REGULAMIN KONKURSU Wyjazd do La Roche-Posay

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wyjazd do La Roche-Posay"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wyjazd do La Roche-Posay I. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs, prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Wyjazd do La Roche-Posay (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł, NIP (dalej Organizator ). 3. Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, numer NIP , (dalej L Oréal ). 4. Konkurs odbywa się w okresie od dnia r. do r. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ew. postępowań reklamacyjnych. 5. Konkurs dzieli się na dwa etapy. Czas przyjmowania zgłoszeń do pierwszego etapu Konkursu, które są zgłoszeniami do całego Konkursu trwa od r. do r. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi do dnia r. O rozstrzygnięciu pierwszego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia. 6. Drugi etap Konkursu, do którego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy pierwszego etapu Konkursu trwa od r. do r. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi do dnia r. O rozstrzygnięciu drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą drugiego etapu Konkursu w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji Nagrody. Nagroda będzie realizowana w okresie od r. do r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji Nagrody, z przyczyn technicznych, po uprzednim uzgodnieniu takiego terminu ze Zwycięzcą Konkursu, przy zachowaniu trzytygodniowego terminu trwania kuracji. 7. Konkurs ogłaszany jest w portalu internetowym, zamieszczonym pod adresem (dalej Portal ). 8. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego. II. Uczestnicy. 9. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 10 i 11 niniejszego Regulaminu zarejestrowane w Bazie użytkowników Forum Rodziny Lipikar (dalej: Baza ) oraz posiadające indywidualne konto zarejestrowanego uczestnika w Portalu.

2 10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora oraz L Oréal, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych powyżej Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. 12. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Portalu oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 13. Osoby spełniające warunki udziału w Konkursie, które dokonają prawidłowej rejestracji w Konkursie (dalej Rejestracja ) zgodnie z Regulaminem zwane są w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami", a każdy z osobna "Uczestnikiem". 14. W celu wzięcia udziału w pierwszym etapie Konkursu Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe i dokonać rejestracji w Konkursie ( Rejestracja ), co polega na: a) przygotowaniu pracy konkursowej pod tytułem: Moje życie bez atopii, w której w sposób jak najbardziej trafny i sugestywny oraz pomysłowy określi pozytywne aspekty posiadania zdrowej skóry z odniesieniem do stosowania kosmetyków marki La Roche-Posay. Praca konkursowa powinna mieć formę krótkiego eseju i być przygotowane w języku polskim i zawierać nie mniej niż 600 i nie więcej niż 1800 znaków oraz b) Dokonaniu Rejestracji do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, złożenie wszystkich wymaganych przez Organizatora zgód i oświadczeń zawartych w tym Formularzu; Formularz Zgłoszeniowy będzie możliwy do pobrania ze strony _/. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony Formularz należy przesłać wraz z pracą konkursową za pomocą poczty elektronicznej na adres do dnia r. Formularz Zgłoszeniowy należy wysłać również pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). III. Komisja konkursowa. 15. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja składająca się z osób wybranych przez Organizatora (dalej Komisja konkursowa ). Komisja konkursowa składa się z: - 2 przedstawicieli Organizatora - 2 przedstawicieli L Oréal - lekarza dermatologa. 16. Komisja konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez Uczestników w ramach pierwszego i drugiego etapu Konkursu oraz wyłania zwycięzców pierwszego i drugiego etapu Konkursu.

3 17. Komisja konkursowa przyznaje punktację za wykonanie zadania konkursowego w pierwszym i drugim etapie Konkursu. Punktacja jest podstawą do oceny realizacji zadania konkursowego przez Uczestników. IV. Przebieg Konkursu. Wybór Zwycięzców etapów Konkursu. 18. Spośród Uczestników, którzy spełnią wszystkie obowiązki opisane w Regulaminie, Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 5 (słownie: pięciu) Uczestników (dalej Zwycięzcy Etapu Pierwszego ). Zwycięzcy Etapu Pierwszego zostaną wybrani na podstawie oceny wykonania zadania konkursowego. Ocena udzielonych wypowiedzi w ramach wykonania przez Uczestników zadania konkursowego przez Komisję konkursową będzie miała charakter swobodny. Komisja konkursowa ocenia przede wszystkim pomysłowość, oryginalność i trafność odpowiedzi. 19. Zwycięzcy Etapu Pierwszego zostaną zakwalifikowani do udziału w drugim Etapie Konkursu. 20. W ramach drugiego Etapu Konkursu, Uczestnicy Drugiego Etapu Konkursu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której dokonana zostanie ocena wiedzy danego Uczestnika o marce La Roche-Posay i zastosowaniu oferowanych przez nią produktów, ocena aktywności Uczestnika na forum Rodziny Lipikar. 21. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia r. w hotelu INTERCONTINENTAL w Warszawie przy ul. E. Plater 49. Uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej we własnym zakresie. Uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu Konkursu powinien uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej wraz ze swoim dzieckiem, z którym chce uczestniczyć w wyjeździe do uzdrowiska La Roche-Posay w celu skorzystania z terapii w ramach nagrody głównej przewidzianej w Konkursie. Przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej zostanie dokonana ocena stanu skóry dziecka pod kątem możliwości i celowości zakwalifikowania dziecka Uczestnika do skierowania na terapię w czasie pobytu w La Roche-Posay. Ocena stanu skóry dziecka Uczestnika prowadzona będzie wyłącznie na podstawie zgody osoby badanej i Uczestnika jako opiekuna prawnego - przez komisję złożoną z trzech lekarzy dermatologów. W skład komisji wchodzą: - prof. Joanna Narbutt - doc. Aleksandra Lesiak - dr. Nauk med. Andrzej Szmurło. 22. W razie niemożności uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu Konkursu przez Uczestnika wraz z jego dzieckiem, Uczestnik ustali z Organizatorem w drodze wyjątku inny termin odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie późniejszy jednak niż r. 23. Ograniczenia terminów są podyktowane stałym terminem realizacji kuracji w uzdrowisku La Roche-Posay w ramach nagrody głównej przewidzianej w Konkursie. 24. Komisja konkursowa na podstawie przyznanej punktacji wyłoni 1 zwycięzcę drugiego etapu Konkursu, uprawnionego do realizacji nagrody główniej przewidzianej w Konkursie. 25. W razie niemożności skorzystania z nagrody głównej przez wybranego zwycięzcę drugiego etapu Konkursu kolejny Uczestnik Konkursu, który otrzymał kolejno największą liczbę punktów w Konkursie będzie uprawniony do skorzystania z nagrody głównej chyba, że z przyczyn ograniczonego czasu na dokonanie formalności związanych z odbiorem i realizacją

4 nagrody nie będzie możliwe jej przyznanie kolejnemu uczestnikowi. W sytuacji niemożności przyznania nagrody głównej nagroda ta pozostaje w gestii Organizatora. 26. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody dla Zwycięzców drugiego Etapu Konkursu (Nagrody Główne):Jedną nagrodę w postaci wyjazdu dla jednej osoby dorosłej będącej rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka Uczestnika Konkursu wraz z dzieckiem w wieku od 3 do 18 lat do uzdrowiska La Roche-Posay wraz z możliwością skorzystania przez dziecko z kuracji w terminie od r. (data wylotu) do r. (data przylotu przy czym data przylotu może się nieznacznie zmienić w zależności od dostępności biletów samolotowych i warunków realizacji lotu). W czasie pobytu w La Roche Posay w ramach Nagrody Głównej uczestniczące w wyjeździe dziecko będzie miało możliwość skorzystania z kuracji wodami termalnymi w kompleksie uzdrowiskowym Centrum Termalne La Roche- Posay (przy czym termin kuracji nie podlega zmianie i trwa od r. do r. - o wartości ok. brutto zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). 27. Wartość Nagrody Głównej obejmuje następujące świadczenia dla dziecka w wieku od 3 do 18 lat i jednej osoby dorosłej (będącej rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka) Uczestnika Konkursu: - przelot samolotem z lotniska w Warszawie do Paryża lub innego portu lotniczego we Francji i z powrotem z portu lotniczego we Francji do Warszawy (port lotniczy wskazuje Organizator), - przejazd autokarem z portu lotniczego we Francji do uzdrowiska La Roche-Posay oraz przejazd powrotny, - zakwaterowanie w La Roche-Posay : Hotel St. Roch w La Roche-Posay 4 Cours Pasteur, La Roche-Posay, Francja, - wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji w czasie pobytu w La Roche-Posay; - ubezpieczenie NNW, - możliwość skorzystania z kuracji w uzdrowisku w La Roche-Posay przez dziecko będące uczestnikiem wyjazdu pod warunkiem spełnienia przesłanek formalnych i zdrowotnych dopuszczenia do kuracji określonych przez organizatora kuracji. Zabiegi odbywają się od poniedziałku do soboty. Rodzaj i zakres zabiegów w ramach kuracji określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 28. Organizator nie finansuje innych świadczeń dla uczestników wyjazdu organizowanego w ramach Nagrody Głównej. W szczególności uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków finansowych na bieżące wydatki, w tym dodatkowe wyżywienie, przejazdy i in. 29. Rodzic lub opiekun prawny dziecka będącego uczestnikiem wyjazdu w ramach Nagrody Głównej zapewnia pieczę nad dzieckiem w czasie całego wyjazdu. 30. Szczegółowe warunki i zasady realizacji terapii w ramach Nagrody Głównej określone są w załączniku nr 2 do Regulaminu. 31. Zwycięzcy Nagrody Głównej zobowiązani są do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy dla siebie i dziecka, które będzie uczestniczyć w wyjeździe w ramach Nagrody Głównej.

5 32. Organizator nie odpowiada za brak spełnienia przez Zwycięzcę Nagrody Głównej lub jego dziecko, które miało uczestniczyć w wyjeździe w ramach Nagrody Głównej przesłanek formalnych (np. brak dokumentów, opóźnienie w przekazaniu danych, niepoprawność danych, brak możliwości przekroczenia granicy, trudności lub niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Zwycięzcy - z przyczyn niezależnych od Organizatora) lub faktycznych realizacji Nagrody Głównej (w tym np. stan zdrowia dziecka które miało uczestniczyć w wyjeździe w ramach Nagrody Głównej, który uniemożliwi mu udział w terapii przewidzianej w ramach Nagrody Głównej i in. ). 33. Nagrody, które nie zostały przyznane Zwycięzcom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Zwycięzca nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. 34. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po potrąceniu z ogólnej wartości nagrody 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Do Nagród Organizator dodaje nagrodę pieniężną o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (dodatkowa nagroda pieniężna). Z pełnej wartości Nagrody (obejmującej wartość nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej) Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% ogólnej wartości Nagrody, którego Organizator jest płatnikiem. Organizator potrąci kwotę należnego podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, do czego uczestnik nieodwołalnie upoważnia Organizatora. V. Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie Nagród. 35. Organizator poinformuje Zwycięzców Drugiego Etapu Konkursu o przyznaniu im prawa do Nagrody Głównej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie do dnia r. i poprosi o przekazanie dodatkowych danych w celu wystawienia biletów lotniczych i dokonania niezbędnych rezerwacji wyznaczając Zwycięzcom nieprzekraczalny termin na dostarczenia niezbędnych danych lub dokumentów. Zwycięzca ma obowiązek współpracować z Organizatorem, w celu otrzymania Nagrody Głównej, w tym poda aktualne dane i dostarczy dokumenty swoje i dziecka niezbędne dla jej dostarczenia. 36. Informacje o Zwycięzcach drugiego etapu Konkursu zamieszczone zostaną również na stronie VI. Dane osobowe. 37. Administratorem Danych jest Organizator - L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej Dane Uczestników w skazane w ramach Formularza Zgłoszeniowego (rodzica lub opiekuna prawnego i dziecka) zostaną powierzone Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, NIP: PL w celu przeprowadzenia Konkursu.

6 39. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności celu kontaktowania się z Uczestnikiem/Zwycięzcą, kwalifikacji i wyboru zwycięzców, opublikowania danych Zwycięzców oraz realizacji Nagrody. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych będą przetwarzane również w celach związanych z potwierdzeniem oświadczeń woli złożonych przez podopiecznego niepełnoletniego (dziecka uczestnika wyjazdu organizowanego w ramach Nagrody). 40. Uczestnik/Zwycięzca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik/Zwycięzca jest zobowiązany do informowania Organizatora o zmianach danych. 41. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika/Zwycięzcę lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie. 42. Dane są szczególnie chronione, w tym przy zastosowaniu środków zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie umieszczony jest w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem oprogramowania uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym. VII. Prawa do zadania konkursowego wykonanego w ramach Pierwszego Etapu Konkursu (dalej: Wypowiedzi). 43. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Wypowiedzi udzielonych przez niego w ramach Konkursu, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Wypowiedzi udzielone w ramach Konkursu są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich. Organizator oraz L Oreal Polska Sp. z o.o. nabywa prawo do korzystania z Wypowiedzi na zasadzie niewyłącznej licencji, z chwilą zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu i przesłania Wypowiedzi, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania Wypowiedzi dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Wypowiedzi. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące Wypowiedzi w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację Wypowiedzi podpisanych imieniem i pierwszą literą nazwiska Uczestnika oraz ewentualnie (wg wyboru Organizatora) miastem, w którym adres podał Uczestnik lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów Wypowiedzi i korzystania z tak zmienionych Wypowiedzi w zakresie wskazanym powyżej. 44. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i L Oreal Polska Sp. z o.o., podmioty z nim współpracujące lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Wypowiedzi zawierających wady prawne i zobowiązany jest zwolnić

7 Organizatora lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejsze nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy utwór Uczestnika lub jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje. VIII. Reklamacje. 45. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 Regulaminu albo drogą elektroniczną pod adresem: 46. Reklamacja powinna również zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz , jak również wskazywać powód reklamacji oraz jego dokładny opis. 47. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 48. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, w formie pisemnej na adres korespondencyjny albo pocztą elektroniczną na adres podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres Niezależnie od złożenia reklamacji Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem. IX. Strona konkursowa. 50. Strona konkursowa jest udostępniana Uczestnikom w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Strony konkursowej innych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 51. Korzystanie z Strony konkursowej możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, z włączoną obsługę języka JavaScript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty ). X. Postanowienia końcowe. 52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki terapii realizowanej w ramach Narody Głównej wynikające z uprzednich schorzeń Uczestnika, w tym schorzeń o charakterze dermatologicznym, które zgodnie z wiedzą medyczną mogą wywoływać negatywne skutki w związku z przebiegiem terapii oraz nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów La Roche Posay niewłaściwe, w tym sprzeczne z zaleceniami umieszczonymi na ulotce informacyjnej załączonej do produktu.

8 53. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu. 54. Naruszenie przez Uczestnika/Zwycięzcę w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika/Zwycięzcę prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika/Zwycięzcy z Konkursu czy też pozbawienie go statusu Zwycięzcy. W takim przypadku Komisja konkursowa może w miejsce tego Zwycięzcy wybrać innego Zwycięzcę, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie. 55. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika/Zwycięzcy m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Organizator

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Danio Na wynos. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Danio Na wynos 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Danio Na wynos (dalej: Konkurs ) jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo