w Europie uległ powiększeniu w I kwartale 2015 roku o 8,6 %. Główny klient Segmentu Motoryzacja Grupa Volkswagen, zanotował w I kwartale 2015 roku ponad 10% wzrost sprzedaży samochodów na rynku europejskim (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Rynek europejski pozostaje kluczowy dla Segmentu Motoryzacja, pomimo obecności podmiotów tego Segmentu na rynkach Ameryki Południowej i Azji. Ceny podstawowych surowców oraz kursy walut W związku z dużym udziałem spółek działających w branży metali nieżelaznych (udział w przychodach ponad 50%), Grupa Kapitałowa jest wrażliwa na wahania średnich cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). W omawianym okresie spadły średnie ceny miedzi o 17% i ołowiu o 14%. Spośród czterech podstawowych metali, na londyńskiej giełdzie wzrosła cena aluminium (+5%) i cynku (+3%). Porównanie średnich cen metali na LME oraz średnich kursów EUR i USD w omawianych okresach pokazują poniższe wykresy i tabela: 12

13 I Q 2015 I Q 2014 Aluminium [USD] Miedź [USD] Cynk [USD] Ołów [USD] EUR 4,19 4,19 USD 3,73 3,05 Aluminium [PLN] Miedź [PLN] Cynk [PLN] Ołów [PLN] Źródło: notowania dzienne LME i NBP Dolar umocnił się o 22% względem polskiej złotówki. Poziom notowań dolara ma wpływ na przychody Grupy. Ze względu na fakt, iż w istotniej mierze zależą od poziomu notowań metali, które stanowią główny składnik ceny produktów z metali nieżelaznych. Średni kurs euro nie uległ zmianie. Poziom notowań euro jest istotny dla wyników Grupy, ze względu na fakt dominacji marż przerobowych wyrażonych w tej walucie oraz 75% udziałem sprzedaży poza Polskę, głównie do strefy euro. Średnie notowania euro były w stosunku do polskiego złotego na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto podkreślić, że wystąpił spadek kursu EUR/USD do poziomu 1,12 w I kwartale 2015 roku (1,37 w I kwartale 2014 roku). Umacnianie dolara wobec euro ma negatywny wpływ na wyniki Grupy. Przychody ze sprzedaży/popyt na produkty Grupy Przychody Grupy Kapitałowej Boryszew w I kwartale 2015 roku wyniosły 1 492,4 mln zł i były o 21,5% wyższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost przychodów dotyczył głównie spółek metalowych i był w dużej mierze następstwem: wzrostu wolumenów sprzedaży, wzrostu cen metali liczonych w polskim złotym w skutek umocnienia się dolara amerykańskiego, bądź w skutek wzrostu notowań na LME. Grupa Kapitałowa Boryszew zanotowała, względem analogicznego okresu roku poprzedniego wyższy wolumen sprzedaży. Wzrost wolumenu sprzedaży wynosił 21,5%. 13

14 Wolumen Wolumen sprzedaży sprzedaży GK Boryszew GK Boryszew 4Q2011 vs Q2012 vs 2013 IQ działalność 2014vs działalność IQ kontynuowana 2015 [tys. [tys. T] T] działalność kontynuowana [tys. T] wzrost wzrost o 22% 8% 79,7 65, Q Q 2015 Większość podmiotów Grupy uzyskała wyższy wolumen sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe wzrosty dotyczyły podmiotów: Odział NPA Skawina ze wzrostem 3,6 tys. ton (tj. 64,5%), Zakład Aluminium Konin ze wzrostem o 6,7 tys. ton (43,1%), Baterpol S.A. ze wzrostem o 3,4 tys. ton (tj. 35,8%), WM Dziedzice SA ze wzrostem o 1,4 tys. ton (tj. o 17,1%). Wzrost wolumenów sprzedaży w Oddziale NPA Skawina był następstwem modernizacji i uruchomienia dodatkowej linii walcowniczej, co spowodowało istotne zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu. Ponad 40 % wzrost wolumenów sprzedaży Zakładu Aluminium Konin wynikał zarówno z większej sprzedaży będącej efektem zakończonych prac modernizacyjnych, jak i niższego poziomu odniesienia (w I kwartale 2014 rok produkcja zakładu była ograniczona ze względu na trwający wtedy proces modernizacyjny). Ponadto możemy zaobserwować, wzrost wolumenów sprzedaży Grupy, w ujęciu ciągnionym 12-miesięcznym od czerwca 2012 roku. Poziom przychodów ze sprzedaży w Grupie był wypadkową przychodów oraz poziomów wolumenów w najważniejszych segmentach: Segment Motoryzacja - przychody 525,9 mln zł (546,9 mln zł w I kwartale 2014), Segment Aluminium przychody 367,7 mln zł (215,4 mln zł w I kwartale 2014), wolumeny 31,6 tys. ton (21,3 tys. w I kwartale 2014), Segment Miedzi przychody 230,8 mln zł (234,5 mln zł w I kwartale 2014), wolumeny 12,8 tys. ton (11,6 tys. ton w I kwartale 2014), Segment Cynku i Ołowiu przychody 207,1 mln zł (138,7 mln zł w I kwartale 2014), wolumeny 22,4 tys. ton (19,0 tys. ton w I kwartale 2014), Segment Handel i pozostałe przychody 133,0 mln zł (44,3 mln zł w I kwartale 2014), Segment Wyroby chemiczne przychody 73,7 mln zł (77,4 mln zł w I kwartale 2014), wolumeny 12,8 tys. ton (13,7 tys. ton w I kwartale 2014), 14

15 Osiągnięte wyniki Na poniższym wykresie przedstawiono wielkość składowych tworzących poszczególne pozycje rachunku wyników w I kwartale 2015 roku. Wynik brutto na sprzedaży po I kwartale 2015 roku wyniósł 129,7 mln zł i był wyższy o 23,1 mln zł od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost wyników był głównie następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży. Średnia rentowność brutto na sprzedaży pozostała na tym samym poziomie 8,7%. Pomimo wzrostu przychodów i wolumenów sprzedaży nastąpił nominalny i realny (w porównaniu do przychodów) spadek kosztów sprzedaży (nominalnie o 0,1 mln zł, realnie o 0,4 punktu procentowego). Spadek kosztów zarządu wyniósł 0,2 mln zł i był związany z kontynuowaną polityką optymalizacji kosztów stałych. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło minus (1,9) mln zł i było niższe o 7,5 mln w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Po I kwartale 2015 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej wyniósł 49,9 mln zł, wobec 34,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W poszczególnych segmentach operacyjnych, wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco: Segment Aluminium wynik operacyjny 18,9 mln zł (6,5 mln zł w I kwartale 2014), Segment Motoryzacja wynik operacyjny 8,4 mln zł (16,2 mln zł w I kwartale 2014), Segment Działalność holdingowa - wynik operacyjny 7,8 mln zł (9,9 mln zł w I kwartale 2014), Segment Cynku i ołowiu wynik operacyjny 7,5 mln zł (1,8 mln zł w I kwartale 2014), Segment Miedzi - wynik operacyjny 3,3 mln zł (4,0 mln zł w I kwartale 2014), Segment Wyroby chemiczne wynik operacyjny 2,7 mln zł (1,9 mln zł w I kwartale 2014), Segment Handel i pozostałe - wynik operacyjny 1,9 mln zł (0,3 mln zł w I kwartale 2014). W porównaniu do danych za I kwartał 2014 rok, wynik operacyjny Grupy zwiększył się o 15,9 mln zł. 15

16 Odchylenie poziomu wyniku operacyjnego w I kwartale 2015 roku było następstwem zmian w poszczególnych najistotniejszych segmentach: wyższych wyników w Segmencie Aluminium wzrost wyników dotyczył obydwu podmiotów produkcyjnych segmentu. Zakład Aluminium Konin (Impexmetal SA) osiągnął wzrost wyników operacyjnych dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży spowodowanym powróceniem do realnych mocy produkcyjnych po ukończeniu procesu modernizacyjno-remontowego. Oddział NPA Skawina osiągnął wzrost wyników operacyjnych na skutek wyższych o 65% wolumenów sprzedaży będących następstwem zwiększenia zdolności produkcyjnych.. niższych wyników w Segmencie Motoryzacja spadek wyników był spowodowany głównie niższą sprzedażą narzędzi oraz zakończeniem okresu obowiązywania podwyższonych cen w BKD Niemcy na produkty sprzedawane do Grupy Volkswagen (zgodnie z podpisaną umową handlową w 2011 roku). Ww. niższa sprzedaż narzędzi była związana z faktem ponadprzeciętnej ilości zafakturowanych projektów w I kwartale 2014 roku. wyższych wyników w Segmencie Cynku i Ołowiu wzrost wyników operacyjnych nastąpił w obydwu spółkach produkcyjnych (tj. Baterpol S.A. i ZM Silesia S.A.). Spółka Baterpol S.A. miała dodatni oraz wyższy wynik operacyjny, dzięki wyższym wolumenom sprzedaży oraz niższym kosztom zakupu podstawowego surowca złomu akumulatorowego. W przypadku ZM Silesia S.A. wzrost wyników operacyjnych był głównie efektem niższych kosztów zakupu surowca. niższych wyników w Segmencie Miedzi spadek wyników operacyjnych dotyczył obu spółek segmentu. Spółka Hutmen S.A. miała niższy wynik na sprzedaży produktów z uwagi na 6% spadek wolumenów sprzedaży oraz spadek marż przerobowych większości grup asortymentowych. W przypadku WM Dziedzice S.A. spadek wyników nastąpił pomimo rekordowych wolumenów sprzedaży. Główną przyczyną był spadek jednostkowych marż przerobowych. wyższych wyników operacyjnych w Segmencie Produkty Chemiczne wzrost wyników operacyjnych dotyczył większości podmiotów segmentu i wystąpił pomimo braku wyników na Wydziale Dyspersji i Klejów (Boryszew ERG) na skutek ich sprzedaży w połowie 2015 roku. wzrost wyników w Segmencie Handel i pozostałe wynikał ze wzrostu przychodów oraz zmiany mixu towarów na korzyść towarów o wyższej marży jednostkowej. Saldo przychodów/kosztów finansowych wyniosło minus 4,5 mln zł i było wyższe o 6,1 mln zł, co było głównie efektem wyższego dodatniego salda różnic kursowych oraz instrumentów pochodnych z wynikiem 3,3 mln zł. Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 36,2 mln zł i był wyższy o 19,7 mln zł od wyniku I kwartału roku ubiegłego. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości 0,6 mln zł, wynik I kwartału 2015 roku był wyższy o 21,8 mln zł i wyniósł 36,8 mln zł. Warto podkreślić, że Grupa Kapitałowa osiągnęła wyniki lepsze od ubiegłorocznych na prawie każdym poziomie rachunku wyników. 16

17 Przepływy pieniężne w I kwartale 2015 roku zostały pokazane na poniższym wykresie: W I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała ujemne wpływy z działalności bezpośrednio operacyjnej w wysokości (8,5) mln zł. Główną przyczyną ujemnych przepływów z działalności operacyjnej było nominalne zwiększenie zaangażowania w kapitał pracujący jako następstwo zwiększenia skali działalności Grupy (wzrost przychodów o 21,5%). Realna wartość kapitału pracującego, liczona jako cykle rotacji spadła o około 9%. Ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wynikało głównie z tytułu udzielonych pożyczek, nabytych obligacji oraz zakupionych akcji w łącznej kwocie 31,0 mln zł oraz z tyt. ujemnego salda netto inwestycji w majątek trwały w wysokości 13,5 mln zł. Najważniejsze wydatki w majątek trwały dotyczyły spółek: Impexmetal S.A. (2,6 mln zł), Baterpol S.A. (1,9 mln zł), Maflow Brazylia (1,6 mln zł) ZM Silesia S.A, (1,4 mln zł), Boryszew Oberflächentechnik Deutschland (1,2 mln zł). Po I kwartale 2015 roku zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Boryszew wyniosło 935,8 mln zł i było wyższe o 58,5 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku. B. INNE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA BORYSZEW S.A. Skup akcji Boryszew S.A. Działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art pkt 8) i art Kodeksu spółek handlowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia publikacji raportu: - Spółka Boryszew S.A. nabyła łącznie sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. - Spółka SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna Boryszew S.A.) nabyła łącznie sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Powyższe akcje dają łącznie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,77% kapitału zakładowego Spółki. Na dzień publikacji raportu Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o akcje Boryszew S.A., uprawniających do głosów na WZ, co stanowi 5,42% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. 17

18 Wypłata dywidendy z zysku za 2014 rok W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. podjęło uchwałę w prawie podziału zysku netto za 2014 rok. Zgodnie z w/w uchwałą osiągnięty w 2014 roku zysk netto Spółki w kwocie ,93 zł przeznaczono: na wypłatę dywidendy kwotę 10 groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy, na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 2 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 roku. Informacje o innych istotnych wydarzeniach były przekazane w formie raportów bieżących Spółki i są dostępne na stronie: ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Pożar w zakładzie spółki zależnej W dniu 13 kwietnia 2015 roku miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Prenzlau należącym do Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH spółki zależnej od Boryszew S.A.. Na dzień publikacji raportu w hali wtrysku została przywrócona produkcja, funkcje hali galwanizacji przejęli poddostawcy. Mienie, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego, w tym od utraty zysku. Zawarcie porozumienia pomiędzy Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. W dniu 29 kwietnia 2015 roku zostało zawarte porozumienia pomiędzy Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. w sprawie współpracy w dziedzinie zarządzania posiadanymi przez Grupę Boryszew nieruchomościami. 3. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W PREZENTOWANYM OKRESIE W przypadku Grupy Kapitałowej Boryszew zjawisko sezonowości/cykliczności występuje w nieznacznym zakresie. W zakresie segmentu metali nieżelaznych sezonowością cechują się jedynie produkty sprzedawane na potrzeby sektora budowlanego. Należy do nich zaliczyć: miedziane rury instalacyjne i rury kondensatorowe z miedzioniklu produkowane przez Hutmen S.A., rury kondensatorowe z mosiądzu, wykorzystywane w przemyśle ciepłowniczym, produkowane przez WM Dziedzice S.A., blachy dachowe cynkowo-tytanowe oraz drut cynkowy produkowane przez ZM Silesia S.A. Najwyższa sprzedaż tych produktów jest realizowana w II i III kwartale, na co dominujący wpływ mają warunki pogodowe decydujące o możliwości prowadzenia prac budowlanych, a także koniunktura w branży budowlanej. Pozostałe wyroby tego segmentu nie wykazują tak wyraźnej cykliczności, wahania występujące w ich sprzedaży są głównie skutkiem warunków makroekonomicznych oraz koniunktury. W zakresie Segmentu Motoryzacji sezonowość dotyczy miesięcy wakacyjnych, oraz miesiąca grudnia, podczas których znacząco spada produkcja samochodów, co przekłada się na spadek zamówień na komponenty w tym okresie. Sezonowość występuje także w przypadku części produktów wytwarzanych przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie. Dotyczy ona płynów chłodniczych dla motoryzacji (kumulacja w III i IV kwartale z tendencją do przesuwania na początek I kwartału kolejnego roku) oraz wykończeniowych materiałów budowlanych (począwszy od II kwartału do przełomu III i IV kwartału). Pozostałe produkty Grupy Kapitałowej nie wykazują szczególnych oznak cykliczności. Należy zaznaczyć, że w związku z grudniowym okresem świątecznym i planowanymi przez odbiorców postojami, w tym okresie corocznie obserwowana jest niższa sprzedaż. 18

19 4. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ W OKRESIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU Grupa Kapitałowa Boryszew działa w obszarze siedmiu rodzajów segmentów branżowych: SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność holdingowa Wyroby chemiczne Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Handel i Pozostałe Boryszew S.A. Centrala, Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Boryszew S.A. Oddział Elana, Torlen Sp. z o.o., Elana Energetyka Sp. z o.o., Elana Pet Sp. z o.o., Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG, Elimer Sp. z o.o., Boryszew S.A. Oddział Nylonbor. Boryszew S.A. Oddział Maflow, Maflow BRS s.r.i., Maflow Spain Automotive S.L.U., Maflow Components Co. Ltd., Maflow do Brasil Ltda., Maflow France Automotive S.A.S., ICOS GmbH, Theysohn Kunstoff GmbH, Theysohn Formenbau GmbH, Boryszew Kunstofftechnik Deutschland GmbH, AKT Plastikarska Technologie Cechy spol. s.r.o., Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, BRS YMOS GmbH, Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH, Boryszew Deutschland GmbH, Boryszew Plastitics Rus, Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o. (do Tensho Poland Corporation Sp. z o.o.), FŁT Polska Sp. z o.o., FLT Bearings Ltd., FLT France S.A.S., FLT Metals Ltd.; Impexmetal S.A., Boryszew S.A Oddział NPA Skawina, Symonvit Ltd. ZM SILESIA S.A., Baterpol S.A., Polski Cynk Sp. z o.o. Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. Metalexfrance S.A., Impexmetal S.A. Oddział Handlowy, S&I S.A., SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Impex invest Sp. z o.o.,eastside Capital Investments Sp. z o.o., Baterpol Recycler, Sp. z o.o., Baterpol Recycler, Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Baterpol S.A. Sp. komandytowa, Surowce Hutmen S.A. Sp. komandytowa, Baterpol S.A. i Wspólnicy Sp. komandytowa, Oddział Elana Nieruchomości. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG KIERUNKÓW GEOGRAFICZNYCH Sprzedaż krajowa Sprzedaż do krajów UE Sprzedaż do pozostałych krajów europejskich Sprzedaż poza Europę Przychody ze sprzedaży razem ( działalność kontynuowana)

20 PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W I KWARTALE 2015 ROKU (dane dotyczą działalności kontynuowanej) Działalność holdingowa Wyroby chemiczne Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Handel i pozostałe Razem wyłączenia konsolidacyjne - pomiędzy segmentami Razem Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedaży segmentu Wynik na sprzedaży w segmencie Koszty zarządu i sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Aktywa segmentu Zobowiązania segmentu Działalność holdingowa Wyroby chemiczne Motoryzacja Aluminium Cynk i ołów Miedź Handel i pozostałe Razem wyłączenia konsolidacyjne -pomiędzy segmentami Razem Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedaży segmentu Wynik na sprzedaży w segmencie Koszty zarządu i sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik operacyjny segmentu Amortyzacja Aktywa segmentu Zobowiązania segmentu

21 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W I kwartale 2015 roku oraz do momentu publikacji raportu Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych. KAPITAŁOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE W I kwartale 2015 roku oraz do momentu publikacji raportu Spółka nie emitowała kapitałowych papierów wartościowych. 6. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIETYPOWE, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU Do czynników i zdarzeń nietypowych, które miały wpływ na wyniki Grupy w I kwartale 2015 r. oraz ich porównanie z okresem poprzedzającym należy zaliczyć czynniki mające wpływ na porównywalność danych: uzyskanie pełnych zdolności produkcyjnych w Zakładzie Aluminium Konin (Impexmetal S.A.) na skutek zakończenia w II kwartale 2014 roku, prac inwestycyjno-modernizacyjnych, co aktualnie wpłynęło na znaczący wzrost wolumenów sprzedaży w ww. podmiocie, zwiększenie mocy produkcyjnych (od połowy II kwartału 2014 roku) i wolumenów sprzedaży w Oddziale NPA Skawina na skutek modernizacji i uruchomienia dodatkowej linii walcowniczej, co spowodowało istotne zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu, sprzedaż w połowie 2014 roku Wydziału Dyspersji i Klejów będących częścią Oddziału Boryszew ERG. 7. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH ORAZ DANYCH SZACUNKOWYCH W 1 kwartale 2015 roku nie wystąpiły istotne zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ Boryszew S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Boryszew. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą krajowe i zagraniczne spółki zależne, współzależne, stowarzyszone i pozostałe. Jako Spółka matka Grupy Boryszew pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej. Podstawowym przedmiotem działalności Centrali w Warszawie jest zarządzanie Grupą Kapitałową, a jej celem jest wzrost wartości Spółki w długim okresie. W I kwartale 2015 roku Boryszew S.A. prowadziła działalność w oparciu o: Oddział Maflow w Tychach producent przewodów dla branży automotive, w tym głównie klimatyzacyjnych, wspomagania kierownicy oraz gumowych różnego zastosowania. Majątek Oddziału, stanowiący największe aktywa produkcyjne Grupy Maflow, został nabyty w dniu 10 sierpnia 2010 roku. Oddział Elana w Toruniu producent włókien oraz tworzyw poliestrowych o szerokim zastosowaniu Najważniejsze produkty to włókna cięte oraz kule silikonowe. Oddział Elana powstał w wyniku połączenia Boryszew S.A. ze spółką Elana S.A. w dniu 28 stycznia 2005 roku. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami należącymi do Grupy. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina producent walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych ze specjalnych stopów aluminium o konstrukcjach eliminujących zagrożenie zjawiskami typu black out oraz dostawą mediów energetycznych dla odbiorców zewnętrznych, Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie producent produktów z branży chemicznej. Sztandarowym produktem Spółki jest płyn do chłodnic "Borygo". Oddział Nylonbor w Sochaczewie producent nowoczesnych poliamidów konstrukcyjnych, wykorzystywanych do produkcji elementów maszyn i urządzeń, oraz środków pozoracji pola walki dla zastosowań wojskowych, Oddział Enterprise Data Center w Toruniu - zajmuje się realizacją projektów informatycznych dla spółek Grupy oraz podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury teleinformatycznej, 21

22 STRUKTURA GRUPY BORYSZEW Grupa kapitałowa stworzona przez Boryszew S.A. w ciągu kilku lat stała się jedną z największych grup przemysłowych w Polsce. W 2005 roku Boryszew S.A. przejęła kontrolę nad notowaną na GPW spółką Impexmetal S.A., skupiającą wokół siebie spółki produkcyjne z branży metali kolorowych i handlu łożyskami. W 2010 roku Spółka przejęła kontrolę nad Grupą Maflow, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Od tego roku branża automotive staje się kluczowym segmentem działalności Grupy. W 2011 i 2012 roku kontynuowała realizację strategii rozwoju poprzez przejęcia przedsiębiorstw z branży automotive. W lipcu 2011 roku Spółka podpisała umowy przejęcia dwóch niemieckich Grup Kapitałowych (AKT/ICOS Theysohn), działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz w marcu 2012 roku umowę nabycia aktywów niemieckiej Grupy YMOS, wiodącego europejskiego producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive. W czerwcu 2014 roku Boryszew S.A. nabyła 80% udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (obecnie: Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o.), producenta wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym: elementów dla przemysłu telewizyjnego (zarówno detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne), plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne. SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI: Udział Skład GK Boryszew na dzień jednostki Udział w Siedziba dominującej glosach Podmiot zależny od: roku w kapitale (%) (%) Boryszew S.A: Warszawa jednostka dominująca Centrala w Warszawie Oddział Elana w Toruniu Warszawa Toruń Segment działalności Działalność holdingowa Wyroby chemiczne Oddział Elana Nieruchomości Toruń Pozostałe Oddział Maflow w Tychach Tychy Motoryzacja Oddział NPA Skawina Skawina Aluminium Oddział Boryszew ERG Oddział Nylonbor Sochaczew Sochaczew Elimer Sp. z o.o. Sochaczew 52,44 52,44 Boryszew S.A. Torlen Sp. z o.o. Toruń Boryszew S.A. Elana Energetyka Sp. z o.o. Toruń Boryszew S.A. Elana Pet Sp. z o.o. Toruń Boryszew S.A. Boryszew Components Poland Sp. z o.o. Toruń Boryszew S.A. Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Wyroby chemiczne Spółka nie prowadzi działalności Boryszew HR Service Sp. z o.o. Toruń Boryszew SA Pozostałe SPV Boryszew 3 Sp. z o. o Warszawa Boryszew SA Pozostałe Boryszew Commodities Sp. z o.o. Warszawa Boryszew SA Pozostałe 22

23 SPV Boryszew 5 Sp. z o. o Warszawa Boryszew SA Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Toruń Boryszew S.A. Spółka nie prowadzi działalności Działalność holdingowa Maflow Polska Sp. z o.o. Warszawa Boryszew S.A. Motoryzacja Maflow BRS s.r.i Włochy Boryszew SA Motoryzacja Maflow Spain Automotive S.L.U Hiszpania Boryszew SA Motoryzacja Maflow France Automotive S.A. Francja Boryszew SA Motoryzacja Maflow do Brasil Ltda Brazylia Maflow Polska Sp. z o.o. Motoryzacja Maflow Components Co. Ltd. Chiny Maflow Polska Sp. z o.o. Motoryzacja ICOS GmbH Niemcy Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Motoryzacja Theysohn Kunststoff GmbH Niemcy ICOS GmbH Motoryzacja Theysohn Formenbau GmbH Niemcy ICOS GmbH Motoryzacja Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH Boryszew Formenbau Deutschland GmbH Niemcy Niemcy BRS YMOS GmbH Niemcy Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH Niemcy Boryszew Deutschland GmbH Niemcy AKT Plastikarska Technologie Cechy GmbH Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. Motoryzacja Motoryzacja Motoryzacja Motoryzacja Motoryzacja Republika Czeska Boryszew S.A. Motoryzacja Boryszew Plastic RUS Sp. z o.o. Rosja Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH Motoryzacja Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o. Ostaszewo Boryszew S.A. Motoryzacja Impexmetal S.A. Warszawa 51,14 51,14 Boryszew S.A. Aluminium Impex Invest Sp. z o. o. SPV Boryszew 3 Sp. z Hutmen S.A. Warszawa 51,90 51,90 o.o. SPV Impexmetal Sp. z o.o. Impexmetal S.A., Walcownia Metali Dziedzice S.A. Hutmen S.A., Czechowice- 52,62 52,37 Impexmetal S.A. Dziedzice Boryszew S.A. Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji Miedź Miedź Katowice 31,48 31,59 Polski Cynk Sp. z o.o. Miedź ZM SILESIAS.A. Katowice 50,06 50,06 Impexmetal S.A. Cynk i Ołów ZM Nieruchomości Sp. z o.o. Katowice 49,62 51,14 ZM SILESIA S.A. Pozostałe Baterpol S.A. Katowice 50,97 50,97 Polski Cynk Sp. z o.o. Cynk i ołów Polski Cynk Sp. z o.o. Katowice 50,97 50,97 Impexmetal S.A., ZM Silesia S.A. Cynk i ołów FŁT Polska Sp. z o.o. Warszawa 50,30 50,30 Impexmetal S.A. Motoryzacja FLT & Metals Ltd. Wielka Brytania 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Handel Metalexfrance S.A. Francja 50,30 50,30 FLT Polska Sp. z o.o. Handel FLT Bearings Ltd. Wielka Brytania 50,30 51,14 FLT France SAS Motoryzacja 23

24 FLT France SAS Francja 50,30 51,14 FŁT Polska Sp. z o.o. Motoryzacja S & I S.A. Szwajcaria 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Pozostałe SPV Lakme Investment Sp. z o.o. Warszawa 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Pozostałe Impex Invest Sp. z o.o. Warszawa 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Pozostałe Eastside Capital Investments Sp. z o.o. Warszawa 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Pozostałe Symonvit Ltd. Cypr 51,14 51,14 Impexmetal S.A. Aluminium Baterpol Recycler Sp. z o.o.. Wrocław 50,97 51,14 Polski Cynk Sp. z o.o. Cynk i ołów SPV Impexmetal Sp. z o.o. Warszawa 50,52 57,03 Impexmetal S.A. ZUO Sp. z o.o. BAP Sp. z o.o. Pozostałe PONADTO SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI OSOBOWE: Spółki osobowe Siedziba Wspólnicy spółki Baterpol S.A. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa Komplementariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o. Komandytariusz: Impexmetal S.A., Segment działalności sprzedaż hurtowa towarów Surowce Hutmen S.A. Spółka Komandytowa, BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław Wrocław Komplementariusz Hutmen S.A, Komandytariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Komandytariusz: HMN Szopienice S.A. w likwidacji sprzedaż hurtowa sprzedaż hurtowa BATERPOL S.A. Spółka Komandytowa BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna, Katowice Katowice Komplementariusz: Baterpol S.A. Komandytariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Spółka Komandytowa Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Akcjonariusz: ZM SILESIA S.A. sprzedaż hurtowa produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 24

25 UPROSZCZONY SCHEMAT GRUPY BORYSZEW Z SUMARYCZNYMI UDZIAŁAMI W POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTACH NA

26 9. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY OD POCZĄTKU ROKU, ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM LUB SPRZEDAŻA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI W 1 kwartale 2015 roku ani po dniu bilansowym nie było istotnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Boryszew. 10. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKU FINANSOWEGO NA BIEŻĄCY ROK Zarząd Boryszew SA nie publikował prognozy wyników 2015 roku. 11. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów wg stanu na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji. Akcjonariusze Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów Roman Krzysztof Karkosik ,42% ,14% w tym: podmioty zależne ,25% ,25% Pozostali ,58% ,86% Razem: ,00% ,00% (*) Pan Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi (zgodnie z zawiadomieniem z 2 kwietnia 2015 roku). 12. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI SPÓŁKI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU UDZIAŁ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI Pan Roman Karkosik (wraz z podmiotami zależnymi, w tym Boryszew S.A.) stan na dzień przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 roku stan na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %) ,10% ,06% ,42% ,14% Boryszew S.A. stan na dzień przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 roku stan na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %) ,84% % ,42% ,42% 26

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki finansowe Q1 2017 3. Segmenty działalności 3. Plany na kolejne kwartały 2 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 27 lutego 2014 roku 1 Grupa Kapitałowa Boryszew Śródroczny skrócony skonsolidowany raport za IV kwartał 2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 16 maja 2016 roku SPIS TREŚCI Strona SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU 16 listopada 2015 roku 1 SPIS TREŚCI Strona SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Data zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji: 31 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI STRONA 1. WSTĘP..3 2. ZATWIERDZENIA RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BORYSZEW WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA BORYSZEW WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA BORYSZEW WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU Warszawa, 9 maja 2014 roku 1 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej. Zgodnie z 12 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo