Instrukcje do laboratorium ASK (3)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje do laboratorium ASK (3)"

Transkrypt

1 Instrukcje do laboratorium ASK (3) wiczenie 1. Ł czenie dwóch rozległych sieci. 1. Poł czenie Dial-Up (telefoniczne) dwóch sieci (Windows 98) 1.1. Zainstaluj kart dial-up: Start -> Panel Sterowania -> Sie Dodaj -> Karta -> Dodaj Producenci: Microsoft, Karty sieciowe: Karta Dial-Up Zainstaluj protokół TCP/IP: 1.3. Start -> Panel Sterowania -> Sie 3.1. Dodaj -> Protokół -> Dodaj -> Producenci: Microsoft -> Protokoły sieciowe: Protokół TCP/IP Zainstaluj usług Udost pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Network 1.5. Przy wył czonym komputerze podł cz modem zewn trzny (null-modem) do odpowiednich zł cz COM na dwóch komputerach. Schemat poł czenia kabla null-modemowego 2 TxD RxD 3 3 RxD TxD 2 4 DTR DSR 6 1 DCD DCD 1 6 DSR DTR 4 5 GND GND 5 7 RTS CTS 8 8 CTS RTS 7 9 RI RI 9 Poł czenie 9 pinowe 2 TxD RxD 3 3 RxD TxD 2 20 DTR DSR 6 8 DCD DCD 8 6 DSR DTR 20 7 GND GND 7 4 RTS CTS 5 5 CTS RTS 4 Poł czenie 25 pinowe Znaczenie poszczególnych linii RTS (Request to Send) danie nadania CTS (Clear to Send) gotowo do nadawania DTR (Data Terminal Ready) terminal (DTE) gotowy DSR (Data Set Ready) modem (DCE) gotowy DCD (Data Carrier Detect) wykrycie sygnału cz stotliwo ci no nej TxD linia wysyłania danych RxD linia przyjmowania danych RI (Ring Indicator) wykrycie stanu dzwonka (pocz tek transmisji) GND masa sygnałowa 1.6. Zainstaluj modem w systemie: Start -> Panel Sterowania -> Modemy -> Dodaj Zaznacz opcje: nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy -> Dalej Z dysku: c:\instalki\modem -> Modele: RAS Serial Cable between 2 PCs Wybierz port, do którego podł czyłe null-modem Ustaw wła ciwo ci modemu: Maksymalna szybko Zainstaluj składniki komunikacyjne: Start -> Panel Sterowania -> Dodaj/Usu programy -> Instalator systemu Windows -> Komunikacja -> Szczegóły Zaznacz: Dial-up Networking 1

2 Na komputerze, który b dzie udost pniał zasoby (serwerze dial-up) zaznacz równie : Serwer Dial- Up 1.8. Udost pnianie zasobów przez serwer: Start -> Programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Dial-Up Networking Menu: Poł czenia -> Serwer Dial-Up Zakładka: RAS Serial Cable...: Zaznacz opcj : Dozwolony dost p dla wywołuj cego Zmie hasło: ustaw hasło: ppp Typ serwera: Default, Wył cz opcj : Wymagaj zaszyfrowanego hasła. 2. Ł czenie z serwerem dial-up: 2.1. Start -> Programy -> Akcesoria -> Komunikacja -> Dial-Up Networking 2.2. Utwórz nowe poł czenie -> Wybierz urz dzenie: RAS Serial Cable... -> Konfiguruj -> Maksymalna szybko : Numer telefonu: dowolny (np ) Wybierz utworzone poł czenie -> Wpisz hasło: ppp -> Poł cz Sprawd poł czenie mi dzy komputerami, ping , Je li serwer dial-up udost pnia jakie zasoby mo esz je przejrze w otoczeniu sieciowym: w polu adres wpisz jego adres IP serwera dial-up: \\ wiczenie 2. ICS Udost pnianie poł czenia internetowego. 1. ICS Windows 98 (nie działa pod Win95) Zainstaluj dwie karty sieciowe (modem, karta sieciowa) w odpowiednim zł czu (ISA, PCI) na płycie głównej komputera przy WYŁ CZONYM zasilaniu na komputerze, który jest podł czony bezpo rednio do sieci Internet (brama) Uruchom system operacyjny Zainstaluj odpowiednie sterowniki dla tych kart Zainstaluj protokół TPC/IP i odpowiednio skonfiguruj karty sieciowe Oznaczmy kart przył czon do sieci zewn trznej jako WAN Oznaczmy kart przył czon do sieci wewn trznej jako LAN Konfiguracja karty WAN: Adres IP: , maska: brama: DNS: Sprawd poł czenie z sieci Internet pinguj c najpierw bram, potem serwer DNS, nast pnie adres IP spoza segmentu i adres domenowy Kart LAN mo na pozostawi bez konfiguracji Zainstaluj Udost pnianie poł czenia internetowego: Start -> Panel Sterowania -> Dodaj/Usu programy -> Instalator systemu Windows -> Składniki -> Narz dzia internetowe -> Szczegóły -> Udost pnianie poł czenia internetowego Zaznacz w jaki sposób uzyskujesz dost p do sieci Internet (post puj zgodnie z wy wietlan instrukcj, lecz nie twórz dyskietki instalacyjnej poł czenia) Po restarcie komputera zmodyfikuj Opcje internetowe (Panel sterowania) Zakładka: Poł czenia -> Udost pnianie Poł cz z Internetem u ywaj c -> wybierz kart WAN Poł cz z sieci macierzyst u ywaj c -> wybierz kart LAN Konfiguracja klientów: Na ka dej stacji roboczej skonfiguruj protokół dla karty sieciowej: Adres IP dla sieci , maska: , brama: , DNS: Sprawd poł czenia w sieci lokalnej (ping ze stacji klienckiej do serwera ICS) Sprawd poł czenie z innymi komputerami poza sieci LAN (wg. pkt ) 2. ICS Win32 przy pomocy programów inny firm. 2

3 2.1. Patrz punkty Skonfiguruj kart LAN na bramie: adres IP: , maska: Nadaj wszystkim komputerom w sieci LAN adresy IP sieci , maska: , brama: , wł cz DNS i dodaj adres: Przetestuj poł czenia w sieci LAN (ping) Instalacja serwera SOCKET4/5 na bramie: Uruchom program c:\sieci\socket\sockserv.exe W pole port wpisz 1080 i uruchom serwer SOCKET4/ Konfiguracja wybranych klientów na stacjach roboczych Internet Explorer: Narz dzia -> Opcje internetowe -> Poł czenia -> Ustawienia sieci LAN -> U yj serwera proxy -> Adres: adres IP bramy, Port: Netscape Navigator 4.x: Edit -> Preferences -> Advanced -> Proxies -> Manual proxy configuration ->View -> Socks: adres IP bramy, Port: mirc: File -> Setup... -> FireWall -> Hostname: adres IP bramy, Port: ICS Windows Patrz punkty Skonfiguruj serwer poprawnie DNS Wł cz udost pnianie poł czenia internetowego: Poł czenie karty WAN -> Properties -> Zakładka Sharing Zaznacz opcj Enable Internet Sharing 3.4. Karta LAN otrzyma adres IP: i mask Konfiguracja klientów: Na ka dej stacji roboczej skonfiguruj protokół dla karty sieciowej: Adres IP dla sieci , maska: , brama: , DNS: Patrz punkty ICS oraz Proxy Server + Firewall: Wingate Wył cz systemowe udost pnianie poł czenia internetowego Zainstaluj program c:\sieci\wingate\wingate.exe Post puj zgodnie z instrukcj oraz podczas instalacji zastosuj opcje: wybierz Custom setup, zaznacz opcj Use Wingate mail server, wpisz domen : sala09.lokalna zainstaluj tylko HTTP proxy, FTP proxy, SOCKS server, nie instaluj VNP zrestartuj komputer Lokalna konfiguracja: 4.4. Uruchom program GateKeeper.exe i zaloguj si lokalnie na konto Adminstrator (bez hasła) 4.5. Zmie opcje elementu Remote Control Service 808, Zakładka Bindings, zaznacz opcj Specify interfaces connections i dodaj dwie karty: , Zatwierd zmiany Od teraz mo na konfigurowa serwer proxy równie zdalnie Zdalna konfiguracja: W przegl darce wpis adres komputera, na którym został zainstalowany Wingate i port 8010, np.: Uruchom program GateKeeper.exe Odznacz pole: Log on to Local machine, w polu Server wpisz IP stacji, na której został zainstalowany Wingate W zakładce System wył cz usług DHCP Service Je li w sieci pracuje ju serwer DNS wył cz równie DNS Service Konfiguracja serwisów (zakładka Services): WWW Proxy service: 80 3

4 Service will start automatically automatyczne uruchomienie serwisu po starcie Wingate a, Service port: 80 (domy lna warto ) port, na którym b dzie nasłuchiwał serwis Zakładka Bindings (na których kartach sieciowych wywołania b d akceptowane): Specify interfaces connections will be actepted on zaznaczone; Bound: , ; w polu Available zostaje: Zakładka Interface (poprzez które zł cza b d realizowane poł czenia wychodz ce): Connections to be made out on the following interface only : Zakładka Session: zaznacz Session time out after.. (czas, po którym klient zostanie rozł czony podczas bezczynno ci) i wpisz 180 (sek) FTP Proxy service: Konfiguracja przebiega identycznie jak serwisu WWW Proxy (patrz punkty Konfigurowanie klienta przegl darka WWW Internet Explorer: Narz dzia -> Opcje internetowe -> Poł czenia -> Ustawienia sieci LAN -> U yj serwera proxy -> Zaawansowane: w polu HTTP, FTP i Socks wpisz adres IP komputera, na którym jest zainstalowany; w polu Port wpisz odpowiednio warto ci 80, 21, Zaznacz równie pole Nigdy nie wybierał poł czenia Netscape Navigator 4.x: Edit -> Preferences -> Advanced -> Proxies -> Manual proxy configuration ->View: wpisz warto ci z punktu Sprawd przegl danie stron WWW Konfiguracja poczty jako POP Proxy Service i TPC Mapping Service POP3 Proxy Service -> Properties Upewnij si czy w polu Port jest warto W polu Delimiter character jest znak #. Zatwierd zmiany Kliknij prawym klawisze myszki w oknie Services -> New TCP Mapping Service W polu Service Name wpisz nazw reprezentuj c konto, na które chcesz wysyła poczt Service Port: Zaznacz pole: Enable default mapping to Server: adres serwera SMTP, na którego chcesz wysyła poczt on port: Punkty powtarzaj dla ka dego konta pocztowego, przy czy ka da usługa musi posiada unikatowy Service Port (np. 1026, 1027, ) Konfiguracja klienta pocztowego na przykładzie MS Outlook Express Narz dzie -> konta -> Dodaj -> Poczta (oto wybrane opcje): Posiadam ju adres , Adres wpisz swój adres Serwer poczty przychodz cej (POP3) i wychodz cej : Nazwa konta: swój_login#adres_serwera_pocztowego wpisz #) Wła ciwo ci nowego konta -> zaawansowane Poczta wychodz ca (SMTP): numer portu dla konkretnego serwera SMTP z punktu (np: 1025) Firewall Wył cz skonfigurowane wcze niej serwisy Proxy (dla WWW, FTP, itp.) Zakładka System, wła ciwo ci elementu Extendex Networking Wył cz opcj : Support for multiple subnetworks (router) Wł cz opcj : General Purpose Internet Sharing (NAT) Zaznacz opcj : Low: Przejd do zakładki Port Security Dla elementu Connections from the Internet i protokołu TCP usu elementy: TELNET (23), AUTH (113), NNTP (119), External ( ) Dla elementu Connections from the Internet i protokołu UDP usu elementy: External ( ) ustaw Default action (domy lna akcja): Deny 4

5 Przy takiej konfiguracji dost p z zewn trz do sieci LAN jest dozwolony tylko dla usługi dost pu do serwera FTP (port 20-21), usługi dost pu do serwera SMTP (25), usługi dost pu do serwera WWW (80), usługi dost pu do serwera POP3 (110). Pozostałe elementy b d blokowane Dla elementów Lan connections to WingatePC i Lan connections to Internet ustaw Default action -> Allow Dost p do sieci Internet z sieci LAN nie jest ograniczany w aden sposób. wiczenie 3. Ł czenie dwóch segmentów sieci LAN - router programowy. 1. Zainstaluj protokół TCP/IP. 2. Zainstaluj dwie karty sieciowe. 3. Ustawienia karty poł czonej z sieci A ( ): 3.1. IP: , maska: Ustawienia karty poł czonej z sieci B ( ): 4.1. IP: , maska: Konfigurowanie kart sieciowych w sieci A: 5.1. adresy IP: , maska: , brama: Konfigurowanie kart sieciowych w sieci B: 6.1. adresy IP: , maska: , brama: Wł czenie przekazywania pakietów 7.1. Otwórz rejestr (regedit.exe) Otwórz klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Zmie wpis: EnableIPRouting z warto ci 0 na Zrestartuj system i id do pkt Mechanizmy Routing i Zdalnego dost pu: Menu Start -> Settings -> Control Panel Administrative tools -> Routing and Remote Access Je li serwis działa to wył cz go: menu Action -> Disable Routing menu Action -> Configure and Enable Routing Zaznacz opcj Network router i post puj zgodnie z instrukcjami Nie restartuj systemu. 8. Sprawd poł czenia wszystkich komputerów w sieci A (równie z bram ) 9. Sprawd poł czenia wszystkich komputerów w sieci B (równie z bram ) 10. Sprawd poł czenia komputerów sieci A z sieci B. 5

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Remigiusz Górecki Paweª Topa Dariusz bik 11 stycznia 2009 Data wykonania Skªad Grupy Ocena Podczas wykonywania wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1 PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET 1 Poradnik Udost pnianie - Udostepnianie rejestratorow rejestratorów cyfrowych w cyfrowych sieci Internet w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-904u

ADSL Router Asmax Ar-904u ADSL Router Asmax Ar-904u Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j R O U. a o b T E R B E Z P. s ł u R Z E W O. g i D O W Y MODE COM ROUTER BEZPRZEWODOWY

I n s t r u k c j R O U. a o b T E R B E Z P. s ł u R Z E W O. g i D O W Y MODE COM ROUTER BEZPRZEWODOWY s ł u I n s t r u k c j R O U a o b T E R B E Z P R Z E W O g i D O W Y MODE COM ROUTER BEZPRZEWODOWY MC-418A SPIS TREŚCI 1. OSTRZEŻENIE 3 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 4 3. SPECYFIKACJA 4 4. INSTALACJA 6 4.1

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic Instrukcja obsługi Nowoci, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo