3.3. Mapa pozycjonowania projektów inwestycyjnych i społecznych powiatu bełchatowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.3. Mapa pozycjonowania projektów inwestycyjnych i społecznych powiatu bełchatowskiego 2005 2013"

Transkrypt

1 3.3. Mapa pozycjonowania projektów inwestycyjnych i społecznych powiatu bełchatowskiego I. Krajowa Pomoc Publiczna 1. Senat RP Pomoc Senatu dla Polonii 2004 r. 1 Zadania o charakterze programowym Priorytet I: Wspieranie rozwoju edukacji w środowiskach Polonii i Polaków za granicą w zakresie: a) nauczania języka polskiego, b) stypendiów dla młodzieŝy, w szczególności - studiującej w krajach zamieszkania, c) dofinansowywania i dotowania publikacji edukacyjnych oraz działalności mediów, utrwalających toŝsamość narodową i więzi Polonii z macierzą; Priorytet II: Wspieranie upowszechniania kultury polskiej i sportu wśród Polonii i Polaków za granicą, poprzez dofinansowywanie: a) prezentacji polskiej kultury i sztuki w środowiskach polonijnych, b) organizowania festiwali i olimpiad w Polsce dla dzieci i młodzieŝy oraz kursów dla organizatorów tych przedsięwzięć w środowiskach polonijnych, Priorytet III: Dofinansowywanie funkcjonowania organizacji polonijnych i zadań realizowanych przez nie w swoich środowiskach,

2 Priorytet IV: Dofinansowywanie pobytów polskich dzieci i polskiej młodzieŝy zza granicy na koloniach, zimowiskach, pobytach leczniczych i rehabilitacyjnych, Priorytet V: Udzielanie pomocy charytatywnej dla Polaków w trudnej sytuacji Ŝyciowej i losowej, Priorytet VI: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpracy gospodarczej z Polską. Zadania o charakterze inwestycyjnym Priorytet I: Rozbudowa i remont szkół polskich na Litwie, Białorusi i Ukrainie, Priorytet II: Remont siedzib organizacji polonijnych. 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stypendia dla Młodych Naukowców 3. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 3.1. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji z dnia 20 marca 2002 roku dotycząca pomocy dla przedsiębiorstw na nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami Przygotowanie polskich pracowników do potrzeb inwestorów zagranicznych, realizujących inwestycje w Polsce 3.3. Dopłaty do kredytów na restrukturyzacje przemysłu lekkiego

3 bądź 3.4. Program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie koszów uzyskania certyfikatu wyrobu 3.5. Zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego Priorytet I: Ograniczenie negatywnych społecznych skutków procesu restrukturyzacji sektorów. Działanie Usługi dla osób zagroŝonych utrata pracy zwalnianych w wyniku prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia Działanie Wspieranie powstawania I rozwoju prowadzenia własnej działalności gospodarczej Działanie Wsparcie pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych beneficjentów programu Priorytet II Poprawa konkurencyjności obszarów objętych skutkami restrukturyzacji Działanie Poprawa dostępności kapitału Poddziałanie.1. Poprawa dostępności kapitału dla MSP Poddziałanie.2. Poprawa dostępności kapitału dla wspólnot mieszkaniowych Działanie. Wzmocnienie infrastruktury lokalnej I regionalnej 3.6. Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

4 Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa śląskiego Działanie Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego Działanie Tworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw Działanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Działanie Rozwój instytucjonalny Poddziałanie 1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Poddziałanie 2. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Priorytet II: Wzmocnienie zasobów ludzkich Działanie. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych Działanie. Reorientacja zawodowa Działanie. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Działanie. Integracja zawodowa i społeczna grup szczególnego ryzyka Działanie. Perspektywy dla młodzieŝy Działanie. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

5 Działanie. Aktywizacja i reorientacja zawodowa oraz działania osłonowe dla osób tracących prace w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego Priorytet III: Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego Działanie 3.1. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim Poddziałanie 3. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo Poddziałanie 3. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 3. Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje Poddziałanie 3. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Działanie 3.2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności Poddziałanie 3.. Wsparcie dla powstawania nowych firm Poddziałanie 3.. Regionalna strategia innowacji Poddziałanie 3.. Wzmocnienie współpracy między badawczo-rozwojową sferą a gospodarką Działanie 3.3. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 3.4. Rozwój sektora rolno-spoŝywczego Działanie 3.5. Rozwój sektora turystyki

6 3.7. Azbest likwidacja zagroŝeń dla Polski 3.8. Dofinansowanie kosztów realizacji branŝowych projektów promocyjnych 3.9. Kapitał dla przedsiębiorczości - Rządowy program rozbudowy systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach Portal Promocji Jakości na lata PROGRAM PROMOCJI GOSPODARCZEJ POLSKI DO ROKU PROGRAM RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA I PRZETWÓRSTWA SIARKI W POLSCE Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń 4. Ministerstwo Kultury 4.1. Programy Operacyjne Narodowej Strategii Rozwoju Kultury PO Dziedzictwo Kulturowe Rewitalizacja zabytków ruchomych i nieruchomych Rozwój kolekcji muzealnych 2. PO Znaki czasu 3. PO Promesa Ministra Kultury 4. PO Promocja Czytelnictwa

7 Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów 4.2. Rozwój sektora ksiąŝki i promocja czytelnictwa 4.3. Rozwój czasopism kulturalnych 5. PO Media z kulturą 6. PO Rozwój inicjatyw lokalnych 7. PO Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą 8. PO Promocja twórczości 9. PO Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury 10. PO Obserwatorium kultury 11. PO promocja polskiej kultury za granicą 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 5.1. Subwencja ogólna I. Korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez Główny Urząd Statystyczny na etapie tworzenia baz danych oraz błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu przy agregowaniu danych statystycznych oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 56

8 - II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań w I półroczu roku budŝetowego 2004 polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek. - III. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r. polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez JST w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek. - IV. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w roku szkolnym 2004/2005, w stosunku do stanu na dzień 30 września 2003 r. - V. Dofinansowanie kosztów związanych z odprawami dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. - VI. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych. - VII. Dofinansowanie remontów

9 - VIII. Dofinansowanie JST w zakresie wyposaŝenia nowo wybudowanych (oddanych do uŝytku w 2004 r. lub w okresie od 1 września do 31 grudnia 2003 r.) obiektów szkół i placówek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji. - IX. Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych gabinety profilaktyczne, zgodnie z "ZałoŜeniami do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania". - X. Dofinansowanie kosztów organizowania od dnia członkostwa Polski w Unii Europejskiej dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. - XI. Inne zadania o nietypowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (z wyłączeniem dofinansowania zadań o charakterze inwestycyjnym oraz urlopów dla poratowania zdrowia) Projekty współpracy i wymiany dzieci i młodzieŝy

10 - wynikające z umów międzynarodowych wiąŝących RP, - realizowane przez organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje młodzieŝowe, - zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi dla szkół i placówek, - wynikające z planu pracy Biura ds. MłodzieŜy, 5.3. Środki na wspomagającą działalność badania (DWB) - wydawniczą (monografie i czasopisma naukowe) jeśli wydawcą jest jednostka wnioskująca, - działalność bibliotek naukowych wyłącznie w odniesieniu do biblioteki głównej, - promocję, upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych i naukowotechnicznych (konferencje i sympozja naukowe, udział w targach i wystawach), 6. Ministerstwo Rolnictwa 6.1. Kredyty preferencyjne - Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - Kredyty na skup i przechowywanie niektórych produktów rolnych - Kredyty na przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezonowych nadwyŝek mleka w proszku, masła, serów twardych, półtusz wieprzowych i miodu - Kredyty na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich

11 Linia Inwestycyjna podstawowa symbol IP - Kredyty branŝowe - kredyt na zakup gruntów rolnych (KZ) - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - kredyt dla młodych rolników - Kredyty dla grup producentów rolnych powstałych na mocy ustawy z dnia 15 września 2000r. - kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy - Kredyt na tworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego - kredyty na przedsięwzięć realizację w rolnictwie i działach specjalnych w produkcji rolnej mających na celu wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej - Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie - Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach Ŝywiołowych 7. Ministerstwo Nauki I Informatyzacji 7.1. Narodowy Program FORESIGHT 7.2. Projekty badawcze 7.3. Projekty celowe 7.4. Badania archeologiczne 7.5. Aplikacje sieciowe w zakresie baz wiedzy 7.6.Aplikacje komunikacyjne dla środowiska pracowników 60

12 II. 7.7.Współpraca naukowa z zagranicą Fundusze pomocowe UE 1. PHARE II PROGRAM PHARE II SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA SSG 1. Infrastruktura podstawowa: 1. Transportowa 2. Telekomunikacyjna 3. Energetyczna 4. Ochrona środowiska i wody 5. Ochrona zdrowia 6. Przemysł i usługi 7. Turystyka 2. Zasoby ludzkie 1. Edukacja 2. Szkolenia 3. Badania i rozwój 3. ROZWÓJ SEKTORA MSP 3.1. Rozwój firmy PHARE 2003 Komponent 1 Sektorowy Program: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Dotacje na usługi doradcze 1.Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Wstęp do Jakości 3.ŚcieŜka od innowacji do biznesu 1. Finansowanie Rozwoju przedsiębiorstw 5. Dostęp do usług innowacyjnych Dotacje na inwestycje 1.. Dotacja inwestycyjna na wdroŝenie nowoczesnej technologii

13 1.. Dotacja inwestycyjna na wdroŝenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie produkcji lub usług 3. PoŜyczka na innowacje Komponent 2 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w MSP. Dotacje na usługi doradcze w zakresie dostosowania MSP do wymogów i norm BHP obowiązujących w UE. Dotacja inwestycyjna na zakup ochronnego sprzętu i wyposaŝenia lub wymianę sprzętu niezgodnego wymogami BHP Komponent 3 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w Polsce 3.1. Dotacja na usługi doradcze 3. Program Rozwoju Przedsiębiorstw 3. Program rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych 3. Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw 3.2. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych FDI 4. DLA INSTYTUCJI 1. Na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości 2. Fundusze poŝyczkowe 3. Fundusze poręczeniowe FUNDUSZE COUNTERPART FUNDS (CPF)

14 Działanie 1 Pomoc techniczna dla ministerstw i urzędów centralnych związana z przygotowaniami do członkostwa i wdraŝaniem programów pomocy przedakcesyjnej Działanie 2 Program administracji samorządów i innych partnerów w kontekście absorpcji funduszy strukturalnych (FS) 2003/2004 Działanie 3 Program szkoleń administracji samorządów i innych partnerów w kontekście przygotowania do funkcjonowania w ramach UE Działanie 4 Wsparcie procesu rozszerzonej decentralizacji programów pomocy przedakcesyjnej Działanie 5 Wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych w kontekście integracji europejskiej Działanie 6 Wsparcie działań informacyjnych UKIE Działanie 7 Ocena ex-post realizacji wybranych przedsięwzięć finansowych w ramach MoU z PROGRAM ACCESS 1. Małe Projekty 2. DuŜe Projekty 1.4 PHARE 2003 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 1. Małe projekty 2. Średnie projekty SMALL PROJECTS FACILITY SPF 63

15 III. FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONALNYCH PHARE CBS 2. ISPA. Transport. Ochrona środowiska Instrumenty finansowe UE. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.1Infrastruktura drogowa. Infrastruktura transportu publicznego. 2. Infrastruktura ochrony środowiska 3.Regionalna infrastruktura społeczna 3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna. 3.2.Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. 4.Rozwój turystyki i kultury 5.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6.Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach 64

16 Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy i moŝliwość kształcenia ustawicznego w regionie 2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 5. Promocja przedsiębiorczości 6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet 3: Rozwój lokalny 1. Obszary wiejskie 2. Obszary podlegające restrukturyzacji 3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. 4. Mikroprzedsiębiorstwa 5. Lokalna infrastruktura społeczna 5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Priorytet 4 Pomoc techniczna 1. Wsparcie procesu wdraŝania ZPORR wydatki limitowane 2. Wsparcie procesu wdraŝania ZPORR wydatki nie limitowane

17 3. Działania informacyjne i promocyjne. SPO - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 1.Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu. 2.Poprawadostepności do zewnętrznego źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Dokapitalizowanie funduszy mikro-poŝyczkowych.. Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych.. Wspieranie powstawania funduszy kapitału zaląŝkowego typu seed capital. 3.Tworzenie korzystnych warunków dala rozwoju firm 4.Wzmocnienie współpracy między strefa badawczo-rozwojową a gospodarką 4.1. Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi

18 4.2. Inwestycje związane z budową, laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposaŝeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki Projekty badawcze realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii-foresight. 5.Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Priorytet II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw 3.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje 4.Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 67 Strategia dla Powiatu Bełchatowskiego modernizacją i wyposaŝeniem

19 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 4.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodnościekowej 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Priorytet III Pomoc techniczna 1.Wsparcie zarządzania SPO 2.Komputeryzacja oraz wyposaŝenie w sprzęt biurowy instytucji zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie SPO 3.Informacja i promocja działań SPO 4.Wsparcie jednostki oceny. SPO - Transport i Gospodarka Morska Priorytet 1: ZrównowaŜony gałęziowo rozwój systemu transportowego Działanie 1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach. Przebudowa linii kolejowych Zakup pasaŝerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych Działanie 2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich.. Poprawa dostępu do portów morskich od strony morza. Poprawa infrastruktury w portach morskich 68

20 Poprawa dostępu do portów morskich od strony lądu Działanie 3. Rozwój systemów intermodalnych Budowa centrów logistycznych 3.2. Budowa terminali kontenerowych Priorytet 2: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 1. Budowa i przebudowa dróg krajowych. Budowa autostrad Budowa dróg ekspresowych Przebudowa dróg krajowych Działanie 2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Działanie 3. WdraŜanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 3.1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych 3.2. Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego Priorytet 3: Pomoc techniczna Działanie 1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPO-TGM. Działanie 2. Informacja i promocja SPO-TGM..2. Europejski Fundusz Socjalny SPO RZL Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 1.Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 2.Perspektywy dla młodzieŝy 69

21 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4.Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5.Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6.Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 1.Zwiększenie dostępu do edukacji promowanie kształcenia ustawicznego 2.Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 3.Rozwój kadr w nowoczesnej gospodarki 4.Wsparcie zdolności administracyjnych Priorytet III Pomoc techniczna 1.Wspieranie zarządzania SPO RZL 2.Informacja i promocja działań SPO RZL 3.Zakup sprzętu komputerowego.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego Priorytet I Wpieranie zmian i dostosowanie w rolnictwie 1.Inwestycje w gospodarstwach rolnych 2.Ułatwianie startu młodym rolnikom 3.Szkolenia 70

22 4.Wparcie doradztwa rolniczego 5.Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Priorytet II ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich 1.Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i / lub poŝarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych 2.Scalanie gruntów 3.Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego 4.RóŜnicowanie działalności rolniczej i zbliŝonej do rolnictwa w celu zapewnienia róŝnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 5.Zagospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 6.Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 7.PilotaŜowy program LIDER Priorytet III Pomoc techniczna 2. Specjalny Instrument Finansowania Rybołówstwa SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet I Dostawanie nakładu połowowego do zasobów: 1.Złomowanie 2.Przeniesienie do działalności innej niŝ rybołówstwo 3.Wspólne przedsięwzięcia Priorytet II Odnowa i modernizacja statków rybackich

23 1.Budowa nowych statków 2.Modernizacja startów rybackich 3.Wycofanie statków rybackich (bez korzystania ze środków publicznych) Priorytet III Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, Chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe 1.Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych 2.Chów i hodowla ryb 3.Rybackie urządzenia portowe 4.Przetwórstwo i rynek rybny 5.Rybołówstwo śródlądowe Priorytet IV Inne działania 1.Rybołówstwo przybrzeŝne 2.Działanie społeczno-ekonomiczne 3.Promocja 4.Działania organizacji obrotu rynkowego 5.Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe 6.Działanie innowacyjne i inne Priorytet V Pomoc techniczna.fundusz SPÓJNOŚCI 2.. Transport 1.Rozwój sieci transeuropejskich 2.Wspieranie transportu kolejowego i transportu łączonego 3.Rozwój platform łączących róŝne sposoby transportu 4.Poprawa organizacji ruchu.2. Środowisko 1.Poprawa jakości wód powierzchniowych

24 Polepszenie jakości dystrybucji wody przeznaczonej do spoŝycia 3.Poprawa jakości powietrza 4.Racjonalizacji gospodarki odpadami 5.Ochrona powierzchni ziemi 6.Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. INICJATYWY WSPÓLNOTY 1. Program LEADER 1.Wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich 2.Wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy 3.Tworzenie sieci obszarów wiejskich UE zarówno objętych pomocą LEADER jak i niekorzystających z tej pomocy 2. Program EQUAL 1.Walka z dyskryminacją na rynku pracy 2.Tworzenie baz danych projektów prowadzonych w poszczególnych krajach (mających na celu wymianę lepszą informacji i promowanie dobrych praktyk ) 3.Wspólne inicjatywy Komisji i państw członkowskich propagujące doświadczenia i priorytety wskazane w programie EQUAL 3. Program INTERREG Priorytet I Współpraca ponadgraniczna 1. Promocja rozwoju obszarów wiejskich i miejskich 2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (równieŝ w sektorze turystycznym) 73

25 Rozwój inicjatyw lokalnych zmierzających do zwiększenia miejsc pracy 4. Pomoc w reintegracji z rynkiem pracy 5. Badania i rozwój, szkolnictwo, kultura, komunikacja, zdrowie, ochrona cywilna 6. Wspieranie ochrony środowiska 7. Poprawa infrastruktury transportowej, systemów wodnych I energetycznych 8. Współpraca w dziedzinie sprawiedliwości i administracji Priorytet II Współpraca ponadnarodowa 1. Ustanowienie strategii rozwoju regionalnego na poziomie ponadnarodowym przez co rozumie się współpracę między miastami lub strefami miejskimi oraz strefami regionalnym 2. Ułatwianie komunikacji między regionami poprzez zapewnienie skutecznego systemu transportu i dostępu społeczeństwa informacji 3. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, w szczególności zasobów wodnych W przypadku regionów ultraperyferyjnych celem jest równieŝ integracja ekonomiczna i poprawa współpracy tych regionów z regionami sąsiadującymi i państwami członkowskimi UE. Priorytet III Współpraca międzyregionalna 1. Wymiana doświadczeń miedzy państwami członkowskimi jak równieŝ z krajami trzecimi w odniesieniu do priorytetu I i II. 74

26 IV. 2. Współpraca w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, turystyki, kultury, środowiska. 4. Program URBAN 1.Wysoka stopa bezrobocia 2.Mała aktywność ekonomiczna wysoki stopień biedy 3.Konieczność rekonwersji wynikającej z trudności ekonomicznych i socjalnych 4.DuŜa liczba imigrantów, mniejszości etnicznych 5.Niska stopa edukacji 6.Wysoka przestępczość 7. Zdegradowane środowisko Programy Wspólnot Unii Europejskiej 1. SZÓSTY PROGRAM RAMOWY UE Genomika i biotechnologia dla zdrowia Technologie Społeczeństwa Informacyjnego Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Jakość i bezpieczeństwo Ŝywności ZrównowaŜony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy. Działania specyficzne - szerszy zakres badań Nie-nuklearne działania Joint Research Centre (JRC) (Wspólnego Centrum Badawczego)

27 Priorytet 2 Tworzenie Obszaru Badań Europejskich (ERA). Badania i innowacje. Zasoby ludzkie. Infrastruktura badawcza. Nauka i społeczeństwo Priorytet 3 Wzmacnianie podstaw ERA (Obszaru Badań Europejskich) 3.1. Wsparcie koordynacji działań 3.2. Wsparcie spójnego rozwoju polityk II. EUROATOM III. Instrumenty 1. Sieci lub centra doskonałości 2. Projekty zintegrowane (Integrated Projects IP) 3. Działania związane z art. 169 Traktatu (wspólne działania programów krajowych, dla krajów członkowskich) 4. Projekty nakierowane na badania i innowacje 5. Specyficzne projekty badawcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) - kooperacyjne projekty badawcze - kolektywne projekty badawcze zgłaszane przez stowarzyszenia lub związki MSP danego sektora przemysłu. 6. Akcje mające na celu szeroko pojętą promocję zasobów ludzkich oraz mobilność 7. Akcje kooperacyjne 8. Specyficzne akcje wspierające 9. Inicjatywy dotyczące zintegrowanej infrastruktury IV. Konkursy

28 Projekty CRAFT Co-operative Research Projects Priorytet tematyczny: Horyzontalne działania badawcze na rzecz MŚP 2. Projekty COOLECTIVE RESEARCH Coolective Research Projects Priorytet tematyczny: Horyzontalne działania badawcze na rzecz MŚP 2. Program econtent. Poprawienie dostępu do zasobów europejskiego publicznego sektora informatycznego oraz umoŝliwienie maksymalnego wykorzystania baz danych. Rozwój infrastruktury lingwistycznej sieci teleinformatycznych, jakości i rzetelności informacji dostępnych poprzez Internet. Stymulowanie rozwoju i dynamiki rynku informacji 3. Program Inteligentna Energia dla Europy IEdE 3.1. Save II (poprawa efektywności energetycznej) 3.2. Alterner II (odnawialne źródła energii) 3.3. Steer (energia w transporcie) 3.4. Coopener (międzynarodowa współpraca w zakresie energii) 4. LEONARDO DA VINCI 4.1. Zwiększenie szans na rynku pracy 4.2. Promowanie współpracy 4.3. Wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia i szkolenia zawodowego 4.4. Inwestowanie w zasoby ludzkie 77

29 Wykorzystanie potencjału informatyki i technologii komunikacyjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym 4.6. Poprawa przejrzystości kwalifikacji zawodowych 5. SOKRATES II 5.1. ERASMUS 5.2. COMENIUS 5.3. LINGUA 5.4. MINERVA 5.5. GRUNDTVIG 5.6. ARION 5.7. NARIC 5.8. EURYDICE 6. PROGRAM MŁODZIEś 6.1. MłodzieŜ dla Europy wymiana młodzieŝy 6.2. Wolontariat Europejski 6.3. Inicjatywy MłodzieŜowe 6.4. Wspólne Działania 6.5. Działania wspierające 7. Program KULTURA W stronę obywatela 7.2. Nowe technologie rozwój kreatywności 7.3. Tradycja i innowacja synergia pomiędzy przeszłością i przyszłością 8. PROGRAM MEDIA PLUS 8.1. Międzynarodowa współpraca mediów 8.2. Tworzenie sieci informacji 8.3. Wspieranie produkcji i dystrybucji mediów 8.4. Organizacja szkoleń 8.5. Media szkolne 8.6. Dotacje i poŝyczki - SZKOLENIA 78

30 FESTIWALE - DYSTRYBUCJA - AGENCI SPRZEDAśY - TV BROADCASTING EMISJE TV, DYSTRYBUCJA TV - POKAZY, WYSTAWY - DEVELOPMENT - PROMOCJA - PROJEKTY PILOTAśOWE 9. Program LIFE III 9.1. Rozwój i planowanie przestrzenne 9.2. Gospodarka wodna 9.3. Ograniczanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko 9.4. Gospodarka odpadami 9.5. Zintegrowana polityka produktowa 10. Program Marco Polo 11. Program dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości 12. Program Wsparcia Walki z Bezrobociem 13. Program TELECOM 14. Program Public Health (działania na rzecz zdrowia publicznego) 15. Programy Społeczne Zwalczanie wykluczenia społecznego Równouprawnienie kobiet i męŝczyzn Zwalczanie dyskryminacji Działania wspierające zatrudnienie 79

31 Program IDA (koordynacja i wspieranie działań w obrębie systemów eleinformatycznych tworzonych w administracji krajów członkowskich oraz instytucjach UE) 17. AGIS, program strukturalny dla policyjnej i sadowej współpracy w sprawach kryminalnych 18.AL - INVEST 19. ALFA (drugi faza) 20. Apel dla propozycji z zamiarem otrzymania stypendium na polu transportu i dla organizowania konferencji w dziedzinie energii i transportu (reguła dla wprowadzania nowej Finansowej regulacji i aplikacji vademecum w zarządzaniu stypendiami 21. ARGO - program działania dla administracyjnej współpracy na polu zewnętrznych granic, wiz, schronienia i imigracji. 22. ASIA - INVEST 23. Azja Link 24. Badania i energii jądrowej 25. Bawełna 26. CARDS - Pomoc wspólnoty dla Rekonstrukcji, Rozwoju i Stabilizacji 27. DAPHNE 28. Dostawa i dystrybucja Ŝywności dla osób najuboŝszych we Wspólnocie 29. Działanie przeciw Antypersonalnym Praktykom 30. EC - US Program dla korporacji działających na polu studiów wyŝszych i zawodowej edukacji i treningu 80

32 ECHO finansowa pomoc humanitarna 32. ENEA pilotaŝowy program dotyczący mobilności starszych ludzi 33. ETF Start-up Facility 34. EU-Asia Pro Eco 35. Euratom - PoŜyczki 36. Euro Info Centre Network 37. Europejska Inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka 38. Europejska integracja działalności organizacji ze świata akademickiego 39. Europejski Fundusz dla Uchodźców 40. Europejskie Joint Ventures (JEVs). 41. Finansowanie nie jest dla programów ale dla określonych operacji. 42. HRTP - Japoński Przemysł 43. Informacja, konsultacja i udział reprezentantów przedsięwzięć 44. Kampania, by konsumpcję wypromować oliwy z oliwek w krajach trzecich. 45. Mechanizm wspólnoty by ułatwić wzmocnioną współpracę w cywilnych interwencjach pomocy 46. MEDA 47. Miary informacji się wiąŝące z wspólną polityka rolną 48. Nowatorskie miary 49. Ochrona lasów Wspólnoty przeciw atmosferycznemu zanieczyszczeniu 50. Oliwa z oliwek i oliwki 81

33 51. Organizacja wspólnego rynku bananów 52. Organizacja wspólnego rynku dla chmielu 53. Organizacja wspólnego rynku dla cukru 54. Organizacja wspólnego rynku dla jajek. 55. Organizacja wspólnego rynku dla mięsa z drobiu 56. Organizacja wspólnego rynku nasion 57. Organizacja wspólnego rynku wołowiny i cielęciny 58. Organizacja wspólnego rynku tytoniu. 59. Organizacja wspólnego rynku wieprzowiny 60. Orna polityka zbiorów dotycząca zboŝa, zbóŝ oleistych, zbiory białka, lnu, konopi 61. Plan pomocy dla producentów owocujących drzew cytrusowych 62. Plan pomocy dla produkcji wysuszonej paszy 63. Polityka handlowa i program dostępności rynku 64. Polityka krochmalu 65. Polityka ryŝu 66. Pomoc dla polityki populacji i programów w krajach rozwijających się 67. Pomoc dla przetwarzania lnu i słomy konopi dla produkcji włókna 68. Pomoc dla pszczelarstwa 69. Pomoc techniczna w inicjatywie i / albo w imieniu DG 70. Pomoc Ŝywnościowa i bezpieczeństwo Ŝywnościowe

34 71. Poparcie dla produkcji bawełny 72. Program działania wspólnoty promujący nie - rządowe organizacje w pierwszym rzędzie aktywnych na polu ochrony środowiska 73. Program działania wspólnoty przeciw dyskryminacji 74. Program działania wspólnoty w polu cywilnej ochrony ( ) 75. Program struktury dla sądowej współpracy w stosunkach cywilnych 76. Program w stosunku do strategii struktury Wspólnoty dla równości płci ( ). 77. Program wysokiego szczebla nagród dla badań - Ameryka Łacińska 78. Projekty promujące współpracę i stosunki handlowe z krajami Północnej Ameryki, Dalekiego Wschodu i Australii (USA, Kanada, Japonia Australia, Nowej Zelandia i Korea) 79. Promocja informacji produktów rolniczych w krajach trzecich 80. Promocja jabłek i owoców cytrusowych 81. Promowanie pełnej integracji środowiskowego wymiaru w procesie rozwoju krajów rozwijających 82. Promowanie utrzymania i zarządzania tropikalnych lasów i innych lasów w krajach rozwijających się

35 83. Rehabilitacja i operacje rekonstrukcyjne w krajach rozwijających się Rynek przetworzonych owoców i roślin 85. Rynek świeŝych owoców i roślin 86. Seed Capital Action 87. Sieć Centrów Przekazów Innowacji 88. Statystyczny Program Wspólnoty Struktura wspólnoty dla Młodej Wspólnoty - Program Działania w przygotowaniu moŝliwego do udźwignięcia rozwoju miejskiego 90. Struktura Wspólnoty dla współpracy w promocji moŝliwego do udźwignięcia cięŝaru miejskiego rozwoju 91. Struktura współpracy społeczności dla przypadkowego lub celowego zanieczyszczania mórz 92. Studia rynku i promowanie orzechów. 93. Stypendia do studentów studiujących interpretowanie konferencji. 94. Stypendia w dziedzinie transportu i dla organizacji konferencji w polu energii i transportu 95. Subwencje dla uniwersytetów organizujących kursy dla absolwentów 96. TACIS 97. TEMPUS III 98. URB - AL

36 V. 99. Walka przeciwko chorobom spowodowanym przez ubóstwo (HIV / AIDS, malaria i gruźlica) w krajach rozwijających się 100. Wiejskie programy rozwoju Wolny przepływ pracowników, koordynacja systemu bezpieczeństwa socjalnego i kroków zaradczych dla migrujących pracowników, włączając tych z poza Unii 102. Współfinansowanie z organizacjami pozarządowymi 103. Wspólna organizacja rynku świeŝych owoców i roślin Wspólna organizacja rynku mleka i produktów mlecznych 105. Wspólna organizacja rynku w przetworach owoców i roślin 106. Wspólna organizacja rynku wina 107. Wzrost i Środowisko 108. Zachowanie obozów koncentracyjnych jako historycznych pamiątek 109. Zaopatrzenie i pomoc dla partnerów we Wschodniej Europie i Centralnej Azji 110. EYES 2005 Europejski Rok Edukacji poprzez Sport LIS (Przymierze dla Społeczeństwa Informacyjnego) Mechanizmy Finansowe 5.1. Mechanizm Finansowy EOG Priorytet I Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska

37 Priorytet II Promowanie zrównowaŝonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Priorytet IV Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub słuŝby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Priorytet VI Badania naukowe 5.2. Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet I Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska Priorytet II Promowanie zrównowaŝonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast 86

38 VI. Priorytet IV Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub słuŝby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Priorytet VI Badania naukowe Priorytet VII WdraŜanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak równieŝ wzmacnianie sądownictwa Priorytet VIII Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w Ŝycie odpowiednich przepisów dotyczących projektów inwestycyjnych Priorytet IX Polityka regionalna i działania transgraniczne Priorytet X Pomoc techniczna przy wdraŝaniu acquis communautaire 5.3. Szwajcarski Mechanizm Finansowy PROGRAMY BILATERALNE RZĄDU RP 6.1. Duński Fundusz Inwestycyjny dla Europy Środkowej i Wschodniej (Dania) 1.Udziały kapitałowe 87

39 2.Poręczenia 3.Kredyty 4.Szkolenia 6.2. Program Business to Business (Dania) 1.Pomoc techniczna 2.Wspieranie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 6.3. Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości PLATO (Belgia) 6.4. Fundusz FINFUNG (Finlandia) 6.5. Kanadyjski Fundusz Współpracy 1.Wspieranie rozwoju organizacji społecznych i samorządowych 2.Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz kobiet, dzieci, młodzieŝy oraz osób niepełnosprawnych. 3.Ochrona środowiska 4.Public Sector Bridge doradztwo w zakresie planowania, rozwoju strategicznego oraz szkolenia 6.6. Kanadyjski Program PoŜyczkowy 6.7. Kanadyjsko-Polski Program Przedsiębiorczości (Kanada) 6.8. Program Pomost dla Biznesu (Kanada) 6.9. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 1.Wymianę młodzieŝy oraz budowę schronisk i miejsc spotkań dla młodzieŝy 2.Projekty w dziedzinie ochrony środowiska, transportu, telekomunikacji oraz inne inwestycje infrastrukturalne

40 3.Kształcenie i dokształcenie specjalistów z zakresu gospodarki 4.Utworzenie i działalność instytutów kultury oraz wspólne projekty badawcze i inne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne 5.Krzewienie języka i kultury niemieckiej w Polsce 6.Restaurowanie i zachowanie pomników kultury o europejskim i historycznym znaczeniu, jak teŝ tworzenie, rozbudowa i utrzymanie miejsc pamięci 7.Instytucje kościelne, charytatywne i społeczne oraz inicjatywy między innymi w dziedzinie ochrony zdrowia Fundacja im. Friedricha Eberta (Niemcy) 6.Problematyka integracji z Europejską Unią Fundacja Konrada Adenauera (Niemcy) 1.Restrukturyzacja 2.Rozwój regionalny 3.Rozwój lokalny 4.Współpraca przygraniczna 5.Reformy samorządu terytorialnego Fundacja im. Friedricha Naumana (Niemcy) Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy PNWM Jugendwerk (Niemcy) Norweski Plan Działań na rzecz krajów kandydackich (Norwegia) Mały Projekt Ambasady Niderlandów (KAP) (Holandia) 1.Wspomaganie realizacji projektów dotyczących bezrobocia

41 Wspomaganie realizacji projektów dotyczących kultury i oświaty 3.Wspomaganie realizacji projektów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy obywateli i urzędów Przedakcesyjny Program MATRA (Holandia) Fundusz Know How (Wielka Brytania) 1.Oświata 2.Zarządzanie gminą 3.Planowanie strategiczne 4.Wymiar lokalny integracji europejskiej 5.Stworzenie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej 6.Monitoring stanu gminy dla potrzeb zarządzania strategicznego British Executive Service Overseas BESO (Wielka Brytania) Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw (USA) Fundusz MIKRO Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (JICA) Program EcoLinks (USA) Szwedzka Agencja Rozwoju Międzynarodowego SIDA (Szwecja) 1.Promocja wspólnego bezpieczeństwa 2.Wsparcie dla pogłębienia kultury demokracji 3.Wsparcie dla procesu transformacji gospodarczej 90

42 4.Ochrona środowiska SWEDFUND International AB (Szwecja) Japońska Organizacja Wolontariuszy ds. Współpracy z Zagranicą (JOCV) Fundacja Francja-Polska 1.Rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym i lokalnym 2.Zmiany strukturalne w administracjach lokalnych 3.Problematyka zarządzania gminą 4.Rozwój obszarów wiejskich 5.Restrukturyzacja przemysłu i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 6.Integracja Polski z UE 7.Oświata Fundacja dla Polski 1.Wspomaganie organizacji pozarządowych w ich działalności dotyczącej edukacji, kultury, pomocy społecznej i samorządności 2.Wspieranie róŝnorakich aktywności społecznych dotyczących przystosowania obywateli do Ŝycia w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz zapobieganiu zagroŝeniom i patologiom społecznym Polsko Amerykańsko - Ukraińska Inicjatywa Współpracy (PAUCI) 1.Polityka makroregionalna 2.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 3.Rozwój samorządności Program GST (Holandia) 1.Doradztwo dla lokalnych samorządów w krajach Europy Środkowej kandydujących do UE

43 VII. 2.Wspomaganie i rozwój współpracy z samorządami w Holandii Agrobusiness Commodity Marketing Information (USA) 1.Program pomocowy dla branŝy rolno spoŝywczej przy analizie procesów rynkowych Citizens Democracy Corps (USA) Polsko- Amerykański Fundusz PoŜyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Polsko- Szwajcarska Komisja Środków Złotowych 1.Ochrona Środowiska 2.Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3.Kultura 4.Sektor energetyczny 5.MSP Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości PAEF (USA) PCB 2004-PROGRAM POMOCOWY PSO DLA NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (PCB) Programy Wielonarodowe Rządu RP 7.1. EKO-FUNDUSZ Priorytet I Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza) 1.Energetyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ( szczególnie biomasy, energii słonecznej oraz efektywnych ekonomicznie zastosowań pomp ciepła) 92

44 2.Oszczędności energii w systemach zaopatrzenia w ciepło na cele komunalno bytowe 3.Eliminacja emisji metanu ze starych wyrobisk węgla, kopalń węgla kamiennego oraz eliminacji biogazu powstającego w oczyszczalniach ścieków 4.Systemowych rozwiązań mających na celu istotne zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery powodowanych przez transport samochodowy na terenach miejskich Priorytet II Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód) 1.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach nadmorskich oraz w dorzeczu dolnej Wisły i Odry gdyŝ mają one istotny wpływ na jakość wód przybrzeŝnych Morza Bałtyckiego 2.Budowa oczyszczalni ścieków o kluczowym znaczeniu dla jakości wody pitnej dla największych aglomeracji miejskich 3.Ochrona wybranych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP przed infiltracją do nich zanieczyszczonych wód powierzchniowych 4.Ochrona wód na obszarach mających wpływ na waŝne obiekty przyrodnicze o randze międzynarodowej, decydujące o zachowaniu globalnej róŝnorodności biologicznej(parki narodowe i rezerwaty przyrody)

45 5.Ochrona przed zanieczyszczeniem jezior o wysokiej wartości przyrodniczej Priorytet III Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu) 1.Energetyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (szczególnie biomasy, energii słonecznej oraz efektywnych ekonomicznie zastosowań pomp ciepła) 2.Oszczędności energii w systemach zaopatrzenia w ciepło na cele komunalno bytowe 3.Eliminacja emisji metanu ze starych wyrobisk węgla, kopalń węgla kamiennego oraz eliminacji biogazu powstającego w oczyszczalniach ścieków 4.Systemowych rozwiązań mających na celu istotne zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery powodowanych przez transport samochodowy terenach miejskich Priorytet IV Ochrona róŝnorodności biologicznej 1.Wspieranie działań mających na celu bądź renaturyzację ekosystemów najcenniejszych z przyrodniczego punktu widzenia oraz ochronę gatunków roślin i zwierząt zagroŝonych wyginięciem lub stanowiących gatunki tarczowe. 2.Czynna ochrona przyrody na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody

46 VII I. 3.Ochrona najcenniejszych obszarów wodno-błotnych oraz zwiększenie retencji wody w lasach 4.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów leśnych oraz przebudowa drzewostanów w parkach narodowych i ich otulinach w celu zwiększenia ich róŝnorodności biologicznej 5.Aktywna ochrona zagroŝonych gatunków flory i fauny Priorytet V Gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych 1.Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych pochodzących od 50 tysięcy do 250 tysięcy mieszkańców 2.Eliminację odpadów niebezpiecznych przy zastosowaniu technik i technologii pochodzących z krajów donatorów 3.Rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi w przypadku udokumentowanego zagroŝenia dla zdrowia ludzi lub świata przyrody oraz braku sprawcy 7.2. Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych Projekt Umbrella 7.3. Global Environmental Facility 7.4. Program Inicjatywa EUREKA 7.5. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Fundacje europejskie i zagraniczne wspierające polskie inicjatywy pozarządowe M Corporation 95

47 Alexander von Humboldt Stiftung 8.3. Allavida 8.4. American Express Philantropy Program 8.5. Amerykańsko-Polsko-Izraelska Fundacja Shalom do Spraw Promocji Kultury Polskośydowskiej 8.6. Aspen Institute Non Profit Sector Research Fund 8.7. AT & T Foundation 8.8. Bradley Foundation 8.9. Carl Dusiberg Gesellschaft E.V Carnegie Corporation of the US Center For International Private Enterprise (CIPE) Charities aid Foundation Charity Know How 8.14 Charles Stewart Mott Foundation Citibank / Citicorp Foundation Civic Education Project Cottonwood Foundation Digital Corporate Contributions Program Environmental Know How Fund European Cultural Foundation European Mozart Foundation Exxon Corporate Giving Program The Felix Meritis Foundation Fondation De France Foundation European Dragon Foundation Europalia International Foundation Marcel International 96

48 Fondation Roi Baudouin Ford Foundation Fundusz Eurimages Consil de L Europe Friedrich Naumann Stiftung Friedrich Ebert Stiftung Found For The Development of The Carpathian Euroregion Fundacao Oriente Fundacion Canovas Del Castillo Fondation Charles Leopold Mayer Fondation Evens Stichting Gemeinnutzige Hertie- Stiftung Germann Marschal Fund of the United States Bernard van Leer Foundation GlaxoSmithKline 8.42 Goldman Sachs Foundation Haniel Stiftung Heinz Schwarzkopf Stiftung Junges Europa Interchurch Organisation for Development Cooperation International Foundation for Art. Research International AIDS Vaccine Initiative International Found for the Promotion of Culture International Youth Foundation Jacobs Foundation Juliana Welzijn Fonds Johnson & Johnson Contribution Fund J. Paul Getty Trust J.P.Morgan &Co.Inc King Baudouin Foundation 97

49 Korber Stiftung Kultur Kontakt Levi Strauss Foundation Mattel Foundation Met Prins Bernhard Fonds Microsoft EMEA Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina Milleukontakt Oost Europa Mobil Foundation National Forum Foundation (Freedom House) New Land Foundation Novib Open Society Fund Prague Otto Kinne Foundation Pollock-Krasner Foundation INC The Andrew W. Mellon Foundation The Bogliasco Foundation The Regional Environmental Center For Central The Reuter Foundation The Freudenberg Stiftung 8.76 The Sigrid Rausing Trust Rayne Foundation Robert Bosch Stiftung GmBH Rockefeller Brothers Fund Inc Ronald S. Lauer Foundation Smenwerkende Fondsen Miden-en Oost Europa Schweisfurth Stiftung 8.83.Soros Foundation Open Society Institute Stichting Doen 8.85.Stiftung Niedersachsen United Way International Volkswagen Stiftung 98

50 IX. X Westminster Foundation For Democracy WWF International ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius Fundusze inwestycyjne wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa 9.1. Polski Prywatny Fundusz Kapitałowy 9.2. CARESBAC-POLSKA S.A Nowy Fundusz Inwestycyjny Europy Wschodniej 9.4. Europejski Kapitał Odrodzenia 9.5. ALLIANCE SCANEAST FUND 9.6. COPERNICUS CAPITAL MANAGEMENT 9.7. EAST EUROPEAN FOOD FUND 9.8. Międzynarodowa Pomoc Polskim Przedsiębiorcom 9.9. Regionalne Fundusze Inwestycyjne Instytucje finansowe wspierające przedsięwzięcia gospodarcze realizowane przez samorządy terytorialne i MSP 1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) 1. MikropoŜyczki. Program Przekwalifikowań BŚ / Reorientacji Edukacja.2. Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej 3. Infrastruktura wiejska 1. Fundusz Małych Grantów 99

51 2. Europejski Bank Inwestycyjny. Kredyty na inwestycje infrastrukturalne na skalę lokalną 3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 3.1. Program Finansowania Sektora MSP 3. Linia kredytowa na kredyty obrotowe i inwestycyjne 3. Mikrokredyt 3. Mały kredyt 4. International Commercial Bank of China 4.1. Program kredytowania przedsięwzięć małych i średnich przedsiębiorstw 5. Międzynarodowy Fundusz Walutowy Bank Rozwoju Rady Europy 7. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) 8. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) 9. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (JFC) 10. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) 11. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 1 Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich z dopłatami do odsetek ze środków Funduszu Pracy oraz poręczeniami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 1 Mikrokredyty na działalność pozarolniczą na terenach wiejskich 1 Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki 100

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

+ + + + 3.3. Dopłaty do kredytów na restrukturyzacje przemysłu lekkiego

+ + + + 3.3. Dopłaty do kredytów na restrukturyzacje przemysłu lekkiego 6.3. Mapa pozycjonowania zewnętrznych środków finansowych MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego na współfinansowanie projektów inwestycyjnych i prorozwojowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 28 listopada 2017 r.) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 2020 /projekt 06.2013/ Bielsko-Biała, 04.07.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów.

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie EFRR EFS Tryb

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020)

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) Ustka, 22 listopada 2013 r. Cele tematyczne realizowane przez PO RYBY 2014 2020 CT 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo