Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization Streszczenie: Zarz dzanie organizacj rozumiane jako skoordynowane dzia ania dotycz ce kierowania organizacj i jej nadzorowania, wymaga ustalenia, w pierwszym rz dzie, odpowiednich dla tych potrzeb zasad i narz dzi przekazywania niezb dnych informacji i komunikowania si zarówno wewn trz organizacji, jak i z zewn trznymi zainteresowanymi stronami. W a ciwa komunikacja ma zapewni zarz dzanie organizacj w sposób systematyczny oraz przejrzysty i w konsekwencji przynosz cy sukces. Realizowana jest ona przy pomocy ró norodnych dokumentów, których charakter, ilo, sposób sformalizowania, zasady obiegu i form wyznaczaj przyj te w organizacji systemy zarz dzania. W artykule przedstawiono uwarunkowania organizacji i zarz dzania dokumentacj zintegrowanego systemu zarz dzania w organizacji. S owa kluczowe: ksi ga zintegrowanego systemu zarz dzania, procedury, instrukcje Abstract: For the management of an organization understood as coordinated activities related to the organization and its direct supervision, it is necessary to establish, in the first place, suitable for these needs principles and tools providing necessary information and communication, both within the organization and with its external stakeholders. Good communication should ensure systematic and transparent management of the organization, and thus bring success. It is performed using a variety of documents whose nature, amount, method of formalization, rules determining their flow and forms depend on the organization management systems. This paper presents the conditions of the organization and management of documentation of the integrated management system in the organization. Keywords: book of integrated management system, procedures, instructions Wst p Zbiór dokumentów umo liwiaj cych organizacji wszechstronne komunikowanie wszystkich dzia a odnosz cych si do ró nych aspektów w ramach funkcjonuj cego zintegrowanego systemu zarz dzania nazywamy dokumentacj zintegrowanego systemu zarz dzania organizacj. Dokumentacja zintegrowanego systemu zarz dzania, oprócz w a ciwej komunikacji (tak wewn trznej, jak i zewn trznej), ma ponadto zapewni organizacji mo liwo dostarczenia odpowiednich dowodów spe niania przez ni deklarowanych celów.

2 68 H. Wyr bek Norma ISO 9001 zawiera mniejsz liczb obowi zkowych procedur, potrzebnych do zaprezentowania zgodno ci z wymogami tej e normy. Organizacja ma wi ksz swobod przy dokumentowaniu systemu zarz dzania jako ci. Wed ug normy istotny jest udokumentowany i skuteczny system jako ci, a nie sam system dokumentów. Takie podej cie zak ada, i wa niejsze s kompetencje, umiej tno ci oraz odpowiedzialno personelu za powierzone procesy. Mimo e norma posiada mniejsz liczb wymaganych udokumentowanych procedur, trzeba pami ta, e dokumenty te pe ni nadal wa n funkcj podczas opracowywania i utrzymania systemu zarz dzania. Dokumenty i procedury s cennym ród em informacji. Dokonanie oceny zgodno ci i efektywno ci systemu wdro onego w organizacji zaczyna si od weryfikacji dokumentacji systemowej. Dokumenty systemu zawieraj stawiane cele, za o enia, okre laj metodyk pracy itd., natomiast zapisy dowodz, e okre lone za o enia s realizowane. S nimi np. raporty z przeprowadzonych audytów, protoko y z kontroli czy testowania, wykazy kwalifikacji dostawców itd. 1. Normy s podstaw sformalizowanego systemowego zarz dzania, wskazuj dok adnie obszary zarz dzania, dla których konieczne jest okre- lenie post powania. Zapisane jest to w normie w nast puj cy sposób: organizacja powinna okre li, udokumentowa, wdra a i utrzymywa system zgodnie z wymaganiami niniejszej normy. Poszczególne punkty norm, stanowi cych podstaw systemów zarz dzania w okre lonych miejscach, stawiaj konkretne wymagania zwi zane z konieczno ci ustanowienia udokumentowanych procedur, a mianowicie: - Procedury dotycz ce procesu dzia a koryguj cych powinny okre- la wymagania zwi zane z: identyfikacj niezgodno ci ( cznie ze skargami ze strony klienta), okre leniem przyczyn niezgodno ci, ocen potrzeby dzia a, maj cych na celu zapewnienie, e niezgodno ci nie wyst pi ponownie, okre leniem i wdro eniem niezb dnych dzia a, dokonywaniem przegl du przedsi wzi tych dzia a koryguj cych. - Procedury dotycz ce dzia a zapobiegawczych powinny odnosi si do zidentyfikowanych wymaga : identyfikacji potencjalnych niezgodno ci i ich powodów, oceny potrzeb dla dzia a zapobiegawczych pojawieniu si niezgodno ci, identyfikacji i wdro enia dzia a zapobiegawczych, zapisywania wyników przedsi wzi tych dzia a, przeprowadzania przegl du przedsi wzi tych zapobiegawczych dzia a. W przypadku systemu zarz dzania jako ci procedury wymagaj ce udokumentowania dotycz : nadzorowania zapisów, audytów wewn trznych, 1 A. Iwaszkiewicz, Zarz dzanie jako ci. Podstawowe problemy i metody, PWN, Warszawa- -Kraków 1999, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012 ZN nr 94

3 Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj 69 nadzorowania niezgodno ci, nadzorowania dokumentów, dzia a zapobiegawczych, dzia a koryguj cych 2. Termin wyst puj cy w normie ISO 9001 udokumentowana procedura oznacza, e procedura jest okre lona, udokumentowana, wdro ona i utrzymywana. Udokumentowane procedury odnosz si do instrukcji, które s bardziej szczegó owe. Trzeba jednak pami ta, e w systemie dokumentacji g ówn rol pe ni ksi ga. Niektórzy twierdz, i wad systemu jest biurokracja, a mianowicie znaczna liczba dokumentów, uaktualnie, wznowie. Jednak e potrzeba dokumentowania systemu przez przedsi biorstwo ma dobre strony i daje korzy ci odbiorcy, a mianowicie: precyzyjny zapis jest jednoznaczn form przekazu informacji, wskazuje jej cel, zakres odpowiedzialno ci i kompetencje w wykonywaniu i potwierdzaniu dzia a, zapis zapewnia autoryzacj, zapis stanowi obiektywny dowód opracowania i wdro enia systemu w przedsi biorstwie, zapis w wielu przypadkach pozwala na wyeliminowanie niezast powalno ci pracowników, odgrywa istotn rol w zapewnianiu powtarzalno ci procesów, przez to gwarantuje powtarzaln jako, zapis daje obiektywn podstaw do analiz, planowania i realizacji dzia a zapobiegawczych 3. Norma ISO 9001 wymaga mniejszej liczby procedur, które s zaliczane do systemu dokumentów wymagaj cych nadzoru, a tak e dokumentów, które s wymagane przez organizacj w celu zapewnienia efektywnego planowania, dzia ania i nadzorowania procesów w organizacji. System zarz dzania rodowiskowego i bhp wymaga oko o dwunastu procedur 4. Stworzenie dokumentacji systemu zarz dzania jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Jest ono trudniejsze, gdy wyst puj zaniedbania w dokumentacji, nieporz dek oraz brak istotnych dokumentów. Niezrozumienie przez pracowników sensu dokumentowania procesów i dzia a oraz niedostateczne wyszkolenie na temat istoty dokumentowania rodzi niech do tego systemu. Jednak dla wielu organizacji, które rozpocz y prace nad systemem zarz dzania i prace nad dokumentacj, da y pocz tek: zwi kszeniu skuteczno ci procesów pracy, zmianom dotychczasowych systemów dokumentowania, w a ciwemu nadzorowi nad dokumentacj, wdro eniu przyjaznej dla u ytkownika dokumentacji, 2 K. Giera, W. Werpachowski, Ksi ga jako ci Q Europejskie wymagania w zakresie jako ci wyrobów i us ug. Model dokumentacji systemu zapewniania jako ci, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000, s J. Oakland, Total Quality Management, Butterworth, Heinemann, 2000, s D. Lock, Podr cznik zarz dzania jako ci, PWN, Warszawa 2002, s ZN nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012

4 70 H. Wyr bek oszcz dno ci czasu poprzez uporz dkowanie systemu i dokumentacji itp. 5. Zgodnie z koncepcj zintegrowanego zarz dzania zaprezentowane aspekty daj korzy ci nie tylko przedsi biorstwu, ale tak e odbiorcom wspó pracuj cym z organizacj. Zarz dzanie dokumentacj systemow Organizacja powinna ustali system gwarantuj cy ich aktualno, dost pno i stosowanie. System ten powinien dotyczy tak e zbioru dokumentów, typowych dla danej organizacji, a bezpo rednio lub wcale nie przywo ywanych przez norm 6. Sprawowanie nadzoru nad dokumentacj systemu zarz dzania oznacza, e: dokumenty s zatwierdzone pod wzgl dem ich adekwatno ci, zanim zostan opublikowane, dokumenty s okresowo przegl dane, w razie potrzeby aktualizowane oraz ponownie zatwierdzane, zmiany oraz bie cy status przegl du dokumentów s zidentyfikowane, aktualne wydania stosowanych dokumentów by y dost pne we wszystkich miejscach, w których wykonywane s dzia ania niezb dne dla efektywnego funkcjonowania procesu, dokumentacja jest czytelna i atwo identyfikowalna, dokumenty pochodz ce ze róde zewn trznych s zidentyfikowane, a ich dystrybucja kontrolowana, wszelkie nieaktualne dokumenty zachowywane z jakichkolwiek przyczyn s zabezpieczone przed niepowo anym u yciem oraz odpowiednio oznaczone. Dokumentacj systemu zarz dzania powinny sporz dza osoby kompetentne, a pó niej powinny j zatwierdzi i wdro y. Dokumentacja powinna by poddana okresowym przegl dom i aktualizacji, a dokumenty nieaktualne powinny by przechowywane. Odno nie zapisów wymagana jest czytelno, dost pno i identyfikowalno. Przedsi biorstwo powinno opracowa procedury okre laj ce czas przechowywania zapisów, dysponowania nimi, identyfikowania, zabezpieczania oraz dost pu do nich. Normy zwracaj tak e uwag na fakt, i dokumentacja mo e wyst powa pod postaci ró nych typów i rodzajów mediów. Zakres dokumentacji mo e by ró ny w ró nych dokumentacjach, a zale y to od: wielko ci organizacji i charakteru jej dzia alno ci, kompleksowo ci procesów i stopnia powi zania pomi dzy nimi, kompetencji personelu 7. 5 V.D. Hunt, Process Mapping, How to Reengineer Your Business Processes, John Wiley & Sons, New York. 1996, s J. a cucki, Podstawy kompleksowego zarz dzania jako ci TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2001, s M. Wi niewska, Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zak adowym systemie jako ci przedsi biorstwa spo ywczego, ODiDK, Gda sk 2000, s. 31. Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012 ZN nr 94

5 Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj 71 Struktura dokumentacji zintegrowanego systemu zarz dzania i jej hierarchiczny uk ad wymagaj zachowania pe nej identyfikowalno ci ka dego dokumentu, umo liwiaj cej sprawowanie skutecznego i efektywnego nadzorowania dokumentacji. Ujednolicenie formy i szaty graficznej jest cech maj c, oprócz walorów estetycznych, szczególne znaczenie przede wszystkim dla u ytkowników dokumentów, gdy ró norodno uk adu edycyjnego umo liwia szybszy dost p do informacji po danych w danym momencie. Dokumentacja zmienia si wraz z rozwojem organizacji systemu zarz dzania jako ci, zmianami funkcjonalnymi przedsi biorstwa, jego organizacji itp., wymaga zatem ci g ej aktualizacji, której towarzyszy ponadto konieczno ewidencjonowania tych zmian w sposób widoczny dla u ytkowników, czyli okre lenie aktualnego statusu zmian 8. Dokumenty s tak e dowodem na to, e system jest zarz dzany i utrzymywany prawid owo. Pozwalaj si zorientowa i sprawdzi, czy to, co zaplanowali my, jest przez nas faktycznie realizowane. S równie podstaw do podejmowania okre lonych decyzji, je eli opisuj czynno ci, mog ce mie zastosowanie w sytuacjach krytycznych, co oczywi cie nabiera szczegó owego znaczenia przy podejmowaniu natychmiastowych dzia a koryguj cych. Dokumenty umo liwiaj jednoznaczn interpretacj pewnych zada i wymaga, co wykorzystywane bywa na przyk ad przy ustalaniu okre lonych specyfikacji technicznych oraz wielu innych sytuacjach, w których istotn rol odgrywa powtarzalno bardziej skomplikowanych czynno ci 9. Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci Dokumentacj systemu zarz dzania zwykle dzieli si na kilka poziomów ró ni cych si przeznaczeniem, zakresem i szczegó owo ci. Poziomy te s nast puj ce: polityka, ksi ga, procedury, instrukcje, inne dokumenty zwi zane z procesem zarz dzania, zapisy 10. Podstaw w tej strukturze s instrukcje, czyli dokumenty ustalaj ce, jak przeprowadzi okre lone zadania lub operacje, jak wykonywa i kontrolowa. Klamr spinaj c ca o stanowi ksi ga, opisuj ca organizacj i ustalaj ca polityk i cele. rodek struktury natomiast stanowi dokumenty procedur i plany, okre laj ce odpowiedzialno, sposoby post powania i za- 8 A. Tabor, M. R czka (red.), Nowoczesne zarz dzanie jako ci, tom I, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko ciuszki, Kraków 2004, s M. Wi niewska, Normy ISO, op. cit., s J. a cucki, Podstawy kompleksowego, op. cit., s ZN nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012

6 72 H. Wyr bek soby, czyli ustalaj ce, kto, co, gdzie i kiedy, przy u yciu przewidzianych zasobów, ma wykona w danym procesie, przedsi wzi ciu lub umowie. Ksi ga jest przede wszystkim dokumentem zewn trznym, czyli tym, który jest prezentowany klientom i innym zainteresowanym stronom. Procedury, plany i instrukcje traktowane s jako dokumenty operacyjne, stanowi ce wewn trzne przepisy wykonawcze 11. Ksi ga jest dokumentem, ustalaj cym polityk systemu zarz dzania, opisuje system w organizacji w uj ciu procesowym 12. Procedury to dokumenty opisuj ce cele, odpowiedzialno i przebieg realizacji odpowiednich elementów systemu. Instrukcje s to dokumenty, opisuj ce szczegó owo jakie elementy systemu ustanowione w procedurach, s realizowane przez komórki funkcyjne organizacji 13. W wymienionych dokumentach SZJ s opisane wszelkie dzia ania konieczne do uzyskania, a nast pnie utrzymania odpowiedniego stopnia wiarygodno ci, e produkowane wyroby b d trwale spe nia ustalone wymagania systemowe. Zakres dokumentacji nie powinien by szerszy, ni wynika to z rzeczywistych potrzeb przedsi biorstwa atwo tutaj bowiem o popadni cie w nadmiern biurokracj. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemowej jest jednak niezb dny, gdy stanowi ona: dowód opracowania i wdro enia w organizacji systemu, podstawowe ród o informacji o systemie, zapis odpowiedzialno ci kompetencji, zapis wi kszo ci powtarzalnych i rutynowych dzia a, wykonywanych w ramach systemu 14. Ksi ga zintegrowanego systemu zarz dzania Podstawowym dokumentem zintegrowanego systemu jest ksi ga. Przedstawiany jest w niej w formie deklaracji, zasad, wskaza, odpowiedzialno ci, g ównych dzia a funkcjonuj cy w przedsi biorstwie system zarz dzania. Ksi ga powinna zawiera 15 : opis zakresu dzia alno ci obejmowanego przez system zarz dzania, cznie ze szczegó ami dotycz cymi dopuszczalno ci jakichkolwiek ogranicze zakresu, udokumentowane procedury okre lone dla systemu zarz dzania lub powo anie si na nie, opis wzajemnych oddzia ywa procesów systemu zarz dzania. 11 A. Tabor, M. R czka (red.), Nowoczesne zarz dzanie, op. cit., s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO system zarz dzania jako ci oraz inne systemy oparte na normach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s J.L. Lisowski, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku, Bia ystok 2004, s A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system..., op. cit., s.45. Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012 ZN nr 94

7 Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj 73 Cz sto odbiorcy zg aszaj cy zamówienie prosz o pokazanie ksi gi systemu, a spe nienie tego wymagania pozwala na kontynuacj dalszych rozmów. Ksi ga stanowi opis systemu dzia aj cego w konkretnej organizacji. Przedstawiona jest w niej polityka przedsi biorstwa oraz ogólna struktura systemu. Ksi ga zintegrowanego systemu zarz dzania zawiera: polityk, deklaracj kierownictwa, zakres odpowiedzialno ci i uprawnie oraz wzajemnej zale no ci personelu, który zarz dza, wykonuje, sprawdza lub analizuje prace wp ywaj ce na funkcjonowanie systemu zarz dzania, przedstawienie procesów realizowanych w organizacji oraz ich wzajemne zale no ci, procedury zarz dzania lub odwo anie do w a ciwych procedur rozwijaj cych tre ksi gi, charakterystyk ogranicze zakresu systemu w organizacji, opis wzajemnych oddzia ywa procesów systemu zarz dzania, o wiadczenie dotycz ce przegl du, aktualizacji, nadzorowania ksi gi 16. U ytkownikami ksi gi s wszyscy pracownicy danej organizacji, którzy powinni zosta zapoznani z jej tre ci (szczególnie z celami i polityk deklarowan przez kierownictwo). Istotne jest zaanga owanie najwy szego kierownictwa w prace nad systemem zarz dzania, a mianowicie w okre lenie i realizowanie polityki organizacji. W deklaracji kierownictwa powinny by zawarte g ówne cele firmy dotycz ce aspektów wynikaj cych z wdro onych sformalizowanych systemów. W ksi dze najcz ciej zamieszczane s informacje dotycz ce: statusu prawnego, lokalizacji, wielko ci, profilu dzia alno ci. Jest to pomocne audytorom, klientom i pracownikom. Nale y równie zamie ci schemat organizacyjny. W niektórych przypadkach wystarcz komórki i stanowiska odpowiedzialne za jako, ale cz ciej nale y przedstawia schemat ca ego przedsi biorstwa. Opis systemu jest najwa niejsz cz ci ksi gi. Ksi ga ta dostarcza informacji na temat funkcjonowania przedsi biorstwa, tzn. zasad przyjmowania zamówie, procesu przebiegu technologii, projektowania, realizacji zakupów i produkcji. Ksi ga ta powinna nie w sobie podej cie procesowe firmy i wskazywa na wzajemne zale no ci procesów. Ksi ga powinna zawiera proste i przejrzyste sformu owania, aby atwo mo na by o j zrozumie. Normy zawieraj wymagania dotycz ce ci g ej aktualizacji ksi gi. Czasami stosowanym rozwi zaniem jest opracowanie dwóch wersji ksi gi. Jednej do u ytku s u bowego (wewn trznego) i drugiej okazywanej klientom. Ma to uzasadnienie w przypadku konieczno ci zagwarantowania prawid owo ci funkcjonowania systemu zarz dzania J.L. Lisowski, Zarz dzanie jako ci, op. cit., s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system, op. cit., s. 45. ZN nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012

8 74 H. Wyr bek Procedury systemu zarz dzania Procedury opisuj cele, odpowiedzialno oraz sposób realizacji zintegrowanego systemu zarz dzania. Precyzuj, gdzie, kiedy, przez kogo i w jaki sposób zadania te maj by realizowane. Mog przybiera ró ne formy (opis s owny, karta przebiegu, schemat blokowy itp.) zale nie od wielko ci przedsi biorstwa, specyfikacji prowadzonej przez niego dzia alno ci oraz zamierzonego zakresu i struktury ksi gi 18. Normy wymagaj, aby wi kszo obszarów by a pisemnie uregulowana, jest to tak zwana udokumentowana procedura. Procedury udokumentowane zawieraj : Cel jaki sobie stawiamy i który chcemy osi gn dzi ki opracowaniu i wdro eniu danej procedury, Zakres stosowania precyzuje zak ady, komórki, obszar stosowania dokumentu, jak równie proces, którego dotyczy, Dokumenty nadrz dne i zwi zane wskazuj dokumenty bazowe np. ISO 9001 oraz inne, np. instrukcje plany, formularze z dan procedur, Odpowiedzialno wskazuj osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizacj czynno ci sk adaj cych si na dan procedur, Realizacj je li jest to mo liwe w uk adzie chronologicznym, wskazane s etapy realizacji procedury, Zapisy wymienione zostaj zapisy, jakie s stosowane przy realizacji danej procedury, Za czniki je li procedura zawiera za czniki, s one wymienione, Zmiany miejsce, w którym specyfikowane s wszelkie ró nice w stosunku do wersji wcze niejszej 19. Dokumenty te nie s udost pniane na zewn trz przedsi biorstwa, poniewa zawieraj poufne informacje. Niektóre przedsi biorstwa udost pniaj je audytorom wewn trz organizacji. Ilo procedur w organizacji zale y od jej specyfiki. Liczba ustalonych procedur za pierwszym razem nie powinna by ostateczna, bowiem pó niej mo e okaza si, e do sprawnego funkcjonowania systemu niezb dna jest nowa procedura. Opracowuj c procedury mo na skorzysta ze schematów blokowych, które s pomocne przy rozrysowaniu procesu dla okre lonego dokumentu. Procedury, podobnie jak ksi ga jako ci, wymagaj aktualizacji. Aby unikn ba aganu, trzeba stworzy skuteczny system wymiany nieaktualnych procedur nowymi. Z praktycznych wzgl dów, w celu u atwienia wprowadzania zmian i poprawek, zaleca si wydanie ka dej procedury w formie lu nych kartek wpi tych do skoroszytu A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie, op. cit., s J.L. Lisowski, Zarz dzanie..., op. cit., s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system..., op. cit., s. 46. Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012 ZN nr 94

9 Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj 75 Instrukcje systemowe Normy zalecaj, aby organizacje opracowywa y instrukcje. Nie zawsze trzeba jednak je opracowywa, s one potrzebne, gdy maj znaczenie dla prawid owego funkcjonowania systemu. Ze wzgl du na ró ne obszary tematyczne wyró niamy instrukcje systemowe i techniczne. Instrukcje systemowe s rozwini ciem procedur. Wyja niaj, jak nale- y wykona okre lone prace, jak nadzorowa, kontrolowa, kwalifikowa itp. Instrukcje techniczne wchodz w sk ad procesów technologicznych, np. instrukcja toczenia czy spawania, okre laj zale no cz owiek-maszyna. Instrukcje powinny okre la wymagania odno nie miejsc kontroli i prób, schematy pobierania próbek oraz powinny zawiera tablice, ilustracje itp. 21. Ten rodzaj dokumentów równie powinien podlega nadzorowi i by kompletny. Rozpoczynaj c prace nad tworzeniem instrukcji nale y wykorzysta istniej ce sposoby wykonywania dzia a, np. instrukcja obs ugi. Trzeba je udoskonali, uzupe ni brakuj c dokumentacj i do czy do istniej cego systemu numeracji. Prace nad tworzeniem dokumentacji powinni wykonywa pracownicy bezpo rednio wykonuj cy dan czynno, poniewa znaj narz dzia i metody wykonywania powierzonych prac. Instrukcje s dokumentami szczegó owo opisuj cymi, jak na poszczególnych stanowiskach pracy s realizowane dzia ania przewidziane w procedurach. Struktura instrukcji jest w zasadzie podobna do stosowanej w procedurach 22. Podsumowanie Integracja systemów zarz dzania polega na po czeniu kilku systemów w jeden spójny. Jego istot jest jednoczesne zarz dzanie wieloma aspektami. W ramach zintegrowanego systemu zarz dzania najcz ciej przedsi biorstwa jednocze nie zarz dzaj jako ci, rodowiskiem oraz bezpiecze stwem i higien pracy. Firmy tworz ce ZSZ nie musz integrowa wszystkich wymienionych wy ej aspektów. Integracja mo e dotyczy przynajmniej dwóch systemów, w zale no ci od specyfiki przedsi biorstwa. Integracja mo e dotyczy systemów wdro onych zgodnych z normami ISO oraz norm komplementarnych posiadaj cych podobn struktur, lecz mo e te by przeprowadzana w innych obszarach, np. w systemie controlingu, logistyki, finansowym, zarz dzania warto ci firmy, zarz dzania relacjami z klientem itp. 23. Aby zintegrowany system zarz dzania organizacj móg osi gn strategiczny cel wzrostu konkurencyjno ci organizacji poprzez budow zaufania w relacjach organizacja otoczenie wewn trzne i zewn trzne, to po- 21 J. a cucki, Podstawy..., op. cit., s A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie, op. cit., s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system zarz dzania, op. cit., s. 48,49. ZN nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012

10 76 H. Wyr bek winien by oparty na powszechnie akceptowanych, jednolitych jednoznacznie sformu owanych wymaganiach, które zapewniaj jego ustanowienie, wdro enie i utrzymanie 24. Do podstawowych warunków, jakie powinna spe nia dokumentacja systemu, nale y zaliczy : 1. Kompletno, rozumian jako obj cie systemu formalnym wszystkich maj cych wp yw na poziom jako ci, procesów. 2. Jednoznaczno, zw aszcza w zakresie podzia u obowi zków (odpowiedzialno ci) oraz kompetencji (uprawnie ), jak równie w okre leniu warunkówideterminuj cych dalszy tok post powania w punktach decyzyjnych. 3. Spójno obowi zuj cego systemu, rozumian jako niewyst powanie sprzeczno ci pomi dzy poszczególnymi elementami systemu (w tym przypadku procedurami ustalaj cymi zasady dzia ania). 4. Praktyczn przydatno w osi ganiu przyj tych celów i bie cym funkcjonowaniu przedsi biorstwa 25. Mimo pozorów du ej swobody i szerokiej dowolno ci, jakie wydaj si wynika z powo ywanych norm, opracowanie i dobrej dokumentacji systemu zarz dzania jako ci wcale nie jest proste. Powinna by ona napisana j zykiem zwi z ym, prostym i zrozumia ym dla pracowników o ró nym poziomie wykszta cenia, a równocze nie i powinna precyzyjnie i jednoznacznie regulowa wszystkie problemy zwi zane z zarz dzaniem, zapewnieniem jako ci, zapewnieniem i podnoszeniem satysfakcji klientów, a tak e zapewnieniem ci g ego rozwoju organizacji, w najszerszym znaczeniu tych zagadnie. Równocze nie nie powinna by zbyt obszerna, poniewa to utrudnia percepcj i mo liwo skutecznego nadzorowania systemu. Nale y pami ta, e opracowana dokumentacja powinna spe nia wszystkie wymagania norm obowi zuj cych w zakresie systemu oraz mo liwie najlepiej s u y stosowanemu systemowi zarz dzania jako ci. Powinna by jasna, jak równie zrozumia a dla szerokiego kr gu odbiorców (dostawców, pracowników i klientów), a tak e mo liwa do zaakceptowania przez instytucj certyfikuj c 26. Do najcz ciej spotykanych b dów wyst puj cych w dokumentach systemowych mo na zaliczy : 1. Zbyt ogólne i z tego wzgl du ma o przydatne algorytmy post powania w ramach realizacji danej procedury. 2. Brak informacji, jaki dokument powstaje na danym etapie realizacji procedury. 3. Brak jednoznacznego okre lenia osoby (jednostki organizacyjnej) opracowuj cej/realizuj cej dany etap, osób, z którymi niezb dne jest przeprowadzenie uzgodnie (wspó praca), osoby zatwierdzaj cej i ostatecznie osoby (komórki organizacyjnej), do której przekazywany jest dany dokument ze wzgl du na powy sze, niektóre 24 A. Tabor, M. R czka (red.), Nowoczesne zarz dzanie, op. cit., s A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system, op. cit., s S. Zió kowski, Systemy zarz dzania jako ci w ma ych i rednich firmach, WNT, Warszawa 2007, s. 19 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012 ZN nr 94

11 Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj 77 fragmenty procedur s zbiorem pobo nych ycze, a nie zasad i sposobów post powania. 4. Brak pewnego wykazania powi za pomi dzy poszczególnymi procedurami. 5. Brak jednoznacznego okre lenia, w którym, momencie realizacji danej procedury konieczne jest wspomaganie inn procedur lub w jakiej instrukcji podstawowej uszczegó owiony zosta dany moment przebiegu procesu, 6. Dublowanie przyj tego nazewnictwa 27. Bibliografia Giera K., Werpachowski W., Ksi ga jako ci Q Europejskie wymagania w zakresie jako ci wyrobów i us ug. Model dokumentacji systemu zapewniania jako ci, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Hunt V.D., Process Mapping, How to Reengineer Your Business Processes, John Wiley & Sons, New York Iwaszkiewicz A., Zarz dzanie jako ci. Podstawowe problemy i metody, PWN, Warszawa-Kraków Lisowski J.L., Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku, Bia ystok Lock D., Podr cznik zarz dzania jako ci, PWN, Warszawa a cucki J., Podstawy kompleksowego zarz dzania jako ci TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna Srzednicki A., Soko owicz W., ISO system zarz dzania jako ci oraz inne systemy oparte na normach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Tabor A., R czka M. (red.), Nowoczesne zarz dzanie jako ci, tom I, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko ciuszki, Kraków Wi niewska M., Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zak adowym systemie jako ci przedsi biorstwa spo ywczego, ODiDK, Gda sk Zió kowski S., Systemy zarz dzania jako ci w ma ych i rednich firmach, WNT, Warszawa A. Srzednicki, W. Soko owicz, ISO - system, op. cit., s. 45. ZN nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie (21)2012

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo