Prognoza oddziaływania na środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza oddziaływania na środowisko"

Transkrypt

1 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax ; tel ; Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej ralnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie P-06C.4/ sierpień 2014 r. Autoryzacja: Andrzej Kurpiewski Zakład posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

2 Spis treści 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Informacje wstępne Podstawy formalno - prawne Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem Ukształtowanie powierzchni ziemi Budowa geologiczna Gleby i uprawy Walory wizualne krajobrazu Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego Warunki wodne Klimat lokalny Ocena czystości powietrza Klimat akustyczny Promieniowanie Poważne awarie i zagrożenia naturalne Przyrodnicze powiązania terenu opracowania z otoczeniem Przyroda ożywiona Ochrona prawna wartości przyrodniczych Informacje o projekcie zmiany planu Powiązania projektu zmiany planu z innymi dokumentami Prezentacja projektu zmiany planu Zapisy planu ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko Identyfikacja wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko Identyfikacja oddziaływań skumulowanych Ocena istotności przewidywanych oddziaływań Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu dla poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego Wykorzystywanie zasobów środowiska Skutki emisji gazów i pyłów do atmosfery Wpływ na klimat lokalny Wpływ na środowisko wodne Wpływ na jakość klimatu akustycznego Ryzyko wystąpienia poważnych awarii Ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych Ocena zmian w krajobrazie Wpływ na zabytki Dobra materialne Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej Skutków realizacji ustaleń zmiany planu dla form ochrony przyrody i krajobrazu Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej Ocena oddziaływań na cenne siedliska przyrodnicze Ocena wpływu na rośliny i zwierzęta Ocena wpływu na bioróżnorodność Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszaru Natura Charakterystyka obszaru Ocena potencjalnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu Ocena rozwiązań projektu planu Ocena ustaleń projektu planu w kontekście celów ochrony środowiska określonych w dokumentach nadrzędnych...35 ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 2/40

3 10.2 Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku Informacje o możliwym transgranicznymoddziaływaniu na środowisko Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu Propozycje rozwiązań alternatywnych oraz mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Analiza rozwiązań alternatywnych Propozycje działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu Informacje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu prognozy...38 Załączniki: 1. Synteza wyników prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona na rysunku projektu zmiany planu Foto na okładce: teren zakładu Wojcieszowianka S.A. Widok od strony ul. Miedzianej (fot. własna) ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 3/40

4 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów Południe w Wojcieszowie Do podjęcia procedury sporządzania przedmiotowego planu upoważnia Uchwała Nr XI Rady Miasta Wojcieszów podjęta dnia 28 września 2011r Dokument prognozy dostarcza niezbędnych informacji ułatwiających konstruktywny przebieg publicznej dyskusji nad projektem zmiany planu oraz powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Miasta ostatecznej decyzji o jego uchwaleniu. Ponadto, prognoza stanowi jeden z dokumentów, na którym mogą oprzeć swoje stanowisko organy opiniujące (uzgadniające) przedłożony im dokument planistyczny. W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, które zostało sporządzone dla obszaru planu w 2002 roku oraz informacje z innych źródeł pisanych a także udostępnione w zasobach sieci internetowej. Przeprowadzano również wizję terenową, której celem było uzyskanie informacji pozwalających rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące potencjalnych konfliktów i ew. sprawdzić możliwości zastosowania działań zapobiegawczych albo kompensacyjnych. W dalszej części prognozy zostały przeanalizowane możliwe skutki środowiskowe, jakie potencjalnie może powodować realizacja ustaleń zmiany planu, w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu zmiany planu z celami ekologicznymi wyrażonymi w dokumentach nadrzędnych, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju ustalonych na bazie obowiązujących przepisów. Podstawowym sposobem wizualizacji informacji jest rysunek prognozy sporządzony na rysunku projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, na którym przedstawiono wyniki prognozy skutków przedsięwzięć, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu. Wyniki prognozy skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni objętej opracowaniem dla aktualnego stanu ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 4/40

5 użytkowania przestrzeni oraz stanu prognozowanego, mając przy tym na uwadze aktualny stan prawny wydzieleń. Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków prawnych. Projekt planu miejscowego będący przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego wykonano niniejszą prognozę dotyczy obszaru o powierzchni ok. 5,2 ha położonego w Wojcieszowie Górnym, pomiędzy ulicą Chrobrego i linią kolejową, na północ od ul. Miedzianej. Znaczną część tego obszaru zajmują obiekty produkcyjne i magazynowe rozlewni wody mineralnej Wojcieszowianka. Teren ten leży w obrębie struktur zabudowy miejskiej i jest objęty obowiązującym od 21 marca 2002 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Głównym inicjatorem przedmiotowej zmiany planu są zakłady Wojcieszowianka S.A., które złożyły wniosek wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości rolnych, zlokalizowanych w obrębie tego zakładu. Planowane są tutaj inwestycje polegające na rozbudowie i budowie budynków produkcyjnych i magazynowych rozlewni. I tak, zmiana planu, w porównaniu do obowiązujących już zapisów planu miejscowego, spowoduje zwiększenie powierzchni obszaru zabudowanego o 1.8 ha przeznaczając tereny użytków rolnych pod działalność produkcyjną. Skutki możliwych oddziaływań związanych z rozbudową rozlewni wody mineralnej będą nieznaczące dla środowiska. Jedynie, z uwagi na przekształcenia powierzchni ziemi, która zostanie zajęta pod tą inwestycję, można by je uznać, jako wpływające na środowisko w stopniu umiarkowanym. Przekształcenia powierzchni ziemi będą bowiem miały charakter nieodwracalny, długoterminowy i bezpośredni. Poza faktem zwiększenia powierzchni zabudowanej oraz wzrostem emisji zanieczyszczeń energetycznych wynikający z potrzeby ogrzania kubatury nowych obiektów, z realizacją ustaleń zmiany planu nie wiążą się istotnie większe niż obecnie emisje zanieczyszczeń przemysłowych, hałasu, zrzuty ścieków i wytwarzanie odpadów. Większa powierzchnia produkcyjna i magazynowa ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 5/40

6 pozwoli bowiem bardziej zracjonalizować proces produkcyjny i optymalnie rozlokować ew. źródła emisji. Ponadto, nie wszystkie nowe pomieszczenia będą musiały być ogrzewane (np. niektóre magazyny). Tereny, które ustalenia zmiany planu przeznaczają pod nowe zainwestowanie nie posiadają połączeń przyrodniczych z otaczającymi elementami regionalnego systemu przyrodniczego, chociaż obszar objęty opracowaniem w całości leży w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037). Rozwój został zaplanowany na terenach nie stanowiących cennych obszarów siedliskowych. w obrębie których naturalna szata roślinna jest zubożona i ogranicza się do zbiorowisk synantropijnych, a świat zwierzęcy reprezentowany jest przez drobne ssaki i popularne ptaki środowisk zurbanizowanych. Z analiz przeprowadzonych niniejszej prognozie wynika ponad wszelką wątpliwość, że realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu przy uwzględnieniu możliwych kumulacji niekorzystnych oddziaływań nie będzie znacząco oddziaływać na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszaru Natura ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 6/40

7 2. Informacje wstępne 2.1 Podstawy formalno - prawne Niniejsze opracowanie (nazywane dalej prognozą) jest elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów Południe w Wojcieszowie. Podstawą formalną sporządzenia opracowania jest zlecenie Pracowni Urbanistycznej Dom w Jeleniej Górze, ul. Krótka 1a/2. Prace nad tekstem prognozy zakończono dnia 27 lutego 2012 roku. Po wniesionych do planu i prognozy uwagach, uzupełniono prognozę w sierpniu 2012 r. oraz sierpniu 2014 r. Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U poz z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadza obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Jest ona jednym z elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, do których zaliczają się między innymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów strategicznych zawiera art. 51 ust. 2 powołanej wyżej ustawy. Stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo nr WSI JA z dnia 12 grudnia 2011 roku) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotoryi (Postanowienie nr 55/11, znak ZNS /2/11 z dnia 24 listopada 2011 roku). Oba uzgodnienia wymagają, aby informacje zawarte w prognozie były zgodne z art. 51 ust. 1 i ust. 2 przywołanej wyżej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto, PPIS wymaga, aby prognoza uwzględniła oddziaływanie na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym. W uzgodnieniu RDOŚ wymaga się, aby prognoza, w szczególności określała, analizowała i oceniała ewentualny wpływ planowanego sposobu zagospodarowania terenu na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037), a także na stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie objętym opracowaniem, w tym wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej miasta Wojcieszów. Prognoza winna także oceniać poprawność, a zarazem skuteczność rozwiązań przewidywanych w dokumencie planistycznym pozwalających ograniczyć lub zminimalizować negatywne skutki realizacji dokumentu na środowisko, a w szczególności poprzez: rozgraniczenie terenów o różnych funkcjach z uwagi na ochronę przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, określenie warunków gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zaopatrzenie w energię cieplną przy wykorzystaniu paliw ekologicznych, ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 7/40

8 gwarancje, że działalność przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze planu nie będzie powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Wymienione powyżej zalecenia zostały uwzględnione w niniejszej prognozie, w stopniu, na jaki pozwala stan współczesnej wiedzy oraz zawartość, szczegółowość i etap przyjęcia przedmiotowego dokumentu planistycznego. W przypadku wątpliwości, przy ocenie zagrożenia kierowano się zasadą przezorności przyjmując najbardziej niekorzystny z możliwych scenariuszy wydarzeń. 2.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Punktem wyjściowym do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych warunków środowiskowych na terenie opracowania. Ważnym źródłem tych informacji są dane zebrane podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2012 roku przez autora prognozy. Podczas prac terenowych badano charakter biotopów, morfologię (formy i procesy), dokonano oceny walorów krajobrazu i powiązań krajobrazowych. Zwracano także uwagę na źródła i skutki oddziaływań antropogenicznych (np. hałas, degradacja środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne). Z uwagi na zimowy okres wykonywania tych prac inwentaryzacja cech przyrodniczych była ograniczona jedynie do tych wartości, które można było ocenić o tej porze roku. Na podstawie szczątków roślinnych próbowano ocenić charakter siedlisk. Takie obserwacje, chociaż okrojone, pozwoliły na zakwalifikowanie terenów do konkretnych zbiorowisk, które następnie opisano na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej gminy [JANKOWSKI 1999] oraz opracowania ekofizjograficznego [KURPIEWSKI 2002]. Wykorzystano także informacje z innych źródeł pisanych a także udostępnione w zasobach sieci internetowej. Należą do nich między innymi wyniki monitoringu poszczególnych komponentów środowiska publikowane w komunikatach i raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, standardowy formularz danych obszaru Natura 2000, gminny program ochrony środowiska oraz inne, wyszczególnione w spisie literatury. Opisy sposobów i metodyk pozyskiwania danych przedstawiono szczegółowo w rozdziałach poświęconych poszczególnym ekokomponentom. Jeśli są to dane archiwalne podano odpowiednie odnośniki literaturowe. Wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych zawiera rozdział 14 prognozy. Natomiast, do oszacowania skutków środowiskowych wynikających z realizacji ustaleń projektu planu korzystano między innymi z takich jego zapisów, jak powierzchnia terenów wskazanych pod zabudowę, charakter, wysokość i wskaźniki zabudowy, wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, oraz ustalenia dotyczące rozwiązań infrastrukturalnych, które konfrontowano z wrażliwością terenów na poszczególne rodzaje presji antropogenicznych (np. emisja gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykorzystywanie zasobów środowiska, zanieczyszczenie gleby lub ziemi, niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu czy ryzyko wystąpienia poważnych awarii). Stosowano tu też metodę analogii, to jest na podstawie porównania ich do już pracującego obiektu przemysłowego. Obserwacje pochodzące z podobnej, istniejącej już lokalizacji zostały skorygowane w celu uwzględnienia nieco innych warunków środowiskowych lub parametrów technicznych planowanych funkcji. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 8/40

9 Szczegółowe informacje o metodach wykorzystywanych przy ocenie wpływu ustaleń projektu zmiany planu na środowisko omówiono w prognostycznej części niniejszego dokumentu (punkty 7, 8 i 9 prognozy). Ilekroć w niniejszej prognozie jest mowa o: 1. przedmiotowym dokumencie lub projekcie zmiany planu - należy przez to rozumieć projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporządzana jest niniejsza prognoza, 2. terenie (obszarze) opracowania należy przez to rozumieć obszar opisany w punkcie 3. prognozy, którego dotyczy przedmiotowy dokument, 3. rejonie opracowania lub obszarze prognozy należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu (teren opracowania) wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania tych ustaleń lub też oddziaływującymi na ten obszar, 4. SUiKZP skrót stosowany zamiennie z nazwą dokumentu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 5. MPZP - skrót stosowany zamiennie z nazwą dokumentu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 3. Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem Projekt planu miejscowego będący przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego wykonano niniejszą prognozę dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicą Chrobrego i linią kolejową, od ul. Miedzianej na południu do północnej granicy działki nr 280 i 283 obręb IV na północy. Pod względem funkcjonalnym, na terenie tym można wyróżnić następujące elementy: Ciąg osadniczy o ulicowym układzie urbanistycznym wzdłuż ulicy Chrobrego. W obrębie planu obejmuje on trzy budynki mieszkalne (nr 11, 13 i 15) jedno i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi (w tym o charakterze rolniczym) oraz będący w fazie rozbiórki budynek nr 17, na działkach o łącznej powierzchni ok. 0,65 ha. Dwukondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny Miedziana 4 na działce o pow. ok. 0,15 ha Obiekt przemysłowy składający się z budynku produkcyjno-magazynowego rozlewni wody mineralnej Wojcieszowianka, ul. Miedziana 4a. Powierzchnia tego terenu wynosi ok. 1,8 ha. Teren poprzemysłowy, obecnie niezagospodarowany, na rogu ulicy Chrobrego i Miedzianej. Powierzchnia tej działki wynosi ok. 0,44 ha Teren niezabudowany, nieużytek rolny, włączony obecnie w granice rozlewni wód. Jego powierzchnia wynosi ok. 1,8 ha. Tereny upraw rolnych, o powierzchni około 0,39 ha. Łączna powierzchnia terenu objętego przedmiotową zmianą planu wynosi ok. 5,2 ha. Prognoza obejmuje obszar objęty projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego dokumentu. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 9/40

10 Pod względem komunikacyjnym, teren ten obsługuje ulica Bolesława Chrobrego leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328: Kaczorów Stara Kraśnica oraz ulica Miedziana. Na terenie Wojcieszowa znajdują się trzy ujęcia wodne, z czego dwa są ujęciami lokalnymi. Główne ujęcie jest zlokalizowane w rejonie ulicy Miedzianej, około 1 km na zachód od terenu opracowania. Przy ulicy Kresowej, około 300 m na południe od terenu objętego opracowaniem znajduje się stacja uzdatniania wody. Strefa ochrony tego ujęcia nie obejmuje terenu opracowania. Wytwórnia Wód Mineralnych Wojcieszowianka czerpie wodę ze źródła Miłek, które oddalone jest około 30 m na wschód od granic opracowania (na przeciwległym brzegu Kaczawy). Miłek jest źródłem wody krasowej wypływającej z wapieni wojcieszowskich. Zasoby źródła Miłek są udokumentowane w kategorii B. Teren objęty zmianą planu nie leży w strefie ochronnej omawianego ujęcia. 4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem 4.1 Ukształtowanie powierzchni ziemi Według fizyczno-geograficznej klasyfikacji dziesiętnej [KONDRACKI 2002] cały obszar opracowania położony jest w obrębie makroregionu Sudetów Zachodnich przynależnych do prowincji Masyw Czeski. W skali mikroregionu teren opracowania należy do Grzbietu Zachodniego Gór Kaczawskich. Jest to więc obszar o górskim charakterze, o bardzo wyrazistej rzeźbie. Pełna klasyfikacja fizycznogeograficzna dla tego rejonu przedstawiona przez prof. Jerzego Kondrackiego [KONDRACKI 2002] wygląda następująco: Prowincja 33: Masyw Czeski; Podprowincja 332: Sudety i Przedgórze Sudeckie; Makroregion 332.3: Sudety Zachodnie; Mezoregion : Góry Kaczawskie; Mikroregion: Grzbiet Zachodni i Góry Ołowiane [STAFFA 2000]. Obszar objęty zmianą w planie leży na terenie Gór Kaczawskich, na styku grzbietów Zachodniego i Wschodniego. Najwyższe wzniesienia osiągają blisko 600 m n.p.m. ( Miłek 596 m). Teren opracowania leży na opadającym ku Kaczawie zboczu Koziego Grzbietu (473 m n.p.m) i jest lekko nachylony ku północy. Jego rzędne zmieniają się w granicach od 360 do 370 m n.p.m. Oprócz naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, dużą rolę odgrywają tu utwory pochodzenia antropogenicznego. Jest to w szczególności nasyp linii kolejowej, wzdłuż którego prowadzi zachodnia granica opracowania, a także położone już wprawdzie poza terenem opracowania, ale ściśle z nim powiązanych wizualne wyrobisk na górze Połom. Masyw Połomu, podobnie jak Miłek, wyodrębnia się w krajobrazie, jako jeden z najbardziej charakterystycznych wierzchołków w tej części Gór Kaczawskich. 4.2 Budowa geologiczna Pod względem budowy podłoża miasto Wojcieszów położone jest w obrębie metamorfiku kaczawskiego. Skały metamorficzne odsłaniają się niemal na całej powierzchni obszaru badanego z wyjątkiem doliny Kaczawy. Metamorfik kaczawski reprezentowany jest głównie przez ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 10/40

11 staropaleozoliczne fylity oraz zieleńce, keratofiry i łupki kwarcowo- łyszczykowe z grafitem. Wraz z fylitami występują tu duże soczewki wapieni krystalicznych. W obrębie metamorfiku kaczawskiego występują również skały pochodzenia wulkanicznego: ryolity karbońskie. Na wyżej opisanym podłożu spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim dolinę Kaczawy. Na pozostałym obszarze występują sporadycznie w postaci izolowanych niewielkich płatów. Stoki wzniesień oraz w niewielkich dolinkach pokrywają gliny deluwialne. Dna dolin potoków wypełnione są osadami rzecznymi- żwirami, piaskami i madami. 4.3 Gleby i uprawy Na terenie opracowania, według mapy ewidencyjnej, użytki rolne zajmują powierzchnię ok. 2,15 ha. Są to grunty orne zaliczane do IVa klasy bonitacyjnej (około 1,71 ha, z czego 0,34 ha jest już wyłączonych z użytkowania rolnego na mocy obowiązującego planu miejscowego). Pozostałe 0,34 ha to łąki trwałe i pastwiska na glebach, III klasy bonitacyjnej, przy czym 0,13 ha tych użytków posiada już formalny status terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego. Grunty te są wykorzystywane pod uprawy rolne, ogrody przydomowe lub też, włączone w granice Wytwórni Wód Mineralnych, pozostają ugorowane. 4.4 Walory wizualne krajobrazu Tereny objęte opracowaniem leżą na obszarze zaliczanym do typu krajobrazów kulturowych, obszarów zurbanizowanych na terenach gór średnich. Krajobraz omawianego obszaru jest w znacznej mierze nacechowany piętnem działalności człowieka, w której dominują cechy antropogeniczne. Cechy te są w znacznej mierze powodowane terenami zabudowanymi i wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe, przemysłowe lub infrastrukturalne. Cechami charakterystycznymi krajobrazu w rejonie opracowania są: ciąg osadniczy wzdłuż ulicy Chrobrego i rzeki Kaczawy o bardzo zróżnicowanej zabudowie, w większości przedwojennej (budownictwo mieszkalno- zagrodowe, wille miejskie, zespoły zabudowy robotniczej); zespół przemysłowy z wielkogabarytową zabudową produkcyjno- magazynową, zarówno z okresu międzywojennego, jak i powstałą w ostatnich latach halę produkcyjną o błękitnych elewacjach (fot. na okładce prognozy); zespół pałacowy z XIX wieku wraz z parkiem, przy ul. Miedziana 1. Na walory krajobrazowe terenu opracowania decydujący wpływ ma jego położenie w głębokiej dolinie Kaczawy (o charakterze przełomu), która płynie między malowniczymi, porośniętymi lasem wzgórzami Grzbietu Wschodniego (Miłek) i Południowego (Połom, Meszna) Gór Kaczawskich. Na stokach wzgórz widoczne są jasne, strome ściany kamieniołomów wapienia, które mimo sztucznego, antropogenicznego pochodzenia, uatrakcyjniają krajobraz. Dysharmonię w krajobraz wprowadzają natomiast zlokalizowane na terenie opracowania duże, pomalowane na agresywny, błękitny kolor płaszczyzny hali produkcyjnej rozlewni wody mineralnej. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 11/40

12 Widoki rozciągające się z obszaru opracowania, choć zaburzone zabudową przemysłową, odznaczają się dużymi walorami estetycznymi. Z pewnością stanowią one duży walor tego terenu i powinny być chronione przed zniszczeniem (niezharmonizowaną z otoczeniem zabudową). 4.5 Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568) zdefiniowano pojęcie krajobrazu kulturowego jako historycznie ukształtowaną przez człowieka przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl powołanej ustawy, ochronie podlega między innymi zabytkowy krajobraz kulturowy, czyli wnętrza urbanistyczne posiadające wartości historyczne, edukacyjne i turystyczne. Na terenie objętym ustaleniami przedmiotowego planu ustalono strefę ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona zespół zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, w obrębie której znajduje się objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków budynek Chrobrego nr Warunki wodne Wody podziemne W rejonie opracowania wody podziemne występują w 2 poziomach wodonośnych: [KURPIEWSKI 2002] W luźnych utworach czwartorzędowych- wody płytkie, na ogół zanieczyszczone, ze zwierciadłem stabilizującym się na głębokości 1,5-0,8 m ppt., W obrębie podłoża skał metamorficznych. Charakter pentrograficzno- litologoczny tych skał sprawia, że zdolność magazynowania w nich wód jest ograniczona i sprowadza się wyłącznie do pojemności szczelin skalnych. W tych warunkach bardzo interesujące jest pojawienie się na obszarze występowania skał metamorficznych obfitych źródeł wód podziemnych. Źródła te gromadzą się na obszarze występowania wapieni wojcieszowskich. Największym eksploatowanym wypływem jest źródło Miłek. Źródło Miłek jest źródłem wody krasowej wypływającej z wapieni wojcieszowskich. Zlokalizowane jest na około 30 m na wschód od obszaru opracowania. Badania wody ze źródła Miłek są prowadzone regularnie od ponad dwudziestu lat. Suma składników stałych waha się w granicach 419 do 425 mg/l. Jest to woda słabozmineralizowana o typie wodoro- wenglanowo- wapniowo- magnezowym odczynie słabozasadowym. Bardzo korzystny skład chemiczny wody czyni ją szczególnie przydatną dla potrzeb produkcji wody butelkowanej [http://www.wojcieszowianka.pl/firma, dostęp 24 II 2012 r.] Teren ochrony bezpośredniej źródła Miłek obejmuje ogrodzony obszar wokół ujęcia o wymiarach 19,6x9,6m co jest równe 179 m 2 równoznaczny z powierzchnią działki nr 240. Granica strefy ochrony pośredniej źródła Miłek prowadzi wzdłuż Kaczawy i nie obejmuje obszaru objętego zmianą planu Wody powierzchniowe Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (MP z 2011 r. Nr 90, poz. 451), cały obszar opracowania położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Kaczawa o kodzie PLRW , która stanowi część scalonej części ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 12/40

13 wód Kaczawa od źródła do Nysy Szalonej (SO0702). Zgodnie z zapisami przywołanego Planu, jednostka ta została oceniona, jako silnie zmieniona, o złym stanie, jednak niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny. Głównym ciekiem wodnym w rejonie opracowania jest rzeka Kaczawa (lewy dopływ Odry), której źródła (590m n.p.m.) znajdują się w rejonie Kaczorowa na zboczu góry Turzec (Góry Ołowiane). Rzeka ta przepływa w odległości około 20 m od północno-wschodniej granicy opracowania. Zlewisko Kaczawy zajmuje powierzchnię 2261,3 km 2, a jej sudecka granica przebiega grzbietem południowym Gór Kaczawskich, poprzez Góry Ołowiane i wschodni grzbiet Gór Kaczawskich. Wojcieszów usytuowany jest w jej górnym biegu, a spadek rzeki na tym obszarze wynosi 5%. Na południe od terenu opracowania do Kaczawy uchodzi potok: Bełczek. Potok ten przepływa m od granicy planu, poza linią zabudowy przy ul. Kresowej. 4.7 Klimat lokalny Klimat na terenie opracowania kształtują, podobnie jak w całych Sudetach, masy powietrza napływające głównie z zachodu i południowego zachodu, rzadziej z północy, północnego-wschodu i wschodu. Najczęściej pojawiają się układy niżowe pochodzenia atlantycko- islandzkiego. Teren objęty ustaleniami projektu planu zgodnie z regionalizacją klimatyczną opracowaną przez A. Schmucka [1960] należy do regionu jeleniogórskiego, obejmującego także Góry Kaczawskie. Schmuck wyróżnił tu 5 pięter klimatycznych, położonych w określonych strefach wysokościowych. Rejon opracowania przynależy do piętra a ciepłego (do 400 m n.p.m.), obejmującego podnóża Sudetów. Średnia roczna temperatura w tym piętrze nie przekracza 8 C. W przebiegu rocznym temperatury powietrza, według średnich miesięcznych, maksimum przypada w lipcu (17,3 o C), a minimum w styczniu (-1,8 o C). Jednak w niektórych latach najcieplejszym miesiącem może być czerwiec lub sierpień, a najniższe temperatury mogą wystąpić w lutym lub grudniu. Średnia roczna suma opadów wynosi mm i zależy od wysokości położenia miejscowości. Maksymalna suma miesięczna przypada zwykle na lipiec lub sierpień, a minimalna na luty lub styczeń. Pokrywa śnieżna utrzymuje się na zacienionych stokach do dni, choć zdarzają się zimy praktycznie bezśnieżne. Okres wegetacyjny trwa tu około 200 dni i wyraźnie się wydłuża w dolinie Kaczawy. Do charakterystyki warunków wietrznych wykorzystano dane z lat sześćdziesiątych, ze stacji metrologicznej, N która była zlokalizowana w Wojcieszowie. Obserwuje się tutaj wyraźną przewagę wiatrów z sektora południowo-zachodniego (zgodnie z osią doliny Kaczawy). Średnie NW NE ważone prędkości wiatru są stosunkowo niskie na poszczególnych W E kierunkach w wynoszą od 1,2 do 3,2 m/s. Klimat na obszarze opracowania jest lokalnie zmodyfikowany przez fakt SW SE jego lokalizacji w dolinie Kaczawy. Klimat obszarów dolinnych, charakteryzują S często występujące inwersje termiczne, co przyczynia się do stagnacji chłodnego powietrza, zwiększenia frekwencji mgieł i przymrozków przygruntowych a także podwyższenia stopnia uwilgotnienia. Z bioklimatycznego punktu widzenia, mgły oceniane są niekorzystnie. Sprzyjają ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 13/40

14 one utrzymywaniu się w powietrzu zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i pyłowych oraz ograniczają dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego. Potęgują także odczucie chłodu. 4.8 Ocena czystości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j: Dz.U r. poz z późn. zm). Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami. Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wrocław oraz strefa dolnośląska, która obejmuje pozostałą część województwa, w tym powiat złotoryjski i gminę Wojcieszów. Podstawowym celem oceny poziomów substancji w powietrzu jest dokonanie klasyfikacji stref, dającej podstawę do zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach, w których są przekraczane wartości kryterialne określone dla ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roślin. W ocenach uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz pył zawieszony PM2.5. Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2012 stwierdzono potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla wszystkich 4 stref województwa. W przypadku strefy dolnośląskiej, wynika to z przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu. Natomiast na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego według kryteriów dla ochrony roślin wskazane jest opracowanie programu ochrony powietrza w strefie dolnośląskiej ze względu na ponadnormatywne stężenia ozonu [Mikołajczyk i in. 2013]. 4.9 Klimat akustyczny Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne wartości wskaźników hałasu w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku środowisku (t.j. Dz.U poz. 112). Wartości dopuszczalne są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Zgodnie z art ustawy Prawo Ochrony Środowiska klasyfikowanie terenów do poszczególnych klas standardu akustycznego leży w gestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2002 roku, podczas sporządzania opracowania ekofizjograficznego [KURPIEWSKI 2002] został przeprowadzony pomiar hałasu drogowego w punkcie przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wapiennej. Natężenie ruchu pojazdów wyniosło 248 poj./h w tym 22 pojazdów ciężkich (głównie klientów Zakładów Wapienniczych), a równoważny poziom hałasu - 68,0 db. Badania wykonano w odległości 1 m od krawędzi jezdni. W 2011 rok, pomiar hałasu na terenie powiatu złotoryjskiego prowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W Wojcieszowie punkt zlokalizowano przy ul. Bolesława Chrobrego (droga wojewódzka nr 328, na trasie Złotoryja-Jelenia Góra). W odległości 2,7 m od krawędzi jezdni, ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 14/40

15 zmierzono tutaj poziom dźwięku 64,7 db (LAeq), który jest wynikiem natężenia ruchu ok. 139 poj/h i wysokim 13,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu [Antosz 2012]. Budynki mieszkalne przy ulicy Chrobrego, znajdujące się na obszarze planu, oddalone są 7-12 m od krawędzi ulicy. Można się tu spodziewać co najwyżej niewielkich (1-2 db) przekroczeń norm hałasu. Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na terenie opracowania, powodowanego przez wybrane grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami L Aeq,D oraz L Aeq,N, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. Klasa standardu akustycz. Przeznaczenie terenu Drogi lub linie kolejowe Hałasy instalacyjne L Aeq,D L Aeq,N L Aeq,D L Aeq,N II A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży C. Tereny domów opieki społecznej. III D. Tereny szpitali w miastach A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego B. Tereny zabudowy zagrodowej C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe D. Tereny mieszkaniowo-usługowe LAeq D - równoważny poziom hałasu dla 16 godzin dnia (hałasy komunikacyjne) lub 8 najmniej korzystnych, kolejnych godzin dnia (dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu), LAeq N - równoważny poziom hałasu dla 8 godzin nocy (hałasy komunikacyjne) lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu), Przedmiotowy projekt zmiany MPZP klasyfikuje tereny w obrębie opracowania w następujący sposób: symbol terenu MN MW,U P,U KDW klasyfikacja akustyczna teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej tereny nie podlegają ochronie akustycznej teren nie podlega ochronie akustycznej Na obszarze objętym ustaleniami planu nie stwierdza się przekroczeń norm akustycznych spowodowanych pracą instalacji rozlewni wód mineralnych (baza danych OPH WIOŚ Wrocław) 4.10 Promieniowanie Pola elektromagnetyczne Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 110 kv i wyższych. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 15/40

16 Na obszarze objętym ustaleniami planu nie ma takich urządzeń. W granicach terenu objętego opracowaniem nie ma też stacji bazowych telefonii komórkowej. Najbliższa znajduje się na szczycie góry Baraniec oraz na Miłku. Promieniowanie jonizujące Na terenie objętym ustaleniami planu nie stwierdzono żadnych anomalii radiacyjnych ani wzmożonej emanacji radonu z gleby. Nie występują tu też żadne obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla środowiska Poważne awarie i zagrożenia naturalne Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. nadzwyczajne zagrożenia charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. Ryzyko powstania poważnych awarii Na terenie województwa dolnośląskiego inwentaryzacją i kontrolą w zakresie możliwości wystąpienia poważnych awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. Zarówno rozlewnia wody mineralnej Wojcieszowianka, jak i pobliski Zakład Wapienniczy i Kopalnia w Wojcieszowie nie są zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, o których mowa w art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tereny zagrożone powodziami Zgodnie z Ustawą Prawo wodne (t.j. Dz.U poz. 145 z późn. zm.) ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, które zostaną wskazane w przygotowanej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Aktualnie prace nad tymi dokumentami trwają. Do czasu powstania nowych opracowań dokumentem informacyjnym w kwestii zagrożenia powodziowego jest sporządzone w 2007 roku przez Hydroprojekt Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy wyznacza obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią od tej rzeki i niektórych jej dopływów oraz obszary Q1% wymagające ochrony przed zalaniem. W rejonie opracowania wody Kaczawy nie wykraczają poza w pełni uregulowane koryto (betonowo- kamienne) Przyrodnicze powiązania terenu opracowania z otoczeniem Cały objęty opracowaniem obszar położony jest w obrębie Kaczawskiego Obszaru Węzłowego. Jest on objęty ochroną prawną w formie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Natura 2000: PLH Góry i Pogórze Kaczawskie. Zajmuje powierzchnię 33251,18 ha, z czego najwięcej, bo 52% zajmują lasy (z przewagą lasów mieszanych). Istotną składową tego obszaru są grunty orne zajmujące 32% jego ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 16/40

17 powierzchni. Wyróżnia się tu także następujące formy zagospodarowania powierzchni: łąki i pastwiska 4%, tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 8%, złożone systemy upraw i działek 4%. W obrębie SOO znajdują się także tereny zabudowane miasta, w tym obszar objęty ustaleniami przedmiotowej zmiany planu. Najbliższymi obszarami istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania Obszaru Węzłowego jest położony około 30 m na wschód (poza drogą wojewódzką i Kaczawą) rezerwat Góra Miłek chroniący fragmenty buczyn na podłożu wapiennym wraz z występującymi tam naskalnymi i ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinnymi. Na uwagę zasługują również wyrobiska na górze Połom (ok. 700 m na północny-zachód), będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin ciepłolubnych i kalcyfilnych Przyroda ożywiona W podziale geobotanicznym Polski Wojcieszów położony jest w Okręgu Sudetów Zachodnich wchodzącego w skład Prowincji Górskiej Hercyńsko- Sudeckiej. Szczególną cechą flory i szaty roślinnej obszaru badanego jest obecność roślin i zespołów roślinnych związanych z wapiennym podłożem. Wiele gatunków roślin wapieniolubnych znanych jest z obszaru Sudetów Zachodnich wyłącznie z Gór Kaczawskich, a niektóre ograniczone są swoim występowaniem do góry Miłek i Połom. Flora okolic Wojcieszowa, zwłaszcza flora związana z wapiennym podłożem, była od lat przedmiotem zainteresowań licznych botaników. W 1999 roku dla miasta Wojcieszowa sporządzona została inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wartości florystycznych (bez mszaków i porostów) oraz faunistycznych (z pominięciem bezkręgowców) [JANKOWSKI i inni 1993]. W inwentaryzacji tej, na terenie opracowania nie wskazano żadnych stanowisk chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jest to bowiem teren w znacznym stopniu przekształcony przez człowieka. Na działce porolnej, która obecnie znajduje się w granicach rozlewni wód rozwijają się już zbiorowiska roślin wieloletnich z klasy Artemisietea. Rozpoznanie dokonane na podstawie wystających spod śniegu szczątków roślinnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować występujące tutaj zbiorowisko do zespołu Artemisio-Tanacetetum vulgaris z wysokimi bylinami wymagającymi stanowisk suchych i zasobnych w azot, wyróżniające się dominacją wrotycza pospolitego lub też miejscami do Arctio-Artemisietum vulgaris w typie wysokiego ziołorośla tworzonego przede wszystkim przez duże kępy bylicy pospolitej z udziałem łopianów [MATUSZKIEWICZ 2001]. Zachodnia część tego obszaru (ewidencyjnie oznaczona jako łąki z glebą III klasy bonitacyjne) została niemalże całkowicie pozbawiona szaty roślinnej w wyniku prowadzonych tutaj wcześniej jakiś prac ziemnych. Z obszarów bezpośrednio przyległych do terenu planu zwraca uwagę wpisany do rejestru zabytków (Nr rej. 627/J) park przypałacowy z drugiej połowy XIX w. przy ul. Miedziana 1. Założenie zajmuje powierzchnię pow. 2,67ha w tym wody 0,08ha. Wśród drzewostanu zwraca uwagę: buk zwyczajny Fagus sylvatica o obwodzie w pierśnicy równym 350 cm, topola biała Populus alba (390 cm), klon pospolity Acer platanoides (280 cm) oraz dwa klony jawory Acer pseudoplatanus (395 cm). Z inwentaryzacji przyrodniczej miasta wynika, że na siedliskach o podobnym typie można spodziewać się występowania ssaków z rodziny ryjówkowatych, myszowatych i nornikowatych. Łąki ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 17/40

18 i przydomowe ogrody zamieszkuje głównie mysz polna oraz polnik. Środowisko takie nie sprzyja bytowaniu większych ssaków, zwłaszcza, że tereny te są ogrodzone. Nie należy się również tutaj spodziewać urozmaiconej awifauny. Poza pospolitymi ptakami środowisk zurbanizowanych mogą tutaj sporadycznie zalatywać gatunki typowe dla siedlisk leśnych, związanych z lasami bukowymi Miłka czy borami świerkowymi na Kozim Grzbiecie Ochrona prawna wartości przyrodniczych Ustanowione obszary chronione Przedmiotowy dokument nie obejmuje cennych przyrodniczo obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz.U poz. 627) innych, niż chronione w ramach sieci Natura 2000, jako Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) opatrzonym kodem PLH020037: Góry i Pogórze Kaczawskie. który omówiono w 9 punkcie prognozy. W rejonie opracowania utworzono szereg rezerwatów przyrody. Są to: Góra Miłek rezerwat utworzony w 1994 roku na powierzchni 141,4 ha; znajduje się on około 80 m na wschód od granicy opracowania. Buki Sudeckie rezerwat utworzony w 1994 roku na powierzchni 174,4 ha; oddalony on jest około 6 km na wschód od obszaru planu. Buczyna storczykowa na Białych Skałach rezerwat utworzony w 2001 roku na powierzchni 8,8 ha; oddalony on jest około 3 km na północny-zachód od obszaru planu. Podejmowany jest również postulat ochrony siedlisk przyrodniczych Góry Połom, jednak położenie cennych siedlisk na terenie odkrywkowej działalności górniczej uniemożliwiało dotychczas objęcie ochroną nawet małych fragmentów tego obszaru. Pomniki przyrody Na obszarze planu nie ma drzew objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej, ani też innych obiektów chronionych na podstawie ustawy O ochronie przyrody. Gatunki chronione i rzadkie Na obszarze planu nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków flory i fauny. Cenne siedliska przyrodnicze Na obszarze objętym ustaleniami projektu zmiany planu nie stwierdzono występowania siedlisk chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz.510 z poźń. zm.) ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 18/40

19 5. Informacje o projekcie zmiany planu 5.1 Powiązania projektu zmiany planu z innymi dokumentami Procedurę zmiany obowiązującego planu miejscowego podjęto w związku z uchwałą Nr XI Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie, po stwierdzeniu że przyjęte rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 09 grudnia 1999r. z późn. zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIII Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013r.. Przedmiotowy dokument jest bezpośrednio powiązany z obowiązującym na terenie opracowania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty przez Radę Miasta Wojcieszów w dniu 21 marca 2002 roku uchwałą Nr XXXVII/159/02. Dla planu tego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko wraz z częścią ekofizjograficzną [KURPIEWSKI 2002], którą wykorzystano przy pracach nad niniejszym opracowaniem. Głównym inicjatorem przedmiotowej zmiany planu są zakłady Wojcieszowianka S.A., które złożyły wniosek wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 283, 280, 281, 290(dr), 265(dr) oraz części działki nr 289/3. Planowane są inwestycje polegające na rozbudowie i budowie budynków produkcyjnych i magazynowych rozlewni wody mineralnej Wojcieszowianka. Inwestor wskazuje również drogę o numerze ew. 290 do likwidacji, ponieważ obszar ten będzie obsługiwany przez dostęp do drogi wojewódzkiej. Wnioskodawca uzasadnia, że zmiana przeznaczenia w/w działek jest niezbędna do kompleksowej realizacji całego zamierzenia rozbudowy zakładu produkcji wody mineralnej Wojcieszowianka. Projekt planu nie w pełni realizuje wniosek inwestora. Zgodnie z projektem planu droga nr 290 straci status drogi publicznej na rzecz drogi wewnętrznej, co oznacza, że dostęp do niej może zostać ograniczony. Obszar ten będzie obsługiwany przez dostęp do drogi wojewódzkiej. Ponieważ teren opracowania położony jest w obrębie obszarów objętych ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej, oprócz obowiązujących tutaj polskich przepisów prawa powszechnego (np. ustawa o ochronie przyrody z rozporządzeniami wykonawczymi), projekt przedmiotowego dokumenty podlega także następującym przepisom Unii Europejskiej: Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; Dyrektywa Rady 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r. poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (z późniejszymi zmianami),tzw Dyrektywa Ptasia ; Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; tzw. Dyrektywa Siedliskowa) ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 19/40

20 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 5.2 Prezentacja projektu zmiany planu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrywanego terenu przewiduje następujące zmiany w przeznaczeniu terenów: Obszar Dz. nr ew.: 280, 281, 283, 290(dr), 265(dr) oraz części działki nr 289/3. Teren zakładu Wojcieszowianka Teren posesji Chrobrego 17 Teren posesji Miedziana 4 (dz. nr 288, 269/3) Tereny poprzemysłowe (dz. nr 287) Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Chrobrego (zach. cz. dz. nr 285 i 286) Ogrody przydomowe (wsch. cz. dz. nr 285 i 286) Przeznaczenie w obecnym planie Przeznaczenie w zmianie planu Tereny użytków rolnych (R) Tereny usługowo-produkcyjne oraz obsługi komunikacji (U-P,Ks) Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN) Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (MW) Tereny działalności gospodarczej - usługi komercyjne, rzemiosło usługowe i produkcyjne, bazy, składy, magazyny (U-P) Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN) Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U) Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usług (1.MW,U) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (2.P,U) Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (1.MN) Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (1.MN) Dz. nr ew.: 290(dr). Tereny komunikacji (Kp-j). Droga wewnętrzna (KDW) W ramach funkcji usługowej (U) projekt zmiany planu dopuszcza lokalizację obiektów służących działalności z zakresu: usług publicznych, handlu detalicznego, gastronomii, usług turystyki i odnowy biologicznej, działalności biurowej, administracji, usług informatycznych i łączności, wystawienniczej i targowej, projektowania, drobnych usług związanych z obsługą gospodarstw domowych, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, oświaty i nauki i drobnych usług rzemieślniczych (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze). W ramach działalności produkcyjnej na terenach oznaczonych symbolem literowym (P) projekt planu, oprócz przeznaczenia podstawowego, dopuszcza także lokalizację: infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, parkingów, zieleni oraz obiektów małej architektury i parkingów. Ustala się tutaj maksymalną wysokość zabudowy, równą 15 m oraz maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 0,40. Jednocześnie ustala minimalny wskaźnik powierzchni ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 20/40

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie inwestycji celu publicznego

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie inwestycji celu publicznego Wnioskodawca..,.. /imię, nazwisko lub nazwa instytucji/ adres nr telefonu do kontaktu /miejscowość/ /data/ Pełnomocnik (wypełniać, jeśli jest ustanowiony) /imię, nazwisko lub nazwa instytucji/ adres nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Jagodnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce)

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce) I.54. Droga nr 449 Zajączki Giżyce. 54 Droga nr 449 Zajączki Giżyce Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrzeszowski Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 5 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 5 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich Kopa w Karpaczu.

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI...

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... OPRACOWANIE ZAWIERA: IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.... 1 CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. WARUNKI ZABUDOWY (WG WARUNKÓW ZABUDOWY).... 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:... 3 3. ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo