Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited"

Transkrypt

1 Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited Pismem z dnia 17 stycznia 2014 roku ( Pismo ) wszyscy wierzyciele SIAC Construction Limited (w Postępowaniu Naprawczym in examination ) wg. znowelizowanej Ustawy o Spółkach z roku 1990 (z późn. zm.)), ( Spółka ) zostali powiadomieni przez Zarządcę w Postępowaniu Naprawczym Spółki, że jest on obowiązany do sformułowania propozycji Zasad Układu ( Propozycje ) oraz zwołania zgromadzeń poszczególnych grup wierzycieli i członków Spółki w celu rozważenia Propozycji. Propozycje te zostały sformułowane, a kopia Propozycji została załączona do Pisma wraz z notą wyjaśniającą. W dniu 26 lutego 2014r. o godz , firma SIAC Construction Ltd. zakończyła etap Postępowania Naprawczego zwany Examination a Zasady Układu zostały zatwierdzone przez Sąd Wyższej Instancji w Irlandii (the High Court) zgodnie z rozdziałem 24 Ustawy. Data Wejścia w Życie, tj. dzień, w którym zgodnie z postanowieniami Ustawy Zasady Układu stają się wiążące dla Wierzycieli i Członków Spółki, a ochrona sądowa Spółki przestaje obowiązywać, została ustalona przez Sąd, zgodnie z postanowieniami rozdziału 24 (9) Ustawy, na 26 lutego 2014r. W związku z faktem, iż wszyscy Wierzyciele w Polsce należą do grupy Potwierdzonych i Niezabezpieczonych Wierzycieli, Niepotwierdzonych Wierzycieli lub Wierzycieli Warunkowych, Spółka przetłumaczyła odpowiednie fragmenty proponowanych Zasad Układu na język polski. Pomimo, iż Spółka dołożyła należytych starań przy tłumaczeniu, informujemy, że tekst noty wyjaśniającej został przetłumaczony wyłącznie dla celów informacyjnych i nie jest substytutem dla Propozycji wydanych dla każdego z Wierzycieli indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i polską, wersja w języku angielskim jest wiążąca. 1. Poniżej podano tłumaczenie na język polski definicji poszczególnych określeń występujących w Propozycjach które odnoszą się do Wierzycieli w Polsce. Definicje: W Propozycjach podane terminy mają znaczenie opisane poniżej, pod warunkiem, że z kontekstu nie wynika inaczej: Ustawa Znowelizowana Ustawa /Prawa Irlandzkiego/ O Spółkach z roku 1990 (wraz z poźniejszymi zmianami).

2 Potwierdzeni i Niezabezpieczeni Wierzyciele Potwierdzona Wierzytelność Wierzyciele określeni w pkt 9.6. Propozycji. (prosimy Potwierdzonych i Niezabezpieczonych Wierzycieli o zapoznanie się z tłumaczeniem pkt. 9.6.) Kwota należna Wierzycielowi w Ustalonej Dacie, która została: (i) uzgodniona pomiędzy Spółką a Wierzycielem, lub (ii) określona zgodnie z pkt (Tłumaczenie pkt Propozycji podano poniżej) Załączniki Mają znaczenie określone w pkt 7.1. (b) Propozycji. (Tłumaczenie pkt. 7.1.(b) Propozycji podano poniżej) Spółka Sekretarz Spółki Spółka SIAC Construction Limited (w Postępowaniu Naprawczym in examination zgodnie ze znowelizowaną Ustawą prawa Irlandzkiego z roku 1990 o Spółkach (wraz z późniejszymi zmianami)), (numer firmy 3997), z siedzibą pod adresem: Dolcain House, Monastery Road, Clondalkin Dublin 22, Irlandia Osoba pełniąca funkcję sekretarza spółki w danym okresie. (Korespondencję można kierować do Sekretarza Spółki) Członek Wierzyciel Warunkowy Członek lub Członkowie wymienieni w Załączniku A Propozycji. Osoba lub Podmiot, wobec którego Spółka może być lub będzie dłużnikiem w konsekwencji postanowień umowy, zobowiązania, porozumienia, zdarzenia lub innego stanu rzeczy, które miały miejsce w dniu lub przed Ustaloną Datą, gdzie Spółka jest wyłącznym lub głównym dłużnikiem lub wobec których Spółka jest lub może stać się zobowiązana z mocy prawa, subrogacji, cesji lub w inny sposób, a wierzyciele, o których wiadomo, są wymienieni w załączniku K. (prosimy o zapoznanie się z załącznikiem K Propozycji, który zawiera listę znanych Wierzycieli Warunkowych) Sąd Sąd Wyższej Instancji w Irlandii (The High Court).

3 Wierzyciele Wszyscy wierzyciele Spółki, znani i nieznani, o wierzytelnościach w określonej lub nieokreślonej wysokości, faktyczni lub warunkowi, w tym w szczególności podmioty mające opcję lub prawo do udziałów w Spółce, których grupy zostały określone w pkt 7.1, a każdy podmiot z osobna jest określany jako Wierzyciel. (Tłumaczenie pkt Propozycji podano poniżej) Data Określenia Oznacza datę ostatecznego porozumienia, rozstrzygnięcia, wyjaśnienia lub określenia poszczególnego roszczenia/wierzytelności. (Tłumaczenie pkt Propozycji podano poniżej) Zawiadomienie o Sporze Zawiadomienie przekazane przez Spółkę Niepotwierdzonemu Wierzycielowi, w którym Spółka kwestionuje istnienie zobowiązania względem rzeczonego Wierzyciela lub wysokość zobowiązania. (Tłumaczenie pkt. 7.1 Propozycji podano poniżej) Data Wejścia w Życie Biegli Data, w której, zgodnie z postanowieniami Ustawy, Propozycje stają sie wiążące dla Wierzycieli i Członków, ustalana przez Sąd na podstawie 24 (9) Ustawy i będąca dniem, w którym ochrona Sądu względem Spółki przestaje obowiązywać. Osoby wyznaczone przez Zarządcę w Postępowaniu Naprawczym (Examiner) i zatwierdzone przez Sąd do wykonania czynności biegłych względem Niepotwierdzonych Wierzycieli zgodnie z pkt. 7.2, którzy zostali wymienieni w załączniku J lub wskazani przez Spółkę zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7.2 (f). Ustalona Data 23 października 2013 r. (Tłumaczenie pkt. 7.2 (f) Propozycji podano poniżej) Propozycje Niepotwierdzeni Wierzyciele Poniższe Propozycje i wszelkie ich zmiany zgodnie z Ustawą. Wierzyciele określeni w pkt 7.1(d) Propozycji. (Tłumaczenie pkt. 7.1 (d) Propozycji podano poniżej)

4 2. Poniżej podano tłumaczenie na język polski tych zapisów Propozycji, które mają zastosowanie w stosunku do polskich Wierzycieli Spółki 7.1. Grupy Wierzycieli w dniu Ustalonej Daty (b) [nie dotyczy polskich Wierzycieli] Załączniki E do M (włącznie) ( Załączniki ) do Propozycji zawierają wykazy Wierzycieli przekazane Zarządcy postępowania naprawczego przez Spółkę, którzy byli wymienieni w dokumentacji Spółki jako Wierzyciele Spółki w Ustalonej Dacie. Indywidualne karty do głosowania przekazane każdemu z Wierzycieli wymienionych w Załącznikach do Propozycji podają wysokość kwoty zobowiązania wobec Wierzyciela zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Spółkę. (c) Załączniki zawierają szczegółowe kwoty roszczeń/wierzytelności poszczególnych Wierzycieli. Wierzyciele, których roszczenia/wierzytelności zostały uznane przez Spółkę zarówno co do istnienia jak i wysokości zostali wyszczególnieni w Załącznikach oznaczonych literą Y. (d) Każdy Wierzyciel lub podmiot roszczący sobie prawo do bycia Wierzycielem: którego roszczenie/wierzytelność nie jest wymienione w Załącznikach, lub który widnieje w Załącznikach nie oznaczonych literą Y ; lub kwestionuje kwotę swojej wierzytelności/roszczenia, która została zapisana na karcie do głosowania, zostanie uznany za Niepotwierdzonego Wierzyciela na potrzeby Propozycji, które to określenie będzie interpretowane zgodnie z pkt.9.1(c), a jego roszczenie/wierzytelność będą traktowane zgodnie z procedurą opisaną poniżej. (e) Za wyjątkiem Niepotwierdzonych Wierzycieli (zgodnie z pkt 7.1 (d) powyżej), datą względem której płatności na rzecz Wierzycieli będą wykonywane zgodnie z Propozycjami będzie Data Wejścia w Życie. W stosunku do Niepotwierdzonych Wierzycieli, Data Określenia jest datą, od której rozpoczyna się płatności na rzecz Niepotwierdzonych Wierzycieli na podstawie Propozycji.

5 7.2. Określanie zobowiązań wobec Niepotwierdzonych Wierzycieli (b) W celu realizacji Propozycji oraz w interesie Spółki oraz jej Wierzycieli, branych pod uwagę łącznie, proponuje się rozwiązać kwestię zobowiązań wobec Niepotwierdzonych Wierzycieli, jak określono w niniejszym rozdziale. Niepotwierdzony Wierzyciel może przekazać Spółce listem poleconym skierowanym do Sekretarza Spółki w terminie 21 dni od Daty Wejścia w Życie dowód roszczenia określający kwoty, które według Wierzyciela powinny zostać zawarte w Propozycji, wraz z podstawami roszczenia i załączając stosowne dokumenty potwierdzające. (c) W przypadku, gdy Niepotwierdzony Wierzyciel jest wymieniony w Załącznikach, a nie powiadomił on Spółki o swoim roszczeniu zgodnie z ustaleniami określonymi powyżej, uznaje się, że taki Niepotwierdzony Wierzyciel zgłosił roszczenie w wysokości ujętej w dokumentacji Spółki i w załącznikach do Propozycji, a Data Wejścia w Życie jest równocześnie Datą Określenia takiego roszczenia. (d) (e) (f) (g) W przypadku, gdy Niepotwierdzony Wierzyciel, który nie jest wymieniony w załącznikach do Propozycji, nie zawiadomi Spółki pisemnie o swoich wierzytelnościach/roszczeniach zgodnie z procedurą określoną powyżej, wartość wierzytelności/roszczenia takiego Niepotwierdzonego Wierzyciela wynosi zero, a wszelkie dalsze roszczenia będą nieskuteczne. Spółka zawiadamia Niepotwierdzonego Wierzyciela listem poleconym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jego roszczenia zgodnie z pkt 7.2 (b), czy Spółka uznaje takie roszczenie/wierzytelność czy nie. Jeżeli Spółka kwestionuje roszczenie, pismo Spółki uznaje się za Zawiadomienie o Sporze, w którym powinna być zawarta informacja o wartości roszczenia/wierzytelności (jeśli określono kwotę), jaką Spółka, działając w dobrej wierze, uważa za należną. Niepotwierdzony Wierzyciel może w terminie 14 dni od daty wystawienia Zawiadomienia o Sporze skierować rzeczone roszczenie do określenia przez Biegłego, wyznaczonego do określenia danego roszczenia/wierzytelności w danej kategorii, jak określono w Załączniku J. W przypadku, w którym Niepotwierdzony Wierzyciel nie przedstawi swojego roszczenia/wierzytelności Biegłemu w terminie 14 dni od dnia wydania Zawiadomienia o Sporze, uznaje się że taki Niepotwierdzony Wierzyciel zgłosił roszczenie opiewające na kwotę ujętą w Zawiadomieniu o Sporze (jeśli ją tam określono) i zostanie uznany jako wierzyciel w stosunku do tej kwoty (jeśli określono kwotę), a Data Określenia nastąpi 14-go dnia po wydaniu Zawiadomienia o Sporze. W przypadku, gdy Zawiadomienie o Sporze nie zawiera żadnej kwoty, wierzytelność Niepotwierdzonego Wierzyciela zostanie uznana w wysokości zero, a Niepotwierdzony Wierzyciel nie będzie miał praw do żadnych dalszych roszczeń wobec Spółki.

6 (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Spółka i Niepotwierdzony Wierzyciel mogą zawrzeć ugodę dotyczącą roszczenia/wierzytelności w dowolnym czasie przed podjęciem decyzji przez Biegłego. Wówczas data ugody będzie Datą Określenia dla tego roszczenia/wierzytelności. Po otrzymaniu roszczenia Niepotwierdzonego Wierzyciela, Biegły dostarczy Spółce kopię roszczenia. Spółka może odpowiedzieć Biegłemu w terminie 14 dni od otrzymania kopii roszczenia. Biegły nie wyda decyzji dotyczącej roszczenia/wierzytelności przed upływem 14 dni przeznaczonych na odpowiedź Spółki. Biegły ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do poszukiwania dalszych informacji, które według swojego uznania, uzna za konieczne przed podjęciem decyzji, a także ma prawo określić wymagane terminy dla przygotowania i dostarczenia takich informacji. Biegły powiadomi zarówno Niepotwierdzonego Wierzyciela, jak i Spółkę o ustaleniu wysokości (o ile została ustalona), w jakiej roszczenie Niepotwierdzonego Wierzyciela zostaje uznane, nie później niż w terminie 75 dni od Daty Wejścia w Życie. Datę wydania przez Biegłego decyzji uznaje się za Datę Określenia. Decyzja biegłego jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. Po określeniu przez Biegłego wysokości zobowiązania, płatność z tytułu zobowiązania zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie dotyczącymi płatności na rzecz danej grupy wierzycieli, do której rzeczony Niepotwierdzony Wierzyciel by się zaliczał, gdyby był Potwierdzonym i Niezabezpieczonym Wierzycielem na dzień Propozycji. W przypadku, gdy roszczenie Niepotwierdzonego Wierzyciela zostanie uzgodnione, rozstrzygnięte lub określone przed terminem pierwszej płatności dla określonej grupy, do której dany Niepotwierdzony Wierzyciel należy, taki Niepotwierdzony Wierzyciel będzie traktowany jak gdyby był Potwierdzonym Wierzycielem. Spółka, jak i Niepotwierdzony Wierzyciel pokrywają po 50% kosztów i wydatków Biegłego związanych z wydaniem przez niego decyzji. Biegły będzie działać jako biegły, a nie arbiter, a jego decyzja jest ostateczna, wiążąca i rozstrzygająca we wszystkich aspektach, a żaden spór w stosunku do roszczeń Wierzycieli, zgłoszonych do rozpatrzenia przez Biegłego, nie będzie mógł być przedmiotem postępowania sądowego ani arbitrażowego, a postanowienia Ustawy o Arbitrażu z nie będą miały zastosowania.

7 9.1. Oddziaływanie Propozycji. Wpływ Propozycji na poszczególne grupy wierzycieli został opisany poniżej. Propozycje zatwierdzone przez Sąd (z modyfikacjami lub bez zmian) stają się wiążące dla wszystkich Wierzycieli i grupy lub grup Wierzycieli objętych Propozycjami, w tym również, dla uniknięcia wątpliwości, dla jakiegokolwiek podmiotu za wyjątkiem Spółki, która w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy, uchwały, aktu prawnego lub w jakikolwiek inny sposób jest odpowiedzialna za całość lub część długów Spółki. (b) W zakresie, w jakim dotyczy to Niepotwierdzonych Wierzycieli i wszelkich płatności, które mają być dokonane na ich rzecz, zgodnie z warunkami Propozycji, "Data wejścia w życie" będzie w niniejszym rozdziale oznaczać "Datę Określenia" w odniesieniu do terminów płatności. (c) O ile niniejsze Propozycje nie stanowią inaczej: Żadne odsetki, kary, odszkodowania (z wyjątkiem odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała) ani żadne koszty (z wyjątkiem kosztów, które zostały przyznane przed Ustaloną Datą przez właściwy sąd ) nie będą zapłacone Wierzycielowi przez Spółkę. Płatności przewidziane w Propozycjach stanowią pełne i ostateczne zaspokojenie wszystkich roszczeń i uprawnień każdego Wierzyciela, do którego Propozycje mają zastosowanie Potwierdzeni i Niezabezpieczeni Wierzyciele Potwierdzeni i Niezabezpieczeni Wierzyciele są wymienieni w Załączniku H do Propozycji. (b) Potwierdzeni i Niezabezpieczeni Wierzyciele otrzymają zapłatę w wysokości 5% Potwierdzonej Wierzytelności w ciągu 30 dni od Daty Wejścia w Życie (c) Płatności na rzecz Potwierdzonych i Niezabezpieczonych Wierzycieli przewidzianych w punkcie (b) powyżej, będą stanowić pełne i ostateczne rozliczenie wszystkich ich roszczeń wobec Spółki oraz wszelkich zobowiązań Spółki względem nich, z jakiejkolwiek podstawy. Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, iż Potwierdzeni i Niezabezpieczeni Wierzyciele zrzekli się wszelkich praw, w tym prawa z subrogacji, cesji i innych, które mogliby posiadać wobec Spółki, na podstawie jakichkolwiek umów lub gwarancji zawartych ze Spółką, w tym wszelkich środków pieniężnych w odniesieniu do płatności zatrzymanych, wymagalnych lecz nie wypłaconych w dniu Ustalonej Daty. (d) Potwierdzone Zobowiązanie nie będzie obejmować odsetek, kar lub kosztów innych niż jakakolwiek kwota przyznana przez właściwy sąd w Ustalonej Dacie lub przed nią.

8 (e) Spółka była członkiem konsorcjum zaangażowanego w procesy budowlane w Polsce. Spółka stoi na stanowisku, po zasięgnięciu opinii prawnej, że odpowiedzialność członków konsorcjum, w tym Spółki, wobec wierzycieli jest indywidualna, a nie solidarna. Do dnia niniejszej publikacji dwa orzeczenia polskich sądów potwierdziły to stanowisko. Uprawnienia wierzycieli powinny być ograniczone do uiszczenia przez Spółkę należności z tytułu towarów lub usług dostarczonych Spółce, a wierzyciele nie będą uprawnieni do żadnych płatności ani odsetek od jakiejkolwiek kwoty należnej im za towary lub usługi przez nich dostarczone któremukolwiek z pozostałych członków konsorcjum lub należne im od pozostałych członków konsorcjum z innego tytułu Niepotwierdzeni Wierzyciele W stosunku do Niepotwierdzonych Wierzycieli ma zastosowanie procedura opisana w pkt. 7 Propozycji Wierzyciele Warunkowi (b) Wierzyciele Warunkowi zostali wymienieni w Załączniku K do Propozycji. Każdy z Warunkowych Wierzycieli, w ciągu 21 dni od daty, kiedy jego roszczenie przestaje być warunkowe i staje się wymagalne, otrzyma wpłatę, stanowiącą całkowite i ostateczne rozliczenie wierzytelności Wierzyciela Warunkowego, w wysokości równej procentowej części, wypłacanej podmiotowi z grupy, do której taka wierzytelność zaliczałaby się w zwykłym trybie, w Ustalonej Dacie. 20. WYKONANIE PROPOZYCJI 20.1 Na rozprawie potwierdzającej zgodnie z rozdziałem 24 Ustawy, zamierzam wnioskować o szereg postanowień zatwierdzających i wprowadzających w życie warunki Propozycji, przy założeniu, że Propozycje będą obowiązujące i wiążące dla członków Spółki, Wierzycieli oraz Spółki a także, że Spółka przestanie korzystać z ochrony Sądu Jako, że wdrożenie i realizacja pewnych kwestii w ramach Zasad Układu jest zależna od Daty Wejścia w Życie, Spółka zobowiązała się do wysłania zwykłą pocztą zawiadomienia potwierdzającego Datę Wejścia w Życie, w ciągu (4) czterech dni roboczych od Daty Wejścia w Życie do każdej ze stron, która jest wierzycielem Spółki lub która w jakikolwiek inny sposób otrzymał zawiadomienie od Zarządcy w Postępowaniu związane z wszelkimi zgromadzeniami członków lub Wierzycieli.

9 20.3 Propozycje te obejmują wszystkie zobowiązania Spółki, w tym zobowiązania warunkowe i potencjalne, w stosunku do zewnętrznych Wierzycieli lub Grup Wierzycieli, w Ustalonej Dacie, niezależnie od tego czy zobowiązania zostały potwierdzone lub uznane lub są nieznane, w tym dla uniknięcia wątpliwości wszelkie zobowiązania wynikające z lub będące w związku z gwarancjami lub odszkodowaniami na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Bez uszczerbku dla praw Spółki do wykonywania i wypełniania jej praw kontraktowych oraz innych praw i uprawnień (w tym, w szczególności prawa potrącenia) istniejących w Ustalonej Dacie, żadenemu Wierzycielowi, Członkowi lub innemu podmiotowi nie będzie przysługiwało wobec Spółki prawo, uprawnienie lub jakiegokolwiek rodzaju roszczenie, niezależmie od daty wymagalności, niezależnie czy faktyczne, warunkowe, potencjalne lub inne, a wynikające lub związane z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, okolicznościami, zdarzeniem, aktem prawnym, obowiązkiem, odpowiedzialnością (w tym dla uniknięcia wątpliwości zobowiązaniami ustawowymi lub wynikającymi z aktów regulacyjnych) lub zaniechaniem Spółki, które wystąpiły lub zostały podjęte przed Ustaloną Datą, z zastrzeżeniem przepisów niniejszych Propozycji.

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁKI ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE SPÓŁK ABM SOLD S.A. W UPADŁOŚC UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę ABM SOLD S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ.

KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ. 2 KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ. PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1 - w stosunku do Stoczni Gdynia Spółki

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!!

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYDYGIERA 15 ul. Rydygiera 15; 01-793 Warszawa REGON: 142433275 NIP: 525-248-56-20 UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! Szanowni Państwo, Z uwagi na liczne usterki w nieruchomości i opieszałość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z treścią wynegocjowanej Umowy:

Zgodnie z treścią wynegocjowanej Umowy: Raport bieżący numer: 28/2012 Wysogotowo, 15.05.2012r. Temat: Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań W nawiązaniu do raportu

Bardziej szczegółowo

OPIS TRANSAKCJI I JEJ ISTOTNYCH WARUNKÓW MAJĄCEJ BYĆ PRZEDMIOTEM ZGODY ZGROMADZENIA INWESTORÓW W DNIU 5 CZERWCA 2014 R.

OPIS TRANSAKCJI I JEJ ISTOTNYCH WARUNKÓW MAJĄCEJ BYĆ PRZEDMIOTEM ZGODY ZGROMADZENIA INWESTORÓW W DNIU 5 CZERWCA 2014 R. Poznań, dnia 13 maja 2014 roku OPIS TRANSAKCJI I JEJ ISTOTNYCH WARUNKÓW MAJĄCEJ BYĆ PRZEDMIOTEM ZGODY ZGROMADZENIA INWESTORÓW W DNIU 5 CZERWCA 2014 R. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Postanowienia ogólne

Art. 2. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. (DAWNIEJ: WAVIN METALPLAST BUK SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W BUKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.11.2014 ROKU Art. 1. Słowniczek Następujące zwroty i

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy UMOWA. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/5/WAG/2012 Załącznik nr 4 do Siwz Wzór umowy UMOWA W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Krajową Radą Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (00-763), ul. J. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio: 1. Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG POKREWNYCH 4400 (IAASB)

KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG POKREWNYCH 4400 (IAASB) Załącznik nr 1 do komunikatu Nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD USŁUG POKREWNYCH 4400 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU USŁUG POKREWNYCH 4400 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI Ja. (imiona i nazwisko). (imię ojca) (seria i numer dowodu osobistego)..... (PESEL) Zamieszkały

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny nr 0050.112.2015 z dnia 30.04.2015r. 1. Procedura windykacyjna dotyczy czynności podejmowanych w Urzędzie Miasta Lędziny w stosunku do niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wniosek wierzyciela o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek wierzyciela o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Wrocław 15.10.2010 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Wnioskodawca: TEKTO Sp. z o.o. 50-729 Wrocław, ul. Kamińskiego 99/4 Uczestnik: Witold

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bobby Burger Sp. z o. o.

Bobby Burger Sp. z o. o. LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Bobby Burger Sp. z o. o. ( Bobby Burger ) - a - ( Kandydat ) LIST INTENCYJNY Niniejsze porozumienie ( List Intencyjny ) zostało zawarte w dniu... 201... roku pomiędzy: Bobby Burger

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA

REGULAMIN CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW I INFORMACJI CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA Z SIEDZIBĄ W NAKLE NAD NOTECIĄ 1. Regulamin udostępniania dokumentów i informacji członkom Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą w Wysogotowie

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa Budynków

Wspólnota Mieszkaniowa Budynków Wspólnota Mieszkaniowa Budynków nr 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, położonych przy ul. Odkrytej w Warszawie. ul. Odkryta 65 lokal 16, 03-140 Warszawa NIP 125-158-17-27 Szanowni Państwo, Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA ZAKRES STOSOWANIA Artykuł 1 Stosowanie Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie, jeżeli strony wyraziły na piśmie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo