OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI"

Transkrypt

1 1 OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI

2 OGÓLNE ZASADY FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO FCI SPIS TREŚCI SEKCJA I Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 SEKCJA II Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 SEKCJA III Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 SEKCJA IV Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 SEKCJA V Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 SEKCJA VI Artykuł 27 SEKCJA VII Artykuł 28 SEKCJA VIII Artykuł 29 POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowy faktoringu i Wierzytelności Strony biorące udział w dwustronnym faktoringu międzynarodowym Wierzytelności uwzględnione Język komunikacji Terminy płatności Forma pisemna Odstępstwa System numeracji Prowizje/wynagrodzenia Rozstrzyganie sporów pomiędzy Faktorem Eksportowym a Faktorem Importowym Zasady dobrej wiary i wzajemnej pomocy CESJA WIERZYTELNOŚCI Cesja Ważność cesji Dokumentacja dotycząca Wierzytelności Cesja zwrotna RYZYKO KREDYTOWE Definicja ryzyka kredytowego Wnioski i akceptacje Zmniejszenie lub anulowanie Obowiązki Faktora Eksportowego dotyczące cesji wierzytelności Dochodzenie WIERZYTELNOŚCI Prawa Faktora Importowego Ściąganie Wierzytelności Wierzytelności niezatwierdzone PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Dokonywanie płatności Płatności w ramach nadanego limitu (w skrócie PUA) Zakazy cesji Opóźnienia w płatnościach SPORY Spory OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania INNE Komunikacja i elektroniczna wymiana danych (w skrócie EDI) 2

3 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32 Rozliczenia i raporty Odszkodowanie Naruszenia postanowień niniejszych Zasad 3

4 SEKCJA I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Umowy faktoringu i Wierzytelności Umowa faktoringu oznacza kontrakt, na mocy którego dostawca może lub będzie cedował Wierzytelności (dalej zwane "Wierzytelnościami", które to określenie, w sytuacjach gdy pozwala na to kontekst, obejmuje również część Wierzytelności) na faktora, niezależnie od tego, czy to w celu finansowania, czy z uwagi na co najmniej jeden z poniższych aspektów: księgowanie Wierzytelności dochodzenie Wierzytelności ochrona przed stratami z tytułu nieściągalnych długów Artykuł 2 Strony biorące udział w międzynarodowym faktoringu w systemie dwóch faktorów Stronami biorącymi udział w transakcjach faktoringu międzynarodowego realizowanego w systemie dwóch faktorów są: (i) Dostawca (zwany również sprzedawcą), strona, która wystawia faktury za dostawę towarów lub świadczenie usług. (ii) Dłużnik (zwany również nabywcą), strona, która jest odpowiedzialna za spłacenie Wierzytelności za dostawy towarów lub za świadczone usługi; Faktor Eksportowy (FE) strona, na którą dostawca ceduje swoje Wierzytelności, zgodnie z umową faktoringową. Faktor Importowy (FI), strona, na którą Faktor Eksportowy ceduje swoje Wierzytelności, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Artykuł 3 Wierzytelności uwzględnione Niniejsze zasady obejmują jedynie Wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i/lub usług z odroczonym terminem płatności od dostawców, którzy posiadają umowy z Faktorem Eksportowym wobec dłużników znajdujących się w każdym kraju, w którym Faktor Importowy zapewnia usługi faktoringowe. Wykluczone są sprzedaże na podstawie akredytywy (innej niż akredytywy stand-by), zapłaty gotówką za wydaniem dokumentów lub jakiejkolwiek sprzedaży gotówkowej. Artykuł 4 Język komunikacji Językiem komunikacji pomiędzy FI a (FE)jest język angielski. Jeżeli podana informacja jest w innym języku, jej tłumaczenie na język angielski musi być załączone. Artykuł 5 Terminy płatności O ile nie stwierdzono inaczej, terminy określone w niniejszej Umowie należy rozumieć jako dni kalendarzowe. Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy dla FE lub FI, to dany termin płatności jest przedłużony do następnego dnia roboczego dla danej Strony. Artykuł 6 Forma pisemna "Forma pisemna" oznacza dowolną metodę, dzięki której komunikat może być zapisany w trwałej formie, tak, że będzie mógł on być odtworzony i użyty w dowolnym momencie po jego utworzeniu. W przypadku kiedy dokument w formie pisemnej ma być podpisany, wymóg ten jest spełniony, jeśli za zgodą obu Stron umowy w formie pisemnej, dokument określa autora dokumentu i zawiera jego zgodę co do treści dokumentu w formie pisemnej. 4

5 Artykuł 7 Odstępstwa Porozumienie zawarte w formie pisemnej pomiędzy FE i FI (i podpisane przez obydwie Strony), które jest sprzeczne z, różni się od lub wykracza poza warunki zawarte w niniejszych Zasadach, ma pierwszeństwo i zastępuje wszelkie inne lub przeciwne warunki, zastrzeżenia lub oświadczenia występujące w niniejszych Zasadach odnoszących się do przedmiotu umowy, ale pod wszystkimi innymi względami powinno podlegać niniejszym Zasadom. Artykuł 8 System numeracji W celu dokładnego zidentyfikowania wszystkich dostawców, dłużników, FI i FE, odpowiedni system numeracji musi być uzgodniony między FE a FI. Artykuł 9 Prowizje/wynagrodzenia (i) FI ma prawo do prowizji i/lub wynagrodzenia za swoje usługi w oparciu o strukturę i warunki płatności ogłaszane przez Radę FCI. (ii) Uzgodnione prowizje i/lub wynagrodzenia muszą być wypłacane zgodnie z warunkami płatności w uzgodnionych walutach. Strona, która zalega z płatnościami, może być obciążona kosztami i równowartościami kosztów strat wynikających z opóźnienia zgodnie z Art. 26. W przypadku cesji zwrotnej, FI ma jednak prawo do prowizji lub wynagrodzenia. Artykuł 10 Rozstrzyganie sporów pomiędzy FE a FI (i) Wszelkie spory powstałe pomiędzy FE a FI w związku z jakąkolwiek międzynarodową transakcją faktoringową powinny być rozstrzygane zgodnie z zasadami arbitrażu, pod warunkiem, że obie Strony są członkami FCI w momencie rozpoczęcia transakcji. (ii) Ponadto, każdy taki spór może być rozstrzygnięty w sposób przedstawiony powyżej, jeżeli tylko jedna ze Stron jest członkiem FCI w momencie złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania arbitrażowego, jednakże pod warunkiem, iż druga Strona akceptuje takie postępowanie arbitrażowe. Przyznanie odszkodowania jest ostateczne i wiążące. Artykuł 11 Zasady dobrej wiary i wzajemnej pomocy Wszelkie obowiązki powinny zostać spełnione i wszystkie prawa wykonywane w dobrej wierze zgodnie z niniejszymi Zasadami. Każdy z FE i FI powinien podejmować działania mające na celu wzajemną pomoc i każdy z nich, zgodnie ze swoimi możliwościami, powinien wspierać drugą Stronę w uzyskaniu wszelkich dokumentów, jakie mogą być potrzebne tej Stronie do wykonywania jej obowiązków i/lub w celu ochrony jej interesów. Zarówno FI, jak i FE zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wszelkich faktach lub sprawach, które mogą negatywnie wpłynąć na ściąganie Wierzytelności lub na zdolność kredytową dłużnika. SEKCJA II Cesja wierzytelności Artykuł 12 Cesja (i) Cesja wierzytelności stanowi przeniesienie wszelkich praw i roszczeń w tytule danej Wierzytelności niezależnie od metody. Do celów niniejszej definicji przyznanie prawa do gwarancji na należność odbywa się w momencie jej przeniesienia. (ii) W związku z cesją każdej Wierzytelności na rzecz FI, FI ma prawo do wniesienia pozwu, lub do egzekwowania Wierzytelności we własnym imieniu, lub wspólnie z FE 5

6 i/lub dostawcą. FI ma także prawo zatwierdzić płatności dłużnika na poczet Wierzytelności w imieniu FE lub w imieniu dostawcy, a FI może korzystać z wszelkich praw zastawu, zatrzymania w tranzycie i wszystkich innych praw dostawcy do towarów, które mogą zostać odrzucone lub zwrócone przez dłużników. Wszystkie cesje wierzytelności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Artykuł 13 Ważność cesji (i) FI jest zobowiązany, w zakresie przepisów prawa kraju dłużnika, poinformować FE o: (a) sformułowaniu i formalności zawiadomienia o cesji; oraz (b) wszelkich elementach cesji, które są niezbędne w celu ochrony FE przed roszczeniami ze strony osób trzecich. FI gwarantuje skuteczność swoich działań. (ii) FE, opierając się na działaniach FI, o których mowa w paragrafie (i) niniejszego Artykułu, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju dłużnika, jest odpowiedzialny za skuteczność swojej cesji wobec dostawcy i FI, włącznie z jego skutecznością przeciw roszczeniom osób trzecich i niewypłacalności dostawcy. Jeżeli FE prosi o szczególną cesję, wykonywaną na rzecz stron trzecich, FI zobowiązany jest podjąć działania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem, na koszt FE. (v) Każdorazowo, gdy cesja wymaga specjalnej dokumentacji lub potwierdzenia w formie pisemnej celem potwierdzenia jej ważności i wykonalności, na wniosek FI FE musi zapewnić taką dokumentację i/lub potwierdzenie w ustalony sposób. Jeśli FE nie będzie w stanie zapewnić takiej dokumentacji lub potwierdzenia w odniesieniu do wskazanych Wierzytelności w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od FI, FI może dokonać zwrotnego przeniesienia wierzytelności. Artykuł 14 Dokumentacja Wierzytelności (i) FI musi otrzymać szczegółowe dane dotyczące faktur i not kredytowych odnoszących się do wszelkich wierzytelności scedowanych na niego bez zbędnej zwłoki, a w przypadku faktur zawsze przed upływem terminu płatności Wierzytelności. Dla celów niniejszych Ogólnych Zasad FCI Faktoringu Międzynarodowego "termin wymagalności" wszelkich wierzytelności oznacza termin określony dla zapłaty Wierzytelności, wskazany w umowie sprzedaży, natomiast jeżeli umowa określa "płatności w ratach", wówczas, o ile nie wskazano inaczej w umowie, każda rata ma odrębny termin płatności. (ii) FI może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających tytuł prawny, w tym dokumentów przewozowych i/lub potwierdzenia ubezpieczenia. Na wniosek FI, i jeśli jest to konieczne w celu pobrania Wierzytelności, FE ma obowiązek niezwłocznie przedstawić którykolwiek lub wszystkie z poniższych dokumentów w celach dowodowych, w ciągu: (a) 10 dni od dnia otrzymania wniosku - dokładną kopię faktury wystawionej na dłużnika. (b) 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku: (1) potwierdzenie wysyłki; (2) potwierdzenie realizacji umowy sprzedaży i/lub usług, gdy ma zastosowanie; 6

7 (v) (3) wszelkie inne dokumenty, które wymagane były przed wysyłką. Jeżeli FE: (a) nie dostarczy dokumentów, o których mowa w Art. 14 ; lub (b) w wyznaczonym terminie nie przedstawi powodu takiego opóźnienia oraz wniosku o przedłużenie terminu, zaakceptowanych przez FI, FI jest uprawniony do dokonania zwrotnego przeniesienia wierzytelności. FI ma prawo poprosić FE o wyżej wymienione dokumenty nie później niż w ciągu 270 dni od terminu wymagalności wierzytelności. Artykuł 15 Cesja zwrotna (i) Cesja zwrotna, zgodnie z Art. 13 (v) lub Art. 14, musi być dokonana przez FI nie później niż 60-tego dnia po jego pierwszej prośbie o przedstawienie stosownych dokumentów, lub jeśli nastąpi to później, to 30-tego dnia od upływu przedłużonego terminu udzielonego przez FI zgodnie z Art. 14. (ii) W przypadku cesji zwrotnej wierzytelności udzielonej przez FI, zgodnie z niniejszym artykułem lub zgodnie z paragrafem (vii) Art. 27, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w paragrafie niniejszego Artykułu, FI jest zwolniony z wszelkich obowiązków w stosunku do cesji zwrotnej i może odzyskać od FE wszystkie w związku z tym poniesione przez siebie koszty. Każda cesja zwrotna musi być dokonana w formie pisemnej. Jeśli FI otrzyma jakiekolwiek płatności z tytułu jakiejkolwiek Wierzytelności od dłużnika przed zawiadomieniem dłużnika o dokonanej cesji zwrotnej, FI uzna tę płatność i niezwłocznie przekaże ją do FE. SEKCJA III Ryzyko Kredytowe Artykuł 16 (i) (ii) Definicja ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to ryzyko braku zapłaty całości Wierzytelności przez dłużnika w ciągu 90 dni od terminu płatności, z innych powodów niż wystąpienie sporu. Przejęcie przez FI ryzyka kredytowego za scedowane na niego wierzytelności jest uwarunkowane wyrażeniem przez niego pisemnej zgody Artykuł 17 Wnioski i akceptacje (i) Wnioski FE do FI o przejęcie ryzyka kredytowego, które mogą dotyczyć zatwierdzenia poszczególnych zamówień lub linii kredytowej, muszą być przedstawione w formie pisemnej i muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią FI ocenę ryzyka kredytowego oraz muszą zawierać standardowe warunki płatności. (ii) Jeśli FI nie może dokonać dokładnej identyfikacji danego dłużnika na podstawie przedstawionych dokumentów, wówczas może wnieść odpowiednie poprawki w swojej odpowiedzi. Każda akceptacja FI dotyczy jedynie tych dłużników, których dane zostały zawarte w decyzji FI. FI powinien bezzwłocznie i w każdym przypadku, nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku, poinformować FE o swej decyzji w formie pisemnej. Jeżeli w ciągu tego okresu FI nie będzie w stanie podjąć decyzji, musi on jak najszybciej, i przed upływem wskazanego terminu, powiadomić o tym fakcie FE. 7

8 Akceptację stosuje się wyłącznie do wysokości zatwierdzonej przez FI w stosunku do następujących wierzytelności, : (a) FI za wierzytelności pozostające w rejestrach FI w dacie wydania akceptacji; (b) wierzytelności wynikające z przesyłek wysłanych do 30 dni przed datą złożenia wniosku do akceptacji i których akceptacja w każdym przypadku zależy od otrzymania przez FI danych dotyczących faktury oraz dokumentów określonych w Art. 14. (v) (a) Całkowita lub częściowa akceptacja indywidualnego zamówienia zobowiązuje FI do przejęcia zatwierdzonego ryzyka kredytowego, pod warunkiem, że transport towarów odbył się nie później niż w dniu wysyłki (jeżeli data wysyłki lub inna wcześniejsza data została wskazana we wniosku o przejęcie ryzyka kredytowego lub jakakolwiek inna wcześniejsza data wskazana przez FI w zatwierdzeniu). (b) Akceptacja linii kredytowej zobowiązuje FI do przejęcia ryzyka kredytowego w stosunku do wierzytelności do wysokości zatwierdzonej kwoty dla wysyłek wykonanych przed anulowaniem lub wygaśnięciem linii. (c) Termin "Towary" obejmuje "usługi", zaś wyrażenie "dokonane wysyłki" odnosi się do zwrotu "wykonane świadczenia". (vi) (c) Transport w odniesieniu do towarów ma miejsce wówczas, gdy są one umieszczone w tranzycie do dłużnika lub do osoby przez niego wyznaczonej, bez względu na to, czy jest realizowany przez operatora publicznego lub transport własny dłużnika lub dostawcy, oraz w odniesieniu do wyświadczonych usług. Linia kredytowa to odnawialna akceptacja Wierzytelności na rachunku dłużnika wobec jednego dostawcy do wysokość linii kredytowej. Linia odnawialna oznacza, że w czasie gdy linia kredytowa pozostaje w mocy, Wierzytelności przekraczające linię zastąpią kwoty nieprzekraczające linii, które będą zapłacone przez dłużnika lub FI lub przelane na dłużnika. Następstwo takich Wierzytelności odbywa się według terminów płatności i powinno być ograniczone w dowolnym momencie do kwoty zapłaconej lub przelanej. W przypadku gdy dwie lub więcej Wierzytelności ma ten sam termin płatności, to kolejność odbywa się zgodnie z numerami ich faktur. (vii) Wszystkie akceptacje są wydawane zgodnie z zasadą, że każda wierzytelność jest zgodna z warunkami płatności (sporadycznie dopuszcza się wariację o 100% lub 45 dni, w zależności od tego, który okres jest krótszy) zawartymi w stosownych informacjach, na podstawie których udzielono akceptacji. Jednakże, nie ma takiej możliwości, która wydłużałaby kredyt poza okres kredytowania określony przez FI w akceptacji jako maksymalny. (viii) Akceptacja wniosku wydawana jest w walucie wskazanej we wniosku. Jednakże, linia kredytowa obejmuje również wierzytelności wynikające z faktur w innych walutach. Jednakże ryzyko FI nie może w żadnym momencie przekroczyć pierwotnie zaakceptowanej kwoty. (ix) (x) Istnieje tylko jedna linia kredytowa dla każdego z dostawców poszczególnych dłużników, zaś każda nowa linia kredytowa anuluje i zastępuje wszystkie wcześniejsze linie kredytowe dla tego samego dostawcy, tego samego dłużnika, niezależnie od ustalonej waluty. Jeżeli FI wie, że dłużnik ma w zwyczaju zakazywać cesji wierzytelności,, to FI powinien poinformować o tym fakcie FE w wydanej akceptacji lub niezwłocznie, kiedy FI wejdzie w posiadanie takiej informacji. 8

9 Artykuł 18 Zmniejszenie lub anulowanie (i) Z ważnego powodu FI ma prawo do zmniejszenia lub anulowania zaakceptowanego indywidualnego zamówienia lub linii kredytowej. Takie zmniejszenie lub anulowanie musi odbyć się w formie pisemnej lub telefonicznie (a następnie potwierdzone na piśmie). Po otrzymaniu zawiadomienia o anulowaniu lub zmniejszeniu, FE powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dostawcę, a takie anulowanie lub zmniejszenie obejmie również wysyłki i/lub usługi wykonywane przez dostawcę po otrzymaniu takiego powiadomienia. W trakcie lub po wysłaniu takiego zawiadomienia do FE o anulowaniu lub zmniejszeniu, FI ma prawo do wysłania takiego zawiadomienia również bezpośrednio do dostawcy, ale zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie FE. FE powinien podjąć współpracę, oraz zapewnić współpracę dostawcy z FI w celu zatrzymania wszelkich towarów w tranzycie i zminimalizowania strat FI. FE zobowiązuje się do udzielenia FI wszelkiej możliwej pomocy w takich okolicznościach. (ii) W momencie rozwiązania umowy pomiędzy dostawcą i FE wszystkie zaakceptowane zamówienia oraz linie kredytowe zostają automatycznie anulowane bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak pozostaną w mocy dla Wierzytelności związanej ze zrealizowaną przesyłką oraz usługami wykonanymi przed datą rozwiązania, pod warunkiem, że Wierzytelności zostały przypisane do FI w ciągu 30 dni od tej daty. Anulowanie linii kredytowej lub jej wygaśnięcie: (a) prawo kolejności wygasa a następnie, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach (b) i (c) niniejszego paragrafu, wszelkie płatności lub kredyty (inne niż płatność lub kredyty związane z transakcją wykluczoną w Art. 3 lub transakcje w inny sposób wyłączone przed pierwszą cesją wierzytelności w odniesieniu do tego dłużnika) mogą być przypisane przez FI na rzecz zatwierdzonych wierzytelności, z pierwszeństwem przed niezatwierdzonymi wierzytelnościami. (b) (c) Jeżeli którykolwiek z tych kredytów odnosi się do niezatwierdzonych wierzytelności, a FE stwierdza na rzecz FI, że kredyt wynikał wyłącznie z niezrealizowanej wysyłki lub zastoju w tranzycie, to kredyt powinien mieć zastosowanie wobec takich niezatwierdzonych wierzytelności; oraz wszelkie środki otrzymane przez FI w wyniku ogólnej dystrybucji majątku dłużnika, z tytułu Wierzytelności scedowanych przez FE, powinny zostać podzielone pomiędzy FI i FE proporcjonalnie do ich udziałów w kwocie zadłużenia dłużnika w dniu dystrybucji. Artykuł 19 Obowiązki FE dotyczące cesji wierzytelności (i) Z zastrzeżeniem postanowień Paragrafu (ii) oraz niniejszego Artykułu, FE może, ale nie ma takiego obowiązku, zaoferować FI wszystkie Wierzytelności od dłużników w jednym państwie, odnoszące się do jednego dostawcy, które zostały scedowane na FE. (ii) FE powinien poinformować FI czy umowa faktoringowa zawarta z FE będzie obejmowała cały obrót wynikający ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności do kraju dłużnika. Kiedy FI zaakceptuje linię kredytową dla dłużnika a wierzytelności tego dłużnika zostaną scedowane na FI, to wszystkie kolejne wierzytelności dostawcy, w odniesieniu do tego dłużnika, muszą zostać scedowane na FI, nawet gdy wierzytelności są tylko częściowo zatwierdzone lub nie zatwierdzone. 9

10 Kiedy FI podejmuje decyzję o anulowaniu linii kredytowej, obowiązek FE istnieje nadal aż do momentu, gdy wszystkie zatwierdzone wierzytelności zostaną spłacone lub uregulowane w inny przewidziany sposób, czyli do czasu, gdy interesy FI nie są zagrożone. Jednakże, po unieważnieniu umowy pomiędzy FE a dostawcą, kolejne cesje wierzytelności nie mogą mieć miejsca. SEKCJA IV Dochodzenie Wierzytelności Artykuł 20 Prawa FI (i) Jeśli środki pieniężne, czeki, polecenia wypłaty, lub inne instrumenty płatnicze z tytułu jakichkolwiek Wierzytelności scedowanych na FI wpłyną do FE lub któregoś z jego dostawców, FE musi natychmiast poinformować FI o tym fakcie. Środki te winny być przechowane przez FE lub dostawcę w imieniu FI oraz, niezwłocznie przekazane FI, jeżeli FI wystąpi z takim wnioskiem. (ii) Jeżeli umowa sprzedaży zawiera zakaz cesji, FI powinien mieć takie same prawa jak te przedstawione w paragrafie (ii) Art. 12, jako przedstawiciel FE i/lub dostawcy. Jeżeli IF: (a) nie jest w stanie uzyskać wyroku w sprawie jakichkolwiek scedowanych wierzytelności na drodze sądowej, arbitrażowej lub od innego trybunału właściwej jurysdykcji w kraju dłużnika (zwane dalej łącznie "Trybunałem") wyłącznie z powodu: (1) niejasnego i przekonującego języka odnoszącego się do jurysdykcji lub alternatywnego rozwiązywania sporów w umowie sprzedaży między dostawcą a dłużnikiem, który spowodował powstanie tej Wierzytelności; lub (2) odmowy postępowania przez jurysdykcję w kraju dłużnika przez taki Trybunał; oraz (b) informuje FE o tej niemożności w ciągu 365 dni od wystawienia faktury na tę Wierzytelność; wówczas FI może niezwłocznie dokonać cesji zwrotnej i odzyskać od FE wszelkie kwoty przez siebie zapłacone zgodnie z Paragrafem (ii) Art. 24. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty cesji zwrotnej wierzytelności określonych w Paragrafie niniejszego artykułu, FE lub dostawca uzyska orzeczenie sądu lub odszkodowanie od Trybunału w związku z cesją zwrotną przeciwko dłużnikowi w jego kraju, to następnie, kiedy wierzytelność zostanie zaakceptowana, FI powinien: (a) przyjąć przeniesienie wszelkich praw przeciwko dłużnikowi wynikających z wyroku i ponownie zaakceptować wierzytelność; oraz (b) dokonać Płatności w ramach nadanego limitu, zgodnie z definicją zawartą w Art. 24 i dalej w skrócie zwaną PUA, w ciągu 14 dni od dnia, w którym ma zostać dokonana płatność przez dłużnika zgodnie z orzeczeniem, pod warunkiem, że cesja wymagana zgodnie z postanowieniami Paragrafu (a) niniejszego Artykułu została wykonana przez FE w tym okresie. Wszystkimi kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem orzeczenia zgodnie z niniejszym Artykułem zostanie obciążony FE. 10

11 Artykuł 21 Dochodzenie Wierzytelności (i) Obowiązek dochodzenie wszystkich Wierzytelności scedowanych na FI spoczywa na nim i powinien on dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie ściągać wszelkie wierzytelności zatwierdzone lub niezatwierdzone. (ii) Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 27, gdy całkowita kwota wierzytelności dłużnika w jakimkolwiek momencie jest częściowo zaakceptowana : (a) (b) (c) FI jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową o zwrot wszystkich tych Wierzytelności bez uzyskania uprzedniej zgody FE, niemniej jednak FI powinien poinformować FE o podjętych działaniach; jeżeli FE powiadomi FI o swoim sprzeciwie wobec takiego postępowania sądowego, które jest następnie zakończone, FI ma prawo do cesji zwrotnej wobec dłużnika, a następnie winien otrzymać od FE zwrot kosztów i wydatków poniesionych w ciągu postępowania, jednocześnie zapisy Art. 15, paragraf (ii) i będą miały zastosowanie do tejże cesji zwrotnej; oraz za wyjątkiem przypadków określonych w Paragrafie (ii) (b) niniejszego Artykułu, koszty postępowań prawnych pokrywa FI i FE proporcjonalnie do zatwierdzonych i niezatwierdzonych kwot zaległej Wierzytelności. Artykuł 22 Wierzytelności niezatwierdzone (i) Gdy wszystkie wierzytelności dłużnika są w danym momencie całkowicie niezatwierdzone: (a) FI powinien uzyskać zgodę FE na dochodzenie Wierzytelności przed poniesieniem kosztów prawnych i innych wydatków (nie dotyczy kosztów własnych, administracyjnych oraz wydatków FI) związanych z tym dochodzeniem. (b) (c) (d) Niniejsze koszty prawne oraz inne koszty i wydatki leżą po stronie FE, a FI nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty i/lub koszty wynikające z opóźnienia w udzieleniu takiej zgody przez FE. Jeżeli FE nie odpowie na wniosek złożony przez FI o wyrażenie zgody w terminie 30 dni, FI ma prawo do cesji zwrotnej w tym lub w jakimkolwiek późniejszym terminie. FI ma prawo zażądać depozytu od FE, aby całkowicie lub częściowo pokryć szacunkowe koszty, które zostaną poniesione w wyniku ściągania takich wierzytelności. SEKCJA V PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Artykuł 23 Dokonywanie płatności (i) Gdy dłużnik dokonuje jakiejkolwiek płatności do FI w związku z scedowanymi wierzytelnościami, winien przelać do FE w walucie faktury równowartość kwoty netto otrzymanej w jego banku, bezpośrednio po dacie księgowania lub w dniu otrzymania przez FI powiadomienia od banku o otrzymanej kwocie w zależności od tego, która data jest późniejsza z wyjątkiem wszelkich wcześniejszych PUA. (ii) Wszelkie płatności, niezależnie od ich wysokości, powinny być przekazywane codziennie przez SWIFT lub podobny system. 11

12 Nie później niż w dniu przelewu FI powinien dostarczyć raport przedstawiający alokację przelanej kwoty. Na żądanie FE powinien zapłacić FI: (a) wszelkie płatności dokonane przez FI na konto FE, jeżeli płatność dłużnika do Importera została wykonana instrumentem płatniczym, który został następnie nieuznany (czek lub ekwiwalent) pod warunkiem, że: (b) (1) FI powiadomi FE o takiej możliwości poprzez zawiadomienie o zapłacie (płatność z zastrzeżeniem); oraz (2) żądanie FI zostało złożone w kraju FI w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania kwoty FE; lub (3) takie nieuznanie płatności powstało w wyniku wstrzymania polecenia zapłaty dłużnika należnej z powodu sporu powstałego później niż wydanie instrumentu płatniczego, w tym przypadku procedury i terminy są określone w Art. 27 i w związku z tym płatności Importera do FE powinny być traktowane tak, jakby były one PUA (zgodnie z definicją zawartą w Art. 24 (ii) niniejszego dokumentu) (4) spłaty zażądane przez FI będą miały przełożenia na jego inne zobowiązania. bez żadnego ograniczenia czasowego wszelkie płatności dokonywane przez FI do FE, w odniesieniu do wszystkich niezatwierdzonych Wierzytelności lub niezatwierdzonych części płatności, są dokonywane w takim stopniu, w jakim dłużnik lub ewentualny poręczyciel następnie je zwraca, zgodnie z prawem państwa płatnika, i taki zwrot jest opłacony lub uregulowany przez FI pod warunkiem, że płatność ta jest dokonywana w dobrej wierze. Artykuł 24 Płatności w Ramach Nadanego Limitu Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Art. 25, 27 i 32: (i) FI ponosi ryzyko strat wynikających z niemożności dłużnika do zapłaty za wierzytelności w wyznaczonym terminie, zgodnie z warunkami danej umowy sprzedaży lub świadczenia usług; oraz (ii) (v) FI ponosi ryzyko strat wynikających z wszelkich Wierzytelności, które nie zostaną zapłacone przez lub w imieniu dłużnika do 90 dni po upływie terminu zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, przy czym FI 90-tego dnia powinien dokonać FE Płatności z Zastrzeżeniem, przedstawionej w niniejszym dokumencie jako PUA. Do celów Paragrafów (i) i (ii) niniejszego Artykułu, płatność uiszczona przez dłużnika oznacza płatność do FI, FE, dostawcy lub masy upadłościowej dostawcy. W przypadku płatności do dostawcy lub masy upadłościowej dostawcy, FI powinien współdziałać i wspierać FE w kraju dłużnika, aby zminimalizować wszelkie potencjalne lub rzeczywiste straty FE. Jeśli zaakceptowana wierzytelność podana jest w walucie innej niż waluta danej linii kredytowej, w celu określenia zatwierdzonej kwoty Wierzytelności, zostanie ona przeliczona na walutę linii kredytowej według kursu walutowego (kursu średniego) podanego przez XE.com (i używanego na portalu edifactoring.com) w dniu zapłaty PUA. We wszystkich przypadkach ryzyko FI nie może przekraczać pierwotnie zaakceptowanej kwoty. 12

13 Artykuł 25 Zakazy cesji (i) W odniesieniu do wszelkich zatwierdzonych wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży lub świadczenia usług, która zawiera zakaz cesji, obowiązek FI do realizacji PUA wobec oficjalnej niewypłacalności dłużnika, lub gdy dłużnik składa ogólną deklarację niewypłacalności lub przyznaje się do niewypłacalności, w każdym przypadku upływa nie wcześniej niż 90-ego dnia po terminie wymagalności zgodnie z zapisami Artykułu. 24,Paragraf (i). (ii) Po każdej PUA w odniesieniu do wszelkich wierzytelności określonych w Paragrafie (i) niniejszego Artykułu, FI ma wyłączne prawo dochodzenia w imieniu dostawcy Wierzytelności z masy upadłościowej dłużnika. FE powinien uzyskać od dostawcy i dostarczyć FI wszelkie dokumenty, jakie mogą być wymagane przez niego w celu podejmowania wszelkich roszczeń, zgodnie z opisem w Paragrafie (ii) niniejszego Artykułu. Zapisy niniejszego Artykułu stosuje się niezależnie od innych, nawet sprzecznych zapisów przedstawionych w niniejszych Zasadach. Artykuł 26 Opóźnienia w płatnościach (i) Jeżeli FI lub FE nie dokona zapłaty na konto drugiej Strony w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek na konto drugiej Strony. (ii) Z wyjątkiem przypadków wymienionych w Paragrafie niniejszego Artykułu, jeśli zgodnie z wymogami przedstawionymi w Art. 23 lub Art. 24 Importer nie uruchomi zapłaty na rzecz FE, FI winien: (a) zapłacić FE odsetki naliczone za każdy dzień, licząc od dnia, w którym zapłata winna zostać zrealizowana, aż do faktycznego dokonania płatności, w wysokości dwukrotności 3-miesięcznej stawki LIBOR notowanej w danym dniu w stosownej walucie, pod warunkiem, że łączna kwota naliczonych odsetek przekracza 50 Euro; oraz (b) zwrócić FE koszty wynikające z różnicy kursowej i spowodowane opóźnieniem w płatności. Jeśli dla tej waluty brak jest notowań LIBOR, zastosowanie będzie mieć dwukrotność najniższego oprocentowania pożyczek dla danej waluty obowiązujące w tym dniu. jeśli w wyniku okoliczności wykraczających poza kontrolę FI jest on niezdolny do dokonania płatności: (a) jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie FE; (b) powinien on wypłacić FE odsetki w wysokości odpowiadającej najniższej stawce pożyczkowej dostępne dla FE w odpowiedniej walucie, obliczonej na każdy dzień, licząc od dnia, kiedy powinien dokonać faktycznej płatności, pod warunkiem że łączne naliczone kwoty odsetek przekraczają 50 Euro. Wszelkie opóźnienia w płatnościach FE wobec FI będą podlegać przepisom zawartym w Paragrafach (ii) i niniejszego Artykułu. 13

14 SEKCJA VI Spory Artykuł 27 Spory (i) Spór powstaje, gdy dłużnik odmawia przyjęcia towaru lub faktury lub wnosi zarzuty, powództwo wzajemne lub roszczenie do potrącenia (ale nie tylko), włącznie z zarzutami wynikającymi z roszczenia do Wierzytelności przez osobę trzecią. Jednakże w przypadku, gdy dochodzi do konfliktu między postanowieniami niniejszego Artykułu oraz postanowieniami Artykułu 25, te ostatnie mają pierwszeństwo. (ii) Po otrzymaniu powiadomienia o sporze, FI lub FE niezwłocznie przesyłają drugiej Stronie powiadomienie o sporze, zawierające wszystkie znane sobie informacje o Wierzytelności i o rodzaju sporu. W obu przypadkach FE powinien dostarczyć FI dalszych informacji na temat sporu w terminie 60 dni od otrzymania lub wydania powiadomienia, w zależności od okoliczności. Po otrzymaniu powiadomienia o sporze, akceptację Wierzytelności uznaje się za zawieszoną. Jeżeli spór zostanie wniesiony przez dłużnika a zawiadomienie o sporze wpłynie w ciągu 90 dni od daty wymagalności Wierzytelności, których dotyczy spór, FI nie jest zobowiązany do wykonania PUA na kwotę wstrzymaną przez dłużnika z powodu takiego sporu. Jeżeli spór zostanie wniesiony przez dłużnika zaś zawiadomienie o sporze wpłynie po wykonaniu PUA, ale w ciągu 180 dni od daty wymagalności Wierzytelności, FI jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zatrzymanej przez dłużnika z powodu takiego sporu. (a) FE jest odpowiedzialny za rozpatrzenie sporu i powinien prowadzić nieustające działania, aby zapewnić jak najszybsze rozwiązanie sporu. FI będzie współpracować i pomagać FE, jeśli jest to wymagane, w tym w rozstrzyganiu sporów, podejmując również działania prawne w tym zakresie. (b) Jeżeli FI odmawia wstąpienia na drogę takiego postępowania lub jeżeli FE wymaga cesji zwrotnej spornych wierzytelności aby móc podejmować działania w imieniu lub dostawcy, w każdym przypadku FE jest uprawniony do cesji zwrotnej. (c) Niezależnie od tego, czy dokonano cesji zwrotnej, w terminie określonym w Paragrafie (v) niniejszego Artykułu Importer powinien ponownie przyjąć jako zaakceptowane, takie sporne Wierzytelności w zakresie, w którym rozstrzygnięcie sporu będzie na korzyść dostawcy (w tym przyjęcie przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie wierzytelnościami masy upadłościowej dłużnika) pod warunkiem, że: (d) (1) FE wywiązuje się ze swoich obowiązków w ramach Art. (a) niniejszego Artykułu. (2) FI jest regularnie informowany o stanie negocjacji lub postępowań sądowych; oraz (3) ugoda przewiduje uiszczenie płatności przez dłużnika w ciągu 30 dni od daty wydania rozstrzygnięcia, jeżeli jest ono polubowne, lub w przypadku rozstrzygnięcia prawnego - w dniu wejścia w życie wyroku, jednakże 30 dniowy termin nie ma zastosowania w sytuacji przyjęcia długu przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie masą upadłościową dłużnika. Dla celów niniejszego Artykułu, "rozstrzygnięcie prawne" oznacza spór rozstrzygnięty w drodze decyzji sądu lub innego właściwego trybunału kompetentnej jurysdykcji (które, w celu uniknięcia wątpliwości, obejmują 14

15 (v) arbitraż) pod warunkiem, że takie postępowanie sądowe jest formalnie rozpoczęte przez odpowiednie służby rozstrzygnięć prawnych lub na żądanie o arbitraż przed terminem polubownego rozstrzygnięcia sporu; jednocześnie "ugodowe rozstrzygnięcie" oznacza wszelkie rozstrzygnięcie niebędące rozstrzygnięciem prawnym. Terminy, o których mowa w Paragrafie (c) zawartym powyżej, które FI ponownie akceptuje w odniesieniu do spornych Wierzytelności, są następujące: (a) w przypadku polubownego rozstrzygnięcia sporu, 180 dni: oraz (b) w przypadku prawnego rozstrzygnięcia, 3 lata: W każdym z przypadków po otrzymaniu powiadomienia o sporze zgodnie z Paragrafem (ii) niniejszego Artykułu. Jeśli jednak w tym czasie, dłużnik stanie się oficjalnie niewypłacalny lub ogłosi ogólne oświadczenie o niewypłacalności, ryzyko pozostanie po stronie Importera do momentu rozstrzygnięcia sporu. (vi) W przypadku Wierzytelności spornych, które FI ponownie przyjął jako zaakceptowane zgodnie z Paragrafem niniejszego Artykułu: (a) Jeżeli należność została zwrotnie przeniesiona na FE, FI ma prawo do natychmiastowego przeniesienia na siebie wszystkich praw FE lub dostawcy (w zależności od przypadku) wynikających z rozstrzygnięcia. (b) W każdym takim przypadku PUA, która ma być wykonana zgodnie z Art. 24, powinna zostać dokonana w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnika ma dokonać płatności zgodnie z rozstrzygnięciem pod warunkiem, że: (1) wszelka cesja wymagana przez Importera zgodnie z Paragrafem (vi) (a) niniejszego Artykułu została w tym czasie skutecznie przeniesiona przez Eksportera; oraz (2) Koniec tego 14-dniowego okresu przypada później niż pierwotny termin płatności PUA. (vii) Gdy FE nie zastosuje się do swoich obowiązków wynikających z niniejszego Artykułu, to takie niezastosowanie się wywiera bezpośredni wpływ na poziom ryzyka FI. Wtedy Importer ma prawo do przypisania FE spornych Wierzytelności, zaś FE zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu tej kwoty FI wraz z kwotą PUA; płatność ta obejmuje odsetki od daty PUA do dnia wypłacenia zwrotu kosztów i będzie obliczona zgodnie z Paragrafem (b) Artykułu 26. (viii) W przypadku, gdy spór zostanie rozstrzygnięty w całości na rzecz dostawcy, wszystkie koszty z tym związane ponosi FI. W pozostałych przypadkach koszty te ponosi FE. SEKCJA VII OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA Artykuł 28 Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania (i) FE gwarantuje oraz składa oświadczenia w imieniu swoim oraz w imieniu swojego dostawcy co następuje: (a) każda należność oznacza rzeczywistą i wiarygodną sprzedaż i wysyłkę towarów lub świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w zgodności z opisem działalności dostawcy i warunków płatności. (b) dłużnik jest zobowiązany do zapłaty kwot podanych w każdej fakturze zgodnie z warunkami bez żadnych roszczeń. (c) oryginał faktury zawiera klauzulę informującą, iż wierzytelność została scedowana i jest płatna na rzecz FI jako właściciela lub też, że takie 15

16 (ii) powiadomienie o przeniesieniu wierzytelności zostało podane w innej formie pisemnej przed upływem terminu płatności Wierzytelności; każde takie powiadomienie o cesji przedstawiane jest w formie ustalonej przez FI. (d) Każda ze Stron w czasie cesji posiada bezwarunkowe prawo do przydzielania i przenoszenia wszelkich praw i odsetek z tytułu wierzytelności wolnych od roszczeń ze strony osób trzecich (w tym odsetki i inne koszty odzyskiwane od dłużnika). obejmie faktoringiem wszystkie Wierzytelności z tytułu sprzedaży zgodnie z definicją zawartą w Art. 3 w odniesieniu do każdego dostawcy i każdego dłużnika, którzy zostali zaakceptowani przez FI; oraz (e) obowiązek zapłaty ceł, opłat spedytorskich, kosztów przechowywania i transportu, ubezpieczeń oraz innych kosztów leżących po stronie dostawcy na podstawie umowy sprzedaży lub usług, został w pełni zrealizowany. FE zobowiązuje się w imieniu swoim i w imieniu swojego dostawcy: (a) poinformować FI o otrzymanej płatności przez dostawcę lub FE dotyczącej wszelkich scedowanych wierzytelności; oraz (b) że tak długo, jak FI przejmuje ryzyko, FE będzie informował FI szczegółowo lub ogólnie, na jego życzenie, o wykluczonych transakcjach określonych w Art. 3. Oprócz postanowień Art. 32, w przypadku naruszenia gwarancji podanej w Paragrafie (i) (e) lub zobowiązania wymienionego w Paragrafie (ii) (b) niniejszego Artykułu, FI jest uprawniony do odzyskania od FE (a) prowizji i/lub opłat ustalonych dla danego dostawcy za wierzytelności wstrzymane; oraz (b) odszkodowania z tytułu innych strat, jeśli takie wystąpią. SEKCJA VIII Inne Artykuł 29 Komunikacja i elektroniczna wymiana danych (w skrócie EDI) (i) Wszelkie pisemne komunikaty, jak również wszelkie dokumenty o których jest mowa w niniejszych Zasadach, które posiadają swoje odpowiedniki w bieżącym Standardzie EDI mogą lub, jeżeli jest to wymagane przez Konstytucję i/lub Zasady ustalone między członkami, kiedy tylko którakolwiek z nich jest stosowana, muszą być zastąpione przez odpowiednie komunikaty EDI. (ii) Korzystanie z systemu EDI regulują zasady edifactoring.com. Autor komunikatu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody i straty, jeśli takie wystąpią, powstałe wobec odbiorcy w wyniku błędów i/lub przeoczeń w komunikacie. Ani FE, ani FI nie powinien ujawniać informacji poufnych, w których są posiadaniu, stronom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że jest to wymagane przez prawo. Artykuł 30 Rozliczenia i raporty (i) FI jest odpowiedzialny za prowadzenie szczegółowych i poprawnych rozliczeń dłużnika oraz za informowanie FE o rachunkach występujących w tych księgach. 16

17 (ii) FE ma prawo opierać się na wszystkich informacjach i sprawozdaniach przedkładanych przez FI pod warunkiem, iż działanie takie jest zasadne i prowadzone w dobrej wierze. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu FI lub FE nie będzie w stanie korzystać z EDI, wówczas FI powinien przynajmniej raz w miesiącu rozliczać i raportować wszystkie transakcje do FE, zaś każde takie miesięczne rozliczenie i sprawozdanie jest uważane za zatwierdzone i zaakceptowane przez FE, z pominięciem pisemnych wykluczeń zgłoszonych przez FE w ciągu 14 dni od daty otrzymania raportu. Artykuł 31 (i) (ii) Odszkodowanie W czasie świadczenia swoich usług FI nie będzie ponosić jakiekolwiek odpowiedzialności wobec dostawców FE. FE wypłaci FI odszkodowanie i zabezpieczy go przed wszystkimi pozwami, roszczeniami, stratami lub innymi zastrzeżeniami wystosowanymi przeciw FI przez: (a) dostawców w związku z działaniem, które FI podejmie lub nie podejmie; i/lub (b) dłużników w związku z towarami i/lub usługami, fakturami lub umowami z takim dostawcą, pod warunkiem, że w każdym z tych przypadków, podjęte lub niepodjęte działanie FI jest uzasadnione i prowadzone było w dobrej wierze. FI wypłaci FE odszkodowanie z powodu wszelkiej straty, kosztów, odsetek lub wydatków poniesionych przez FE z powodu niedopełnienia przez FI obowiązków lub gwarancji zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ciężar udowodnienia takiej straty, kosztów, odsetek lub wydatków spoczywa na FE. FE i FI powinien zrekompensować drugiej Stronie poniesione straty, koszty, szkody, odsetki, i wydatki (łącznie z opłatami prawnymi) wynikłe lub zaciągnięte przez drugą Stronę z powodu wszelkich spraw, za które należne jest odszkodowanie zgodnie z Paragrafami (ii) i niniejszego Artykułu. Artykuł 32 Naruszenia postanowień niniejszych Zasad (i) Istotne naruszenie musi być stwierdzone w ciągu 365 dni od daty wymagalności wierzytelności, do której naruszenie to się odnosi. (ii) Jeżeli FE w sposób istotny naruszy jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach, wówczas FI nie jest zobowiązany do wykonania PUA w naruszonym zakresie, który poważnie wpływa na szkodę FI w jego ocenie ryzyka kredytowego i/lub jego zdolności do ściągania jakichkolwiek Wierzytelności. Ciężar dowiedzenia powyższego spoczywa na FI. Jeśli FI dokona PUA, to jest on uprawniony do odzyskania zapłaconej kwoty, pod warunkiem, że FI ustalił swoje prawo do zwrotu kosztów, w sposób zadowalający FE, w ciągu 3 lat, licząc od daty stwierdzenia naruszenia. Istotne naruszenie postanowień Paragrafów (i) (a) i (b) Artykułu 28 wynikające ze sporu, nie podlegają przepisom niniejszego Artykułu i są objęte postanowieniami Art. 27, Paragrafy od (i) do (viii). (v) FE powinien niezwłocznie zwrócić należność FI, zgodnie z niniejszym Artykułem; spłata ta obejmuje odsetki od daty wykonania PUA do daty zwrotu, wyliczone zgodnie z Art. 26 (ii). Postanowienia niniejszego Artykułu są dodatkowe wobec, i nie zastępują, innych postanowień niniejszych Artykułów. 17

18 18

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kirgiskiej, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl Spis treści Definicje..................................................................... 3 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej Umawiającymi

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited

Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited Pismem z dnia 17 stycznia 2014 roku ( Pismo ) wszyscy wierzyciele

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo