Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Warszawa

2 Autorzy Stefan Kosztowski Dorota Anders Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2002 Projekt serii Tadeusz Korobkow Projekt ok³adki Jakub Osiñski, Jacek Pacholec Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku. ISBN Wydanie I Nak³ad 5000 egzemplarzy Druk i oprawa Toruñskie Zak³ady Graficzne Zapolex Sp. z o.o Toruñ, ul. Sowiñskiego 2/4 tel./fax (056)

3 Spis treœci 1. Stefan Kosztowski Europejskie zasady swobodnego przep³ywu wyrobów AGD Wstêp Europejskie prawne podstawy zarz¹dzania bezpieczeñstwem wyrobów oraz odpowiedzialnoœci¹ za wyrób Dyrektywy Horyzontalne w Nowym Podejœciu Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania Obowi¹zki producenta wyrobów Ogólna charakterystyka wyrobów bran y AGD a europejskie podejœcie do oceny zgodnoœci Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów bran y AGD Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy LVD (73/23/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy MD (98/37/EC) Zarz¹dzanie Kompatybilnoœci¹ Elektromagnetyczn¹ wyrobu wg Dyrektywy EMC (89/336/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy GAD (90/396/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy PED (97/23/EC) Zarz¹dzanie sprawnoœci¹ energetyczn¹ wyrobów wg Dyrektywy RAD (96/57/EC) Dyrektywa 92/75/EEC w sprawie etykietowania informacji o wyrobach AGD Zarz¹dzanie ochron¹ œrodowiska pracy i œrodowiska naturalnego odniesione do wybranych wyrobów AGD Stefan Kosztowski Krajowe zasady dopuszczenia wyrobów AGD do obrotu i stosowania Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Ustawy o Badaniach i Certyfikacji oraz wybranych przepisów wykonawczych Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodnoœci oraz wybranych przepisów wykonawczych

4 2.3. Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Rozporz¹dzenia MG w sprawie wymagañ w zakresie efektywnoœci energetycznej Krajowa Certyfikacja i Badania wyrobów Certyfikacja wyrobów do dnia uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE Certyfikacja wyrobów po dniu uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE Badania wyrobów Motywacja firm do certyfikacji wyrobów oraz jednostki certyfikuj¹ce wyroby AGD Stefan Kosztowski Harmonizacja krajowego systemu oceny zgodnoœci z systemem UE Harmonizacja regulacji prawnych Harmonizacja normalizacyjna Dorota Anders Zarys zagadnieñ dotycz¹cych zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska w przedsiêbiorstwie MSP produkuj¹cym wyroby AGD System zarz¹dzania œrodowiskiem wg ISO Europejskie zasady gospodarki odpadami Krajowe zasady gospodarki odpadami Europejskie zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli Krajowe zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

5 1. Europejskie zasady swobodnego przep³ywu wyrobów AGD 1.1. Wstêp Kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania dzisiejszego jednolitego rynku wyrobów Unii Europejskiej (UE) s¹ zasady zwi¹zane ze swobodnym przep³ywem wyrobów w jego obrêbie. Generalnie rzecz bior¹c, filozofia tworzenia swobodnego przep³ywu wyrobów opiera³a siê na zasadach znoszenia wielu barier w tym technicznych obejmuj¹cych regulacje prawne i normy. Do podstaw tej filozofii zaliczana jest fundamentalna zasada zezwalaj¹ca na uczestnictwo w swobodnym przep³ywie tylko wyrobów bezpiecznych tj. takich, które podczas ich stosowania nie zagra aj¹ yciu i zdrowiu cz³owieka oraz œrodowisku. Wcielenie tej zasady do ycia ma odbicie w prawnych modelach oceny zgodnoœci wyrobów, których znajomoœæ pozwala na jednoznaczne przeprowadzenie potwierdzenia zgodnoœci wyrobów z wymaganiami bezpieczeñstwa a tym samym mo liwoœci legalnego ich wprowadzania do obrotu i stosowania. Historia tworzenia zasad zwi¹zanych ze swobodnym przep³ywem wyrobów mia³a charakter ewolucyjny. Pierwsza idea stworzenia wspólnego rynku wewnêtrznego uwzglêdniaj¹cego swobodny przep³yw wyrobów zosta³a okreœlona w 1957 r. w Traktacie Rzymskim, powo³uj¹cym Wspólnotê Europejsk¹. W zapisach Traktatu stwierdzono, miêdzy innymi: Zabronione jest stosowanie w stosunkach miêdzy krajami cz³onkowskimi restrykcji iloœciowych w handlu oraz wszelkich innych œrodków o ekwiwalentnym skutku. W celu zbli enia regulacji prawnych krajów cz³onkowskich wydaje siê Dyrektywy, które bezpoœrednio wp³ywaj¹ na funkcjonowanie wspólnego rynku. Za podstawê œrodków zmierzaj¹cych do harmonizacji przyjmuje siê wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa, œrodowiska i konsumentów. Za bariery utrudniaj¹ce swobodny przep³yw wyrobów uznano: bariery graniczne (w tym celne), bariery techniczne (regulacje prawne i normy), bariery fiskalne (podatki). Pokonanie tych barier zajê³o UE niema³o czasu. W 1983 roku ustanowiona zosta³a Dyrektywa 83/189/EEC, zmieniona póÿniej przez Dyrektywy: 98/34/EC i 98/48/EC, dotycz¹ca procedur dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych dla zapobiegania powstawania nowych barier technicznych w handlu. Obejmowa³a ona w skrócie regu³y dotycz¹ce przyjmowanie przez kraje UE wspólnych prawnych regulacji technicznych (Dyrektyw) oraz norm (EN europejskich). 5

6 W 1985 roku uchwa³¹ Rady UE zosta³o przyjête tzw. Nowe Podejœcie do harmonizacji technicznej i normalizacji, w ramach którego sformu³owano zasady stanowi¹ce za³o enia do modeli oceny zgodnoœci wyrobów: harmonizowane przepisy prawne powinny byæ ograniczone do podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa zawartych w Dyrektywach Nowego Podejœcia, szczegó³owe wymagania techniczne bezpieczeñstwa bêd¹ zawarte w europejskich normach zharmonizowanych, stosowanie zharmonizowanych norm jest dobrowolne, zak³ada siê domnieman¹ zgodnoœæ wyrobu z podstawowymi wymaganiami bezpieczeñstwa, je eli wyrób jest zgodny z w³aœciwymi normami zharmonizowanymi, ocenie zgodnoœci wyrobu nadaje siê priorytetowe znaczenie. Filozofia zastosowana w Nowym Podejœciu eliminowa³a niedogodnoœci jakie istnia³y w funkcjonowaniu rynku w oparciu o dobrowolne Dyrektywy Starego Podejœcia normy/, które okreœla³y szczegó³owo wymagania techniczne wyrobów. Niedogodnoœci¹ by³o to, e norm tych by³o wiele a zmiany w nich nie nad¹ a³y za dokonuj¹cym siê postêpem technologicznym. Nie posiada³y one tak e spójnej formy wymagañ i oceny zgodnoœci, przyczyniaj¹c siê ten sposób do tworzenia barier w przyjmowaniu wspólnych zasad wymiany handlowej. Filozofia Nowego Podejœcia uczyni³a Dyrektywê, obligatoryjnym podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym sposób przeprowadzenia oceny zgodnoœci wyrobu z zawartymi w niej wymaganiami bezpieczeñstwa. W zakresie oceny zgodnoœci mia³a ona stwarzaæ dostawcy wyrobów mo liwoœci wyboru sposobu wykazania zgodnoœci, przy jednoczesnym ograniczeniu udzia³u w tym procesie organów administracji pañstwowej. W 1989 roku uchwa³¹ Rady UE zosta³o przyjête Globalne Podejœcia do badañ i certyfikacji, maj¹ce na celu budowanie zaufania oraz wprowadzenie polityki oceny zgodnoœci zwi¹zanej z obszarem regulowanym prawnie i obszarem nieregulowanym prawnie. Obszar regulowany prawnie tzw. obowi¹zkowy, obejmuje wszystkie wyroby, których dopuszczenie do swobodnego przep³ywu rynkowego odbywa siê na podstawie zgodnoœci z Dyrektywami Nowego Podejœcia. Dla wyrobów o wysokim stopniu zagro enia bezpieczeñstwa przyjête zosta³a zasada potwierdzania zgodnoœci wyrobu przez niezale n¹ notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹. Dla innych wyrobów o mniejszym stopniu zagro enia, to potwierdzenie zgodnoœci mo e przeprowadziæ sam dostawca. W obszarze wyrobów nieuregulowanym prawnie tzw. dobrowolnym przep³yw wyrobów odbywa siê na podstawie zapisów w umowach kontraktowych miêdzy odbiorc¹ a dostawc¹, które mog¹ wymagaæ aby wykazanie ich zgodnoœci odbywa³o siê przez dobrowoln¹ certyfikacjê. 6

7 Ocenia siê, e w obszarze wyrobów regulowanych prawnie znajdzie siê 30 40% wszystkich wyrobów z czego 1/3 wyrobów bêdzie wymaga³a udzia³u notyfikowanej jednostki certyfikuj¹cej w procesie oceny wyrobu Europejskie prawne podstawy zarz¹dzania bezpieczeñstwem wyrobów oraz odpowiedzialnoœci¹ za wyrób Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów w Dyrektywach Nowego Podejœcia Dyrektywy Nowego Podejœcia s¹ podstawowym Ÿród³em regulacji prawnych do budowy modeli oceny zgodnoœci wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowania. Dotychczas zosta³y og³oszone 24 Dyrektywy Nowego Podejœcia zwi¹zane z ró nymi obszarami grup wyrobów w uk³adzie ich funkcji i przeznaczenia b¹dÿ w uk³adzie œrodowiska pracy lub zjawisk fizycznych, które maj¹ do nich zastosowanie. Z grup¹ wyrobów AGD mog¹ byæ zwi¹zane nastêpuj¹ce Dyrektywy Nowego Podejœcia: Dyrektywa LVD (Low Voltage Directive) 73/23/EEC zwana popularnie Niskonapiêciow¹ obowi¹zuje od r. Dyrektywa MD (Machinery Directive) 98/37/EC zwana popularnie Dyrektyw¹ Maszynow¹ obowi¹zuje od r. Dyrektywa EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) 89/336/EEC zwana Dyrektyw¹ Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej obowi¹zuje od r. Dyrektywa PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Ciœnieniowe obowi¹zuje od r. Dyrektywa GAD (Gas Appliances Directive) 90/396/EEC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Gazowe obowi¹zuje od r. Dyrektywa RAD (Refrigeration Appliances Directive) 96/57/EC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Ch³odnicze obowi¹zuje od r. Choæ Dyrektywy Nowego Podejœcia powsta³y w ró nym czasie i przygotowywane by³y przez ró ne grupy specjalistów posiadaj¹ one zbli on¹ strukturê elementow¹, na podstawie której mo na okreœliæ ogólny model Dyrektywy Nowego Podejœcia. Na podstawie ogólnego modelu Dyrektywy mo na ustaliæ ogólny model oceny zgodnoœci tj. sposób postêpowania wszystkich zainteresowanych tym procesem stron w szczególnoœci dostawcy wyrobu, stawiaj¹cych sobie za cel wykazanie zgodnoœci wyrobu z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy. Ka da Dyrektywa Nowego Podejœcia zawiera indywidualny model oceny zgodnoœci zale ny od stopnia zagro eñ, jakie stwarzaj¹ wyroby objête jej zakresem. W modelach oceny zgodnoœci wykorzystywane s¹ modu³y oceny zgodnoœci ustanowione w 1993 r. Decyzj¹ Rady 93/465, które stanowi¹ standardowe bloki 7

8 sprawdzeñ wyrobu w ró nych fazach jego ycia. Ka da Dyrektywa Nowego Podejœcia ma zapisy wskazuj¹ce z jakich modu³ów mo na korzystaæ podczas prowadzenia oceny zgodnoœci. Czêsto bywa tak, e podczas przeprowadzonej oceny zgodnoœci wyrobu poziom jego bezpieczeñstwa mo e byæ niewystarczaj¹cy a osi¹gniêcie w³aœciwego poziomu bêdzie wymaga³o podjêcia szeregu dzia- ³añ technicznych i w takiej sytuacji ca³y proces okreœlamy jako zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobu. Ogólny model Dyrektywy Ogólny model Dyrektywy Nowego Podejœcia zawiera zazwyczaj nastêpuj¹ce elementy: Wprowadzenie Wprowadzenie formu³uje globalne cele jakim ma s³u yæ Dyrektywa. Zakres Zakres okreœla rodzaj wyrobów objêtych Dyrektyw¹ lub zagro enia przed którymi nale y siê strzec. Wprowadzenie na rynek i do stosowania Pañstwa UE s¹ zobowi¹zane do sprawowania nadzoru nad rynkiem w taki sposób, aby wyroby wprowadzane na rynek i do stosowania nie zagra a³y bezpieczeñstwu, zdrowia i innym interesom publicznym. Podstawowe wymagania Podstawowe wymagania bezpieczeñstwa wyrobów okreœlane s¹ w za³¹cznikach i obejmuj¹ wszystkie rodzaje zagro eñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Istnieje przy tym mo liwoœæ zawarcia nie objêtych Dyrektyw¹ kwestii w krajowych regulacjach prawnych. Swobodny przep³yw Pañstwa UE musz¹ uznawaæ, e wyroby znakowane CE spe³niaj¹ wymagania odpowiednich Dyrektyw. Zakaz wprowadzenia na rynek wyrobów z znakowaniem CE mo e nast¹piæ w przypadku kiedy oznakowanie CE zosta³o nieprawid³owo zastosowane b¹dÿ wyrób powoduje zagro enie nie ujête w odpowiedniej Dyrektywie. Domniemana zgodnoœæ Wyroby odpowiadaj¹ce normom krajowym zgodnym z europejskimi normami zharmonizowanymi spe³niaj¹ podstawowe wymagania Dyrektywy. Je eli takie normy zosta³y zastosowane czêœciowo lub zosta³y zastosowane inne normy to dostawca musi udokumentowaæ ich adekwatnoœæ z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy. Gwarancje bezpieczeñstwa Pañstwa UE s¹ zobowi¹zane do zakazania wprowadzania na rynek wyrobów bez znakowania CE lub wycofania z rynku takich wyrobów, które stwarzaj¹ zagro enia przewidywane Dyrektywami. Pañstwa UE musz¹ poinformowaæ o tym Komisjê, która w przypadku uznania zastosowanych œrodków, zdecyduje o dalszych dzia³aniach. Ocena Zgodnoœci Aby mo na wyrób znakowaæ CE, nale y zastosowaæ procedurê oceny zgodnoœci zawart¹ w Dyrektywie i opart¹ na modu³owym podejœciu do oceny. Najczêœciej stosowanymi formami wyra ania oceny zgodnoœci 8

9 s¹: Deklaracja Zgodnoœci EC dostawcy, Certyfikat Zgodnoœci niezale nej organizacji notyfikowanej oraz Wyniki Badañ organizacji notyfikowanej. Jednostka notyfikowana Jednostki wyznaczone przez pañstwa UE, spe³niaj¹ce wymagania zawarte w Dyrektywach i przeprowadzaj¹ce ocenê zgodnoœci wyrobu z pozycji niezale nej strony trzeciej. Znakowanie CE Znakowanie CE wskazuje, e produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz podlega stosowanym procedurom oceny zgodnoœci odpowiedniej Dyrektywy lub Dyrektyw. Koordynacja wdro enia i Sta³y Komitet Powo³any zostaje Sta³y Komitet do opiniowania stopnia wdro enia Dyrektyw, który ma wspieraæ dzia³anie koordynacyjne Komisji. Przenoszenie praw UE do prawodawstwa krajowego Pañstwa cz³onkowskie UE musz¹ przenieœæ przepisy Dyrektywy do prawodawstwa krajowego i poinformowaæ o tym Komisjê. Ogólny model oceny zgodnoœci Na podstawie ogólnego modelu struktury Dyrektywy Nowego Podejœcia mo na zbudowaæ ogólny model oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku, który przedstawiono na Rys. 1. Krok (1) Krok (2) Krok (3) Krok (4) Okreœlenie prawnego dostawcy wyrobu i ustalenie Dyrektywy maj¹cej zastosowanie Identyfikacja zagro eñ i przegl¹d podstawowych wymagañ wyrobu Przegl¹d norm zharmonizowanych i innych norm dotycz¹cych wyrobu Wybór sposobu wykazania zgodnoœci Krok (5) Przygotowanie dokumentacji do oceny wyrobu Krok (6) Przeprowadzenie oceny zgodnoœci Krok (7) Wystawienie dokumentu zgodnoœci Krok (8) Znakowanie wyrobu CE Rys. 1 Ogólny model oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku 9

10 Krok (1) dotyczy ustalenia kto jest prawnym dostawc¹ wyrobu np.: producent, jego przedstawiciel, importer oraz pod jak¹ lub jakie Dyrektywy podlega wyrób. W przypadku kilku Dyrektyw dowód zgodnoœci trzeba przeprowadziæ w stosunku do ka dej z nich. Krok (2) obejmuje ustalenie zagro eñ, jakie stwarza wyrób oraz wybranie w³aœciwych podstawowych wymagañ zamieszczonych w Dyrektywie. Krok (3) prowadzi do okreœlenia norm zharmonizowanych b¹dÿ innych norm które nale y uwzglêdniæ przy ocenie zgodnoœci. Krok (4) dostawca podejmuje decyzje wyboru sposobu oceny zgodnoœci spoœród wariantów podanych w Dyrektywie. Najbardziej ekonomicznym sposobem wykazania zgodnoœci jest skorzystanie w tym miejscu z wariantu opieraj¹cego siê na domniemanej zgodnoœci. Krok (5) obejmuje przygotowanie dokumentacji wyrobu, w sk³ad której wchodz¹ wybrane elementy dokumentacji technicznej, opis zagro eñ i ocena ryzyka z tytu³u tych zagro eñ, dokumentacja dla u ytkownika oraz wyniki badañ wyrobu. Krok (6) dotyczy przeprowadzenia oceny zgodnoœci przez organizacje przewidziane w wybranym sposobie przeprowadzenia zgodnoœci. Krok (7) dostawca wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu. Krok (8) dostawca dokonuje znakowania wyrobu CE. Modu³y oceny zgodnoœci Decyzja Rady 93/465/EEC poœwiêcona modu³om oceny zgodnoœci w ró nych fazach powstawania wyrobu okreœla podstawowe elementy tzw. modu³y stosowane podczas oceny zgodnoœci w przypadku Dyrektywy Nowego Podejœcia. Ka da Dyrektywa w zale noœci od poziomu ryzyka zwi¹zanego ze stosowaniem wyrobu wprowadza do swoich zapisów odpowiedni zestaw modu³ów przewidzianych wymienion¹ Dyrektyw¹. Podstawowy zestaw modu³ów oceny zgodnoœci przedstawiony zosta³ na Rys. 2. Na podstawie przedstawionego zestawu modu³ów mo na zbudowaæ 7 ró nych podstawowych modeli oceny zgodnoœci odnosz¹cych siê do wyrobu zarówno w fazie projektowania jak i produkcji, a mianowicie A, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H. Poni ej opisane zostan¹ modu³y w uk³adzie kompletnych modeli. 10

11 Modu³ A (wewnêtrzna kontrola produkcji). Dostawca gromadzi dokumentacjê wyrobu do dyspozycji organizacji kontrolnych, która umo liwia ustalenie zgodnoœci wyrobu z wymaganiami a nastêpnie wystawia Deklaracjê Zgodnoœæ EC i znakuje wyrób CE. Model B + C ( badanie typu + zgodnoœæ). Dostawca przedstawia jednostce notyfikowanej dokumentacjê techniczn¹ i/lub prototyp wyrobu, która przeprowadza badania i wydaje Certyfikat Badania Typu EC. Nastêpnie dostawca wystawi Deklaracjê Zgodnoœci wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Model B + D ( badanie typu + zapewnienie jakoœci produkcji). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje Certyfikat Badania Typu EC. Dostawca posiadaj¹cy nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹ system jakoœci ISO 9002 wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Projektowanie Fazy ycia wyrobu Produkcja Wprowadzenie do obrotu i/lub stosowania Modu³ A wewnêtrzna kontrola produkcji Modu³ C zgodnoœæ z typem Dostawca wyrobu Modu³ B badanie typu Modu³ D zapewnienie jakoœci produkcji Modu³ E zapewnienie jakoœci wyrobu CE Modu³ F weryfikacja wyrobu Modu³ G weryfikacja produkcji jednostkowej Modu³ H pe³ne zapewnienie jakoœci Rys. 2. Podstawowy zestaw modu³ów oceny zgodnoœci Model B + E ( badanie typu + zapewnienie jakoœci wyrobu). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje Certyfikat Badania Typu 11

12 EC. Dostawca posiadaj¹cy nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹ system jakoœci ISO 9003 wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Model B + F ( badanie typu + weryfikacja wyrobu). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje certyfikat badania typu. Jednostka notyfikowana weryfikuje w fazie produkcji zgodnoœæ wyrobu z zatwierdzonym typem a dostawca wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC i znakuje wyrób CE. Modu³ G ( weryfikacja produkcji jednostkowej). W fazie projektowania dostawca gromadzi dokumentacjê wyrobu do oceny zgodnoœci z wymaganiami. W fazie produkcji jednostka notyfikowana ocenia zgodnoœci wyrobu i jego dokumentacji z wymaganiami oraz wystawia Certyfikat Zgodnoœci, na podstawie którego dostawca sporz¹dza Deklaracjê Zgodnoœci EC i znakuje wyrób CE. Modu³ H ( pe³ne zapewnienie jakoœci). Dostawca posiada system ISO 9001 nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹, która dla fazy projektowania na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu wystawia Certyfikat Zgodnoœci z wymaganiami zatwierdzonego projektu. Dostawca w fazie produkcji zapewnia zgodnoœæ wyrobów z zatwierdzonym projektem i wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC oraz znakuje wyrób CE. Znakowanie wyrobu CE oznacza, e taki wyrób posiada pe³n¹ zgodnoœæ z wymaganiami podstawowymi Dyrektywy lub Dyrektyw, którym podlega a tym samym jest dopuszczony do swobodnego przep³ywu rynkowego oraz stosowania. Zasady znakowania CE oraz forma znaku s¹ opisane w ka dej Dyrektywie Dyrektywy Horyzontalne w Nowym Podejœciu W Nowym Podejœciu do harmonizacji technicznej i normalizacyjnej mamy równie do czynienia z Dyrektywami, których zakres regulacji prawnych dotyczy zagadnieñ ogólnych funkcjonowania wspólnego rynku wyrobów. Do Dyrektyw takich, znanych równie pod nazw¹ Dyrektywy Horyzontalne z racji ich poziomego dzia³ania, nale y zaliczyæ Dyrektywê o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów 92/59/EEC, a tak e Dyrektywê o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby 85/374/EEC. Dyrektywa o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów 92/59/EEC Dyrektywy Nowego Podejœcia obejmuj¹ zagadnienia bezpieczeñstwa wyrobów przeznaczonych na potrzeby podmiotów gospodarczych (organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ dla celów zarobkowych), jak równie konsumentów (osób u ywaj¹cych wyroby do prywatnych celów nie zarobkowych). 12

13 W prawie europejskim pozycja konsumenta w wielu aspektach jest szczególnie chroniona zw³aszcza w zakresie ochrony ycie i zdrowia oraz jego mienia. Dlatego dla wyrobów konsumenckich, które nie s¹ objête Dyrektywami Nowego Podejœcia lub, dla których kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem i zagro eniami nie s¹ objête tymi Dyrektywami, wprowadzono Dyrektywê 92/59/EEC o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów. Dyrektywa ta stanowi bardzo cenn¹ regulacjê, gdy porz¹dkuje i formu³uje ona sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem wyrobu w odniesieniu do masowego i najmniej przygotowanego prawnie do swojej ochrony indywidualnego odbiorcy jakim jest konsument. Takie podejœcie pokazuje jednoczeœnie, w jaki maksymalny sposób powinno byæ zapewnione bezpieczeñstwo wyrobu wprowadzonego na rynek. Podejœcie takie mo na równie stosowaæ poœrednio do wszystkich istotnych kwestii bezpieczeñstwa wyrobów zwi¹zanych z Dyrektywami Nowego Podejœcia, w których nie zosta³y one okreœlone. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje pojêcie wyrobu bezpiecznego oraz podaje ogólne wymagania wyrobu bezpiecznego. Wyrób bezpieczny to taki wyrób, który w normalnych lub mo liwych do przewidzenia warunkach u ycia, ³¹cznie ze sk³adowaniem, nie przedstawia adnego zagro enia lub znikome zagro enie mo liwe do zaakceptowania i uwzglêdniaj¹ce wysoki poziom ochrony bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi. Przy ocenie bezpieczeñstwa nale y uwzglêdniæ: cechy wyrobu, w tym jego budowê, opakowanie, instrukcjê monta u i konserwacji, oddzia³ywanie wyrobu na inne wyroby, je eli mo na przewidzieæ jego stosowanie z innymi wyrobami, wygl¹d wyrobu, jego oznakowanie, instrukcje obs³ugi oraz inne wskazówki lub informacje pochodz¹ce od producenta, kategorie konsumentów nara onych na szczególne zagro enia zwi¹zane z u ytkowaniem wyrobu, zw³aszcza dzieci. Do uznania wyrobu za niebezpieczny nie wystarczy wykazanie mo liwoœci osi¹gniêcia wy szego poziomu bezpieczeñstwa b¹dÿ wskazanie innych wyrobów o ni - szych zagro eniach. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje wyrób niebezpieczny jako wyrób nie odpowiadaj¹cy definicji wyrobu bezpiecznego. 13

14 Jakie wymagania bezpieczeñstwa nak³ada Dyrektywa 92/59/EEC w przypadku kiedy nie ma regulacji UE obejmuj¹cych dany wyrób? W takiej sytuacji wyrób bêdzie uwa any za bezpieczny, je eli odpowiada w³aœciwym przepisom prawa krajowego pañstwa cz³onkowskiego na obszarze, którego wyrób znajduje siê w obrocie. Zgodnoœæ wyrobu w takim przypadku bêdzie oceniana w oparciu o dobrowolne normy krajowe maj¹ce status europejskich, a je eli ich nie ma w oparciu o normy krajowe. Natomiast w przypadku ich braku w oparciu o opracowane Specyfikacje Techniczne odzwierciedlaj¹ce stan wiedzy i techniki oraz uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeñstwa. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje wszystkie organizacje uczestnicz¹ce w ³añcuchu dostarczania wyrobu na rynek oraz okreœla ich obowi¹zki. Producent oznacza: wytwórcê wyrobu, je eli ma siedzibê w UE oraz ka d¹ inn¹ organizacjê podaj¹c¹ siê za wytwórcê, która umieszcza na produkcie swoj¹ nazwê, znak handlowy, przedstawiciela wytwórcy, je eli wytwórca nie ma siedziby w UE, importera wyrobu, je eli wytwórca nie posiada przedstawicielstwa na terenie UE, inne profesjonalne organizacje w ³añcuchu wprowadzania do obrotu, które mog¹ mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo wyrobu np. projektowe, notyfikowane jako organizacje trzeciej strony Dystrybutor oznacza: wszystkie profesjonalne organizacje handlowe w ³añcuchu dostaw, których dzia- ³alnoœæ nie ma bezpoœredniego wp³ywu na bezpieczeñstwo wyrobu a wiêc sprzedawców (hurtowych i detalicznych). Producenci zobowi¹zani s¹ do: wprowadzenia na rynek tylko wyrobów bezpiecznych, dostarczania konsumentom informacji umo liwiaj¹cej im ocenê zagro eñ wyrobu w czasie normalnego lub w rozs¹dny sposób daj¹cego siê przewidzieæ okresu u ytkowania, kiedy bez odpowiednich ostrze eñ te zagro enia nie s¹ oczywiste oraz powoduj¹cej przeciwdzia³anie zagro eniom, podejmowanie œrodków kontroli wspó³miernych do w³aœciwoœci wyrobów w celu eliminacji zagro eñ w szczególnoœci takich, które wynikaj¹ z oznaczeñ i napisów na wyrobie, testowania wyrywkowego wyrobów oraz badañ reklamacji. Dystrybutorzy zobowi¹zani s¹ do dzia³ania z nale yt¹ trosk¹ dla zapewnienia zgodnoœci wyrobu z wymaganiami bezpieczeñstwa, w szczególnoœci przez: 14

15 nie dostarczania wyrobów, o których maj¹ informacje, e nie spe³niaj¹ one wymagañ bezpieczeñstwa uczestniczenie w kontroli wyrobów przez przekazywanie uzyskanych informacji na temat ich zagro eñ producentowi. W innej czêœci Dyrektywy 92/59/EEC omówione s¹ obowi¹zki i prawa pañstw cz³onkowskich w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeñstwem wyrobów w szczególnoœci: zorganizowania systemu kontroli bezpieczeñstwa wyrobów, podejmowania dzia³añ o charakterze informacyjnym, wydawania zakazu sprzeda y na czas kontroli w przypadku powstania zagro- enia stwarzanego przez wyrób dla zdrowia ludzi, wydawania nakazu wycofania niebezpiecznego wyrobu z obrotu Dyrektywa o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby 85/374/EEC Wprowadzenie przez UE regulacji z tytu³u odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby mia³o siê przyczyniæ do odpowiedzialnego funkcjonowania wspólnego rynku w zakresie swobodnego przep³ywu towarów. Wczeœniej ka dy z krajów UE posiada³ w³asny system prawny dotycz¹cy odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby, ugruntowany wieloletni¹ tradycj¹. Zbli enie systemów prawnych w tym zakresie, poniewa ujednolicenie by³o zadaniem niewykonalnym, zajê³o Komisji od powstania pierwszego projektu 11 lat. Uchwalenie Dyrektywy 85/374/EEC o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby przez Radê, nale y uznaæ za du y sukces, gdy od tego momentu znik³a bariera ró nego traktowania dostawców za spowodowanie szkody oraz bariera ró nego stopnia ochrony odbiorców przed szkodami, które mog³y przyczyniaæ siê do zniekszta³cenia zasad konkurencji. Dyrektywa ujednolica³a wymagania odpowiedzialnoœci w stosunku do dostawców (ochrona odbiorcy) i jednoczeœnie ustanawia³a granice ¹dañ odbiorców (ochrona dostawcy). Z drugiej strony trzeba powiedzieæ, e Dyrektywa 85/374/EC nie reguluje wszystkich spraw w zakresie odpowiedzialnoœci za wyrób (tylko te, które mog³y zostaæ uzgodnione), pozostawiaj¹c pozosta³e kwestie do rozstrzygania przez regulacje wewnêtrzne ka dego z pañstw UE np. sprawy rêkojmi lub gwarancji. Te uzupe³niaj¹ce zasady odpowiedzialnoœci s¹ rozstrzygane przez regulacje narodowe w oparciu o zasady prawa kontraktowego przyjmuj¹cego za podstawê stosunki w ramach umowy b¹dÿ w oparciu o zasady prawa deliktowego przyjmuj¹cego za podstawê istnienie przypadków przewinienia. 15

16 Dyrektywa 85/374/EEC ma zastosowanie do wszystkich Dyrektyw Nowego Podejœcia. Dyrektywy te wzajemnie siê uzupe³niaj¹ utrzymuj¹c w³aœciwy poziom bezpieczeñstwa wyrobu na rynku. Dyrektywa 85/374/EC rozwi¹zuje nieporozumienia, gdy wyrób jest wprowadzony na rynek i ma wady. Dyrektywa Nowego Podejœcia stawia poœrednio wymagania zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ za wyrób przed i po wprowadzeniu go na rynek przez sformu³owanie obowi¹zków: dostawców wyrobu, niezale nych organizacji odpowiedzialnych za ocenê zgodnoœci wyrobów oraz organizacji kontroli rynku. Zakres wyrobów, których dotyczy Dyrektywa okreœlony zosta³ w art. 2. Wyroby podlegaj¹ce Dyrektywie to : wszystkie rzeczy ruchome, w tym naturalne wyroby rolnicze i ³owieckie, wszystkie rzeczy w³¹czone w inne rzeczy ruchome lub nieruchomoœci (przypadek zastosowania w budownictwie), energia elektryczna. W preambule Dyrektywy wyjaœniono, e do zakresu rzeczy ruchomych zalicza siê tak e: surowce u yte do wytworzenia wyrobu, komponenty czêœci u ytych do wytworzonego wyrobu. Do zakresu wyrobów wy³¹czonych spod Dyrektywy nale y zaliczyæ nieruchomoœci. Dyrektywie podlegaj¹ wyroby wadliwe, za które uznaje siê wyroby nie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwa, jakiego u ytkownik móg³ siê spodziewaæ. Okolicznoœciami branymi pod uwagê przy ocenie zgodnoœci bezpieczeñstwa s¹: sposób prezentacji wyrobu, sposób u ycia wyrobu mo liwy do przewidzenia, moment (czas) wprowadzenia wyrobu do obrotu. Sposób prezentacji wyrobu okreœlany jest przez czynniki, które mog¹ mieæ wp³yw na opiniê odbiorcy zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem, takie jak oznakowanie wyrobu, wygl¹d wyrobu oraz instrukcja u ytkowania. Sposób u ycia wyrobu powinien tak e uwzglêdniaæ mo liwe do przewidzenia stany niew³aœciwego jego wykorzystywania. Moment wprowadzenia wyrobu do obrotu o tyle jest wa ny by mo na by³o ustaliæ jego korelacje z momentem pojawienia siê wady (czy przed, czy po wprowadzeniu do obrotu). 16

17 Wyrób nie mo e byæ uznany za wadliwy, tylko dlatego, e póÿniej zosta³ wprowadzony wyrób ulepszony. Dyrektywa obejmuje wszystkie wyroby podlegaj¹ce pod Dyrektywy Nowego Podejœcia oraz wyroby przeznaczone dla konsumentów. Do podmiotów podlegaj¹cych Dyrektywie nale y zaliczyæ strony uczestnicz¹ce w procesie zwi¹zanym z odpowiedzialnoœci¹, którymi s¹ producenci oraz osoby u ytkuj¹ce wyrób. W oparciu o art. 3 za producenta uwa a siê: wytwórcê finalnego wyrobu, dostawcê surowca, dostawcê komponentu (czêœci), osobê, która daje wyrobowi swoj¹ nazwê i znak firmowy, importera wprowadzaj¹cego wyrób na obszar UE w celach sprzeda y, najmu, leasingu lub innej formy dystrybucji, Dystrybutora (hurtownika, sprzedawcê) w przypadku niemo noœci ustalenia wytwórcy lub importera wyrobu. Dyrektywa wymienia w art. 9 nastêpuj¹ce szkody, które zwi¹zane s¹ z tytu³em odpowiedzialnoœci: szkoda zwi¹zana ze œmierci¹ osoby lub utrat¹ przez ni¹ zdrowia, szkoda w mieniu zwi¹zana z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy innej ni wadliwy wyrób z zastrze eniem, e owa czêœæ: jest rzecz¹ normalnie przeznaczon¹ do konsumpcji lub prywatnego u ytku i by³a u ywana przez poszkodowan¹ osobê g³ównie do prywatnego u ytku. Szkody wymienione wy ej nie wy³¹czaj¹ roszczeñ z tytu³u szkód o charakterze materialnym w ramach prawa krajowego. Wysokoœæ rekompensaty szkody z tytu³u odpowiedzialnoœci zosta³a okreœlona tak, e ka de pañstwo mo e postanowiæ, i szkoda spowodowana œmierci¹ lub utrat¹ zdrowia wyrz¹dzona przez identyczne wyroby z powodu tej samej wady nie mo e byæ wy sza od 70 mln ECU. Nale y zaznaczyæ, e w Dyrektywie w zakresie odpowiedzialnoœci nie zosta³y ujête nastêpuj¹ce tytu³y szkód: uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy u ywanej prywatnie lub do konsumpcji, której wartoœæ jest mniejsza ni 500 ECU, uszkodzenia lub zniszczenia samego wyrobu, uszkodzenia lub zniszczenia mienia u ywanego do celów gospodarczych, szkody w obszarze techniki j¹drowej. 17

18 Roszczenia z tytu³u tych szkód s¹ regulowane w oparciu o art. 13 na zasadzie odpowiedzialnoœci kontraktowej b¹dÿ odpowiedzialnoœci deliktowej wg prawa krajowego cz³onków UE. W zakresie odpowiedzialnoœci za wyrób obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce podstawowe zasady: 1. Producent jest odpowiedzialny za szkodê spowodowan¹ wad¹ jego wyrobu (art. 1) 2. W przypadku odpowiedzialnoœci dwóch lub wiêcej osób za t¹ sam¹ szkodê ich odpowiedzialnoœæ jest solidarna z uwzglêdnieniem udzia³u w sumie odszkodowania i prawa do regresu wg regulacji krajowych (art. 5). 3. W przypadku prawa do podzia³u sumy odszkodowania i prawa do regresu, odpowiedzialnoœæ producenta nie bêdzie ograniczona, gdy szkoda jest spowodowana przez wadê wyrobu i przez dzia³anie lub zaniedbanie osoby trzeciej (art. 8.1). 4. Odpowiedzialnoœæ producenta mo e zostaæ zmniejszona lub zniesiona po uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoœci, gdy szkoda jest spowodowana przez wadê wyrobu i winê osoby poszkodowanej lub innej osoby, za któr¹ poszkodowana osoba jest odpowiedzialna (art. 8.2). 5. Odpowiedzialnoœæ producenta wobec poszkodowanej osoby nie mo e byæ ograniczona lub wy³¹czona przez przepisy ograniczaj¹ce jego odpowiedzialnoœæ lub zwalniaj¹ce jego od odpowiedzialnoœci (art. 12). Dyrektywa o odpowiedzialnoœci jest oparta na zasadzie ryzyka a producent ponosi odpowiedzialnoœæ bez wzglêdu na swoj¹ winê. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci, je eli udowodni e: nie wprowadzi³ wyrobu do obrotu, wada, która spowodowa³a szkodê nie istnia³a w momencie wprowadzenia przez niego wyrobu do obrotu albo wada powsta³a póÿniej, nie wytworzy³ wyrobu w celu sprzeda y lub innej formie dystrybucji w celach gospodarczych ani nie wytworzy³ lub nie rozpowszechnia³ wyrobu w zakresie swej dzia³alnoœci zawodowej, wada wynika ze zgodnoœci cech wyrobu z przepisami o charakterze obligatoryjnym wydanym przez w³adze publiczne, stan wiedzy naukowej i technicznej w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu nie pozwala³ na wykrycie wad (ryzyko rozwoju). W przypadku wytwórcy podzespo³u (komponentu) nie ponosi on odpowiedzialnoœci, je eli wyka e on, e wada jest spowodowana wadliwym projektem wyrobu, w którym podzespó³ zosta³ zamontowany lub wynika z instrukcji otrzymanych od wytwórcy wyrobu finalnego. 18

19 Poszkodowana osoba, niezale nie od tego, czy jest nabywc¹ czy u ytkownikiem wadliwego wyrobu, musi dochodziæ odszkodowania na drodze s¹dowej. Otrzyma ona rekompensatê tylko wtedy, kiedy udowodni, e istotnie ponios³a szkodê, wyrób by³ wadliwy i istnieje przyczynowy zwi¹zek miêdzy wad¹ a szkod¹. Osoba poszkodowana nie musi udowadniaæ, e producent dopuœci³ siê zaniedbania, poniewa Dyrektywa opiera siê na odpowiedzialnoœci producenta bez wzglêdu na jego winê. Dyrektywa nie narusza uprawnieñ poszkodowanego z tytu³u odpowiedzialnoœci kontraktowej lub deliktowej lub systemu prawnego obowi¹zuj¹cego w momencie og³oszenia Dyrektywy. Terminy dotycz¹ przedawnienia roszczeñ oraz wygaœniêcia roszczeñ poszkodowanego. Do przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych zagwarantowany jest termin trzy letni, którego bieg rozpoczyna siê w dniu, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê lub móg³ siê dowiedzieæ o wadzie, szkodzie i to samoœci producenta. Dyrektywa nie narusza w tym zakresie regulacji prawnych pañstwa cz³onkowskich (art. 10). Prawa poszkodowanego do roszczeñ odszkodowawczych wygasaj¹ po up³ywie 10 lat od daty wprowadzenia przez producenta wyrobu do obrotu, który wyrz¹dzi³ szkodê, chyba e poszkodowany wszcz¹³ przed up³ywem tego terminu postêpowanie przeciwko producentowi (art. 11) Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania Swobodny przep³yw wyrobów powinien byæ zapewniony dla tych wyrobów, które spe³niaj¹ wymagania Dyrektyw Nowego Podejœcia. W przypadku kiedy wyrób podlega pod kilka Dyrektyw Nowego Podejœcia to dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania mo e dopiero nast¹piæ po stwierdzeniu zgodnoœci z ka d¹ z tych Dyrektyw. Je eli wyrób spe³nia wymagania odpowiednich Dyrektyw to Pañstwa Cz³onkowskie UE nie mog¹ zabroniæ, ograniczaæ lub utrudniaæ wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania. Jednak Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ ustanowiæ dodatkowe krajowe przepisy dotycz¹ce stosowania maj¹ce chroniæ u ytkuj¹cych je pracowników lub inne wyroby. Przyjmuje siê, e wprowadzenie wyrobu do obrotu na rynek to dzia³anie w wyniku, którego wyrób jest po raz pierwszy udostêpniony na rynku UE z zamiarem jego dystrybucji i stosowania. Po wyprodukowaniu wyrobu to udostêpnienie ma miejsce wtedy, kiedy nast¹pi³a oferta do przekazania wyrobu z zamiarem jego dystrybucji i/lub stosowania lub wyrób zosta³ przekazany. Za przekazanie uznaje 19

20 siê zarówno sytuacjê kiedy nast¹pi³o materialne przekazanie lub zosta³o przeniesione tylko prawo w³asnoœci. Do takich sytuacji mo emy zaliczyæ formy prawne takie jak: sprzeda, po yczenia, wynajem, leasing, darowiznê. Uwa a siê, e wprowadzenie do obrotu na rynek nie nast¹pi³o gdy: producent przekaza³ wyrób swojemu przedstawicielowi w UE aby zapewni³ on zgodnoœæ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw, producent przekaza³ wyrób do dalszego przetwarzania np. do wbudowania w inny wyrób, producent wystawia produkt na targach handlowych z zaznaczeniem, e nie mo e on byæ wprowadzony do obrotu bez spe³nienia wymagañ Dyrektywy, wyrób znajduje siê w magazynie producenta i jednoczeœnie nie nast¹pi³o jego udostêpnienie. Przyjmuje siê, e wprowadzenie wyrobu do stosowania nastêpuje w chwili pierwszego jego u ycia przez odbiorcê. Nadzór nad wyrobem tak wprowadzonym do stosowania powinien byæ ograniczony do sytuacji: gdy wyroby s¹ u yte dopiero po z³o eniu lub zainstalowaniu, gdy warunki logistyczne (transport, sk³adowanie) maj¹ wp³yw na ich zgodnoœæ z Dyrektywami, gdy wyroby s¹ u yte bez wprowadzenia do obrotu (produkcja na w³asny u ytek). Wyroby importowane na rynek UE z krajów trzecich (tak e Polski) podlegaj¹ przepisom Rozporz¹dzenia 339/93/EEC, które dotyczy weryfikacji ich zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa. Weryfikacjê zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa przeprowadzaj¹ organa celne, do obowi¹zku których nale y powiadomienie organów inspekcyjnych rynku w nastêpuj¹cych sytuacjach: je eli istnieje podejrzenie, e wyrób stanowi powa ne zagro enie dla bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska, dokumenty towarzysz¹ce wyrobowi s¹ niekompletne, wyrób nie ma oznakowania wymaganego przepisami. W tych sytuacjach organ inspekcyjny rozstrzyga o dopuszczeniu wyrobu do obrotu Obowi¹zki producenta wyrobów W oparciu o ogólny model oceny zgodnoœci wyrobu zwi¹zany z Dyrektywami Nowego Podejœcia mo na sformu³owaæ nastêpuj¹ce obowi¹zki dla producenta wyrobu: 1. Okreœlenie Dyrektywy lub Dyrektyw maj¹cych zastosowanie do wyrobu. 2. Przeprowadzenie identyfikacji zagro eñ a nastêpnie dokonanie przegl¹du podstawowych wymagañ maj¹cych zastosowanie do wyrobu. 20

21 3. Zaprojektowanie i wyprodukowanie zgodnie z podstawowymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie. Podczas projektowania producent powinien wykonaæ analizê ryzyka, zidentyfikowaæ zagro enia i podj¹æ dzia³ania do sprowadzenia tego ryzyka do poziomu mo liwego do przyjêcia. 4. Uruchomienie stosownego do Dyrektywy maj¹cej zastosowanie modelu oceny zgodnoœci wyrobu z podstawowymi wymaganiami. Do tej oceny zgodnoœci producent powinien zgromadziæ odpowiedni¹ dokumentacjê, w tym protokó³ z badañ, dokumentacjê dla u ytkownika. 5. Wystawienie Deklaracji Zgodnoœci EC i oznakowanie wyrobu CE, je eli jest to wymagane przez Dyrektywê. 6. Przechowywanie dokumentacji dowodowej wyrobu (potwierdzaj¹cej jego deklarowan¹ zgodnoœæ) do udostêpnienia na ka de ¹danie organizacji inspekcyjnych, przez 10 lat od zakoñczenia produkcji Ogólna charakterystyka wyrobów bran y AGD a europejskie podejœcie do oceny zgodnoœci Wyroby bran y AGD mo na klasyfikowaæ w ró ny sposób i tak np. wg Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (NACE) i Klasyfikacji Produktów wg Rodzajów Dzia³alnoœci (CPA), których odpowiednikiem jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug (PKWiU), s¹ one umieszczone w dziale maszyny i urz¹dzenia pod pozycj¹ Wyroby AGD podzielone zosta³y dalej na dwie zasadnicze grupy wyrobów: Sprzêt Gospodarstwa Domowego Elektryczny pozycja oraz Sprzêt Gospodarstwa Domowego Nieelektryczny pozycja W obu grupach wyrobów dokonany zosta³ szczegó³owy dalszy podzia³ na wyroby w uk³adzie zastosowania z jednoczesnym uwzglêdnieniem przy tym równie ich elementów sk³adowych. Taki drobiazgowy podzia³ wyrobów AGD niezbyt dobrze sprzyja do tworzenia ogólnego klasyfikacyjnego spojrzenia na wyroby pod k¹tem ich oceny zgodnoœci z europejskimi wymaganiami bezpieczeñstwa oraz œrodowiska pracy. Brak wyraÿnie w tym podziale np. du ej grupy wyrobów sprzêtu mechaniczno elektrycznego. Z tego te wzglêdu zostanie zaproponowana klasyfikacja wyrobów bardzo czêsto stosowana przy tworzeniu rynkowych ekonomicznych ocen wyrobów AGD. W ramach tej klasyfikacji rynek zdominowany jest przez nastêpuj¹ce grupy wyrobów: wyroby grzewcze, wyroby ch³odnicze, wyroby pralnicze. Poni ej w celu zobrazowania asortymentu wyrobów AGD, przedstawiono skrócon¹ klasyfikacjê opart¹ na omawianej wy ej zasadzie. A. Wyroby elektryczne AGD Ø Wyroby grzewcze wyroby do poœredniego gotowania (kuchnie, kuchenki, piekarniki, kuchnie mikrofalowe, grza³ki), 21

22 wyroby do bezpoœredniego gotowania (garnki elektryczne, imbryki elektryczne, czajniki elektryczne bezprzewodowe, kawiarki elektryczny, opiekacze), urz¹dzenia do suszenia (bielizny, naczyñ, r¹k, w³osów), urz¹dzenia do prasowania ( elazka, prasowalnice, maglownice), urz¹dzenia do ogrzewania pomieszczeñ (piece elektryczne akumulacyjne, ogrzewacze elektryczne nie akumulacyjne), urz¹dzenia do podgrzewania wody (ogrzewacze ciœnieniowe, ogrzewacze przep³ywowe), czêœci/zespo³y wyrobów grzewczych w tym elementy automatyki grzewczej. Ø wyroby ch³odnicze ch³odziarki, zamra arki, ch³odziarko-zamra arki, elementy automatyki ch³odniczej, czêœci/zespo³y wyrobów ch³odniczych. Ø wyroby klimatyzacyjne ogrzewacze, wentylatory, nawil acze, czêœci/zespo³y wyrobów klimatyzacyjnych w tym elementy automatyki klimatyzacyjnej. Ø czêœci/zespo³y elektryczne AGD silniki, transformatory, gniazda, wtyczki, sznury przy³¹czeniowe. B. Wyroby mechaniczno elektryczne (z silnikiem elektrycznym) Ø wyroby do prania i suszenia pralki, suszarki. Ø wyroby do sprz¹tania pomieszczeñ domowych odkurzacze, froterki. Ø wyroby do zmechanizowanych prac kuchennych roboty kuchenne, 22

23 miksery, maszynki do miêsa, maszynki do krojenia, zmywarki. Ø wyroby ró ne kosiarki do trawy, wyroby do pielêgnacji cia³a. C. Wyroby nieelektryczne (gazowe) Ø wyroby grzewcze wyroby do gotowania i pieczenia (kuchnie, piekarniki, ro ny), wyroby do ogrzewania pomieszczeñ (piece grzewcze), wyroby do ogrzewania wody (termy, piece pojemnoœciowe, piece do c.o.), czêœci/zespo³y wyrobów nieelektrycznych w tym elementy automatyki. Dla tak okreœlonego asortymentu wyrobów AGD warto siê zastanowiæ, w jakich regulacjach prawnych bêd¹ postawione wymagania zwi¹zane z dopuszczeniem tych wyrobów do obrotu i stosowania, a które bêd¹ nastêpnie stanowi³y odniesienie do prowadzenia oceny zgodnoœci. Z uwagi na ryzyko wyst¹pienia zagro eñ, które nale y braæ pod uwagê przy projektowaniu produktu, do wyrobów AGD mog¹ mieæ zastosowanie jak wspomniano wczeœniej nastêpuj¹ce Dyrektywy Nowego Podejœcia: LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, MD 98/37/EC, GAD 90/396/EEC, PED 97/23/EC, RAD 96/57/EC. Do wybranych grup wyrobów elektrycznych oraz elektryczno-mechanicznych AGD ma zastosowanie Dyrektywa 92/75/EEC dotycz¹ca kwalifikacji wyrobów do okreœlonych grup efektywnoœci energetycznej oraz stosowania etykiet zawieraj¹cych istotne informacje charakteryzuj¹ce wyrób w szczególnoœci dane dotycz¹ce zu ywanych mediów energetycznych ( elektrycznoœæ, woda) oraz oddzia³ywanie wyrobu na œrodowisko (ha³as).dyrektywa przedstawiona ma charakter ramowy i w oparciu o ni¹ powsta³y dalsze Dyrektywy odnosz¹ce siê do konkretnej ju grupy wyrobów a mianowicie: Dyrektywa 94/2/EC do wyrobów ch³odniczych, Dyrektywa 95/12/EC do pralek bêbnowych, Dyrektywa 95/13EC do suszarek bêbnowych, Dyrektywa 96/60/EC do pralko-suszarek, Dyrektywa 97/17/EC do zmywarek do naczyñ. Inn¹ grupê regulacji prawnych stanowi¹ przepisy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska pracy oraz œrodowiska naturalnego. Do nich mo na zaliczyæ Dyrektywy Sta- 23

24 rego Podejœcia odnosz¹ce siê do grup wyrobu lub wyrobu w zakresie ha³asu a mianowicie: Dyrektywa 84/594/EEC dotyczy ha³asu emitowanego przez zmechanizowany sprzêt domowy, Dyrektywa 84/538/EEC dotycz¹ca ha³asu emitowanego do œrodowiska przez kosiarki do trawy. Istotn¹ regulacj¹ prawn¹ w zakresie ochrony warstwy ozonowej przed szkodliwymi substancjami chemicznymi pochodz¹cymi miêdzy innymi od wytwarzanych, u ytkowanych, wycofanych z eksploatacji wyrobów stanowi Rozporz¹dzenie Rady 3093/ 94/EEC uaktualnione ostatnio przez Rozporz¹dzenie Rady 2037/2000/EC. Dokonany tu przegl¹d europejskich regulacji prawnych dotycz¹cy wyrobów AGD stanowi punkt wyjœcia do przeprowadzenia wyboru tych regulacji, które bêd¹ siê ju odnosi³y do konkretnie nas interesuj¹cego wyrobu oraz bêd¹ stanowi³y odniesienie do prowadzonej w dalszej kolejnoœci oceny zgodnoœci. Czêsto mo e zdarzyæ siê tak, e w zale noœci od badanego wyrobu bêdzie mia³a zastosowanie jedna regulacja lub kilka regulacji prawnych. I tak wyroby AGD nieelektryczne gazowe podlegaj¹ pod Dyrektywê GAD. Sposób przeprowadzania wyboru regulacji prawnych maj¹cych zastosowanie do wyrobu wynika z analizy zapisów tych regulacji i przeznaczenia wyrobu. W nielicznych przypadkach wyrobów, kiedy ma zastosowanie kilka regulacji prawnych, mo na mieæ w¹tpliwoœci co do ich w³aœciwego przyporz¹dkowania. Tak na przyk³ad jest dla pralek bêbnowych, gdzie niektóre organizacje europejskie prowadz¹ce ocenê zgodnoœci, wyró niaj¹ po analizie przypadki wy³¹czenia spod Dyrektywy MD, w zale noœci od zastosowanej pojemnoœci bêbna pralki. Generalnie trzeba stwierdziæ, e je eli wyrób podlega pod kilka regulacji prawnych to ocenê zgodnoœci trzeba przeprowadziæ z ka dym z przepisów chyba, e s¹ tam zawarte wyraÿne zapisy, który przepis nale y tylko uwzglêdniæ. Przyk³adowo do wyrobów elektrycznych AGD zasilanych napiêciem wy szym ni bezpieczne bêdzie mia³a zastosowanie na pewno Dyrektywa LVD w wielu przypadkach równie Dyrektywa EMC a ponadto w zale noœci od wyrobu: Dyrektywa MD, Dyrektywa PED b¹dÿ Dyrektywa RAD. Do wyrobów elektro-mechanicznych typu, np. kosiarka do trawy ma zastosowanie: Dyrektywa LVD, Dyrektywa EMC, Dyrektywa MD, Dyrektywa 84/538/EEC. 24

25 1.7. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów bran y AGD Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy LVD (73/23/EEC) Dyrektywa LVD Dyrektywa ma zastosowanie do sprzêtu elektrycznego przeznaczonego do stosowania przy napiêciu z zakresów miêdzy 50V i 1000V pr¹du przemiennego oraz miêdzy 75V i 1500V pr¹du sta³ego z wy³¹czeniem sprzêtu i zjawisk opisanych w za³¹czniku 2 do Dyrektywy. a) Warunki ogólne sprzêt elektryczny powinien byæ oznakowany podstawowymi cechami, których znajomoœæ i przestrzeganie s¹ warunkiem bezpiecznego u ytkowania i stosowania tego sprzêtu lub, jeœli to nie jest mo liwe, cechy te powinny byæ podane w dokumentacji towarzysz¹cej, nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny zostaæ umieszczone bezpoœrednio na sprzêcie elektrycznym lub w przypadku braku takiej mo liwoœci, na opakowaniu, sprzêt elektryczny ³¹cznie z jego czêœciami sk³adowymi, powinien byæ wykonany w taki sposób, aby zapewnia³ bezpieczny i prawid³owy monta i przy³¹czenie, sprzêt elektryczny powinien byæ zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniaj¹cy jego zgodnoœæ z zasadami ochrony przed wszelkimi zagro eniami, podanymi w punktach b) i c) niniejszych wymagañ, pod warunkiem, e sprzêt ten jest u ytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymywany. b) Ochrona przed zagro eniami stwarzanymi przez sprzêt elektryczny Zgodnie z punktem a) niniejszych wymagañ, powinny zostaæ przewidziane œrodki techniczne w celu zapewnienia aby: osoby oraz zwierzêta domowe by³y odpowiednio chronione przed niebezpieczeñstwem urazu fizycznego lub inn¹ krzywd¹ mog¹c¹ powstaæ w wyniku dotyku bezpoœredniego lub poœredniego, nie powsta³y temperatury, ³uki lub promieniowanie mog¹ce spowodowaæ niebezpieczeñstwo, ssoby, zwierzêta oraz inne mienie by³y odpowiednio chronione przed niebezpieczeñstwem o charakterze nieelektrycznym, które jak wynika z doœwiadczenia, mo e byæ spowodowane przez sprzêt elektryczny, izolacja urz¹dzenia powinna byæ odpowiednia do przewidywanych warunków pracy. 25

26 c) Ochrona przed zagro eniami mog¹cymi powstaæ wskutek oddzia³ywania czynników zewnêtrznych na sprzêt elektryczny Zgodnie z punktem a) niniejszych wymagañ, powinny zostaæ przewidziane œrodki techniczne w celu zapewnienia, aby: sprzêt elektryczny spe³nia³ przewidywane wymagania mechaniczne tak, by osoby fizyczne, zwierzêta domowe oraz mienie nie by³y nara one na niebezpieczeñstwo, sprzêt elektryczny by³ odporny na wp³ywy niemechaniczne w przewidywanych warunkach otoczenia w taki sposób, eby osoby, zwierzêta domowe oraz mienie nie by³y nara one na niebezpieczeñstwo, sprzêt elektryczny nie narazi³ osób, zwierz¹t domowych oraz mienia na niebezpieczeñstwo zwi¹zane z daj¹cymi siê przewidzieæ warunkami przeci¹ enia. Dla Dyrektywy LVD obowi¹zuje modu³ A oceny zgodnoœci pozwalaj¹cy producentowi wyrobu przeprowadziæ ocenê zgodnoœci we w³asnym zakresie w oparciu o odpowiednio przygotowan¹ dokumentacjê. Ocena zgodnoœci mo e obejmowaæ zarówno fazê projektowania jak i produkcji wyrobu. Po przeprowadzeniu oceny zgodnoœci producent wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC, która powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane: nazwê i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego w UE, identyfikacjê i opis wyrobu, odniesienie siê do Dyrektywy i norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób znakowano CE, dane personalne osoby upowa nionej do z³o enia podpisu w imieniu dostawcy. Omówienie znakowania zgodnoœci na wyrobie powinno sk³adaæ siê z liter CE wg wzoru z za³¹cznika III Dyrektywy. Znakowanie CE wyrobu, które przeprowadza producent powinno byæ dokonywane na wyrobie, a je eli jest to niemo liwe na opakowaniu b¹dÿ w instrukcji lub gwarancji. Minimalna wysokoœæ znaku nie powinna byæ mniejsza ni 5 mm. Zabronione jest umieszczanie oznaczeñ, które mog³y byæ mylnie interpretowane. 26

27 Modele oceny zgodnoœci z Dyrektyw¹ LVD oraz zharmonizowane wymagania techniczne Implementacjê ogólnego modelu oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku do Dyrektywy LVD z uwzglêdnieniem wyrobów bran y AGD, przedstawiono szczegó³owo poni ej (w nawiasach podano powo³ania na odpowiednie zapisy Dyrektywy). Krok (1) (1a) okreœlenie pozycji prawnej dostawcy wyrobu w ³añcuchu dostawców wyrobu na rynek; sprawdzenie czy dyrektywa ma zastosowanie do badanego wyrobu (art. 1), (1b) sprawdzenie czy wyrób jest na liœcie wyrobów wy³¹czonych spod Dyrektywy (za³¹cznik II, art. 12). Krok (2) przegl¹d zasadniczych wymagañ dotycz¹cych wyrobu oraz zagro eñ zwi¹zanych z jego stosowaniem (za³¹cznik I). Powstaje wykaz wymagañ bezpieczeñstwa i zagro eñ powodowanych przez wyrób. Krok (3) przegl¹d dokumentów normatywnych zwi¹zanych z wyrobem (normy zharmonizowane EN (art. 5), normy i przepisy IEC (art. 6), normy krajowe (art. 7). Krok (4) decyzja co do wyboru sposobu wykazania zgodnoœci (pe³ne zastosowanie norm zharmonizowanych, czêœciowe zastosowanie norm uznanych przez Komisjê, zastosowanie wymagañ podstawowych). Zasady tworzenia wykazu dokumentów odniesienia do oceny bezpieczeñstwa wyrobu s¹ w kolejnoœci nastêpuj¹ce: je eli istnieje norma wyrobu na bezpieczeñstwo to ona jest podstawowym dokumentem, je eli istnieje norma wyrobu, która zawiera tylko wybrane wymagania na bezpieczeñstwo, to uzupe³niaj¹cych wymagañ nale y szukaæ w normie ogólnej bezpieczeñstwa na grupê wyrobów, je eli istnieje norma wyrobu, która nie porusza aspektów bezpieczeñstwa, to wymagania powinny byæ okreœlone w oparciu o normê ogóln¹ bezpieczeñstwa obejmuj¹c¹ swoim zakresem ten wyrób. Za racjonalny dalszy sposób postêpowania nale y uznaæ rozwiniêcie w³aœciwych dla wyrobu norm odniesienia do postaci programu sprawdzeñ zwanego Specyfikacj¹ Techniczn¹ Bezpieczeñstwa. 27

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 1 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl Projekt ok³adki: Heritage Druk: Kart

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIÊBIORCÓW PIEKARNIE I CUKIERNIE URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl we wspó³pracy

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach

Bardziej szczegółowo