PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 27 MARCA 2014 R. Opracowała: mgr inż. Monika Popławska WARSZAWA 2015

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot i cel opracowania Podstawy prawne Zakres przestrzenny prognozy Zakres przedmiotowy prognozy Metodyka Materiały wejściowe CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO REJONU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Obszary chronione Istniejące problemy ochrony środowiska INFORMACJE O PROJEKCIE PLANU Główne cele planu Powiązanie z innymi dokumentami Informacje o zawartości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prognoza zmian w środowisku przy dotychczasowym użytkowaniu PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu zmiany planu na środowisko... 7 Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne... 7 Wody powierzchniowe i podziemne... 7 Atmosfera, klimat i klimat akustyczny... 7 Rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna... 7 Krajobraz... 7 Zabytki i dobra materialne... 7 Warunki życia ludności... 8 Promieniowanie niejonizujące i poważne awarie... 8 Tereny sąsiednie Przewidywane oddziaływanie na obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym Oddziaływanie transgraniczne Podsumowanie OCENA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ŚRODOWISKA PRZYJĘTYCH W PLANIE ORAZ PROPOZYCJE ZMIAN I ANALIZY SKUTKÓW Ocena rozwiązań zawartych w projekcie planu oraz możliwe rozwiązania alternatywne Propozycje metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu STRESZCZENIE

3 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLIII/409/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów. Celem niniejszego opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie. Opracowanie ma na celu stwierdzenie czy i jakie przemiany nastąpią w środowisku przyrodniczym w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami projektu zmiany planu. Celem niniejszej prognozy jest więc określenie rodzajów oraz tam gdzie to możliwe wielkości zmian poszczególnych komponentów środowiska oraz uciążliwości dla środowiska życia ludzi, jakie mogą być rezultatem realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego Podstawy prawne Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanego zgodnie z uchwałą Nr XLIII/409/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014 r. Opracowanie wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Zakres przestrzenny prognozy Niniejsze opracowanie sporządza się na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów, którego granice określa Uchwała Nr XLIII/409/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014 r. Obszar opracowania leży we wschodniej części miasta Pruszków, w północnej części powiatu pruszkowskiego położonego w centralnej części województwa mazowieckiego Zakres przedmiotowy prognozy Prognoza została sporządzona w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). W opracowaniu uwzględniono zakres i stopień szczegółowości prognozy ustalony przez odpowiednie organy, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Zakres prognozy determinuje bezpośrednio zakres ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikający z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów szczegółowych i odrębnych. 2

4 1.5. Metodyka zmiana MPZP części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów Ocenę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oparto na analizie stanu środowiska na rozpatrywanym obszarze oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji planu. Metodą opisową zaprezentowano przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu na środowisko Materiały wejściowe Przy opracowywaniu posłużono się następującymi materiałami wyjściowymi: - tekst i rysunek projektu planu, - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przyjęty uchwałą Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 października 2009 r. poz. 4642, zmienioną uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. poz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa przyjęte uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r., - projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, - Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Pruszkowa; Biuro Rozwoju Przestrzennego w Łodzi; mgr inż. Monika Pasternak Wiśniewska, Łódź grudzień 2011 r., - Program ochrony środowiska dla miasta Pruszków; AQUAGEO, Falenty 2004, - Opinia sanitarna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie (pismo znak NZ JZ/212), - Uzgodnienie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak WOOŚ- - I DC). 2. Charakterystyka terenu objętego opracowaniem Obszar objęty projektem zmiany planu zlokalizowany jest przy ulicy Partyzantów, w stosunkowo niewielkim oddaleniu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 Alejami Jerozolimskimi, w sąsiedztwie linii WKD oraz Szpitala Tworkowskiego. Zmianą planu objęte są trzy działki ewidencyjne o łącznej powierzchni ok. 0,4 ha. W chwili obecnej na terenie tym istnieje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Teren posiada dostęp do sieci infrastruktury miejskiej. Obszar położony jest na terenie osiedla mieszkaniowego. Otacza go zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z miejscowo występującymi usługami. W niewielkiej odległości od granic opracowania przebiega linia WKD, a po jej drugiej stronie rozciąga się kompleks Szpitala Tworkowskiego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obszar objęty opracowaniem wyznaczony został jako obszar o wiodącej funkcji mieszkaniowej strefa mieszkaniowa zainwestowana jednorodzinna/wielorodzinna. 3

5 Na terenie objętym projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przyjęty uchwałą Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009 r., zmienioną uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. Zgodnie z planem obowiązującym część terenu bezpośrednio wzdłuż ul. Partyzantów przewidziana została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zaś części działek w głębi wyznaczone zostały jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego rejonu objętego projektem planu 3.1. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska Analizowany teren położony jest na obszarze o typowo miejskich cechach zagospodarowania. Nie wyróżnia się przyrodniczo z terenów otaczających. Powierzchni biologicznie czynna jest na nim ograniczona i składa się na nią typowa roślinność towarzysząca zabudowie. Nie wykazuje on powiązań z terenami przyrodniczymi istotnymi w strukturze miasta, w tym z lokalnymi ciągami przyrodniczymi. Nie jest również objęty żadną formą ochrony wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Również w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania nie znajdują się tereny chronione. Na obszarze tym nie występują cenne formy rzeźby terenu teren został zniwelowany w związku z wprowadzonym zainwestowaniem. Warstwy przypowierzchniowe budują utwory gliniaste, stwarzające korzystne warunki budowlane. Na analizowanym terenie nie występują udokumentowane złoża kopalin. Gleby uległy znacznemu przekształceniu w porównaniu do stanu istniejącego. W chwili obecnej w ewidencji gruntu cały obszar klasyfikowany jest jako budowlany. W granicach opracowania nie występują wody powierzchniowe ani ujęcia wód podziemnych. Cechy klimatu analizowanego terenu nie odbiegają od typowych cech klimatu zachodniej części regionu mazowieckiego. Ze względu na położenie w przestrzeni miasta, klimat wykazuje drobne modyfikacje typowe dla terenów zabudowanych. Ze względu na położenie w granicach miasta, na analizowanym terenie występuje podwyższone, w porównaniu do terenów otwartych, stężenie zanieczyszczeń, głównie pochodzących z tzw. niskiej emisji pochodzenia komunikacyjnego oraz z indywidualnych źródeł ogrzewania. Teren zlokalizowany jest również w zasięgu potencjalnego oddziaływania akustycznego linii WKD. Szata roślinna w granicach opracowania ogranicza się do typowej roślinności towarzyszącej zabudowie, która pozostaje utrzymana w średnim stanie. Nie występują tu gatunki zwierząt inne, niż typowo miejskie, dobrze znoszące sąsiedztwo człowieka Obszary chronione Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody W granicach opracowania, jak również w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie znajdują się obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W stosunkowo niewielkiej odległości od granic opracowania znajduje się drzewo pomnik przyrody, jednak jego strefa ochronna kończy się poza terenem objętym zmianą planu. Obszar planu nie wykazuje powiązań z terenami chronionymi. 4

6 Obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków W granicach opracowania nie występują obiekty o charakterze zabytkowym. Przez ul. Partyzantów oraz teren WKD obszar opracowania graniczy z kompleksem Szpitala Tworkowskiego, którego założenie parkowe oraz poszczególne zabudowania objęte są ochroną w ramach rejestru zabytków Istniejące problemy ochrony środowiska Teren planu nie leży w zasięgu obszarów Natura Nie odnotowuje się oddziaływania terenu planu na obszary Natura W chwili obecnej na analizowanym terenie nie diagnozuje się istotnych problemów z zakresu ochrony środowiska. 4. Informacje o projekcie planu 4.1. Główne cele planu Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje działań inwestycyjnych realizowanych na obszarze objętym planem oraz określają zasady ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska i istniejącego zainwestowania oraz wymogów przepisów odrębnych. Sporządzenie analizowanej zmiany planu ma na celu uwzględnienie wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości. Celem zmiany planu jest ustalenie na całym obszarze objętym opracowaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Powiązanie z innymi dokumentami Projekt zmiany planu jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa. Obszar objęty opracowaniem wyznaczony został jako obszar o wiodącej funkcji mieszkaniowej strefa mieszkaniowa zainwestowana jednorodzinna/wielorodzinna. Na terenie opracowania ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie są przewidywane inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym wynikające z Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 lub Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Informacje o zawartości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Analizowany projekt zmiany planu miejscowego składa się z części tekstowej i graficznej. Tekst sporządzony został w formie zmiany, tj. wskazuje się paragrafy w planie obowiązującym, które otrzymają nowe brzmienie. W projekcie zmiany planu cały obszar objęty opracowaniem wskazuje się pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, dla którego ustala się: Przeznaczenie podstawowe Maks. intensywność zabudowy 2,0 MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 5

7 Min. udział powierzchni biologicznie czynnej Wysokość zabudowy Min. powierzchnie działek - 25% 12,5 m Ponieważ na analizowanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, istotne znaczenie w rozwoju tego terenu mają jego ustalenia, jako że w przypadku nie przyjęcia projektu zmiany planu, zainwestowanie na tym obszarze następowało będzie na podstawie planu obowiązującego. Zgodnie z planem przyjętym uchwałą Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009 r. część terenu wzdłuż ulicy Partyzantów przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zaś części działek w głębi, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Poniżej przedstawiono podstawowe ustalenia obowiązującego planu miejscowego. Przeznaczenie podstawowe MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Maks. intensywność zabudowy - Maks. powierzchnia zabudowy 0,6 Min. udział powierzchni biologicznie czynnej Wysokość zabudowy Min. powierzchnie działek - 25% 12 m Przeznaczenie podstawowe MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Maks. intensywność zabudowy - Maks. powierzchnia zabudowy 0,4 Min. udział powierzchni biologicznie czynnej Wysokość zabudowy Min. powierzchnie działek - 40% 8,5-12 m 4.4. Prognoza zmian w środowisku przy dotychczasowym użytkowaniu W przypadku nie przyjęcia analizowanej zmiany planu, na obszarze tym będzie mogło dochodzić do zainwestowania na podstawie planu obowiązującego. Zgodnie z planem obowiązującym teren bezpośrednio przy ul. Partyzantów przewidziany został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zaś pozostała część działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponieważ planem objęty jest obszar już zainwestowany, zmiana formy zabudowy nie wiązałaby się z istotnym oddziaływaniem na stan i funkcjonowanie środowiska. 6

8 5. projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 5.1. Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu zmiany planu na środowisko W porównaniu do planu obowiązującego, analizowany projekt zmiany planu, zakłada wprowadzenie na całym analizowanym obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zarówno wzdłuż ulicy Partyzantów, jak i w głębi działek. W projekcie planu przyjmuje się wskaźniki zabudowy tożsame z planem obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tym samym, na części terenu przeznaczonego w planie obowiązującym pod zabudowę jednorodzinną, dopuszczone zostanie zainwestowanie o nieco zwiększonej intensywności. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę projektowanej zabudowy wielorodzinnej, nie będą to zmiany szczególnie znaczące. Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne W projekcie zmiany planu na części terenu zmniejsza się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w porównaniu do planu obowiązującego. Biorąc pod uwagę powierzchnię tego terenu, poziom zmian, a także stan istniejący należy stwierdzić, iż nie będzie wiązało się to z istotnymi zmianami w zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi. Wody powierzchniowe i podziemne Projektowana zmiana planu nie będzie wiązała się ze zmianami w oddziaływaniu na wody powierzchniowe i podziemne. Atmosfera, klimat i klimat akustyczny W związku z projektem zmiany planu nie przewiduje się znaczących zmian w stanie powietrza, klimacie i klimacie akustycznym terenu. Rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna Projektowana zmiana planu wiąże się z możliwością niewielkiego zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na części terenu. Nie będzie to wywierało istotnego wpływu na faunę i florę. Krajobraz W wyniku realizacji założeń planu nie nastąpią istotne zmiany w krajobrazie analizowanego terenu. Na części terenu zostanie dopuszczona zabudowa wielorodzinna, jednak biorąc pod uwagę jej niewielką skalę oraz fakt, iż zmiana dotyczy terenów położonych w głębi działek, nie będzie ona szczególnie wyróżniała się w krajobrazie. Zabytki i dobra materialne W projekcie planu nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu wzdłuż ul. Partyzantów, która to część działek sąsiaduje pośrednio z obszarami i obiektami ujętymi w rejestrze zabytków. Tym samym nie będzie dochodzić do zmian w zakresie ewentualnego oddziaływania na cenne historycznie tereny. 7

9 Warunki życia ludności zmiana MPZP części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów W związku z projektowaną zmianą na analizowanym terenie stworzone zostaną warunki do zamieszkania większej ilości osób, niż na podstawie planu obowiązującego. Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz niewielką skalę dopuszczonej zabudowy stwierdzić należy, że teren ten umożliwia tego rodzaju zainwestowanie. Promieniowanie niejonizujące i poważne awarie Projektowana zmiana planu nie wiąże się zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym oraz ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Tereny sąsiednie Nie przewiduje się oddziaływania z terenu opracowania na tereny sąsiednie Przewidywane oddziaływanie na obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody Analizowany teren nie znajduje się w granicach ani w zasięgu oddziaływania obszarów chronionych. Projektowana zmiana planu nie będzie wiązała się z oddziaływaniem na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym W strukturze przyrodniczej obszaru nie występują obszary, które kwalifikowałyby się do objęcia ochroną w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych (ECONET, NATURA 2000, CORINE Biotops, EMERALD). Plan nie narusza zasad ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych Oddziaływanie transgraniczne Biorąc pod uwagę położenie terenu objętego projektem planu, a także ustalenia zawarte w dokumencie, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko Podsumowanie Teren opracowania objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Analizowany projekt zmiany planu wprowadza zmiany w zakresie struktury funkcjonalnej oraz wskaźników i parametrów zabudowy na części terenu. Biorąca pod uwagę powierzchnię terenu opracowania, skalę wprowadzanych zmian oraz analizę stanu istniejącego stwierdzono, że projektowane zmiany nie będą wiązały się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. W szczególności nie stwierdzono zagrożenia powstania znaczącego oddziaływania negatywnego. 8

10 6. Ocena rozwiązywania problemów środowiska przyjętych w planie oraz propozycje zmian i analizy skutków 6.1. Ocena rozwiązań zawartych w projekcie planu oraz możliwe rozwiązania alternatywne W projekcie zmiany planu zawarto ustalenia, które rozwiązują potencjalnie mogące wystąpić problemy z zakresu oddziaływania na środowisko. Zostały one opisane we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania. Nie stwierdzono konieczności wprowadzania rozwiązań alternatywnych Propozycje metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu Ponieważ z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) wynika obowiązek wykonywania przez organ wykonawczy gminy oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego proponuje się, aby analizę skutków realizacji postanowień planu wykonać w ramach tej oceny. Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji rady. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu. 7. Streszczenie Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLIII/409/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa przy ulicy Partyzantów. Obszar objęty projektem zmiany planu zlokalizowany jest przy ulicy Partyzantów, w stosunkowo niewielkim oddaleniu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 Alejami Jerozolimskimi, w sąsiedztwie linii WKD oraz Szpitala Tworkowskiego. Zmianą planu objęte są trzy działki ewidencyjne o łącznej powierzchni ok. 0,4 ha. W chwili obecnej na terenie tym istnieje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Teren posiada dostęp do sieci infrastruktury miejskiej. Obszar położony jest na terenie osiedla mieszkaniowego. Otacza go zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z miejscowo występującymi usługami. W niewielkiej odległości od granic opracowania przebiega linia WKD, a po jej drugiej stronie rozciąga się kompleks Szpitala Tworkowskiego. Teren opracowania objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W porównaniu do planu obowiązującego, analizowany projekt zmiany planu, zakłada wprowadzenie na całym analizowanym obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zarówno wzdłuż ulicy Partyzantów, jak i w głębi działek. W projekcie planu przyjmuje się wskaźniki zabudowy tożsame z planem obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tym samym, na części terenu przeznaczonego w planie obowiązującym pod zabudowę jednorodzinną, dopuszczone zostanie zainwestowanie o nieco zwiększonej intensywności. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę projektowanej zabudowy wielorodzinnej, nie będą to zmiany szczególnie znaczące. Biorąca pod uwagę powierzchnię terenu opracowania, skalę wprowadzanych zmian oraz analizę stanu istniejącego stwierdzono, że projektowane zmiany nie będą wiązały się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. W szczególności nie stwierdzono zagrożenia powstania znaczącego oddziaływania negatywnego. 9

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA OSTOJA W PRUSZKOWIE SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR XXXIX/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej Elblągu Wykonano w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI RYBIE W GMINIE RASZYN REJON UL. KASZTANOWEJ SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR LVII/559/14

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI TERENU MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI JEDNOSTKA D1 ETAP I SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR 263/2011 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI RASZYN PO WSCHODNIEJ STRONIE ALEI KRAKOWSKIEJ REJON UL. MŁYNARSKIEJ SPORZĄDZANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI CHRZANÓW DUŻY W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR 491/2013 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

ogłoszeń w obszarze sporządzanego planu) i w prasie lokalnej(życie W-wy z

ogłoszeń w obszarze sporządzanego planu) i w prasie lokalnej(życie W-wy z Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. BŁONIE CZĘŚCI OBSZARU WSI BŁONIE WIEŚ SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR XVI/108/11 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI STARE FASZCZYCE I BŁONIE WIEŚ - BIENIEWICKA SPORZĄDZANEGO NA MOCY UCHWAŁY NR XII/70/11 RADY MIEJSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r.

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r. W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przestrzen

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie

PROJEKT- na sesję UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.. Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Podsumowanie do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red.: Ryszard Cymerman Przedmowa 1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej 1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROJEKT UCHWAŁY UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, U Z AS AD N I E NIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ARMII KRAJOWEJ Projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU 16.05.2017 PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowiskorady

Bardziej szczegółowo

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI GMINA MIŃSK MAZOWIECKI PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI OBEJMUJĄCY ETAP A1 TERENY POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH: GAMRATKA,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE Gmina Cekcyn PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CEKCYN NA LATA 2016-2020 Cekcyn, listopad 2016 r. 1. Przedmiot opracowania. Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. Rozdział I Przepisy ogólne UCHWAŁA NR XXXVII/254/10 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Jagodnik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Kraków, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 18 sierpnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo