Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Warszawa

2 Autorzy Stefan Kosztowski Dorota Anders Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2002 Projekt serii Tadeusz Korobkow Projekt ok³adki Jakub Osiñski, Jacek Pacholec Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku. ISBN Wydanie I Nak³ad 5000 egzemplarzy Druk i oprawa Toruñskie Zak³ady Graficzne Zapolex Sp. z o.o Toruñ, ul. Sowiñskiego 2/4 tel./fax (056)

3 Spis treœci 1. Stefan Kosztowski Europejskie zasady swobodnego przep³ywu wyrobów AGD Wstêp Europejskie prawne podstawy zarz¹dzania bezpieczeñstwem wyrobów oraz odpowiedzialnoœci¹ za wyrób Dyrektywy Horyzontalne w Nowym Podejœciu Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania Obowi¹zki producenta wyrobów Ogólna charakterystyka wyrobów bran y AGD a europejskie podejœcie do oceny zgodnoœci Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów bran y AGD Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy LVD (73/23/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy MD (98/37/EC) Zarz¹dzanie Kompatybilnoœci¹ Elektromagnetyczn¹ wyrobu wg Dyrektywy EMC (89/336/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy GAD (90/396/EEC) Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy PED (97/23/EC) Zarz¹dzanie sprawnoœci¹ energetyczn¹ wyrobów wg Dyrektywy RAD (96/57/EC) Dyrektywa 92/75/EEC w sprawie etykietowania informacji o wyrobach AGD Zarz¹dzanie ochron¹ œrodowiska pracy i œrodowiska naturalnego odniesione do wybranych wyrobów AGD Stefan Kosztowski Krajowe zasady dopuszczenia wyrobów AGD do obrotu i stosowania Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Ustawy o Badaniach i Certyfikacji oraz wybranych przepisów wykonawczych Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodnoœci oraz wybranych przepisów wykonawczych

4 2.3. Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Rozporz¹dzenia MG w sprawie wymagañ w zakresie efektywnoœci energetycznej Krajowa Certyfikacja i Badania wyrobów Certyfikacja wyrobów do dnia uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE Certyfikacja wyrobów po dniu uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w UE Badania wyrobów Motywacja firm do certyfikacji wyrobów oraz jednostki certyfikuj¹ce wyroby AGD Stefan Kosztowski Harmonizacja krajowego systemu oceny zgodnoœci z systemem UE Harmonizacja regulacji prawnych Harmonizacja normalizacyjna Dorota Anders Zarys zagadnieñ dotycz¹cych zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska w przedsiêbiorstwie MSP produkuj¹cym wyroby AGD System zarz¹dzania œrodowiskiem wg ISO Europejskie zasady gospodarki odpadami Krajowe zasady gospodarki odpadami Europejskie zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli Krajowe zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

5 1. Europejskie zasady swobodnego przep³ywu wyrobów AGD 1.1. Wstêp Kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania dzisiejszego jednolitego rynku wyrobów Unii Europejskiej (UE) s¹ zasady zwi¹zane ze swobodnym przep³ywem wyrobów w jego obrêbie. Generalnie rzecz bior¹c, filozofia tworzenia swobodnego przep³ywu wyrobów opiera³a siê na zasadach znoszenia wielu barier w tym technicznych obejmuj¹cych regulacje prawne i normy. Do podstaw tej filozofii zaliczana jest fundamentalna zasada zezwalaj¹ca na uczestnictwo w swobodnym przep³ywie tylko wyrobów bezpiecznych tj. takich, które podczas ich stosowania nie zagra aj¹ yciu i zdrowiu cz³owieka oraz œrodowisku. Wcielenie tej zasady do ycia ma odbicie w prawnych modelach oceny zgodnoœci wyrobów, których znajomoœæ pozwala na jednoznaczne przeprowadzenie potwierdzenia zgodnoœci wyrobów z wymaganiami bezpieczeñstwa a tym samym mo liwoœci legalnego ich wprowadzania do obrotu i stosowania. Historia tworzenia zasad zwi¹zanych ze swobodnym przep³ywem wyrobów mia³a charakter ewolucyjny. Pierwsza idea stworzenia wspólnego rynku wewnêtrznego uwzglêdniaj¹cego swobodny przep³yw wyrobów zosta³a okreœlona w 1957 r. w Traktacie Rzymskim, powo³uj¹cym Wspólnotê Europejsk¹. W zapisach Traktatu stwierdzono, miêdzy innymi: Zabronione jest stosowanie w stosunkach miêdzy krajami cz³onkowskimi restrykcji iloœciowych w handlu oraz wszelkich innych œrodków o ekwiwalentnym skutku. W celu zbli enia regulacji prawnych krajów cz³onkowskich wydaje siê Dyrektywy, które bezpoœrednio wp³ywaj¹ na funkcjonowanie wspólnego rynku. Za podstawê œrodków zmierzaj¹cych do harmonizacji przyjmuje siê wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa, œrodowiska i konsumentów. Za bariery utrudniaj¹ce swobodny przep³yw wyrobów uznano: bariery graniczne (w tym celne), bariery techniczne (regulacje prawne i normy), bariery fiskalne (podatki). Pokonanie tych barier zajê³o UE niema³o czasu. W 1983 roku ustanowiona zosta³a Dyrektywa 83/189/EEC, zmieniona póÿniej przez Dyrektywy: 98/34/EC i 98/48/EC, dotycz¹ca procedur dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych dla zapobiegania powstawania nowych barier technicznych w handlu. Obejmowa³a ona w skrócie regu³y dotycz¹ce przyjmowanie przez kraje UE wspólnych prawnych regulacji technicznych (Dyrektyw) oraz norm (EN europejskich). 5

6 W 1985 roku uchwa³¹ Rady UE zosta³o przyjête tzw. Nowe Podejœcie do harmonizacji technicznej i normalizacji, w ramach którego sformu³owano zasady stanowi¹ce za³o enia do modeli oceny zgodnoœci wyrobów: harmonizowane przepisy prawne powinny byæ ograniczone do podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa zawartych w Dyrektywach Nowego Podejœcia, szczegó³owe wymagania techniczne bezpieczeñstwa bêd¹ zawarte w europejskich normach zharmonizowanych, stosowanie zharmonizowanych norm jest dobrowolne, zak³ada siê domnieman¹ zgodnoœæ wyrobu z podstawowymi wymaganiami bezpieczeñstwa, je eli wyrób jest zgodny z w³aœciwymi normami zharmonizowanymi, ocenie zgodnoœci wyrobu nadaje siê priorytetowe znaczenie. Filozofia zastosowana w Nowym Podejœciu eliminowa³a niedogodnoœci jakie istnia³y w funkcjonowaniu rynku w oparciu o dobrowolne Dyrektywy Starego Podejœcia normy/, które okreœla³y szczegó³owo wymagania techniczne wyrobów. Niedogodnoœci¹ by³o to, e norm tych by³o wiele a zmiany w nich nie nad¹ a³y za dokonuj¹cym siê postêpem technologicznym. Nie posiada³y one tak e spójnej formy wymagañ i oceny zgodnoœci, przyczyniaj¹c siê ten sposób do tworzenia barier w przyjmowaniu wspólnych zasad wymiany handlowej. Filozofia Nowego Podejœcia uczyni³a Dyrektywê, obligatoryjnym podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym sposób przeprowadzenia oceny zgodnoœci wyrobu z zawartymi w niej wymaganiami bezpieczeñstwa. W zakresie oceny zgodnoœci mia³a ona stwarzaæ dostawcy wyrobów mo liwoœci wyboru sposobu wykazania zgodnoœci, przy jednoczesnym ograniczeniu udzia³u w tym procesie organów administracji pañstwowej. W 1989 roku uchwa³¹ Rady UE zosta³o przyjête Globalne Podejœcia do badañ i certyfikacji, maj¹ce na celu budowanie zaufania oraz wprowadzenie polityki oceny zgodnoœci zwi¹zanej z obszarem regulowanym prawnie i obszarem nieregulowanym prawnie. Obszar regulowany prawnie tzw. obowi¹zkowy, obejmuje wszystkie wyroby, których dopuszczenie do swobodnego przep³ywu rynkowego odbywa siê na podstawie zgodnoœci z Dyrektywami Nowego Podejœcia. Dla wyrobów o wysokim stopniu zagro enia bezpieczeñstwa przyjête zosta³a zasada potwierdzania zgodnoœci wyrobu przez niezale n¹ notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹. Dla innych wyrobów o mniejszym stopniu zagro enia, to potwierdzenie zgodnoœci mo e przeprowadziæ sam dostawca. W obszarze wyrobów nieuregulowanym prawnie tzw. dobrowolnym przep³yw wyrobów odbywa siê na podstawie zapisów w umowach kontraktowych miêdzy odbiorc¹ a dostawc¹, które mog¹ wymagaæ aby wykazanie ich zgodnoœci odbywa³o siê przez dobrowoln¹ certyfikacjê. 6

7 Ocenia siê, e w obszarze wyrobów regulowanych prawnie znajdzie siê 30 40% wszystkich wyrobów z czego 1/3 wyrobów bêdzie wymaga³a udzia³u notyfikowanej jednostki certyfikuj¹cej w procesie oceny wyrobu Europejskie prawne podstawy zarz¹dzania bezpieczeñstwem wyrobów oraz odpowiedzialnoœci¹ za wyrób Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów w Dyrektywach Nowego Podejœcia Dyrektywy Nowego Podejœcia s¹ podstawowym Ÿród³em regulacji prawnych do budowy modeli oceny zgodnoœci wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowania. Dotychczas zosta³y og³oszone 24 Dyrektywy Nowego Podejœcia zwi¹zane z ró nymi obszarami grup wyrobów w uk³adzie ich funkcji i przeznaczenia b¹dÿ w uk³adzie œrodowiska pracy lub zjawisk fizycznych, które maj¹ do nich zastosowanie. Z grup¹ wyrobów AGD mog¹ byæ zwi¹zane nastêpuj¹ce Dyrektywy Nowego Podejœcia: Dyrektywa LVD (Low Voltage Directive) 73/23/EEC zwana popularnie Niskonapiêciow¹ obowi¹zuje od r. Dyrektywa MD (Machinery Directive) 98/37/EC zwana popularnie Dyrektyw¹ Maszynow¹ obowi¹zuje od r. Dyrektywa EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) 89/336/EEC zwana Dyrektyw¹ Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej obowi¹zuje od r. Dyrektywa PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Ciœnieniowe obowi¹zuje od r. Dyrektywa GAD (Gas Appliances Directive) 90/396/EEC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Gazowe obowi¹zuje od r. Dyrektywa RAD (Refrigeration Appliances Directive) 96/57/EC zwana Dyrektyw¹ Urz¹dzenia Ch³odnicze obowi¹zuje od r. Choæ Dyrektywy Nowego Podejœcia powsta³y w ró nym czasie i przygotowywane by³y przez ró ne grupy specjalistów posiadaj¹ one zbli on¹ strukturê elementow¹, na podstawie której mo na okreœliæ ogólny model Dyrektywy Nowego Podejœcia. Na podstawie ogólnego modelu Dyrektywy mo na ustaliæ ogólny model oceny zgodnoœci tj. sposób postêpowania wszystkich zainteresowanych tym procesem stron w szczególnoœci dostawcy wyrobu, stawiaj¹cych sobie za cel wykazanie zgodnoœci wyrobu z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy. Ka da Dyrektywa Nowego Podejœcia zawiera indywidualny model oceny zgodnoœci zale ny od stopnia zagro eñ, jakie stwarzaj¹ wyroby objête jej zakresem. W modelach oceny zgodnoœci wykorzystywane s¹ modu³y oceny zgodnoœci ustanowione w 1993 r. Decyzj¹ Rady 93/465, które stanowi¹ standardowe bloki 7

8 sprawdzeñ wyrobu w ró nych fazach jego ycia. Ka da Dyrektywa Nowego Podejœcia ma zapisy wskazuj¹ce z jakich modu³ów mo na korzystaæ podczas prowadzenia oceny zgodnoœci. Czêsto bywa tak, e podczas przeprowadzonej oceny zgodnoœci wyrobu poziom jego bezpieczeñstwa mo e byæ niewystarczaj¹cy a osi¹gniêcie w³aœciwego poziomu bêdzie wymaga³o podjêcia szeregu dzia- ³añ technicznych i w takiej sytuacji ca³y proces okreœlamy jako zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobu. Ogólny model Dyrektywy Ogólny model Dyrektywy Nowego Podejœcia zawiera zazwyczaj nastêpuj¹ce elementy: Wprowadzenie Wprowadzenie formu³uje globalne cele jakim ma s³u yæ Dyrektywa. Zakres Zakres okreœla rodzaj wyrobów objêtych Dyrektyw¹ lub zagro enia przed którymi nale y siê strzec. Wprowadzenie na rynek i do stosowania Pañstwa UE s¹ zobowi¹zane do sprawowania nadzoru nad rynkiem w taki sposób, aby wyroby wprowadzane na rynek i do stosowania nie zagra a³y bezpieczeñstwu, zdrowia i innym interesom publicznym. Podstawowe wymagania Podstawowe wymagania bezpieczeñstwa wyrobów okreœlane s¹ w za³¹cznikach i obejmuj¹ wszystkie rodzaje zagro eñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Istnieje przy tym mo liwoœæ zawarcia nie objêtych Dyrektyw¹ kwestii w krajowych regulacjach prawnych. Swobodny przep³yw Pañstwa UE musz¹ uznawaæ, e wyroby znakowane CE spe³niaj¹ wymagania odpowiednich Dyrektyw. Zakaz wprowadzenia na rynek wyrobów z znakowaniem CE mo e nast¹piæ w przypadku kiedy oznakowanie CE zosta³o nieprawid³owo zastosowane b¹dÿ wyrób powoduje zagro enie nie ujête w odpowiedniej Dyrektywie. Domniemana zgodnoœæ Wyroby odpowiadaj¹ce normom krajowym zgodnym z europejskimi normami zharmonizowanymi spe³niaj¹ podstawowe wymagania Dyrektywy. Je eli takie normy zosta³y zastosowane czêœciowo lub zosta³y zastosowane inne normy to dostawca musi udokumentowaæ ich adekwatnoœæ z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy. Gwarancje bezpieczeñstwa Pañstwa UE s¹ zobowi¹zane do zakazania wprowadzania na rynek wyrobów bez znakowania CE lub wycofania z rynku takich wyrobów, które stwarzaj¹ zagro enia przewidywane Dyrektywami. Pañstwa UE musz¹ poinformowaæ o tym Komisjê, która w przypadku uznania zastosowanych œrodków, zdecyduje o dalszych dzia³aniach. Ocena Zgodnoœci Aby mo na wyrób znakowaæ CE, nale y zastosowaæ procedurê oceny zgodnoœci zawart¹ w Dyrektywie i opart¹ na modu³owym podejœciu do oceny. Najczêœciej stosowanymi formami wyra ania oceny zgodnoœci 8

9 s¹: Deklaracja Zgodnoœci EC dostawcy, Certyfikat Zgodnoœci niezale nej organizacji notyfikowanej oraz Wyniki Badañ organizacji notyfikowanej. Jednostka notyfikowana Jednostki wyznaczone przez pañstwa UE, spe³niaj¹ce wymagania zawarte w Dyrektywach i przeprowadzaj¹ce ocenê zgodnoœci wyrobu z pozycji niezale nej strony trzeciej. Znakowanie CE Znakowanie CE wskazuje, e produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz podlega stosowanym procedurom oceny zgodnoœci odpowiedniej Dyrektywy lub Dyrektyw. Koordynacja wdro enia i Sta³y Komitet Powo³any zostaje Sta³y Komitet do opiniowania stopnia wdro enia Dyrektyw, który ma wspieraæ dzia³anie koordynacyjne Komisji. Przenoszenie praw UE do prawodawstwa krajowego Pañstwa cz³onkowskie UE musz¹ przenieœæ przepisy Dyrektywy do prawodawstwa krajowego i poinformowaæ o tym Komisjê. Ogólny model oceny zgodnoœci Na podstawie ogólnego modelu struktury Dyrektywy Nowego Podejœcia mo na zbudowaæ ogólny model oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku, który przedstawiono na Rys. 1. Krok (1) Krok (2) Krok (3) Krok (4) Okreœlenie prawnego dostawcy wyrobu i ustalenie Dyrektywy maj¹cej zastosowanie Identyfikacja zagro eñ i przegl¹d podstawowych wymagañ wyrobu Przegl¹d norm zharmonizowanych i innych norm dotycz¹cych wyrobu Wybór sposobu wykazania zgodnoœci Krok (5) Przygotowanie dokumentacji do oceny wyrobu Krok (6) Przeprowadzenie oceny zgodnoœci Krok (7) Wystawienie dokumentu zgodnoœci Krok (8) Znakowanie wyrobu CE Rys. 1 Ogólny model oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku 9

10 Krok (1) dotyczy ustalenia kto jest prawnym dostawc¹ wyrobu np.: producent, jego przedstawiciel, importer oraz pod jak¹ lub jakie Dyrektywy podlega wyrób. W przypadku kilku Dyrektyw dowód zgodnoœci trzeba przeprowadziæ w stosunku do ka dej z nich. Krok (2) obejmuje ustalenie zagro eñ, jakie stwarza wyrób oraz wybranie w³aœciwych podstawowych wymagañ zamieszczonych w Dyrektywie. Krok (3) prowadzi do okreœlenia norm zharmonizowanych b¹dÿ innych norm które nale y uwzglêdniæ przy ocenie zgodnoœci. Krok (4) dostawca podejmuje decyzje wyboru sposobu oceny zgodnoœci spoœród wariantów podanych w Dyrektywie. Najbardziej ekonomicznym sposobem wykazania zgodnoœci jest skorzystanie w tym miejscu z wariantu opieraj¹cego siê na domniemanej zgodnoœci. Krok (5) obejmuje przygotowanie dokumentacji wyrobu, w sk³ad której wchodz¹ wybrane elementy dokumentacji technicznej, opis zagro eñ i ocena ryzyka z tytu³u tych zagro eñ, dokumentacja dla u ytkownika oraz wyniki badañ wyrobu. Krok (6) dotyczy przeprowadzenia oceny zgodnoœci przez organizacje przewidziane w wybranym sposobie przeprowadzenia zgodnoœci. Krok (7) dostawca wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu. Krok (8) dostawca dokonuje znakowania wyrobu CE. Modu³y oceny zgodnoœci Decyzja Rady 93/465/EEC poœwiêcona modu³om oceny zgodnoœci w ró nych fazach powstawania wyrobu okreœla podstawowe elementy tzw. modu³y stosowane podczas oceny zgodnoœci w przypadku Dyrektywy Nowego Podejœcia. Ka da Dyrektywa w zale noœci od poziomu ryzyka zwi¹zanego ze stosowaniem wyrobu wprowadza do swoich zapisów odpowiedni zestaw modu³ów przewidzianych wymienion¹ Dyrektyw¹. Podstawowy zestaw modu³ów oceny zgodnoœci przedstawiony zosta³ na Rys. 2. Na podstawie przedstawionego zestawu modu³ów mo na zbudowaæ 7 ró nych podstawowych modeli oceny zgodnoœci odnosz¹cych siê do wyrobu zarówno w fazie projektowania jak i produkcji, a mianowicie A, B + C, B + D, B + E, B + F, G, H. Poni ej opisane zostan¹ modu³y w uk³adzie kompletnych modeli. 10

11 Modu³ A (wewnêtrzna kontrola produkcji). Dostawca gromadzi dokumentacjê wyrobu do dyspozycji organizacji kontrolnych, która umo liwia ustalenie zgodnoœci wyrobu z wymaganiami a nastêpnie wystawia Deklaracjê Zgodnoœæ EC i znakuje wyrób CE. Model B + C ( badanie typu + zgodnoœæ). Dostawca przedstawia jednostce notyfikowanej dokumentacjê techniczn¹ i/lub prototyp wyrobu, która przeprowadza badania i wydaje Certyfikat Badania Typu EC. Nastêpnie dostawca wystawi Deklaracjê Zgodnoœci wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Model B + D ( badanie typu + zapewnienie jakoœci produkcji). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje Certyfikat Badania Typu EC. Dostawca posiadaj¹cy nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹ system jakoœci ISO 9002 wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Projektowanie Fazy ycia wyrobu Produkcja Wprowadzenie do obrotu i/lub stosowania Modu³ A wewnêtrzna kontrola produkcji Modu³ C zgodnoœæ z typem Dostawca wyrobu Modu³ B badanie typu Modu³ D zapewnienie jakoœci produkcji Modu³ E zapewnienie jakoœci wyrobu CE Modu³ F weryfikacja wyrobu Modu³ G weryfikacja produkcji jednostkowej Modu³ H pe³ne zapewnienie jakoœci Rys. 2. Podstawowy zestaw modu³ów oceny zgodnoœci Model B + E ( badanie typu + zapewnienie jakoœci wyrobu). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje Certyfikat Badania Typu 11

12 EC. Dostawca posiadaj¹cy nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹ system jakoœci ISO 9003 wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC wyrobu z typem i znakuje wyrób CE. Model B + F ( badanie typu + weryfikacja wyrobu). Na podstawie wyst¹pienia dostawcy jednostka notyfikowana wydaje certyfikat badania typu. Jednostka notyfikowana weryfikuje w fazie produkcji zgodnoœæ wyrobu z zatwierdzonym typem a dostawca wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC i znakuje wyrób CE. Modu³ G ( weryfikacja produkcji jednostkowej). W fazie projektowania dostawca gromadzi dokumentacjê wyrobu do oceny zgodnoœci z wymaganiami. W fazie produkcji jednostka notyfikowana ocenia zgodnoœci wyrobu i jego dokumentacji z wymaganiami oraz wystawia Certyfikat Zgodnoœci, na podstawie którego dostawca sporz¹dza Deklaracjê Zgodnoœci EC i znakuje wyrób CE. Modu³ H ( pe³ne zapewnienie jakoœci). Dostawca posiada system ISO 9001 nadzorowany przez jednostkê notyfikowan¹, która dla fazy projektowania na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu wystawia Certyfikat Zgodnoœci z wymaganiami zatwierdzonego projektu. Dostawca w fazie produkcji zapewnia zgodnoœæ wyrobów z zatwierdzonym projektem i wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC oraz znakuje wyrób CE. Znakowanie wyrobu CE oznacza, e taki wyrób posiada pe³n¹ zgodnoœæ z wymaganiami podstawowymi Dyrektywy lub Dyrektyw, którym podlega a tym samym jest dopuszczony do swobodnego przep³ywu rynkowego oraz stosowania. Zasady znakowania CE oraz forma znaku s¹ opisane w ka dej Dyrektywie Dyrektywy Horyzontalne w Nowym Podejœciu W Nowym Podejœciu do harmonizacji technicznej i normalizacyjnej mamy równie do czynienia z Dyrektywami, których zakres regulacji prawnych dotyczy zagadnieñ ogólnych funkcjonowania wspólnego rynku wyrobów. Do Dyrektyw takich, znanych równie pod nazw¹ Dyrektywy Horyzontalne z racji ich poziomego dzia³ania, nale y zaliczyæ Dyrektywê o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów 92/59/EEC, a tak e Dyrektywê o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby 85/374/EEC. Dyrektywa o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów 92/59/EEC Dyrektywy Nowego Podejœcia obejmuj¹ zagadnienia bezpieczeñstwa wyrobów przeznaczonych na potrzeby podmiotów gospodarczych (organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ dla celów zarobkowych), jak równie konsumentów (osób u ywaj¹cych wyroby do prywatnych celów nie zarobkowych). 12

13 W prawie europejskim pozycja konsumenta w wielu aspektach jest szczególnie chroniona zw³aszcza w zakresie ochrony ycie i zdrowia oraz jego mienia. Dlatego dla wyrobów konsumenckich, które nie s¹ objête Dyrektywami Nowego Podejœcia lub, dla których kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem i zagro eniami nie s¹ objête tymi Dyrektywami, wprowadzono Dyrektywê 92/59/EEC o Ogólnym Bezpieczeñstwie wyrobów. Dyrektywa ta stanowi bardzo cenn¹ regulacjê, gdy porz¹dkuje i formu³uje ona sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem wyrobu w odniesieniu do masowego i najmniej przygotowanego prawnie do swojej ochrony indywidualnego odbiorcy jakim jest konsument. Takie podejœcie pokazuje jednoczeœnie, w jaki maksymalny sposób powinno byæ zapewnione bezpieczeñstwo wyrobu wprowadzonego na rynek. Podejœcie takie mo na równie stosowaæ poœrednio do wszystkich istotnych kwestii bezpieczeñstwa wyrobów zwi¹zanych z Dyrektywami Nowego Podejœcia, w których nie zosta³y one okreœlone. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje pojêcie wyrobu bezpiecznego oraz podaje ogólne wymagania wyrobu bezpiecznego. Wyrób bezpieczny to taki wyrób, który w normalnych lub mo liwych do przewidzenia warunkach u ycia, ³¹cznie ze sk³adowaniem, nie przedstawia adnego zagro enia lub znikome zagro enie mo liwe do zaakceptowania i uwzglêdniaj¹ce wysoki poziom ochrony bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi. Przy ocenie bezpieczeñstwa nale y uwzglêdniæ: cechy wyrobu, w tym jego budowê, opakowanie, instrukcjê monta u i konserwacji, oddzia³ywanie wyrobu na inne wyroby, je eli mo na przewidzieæ jego stosowanie z innymi wyrobami, wygl¹d wyrobu, jego oznakowanie, instrukcje obs³ugi oraz inne wskazówki lub informacje pochodz¹ce od producenta, kategorie konsumentów nara onych na szczególne zagro enia zwi¹zane z u ytkowaniem wyrobu, zw³aszcza dzieci. Do uznania wyrobu za niebezpieczny nie wystarczy wykazanie mo liwoœci osi¹gniêcia wy szego poziomu bezpieczeñstwa b¹dÿ wskazanie innych wyrobów o ni - szych zagro eniach. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje wyrób niebezpieczny jako wyrób nie odpowiadaj¹cy definicji wyrobu bezpiecznego. 13

14 Jakie wymagania bezpieczeñstwa nak³ada Dyrektywa 92/59/EEC w przypadku kiedy nie ma regulacji UE obejmuj¹cych dany wyrób? W takiej sytuacji wyrób bêdzie uwa any za bezpieczny, je eli odpowiada w³aœciwym przepisom prawa krajowego pañstwa cz³onkowskiego na obszarze, którego wyrób znajduje siê w obrocie. Zgodnoœæ wyrobu w takim przypadku bêdzie oceniana w oparciu o dobrowolne normy krajowe maj¹ce status europejskich, a je eli ich nie ma w oparciu o normy krajowe. Natomiast w przypadku ich braku w oparciu o opracowane Specyfikacje Techniczne odzwierciedlaj¹ce stan wiedzy i techniki oraz uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeñstwa. Dyrektywa 92/59/EEC definiuje wszystkie organizacje uczestnicz¹ce w ³añcuchu dostarczania wyrobu na rynek oraz okreœla ich obowi¹zki. Producent oznacza: wytwórcê wyrobu, je eli ma siedzibê w UE oraz ka d¹ inn¹ organizacjê podaj¹c¹ siê za wytwórcê, która umieszcza na produkcie swoj¹ nazwê, znak handlowy, przedstawiciela wytwórcy, je eli wytwórca nie ma siedziby w UE, importera wyrobu, je eli wytwórca nie posiada przedstawicielstwa na terenie UE, inne profesjonalne organizacje w ³añcuchu wprowadzania do obrotu, które mog¹ mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo wyrobu np. projektowe, notyfikowane jako organizacje trzeciej strony Dystrybutor oznacza: wszystkie profesjonalne organizacje handlowe w ³añcuchu dostaw, których dzia- ³alnoœæ nie ma bezpoœredniego wp³ywu na bezpieczeñstwo wyrobu a wiêc sprzedawców (hurtowych i detalicznych). Producenci zobowi¹zani s¹ do: wprowadzenia na rynek tylko wyrobów bezpiecznych, dostarczania konsumentom informacji umo liwiaj¹cej im ocenê zagro eñ wyrobu w czasie normalnego lub w rozs¹dny sposób daj¹cego siê przewidzieæ okresu u ytkowania, kiedy bez odpowiednich ostrze eñ te zagro enia nie s¹ oczywiste oraz powoduj¹cej przeciwdzia³anie zagro eniom, podejmowanie œrodków kontroli wspó³miernych do w³aœciwoœci wyrobów w celu eliminacji zagro eñ w szczególnoœci takich, które wynikaj¹ z oznaczeñ i napisów na wyrobie, testowania wyrywkowego wyrobów oraz badañ reklamacji. Dystrybutorzy zobowi¹zani s¹ do dzia³ania z nale yt¹ trosk¹ dla zapewnienia zgodnoœci wyrobu z wymaganiami bezpieczeñstwa, w szczególnoœci przez: 14

15 nie dostarczania wyrobów, o których maj¹ informacje, e nie spe³niaj¹ one wymagañ bezpieczeñstwa uczestniczenie w kontroli wyrobów przez przekazywanie uzyskanych informacji na temat ich zagro eñ producentowi. W innej czêœci Dyrektywy 92/59/EEC omówione s¹ obowi¹zki i prawa pañstw cz³onkowskich w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeñstwem wyrobów w szczególnoœci: zorganizowania systemu kontroli bezpieczeñstwa wyrobów, podejmowania dzia³añ o charakterze informacyjnym, wydawania zakazu sprzeda y na czas kontroli w przypadku powstania zagro- enia stwarzanego przez wyrób dla zdrowia ludzi, wydawania nakazu wycofania niebezpiecznego wyrobu z obrotu Dyrektywa o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby 85/374/EEC Wprowadzenie przez UE regulacji z tytu³u odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby mia³o siê przyczyniæ do odpowiedzialnego funkcjonowania wspólnego rynku w zakresie swobodnego przep³ywu towarów. Wczeœniej ka dy z krajów UE posiada³ w³asny system prawny dotycz¹cy odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby, ugruntowany wieloletni¹ tradycj¹. Zbli enie systemów prawnych w tym zakresie, poniewa ujednolicenie by³o zadaniem niewykonalnym, zajê³o Komisji od powstania pierwszego projektu 11 lat. Uchwalenie Dyrektywy 85/374/EEC o Odpowiedzialnoœci za wadliwe wyroby przez Radê, nale y uznaæ za du y sukces, gdy od tego momentu znik³a bariera ró nego traktowania dostawców za spowodowanie szkody oraz bariera ró nego stopnia ochrony odbiorców przed szkodami, które mog³y przyczyniaæ siê do zniekszta³cenia zasad konkurencji. Dyrektywa ujednolica³a wymagania odpowiedzialnoœci w stosunku do dostawców (ochrona odbiorcy) i jednoczeœnie ustanawia³a granice ¹dañ odbiorców (ochrona dostawcy). Z drugiej strony trzeba powiedzieæ, e Dyrektywa 85/374/EC nie reguluje wszystkich spraw w zakresie odpowiedzialnoœci za wyrób (tylko te, które mog³y zostaæ uzgodnione), pozostawiaj¹c pozosta³e kwestie do rozstrzygania przez regulacje wewnêtrzne ka dego z pañstw UE np. sprawy rêkojmi lub gwarancji. Te uzupe³niaj¹ce zasady odpowiedzialnoœci s¹ rozstrzygane przez regulacje narodowe w oparciu o zasady prawa kontraktowego przyjmuj¹cego za podstawê stosunki w ramach umowy b¹dÿ w oparciu o zasady prawa deliktowego przyjmuj¹cego za podstawê istnienie przypadków przewinienia. 15

16 Dyrektywa 85/374/EEC ma zastosowanie do wszystkich Dyrektyw Nowego Podejœcia. Dyrektywy te wzajemnie siê uzupe³niaj¹ utrzymuj¹c w³aœciwy poziom bezpieczeñstwa wyrobu na rynku. Dyrektywa 85/374/EC rozwi¹zuje nieporozumienia, gdy wyrób jest wprowadzony na rynek i ma wady. Dyrektywa Nowego Podejœcia stawia poœrednio wymagania zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ za wyrób przed i po wprowadzeniu go na rynek przez sformu³owanie obowi¹zków: dostawców wyrobu, niezale nych organizacji odpowiedzialnych za ocenê zgodnoœci wyrobów oraz organizacji kontroli rynku. Zakres wyrobów, których dotyczy Dyrektywa okreœlony zosta³ w art. 2. Wyroby podlegaj¹ce Dyrektywie to : wszystkie rzeczy ruchome, w tym naturalne wyroby rolnicze i ³owieckie, wszystkie rzeczy w³¹czone w inne rzeczy ruchome lub nieruchomoœci (przypadek zastosowania w budownictwie), energia elektryczna. W preambule Dyrektywy wyjaœniono, e do zakresu rzeczy ruchomych zalicza siê tak e: surowce u yte do wytworzenia wyrobu, komponenty czêœci u ytych do wytworzonego wyrobu. Do zakresu wyrobów wy³¹czonych spod Dyrektywy nale y zaliczyæ nieruchomoœci. Dyrektywie podlegaj¹ wyroby wadliwe, za które uznaje siê wyroby nie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwa, jakiego u ytkownik móg³ siê spodziewaæ. Okolicznoœciami branymi pod uwagê przy ocenie zgodnoœci bezpieczeñstwa s¹: sposób prezentacji wyrobu, sposób u ycia wyrobu mo liwy do przewidzenia, moment (czas) wprowadzenia wyrobu do obrotu. Sposób prezentacji wyrobu okreœlany jest przez czynniki, które mog¹ mieæ wp³yw na opiniê odbiorcy zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem, takie jak oznakowanie wyrobu, wygl¹d wyrobu oraz instrukcja u ytkowania. Sposób u ycia wyrobu powinien tak e uwzglêdniaæ mo liwe do przewidzenia stany niew³aœciwego jego wykorzystywania. Moment wprowadzenia wyrobu do obrotu o tyle jest wa ny by mo na by³o ustaliæ jego korelacje z momentem pojawienia siê wady (czy przed, czy po wprowadzeniu do obrotu). 16

17 Wyrób nie mo e byæ uznany za wadliwy, tylko dlatego, e póÿniej zosta³ wprowadzony wyrób ulepszony. Dyrektywa obejmuje wszystkie wyroby podlegaj¹ce pod Dyrektywy Nowego Podejœcia oraz wyroby przeznaczone dla konsumentów. Do podmiotów podlegaj¹cych Dyrektywie nale y zaliczyæ strony uczestnicz¹ce w procesie zwi¹zanym z odpowiedzialnoœci¹, którymi s¹ producenci oraz osoby u ytkuj¹ce wyrób. W oparciu o art. 3 za producenta uwa a siê: wytwórcê finalnego wyrobu, dostawcê surowca, dostawcê komponentu (czêœci), osobê, która daje wyrobowi swoj¹ nazwê i znak firmowy, importera wprowadzaj¹cego wyrób na obszar UE w celach sprzeda y, najmu, leasingu lub innej formy dystrybucji, Dystrybutora (hurtownika, sprzedawcê) w przypadku niemo noœci ustalenia wytwórcy lub importera wyrobu. Dyrektywa wymienia w art. 9 nastêpuj¹ce szkody, które zwi¹zane s¹ z tytu³em odpowiedzialnoœci: szkoda zwi¹zana ze œmierci¹ osoby lub utrat¹ przez ni¹ zdrowia, szkoda w mieniu zwi¹zana z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy innej ni wadliwy wyrób z zastrze eniem, e owa czêœæ: jest rzecz¹ normalnie przeznaczon¹ do konsumpcji lub prywatnego u ytku i by³a u ywana przez poszkodowan¹ osobê g³ównie do prywatnego u ytku. Szkody wymienione wy ej nie wy³¹czaj¹ roszczeñ z tytu³u szkód o charakterze materialnym w ramach prawa krajowego. Wysokoœæ rekompensaty szkody z tytu³u odpowiedzialnoœci zosta³a okreœlona tak, e ka de pañstwo mo e postanowiæ, i szkoda spowodowana œmierci¹ lub utrat¹ zdrowia wyrz¹dzona przez identyczne wyroby z powodu tej samej wady nie mo e byæ wy sza od 70 mln ECU. Nale y zaznaczyæ, e w Dyrektywie w zakresie odpowiedzialnoœci nie zosta³y ujête nastêpuj¹ce tytu³y szkód: uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy u ywanej prywatnie lub do konsumpcji, której wartoœæ jest mniejsza ni 500 ECU, uszkodzenia lub zniszczenia samego wyrobu, uszkodzenia lub zniszczenia mienia u ywanego do celów gospodarczych, szkody w obszarze techniki j¹drowej. 17

18 Roszczenia z tytu³u tych szkód s¹ regulowane w oparciu o art. 13 na zasadzie odpowiedzialnoœci kontraktowej b¹dÿ odpowiedzialnoœci deliktowej wg prawa krajowego cz³onków UE. W zakresie odpowiedzialnoœci za wyrób obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce podstawowe zasady: 1. Producent jest odpowiedzialny za szkodê spowodowan¹ wad¹ jego wyrobu (art. 1) 2. W przypadku odpowiedzialnoœci dwóch lub wiêcej osób za t¹ sam¹ szkodê ich odpowiedzialnoœæ jest solidarna z uwzglêdnieniem udzia³u w sumie odszkodowania i prawa do regresu wg regulacji krajowych (art. 5). 3. W przypadku prawa do podzia³u sumy odszkodowania i prawa do regresu, odpowiedzialnoœæ producenta nie bêdzie ograniczona, gdy szkoda jest spowodowana przez wadê wyrobu i przez dzia³anie lub zaniedbanie osoby trzeciej (art. 8.1). 4. Odpowiedzialnoœæ producenta mo e zostaæ zmniejszona lub zniesiona po uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoœci, gdy szkoda jest spowodowana przez wadê wyrobu i winê osoby poszkodowanej lub innej osoby, za któr¹ poszkodowana osoba jest odpowiedzialna (art. 8.2). 5. Odpowiedzialnoœæ producenta wobec poszkodowanej osoby nie mo e byæ ograniczona lub wy³¹czona przez przepisy ograniczaj¹ce jego odpowiedzialnoœæ lub zwalniaj¹ce jego od odpowiedzialnoœci (art. 12). Dyrektywa o odpowiedzialnoœci jest oparta na zasadzie ryzyka a producent ponosi odpowiedzialnoœæ bez wzglêdu na swoj¹ winê. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci, je eli udowodni e: nie wprowadzi³ wyrobu do obrotu, wada, która spowodowa³a szkodê nie istnia³a w momencie wprowadzenia przez niego wyrobu do obrotu albo wada powsta³a póÿniej, nie wytworzy³ wyrobu w celu sprzeda y lub innej formie dystrybucji w celach gospodarczych ani nie wytworzy³ lub nie rozpowszechnia³ wyrobu w zakresie swej dzia³alnoœci zawodowej, wada wynika ze zgodnoœci cech wyrobu z przepisami o charakterze obligatoryjnym wydanym przez w³adze publiczne, stan wiedzy naukowej i technicznej w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu nie pozwala³ na wykrycie wad (ryzyko rozwoju). W przypadku wytwórcy podzespo³u (komponentu) nie ponosi on odpowiedzialnoœci, je eli wyka e on, e wada jest spowodowana wadliwym projektem wyrobu, w którym podzespó³ zosta³ zamontowany lub wynika z instrukcji otrzymanych od wytwórcy wyrobu finalnego. 18

19 Poszkodowana osoba, niezale nie od tego, czy jest nabywc¹ czy u ytkownikiem wadliwego wyrobu, musi dochodziæ odszkodowania na drodze s¹dowej. Otrzyma ona rekompensatê tylko wtedy, kiedy udowodni, e istotnie ponios³a szkodê, wyrób by³ wadliwy i istnieje przyczynowy zwi¹zek miêdzy wad¹ a szkod¹. Osoba poszkodowana nie musi udowadniaæ, e producent dopuœci³ siê zaniedbania, poniewa Dyrektywa opiera siê na odpowiedzialnoœci producenta bez wzglêdu na jego winê. Dyrektywa nie narusza uprawnieñ poszkodowanego z tytu³u odpowiedzialnoœci kontraktowej lub deliktowej lub systemu prawnego obowi¹zuj¹cego w momencie og³oszenia Dyrektywy. Terminy dotycz¹ przedawnienia roszczeñ oraz wygaœniêcia roszczeñ poszkodowanego. Do przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych zagwarantowany jest termin trzy letni, którego bieg rozpoczyna siê w dniu, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê lub móg³ siê dowiedzieæ o wadzie, szkodzie i to samoœci producenta. Dyrektywa nie narusza w tym zakresie regulacji prawnych pañstwa cz³onkowskich (art. 10). Prawa poszkodowanego do roszczeñ odszkodowawczych wygasaj¹ po up³ywie 10 lat od daty wprowadzenia przez producenta wyrobu do obrotu, który wyrz¹dzi³ szkodê, chyba e poszkodowany wszcz¹³ przed up³ywem tego terminu postêpowanie przeciwko producentowi (art. 11) Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania Swobodny przep³yw wyrobów powinien byæ zapewniony dla tych wyrobów, które spe³niaj¹ wymagania Dyrektyw Nowego Podejœcia. W przypadku kiedy wyrób podlega pod kilka Dyrektyw Nowego Podejœcia to dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania mo e dopiero nast¹piæ po stwierdzeniu zgodnoœci z ka d¹ z tych Dyrektyw. Je eli wyrób spe³nia wymagania odpowiednich Dyrektyw to Pañstwa Cz³onkowskie UE nie mog¹ zabroniæ, ograniczaæ lub utrudniaæ wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania. Jednak Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ ustanowiæ dodatkowe krajowe przepisy dotycz¹ce stosowania maj¹ce chroniæ u ytkuj¹cych je pracowników lub inne wyroby. Przyjmuje siê, e wprowadzenie wyrobu do obrotu na rynek to dzia³anie w wyniku, którego wyrób jest po raz pierwszy udostêpniony na rynku UE z zamiarem jego dystrybucji i stosowania. Po wyprodukowaniu wyrobu to udostêpnienie ma miejsce wtedy, kiedy nast¹pi³a oferta do przekazania wyrobu z zamiarem jego dystrybucji i/lub stosowania lub wyrób zosta³ przekazany. Za przekazanie uznaje 19

20 siê zarówno sytuacjê kiedy nast¹pi³o materialne przekazanie lub zosta³o przeniesione tylko prawo w³asnoœci. Do takich sytuacji mo emy zaliczyæ formy prawne takie jak: sprzeda, po yczenia, wynajem, leasing, darowiznê. Uwa a siê, e wprowadzenie do obrotu na rynek nie nast¹pi³o gdy: producent przekaza³ wyrób swojemu przedstawicielowi w UE aby zapewni³ on zgodnoœæ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw, producent przekaza³ wyrób do dalszego przetwarzania np. do wbudowania w inny wyrób, producent wystawia produkt na targach handlowych z zaznaczeniem, e nie mo e on byæ wprowadzony do obrotu bez spe³nienia wymagañ Dyrektywy, wyrób znajduje siê w magazynie producenta i jednoczeœnie nie nast¹pi³o jego udostêpnienie. Przyjmuje siê, e wprowadzenie wyrobu do stosowania nastêpuje w chwili pierwszego jego u ycia przez odbiorcê. Nadzór nad wyrobem tak wprowadzonym do stosowania powinien byæ ograniczony do sytuacji: gdy wyroby s¹ u yte dopiero po z³o eniu lub zainstalowaniu, gdy warunki logistyczne (transport, sk³adowanie) maj¹ wp³yw na ich zgodnoœæ z Dyrektywami, gdy wyroby s¹ u yte bez wprowadzenia do obrotu (produkcja na w³asny u ytek). Wyroby importowane na rynek UE z krajów trzecich (tak e Polski) podlegaj¹ przepisom Rozporz¹dzenia 339/93/EEC, które dotyczy weryfikacji ich zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa. Weryfikacjê zgodnoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa przeprowadzaj¹ organa celne, do obowi¹zku których nale y powiadomienie organów inspekcyjnych rynku w nastêpuj¹cych sytuacjach: je eli istnieje podejrzenie, e wyrób stanowi powa ne zagro enie dla bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska, dokumenty towarzysz¹ce wyrobowi s¹ niekompletne, wyrób nie ma oznakowania wymaganego przepisami. W tych sytuacjach organ inspekcyjny rozstrzyga o dopuszczeniu wyrobu do obrotu Obowi¹zki producenta wyrobów W oparciu o ogólny model oceny zgodnoœci wyrobu zwi¹zany z Dyrektywami Nowego Podejœcia mo na sformu³owaæ nastêpuj¹ce obowi¹zki dla producenta wyrobu: 1. Okreœlenie Dyrektywy lub Dyrektyw maj¹cych zastosowanie do wyrobu. 2. Przeprowadzenie identyfikacji zagro eñ a nastêpnie dokonanie przegl¹du podstawowych wymagañ maj¹cych zastosowanie do wyrobu. 20

21 3. Zaprojektowanie i wyprodukowanie zgodnie z podstawowymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie. Podczas projektowania producent powinien wykonaæ analizê ryzyka, zidentyfikowaæ zagro enia i podj¹æ dzia³ania do sprowadzenia tego ryzyka do poziomu mo liwego do przyjêcia. 4. Uruchomienie stosownego do Dyrektywy maj¹cej zastosowanie modelu oceny zgodnoœci wyrobu z podstawowymi wymaganiami. Do tej oceny zgodnoœci producent powinien zgromadziæ odpowiedni¹ dokumentacjê, w tym protokó³ z badañ, dokumentacjê dla u ytkownika. 5. Wystawienie Deklaracji Zgodnoœci EC i oznakowanie wyrobu CE, je eli jest to wymagane przez Dyrektywê. 6. Przechowywanie dokumentacji dowodowej wyrobu (potwierdzaj¹cej jego deklarowan¹ zgodnoœæ) do udostêpnienia na ka de ¹danie organizacji inspekcyjnych, przez 10 lat od zakoñczenia produkcji Ogólna charakterystyka wyrobów bran y AGD a europejskie podejœcie do oceny zgodnoœci Wyroby bran y AGD mo na klasyfikowaæ w ró ny sposób i tak np. wg Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (NACE) i Klasyfikacji Produktów wg Rodzajów Dzia³alnoœci (CPA), których odpowiednikiem jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug (PKWiU), s¹ one umieszczone w dziale maszyny i urz¹dzenia pod pozycj¹ Wyroby AGD podzielone zosta³y dalej na dwie zasadnicze grupy wyrobów: Sprzêt Gospodarstwa Domowego Elektryczny pozycja oraz Sprzêt Gospodarstwa Domowego Nieelektryczny pozycja W obu grupach wyrobów dokonany zosta³ szczegó³owy dalszy podzia³ na wyroby w uk³adzie zastosowania z jednoczesnym uwzglêdnieniem przy tym równie ich elementów sk³adowych. Taki drobiazgowy podzia³ wyrobów AGD niezbyt dobrze sprzyja do tworzenia ogólnego klasyfikacyjnego spojrzenia na wyroby pod k¹tem ich oceny zgodnoœci z europejskimi wymaganiami bezpieczeñstwa oraz œrodowiska pracy. Brak wyraÿnie w tym podziale np. du ej grupy wyrobów sprzêtu mechaniczno elektrycznego. Z tego te wzglêdu zostanie zaproponowana klasyfikacja wyrobów bardzo czêsto stosowana przy tworzeniu rynkowych ekonomicznych ocen wyrobów AGD. W ramach tej klasyfikacji rynek zdominowany jest przez nastêpuj¹ce grupy wyrobów: wyroby grzewcze, wyroby ch³odnicze, wyroby pralnicze. Poni ej w celu zobrazowania asortymentu wyrobów AGD, przedstawiono skrócon¹ klasyfikacjê opart¹ na omawianej wy ej zasadzie. A. Wyroby elektryczne AGD Ø Wyroby grzewcze wyroby do poœredniego gotowania (kuchnie, kuchenki, piekarniki, kuchnie mikrofalowe, grza³ki), 21

22 wyroby do bezpoœredniego gotowania (garnki elektryczne, imbryki elektryczne, czajniki elektryczne bezprzewodowe, kawiarki elektryczny, opiekacze), urz¹dzenia do suszenia (bielizny, naczyñ, r¹k, w³osów), urz¹dzenia do prasowania ( elazka, prasowalnice, maglownice), urz¹dzenia do ogrzewania pomieszczeñ (piece elektryczne akumulacyjne, ogrzewacze elektryczne nie akumulacyjne), urz¹dzenia do podgrzewania wody (ogrzewacze ciœnieniowe, ogrzewacze przep³ywowe), czêœci/zespo³y wyrobów grzewczych w tym elementy automatyki grzewczej. Ø wyroby ch³odnicze ch³odziarki, zamra arki, ch³odziarko-zamra arki, elementy automatyki ch³odniczej, czêœci/zespo³y wyrobów ch³odniczych. Ø wyroby klimatyzacyjne ogrzewacze, wentylatory, nawil acze, czêœci/zespo³y wyrobów klimatyzacyjnych w tym elementy automatyki klimatyzacyjnej. Ø czêœci/zespo³y elektryczne AGD silniki, transformatory, gniazda, wtyczki, sznury przy³¹czeniowe. B. Wyroby mechaniczno elektryczne (z silnikiem elektrycznym) Ø wyroby do prania i suszenia pralki, suszarki. Ø wyroby do sprz¹tania pomieszczeñ domowych odkurzacze, froterki. Ø wyroby do zmechanizowanych prac kuchennych roboty kuchenne, 22

23 miksery, maszynki do miêsa, maszynki do krojenia, zmywarki. Ø wyroby ró ne kosiarki do trawy, wyroby do pielêgnacji cia³a. C. Wyroby nieelektryczne (gazowe) Ø wyroby grzewcze wyroby do gotowania i pieczenia (kuchnie, piekarniki, ro ny), wyroby do ogrzewania pomieszczeñ (piece grzewcze), wyroby do ogrzewania wody (termy, piece pojemnoœciowe, piece do c.o.), czêœci/zespo³y wyrobów nieelektrycznych w tym elementy automatyki. Dla tak okreœlonego asortymentu wyrobów AGD warto siê zastanowiæ, w jakich regulacjach prawnych bêd¹ postawione wymagania zwi¹zane z dopuszczeniem tych wyrobów do obrotu i stosowania, a które bêd¹ nastêpnie stanowi³y odniesienie do prowadzenia oceny zgodnoœci. Z uwagi na ryzyko wyst¹pienia zagro eñ, które nale y braæ pod uwagê przy projektowaniu produktu, do wyrobów AGD mog¹ mieæ zastosowanie jak wspomniano wczeœniej nastêpuj¹ce Dyrektywy Nowego Podejœcia: LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, MD 98/37/EC, GAD 90/396/EEC, PED 97/23/EC, RAD 96/57/EC. Do wybranych grup wyrobów elektrycznych oraz elektryczno-mechanicznych AGD ma zastosowanie Dyrektywa 92/75/EEC dotycz¹ca kwalifikacji wyrobów do okreœlonych grup efektywnoœci energetycznej oraz stosowania etykiet zawieraj¹cych istotne informacje charakteryzuj¹ce wyrób w szczególnoœci dane dotycz¹ce zu ywanych mediów energetycznych ( elektrycznoœæ, woda) oraz oddzia³ywanie wyrobu na œrodowisko (ha³as).dyrektywa przedstawiona ma charakter ramowy i w oparciu o ni¹ powsta³y dalsze Dyrektywy odnosz¹ce siê do konkretnej ju grupy wyrobów a mianowicie: Dyrektywa 94/2/EC do wyrobów ch³odniczych, Dyrektywa 95/12/EC do pralek bêbnowych, Dyrektywa 95/13EC do suszarek bêbnowych, Dyrektywa 96/60/EC do pralko-suszarek, Dyrektywa 97/17/EC do zmywarek do naczyñ. Inn¹ grupê regulacji prawnych stanowi¹ przepisy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska pracy oraz œrodowiska naturalnego. Do nich mo na zaliczyæ Dyrektywy Sta- 23

24 rego Podejœcia odnosz¹ce siê do grup wyrobu lub wyrobu w zakresie ha³asu a mianowicie: Dyrektywa 84/594/EEC dotyczy ha³asu emitowanego przez zmechanizowany sprzêt domowy, Dyrektywa 84/538/EEC dotycz¹ca ha³asu emitowanego do œrodowiska przez kosiarki do trawy. Istotn¹ regulacj¹ prawn¹ w zakresie ochrony warstwy ozonowej przed szkodliwymi substancjami chemicznymi pochodz¹cymi miêdzy innymi od wytwarzanych, u ytkowanych, wycofanych z eksploatacji wyrobów stanowi Rozporz¹dzenie Rady 3093/ 94/EEC uaktualnione ostatnio przez Rozporz¹dzenie Rady 2037/2000/EC. Dokonany tu przegl¹d europejskich regulacji prawnych dotycz¹cy wyrobów AGD stanowi punkt wyjœcia do przeprowadzenia wyboru tych regulacji, które bêd¹ siê ju odnosi³y do konkretnie nas interesuj¹cego wyrobu oraz bêd¹ stanowi³y odniesienie do prowadzonej w dalszej kolejnoœci oceny zgodnoœci. Czêsto mo e zdarzyæ siê tak, e w zale noœci od badanego wyrobu bêdzie mia³a zastosowanie jedna regulacja lub kilka regulacji prawnych. I tak wyroby AGD nieelektryczne gazowe podlegaj¹ pod Dyrektywê GAD. Sposób przeprowadzania wyboru regulacji prawnych maj¹cych zastosowanie do wyrobu wynika z analizy zapisów tych regulacji i przeznaczenia wyrobu. W nielicznych przypadkach wyrobów, kiedy ma zastosowanie kilka regulacji prawnych, mo na mieæ w¹tpliwoœci co do ich w³aœciwego przyporz¹dkowania. Tak na przyk³ad jest dla pralek bêbnowych, gdzie niektóre organizacje europejskie prowadz¹ce ocenê zgodnoœci, wyró niaj¹ po analizie przypadki wy³¹czenia spod Dyrektywy MD, w zale noœci od zastosowanej pojemnoœci bêbna pralki. Generalnie trzeba stwierdziæ, e je eli wyrób podlega pod kilka regulacji prawnych to ocenê zgodnoœci trzeba przeprowadziæ z ka dym z przepisów chyba, e s¹ tam zawarte wyraÿne zapisy, który przepis nale y tylko uwzglêdniæ. Przyk³adowo do wyrobów elektrycznych AGD zasilanych napiêciem wy szym ni bezpieczne bêdzie mia³a zastosowanie na pewno Dyrektywa LVD w wielu przypadkach równie Dyrektywa EMC a ponadto w zale noœci od wyrobu: Dyrektywa MD, Dyrektywa PED b¹dÿ Dyrektywa RAD. Do wyrobów elektro-mechanicznych typu, np. kosiarka do trawy ma zastosowanie: Dyrektywa LVD, Dyrektywa EMC, Dyrektywa MD, Dyrektywa 84/538/EEC. 24

25 1.7. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów bran y AGD Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem wyrobów wg Dyrektywy LVD (73/23/EEC) Dyrektywa LVD Dyrektywa ma zastosowanie do sprzêtu elektrycznego przeznaczonego do stosowania przy napiêciu z zakresów miêdzy 50V i 1000V pr¹du przemiennego oraz miêdzy 75V i 1500V pr¹du sta³ego z wy³¹czeniem sprzêtu i zjawisk opisanych w za³¹czniku 2 do Dyrektywy. a) Warunki ogólne sprzêt elektryczny powinien byæ oznakowany podstawowymi cechami, których znajomoœæ i przestrzeganie s¹ warunkiem bezpiecznego u ytkowania i stosowania tego sprzêtu lub, jeœli to nie jest mo liwe, cechy te powinny byæ podane w dokumentacji towarzysz¹cej, nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny zostaæ umieszczone bezpoœrednio na sprzêcie elektrycznym lub w przypadku braku takiej mo liwoœci, na opakowaniu, sprzêt elektryczny ³¹cznie z jego czêœciami sk³adowymi, powinien byæ wykonany w taki sposób, aby zapewnia³ bezpieczny i prawid³owy monta i przy³¹czenie, sprzêt elektryczny powinien byæ zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniaj¹cy jego zgodnoœæ z zasadami ochrony przed wszelkimi zagro eniami, podanymi w punktach b) i c) niniejszych wymagañ, pod warunkiem, e sprzêt ten jest u ytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymywany. b) Ochrona przed zagro eniami stwarzanymi przez sprzêt elektryczny Zgodnie z punktem a) niniejszych wymagañ, powinny zostaæ przewidziane œrodki techniczne w celu zapewnienia aby: osoby oraz zwierzêta domowe by³y odpowiednio chronione przed niebezpieczeñstwem urazu fizycznego lub inn¹ krzywd¹ mog¹c¹ powstaæ w wyniku dotyku bezpoœredniego lub poœredniego, nie powsta³y temperatury, ³uki lub promieniowanie mog¹ce spowodowaæ niebezpieczeñstwo, ssoby, zwierzêta oraz inne mienie by³y odpowiednio chronione przed niebezpieczeñstwem o charakterze nieelektrycznym, które jak wynika z doœwiadczenia, mo e byæ spowodowane przez sprzêt elektryczny, izolacja urz¹dzenia powinna byæ odpowiednia do przewidywanych warunków pracy. 25

26 c) Ochrona przed zagro eniami mog¹cymi powstaæ wskutek oddzia³ywania czynników zewnêtrznych na sprzêt elektryczny Zgodnie z punktem a) niniejszych wymagañ, powinny zostaæ przewidziane œrodki techniczne w celu zapewnienia, aby: sprzêt elektryczny spe³nia³ przewidywane wymagania mechaniczne tak, by osoby fizyczne, zwierzêta domowe oraz mienie nie by³y nara one na niebezpieczeñstwo, sprzêt elektryczny by³ odporny na wp³ywy niemechaniczne w przewidywanych warunkach otoczenia w taki sposób, eby osoby, zwierzêta domowe oraz mienie nie by³y nara one na niebezpieczeñstwo, sprzêt elektryczny nie narazi³ osób, zwierz¹t domowych oraz mienia na niebezpieczeñstwo zwi¹zane z daj¹cymi siê przewidzieæ warunkami przeci¹ enia. Dla Dyrektywy LVD obowi¹zuje modu³ A oceny zgodnoœci pozwalaj¹cy producentowi wyrobu przeprowadziæ ocenê zgodnoœci we w³asnym zakresie w oparciu o odpowiednio przygotowan¹ dokumentacjê. Ocena zgodnoœci mo e obejmowaæ zarówno fazê projektowania jak i produkcji wyrobu. Po przeprowadzeniu oceny zgodnoœci producent wystawia Deklaracjê Zgodnoœci EC, która powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane: nazwê i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego w UE, identyfikacjê i opis wyrobu, odniesienie siê do Dyrektywy i norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób znakowano CE, dane personalne osoby upowa nionej do z³o enia podpisu w imieniu dostawcy. Omówienie znakowania zgodnoœci na wyrobie powinno sk³adaæ siê z liter CE wg wzoru z za³¹cznika III Dyrektywy. Znakowanie CE wyrobu, które przeprowadza producent powinno byæ dokonywane na wyrobie, a je eli jest to niemo liwe na opakowaniu b¹dÿ w instrukcji lub gwarancji. Minimalna wysokoœæ znaku nie powinna byæ mniejsza ni 5 mm. Zabronione jest umieszczanie oznaczeñ, które mog³y byæ mylnie interpretowane. 26

27 Modele oceny zgodnoœci z Dyrektyw¹ LVD oraz zharmonizowane wymagania techniczne Implementacjê ogólnego modelu oceny zgodnoœci metod¹ krok po kroku do Dyrektywy LVD z uwzglêdnieniem wyrobów bran y AGD, przedstawiono szczegó³owo poni ej (w nawiasach podano powo³ania na odpowiednie zapisy Dyrektywy). Krok (1) (1a) okreœlenie pozycji prawnej dostawcy wyrobu w ³añcuchu dostawców wyrobu na rynek; sprawdzenie czy dyrektywa ma zastosowanie do badanego wyrobu (art. 1), (1b) sprawdzenie czy wyrób jest na liœcie wyrobów wy³¹czonych spod Dyrektywy (za³¹cznik II, art. 12). Krok (2) przegl¹d zasadniczych wymagañ dotycz¹cych wyrobu oraz zagro eñ zwi¹zanych z jego stosowaniem (za³¹cznik I). Powstaje wykaz wymagañ bezpieczeñstwa i zagro eñ powodowanych przez wyrób. Krok (3) przegl¹d dokumentów normatywnych zwi¹zanych z wyrobem (normy zharmonizowane EN (art. 5), normy i przepisy IEC (art. 6), normy krajowe (art. 7). Krok (4) decyzja co do wyboru sposobu wykazania zgodnoœci (pe³ne zastosowanie norm zharmonizowanych, czêœciowe zastosowanie norm uznanych przez Komisjê, zastosowanie wymagañ podstawowych). Zasady tworzenia wykazu dokumentów odniesienia do oceny bezpieczeñstwa wyrobu s¹ w kolejnoœci nastêpuj¹ce: je eli istnieje norma wyrobu na bezpieczeñstwo to ona jest podstawowym dokumentem, je eli istnieje norma wyrobu, która zawiera tylko wybrane wymagania na bezpieczeñstwo, to uzupe³niaj¹cych wymagañ nale y szukaæ w normie ogólnej bezpieczeñstwa na grupê wyrobów, je eli istnieje norma wyrobu, która nie porusza aspektów bezpieczeñstwa, to wymagania powinny byæ okreœlone w oparciu o normê ogóln¹ bezpieczeñstwa obejmuj¹c¹ swoim zakresem ten wyrób. Za racjonalny dalszy sposób postêpowania nale y uznaæ rozwiniêcie w³aœciwych dla wyrobu norm odniesienia do postaci programu sprawdzeñ zwanego Specyfikacj¹ Techniczn¹ Bezpieczeñstwa. 27

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel. (32) 781-58-61; fax (32) 781-58-60 www.pup.tychy.pl Tychy, dnia 19.09.2012r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

numer telefonu :... numer faxu:... adres e-mail: numer konta bankowego...

numer telefonu :... numer faxu:... adres e-mail: numer konta bankowego... 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo