OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI"

Transkrypt

1 1 OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI

2 OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI SPIS TREŚCI SEKCJA I Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 SEKCJA II Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 SEKCJA III Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 SEKCJA IV Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 SEKCJA V Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 SEKCJA VI Artykuł 27 SEKCJA VII Artykuł 28 SEKCJA VIII Artykuł 29 POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowy faktoringu i Wierzytelności Strony biorące udział w dwustronnym faktoringu międzynarodowym Wierzytelności uwzględnione Język komunikacji Terminy płatności Forma pisemna Odstępstwa System numeracji Prowizje/wynagrodzenia Rozstrzyganie sporów pomiędzy Faktorem Eksportowym a Faktorem Importowym Zasady dobrej wiary i wzajemnej pomocy CESJA WIERZYTELNOŚCI Cesja Ważność cesji Dokumentacja dotycząca Wierzytelności Cesja zwrotna RYZYKO KREDYTOWE Definicja ryzyka kredytowego Wnioski i akceptacje Zmniejszenie lub anulowanie Obowiązki Faktora Eksportowego dotyczące cesji wierzytelności Dochodzenie WIERZYTELNOŚCI Prawa Faktora Importowego Ściąganie Wierzytelności Wierzytelności niezatwierdzone PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Dokonywanie płatności Płatności w ramach nadanego limitu (w skrócie PUA) Zakazy cesji Opóźnienia w płatnościach SPORY Spory OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania INNE Komunikacja i elektroniczna wymiana danych (w skrócie EDI) 2

3 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32 Rozliczenia i raporty Odszkodowanie Naruszenia postanowień niniejszych Zasad 3

4 SEKCJA I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Umowy faktoringu i Wierzytelności Umowa faktoringu oznacza kontrakt, na mocy którego dostawca może lub będzie cedował Wierzytelności (dalej zwane "Wierzytelnościami", które to określenie, w sytuacjach gdy pozwala na to kontekst, obejmuje również część Wierzytelności) na faktora, niezależnie od tego, czy to w celu finansowania, czy z uwagi na co najmniej jeden z poniższych aspektów: księgowanie Wierzytelności dochodzenie Wierzytelności ochrona przed stratami z tytułu nieściągalnych długów Artykuł 2 Strony biorące udział w międzynarodowym faktoringu w systemie dwóch faktorów Stronami biorącymi udział w transakcjach faktoringu międzynarodowego realizowanego w systemie dwóch faktorów są: (i) Dostawca (zwany również sprzedawcą), strona, która wystawia faktury za dostawę towarów lub świadczenie usług. (ii) Dłużnik (zwany również nabywcą), strona, która jest odpowiedzialna za spłacenie Wierzytelności za dostawy towarów lub za świadczone usługi; Faktor Eksportowy (FE) strona, na którą dostawca ceduje swoje Wierzytelności, zgodnie z umową faktoringową. Faktor Importowy (FI), strona, na którą Faktor Eksportowy ceduje swoje Wierzytelności, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Artykuł 3 Wierzytelności uwzględnione Niniejsze zasady obejmują jedynie Wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i/lub usług z odroczonym terminem płatności od dostawców, którzy posiadają umowy z Faktorem Eksportowym wobec dłużników znajdujących się w każdym kraju, w którym Faktor Importowy zapewnia usługi faktoringowe. Wykluczone są sprzedaże na podstawie akredytywy (innej niż akredytywy stand-by), zapłaty gotówką za wydaniem dokumentów lub jakiejkolwiek sprzedaży gotówkowej. Artykuł 4 Język komunikacji Językiem komunikacji pomiędzy FI a (FE)jest język angielski. Jeżeli podana informacja jest w innym języku, jej tłumaczenie na język angielski musi być załączone. Artykuł 5 Terminy płatności O ile nie stwierdzono inaczej, terminy określone w niniejszej Umowie należy rozumieć jako dni kalendarzowe. Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy dla FE lub FI, to dany termin płatności jest przedłużony do następnego dnia roboczego dla danej Strony. Artykuł 6 Forma pisemna "Forma pisemna" oznacza dowolną metodę, dzięki której komunikat może być zapisany w trwałej formie, tak, że będzie mógł on być odtworzony i użyty w dowolnym momencie po jego utworzeniu. W przypadku kiedy dokument w formie pisemnej ma być podpisany, wymóg ten jest spełniony, jeśli za zgodą obu Stron umowy w formie pisemnej, dokument określa autora dokumentu i zawiera jego zgodę co do treści dokumentu w formie pisemnej. 4

5 Artykuł 7 Odstępstwa Porozumienie zawarte w formie pisemnej pomiędzy FE i FI (i podpisane przez obydwie Strony), które jest sprzeczne z, różni się od lub wykracza poza warunki zawarte w niniejszych Zasadach, ma pierwszeństwo i zastępuje wszelkie inne lub przeciwne warunki, zastrzeżenia lub oświadczenia występujące w niniejszych Zasadach odnoszących się do przedmiotu umowy, ale pod wszystkimi innymi względami powinno podlegać niniejszym Zasadom. Artykuł 8 System numeracji W celu dokładnego zidentyfikowania wszystkich dostawców, dłużników, FI i FE, odpowiedni system numeracji musi być uzgodniony między FE a FI. Artykuł 9 Prowizje/wynagrodzenia (i) FI ma prawo do prowizji i/lub wynagrodzenia za swoje usługi w oparciu o strukturę i warunki płatności ogłaszane przez Radę FCI. (ii) Uzgodnione prowizje i/lub wynagrodzenia muszą być wypłacane zgodnie z warunkami płatności w uzgodnionych walutach. Strona, która zalega z płatnościami, może być obciążona kosztami i równowartościami kosztów strat wynikających z opóźnienia zgodnie z Art. 26. W przypadku cesji zwrotnej, FI ma jednak prawo do prowizji lub wynagrodzenia. Artykuł 10 Rozstrzyganie sporów pomiędzy FE a FI (i) Wszelkie spory powstałe pomiędzy FE a FI w związku z jakąkolwiek międzynarodową transakcją faktoringową powinny być rozstrzygane zgodnie z zasadami arbitrażu, pod warunkiem, że obie Strony są członkami FCI w momencie rozpoczęcia transakcji. (ii) Ponadto, każdy taki spór może być rozstrzygnięty w sposób przedstawiony powyżej, jeżeli tylko jedna ze Stron jest członkiem FCI w momencie złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania arbitrażowego, jednakże pod warunkiem, iż druga Strona akceptuje takie postępowanie arbitrażowe. Przyznanie odszkodowania jest ostateczne i wiążące. Artykuł 11 Zasady dobrej wiary i wzajemnej pomocy Wszelkie obowiązki powinny zostać spełnione i wszystkie prawa wykonywane w dobrej wierze zgodnie z niniejszymi Zasadami. Każdy z FE i FI powinien podejmować działania mające na celu wzajemną pomoc i każdy z nich, zgodnie ze swoimi możliwościami, powinien wspierać drugą Stronę w uzyskaniu wszelkich dokumentów, jakie mogą być potrzebne tej Stronie do wykonywania jej obowiązków i/lub w celu ochrony jej interesów. Zarówno FI, jak i FE zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wszelkich faktach lub sprawach, które mogą negatywnie wpłynąć na ściąganie Wierzytelności lub na zdolność kredytową dłużnika. SEKCJA II Cesja wierzytelności Artykuł 12 Cesja (i) Cesja wierzytelności stanowi przeniesienie wszelkich praw i roszczeń w tytule danej Wierzytelności niezależnie od metody. Do celów niniejszej definicji przyznanie prawa do gwarancji na należność odbywa się w momencie jej przeniesienia. (ii) W związku z cesją każdej Wierzytelności na rzecz FI, FI ma prawo do wniesienia pozwu, lub do egzekwowania Wierzytelności we własnym imieniu, lub wspólnie z FE 5

6 i/lub dostawcą. FI ma także prawo zatwierdzić płatności dłużnika na poczet Wierzytelności w imieniu FE lub w imieniu dostawcy, a FI może korzystać z wszelkich praw zastawu, zatrzymania w tranzycie i wszystkich innych praw dostawcy do towarów, które mogą zostać odrzucone lub zwrócone przez dłużników. Wszystkie cesje wierzytelności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Artykuł 13 Ważność cesji (i) FI jest zobowiązany, w zakresie przepisów prawa kraju dłużnika, poinformować FE o: (a) sformułowaniu i formalności zawiadomienia o cesji; oraz (b) wszelkich elementach cesji, które są niezbędne w celu ochrony FE przed roszczeniami ze strony osób trzecich. FI gwarantuje skuteczność swoich działań. (ii) FE, opierając się na działaniach FI, o których mowa w paragrafie (i) niniejszego Artykułu, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju dłużnika, jest odpowiedzialny za skuteczność swojej cesji wobec dostawcy i FI, włącznie z jego skutecznością przeciw roszczeniom osób trzecich i niewypłacalności dostawcy. Jeżeli FE prosi o szczególną cesję, wykonywaną na rzecz stron trzecich, FI zobowiązany jest podjąć działania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem, na koszt FE. (v) Każdorazowo, gdy cesja wymaga specjalnej dokumentacji lub potwierdzenia w formie pisemnej celem potwierdzenia jej ważności i wykonalności, na wniosek FI FE musi zapewnić taką dokumentację i/lub potwierdzenie w ustalony sposób. Jeśli FE nie będzie w stanie zapewnić takiej dokumentacji lub potwierdzenia w odniesieniu do wskazanych Wierzytelności w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od FI, FI może dokonać zwrotnego przeniesienia wierzytelności. Artykuł 14 Dokumentacja Wierzytelności (i) FI musi otrzymać szczegółowe dane dotyczące faktur i not kredytowych odnoszących się do wszelkich wierzytelności scedowanych na niego bez zbędnej zwłoki, a w przypadku faktur zawsze przed upływem terminu płatności Wierzytelności. Dla celów niniejszych Ogólnych Zasad FCI Faktoringu Międzynarodowego "termin wymagalności" wszelkich wierzytelności oznacza termin określony dla zapłaty Wierzytelności, wskazany w umowie sprzedaży, natomiast jeżeli umowa określa "płatności w ratach", wówczas, o ile nie wskazano inaczej w umowie, każda rata ma odrębny termin płatności. (ii) FI może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających tytuł prawny, w tym dokumentów przewozowych i/lub potwierdzenia ubezpieczenia. Na wniosek FI, i jeśli jest to konieczne w celu pobrania Wierzytelności, FE ma obowiązek niezwłocznie przedstawić którykolwiek lub wszystkie z poniższych dokumentów w celach dowodowych, w ciągu: (a) 10 dni od dnia otrzymania wniosku - dokładną kopię faktury wystawionej na dłużnika. (b) 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku: (1) potwierdzenie wysyłki; (2) potwierdzenie realizacji umowy sprzedaży i/lub usług, gdy ma zastosowanie; 6

7 (v) (3) wszelkie inne dokumenty, które wymagane były przed wysyłką. Jeżeli FE: (a) nie dostarczy dokumentów, o których mowa w Art. 14 ; lub (b) w wyznaczonym terminie nie przedstawi powodu takiego opóźnienia oraz wniosku o przedłużenie terminu, zaakceptowanych przez FI, FI jest uprawniony do dokonania zwrotnego przeniesienia wierzytelności. FI ma prawo poprosić FE o wyżej wymienione dokumenty nie później niż w ciągu 270 dni od terminu wymagalności wierzytelności. Artykuł 15 Cesja zwrotna (i) Cesja zwrotna, zgodnie z Art. 13 (v) lub Art. 14, musi być dokonana przez FI nie później niż 60-tego dnia po jego pierwszej prośbie o przedstawienie stosownych dokumentów, lub jeśli nastąpi to później, to 30-tego dnia od upływu przedłużonego terminu udzielonego przez FI zgodnie z Art. 14. (ii) W przypadku cesji zwrotnej wierzytelności udzielonej przez FI, zgodnie z niniejszym artykułem lub zgodnie z paragrafem (vii) Art. 27, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w paragrafie niniejszego Artykułu, FI jest zwolniony z wszelkich obowiązków w stosunku do cesji zwrotnej i może odzyskać od FE wszystkie w związku z tym poniesione przez siebie koszty. Każda cesja zwrotna musi być dokonana w formie pisemnej. Jeśli FI otrzyma jakiekolwiek płatności z tytułu jakiejkolwiek Wierzytelności od dłużnika przed zawiadomieniem dłużnika o dokonanej cesji zwrotnej, FI uzna tę płatność i niezwłocznie przekaże ją do FE. SEKCJA III Ryzyko Kredytowe Artykuł 16 (i) (ii) Definicja ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to ryzyko braku zapłaty całości Wierzytelności przez dłużnika w ciągu 90 dni od terminu płatności, z innych powodów niż wystąpienie sporu. Przejęcie przez FI ryzyka kredytowego za scedowane na niego wierzytelności jest uwarunkowane wyrażeniem przez niego pisemnej zgody Artykuł 17 Wnioski i akceptacje (i) Wnioski FE do FI o przejęcie ryzyka kredytowego, które mogą dotyczyć zatwierdzenia poszczególnych zamówień lub linii kredytowej, muszą być przedstawione w formie pisemnej i muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią FI ocenę ryzyka kredytowego oraz muszą zawierać standardowe warunki płatności. (ii) Jeśli FI nie może dokonać dokładnej identyfikacji danego dłużnika na podstawie przedstawionych dokumentów, wówczas może wnieść odpowiednie poprawki w swojej odpowiedzi. Każda akceptacja FI dotyczy jedynie tych dłużników, których dane zostały zawarte w decyzji FI. FI powinien bezzwłocznie i w każdym przypadku, nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku, poinformować FE o swej decyzji w formie pisemnej. Jeżeli w ciągu tego okresu FI nie będzie w stanie podjąć decyzji, musi on jak najszybciej, i przed upływem wskazanego terminu, powiadomić o tym fakcie FE. 7

8 Akceptację stosuje się wyłącznie do wysokości zatwierdzonej przez FI w stosunku do następujących wierzytelności, : (a) FI za wierzytelności pozostające w rejestrach FI w dacie wydania akceptacji; (b) wierzytelności wynikające z przesyłek wysłanych do 30 dni przed datą złożenia wniosku do akceptacji i których akceptacja w każdym przypadku zależy od otrzymania przez FI danych dotyczących faktury oraz dokumentów określonych w Art. 14. (v) (a) Całkowita lub częściowa akceptacja indywidualnego zamówienia zobowiązuje FI do przejęcia zatwierdzonego ryzyka kredytowego, pod warunkiem, że transport towarów odbył się nie później niż w dniu wysyłki (jeżeli data wysyłki lub inna wcześniejsza data została wskazana we wniosku o przejęcie ryzyka kredytowego lub jakakolwiek inna wcześniejsza data wskazana przez FI w zatwierdzeniu). (b) Akceptacja linii kredytowej zobowiązuje FI do przejęcia ryzyka kredytowego w stosunku do wierzytelności do wysokości zatwierdzonej kwoty dla wysyłek wykonanych przed anulowaniem lub wygaśnięciem linii. (c) Termin "Towary" obejmuje "usługi", zaś wyrażenie "dokonane wysyłki" odnosi się do zwrotu "wykonane świadczenia". (vi) (c) Transport w odniesieniu do towarów ma miejsce wówczas, gdy są one umieszczone w tranzycie do dłużnika lub do osoby przez niego wyznaczonej, bez względu na to, czy jest realizowany przez operatora publicznego lub transport własny dłużnika lub dostawcy, oraz w odniesieniu do wyświadczonych usług. Linia kredytowa to odnawialna akceptacja Wierzytelności na rachunku dłużnika wobec jednego dostawcy do wysokość linii kredytowej. Linia odnawialna oznacza, że w czasie gdy linia kredytowa pozostaje w mocy, Wierzytelności przekraczające linię zastąpią kwoty nieprzekraczające linii, które będą zapłacone przez dłużnika lub FI lub przelane na dłużnika. Następstwo takich Wierzytelności odbywa się według terminów płatności i powinno być ograniczone w dowolnym momencie do kwoty zapłaconej lub przelanej. W przypadku gdy dwie lub więcej Wierzytelności ma ten sam termin płatności, to kolejność odbywa się zgodnie z numerami ich faktur. (vii) Wszystkie akceptacje są wydawane zgodnie z zasadą, że każda wierzytelność jest zgodna z warunkami płatności (sporadycznie dopuszcza się wariację o 100% lub 45 dni, w zależności od tego, który okres jest krótszy) zawartymi w stosownych informacjach, na podstawie których udzielono akceptacji. Jednakże, nie ma takiej możliwości, która wydłużałaby kredyt poza okres kredytowania określony przez FI w akceptacji jako maksymalny. (viii) Akceptacja wniosku wydawana jest w walucie wskazanej we wniosku. Jednakże, linia kredytowa obejmuje również wierzytelności wynikające z faktur w innych walutach. Jednakże ryzyko FI nie może w żadnym momencie przekroczyć pierwotnie zaakceptowanej kwoty. (ix) (x) Istnieje tylko jedna linia kredytowa dla każdego z dostawców poszczególnych dłużników, zaś każda nowa linia kredytowa anuluje i zastępuje wszystkie wcześniejsze linie kredytowe dla tego samego dostawcy, tego samego dłużnika, niezależnie od ustalonej waluty. Jeżeli FI wie, że dłużnik ma w zwyczaju zakazywać cesji wierzytelności,, to FI powinien poinformować o tym fakcie FE w wydanej akceptacji lub niezwłocznie, kiedy FI wejdzie w posiadanie takiej informacji. 8

9 Artykuł 18 Zmniejszenie lub anulowanie (i) Z ważnego powodu FI ma prawo do zmniejszenia lub anulowania zaakceptowanego indywidualnego zamówienia lub linii kredytowej. Takie zmniejszenie lub anulowanie musi odbyć się w formie pisemnej lub telefonicznie (a następnie potwierdzone na piśmie). Po otrzymaniu zawiadomienia o anulowaniu lub zmniejszeniu, FE powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dostawcę, a takie anulowanie lub zmniejszenie obejmie również wysyłki i/lub usługi wykonywane przez dostawcę po otrzymaniu takiego powiadomienia. W trakcie lub po wysłaniu takiego zawiadomienia do FE o anulowaniu lub zmniejszeniu, FI ma prawo do wysłania takiego zawiadomienia również bezpośrednio do dostawcy, ale zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie FE. FE powinien podjąć współpracę, oraz zapewnić współpracę dostawcy z FI w celu zatrzymania wszelkich towarów w tranzycie i zminimalizowania strat FI. FE zobowiązuje się do udzielenia FI wszelkiej możliwej pomocy w takich okolicznościach. (ii) W momencie rozwiązania umowy pomiędzy dostawcą i FE wszystkie zaakceptowane zamówienia oraz linie kredytowe zostają automatycznie anulowane bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak pozostaną w mocy dla Wierzytelności związanej ze zrealizowaną przesyłką oraz usługami wykonanymi przed datą rozwiązania, pod warunkiem, że Wierzytelności zostały przypisane do FI w ciągu 30 dni od tej daty. Anulowanie linii kredytowej lub jej wygaśnięcie: (a) prawo kolejności wygasa a następnie, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach (b) i (c) niniejszego paragrafu, wszelkie płatności lub kredyty (inne niż płatność lub kredyty związane z transakcją wykluczoną w Art. 3 lub transakcje w inny sposób wyłączone przed pierwszą cesją wierzytelności w odniesieniu do tego dłużnika) mogą być przypisane przez FI na rzecz zatwierdzonych wierzytelności, z pierwszeństwem przed niezatwierdzonymi wierzytelnościami. (b) (c) Jeżeli którykolwiek z tych kredytów odnosi się do niezatwierdzonych wierzytelności, a FE stwierdza na rzecz FI, że kredyt wynikał wyłącznie z niezrealizowanej wysyłki lub zastoju w tranzycie, to kredyt powinien mieć zastosowanie wobec takich niezatwierdzonych wierzytelności; oraz wszelkie środki otrzymane przez FI w wyniku ogólnej dystrybucji majątku dłużnika, z tytułu Wierzytelności scedowanych przez FE, powinny zostać podzielone pomiędzy FI i FE proporcjonalnie do ich udziałów w kwocie zadłużenia dłużnika w dniu dystrybucji. Artykuł 19 Obowiązki FE dotyczące cesji wierzytelności (i) Z zastrzeżeniem postanowień Paragrafu (ii) oraz niniejszego Artykułu, FE może, ale nie ma takiego obowiązku, zaoferować FI wszystkie Wierzytelności od dłużników w jednym państwie, odnoszące się do jednego dostawcy, które zostały scedowane na FE. (ii) FE powinien poinformować FI czy umowa faktoringowa zawarta z FE będzie obejmowała cały obrót wynikający ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności do kraju dłużnika. Kiedy FI zaakceptuje linię kredytową dla dłużnika a wierzytelności tego dłużnika zostaną scedowane na FI, to wszystkie kolejne wierzytelności dostawcy, w odniesieniu do tego dłużnika, muszą zostać scedowane na FI, nawet gdy wierzytelności są tylko częściowo zatwierdzone lub nie zatwierdzone. 9

10 Kiedy FI podejmuje decyzję o anulowaniu linii kredytowej, obowiązek FE istnieje nadal aż do momentu, gdy wszystkie zatwierdzone wierzytelności zostaną spłacone lub uregulowane w inny przewidziany sposób, czyli do czasu, gdy interesy FI nie są zagrożone. Jednakże, po unieważnieniu umowy pomiędzy FE a dostawcą, kolejne cesje wierzytelności nie mogą mieć miejsca. SEKCJA IV Dochodzenie Wierzytelności Artykuł 20 Prawa FI (i) Jeśli środki pieniężne, czeki, polecenia wypłaty, lub inne instrumenty płatnicze z tytułu jakichkolwiek Wierzytelności scedowanych na FI wpłyną do FE lub któregoś z jego dostawców, FE musi natychmiast poinformować FI o tym fakcie. Środki te winny być przechowane przez FE lub dostawcę w imieniu FI oraz, niezwłocznie przekazane FI, jeżeli FI wystąpi z takim wnioskiem. (ii) Jeżeli umowa sprzedaży zawiera zakaz cesji, FI powinien mieć takie same prawa jak te przedstawione w paragrafie (ii) Art. 12, jako przedstawiciel FE i/lub dostawcy. Jeżeli IF: (a) nie jest w stanie uzyskać wyroku w sprawie jakichkolwiek scedowanych wierzytelności na drodze sądowej, arbitrażowej lub od innego trybunału właściwej jurysdykcji w kraju dłużnika (zwane dalej łącznie "Trybunałem") wyłącznie z powodu: (1) niejasnego i przekonującego języka odnoszącego się do jurysdykcji lub alternatywnego rozwiązywania sporów w umowie sprzedaży między dostawcą a dłużnikiem, który spowodował powstanie tej Wierzytelności; lub (2) odmowy postępowania przez jurysdykcję w kraju dłużnika przez taki Trybunał; oraz (b) informuje FE o tej niemożności w ciągu 365 dni od wystawienia faktury na tę Wierzytelność; wówczas FI może niezwłocznie dokonać cesji zwrotnej i odzyskać od FE wszelkie kwoty przez siebie zapłacone zgodnie z Paragrafem (ii) Art. 24. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty cesji zwrotnej wierzytelności określonych w Paragrafie niniejszego artykułu, FE lub dostawca uzyska orzeczenie sądu lub odszkodowanie od Trybunału w związku z cesją zwrotną przeciwko dłużnikowi w jego kraju, to następnie, kiedy wierzytelność zostanie zaakceptowana, FI powinien: (a) przyjąć przeniesienie wszelkich praw przeciwko dłużnikowi wynikających z wyroku i ponownie zaakceptować wierzytelność; oraz (b) dokonać Płatności w ramach nadanego limitu, zgodnie z definicją zawartą w Art. 24 i dalej w skrócie zwaną PUA, w ciągu 14 dni od dnia, w którym ma zostać dokonana płatność przez dłużnika zgodnie z orzeczeniem, pod warunkiem, że cesja wymagana zgodnie z postanowieniami Paragrafu (a) niniejszego Artykułu została wykonana przez FE w tym okresie. Wszystkimi kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem orzeczenia zgodnie z niniejszym Artykułem zostanie obciążony FE. 10

11 Artykuł 21 Dochodzenie Wierzytelności (i) Obowiązek dochodzenie wszystkich Wierzytelności scedowanych na FI spoczywa na nim i powinien on dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie ściągać wszelkie wierzytelności zatwierdzone lub niezatwierdzone. (ii) Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 27, gdy całkowita kwota wierzytelności dłużnika w jakimkolwiek momencie jest częściowo zaakceptowana : (a) (b) (c) FI jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową o zwrot wszystkich tych Wierzytelności bez uzyskania uprzedniej zgody FE, niemniej jednak FI powinien poinformować FE o podjętych działaniach; jeżeli FE powiadomi FI o swoim sprzeciwie wobec takiego postępowania sądowego, które jest następnie zakończone, FI ma prawo do cesji zwrotnej wobec dłużnika, a następnie winien otrzymać od FE zwrot kosztów i wydatków poniesionych w ciągu postępowania, jednocześnie zapisy Art. 15, paragraf (ii) i będą miały zastosowanie do tejże cesji zwrotnej; oraz za wyjątkiem przypadków określonych w Paragrafie (ii) (b) niniejszego Artykułu, koszty postępowań prawnych pokrywa FI i FE proporcjonalnie do zatwierdzonych i niezatwierdzonych kwot zaległej Wierzytelności. Artykuł 22 Wierzytelności niezatwierdzone (i) Gdy wszystkie wierzytelności dłużnika są w danym momencie całkowicie niezatwierdzone: (a) FI powinien uzyskać zgodę FE na dochodzenie Wierzytelności przed poniesieniem kosztów prawnych i innych wydatków (nie dotyczy kosztów własnych, administracyjnych oraz wydatków FI) związanych z tym dochodzeniem. (b) (c) (d) Niniejsze koszty prawne oraz inne koszty i wydatki leżą po stronie FE, a FI nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty i/lub koszty wynikające z opóźnienia w udzieleniu takiej zgody przez FE. Jeżeli FE nie odpowie na wniosek złożony przez FI o wyrażenie zgody w terminie 30 dni, FI ma prawo do cesji zwrotnej w tym lub w jakimkolwiek późniejszym terminie. FI ma prawo zażądać depozytu od FE, aby całkowicie lub częściowo pokryć szacunkowe koszty, które zostaną poniesione w wyniku ściągania takich wierzytelności. SEKCJA V PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Artykuł 23 Dokonywanie płatności (i) Gdy dłużnik dokonuje jakiejkolwiek płatności do FI w związku z scedowanymi wierzytelnościami, winien przelać do FE w walucie faktury równowartość kwoty netto otrzymanej w jego banku, bezpośrednio po dacie księgowania lub w dniu otrzymania przez FI powiadomienia od banku o otrzymanej kwocie w zależności od tego, która data jest późniejsza z wyjątkiem wszelkich wcześniejszych PUA. (ii) Wszelkie płatności, niezależnie od ich wysokości, powinny być przekazywane codziennie przez SWIFT lub podobny system. 11

12 Nie później niż w dniu przelewu FI powinien dostarczyć raport przedstawiający alokację przelanej kwoty. Na żądanie FE powinien zapłacić FI: (a) wszelkie płatności dokonane przez FI na konto FE, jeżeli płatność dłużnika do Importera została wykonana instrumentem płatniczym, który został następnie nieuznany (czek lub ekwiwalent) pod warunkiem, że: (b) (1) FI powiadomi FE o takiej możliwości poprzez zawiadomienie o zapłacie (płatność z zastrzeżeniem); oraz (2) żądanie FI zostało złożone w kraju FI w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania kwoty FE; lub (3) takie nieuznanie płatności powstało w wyniku wstrzymania polecenia zapłaty dłużnika należnej z powodu sporu powstałego później niż wydanie instrumentu płatniczego, w tym przypadku procedury i terminy są określone w Art. 27 i w związku z tym płatności Importera do FE powinny być traktowane tak, jakby były one PUA (zgodnie z definicją zawartą w Art. 24 (ii) niniejszego dokumentu) (4) spłaty zażądane przez FI będą miały przełożenia na jego inne zobowiązania. bez żadnego ograniczenia czasowego wszelkie płatności dokonywane przez FI do FE, w odniesieniu do wszystkich niezatwierdzonych Wierzytelności lub niezatwierdzonych części płatności, są dokonywane w takim stopniu, w jakim dłużnik lub ewentualny poręczyciel następnie je zwraca, zgodnie z prawem państwa płatnika, i taki zwrot jest opłacony lub uregulowany przez FI pod warunkiem, że płatność ta jest dokonywana w dobrej wierze. Artykuł 24 Płatności w Ramach Nadanego Limitu Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Art. 25, 27 i 32: (i) FI ponosi ryzyko strat wynikających z niemożności dłużnika do zapłaty za wierzytelności w wyznaczonym terminie, zgodnie z warunkami danej umowy sprzedaży lub świadczenia usług; oraz (ii) (v) FI ponosi ryzyko strat wynikających z wszelkich Wierzytelności, które nie zostaną zapłacone przez lub w imieniu dłużnika do 90 dni po upływie terminu zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, przy czym FI 90-tego dnia powinien dokonać FE Płatności z Zastrzeżeniem, przedstawionej w niniejszym dokumencie jako PUA. Do celów Paragrafów (i) i (ii) niniejszego Artykułu, płatność uiszczona przez dłużnika oznacza płatność do FI, FE, dostawcy lub masy upadłościowej dostawcy. W przypadku płatności do dostawcy lub masy upadłościowej dostawcy, FI powinien współdziałać i wspierać FE w kraju dłużnika, aby zminimalizować wszelkie potencjalne lub rzeczywiste straty FE. Jeśli zaakceptowana wierzytelność podana jest w walucie innej niż waluta danej linii kredytowej, w celu określenia zatwierdzonej kwoty Wierzytelności, zostanie ona przeliczona na walutę linii kredytowej według kursu walutowego (kursu średniego) podanego przez XE.com (i używanego na portalu edifactoring.com) w dniu zapłaty PUA. We wszystkich przypadkach ryzyko FI nie może przekraczać pierwotnie zaakceptowanej kwoty. 12

13 Artykuł 25 Zakazy cesji (i) W odniesieniu do wszelkich zatwierdzonych wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży lub świadczenia usług, która zawiera zakaz cesji, obowiązek FI do realizacji PUA wobec oficjalnej niewypłacalności dłużnika, lub gdy dłużnik składa ogólną deklarację niewypłacalności lub przyznaje się do niewypłacalności, w każdym przypadku upływa nie wcześniej niż 90-ego dnia po terminie wymagalności zgodnie z zapisami Artykułu. 24,Paragraf (i). (ii) Po każdej PUA w odniesieniu do wszelkich wierzytelności określonych w Paragrafie (i) niniejszego Artykułu, FI ma wyłączne prawo dochodzenia w imieniu dostawcy Wierzytelności z masy upadłościowej dłużnika. FE powinien uzyskać od dostawcy i dostarczyć FI wszelkie dokumenty, jakie mogą być wymagane przez niego w celu podejmowania wszelkich roszczeń, zgodnie z opisem w Paragrafie (ii) niniejszego Artykułu. Zapisy niniejszego Artykułu stosuje się niezależnie od innych, nawet sprzecznych zapisów przedstawionych w niniejszych Zasadach. Artykuł 26 Opóźnienia w płatnościach (i) Jeżeli FI lub FE nie dokona zapłaty na konto drugiej Strony w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek na konto drugiej Strony. (ii) Z wyjątkiem przypadków wymienionych w Paragrafie niniejszego Artykułu, jeśli zgodnie z wymogami przedstawionymi w Art. 23 lub Art. 24 Importer nie uruchomi zapłaty na rzecz FE, FI winien: (a) zapłacić FE odsetki naliczone za każdy dzień, licząc od dnia, w którym zapłata winna zostać zrealizowana, aż do faktycznego dokonania płatności, w wysokości dwukrotności 3-miesięcznej stawki LIBOR notowanej w danym dniu w stosownej walucie, pod warunkiem, że łączna kwota naliczonych odsetek przekracza 50 Euro; oraz (b) zwrócić FE koszty wynikające z różnicy kursowej i spowodowane opóźnieniem w płatności. Jeśli dla tej waluty brak jest notowań LIBOR, zastosowanie będzie mieć dwukrotność najniższego oprocentowania pożyczek dla danej waluty obowiązujące w tym dniu. jeśli w wyniku okoliczności wykraczających poza kontrolę FI jest on niezdolny do dokonania płatności: (a) jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie FE; (b) powinien on wypłacić FE odsetki w wysokości odpowiadającej najniższej stawce pożyczkowej dostępne dla FE w odpowiedniej walucie, obliczonej na każdy dzień, licząc od dnia, kiedy powinien dokonać faktycznej płatności, pod warunkiem że łączne naliczone kwoty odsetek przekraczają 50 Euro. Wszelkie opóźnienia w płatnościach FE wobec FI będą podlegać przepisom zawartym w Paragrafach (ii) i niniejszego Artykułu. 13

14 SEKCJA VI Spory Artykuł 27 Spory (i) Spór powstaje, gdy dłużnik odmawia przyjęcia towaru lub faktury lub wnosi zarzuty, powództwo wzajemne lub roszczenie do potrącenia (ale nie tylko), włącznie z zarzutami wynikającymi z roszczenia do Wierzytelności przez osobę trzecią. Jednakże w przypadku, gdy dochodzi do konfliktu między postanowieniami niniejszego Artykułu oraz postanowieniami Artykułu 25, te ostatnie mają pierwszeństwo. (ii) Po otrzymaniu powiadomienia o sporze, FI lub FE niezwłocznie przesyłają drugiej Stronie powiadomienie o sporze, zawierające wszystkie znane sobie informacje o Wierzytelności i o rodzaju sporu. W obu przypadkach FE powinien dostarczyć FI dalszych informacji na temat sporu w terminie 60 dni od otrzymania lub wydania powiadomienia, w zależności od okoliczności. Po otrzymaniu powiadomienia o sporze, akceptację Wierzytelności uznaje się za zawieszoną. Jeżeli spór zostanie wniesiony przez dłużnika a zawiadomienie o sporze wpłynie w ciągu 90 dni od daty wymagalności Wierzytelności, których dotyczy spór, FI nie jest zobowiązany do wykonania PUA na kwotę wstrzymaną przez dłużnika z powodu takiego sporu. Jeżeli spór zostanie wniesiony przez dłużnika zaś zawiadomienie o sporze wpłynie po wykonaniu PUA, ale w ciągu 180 dni od daty wymagalności Wierzytelności, FI jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zatrzymanej przez dłużnika z powodu takiego sporu. (a) FE jest odpowiedzialny za rozpatrzenie sporu i powinien prowadzić nieustające działania, aby zapewnić jak najszybsze rozwiązanie sporu. FI będzie współpracować i pomagać FE, jeśli jest to wymagane, w tym w rozstrzyganiu sporów, podejmując również działania prawne w tym zakresie. (b) Jeżeli FI odmawia wstąpienia na drogę takiego postępowania lub jeżeli FE wymaga cesji zwrotnej spornych wierzytelności aby móc podejmować działania w imieniu lub dostawcy, w każdym przypadku FE jest uprawniony do cesji zwrotnej. (c) Niezależnie od tego, czy dokonano cesji zwrotnej, w terminie określonym w Paragrafie (v) niniejszego Artykułu Importer powinien ponownie przyjąć jako zaakceptowane, takie sporne Wierzytelności w zakresie, w którym rozstrzygnięcie sporu będzie na korzyść dostawcy (w tym przyjęcie przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie wierzytelnościami masy upadłościowej dłużnika) pod warunkiem, że: (d) (1) FE wywiązuje się ze swoich obowiązków w ramach Art. (a) niniejszego Artykułu. (2) FI jest regularnie informowany o stanie negocjacji lub postępowań sądowych; oraz (3) ugoda przewiduje uiszczenie płatności przez dłużnika w ciągu 30 dni od daty wydania rozstrzygnięcia, jeżeli jest ono polubowne, lub w przypadku rozstrzygnięcia prawnego - w dniu wejścia w życie wyroku, jednakże 30 dniowy termin nie ma zastosowania w sytuacji przyjęcia długu przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie masą upadłościową dłużnika. Dla celów niniejszego Artykułu, "rozstrzygnięcie prawne" oznacza spór rozstrzygnięty w drodze decyzji sądu lub innego właściwego trybunału kompetentnej jurysdykcji (które, w celu uniknięcia wątpliwości, obejmują 14

15 (v) arbitraż) pod warunkiem, że takie postępowanie sądowe jest formalnie rozpoczęte przez odpowiednie służby rozstrzygnięć prawnych lub na żądanie o arbitraż przed terminem polubownego rozstrzygnięcia sporu; jednocześnie "ugodowe rozstrzygnięcie" oznacza wszelkie rozstrzygnięcie niebędące rozstrzygnięciem prawnym. Terminy, o których mowa w Paragrafie (c) zawartym powyżej, które FI ponownie akceptuje w odniesieniu do spornych Wierzytelności, są następujące: (a) w przypadku polubownego rozstrzygnięcia sporu, 180 dni: oraz (b) w przypadku prawnego rozstrzygnięcia, 3 lata: W każdym z przypadków po otrzymaniu powiadomienia o sporze zgodnie z Paragrafem (ii) niniejszego Artykułu. Jeśli jednak w tym czasie, dłużnik stanie się oficjalnie niewypłacalny lub ogłosi ogólne oświadczenie o niewypłacalności, ryzyko pozostanie po stronie Importera do momentu rozstrzygnięcia sporu. (vi) W przypadku Wierzytelności spornych, które FI ponownie przyjął jako zaakceptowane zgodnie z Paragrafem niniejszego Artykułu: (a) Jeżeli należność została zwrotnie przeniesiona na FE, FI ma prawo do natychmiastowego przeniesienia na siebie wszystkich praw FE lub dostawcy (w zależności od przypadku) wynikających z rozstrzygnięcia. (b) W każdym takim przypadku PUA, która ma być wykonana zgodnie z Art. 24, powinna zostać dokonana w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnika ma dokonać płatności zgodnie z rozstrzygnięciem pod warunkiem, że: (1) wszelka cesja wymagana przez Importera zgodnie z Paragrafem (vi) (a) niniejszego Artykułu została w tym czasie skutecznie przeniesiona przez Eksportera; oraz (2) Koniec tego 14-dniowego okresu przypada później niż pierwotny termin płatności PUA. (vii) Gdy FE nie zastosuje się do swoich obowiązków wynikających z niniejszego Artykułu, to takie niezastosowanie się wywiera bezpośredni wpływ na poziom ryzyka FI. Wtedy Importer ma prawo do przypisania FE spornych Wierzytelności, zaś FE zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu tej kwoty FI wraz z kwotą PUA; płatność ta obejmuje odsetki od daty PUA do dnia wypłacenia zwrotu kosztów i będzie obliczona zgodnie z Paragrafem (b) Artykułu 26. (viii) W przypadku, gdy spór zostanie rozstrzygnięty w całości na rzecz dostawcy, wszystkie koszty z tym związane ponosi FI. W pozostałych przypadkach koszty te ponosi FE. SEKCJA VII OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA Artykuł 28 Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania (i) FE gwarantuje oraz składa oświadczenia w imieniu swoim oraz w imieniu swojego dostawcy co następuje: (a) każda należność oznacza rzeczywistą i wiarygodną sprzedaż i wysyłkę towarów lub świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w zgodności z opisem działalności dostawcy i warunków płatności. (b) dłużnik jest zobowiązany do zapłaty kwot podanych w każdej fakturze zgodnie z warunkami bez żadnych roszczeń. (c) oryginał faktury zawiera klauzulę informującą, iż wierzytelność została scedowana i jest płatna na rzecz FI jako właściciela lub też, że takie 15

16 (ii) powiadomienie o przeniesieniu wierzytelności zostało podane w innej formie pisemnej przed upływem terminu płatności Wierzytelności; każde takie powiadomienie o cesji przedstawiane jest w formie ustalonej przez FI. (d) Każda ze Stron w czasie cesji posiada bezwarunkowe prawo do przydzielania i przenoszenia wszelkich praw i odsetek z tytułu wierzytelności wolnych od roszczeń ze strony osób trzecich (w tym odsetki i inne koszty odzyskiwane od dłużnika). obejmie faktoringiem wszystkie Wierzytelności z tytułu sprzedaży zgodnie z definicją zawartą w Art. 3 w odniesieniu do każdego dostawcy i każdego dłużnika, którzy zostali zaakceptowani przez FI; oraz (e) obowiązek zapłaty ceł, opłat spedytorskich, kosztów przechowywania i transportu, ubezpieczeń oraz innych kosztów leżących po stronie dostawcy na podstawie umowy sprzedaży lub usług, został w pełni zrealizowany. FE zobowiązuje się w imieniu swoim i w imieniu swojego dostawcy: (a) poinformować FI o otrzymanej płatności przez dostawcę lub FE dotyczącej wszelkich scedowanych wierzytelności; oraz (b) że tak długo, jak FI przejmuje ryzyko, FE będzie informował FI szczegółowo lub ogólnie, na jego życzenie, o wykluczonych transakcjach określonych w Art. 3. Oprócz postanowień Art. 32, w przypadku naruszenia gwarancji podanej w Paragrafie (i) (e) lub zobowiązania wymienionego w Paragrafie (ii) (b) niniejszego Artykułu, FI jest uprawniony do odzyskania od FE (a) prowizji i/lub opłat ustalonych dla danego dostawcy za wierzytelności wstrzymane; oraz (b) odszkodowania z tytułu innych strat, jeśli takie wystąpią. SEKCJA VIII Inne Artykuł 29 Komunikacja i elektroniczna wymiana danych (w skrócie EDI) (i) Wszelkie pisemne komunikaty, jak również wszelkie dokumenty o których jest mowa w niniejszych Zasadach, które posiadają swoje odpowiedniki w bieżącym Standardzie EDI mogą lub, jeżeli jest to wymagane przez Konstytucję i/lub Zasady ustalone między członkami, kiedy tylko którakolwiek z nich jest stosowana, muszą być zastąpione przez odpowiednie komunikaty EDI. (ii) Korzystanie z systemu EDI regulują zasady edifactoring.com. Autor komunikatu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody i straty, jeśli takie wystąpią, powstałe wobec odbiorcy w wyniku błędów i/lub przeoczeń w komunikacie. Ani FE, ani FI nie powinien ujawniać informacji poufnych, w których są posiadaniu, stronom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że jest to wymagane przez prawo. Artykuł 30 Rozliczenia i raporty (i) FI jest odpowiedzialny za prowadzenie szczegółowych i poprawnych rozliczeń dłużnika oraz za informowanie FE o rachunkach występujących w tych księgach. 16

17 (ii) FE ma prawo opierać się na wszystkich informacjach i sprawozdaniach przedkładanych przez FI pod warunkiem, iż działanie takie jest zasadne i prowadzone w dobrej wierze. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu FI lub FE nie będzie w stanie korzystać z EDI, wówczas FI powinien przynajmniej raz w miesiącu rozliczać i raportować wszystkie transakcje do FE, zaś każde takie miesięczne rozliczenie i sprawozdanie jest uważane za zatwierdzone i zaakceptowane przez FE, z pominięciem pisemnych wykluczeń zgłoszonych przez FE w ciągu 14 dni od daty otrzymania raportu. Artykuł 31 (i) (ii) Odszkodowanie W czasie świadczenia swoich usług FI nie będzie ponosić jakiekolwiek odpowiedzialności wobec dostawców FE. FE wypłaci FI odszkodowanie i zabezpieczy go przed wszystkimi pozwami, roszczeniami, stratami lub innymi zastrzeżeniami wystosowanymi przeciw FI przez: (a) dostawców w związku z działaniem, które FI podejmie lub nie podejmie; i/lub (b) dłużników w związku z towarami i/lub usługami, fakturami lub umowami z takim dostawcą, pod warunkiem, że w każdym z tych przypadków, podjęte lub niepodjęte działanie FI jest uzasadnione i prowadzone było w dobrej wierze. FI wypłaci FE odszkodowanie z powodu wszelkiej straty, kosztów, odsetek lub wydatków poniesionych przez FE z powodu niedopełnienia przez FI obowiązków lub gwarancji zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ciężar udowodnienia takiej straty, kosztów, odsetek lub wydatków spoczywa na FE. FE i FI powinien zrekompensować drugiej Stronie poniesione straty, koszty, szkody, odsetki, i wydatki (łącznie z opłatami prawnymi) wynikłe lub zaciągnięte przez drugą Stronę z powodu wszelkich spraw, za które należne jest odszkodowanie zgodnie z Paragrafami (ii) i niniejszego Artykułu. Artykuł 32 Naruszenia postanowień niniejszych Zasad (i) Istotne naruszenie musi być stwierdzone w ciągu 365 dni od daty wymagalności wierzytelności, do której naruszenie to się odnosi. (ii) Jeżeli FE w sposób istotny naruszy jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach, wówczas FI nie jest zobowiązany do wykonania PUA w naruszonym zakresie, który poważnie wpływa na szkodę FI w jego ocenie ryzyka kredytowego i/lub jego zdolności do ściągania jakichkolwiek Wierzytelności. Ciężar dowiedzenia powyższego spoczywa na FI. Jeśli FI dokona PUA, to jest on uprawniony do odzyskania zapłaconej kwoty, pod warunkiem, że FI ustalił swoje prawo do zwrotu kosztów, w sposób zadowalający FE, w ciągu 3 lat, licząc od daty stwierdzenia naruszenia. Istotne naruszenie postanowień Paragrafów (i) (a) i (b) Artykułu 28 wynikające ze sporu, nie podlegają przepisom niniejszego Artykułu i są objęte postanowieniami Art. 27, Paragrafy od (i) do (viii). (v) FE powinien niezwłocznie zwrócić należność FI, zgodnie z niniejszym Artykułem; spłata ta obejmuje odsetki od daty wykonania PUA do daty zwrotu, wyliczone zgodnie z Art. 26 (ii). Postanowienia niniejszego Artykułu są dodatkowe wobec, i nie zastępują, innych postanowień niniejszych Artykułów. 17

18 18

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH Z PRZEJĘCIEM RYZYKA przez BZ WBK Faktor Sp. z o.o. czerwiec 2015 Strona 1 z 14 Spis treści: Postanowienia ogólne... 3 Zabezpieczenia... 4 Zgłoszenie Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1

1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praga 4, Republika Czeska wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH

ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH - FINANSOWANIE DOSTAW TYPU CONFIRMING przez BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Marzec 2012 Strona 1 z 8 Strony zgodnie postanawiają, co następuje: Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH (OWU NF) 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Należności Faktoringowych (OWU NF) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia (Umowa) zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH - FINANSOWANIE DOSTAW ORAZ FINANSOWANIE DOSTAW ZAGRANICZNYCH. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH - FINANSOWANIE DOSTAW ORAZ FINANSOWANIE DOSTAW ZAGRANICZNYCH. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH - FINANSOWANIE DOSTAW ORAZ FINANSOWANIE DOSTAW ZAGRANICZNYCH przez BZ WBK Faktor Sp. z o.o. czerwiec 2015 Strona 1 z 8 Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

Bardziej szczegółowo